Mednarodno poslovanje - star program

Mednarodno poslovanje - star program

Predmetnik programa

1. letnik
2. letnik
Obvezni predmeti
9
Poslovna prognostika in strategija trajnostnega razvoja

Ta razburljivi predmet predstavlja nove vidike ter ponuja celovit vpogled v svet poslovanja in podjetništva. Predmetov o prognostiki ne najdemo pogosto v programu mednarodnega poslovanja. Vendar pa morajo v današnjem hitro spreminjajočem se svetu poslovni voditelji in podjetniki svoje organizacije usmeriti v pravo smer. Pri tem predmetu se študenti naučijo in razumejo namen in izzive napovedovanja in predvidevanja.

Predmet/modul se začne z vpogledom v razvoj teorije vodenja, kar študentom pomaga razumeti trende in cikle, nato pa jih razširiti glede na poslovne cikle ter življenjske cikle podjetij in izdelkov. Prav tako preko strategije in rasti posega v poslovno načrtovanje in napovedovanje. Študenti se učijo in delajo z analitičnimi metodami kot tudi z metodami intuitivnega napovedovanja in predvidevanja. Študenti imajo priložnost svoje znanje uporabiti pri študijah primerov, prav tako pa se lahko razvije izjemna razprava s študijskimi kolegi. To so tudi glavni vidiki predmeta. Predmet se zaključi s povezovanjem poslovnega napovedovanja s trajnostnim razvojem, kar pri študentih razvije poglobljeno razumevanje strategije trajnostnega razvoja.

Vsebina

 1. Razvoj teorije managementa
 2. Poslovno okolje in temeljni dejavniki dinamičnega podjetništva; gonilne sile sprememb, igralci in orodja sprememb v podjetju
 3. Vrste, oblike ter upravljanje sprememb v podjetju
 4. Narava in koristi poslovnega napovedovanja v podjetništvu; predpogoji, situacije in značilnosti napovedovanja
 5. Trendi, poslovni (življenjski) cikli, sezonska gibanja (nihanja) in nepredvidena (naključna) gibanja ter izbrane metode statističnega in matematičnega napovedovanja; regresije in korelacije, modeli negotovosti, input-output analiza, kvalitativne metode napovedovanja
 6. Dolgoročno (strateško) podjetniško načrtovanje in uresničevanje načrta
  • faze načrtovanja
  • področja načrtovanja
  • napovedovanje, načrtovanje v podjetju
  • uresničevanje načrta in nadzor
 7. Omejitve in problemi v napovedovanju, načrtovanju in uresničevanju
 8. Rast in razvoj podjetja
  • hipoteze o rasti in razvoju podjetja
  • modeli za notranjo in zunanjo rast podjetja
  • strategije za notranjo in zunanjo rast podjetja
  • MOF in RECoIL analiza za oceno preteklega in sedanjega poslovanja podjetja ter oceno potenciala rasti podjetja v prihodnosti
  • Orodja strateške analize v funkciji izbora strategij rasti
 9. Strategija rasti podjetja in izbor strategije rasti za prihodnost
 10. Trajnostni razvoj in okolje
  • Koncept/ paradigma trajnostnega razvoja
  • korelacije med razvojem okolja, družbe in gospodarstva
  • izzivi naše generacije na področju trajnostnega razvoja
  • Pospeševanje trajnostnega preoblikovanja trgov
  • indikatorji trajnostnega razvoja
  • 17 ciljev trajnostnega razvoja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence in bodo:

 • spoznali in razumeli razvoj teorije managementa;
 • razumeli ter uporabili kompleksnejše poslovno načrtovanje v sodobnem svetu (nadgradnja znanja za poslovno načrtovanje - poslovni načrt podjetnika) z zahtevnejšimi in sodobnejšimi metodami;
 • poznali in obvladali interdisciplinarno razmišljanje v primeru načrtovanja novih in še posebej rasti in razvoja obstoječih podjemov;
 • razumeli in samostojno povezovali analitične metode iz statistike in matematike z metodami intuitivnega predvidevanja in napovedovanja;
 • usposobljeni za sprejemanje odgovornosti za prognoziranje in strategijo trajnostnega razvoja podjetja;
 • usposobljeni za poglobljene strateške analize, snovanje in uresničevanje razvojne politike podjetja;
 • analizirali, povezovali in samostojno interpretirali ob vključevanju vidika interdisciplinarnosti podjetje v odnosu do okolja;
 • razumeli in uporabili kritično analizo, sintezo in predvidevanje rešitev na področju trajnostnega razvoja v okviru raziskovalnih metod s področja trajnostnega razvoja;
 • razvili kritičen znanstveni pristop in sposobnost formuliranja razvojnih vprašanj podjetja.
9
Upravljanje podjetij z informacijskimi tehnologijami

Pri tem predmetu imajo študenti priložnost informacijske tehnologije (IT) spoznati z vidika organizacije. Praviloma IT znamo uporabljati pri vsakdanjem delu, manj znano pa je, kako upravljati vse vidike sistemov IT v organizaciji. Tako ta predmet ponuja drugačen in bolj sistematičen pogled na upravljanje IT s ciljem uspešnega poslovanja. Ko to znanje uporabijo za reševanje izzivov na delovnem mestu, študenti pridobijo nove konstruktivne zamisli za izboljšanje uporabe IT v svojih organizacijah. Pridobijo poglobljeno razumevanje, kako upravljati informacijsko tehnologijo v organizaciji, od nakupa do zagotavljanja varnosti IT z vidika sistema. Prav tako se naučijo, kako učinkovito uporabljati informacijske, komunikacijske in internetne tehnologije za upravljanje poslovnega obveščanja in znanja. Študenti se seznanijo in spoznajo vse pomembne faze razvoja in trajnosti IT v organizaciji, kjer takoj lahko uporabijo svoje znanje v delovnem okolju ali organizaciji.

Vsebina

 1. Managerski pogled na sodobne digitalne tehnologije
 2. Informacijska, komunikacijska in internetna infrastruktura sodobne družbe
 3. Zbliževanje informacijske, komunikacijske, internetne, mobilne, audio, video in podobnih tehnologij
 4. Vključevanje predvidevanj razvoja digitalnih tehnologij v strateški načrt poslovnega informacijskega sistema podjetja
 5. Upravljanje zunanjega izvajanja IKT storitev
 6. Poslovno obveščanje kot temelj sodobnega upravljanja podjetja
 7. Strategije in razvojni projekti digitalnih tehnologij v EU in Sloveniji

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost kreativnega razmišljanja pri uporabi napredne informacijske, komunikacijske in internetne tehnologije za oblikovanje inovativnih poslovnih konceptov ter reševanje poslovnih problemov;
 • sposobnost kritičnega ocenjevanja vloge naprednih tehnologij pri upravljanju podjetij ter razumevanje pozitivnih in negativnih vplivov dinamičnega razvoja digitalnih tehnologij;
 • sposobnost razumevanja in analiziranja trendov razvoja informacijske, komunikacijske in internetne tehnologije in sinteze njihovega vpliva na virtualizacijo poslovnega okolja;
 • usposobljenost analize poslovnega okolja in sinteze informacijskih rešitev, ki uporabljajo sodobne IKT tehnologije;
 • razumevanje vloge informacijske, komunikacijske in internetne infrastrukture na mednarodni, nacionalni in predvsem podjetniški ravni;
 • sposobnost učinkovite uporabe informacijskih, komunikacijskih in internetnih tehnologij za upravljanje poslovnih informacij in znanja;
 • poznavanje pomena zbliževanja sodobnih digitalnih tehnologij v poslovnem okolju;
 • sposobnost prenašanja rešitev sodobnih mobilnih, mrežnih in multimedijskih tehnologij v poslovno okolje s ciljem povečanja učinkovitosti njihovega upravljanja;
 • razumevanje koncepta poslovnega obveščanje, njegovega vpliva na uspešnost upravljanja podjetij  in sposobnost njegove implementacije v poslovno okolje;
 • usposobljenost predvidevanja trendov tehnološkega razvoja in vključevanje pričakovanih tehnoloških dosežkov v strateške načrte podjetij;
 • sposobnost kritične presoje in izkoriščanja sodobne ITK tehnologije pri uporabi podatkovnih virov podjetja; 
 • usposobljenost sodelovanja na projektih strateškega načrtovanja poslovnega informacijskega sistema.
9
Inovativni poslovni procesi, odnosi in modeli

Predmet se osredinja na razvoj in upravljanje inovacij s celostnega vidika. Inovacije so kompleksen pojem, ki združuje številne pomembne vidike poslovanja, in tako linearno mišljenje in individualni pristop nista dovolj. Potrebna sta sodelovanje in sistematičen pristop. Predmet temelji na prvem pogoju, da so inovacije in inovativnost glavni dejavniki konkurenčnosti. Začne se z makroekonomskim pogledom na inovacije doma in na globalnem trgu s prepoznavanjem indeksov in kazalnikov ter raziskovanjem podpornih okolij za inovacije, z oddelki za raziskave in razvoj ter drugimi. Predmet zajema študij tehnoloških in storitvenih inovacij ter se nadaljuje z organizacijskim pogledom na inovacije, učenjem o tehnikah in metodah upravljanja inovacij. Predmet/modul se zaključi z globljim proučevanjem in razumevanjem trženja potencialne inovacije (raziskava trga, tržna strategija, segmentacija trga, potencial trga, vrednost za kupca ...). V času trajanja predmeta se študenti spodbujajo, da svoje novo znanje uporabijo pri študijah primerov in razvijejo skupinski projekt, ki bo predstavljal potencialno inovacijo.

Vsebina

 1. Teoretične opredelitve inovacijskih procesov v družbi, ki temelji na znanju (opredelitve osnovnih pojmov, definicij, pristopov, produktne in procesne inovacije, RR, inovacije v predelovalnih in storitvenih dejavnostih, vzorci širjenja inovacij glede na različne poslovne modele, državne in podjetniške inovacijske politike, študije primerov na ravni sektorjev in podjetij).
 2. Tehnike in metode inovacijskega managementa (tehnike managementa znanja, »inteligence« tržne tehnike, metode povezovanja in mreženja, management na področju človeških virov, tehnike za razvoj kreativnosti, tehnike za izboljšanje poslovnih procesov, inovacijski projektni management, tehnike na področju konstruiranja in oblikovanja novih proizvodov in storitev, metode za ustanavljanje novih podjetij in poslovnih modelov); študije primerov iz prakse.
 3. Paradigme podjetniških inovacijskih sistemov (zaprti in odprti podjetniški inovacijski sistemi, snovanje inovacijskih podjetniških strategij; prehodi iz stare v novo razvojno paradigmo; svetovni inovacijski trendi).
 4. Inovacijska strategija podjetja: pomen inovativnosti za poslovanje podjetja, analiziranje obstoječega globalnega tržnega in inovacijskega okolja (megatrendi, katera podjetja največ vlagajo v R&R, katera so najbolj inovativna svetovna podjetja), analiziranje (razumevanje) ključnih globalnih družbenih, ekonomskih, tehnoloških, okoljskih, demografskih in političnih izzivov ter njihov vpliv na prihodnost, povezava strateškega managementa in inovacijske strategije podjetja, opis inovacijske in R&R strategije podjetja, storitve in inovativnost, inovativnost srednjih in malih podjetij v primerjavi z velikimi podjetji, podjetja osnovana na novih tehnologijah (samorogi, fintech …), pravice industrijske lastnine, SWOT analiza.
 5. Razumevanje tržnega potenciala: vsebinska področja strategije trženja; pristopi k ocenjevanju tržnega potenciala za inovativne proizvode/storitve; uporaba orodja CANVAS.
 6. Orodja za management znanja in inovativnosti.
 7. Povezava novih poslovnih modelov s pravicami industrijske oziroma intelektualne lastnine.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja in analiziranja globalnega tržnega, inovacijskega in raziskovalno-razvojnega okolja; 
 • razumevanje pomena inovativnosti za razvoj podjetja, gospodarstva in celotne družbe;
 • obvladovanje in uporaba metod in tehnik inovacijskega managementa;
 • razumevanje inovacijskih procesov v različnih gospodarskih družbah, panogah in mrežnih povezavah (velika podjetja, mala in srednje velika podjetja);
 • sposobnost praktičnega reševanja razvojnih in trženjskih podjetniških problemov;
 • sposobnost vrednotenja inovacij na področju znanosti, tehnologije in podjetniškega managementa;
 • celovito generiranje in vrednotenje novih poslovnih modelov, inovacijskih in tržnih strategij.
9
Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti

Ljudje predstavljajo konkurenčno prednost in bistven vir organizacije, je pa njihovo upravljanje velik izziv, saj ne obstaja edinstven način. Pred študente je postavljen izziv, da na svoje delovno mesto pogledajo z vidika vodenja in organizacije. Predmet Kreativno upravljanje človeških virov opozarja na pomembnost strateškega in sistemskega pristopa k upravljanju človeških virov, od pridobivanja in zaposlovanja, materialnih povračil, delovnih razmerij, upravljanja uspešnosti, učenja in razvoja do zagotavljanja kakovosti delovnega življenja. Študenti imajo priložnost dodatno raziskati načrtovanje delovnega prostora, letni razgovor in ocenjevanje delovne uspešnosti, pomen upravljanja človeških virov v mednarodnem kontekstu, težave z diskriminacijo, politike upravljanja človeških virov in druge povezane tematike. S skupinskim projektom študenti pripravijo konstruktivne rešitve za dejanske izzive upravljanja človeških virov ter vadijo pripravo in izvedbo učinkovite predstavitve.

Vsebina

1. Upravljanje človeških virov kot strategija in tehnika globalnega upravljanja 

 • človeški viri kot strateški dejavnik 
 • teorije, koncepti in izzivi na področju razvoja strateškega upravljanja človeških virov

2. Trendi, ki vplivajo na  UČV

 • demografski trendi
 • ekonomski trendi
 • tehnološki trendi
 • potrebne veščine in kompetence

3. Strateški pristopi h kreativnemu  upravljanju človeških virov

 • upravljanje človeških virov kot proaktivna funkcija
 • strateško upravljanje človeških virov kot poslovodska funkcija 
 • strateško načrtovanje človeških virov

4. Ključni funkcije kreativnega UČV na delovnem mestu

 • pridobivanja, selekcija in zaposlovanje kadrov
 • usposabljanje in razvoj
 • upravljanje delovne uspešnosti
 • sistem nagrajevanja
 • zadrževanje in motivacija zaposlenih
 • odnosi z zaposlenih
 • varnost in zdravje na delovnem mestu

Cilji in kompetence

Cilje predmeta je, da študenti razumejo vlogo in pomen kreativnega upravljanja človeških virov za doseganje konkurenčnih prednosti podjetja ter so sposobni implementirati ključne modele in metode upravljanja človeških virov v različna poslovna okolja.

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje in analiza konceptov upravljanja človeških virov in sposobnost njihove kreativne uporabe v dinamičnih spreminjajočih se okoljih;
 • sposobnost analize, načrtovanja in oblikovanja inovativnih strategij in ukrepov za kreativno upravljanja človeških virov;
 • sposobnost prepoznavanja ključnih okoljskih izzivov in njihove inovativne izrabe pri oblikovanju strategij upravljanja človeških virov za konkurenčne prednosti;
 • uporaba različnih pristopov k vrednotenju učinkov vlaganj v usposabljanja;
 • razumevanje povezanosti med upravljanjem uspešnosti in širšo strategijo upravljanja človeških virov;
 • sposobnost kritičnega ovrednotenja prevladujočih modelov zaposlovanja, nagrajevanja in zadrževanja zaposlenih;
 • sposobnost sooblikovanja ustvarjalnega, uspešnega in zdravega delovnega okolja;
 • osebnostne, komunikacijske in druge socialne kompetence za učinkovito delovanje.
9
Metode poslovnega raziskovanja

Ta predmet izzove predsodke, da je raziskovanje dolgočasno in zahtevno. Odkriva nove vidike in možnosti raziskovanja, ki vodijo k pomembnim poslovnim dejavnikom pri uspešnem sprejemanju odločitev. Študenti poročajo, da so zaradi tega predmeta postali samozavestnejši med sestanki ali pri predstavljanju izboljšav upravi. Predmet o metodah poslovnega raziskovanja je pomemben gradnik študijskega programa, saj študentom omogoči celoten vpogled v raziskovanje in jim pomaga razumeti raziskovalne zahteve za namene študija in za njihovo magistrsko nalogo.

Cilj tega predmeta je predstaviti glavne filozofije in pristope k poslovnemu raziskovanju ter uporabiti glavne kvantitativne/kvalitativne metode in tehnike, s tem pa postaviti jasne raziskovalne kazalnike in standarde. Študenti imajo priložnost pripraviti predlog skupinskega raziskovalnega projekta ter se tako naučiti, kako pripraviti podobne predloge raziskave, ovrednotiti raziskovalne članke in preiskati baze podatkov v svetu, da bi našli ustrezne znanstvene in strokovne članke, ki jih potrebujejo za študij. Predmet mejo obzorja premika v svet raziskovanja in proučevanja.

Vsebina

 1. opredelitev raziskovalne teme in postavljanje primernih in preverljivih raziskovalnih vprašanj;
 2. raziskovalni dizajni zbiranja podatkov (npr. eksperiment, prečna študija, longitudinalna študija, študija primera);
 3. raziskovalni strategiji in metode/tehnike zbiranja podatkov v kvantitativnem in kvalitativnem raziskovanju;
 4. opredelitev ciljne populacije ter vzorčenje v kvantitativnem in kvalitativnem raziskovanju;
 5. priprava vprašanj za zbiranje podatkov v intervjujih in anketnih vprašalnikih;
 6. osnove etičnih vidikov v raziskovanju;
 7. priprava dispozicije (načrta) raziskave.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje osnovnih metodoloških konceptov in razumevanje njihove medsebojne povezanosti in soodvisnosti;
 • sposobnost prepoznavanja in konkretizacije problemov v poslovnem okolju ter uporabe ustreznih metodoloških pristopov za reševanje problemov;
 • sposobnost natančnega načrtovanja raziskave (priprava dispozicije raziskave) in umestitve v širši kontekst (povezava teorija – praksa);
 • sposobnost samostojne uporabe znanstvenih metod v poslovnem raziskovanju in pri sprejemanju poslovnih odločitev;
 • kritična presoja in zmožnost argumentiranja lastnih stališč in odločitev;
 • komunikacijske veščine in veščine timskega dela;
 • sposobnost iskanja informacij v strokovnih in znanstvenih virih.
6
Individualna strokovna naloga

Ko raziskovanje in odkrivanje postaneta vaša partnerja. Predmet Individualna strokovna naloga študente ponese na naslednjo raven raziskovalnih metod. Predmet ponuja poglobljeno razumevanje poslovnega raziskovanja in študente vodi skozi različne stopnje priprav na raziskovanje za projektno/magistrsko nalogo. Predmet že od začetne dispozicije naloge in dalje vključuje metode vzorčenja, izbire ustreznih metod in tehnik, tehnike analize podatkov ter programske opreme in interpretacije rezultatov vse do učinkovite predstavitve rezultatov raziskave. Študenti se spodbujajo, da svojo individualno strokovno nalogo pripravijo na podlagi konkretnega primera iz prakse organizacije, regije ali industrije ter da se kritično ozrejo na druge poslovne raziskave.

Vsebina

 • Izbor teme raziskovanja, formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Načrt projekta - strategija iskanja informacijskih virov in kritičen pregled literature ter raziskav
 • Odločanje o raziskovalnem pristopu in izboru raziskovalne strategije
 • Uporaba kvantitativnih ali kvalitativnih metod raziskovanja
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Metode analize: po možnosti statistična obdelava kvantitativnih podatkov
 • Sinteza celotnega projekta
 • Predstavitev rezultatov 
 • Posamezne vloge pri pridobivanju sredstev: posamezniki, podjetja, fundacije, neprofitne organizacije, država
 • Proces pridobivanja sredstev: oblikovanje skupnosti zainteresiranih darovalcev, oblikovanje skladov, vzpostavljanje stikov z darovalci, načrt pridobivanja sredstev
 • Pregled programov in skladov, ki razpisujejo sredstva za RR projekte
 • Priprava projekta in projektne dokumentacije
 • Prikaz osnov administrativno-finančnega vodenja projekta.

Cilji in kompetence 

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe znanstvenih metod pri projektnem raziskovanju;
 • zmožnost prepoznavanja in izkoriščanja priložnosti, ki se ponujajo v družbenem in delovnem okolju;
 • razumevanje socialne problematike ter sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev in njihovih posledic;
 • zavedanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • razumevanje odnosov med posamezniki, socialnimi organizacijami in družbenim okoljem, zmožnost za kompleksno sistemsko gledanje in delovanje;
 • načrtovanje in obvladovanje sprememb ob oblikovanju celovite ocene stanja v socialnih organizacijah ali družbenem okolju z upoštevanjem različnih dejavnikov;
 • sposobnost izvajanja, koordiniranja in organiziranja raziskav/projektov;
 • usposobljenost za prijavljanje projektov, ki so financirani iz evropskih sredstev;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • strateška usmerjenost, sposobnost ponujanja rešitev za preprečevanje njihovih negativnih posledic;
 • sposobnost učinkovitega delovanja v neprofitnih organizacijah in socialnih podjetjih, z zavedanjem pomena fleksibilnosti in učinkovitosti;
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja kooperativnih odnosov za delo v skupini in z drugimi uporabniki in skupinami (lokalna skupnost, organizacije javne uprave, nevladne organizacije, socialna podjetja).
9
Mednarodna poslovna ekonomija

Mednarodno poslovanje se nanaša na širok nabor poslovnih dejavnosti, ki se opravljajo zunaj meja matične države. Zaradi vse hitrejše globalizacije je mednarodno poslovanje postalo zanimiva tema, ki je vzbudila pozornost vodstvenih delavcev, državnih uradnikov in akademikov. Mednarodno poslovanje zahteva drugačno vodenje kot domače poslovanje. Na mednarodni ravni globalizacija svetovnega gospodarstva in razlike med državami za mednarodna podjetja predstavljajo priložnosti kot tudi izzive. Menedžerji morajo pri sprejemanju mednarodnih strateških odločitev in pri vodenju mednarodnega poslovanja upoštevati globalizirano poslovno okolje. Vseobsegajoča logika predmeta je intuitivna – organizirana je okoli odgovorov, kaj, kje, zakaj in kako je povezano z mednarodnim poslovanjem. Pridobljeno znanje se v času trajanja predmeta uporablja pri različnih študijah primerov.

Vsebina

 1. Tekoče in predvidene strukturne spremembe mednarodnega poslovnega okolja
 2. Izzivi in priložnosti globalizacije
 3. Teorije internacionalizacije (tujih neposrednih investicij, transnacionalnih podjetij …)
 4. Internacionalizacija poslovanja in konkurenčnost
 5. Organizacija transnacionalnih podjetij
 6. Kako se odzivati na globalizacijo?
 7. Posebnosti poslovanja v Evropski Uniji
 8. Medkulturno poslovanje

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja in metodološkega analiziranja spreminjajočega se globalnega poslovnega okolja;
 • sposobnost prognoziranja bodočih tendenc in odzivanja nanje z različnimi načini mednarodnega poslovanja;
 • sposobnost ustvarjalnega oblikovanja načinov vstopanja na tuje trge;
 • sposobnost sedanjega in bodočega pozicioniranja svojega podjetja/ustanove v globalnem okolju;
 • z obvladovanjem sodobnih teorij mednarodnega poslovanja poiskati svojemu podjetju najprimernejše načine mednarodnega poslovanja v pogojih globalizacije;
 • obvladati interdisciplinarna znanja potrebna za pospešeno internacionalizacijo dejavnosti v pogojih medkulturnih razlik;
 • obvladanje upravljavsko voditeljskih sposobnosti za načrtovanje, spreminjanje in izvajanje organizacijskih sprememb, ki jih izziva globalno okolje;
 • oblikovanje globalne miselnosti;
 • znanja za uspešen nastop na notranjem trgu EU;
 • spoznavanje programov EU namenjene podjetjem;
 • spoznavanje evropskega podpornega okolja za mala in srednja podjetja;
 • sposobnost analize gospodarske krize na mednarodno poslovanje.
Obvezni predmeti
7
Poljubni izbirni predmet

Poljubni izbirni predmet študenti lahko izberete med izbirnimi predmeti 2. letnika ali predmeti drugega modula, ki jih predhodno še niste izbrali. Obstaja tudi možnost izbire predmeta v drugi instituciji (doma ali v tujini), vendar po predhodnem dogovoru o priznavanju izbranega predmeta.

18
Magistrska naloga

Magistrska naloga je pisni izdelek in rezultat samostojnega strokovnega dela študenta ob mentorstvu visokošolskega učitelja. V nalogi študent celovito zajame področja študijskega programa.

Z magistrsko nalogo študent pokaže:

 • da je sposoben razumevanja in aplikacije vsebin s področij študijskega programa,
 • da zna uporabiti interdisciplinarne in teoretične pristope pri reševanju konkretnih problemov iz prakse, predvsem pri poslovanju,
 • da obvlada raziskovalne metode in postopke z uporabo različnih analitičnih in prognostičnih orodij,
 • da je sposoben kritično obravnavati strokovno problematiko ob upoštevanju teorij ter temeljnih in specifičnih konceptov,
 • da je sposoben kreativnega razmišljanja, oblikovanja smelih inovativnih konceptov in rešitev problemov,
 • da je sposoben učinkovite uporabe informacijske tehnologije in zna upravljati informacije,
 • da ima kritičen odnos in distanco do lastnega dela in obstoječe prakse v spreminjajočem se okolju.

Vsebina

 • Izbor teme raziskovanja
 • Formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Odločanje o raziskovalnem pristopu in izboru raziskovalne strategije
 • Priprava dispozicije magistrske naloge: 
 1. Opredelitev problema raziskave in teoretičnih izhodišč
 2. Opredelitev pristopa k zastavljeni problematiki raziskovanja
 3. Opredelitev metod in tehnik raziskovanja za doseganje ciljev naloge
 4. Opredelitev členjenosti vsebine
 5. Opredelitev literature in virov 
 • Prijava teme in mentorja magistrske naloge
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Študij literature in virov
 • Izdelava magistrske naloge
 • Priprava predstavitve magistrske naloge in zagovor

Cilji in kompetence 

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja konkretnih problemov v domačem in mednarodnem poslovnem okolju;
 • sposobnost reševanja konkretne problematike s pomočjo usvojenega teoretičnega znanja;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov;
 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe znanstvenih metod pri raziskovanju;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • zmožnost partnerskega dela;
 • sposobnost povezovanja različnih znanj ter pomena uporabe strokovne literature;
 • sposobnost samostojnega učenja;
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije.
Izbirni predmeti (študent izbere dva predmeta)
7
Modeli in orodja uspešnega komuniciranja v podjetju

Komuniciranje v podjetju na splošno ter njegov vpliv na kulturo in uspešnost. Kaj je pomembno pri komuniciranju v podjetju? Katere modele in orodja uporabljamo za dobro komunikacijo? Kako vodimo učinkovit pogovor? Kakšen je uspešen javni nastop? Kako sestaviti učinkovita pisna sporočila? Kakšen vpliv ima govorica telesa?

Obvladovanje komuniciranja in tehnik kot ene najpomembnejših mehkih veščin; pri predmetu boste imeli priložnost preizkusiti različne tehnike komuniciranja in prepoznati najučinkovitejše načine komuniciranja v podjetju.

Vsebina

 1. Komunikacijske teorije
 2. Komunikacijski modeli in strategije podjetja
  • vloga komunikacijskih konceptov internega poslovnega komuniciranja pri učinkovitem reševanju poslovnih problemov
  • vloga komunikacijskih konceptov eksternega poslovnega komuniciranja pri učinkovitem reševanju poslovnih problemov
  • razvoj inovativnih komunikacijskih modelov in strategij učinkovitega komuniciranja v različnimi segmenti  poslovanja s poudarkom na komuniciranju z investitorji
 3. Menedžment sodobnih komunikacijskih procesov v podjetju
  • upravljanje IT v velikih poslovnih sistemih
  • pomen rabe sodobnih IT za srednja in majna podjetja
  • vloga sodobnih komunikacijski orodij pri iskanju globalnih poslovnih priložnosti
  • pravila učinkovitega telefonskega komuniciranja
 4. Metode merjenja uspešnosti in učinkovitosti komuniciranja v podjetju
  • analiza človeških resursov
  • analiza uspešnosti in učinkovitosti rabe komunikacijskih tehnologij
 5. Vpliv kulture na uspešnost poslovnega komuniciranja
  • komunikacijski nesporazumi in kulturne razlike
  • kulturne razlike in komunikacijski konflikti ter spori
  • komuniciranje podjetja z različnimi subkulturami
  • ključne veščine uspešnega medkulturnega komuniciranja
  • dejavniki uspešnega komuniciranja v različnih kulturnih in jezikovnih okoljih 
 6. Uspešna poslovna pogajanja
  pogajalske strategije in kulturne razlike

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznajo in razumejo teoretične in praktične vsebine s področja modelov, strategij in orodij komuniciranja v podjetju ter usvojijo interdisciplinarno znanje ter kompetence, potrebno za razumevanje strokovnih problemov ter uspešno delovanje v okviru poslovnih kompetenc magistra mednarodnega inovativnega poslovanja;
 • razvijejo zanimanje za delo na področju komunikacijskih procesov in mednarodnega poslovanja, spremljanje novosti, nadaljnjo pridobivanje znanja ter raziskovanje;
 • razvijejo sposobnost za implementacijo in aplikacijo teoretičnega znanja s področja konceptov komuniciranja v poslovno prakso;
 • znajo samostojno oblikovati in upravljati najprimernejše koncepte inovativnega internega in eksternega poslovnega komuniciranja podjetja za reševanje konkretnih poslovnih problemov v okviru mednarodnega poslovanja;
 • so usposobljeni za učinkovito rabo sodobnih IT in oblikovanje novih konceptov rabe IT pri iskanju globalnih poslovnih priložnosti;
 • so sposobni upravljanja sodobnih komunikacijskih orodij z namenom inovativnega reševanja problemov na področju mednarodnega poslovanja;
 • so usposobljeni za vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti komuniciranja podjetja;
 • so usposobljeni za komuniciranje z mednarodnim poslovnim okoljem ob upoštevanju kulturnih razlik;
 • so sposobni kritične refleksije in razvoja pogajalskih kompetenc za delovanje v mednarodnem prostoru;
 • razvijejo sposobnosti, spretnosti in veščine učinkovitega medkulturnega in subkulturnega komuniciranja.
7
Mednarodni marketing

Z globalizacijo in internacionalizacijo podjetij je tudi marketing razvil mednarodne vidike svojega delovanja. Ali vas zanima, kako proučiti različna okolja za vstop na tuji trg, kako opraviti mednarodno tržno raziskavo, kako segmentirati, diferencirati, kateri so najučinkovitejši načini in oblike vstopa na tuje trge? Kako deluje trženjski splet, kako strateško upravljati blagovno znamko na mednarodnem trgu? Ter ne nazadnje, kako uporabiti digitalno revolucijo (digitalni marketing) za boljše trženje mednarodno in globalno? Odgovore na ta vprašanja boste raziskovali in odkrivali pri predmetu Mednarodni marketing.

Vsebina

Predmet posreduje vsebinske, odločitvene in konceptualne osnove za tržno delovanje podjetja na mednarodnih trgih. Vključuje spoznanja o sodobni zasnovi mednarodnega marketinga, odločitvenih orodjih in konceptih za podporo izvajanja marketinških aktivnostih na mednarodnih trgih.

Predvideni vsebinski sklopi:

 • SODOBNI POMEN IN RAZSEŽNOSTI MEDNARODNEGA MARKETINGA: razvoj in pomen mednarodnega marketinga, dejavniki sprememb na mednarodnih trgih, mednarodna konkurenčnost podjetij
 • ANALIZA OKOLIJ MEDNARODNEGA MARKETINGA: ekonomsko, politično, pravno-zakonodajno, sociokulturno okolje, informacijsko-tehnološko okolje, ekološko okolje, pomen analize okolij kot podlaga za odločanje o vstopu na tuje trge (PEST/SLEPT/C analiza)
 • RAZISKOVANJE TUJIH TRGOV: opredelitev mednarodnih tržnih raziskav, proces mednarodnih tržnih raziskav
 • IZBOR TUJIH TRGOV IN ODLOČITVE O VSTOPU NA TRGE: značilnosti in proces izbora trgov v mednarodnem marketingu, segmentiranje, diferenciacija/standardizacija v mednarodnem marketingu
 • STRATEGIJE VSTOPA NA TUJE TRGE: oblike in načini vstopa podjetij na mednarodne trge
 • TRŽENJSKI SPLET V MEDNARODNEM MARKETINGU: mednarodna politika izdelka, mednarodna politika določanja cene, mednarodne tržne poti, mednarodno komuniciranje 
 • STRATEŠKO UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK ZA MEDNARODNE TRGE: opredelitev in pomen blagovne znamke, uravnotežen pogled na blagovno znamko, imidž in identiteta, zaznana vrednost blagovne znamke, modeli zaznane vrednosti blagovne znamke
 • INTERNET IN ZASNOVA MEDNARODNEGA MARKETINGA: digitalna revolucija

Cilji in kompetence

Cilji predmeta:

 • usposobiti študente za razumevanje procesa globalizacije trgov in procesa internacionalizacije podjetij ter vpliva teh procesov na mednarodno trženje podjetja;
 • sistematično nadgraditi trženjsko znanje na področju mednarodnega marketinga;
 • usposobiti študenta za uporabo pridobljenega znanja v konkretnih kompleksnih situacijah na področju mednarodnega marketinga;
 • usposobiti študenta za samostojno uporabo pridobljenega znanja v procesih sprejemanja poslovnih odločitev podjetja/organizacije;

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • sposobnost kreativnega spopadanja z izzivi mednarodnega trženja ter kreativnega razmišljanja za učinkovito reševanje poslovnih problemov;
 • sposobnost razumevanja pomembnosti procesa mednarodnega trženja za sprejemanje poslovnih odločitev v praksi;
 • usposobljenost za analizo, sintezo in samostojno oblikovanje rešitev trženjskih problemov podjetja/organizacije;
 • sposobnost analize, sinteze, predvidevanja in načrtovanja strateških odločitev podjetja/organizacije;
 • razvoj komunikacijskih  in pogajalskih sposobnosti, timsko delo in sposobnost kritične /samo/refleksije;

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • razvoj veščin za uporabo znanja s področja menedžmenta mednarodnega marketinga;
 • sposobnost razumevanja umeščenosti mednarodnega marketinga v poslovne procese v podjetju;
 • poznavanje analitičnega pristopa za analiziranje tržnih priložnosti na tujih trgih;
 • poznavanje pristopov za izbor tujih trgov ter za snovanje strategij in programov za tuje trge;
 • poznavanje procesa tržnega raziskovanja ter sodobnih metod in informacijskih orodij v mednarodnem marketingu;
 • razumevanje posebnosti domačega vs. mednarodnega trženja, standardizacije in adaptacije;
 • sposobnost uporabe metod in tehnik, ki omogočajo učinkovito načrtovanje in upravljanje na področju mednarodnega marketinga;
 • sposobnost za razumevanje in kritično analizo pri reševanju konkretnih poslovnih problemov na področju procesov mednarodnega marketinga;
 • sposobnost samostojnega načrtovanja , vodenja in evalviranja procesov ter uporabo uspešnih orodij na področju mednarodnega marketinga glede na potrebe trga  in konkurenčnih prednosti izdelkov/storitev;
 • sposobnost uporabe pridobljenih znanj in veščin pri analizi, sintezi, predvidevanju, načrtovanju, udejanjanju in nadzoru odločitev na področju mednarodnega marketinga v podjetju/organizaciji.
7
Ekonomska politika v medijih

Predmet Ekonomska politika v medijih izhaja z vidika, da je v današnjem okolju, ko imamo neomejen dostop do informacij, najpomembnejša obdelava teh informacij. Vsa podjetja enostavno morajo razumeti, kaj bodo medijske novice o odnosu vlade pomenile za njihovo poslovanje. Predmet temelji na primerih iz medijev ter prinaša boljše razumevanje dejanskih in prihodnjih ukrepov ekonomske politike.

Študenti bodo razlikovali med instrumenti ekonomske politike. Informacije v medijih bodo znali prenesti v ustrezne koncepte makroekonomske in ekonomske politike, kar bodo morali dokazati v svoji seminarski nalogi.

Vsebina

 • Repetitorij iz statistike (odstotki, indeksi, deleži, stopnje rasti)
 • Mediji, tehnologija in družba
 • Repetitorij iz ekonomske politike (ekonomska politika kot politična akcija za kratkoročno spremembo parametrov gospodarjenja)
 • Kratkoročni, dolgoročni in vzporedni cilji ekonomske politike (vrste ciljev, ex-post proti ex-ante ekonomski politiki, število ciljev proti številu instrumentov)
 • Instrumenti in ukrepi ekonomske politike (skupine instrumentov glede na politične stroške, ki jih povzročajo)
 • Učinkovitost ekonomske politike (učinkovitost s stališča vladnega ukrepanja, učinkovitost s stališča odziva podjetij)
 • Orodja ekonomske politike (gospodarska tekma, demokracija, birokracija, družbeno pogajanje, družbeno planiranje – nacionalna strategija
 • Omejitve ekonomske politike (informacijska tehnologija, globalizacija, proračunska omejitev)
 • Regeneracija okolja (ekonomsko vzdržni proti priljubljenim ukrepom)

Cilji in kompetence

 • Cilj predmeta je, da študenti poznajo cilje, instrumente in ukrepe ekonomske politike kot političnega procesa pri spreminjanju pogojev gospodarjenja v narodnem gospodarstvu.
 • Poleg tega je cilj predmeta, da študenti razumejo razliko med posameznimi koncepti, na katerih temelji ekonomsko – politična dejavnost vsake vlade in to od ravni lokalne skupnosti (občina), preko nacionalne vlade pa vse do nadnacionalnih teles (Evropska komisija), ki se ukvarjajo s spreminjanjem  parametrov za gospodarjenje.
 • Najpomembnejši cilj predmeta pa je, da študenti usvojijo tehniko procesiranja poročil iz medijev o gospodarskih razmerah v okolju podjetja.
 • Študentje znajo utemeljiti svojo oceno pomena ukrepov ekonomske politike na osnovi tega, kako bodo predstavljeni v medijih.
 • Razumejo pomen določenih ukrepov za svoje podjetje in organizacijo ter predvidevati razmere, ki bi jih za njihovo organizacijo, oddelek ali delovno mesto povzročilo nadaljevanje določene ekonomske politike. Na osnovi tega bodo relevanten sogovornik vrhunskim strategom v podjetju in v organizaciji.
 • Študenti sposobni pripravljati utemeljena poročila o posameznih informacijah v medijih za vodstvene ravni v svojih podjetjih ali organizacijah.

Osebnostne in etične kompetence

 • bodo razlikovali med socialno družbo in socialno državo;
 • bodo dajali prednost socialnemu in družbeni odgovornosti;
 • bodo kritično opozarjali na pomanjkljivosti realne ekonomske politike;
 • bodo izkazovali visoko samostojnost pri analizi in pri predlaganju ukrepov v organizaciji;
 • bodo fleksibilni in odgovorni člani timov za pripravo ukrepov.
7
Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje

S terminologijo zastopanja interesov, lobiranja in pogajalskih tehnik se večkrat srečamo. Te izraze pogostokrat slišimo ali celo uporabljamo. Vendar ali res razumemo, kaj pomenijo? Kakšen namen ima lobiranje? Kaj je poslovno lobiranje? Kakšna je razlika med lobiranjem in komuniciranjem z vplivnimi javnostmi? Kakšen pomen imajo za organizacijo pogajanja ter kako so povezana s komuniciranjem in lobiranjem?

Pogosteje, kot se tega zavedamo, smo se v različnih okoliščinah prisiljeni angažirati v vlogi lobista oziroma pri pogajanjih zastopati svojo organizacijo. Kdor ne zna dobro komunicirati, ne bo znal poslovnim partnerjem ali organom oblasti uspešno predstaviti produktov, storitev ali projektov svoje organizacije, pridobiti kupcev ali investitorjev ter si pridobiti primernega položaja v lastnem delovnem okolju. Najmanj, kar potrebuje vsak za svojo obrambo, je poznavanje lobističnih in pogajalskih strategij in taktik, ki jih bodo pogosto drugi deležniki uporabljali v komunikaciji z vami. Pomembno je poznati tudi kriterije etičnosti in legitimnosti njihovega ravnanja, da bi se lahko dovolj hitro odločili, kako ravnati ob takih preizkušnjah.

Pri predmetu bomo namenili glavne poudarke trem vsebinam: (1) komuniciranju z vplivnimi javnostmi in mreženju, (2) zastopanju interesov in lobiranju ter (3) pogajalskim doktrinam in tehnikam.

Vsebina

 1. Podjetje – subjekt v komunikacijskem prostoru
 2. Orodja in metode komuniciranja z vplivnimi javnostmi
 3. Kako koncipirati, razviti in sprejeti program podjetja na področju komuniciranja z vplivnimi javnostmi (PKJ)
 4. Izvajanje PKJ programa v podjetju
 5. Lobistična dejavnost in podjetje – pomen poslovnega lobiranja, s posebnim ozirom na Evropsko unijo
 6. Kvalitete in kompetence uspešnega lobista
 7. Poslovno lobiranje in pogajalske tehnike
 8. Mednarodna pogajanja in multikultura

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeti vlogo podjetja kot subjekta v lokalnem, državnem in mednarodnem komunikacijskem prostoru;
 • pravilno vrednotiti pomen pozitivnega image-a podjetja in kako ga graditi in razvijati;
 • obvladati orodja in instrumente komuniciranja z vplivnimi javnostmi; 
 • učinkovito uporabljati orodja komuniciranja z vplivnimi javnostmi;
 • produktivno uporabljati zunanje strokovnjake za komuniciranje in lobiranje;
 • razvijati komunikacijsko strategijo (program komuniciranja z vplivnimi javnostmi – PKJ) podjetja;
 • oblikovati in izvajati komunikacijske akcije – samostojno in v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki;
 • učinkovito uporabljati orodja lobiranja;
 • obvladati pogajalske tehnike,
 • upoštevati multikulturne vidike v pogajalskem procesu;
 • razvijati lobistično strategijo podjetja.
7
Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika

Podjetja se danes že v precejšnji meri zavedajo pomena družbene odgovornosti in etike. Žal je v večini primerov družbena odgovornost v organizacijo uvedena kot posledica sledenja trendom, vendar brez pravega razumevanja. Zaradi pomanjkanja celovite strategije podjetje svojo družbeno odgovornosti izvaja v obliki posamičnih akcij, ki niso nujno povezane s poslanstvom podjetja. Posamične akcije se velikokrat zaustavijo pri financiranju lokalnih športnih društev ali kulturnih prireditev.

Pri predmetu boste spoznali, kaj pomeni razviti celovito strategijo družbene odgovornosti in kako je ta povezana s poslovno etiko. Naučili se boste razločevati med zakonodajo, moralo in etiko. Spoznali boste primere dobrih praks s področja družbene odgovornosti in poslovne etike doma in po svetu.

Po novem so velika podjetja z letom 2017 v EU zavezana poročati o nefinančnih vidikih poslovanja. To pomeni, da morajo ob ekonomskih vidikih poslovanja poročati še o družbenih in okoljskih vidikih. Kako to lahko počnejo, kaj vse morajo ob tem vedeti in kako DOP integrirati v vse procese, izdelke in storitve podjetja, bomo prav tako odkrivali pri predmetu.

Vsebina

1. Pojmi družbene odgovornosti podjetništva, poslovna morala in poslovna etika

 • razmerje med poslovno moralo in poslovno etiko
 • ekonomija poslovne etike
 • poslovna etika kot kriterij uspešnosti v podjetništvu

2. Pravo in morala ter etika 

 • razmerje med pravom in moralo
 • vloga poslovnih običajev in dobrih poslovnih običajev
 • pomen etičnih kodeksov
 • nastanek prava in nastanek moralno etičnih pravil 

3. Dobri poslovni običaji kot standardi razumnega poslovnega poslovanja

 • dobri poslovni običaji kot standard povezovanja prava in morale v podjetništvu 
 • sankcije za kršitev dobrih poslovnih običajev
 • vloga poklicnih kodeksov in vloga častnih sodišč in drugih organov, ki spremljajo in nadzorujejo poslovanje v skladu z družbeno odgovornostjo podjetništva in poslovno etiko

4. Posebnosti uveljavljanja načel poslovne etike in poslovne morale ter dobrih poslovnih običajev na področju varovanja konkurence, preprečevanja omejevanja konkurence in varstva potrošnikov 

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali vlogo in vsebino podjetništva v kapitalistični družbeno ekonomski ureditvi;
 • spoznali družbeno odgovornost podjetništva v neposrednem družbenem okolju;
 • znali sprejemati poslovne odločitve v luči načel poslovne etike;
 • spoznali standarde poslovne morale v praksi;
 • seznanili z delovanjem častnih sodišč in drugih organov, ki odločajo o kršitvi poslovne morale,
 • spoznali vlogo dobrih poslovnih običajev in kodeksov etičnega obnašanja v poslovanju;
 • usposobljeni za delo etika v podjetju.
7
Organizacijska dinamika za odličnost podjetij in kreativno upravljanje sprememb

Organizacija in njena dinamika sta med pomembnimi dejavniki, ki določajo uspešnost podjetja. Vključujejo organizacijske modele kot tudi vpogled v vodenje, motivacijo, organizacijsko klimo, timsko delo itd. Sodobni trendi v vedno večji meri prepoznavajo pomen dobre organizacijske klime.

Pri predmetu boste skušali npr. najti odgovore, kaj podjetje lahko spremeni na organizacijskem področju, da bo bolj inovativno, bolj uspešno; kje so šibke točke organizacije; kako na organizacijo vplivajo vodenje, motivacija, komunikacija, kultura itd. Kako kultura ovira inovacijski proces; ali vodje spodbujajo inovacije? Kakšno vlogo ima etika v organizaciji?

Vsebina

 1. Globalne razsežnosti organizacije
  • značilnosti globalnega organizacijskega okolja
  • kompleksnost, izvirnost in dinamičnost sprememb organizacije v globalnem okolju
  • strateški dejavniki uspeha organizacije v globalnem okolju
 2. Sistemske osnove organizacije
  • splet povezav med podsistemi
  • komunikacija smisla, ravnotežje in spremembe v sistemu/organizaciji
  • avtonomija relativno odprtih/zaprtih organizacijskih podsistemov
  • referenčne zveze in operacijska logika delovanja organizacijskih podsistemov
  • časovni zamik delovanja podsistemov
  • interakcija podsistema z okoljem
 3. Organizacijsko vedenje
  • elementi in modeli organizacijskega vedenja
  • organizacijski razvoj in sistematično vpeljevanje vzorcev organizacijskega vedenja
  • značilnosti organizacijskega vedenja
  • organizacijska kultura – splet vzorcev organizacijskega vedenja
  • razmerje med organizacijsko kulturo in strukturo organizacije
  • zmogljivost, produktivnost, učinkovitost in uspešnost različnih oblik organizacijskega vedenja
  • odličnost organizacije in organizacijska dinamika
 4. Spreminjanje vzorcev organizacijskega vedenja
  • organizacijsko vedenje in dinamika organizacije
  • organizacijska kultura in spreminjanje vzorcev organizacijskega vedenja
  • pogoji za vpeljevanje, spreminjanje in postopno utrjevanje organizacijskih sprememb
  • modeli sprememb in njihova praktična uporaba (Ciklični model sprememb organizacijskega vedenja – model prenove; Model spreminjanja in izboljševanja organizacijskih procesov – Vanguard (Toyota); Model vpeljevanja  in utrjevanja sprememb – Lewinov model sprememb)
  • oblikovanje integralnega modela sprememb v konkretnem organizacijskem okolju
  • vloga managerja pri načrtovanju, vpeljevanju in spodbujanju sprememb organizacijskega vedenja
  • pomen filozofije, vrednot, vizij in ciljev v procesu sprememb organizacijskega vedenja
  • organizacijske spremembe in strateški dejavniki uspeha
 5. Organizacijska dinamika skupine
  • vrednote, cilji in vloge v skupini in organizacijska dinamika
  • politika, odnosi in konflikti v skupini
  • krepitev moči posameznika in skupine v procesu spreminjanja skupinskega vedenja
  • razvoj ustvarjalnih organizacijskih oblik v skupini – timsko delo
  • odločanje in uporaba moči v skupini
  • fleksibilna organizacija delovnega mesta in spreminjanje organizacijskega vedenja
  • načrtovanje in razvoj sistema nenehnih izboljšav na ravni skupine

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost poznavanja sistemskega delovanja organizacije v globalnem poslovnem okolju;
 • sposobnosti razumeti spreminjajoče tržno in tekmovalno okolje organizacije;
 • sposobnost uporabe raziskovalnih metod s področja organizacije za analizo organizacijskih sprememb v podjetju;
 • sposobnost uporabljati kompleksne modele sprememb organizacijskega vedenja;
 • sposobnost analize kompleksnih vzorcev organizacijskega vedenja z uporabo analitičnih metod sprememb;
 • sposobnost analizirati organizacijsko kulturo organizacije in izide uporabiti za vpeljevanje dinamičnih in ustvarjalnih oblik organizacije;
 • sposobnost kritičnega vrednotenja in presoje delovanje in rezultatov konkretnih modelov sprememb organizacijskega vedenja;
 • sposobnost utemeljevanja prednosti in slabosti modela sprememb v konkretnem organizacijskem okolju.
Modul: Poslovanje v mednarodnem in multikulturnem okolju (študent izbere tri predmete iz enega modula)
7
Mednarodne poslovne finance

Se večkrat srečate z izrazi plačilna bilanca, devizni tečaj, paritetni pogoji, finančne naložbe, zadolževanje, sestava BDP, kako zavarovati tveganje, kako se določajo menjalni tečaji itd.?

Finance in še zlasti poslovne finance in v tem okviru še posebno mednarodne zahtevajo že po definiciji veliko mero inovativnosti. Ne nazadnje se tako vsak dan rojevajo finančne inovacije, ki jih predvsem različne finančne institucije ponujajo drugim finančnim in tudi drugim institucijam, državi ter seveda predvsem svojim različnim (pravnim in fizičnim) strankam. Tudi uporabniki finančnih instrumentov morajo biti inovativni, da znajo pravilno uporabiti možnosti, ki jim jih (mednarodni) finančni trgi ponujajo. Tudi predmet sam je zastavljen tako, da spodbuja »finančno« inovativnost v pozitivnem smislu. Prav tako je vsaka fizična in pravna oseba tako in/ali drugače posredno in/ali neposredno vpeta v mednarodne finance – včasih celo ne zavedajoč se tega. Spomnite se afere v povezavi s posojili v švicarskih frankih na območju JV Evrope.

Vidik mednarodnosti je pri tem predmetu izpolnjen samodejno, saj govorimo o mednarodnih poslovnih financah, v katere je vpet neposredno in/ali posredno vsak posameznik, podjetje, institucija, država s konkretno uporabo različnih finančnih instrumentov in/ali z vplivom, ki ga imajo mednarodne finance na vse in vsakogar.

Vsebina

 1. Mednarodno finančno okolje
 2. Opredelitev pojmov (plačilna bilanca, mednarodni paritetni pogoji, devizni tečaj, devizni trgi, viri financiranja, finančne naložbe)
 3. Tveganja v mednarodnih financah in zavarovanje pred njimi (tečajna tveganja, obrestna tveganja, politična tveganja)
 4. Določanje menjalnih tečajev (pričakovanja, informacije in špekulacije, pariteta kupnih moči, plačilna bilanca in devizni tečaj)
 5. Devizni trgi (forward, swap, pariteta obrestnih mer, valutni futures, valutne opcije)
 6. Mednarodni viri financiranja (lastniški viri kapitala, dolžniški viri kapitala, krediti, obveznice, evrotržišče virov financiranja, evrokrediti in rokovna struktura obrestnih mer; ponudba denarja na evrodolarskem trgu)
 7. Finančne naložbe v mednarodnem okolju (načela mednarodnega portfelja, vpliv izbora valute, merjenje tveganosti portfelja, vpliv diverzifikacije naložb na donosnost)
 8. Ekonomska in monetarna unija

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanje nenehno se spreminjajočega mednarodnega poslovnega okolja v povezavi z mednarodnimi financami;
 • razumevanje mesta in vloge mednarodnih poslovnih financ v poslovnem okolju in procesu;
 • sposobnost pozitivnega odnosa do analitičnega reševanja problemov s področja mednarodnih poslovnih financ;
 • sposobnost teamskega reševanja zapletenih finančnih problemov;
 • poznavanje vsebine in pomena financ, poslovnih financ in v njihovem sklopu mednarodnih poslovnih financ;
 • razumevanje teoretičnih podlag mednarodnih poslovnih financ;
 • uporaba temeljnih znanj s področja mednarodnih poslovnih financ za reševanje konkretnih delovnih problemov;
 • razvoj veščin in spretnosti na področju mednarodnih poslovnih financ;
 • sposobnost poslovanja in komuniciranja v mednarodnem finančnem okolju.
7
Mednarodno gospodarsko pravo

Bi želeli prepoznati, katero normo oziroma norme je treba uporabiti za konkretno pravno razmerje z mednarodnim elementom, to je razmerje med subjektoma, praviloma gospodarskima, ki po določenih merilih ne pripadata isti državi? Da bi lahko pravo uporabili v praksi, moramo predvsem poznavati njegovo sistematiko, da se lahko znajdemo v množici predpisov, ki jih sprejemajo najrazličnejše institucije in tudi avtonomno oblikujejo gospodarski subjekti znotraj meja posameznih držav in seveda zunaj njihovih okvirov.

Namen predmeta je, da pridobite znanje s področja mednarodnega gospodarskega prava in to znanje uporabite v praksi, hkrati pa tudi usvojite osnovna moralna načela delovanja mednarodnega prava oziroma prava na splošno in skladno z njimi delujete v praksi.

Vsebina

 1. Temelji mednarodnega javnega in mednarodnega zasebnega prava
  • viri mednarodnega javnega in mednarodnega zasebnega prava
  • mednarodne in evropske organizacije (OZN, EU, SE)
 2. Mednarodno javno in mednarodno zasebno gospodarsko pravo
  • mednarodne institucije gospodarskega prava (WTO, UNCITRAL itd.)
 3. Tendence mednarodnih odnosov (globalizacija, vojna za surovine, wall-martizacija)
  • pregled statističnih podatkov za Evropo, ZDA, Kitajsko in Rusijo
 4. Dunajska konvencija o mednarodni prodaji blaga
  • uporaba notranjega pogodbenega prava in kolizijska pravila
  • uporaba Dunajske konvencije in njene posebnosti
  • sodno reševanje pogodbenih sporov
 5. Pravna ureditev mednarodnega transporta
  • železniški, cestni, zračni in pomorski promet
  • posamezne mednarodne konvencije, ki urejajo promet
 6. INOTERMS klavzule
  • pomen transportnih klavzul
  • zavarovanje prevoza
 7. Mednrodnopravni vidiki intelektualne lastnine
 8. Mednarodne arbitraže in reševanje sporov
  • arbitražni postopek v mednarodnih arbitražah
  • posebnosti arbitražnega postopka pri Stalni arbitraži GZS

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje pravnih vidikov mednarodnega poslovanja;
 • razumevanje in poznavanje tendenc mednarodnih ekonomski odnosov;
 • sposobnost poglobljene uporabe znanj s pravnih področij;
 • poznavanje sorodnih disciplin in korelacij med njimi;
 • sposobnost priprave posameznih pogodb;
 • razumevanje delovanja mehanizmov zaščite intelektualne lastnine;
 • poznavanje mehanizmov reševanja mednarodno-gospodarskih sporov, predvsem preko postopka arbitraže;
 • avtonomnost pri strokovnem delu in sprejemanju poslovnih odločitev;
 • sposobnost prepoznavanja razvoja in temeljev pravne discipline;
 • sposobnost za umeščanje novosti v stroki v skladu z njenimi temeljnimi paradigmami.
7
Kitajščina z značilnostmi azijske poslovne kulture

Pri sklepanju poslov v mednarodnem okolju je zelo pomembno poznavanje tuje kulture in običajev. Pri predmetu nas zanima zlasti, kaj je pomembno pri sklepanju poslov z azijskimi državami, kaj so posebnosti, na katere moramo biti pozorni pri uspešnosti dogovorov in pogodb. Pomembna prednost pri dogovarjanju o sodelovanju z azijskimi državami je zagotovo poznavanje osnovnih fraz in izrazov v njihovem jeziku. Kitajska je največja med azijskimi državami; učimo se osnov kitajskega jezika, večinoma govorjenega jezika, nekaj osnovnih besed in pomenov pa spoznamo tudi v pismenkah. Namen predmeta je zlasti spoznavanje kulture in osnov jezika za lažje sklepanje poslov, zato predznanje kitajskega jezika ni potrebno.

Vsebina

 1. Kitajski jezik in pisava – uvod
  • jezikovne osnove (osnove fonologije, posebnosti tonalnega jezika, vrste tonov, izgovorjava, pisava (pinyin - pismenke), poudarek na fonetiki)
  • pozdravi, predstavitve, naslavljanje, opravičilo ...
  • pogoste teme vsakdanje komunikacije in besedišče pogovorne in poslovne kitajščine
 2. Kitajski jezik in pisava – izbrane teme
  • osnovno besedišče s področja poslovanja
  • vsakdanje komunikacijske situacije v poslovnem okolju (na letališču, na obisku,  na sestanku, pri poslovnem kosilu/večerji)
  • značilnosti osnovne poslovne pisne komunikacije s kitajskim poslovnim partnerjem (elektronska pošta, vabilo ipd.)
 3. Komunikacija v azijskem poslovnem okolju
  • temeljne značilnosti poslovanja v azijskem okolju, regionalne razlike (Kitajska, Japonska, Južna in Jugovzhodna Azija)
  • opredelitev temeljnih razlik v vedenjskih vzorcih in navadah kitajskega in evro-ameriškega poslovnega okolja (kognitivno-jezikovni in družbeno-kulturni vidiki)
  • poslovna etika in etiketa v azijskem poslovnem okolju
  • verbalna in neverbalna komunikacija v formalnih in neformalnih poslovnih situacijah (predstavitve, sestanki, pogajanja, družabni dogodki, vzdrževanje kontaktov, reševanje konfliktov)

Cilji in kompetence

Cilji:

Temeljni namen predmeta je učenje standardne kitajščine na vstopni ravni za potrebe študentov magistrskega programa v okviru njihovih delovnih potreb ali poslovnih priložnostih na Kitajskem in v drugih državah azijske regije oziroma drugod v tujini. Ponujene vsebine pri predmetu vključujejo različne elemente učenja kitajskega jezika in ustrezne tematske sklope, kjer se študenti seznanjajo z različnimi specifikami kitajskega poslovnega okolja, navad, značilnosti politično-ekonomskega sistema in kulturno specifičnih vzorcev poslovnega obnašanja kitajskega in azijskega poslovnega sveta. Na visokošolski ravni ponudimo ta predmet predvsem v programih, ki usposabljajo študente za širše poznavanje azijske poslovne kulture in za splošno komunikacijsko rabo kitajščine.

Poleg sporazumevanja ter ustreznega odzivanja v preprosti jezikovni interakciji bodo študenti pridobili zavest o specifikah medkulturnega stika različnih in oddaljenih kultur in zakonitosti tega poslovnega okolja in pri tem še bolje pridobili sposobnost razumevanja in obvladovanja globalnega poslovnega okolja.

Splošne kompetence:

Študenti bodo:

 • pridobili sposobnost razumevanja globalnega okolja in medkulturnih razlik;
 • zvišali raven zmožnosti medjezikovnega zavedanja;
 • uporabljali kritično analizo za boljše razumevanje kitajskega in azijskega poslovnega okolja;
 • usvojili spretnosti za prepoznavanje in vrednotenje vpliva kulture na poslovne dejavnosti.

Predmetno-specifične kompetence:

Študenti bodo:

 • pridobili osnovne sporazumevalne, slušne in bralne spretnosti  v kitajskem jeziku (razumeti kratke dialoge, vprašati in odgovoriti na enostavna vprašanja, prebrati nekaj osnovnih pismenk);
 • usvojili osnovno izrazoslovje in komunikacijske vzorce v poslovnem okolju s specifičnih področij (poslovanje..);
 • spoznali bistvene kulturne elemente za poslovni uspeh na Kitajskem v 21. stoletju;
 • uporabljali medkulturno komunikacijo v dani poslovni situaciji;
 • spoznali specifike kitajskega politično-ekonomskega sistema;
 • poznavanje temeljnih zakonitosti poslovanja v kitajskem in azijskem kulturnem okolju.
7
Ruščina z značilnostmi slovanske poslovne kulture

Pri sklepanju poslov v mednarodnem okolju je zelo pomembno poznavanje tuje kulture in običajev. Pri predmetu nas zanima zlasti, kaj je pomembno pri sklepanju poslov s slovanskimi državami, kaj so posebnosti, na katere moramo biti pozorni pri uspešnosti dogovorov in pogodb. Pomembna prednost pri dogovarjanju o sodelovanju s slovanskimi državami je zagotovo poznavanje osnovnih fraz in izrazov v njihovem jeziku. Rusija je največja slovanska država; dobro spoznamo kulturo in značilnosti Rusije, medtem ko se učimo osnov ruskega jezika. Večinoma je poudarek na govorjeni besedi, obenem spoznamo tudi abecedo v cirilici ter se učimo brati in pisati osnovne besede, stavke v cirilici. Namen predmeta je zlasti spoznavanje ruske kulture in osnov jezika za lažje sklepanje poslov, zato predznanje ruskega jezika ni potrebno.

Vsebina

 1. Ruski jezik in pisava – uvod
  • jezikovne osnove (izgovorjava, pisava itd.)
  • predstavitev
  • pogoste teme vsakdanje komunikacije in besedišče pogovorne in poslovne ruščine
 2. Ruski jezik in pisava – izbrane teme
  • osnovno besedišče s področja poslovanja
  • vsakdanje komunikacijske situacije v poslovnem okolju
  • oblikovanje pisnega in vizualnega gradiva ter elektronskih predstavitev za situacije v osnovni poslovni komunikaciji
 3. Komunikacija v slovanskem poslovnem okolju
  • temeljne značilnosti poslovanja v slovanskem okolju, regionalne razlike
  • poslovna etika in etiketa v slovanskem poslovnem okolju
  • verbalna in neverbalna komunikacija v formalnih in neformalnih poslovnih situacijah (predstavitve, sestanki, pogajanja, družabni dogodki, vzdrževanje kontaktov, reševanje konfliktov)

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja globalnega okolja in medkulturnih razlik;
 • sposobnost pozitivnega odnosa do jezika ter skrb za kulturo jezika in sporazumevanja;
 • osnovno poznavanje pogovornega ruskega jezika in pisave;
 • uporaba osnovnega izrazoslovja in komunikacijskih vzorcev v poslovnem okolju s specifičnih področij (poslovanje … );
 • poznavanje teoretičnih zakonitosti medkulturne komunikacije;
 • uporaba medkulturne komunikacije v dani situaciji;
 • poznavanje specifik slovanskega politično-ekonomskega sistema;
 • poznavanje temeljnih zakonitosti poslovanja v slovanskem kulturnem okolju;
 • poznavanje in uporaba načel komunikacije v slovanskem poslovnem okolju;
 • poznavanje komunikacijskih načel slovanskega kulturnega okolja.
ali
Modul: Konkurenčnost skozi kreativnost in inovativno poslovanje (študent izbere tri predmete iz enega modula)
7
Pozitivna psihologija za sodobno poslovanje

V sodobnem poslovanju pridobiva pozitivna psihologija vedno večji pomen. Pozitivna psihologija je vznemirljiva in navdihujoča mlada veja psihologije. Gradi tisto, kar je v posamezniku pozitivnega – njegova moč in viri. Cilj pozitivne psihologije je izboljšati subjektivno blagostanje (srečo) in funkcioniranje posameznikov, organizacij in skupnosti ter omogočiti, da bi le-ti uspevali.

Pri predmetu boste imeli priložnost spoznati trende v pozitivni psihologiji, spoznati in uporabiti čuječnost, aplicirati pozitivno psihologijo v delovno okolje, prepoznati svoje značajske moči ter preizkusiti naučeno pri timskem delu.

Vsebina

 1. Poslovna psihologija
  • osnove ekonomske psihologije
  • poslovna psihologija
  • sodobno poslovanje na temeljih pozitivne psihologije
 2. Pozitivna samopodoba
  • osebnostna rast in razvoj profesionalnih kompetenc
  • osebni menedžment in oblikovanje lastnih ciljev
  • pomen samopodobe za poslovno uspešnost
  • večanje samozavesti posameznika
  • razvijanje sposobnosti
  • razvoj interesov
  • pozitivna stališča
  • vrednote
  • nivo aspiracij in motivacija
  • višanje osebnih ciljev
  • samopodoba in življenjski stil
 3. Ustvarjalnost v poslovanju
  • vplivi na ustvarjalnost v poslovanju
 4. Kreativno mišljenje v poslovanju
  • kreativno mišljenje in reševanje poslovnih problemov
  • inventivnost in inovativnost
  • strategije kreativnega reševanja problemov
  • stališča in kreativnost
  • timsko delo in kreativnost
  • kreativno mišljenje in vodenje
 5. Učenje in spomin
  • vrste učenja
  • vseživljenjsko učenje
  • tehnike izboljšanja spominskih funkcij
 6. Emocije in poslovanje
  • vrste emocij
  • vpliv emocionalnega doživljanja na uspešnost poslovnega delovanja
  • emocionalna stabilnost
 7. Pozitivna poslovna klima in organizacijska kultura
  • ugotavljanje dejavnikov  poslovne klime
  • vzpostavljanje pozitivne poslovne klime
  • razvojni koncepti: vprašanja vodenja, razvijanje timov
  • Kvaliteta življenja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • usvojijo teoretično in praktično znanje in razvijejo kompetence s področja pozitivne psihologije za sodobno inovativno poslovanje;
 • razvijejo zanimanje za delo na področju pozitivne psihologije in mednarodnega poslovanja, spremljanje novosti, nadaljnjo pridobivanje znanja ter raziskovanje;
 • razvijejo sposobnost za implementacijo in aplikacijo teoretičnega znanja s področja pozitivne psihologije za sodobno poslovanje v poslovno prakso;
 • so usposobljeni za vrednotenje in razvijanja svoje samopodobe in  za večanje lastnih osebnostnih potencialov;
 • so sposobni  pozitivnega odnosa do analitičnega reševanja problemov in učinkovitega vodenja,
 • so sposobni kreativnega in inovativnega mišljenja v procesih vodenja in reševanja poslovnih problemov;
 • razvijejo afiniteto do vseživljenjskega učenja;
 • razvijejo samokontrolo čustvenega doživljanja v poslovnem svetu;
 • so usposobljeni za vrednotenje in ustvarjanje pozitivne poslovne klime;
 • si pridobivajo kompetence za vsestranski osebnostni razvoj.
7
Intelektualna lastnina

Pri razvoju inovacij in tudi na splošno pri poslovanju je pomembno poznavanje intelektualne lastnine. Kako lahko zaščitimo novost, da pridobimo ekskluzivno pravico uporabe za določeno obdobje? Kako lahko zaščitimo patent, kako blagovno znamko, kako storitev? Kako je treba ravnati z avtorskimi in moralnimi pravicami? Kako je z aktualnimi računalniškimi programi? V katerih primerih je vredno zaščititi novost kot patent in v katerih rajši zaščititi novost kot skrivnost podjetja?

Vse te odgovore boste odkrivali pri predmetu Intelektualna lastnina, kjer boste na primerih dobrih praks podjetij doma in po svetu lahko pripravili rešitve za svoja delovna okolja.

Vsebina

 1. Opredelitve osnovnih pojmov
 2. Pravni temelji intelektualne lastnine
 3. Oris mednarodnega sistema intelektualne lastnine
 4. Koncepti konkurence in tržna klasifikacija pravic intelektualne lastnine
 5. Ekonomika patentov in avtorske pravice
 6. Ekonomika blagovnih in storitvenih znamk
 7. Strateško upravljanje z intelektualno lastnino

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje pravnih načel intelektualne lastnine;
 • poznavanje ekonomskih načel intelektualne lastnine;
 • poznavanje poslovodnih načel in poslovnih ciljev intelektualne lastnine;
 • sposobnost razumevanja pomena in trendov v razvoju intelektualne lastnine;
 • usposobljenost analize uporabe intelektualne lastnine v vsakodnevnem in strateškem upravljanju v podjetjih;
 • razumevanje povezanosti intelektualne lastnine z inovativnimi podjetniškimi procesi;
 • sposobnost za ocenjevanje konkurenčnih prednosti podjetij na podlagi portfelja pravic intelektualne lastnine;
 • razumevanje sodobne tržne družbe znanja;
 • razumevanje pomena intelektualne lastnine v komercialnem prenosu tehnologije;
 • sposobnost vgraditve varstva intelektualne lastnine v strateško upravljanje inovativnih podjetij.
7
Kreativno upravljanje tehnoloških inovacij

Danes veljajo tehnološke inovacije za gonilo razvoja nekega gospodarstva. Vendar kako jih razviti, kaj omogoča podjetju/organizaciji ustvarjanje novosti? Kako razviti iz invencije inovacijo? Kaj je pomembno pri zaščiti novosti in kakšne so strategije trženja neke novosti ali plasiranja na novi trg?

Na taka in podobna vprašanja boste odgovarjali pri predmetu Kreativno upravljanje tehnoloških inovacij. Ob tem pa spoznavali dobre prakse priznanih podjetij doma in po svetu ter poskušali razviti pri aplikativnem projektu svojo idejo v tehnološko inovacijo.

Vsebina

 1. Osnovna teorija tehnologij in razvoj
 2. Pojmi, ki opredeljujejo tehnološke spremembe in inovativnost (razločevanje med visoko, srednjo in nizko tehnologijo), ter metode tehnološkega predvidevanja (delfi, metoda dolgoročnih scenarijev, strokovni paneli, ključne tehnologije, drevesa relevance)
 3. Razlogi za oblikovanje in izvajanje nadnacionalnih (EU), nacionalnih in regionalnih tehnoloških in inovacijskih  politik: neuspeh trga, stroškovna (ne)učinkovitost  inovacij, zaostajanje v mednarodni konkurenčnosti, človeški viri)
 4. Razvoj podjetij, zasnovanih na novih tehnologijah (priprava inovacijske strategije, raziskovalno razvojna strategija, posebnosti razvojnih faz v tehnoloških podjetjih, lastniško in dolžniško financiranje posameznih faz razvoja)
 5. Tehnološke inovacije (proces tehnološke inovacije, življenjski cikli proizvodov, tehnologij in industrijskih panog)
 6. Tehnologija kot konkurenčna prednost
 7. Mesto in vloga intermediarnih podpornih institucij pri spodbujanju tehnološkega razvoja (znanstveni in tehnološki parki, tehnološke agencije, tehnološki centri, tehnološke platforme, tehnološke entitete itd.)
 8. Oblike povezovanja tehnoloških podjetij v geografsko zaokroženih območjih (grozdenje in ostale oblike mrežnega povezovanja), interaktivna podjetniška omrežja
 9. Sektorski inovacijski sistemi (farmacija, mobilne  telekomunikacije, industrija orodnih strojev)

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja hitro spreminjajočega se globalnega, nacionalnega in regionalnega tehnološkega okolja;
 • obvladovanje raziskovalnih metod in prognostičnih orodij (različne metodologije in tehnike tehnološkega predvidevanja) za upravljanje tehnoloških inovacij;
 • sposobnost spodbujanja, vodenja in usmerjanja inovacijskih procesov in upravljanja inovacij;
 • sposobnost razumevanja pomena in difuzije ključnih generičnih tehnologij (informacijske in telekomunikacijske tehnologije, biotehnologija, napredni materiali, okoljske tehnologije, nanotehnologija );
 • sposobnost razumevanja in obvladovanja oblik prenosa znanja in transfera znanja in tehnologije na mednarodni in nacionalni ravni;
 • znanja s področja managementa tehnologij, ki vključuje vse aktivnosti od identifikacije, izbora, pridobitve in uporabe novih tehnologij do zaščite znanja;
 • spoznanja o potrebah po poznavanju tehnoloških sposobnosti pri oblikovanju strategije podjetja;
 • sposobnost razločevanja ekonomskega pomena tehnoloških od ne-tehnoloških (organizacijskih in ostalih poslovnih inovacij ) in potreb po celovitem inovacijskem managementu z inoviranjem kulture;
 • sposobnost razumevanja sektorskih inovacijskih sistemov na področju predelovalnih in storitvenih dejavnosti v svetu in v Sloveniji.
7
Kreativno upravljanje z inovacijami v storitveni dejavnosti

Inovacije v storitveni dejavnosti so prav tako pomembne kot tehnološke, saj vse tehnološke inovacije vsebujejo tudi storitve (npr. raziskave, trženje, vzdrževanje …) in z razvojem tudi njihove izboljšave. Tehnološke in storitvene inovacije se torej prepletajo. Pri tem predmetu iščemo odgovore zlasti na vprašanja, kako potekajo inovacije v najbolj reprezentativnih storitvenih panogah, npr. trgovina, turizem, komunala, IT-programiranje, telekomunikacije, izobraževanje itd. Opazujemo razlike med panogami in med državami. Zanima nas, kakšni so trendi, kako ustvarjajo novosti, kako v teh panogah poteka invencijsko-inovacijski proces, kako v takih panogah vodijo/upravljajo inovacije, kje so ozka grla in z njimi možnosti za izboljšave. Študenti imate priložnost ob spoznavanju teorije in dobrih praks proučiti inoviranje svoje organizacije ter predlagati izboljšave.

Vsebina

 1. Razvoj storitvenih dejavnosti in inovacije na področju storitvenih dejavnosti
 2. Management spreminjanja invencij v inovacije v storitvene dejavnosti
 3. Spodbujanje inovacij v storitveni dejavnosti
 4. Upravljanje inovacij v storitveni dejavnosti v povezavi z družbeno odgovornim podjetništvom, poslovno etiko in visoko profesionalnostjo
 5. Merila uspešnosti v upravljanju inovacij v storitveni dejavnosti
 6. Pomen posameznih oblik povezovanja organizacij na področju storitvene dejavnosti ter inovativni pristop pri tem
 7. Inovacijski sistemi po posameznih sektorjih (izobraževanje, javna podjetja, turizem …)

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja spreminjajočega se globalnega trga in v zvezi s tem potreba po nenehnem upravljanju inovacij v storitveni dejavnosti;
 • sposobnost uporabe ter obvladovanje raziskovalnih metod in prognostičnih orodij za upravljanje inovacij v storitveni dejavnosti;
 • sposobnost spodbujanja, vodenja in usmerjanja inovacijskih procesov in inoviranja inovacijske kulture v storitveni dejavnosti;
 • sposobnost kreativnega razmišljanja, oblikovanje smelih inovativnih rešitev v storitveni dejavnosti;
 • sposobnost razumevanja upravljanja inovacij v storitveni dejavnosti v povezavi z družbeno odgovornim podjetništvom, poslovno etiko in visoko profesionalnostjo;
 • sposobnost pozitivnega odnosa do kreativnega upravljanja inovacij v storitveni dejavnosti;
 • sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj pri upravljanju inovacij v storitveni dejavnosti;
 • sposobnost razumevanja inovacijskih sistemov na različnih področjih storitvenih dejavnosti v Sloveniji in v svetu.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli