Domov > Fakulteta in študij > O fakulteti > Skrb za kakovost

Skrb za kakovost

Zagotavljanje kakovosti na DOBA Fakulteti se odraža v nenehnem spremljanju izvajanja študijskega procesa, usposobljenosti izvajalcev študijskega procesa, zagotavljanju pogojev za izvajanje programov, notranji organiziranosti, primerljivosti študijskih dosežkov, aktivnem sodelovanju z okoljem in stalnem uvajanju izboljšav.

Prva mednarodna akreditacija online študija UNIQUe v Jugovzhodni Evropi, v roke DOBA Fakulteti.

Samoevalvacija

Proces samoevalvacije poteka na DOBA Fakulteti nenehno, sistematično in strukturirano ter z mednarodno uveljavljenimi metodami vrednotenja:

V aktivnosti samoevalvacije so vključeni vsi subjekti: študenti, diplomanti, visokošolski učitelji, mentorji, delodajalci, tudi zaposleni strokovni in administrativni delavci ter vodstvo šole.

Modela in standarde izvajanja študijskih programov oblikujemo v okviru razvojnih centrov.

Rezultate o izobraževalni, raziskovalni in mednarodni dejavnosti DOBA Fakultete predstavljamo v letnem samoevalvacijskem poročilu, ki ga vsako leto pripravi Komisija za kakovost.

Akreditacije in reakreditacije programov

Vsi dodiplomski in podiplomski magistrski programi, ki jih izvaja DOBA Fakulteta  so akreditirani v skladu z nacionalnimi Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov:

Program Stopnja Datum sklepa
Poslovanje 1. 24. 12. 2004
16. 2. 2012
Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi (prej Marketing)
1.

6. 10. 2008
15. 10. 2015

Poslovna administracija

Poslovanje in upravljanje v turizmu (prej Poslovna administracija)
1.

15. 12. 2008
15. 10. 2015
17. 12. 2015

Organiziranje in menedment socialnih dejavnosti 1. 10. 7. 2009
Menedžment vseživljenjskega izobraževanja 1. 25. 2. 2010
Mednarodno poslovanje 2. 5. 5. 2008
15. 10. 2015
Marketing in prodaja 2. 21. 5. 2015
Organiziranje in menedment socialnih dejavnosti 2. 10. 7. 2009
Menedžment vseživljenjskega izobraževanja 2. 25. 2. 2010

Reakreditacije programov potekajo v skladu z istimi Merili vsakih sedem let.  12. 2. 2012  je Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) sprejel odločbo o podaljšanju akreditacije visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu prve stopnje Poslovanje za nadaljnjih sedem let. Program Poslovanje, ki smo ga pričeli izvajati leta 2005/2006, je prvi reakreditiran program na DOBA Fakulteti.

Zunanja evalvacija

27. maja 2009 je na DOBA Fakulteti potekala zunanja evalvacija, na katero smo se prijavili na podlagi poziva Sveta RS za visoko šolstvo in bili izbrani. Namen evalvacije je bil ugotavljanje skladnosti delovanja šole z nacionalnimi in mednarodnimi (ENQA) standardi kakovosti ter spodbujanje nadaljnjega prizadevanja za zagotavljanje kakovosti na vseh področjih delovanja fakultete.

Mednarodni standardi kakovosti in mednarodne akreditacije

DOBA Fakulteta je prva institucija v Jugovzhodni Evropi, ki je pridobila mednarodno akreditacijo online študija  UNIQUe, ki ga za kakovostno uporabo tehnologij v pedagoškem procesu podeljuje  European Foundation for Quality in E-Learning (EFQUEL).

Stalno spremljanje mednarodnih standardov kakovosti izvajanja pedagoške in raziskovalne dejavnosti DOBA Fakulteti omogoča tudi članstvo v priznanem institutu za kakovost CQI (Chartered Quality Institute) in v mednarodnem združenju okviru združenja ECQA (European Certification and Qualification Association).

Ker je online študij, ki ga v celoti izvajamo online, posebnost izvedbe študijskih programov na DOBA Fakulteti, posvečamo le-temu še posebno pozornost. Model in standardi izvajanja online študija so tako usklajeni tudi z mednarodnimi standardi:

Priznavanje izobraževanja v tujini

Diploma magistrskega programa Mednarodno poslovanje formalno ustreza nemškim magistrskim programom. To je aprila 2014 potrdil Nacionalni informacijski center ENIC NARIC v Nemčiji, organ za vrednotenje izobraževanja. Na DOBA Fakulteti dosežena izobrazba daje možnost zaposlitve v Nemčiji in je tudi podlaga za nadaljni študij.

Svet za razvoj online študija

Svet deluje kot strokovno in posvetovalno telo vodstva DOBA Fakultete in pomembno prispeva h kakovosti online študija: obravnava vprašanja, povezana z online študijem, spremlja in ocenjuje stanje ter predlaga smernice za razvoj tovrstnega študija na DOBA Fakulteti. S svojimi aktivnostmi želi prispevati tudi k oblikovanju politike uveljavljanja online študija in zagotavljanja njegove kakovosti v visokošolskem sistemu v Sloveniji v skladu z usmeritvami novega Nacionalnega programa visokega šolstva.

Senat DOBA Fakultete je za člane Sveta imenoval eksperte na področju e-izobraževanja, informacijske tehnologije in visokošolske didaktike iz Slovenije: dr. Leo Bregar, dr. Tomaža Klobučarja, dr. Martina Kramarja, dr. Zdenka Medveša, mag. Francija Pivca in eksperta za e-izobraževanje iz tujine, dr. Hermana van den Boscha iz Open Universiteit Netherlands.

"Online študij je predpogoj, da omogočimo dostop do visokošolske izobrazbe širši množici ljudi. Kakovosten online študij pa je možen samo ob ustrezni uporabo elektronskih orodij, ki omogočajo interakcijo med študenti, študenti in učitelji ter mentorji in dostopnimi študijskimi viri." Prof. dr. Herman van den Bosch, Open Universiteit, Nizozemska.

Print