20 let raziskovalne dejavnosti na DOBI

Znanstvenoraziskovalno in razvojno delo

20 let raziskovalne dejavnosti na DOBI

V času priprav na preobrazbo v fakulteto je DOBA Maribor želela doseči napredek tudi na področju znanstvenoraziskovalnega dela. Tako je bil leta 2001 ustanovljen Inštitut za raziskave in razvoj.

Po tem, ko je bila leta 2004 ustanovljena DOBA Fakulteta, je delovanje inštituta podpiralo tudi kasnejši razvoj magistrskega in od leta 2019 tudi doktorskega podiplomskega študija. Inštitut se je leta 2006 preimenoval v Poslovni inštitut DOBA Fakultete in je predvsem razvijal znanstvenoraziskovalno dejavnost na področjih, ki ga označujejo danes: ekonomija, marketing, podjetništvo, menedžment, sodobna področja poslovnih ved, visokošolsko izobraževanje.

Sprva je Poslovni inštitut zajemal vse učitelje in sodelavce fakultete, pred leti pa smo se zaradi učinkovitejšega planiranja njegove dejavnosti bolj osredotočali na ožjo raziskovalno skupino. To danes predstavljajo učitelji, ki so zaposleni na fakulteti. Že od svojih začetkov je glede na rezultate objav, prijavljenih in odobrenih raziskovalnih projektov zunanjih financerjev ter internih razvojnih projektov Poslovni inštitut opravičeval svoje ime. Na to kaže nenehna rast njegovega izplena, kjer še posebej izpostavljamo objave, ki služijo razvoju študijskih vsebin in rednemu napredovanju učiteljev v nazivih, ter trud za vključevanje študentov v raziskovalno delo tako v okviru njihove študijske obveze kot tudi izven nje. Posebej omenjamo še pomembno publicistično dejavnost, kamor spadajo ustanovitev in rast fakultetne znanstvene in strokovne revije Mednarodno inovativno poslovanje, publikacije ob konferencah, ki jih je organizirala fakulteta in vsakoletno znanstveno monografijo. Rezultat tovrstnih prizadevanj so rezultati pri merilih SICRIS in citati prispevkov članov inštituta v pomembnih mednarodnih revijah, kot jih vrednoti Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Poleg prizadevanj za čim uspešnejše izpolnjevanje formalnih meril za domače in mednarodne akreditacije je eden pomembnih ciljev in poslanstvo Poslovnega inštituta DOBA Fakultete biti dejaven na področju raziskav za razvoj okolja. Njegovi člani so iniciatorji, organizatorji ter vsebinski nosilci domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferenc, ki jih organizira fakulteta, sodelujejo na njenih okroglih mizah, oblikujejo prispevke na področju vsebinskega marketinga za objavo na spletnih straneh fakultete ter s poljudnimi prispevki nastopajo v nacionalnih medijih.

Za čim boljši prispevek Poslovnega inštituta k uresničevanju ciljev in strategije fakultete v prihajajočem obdobju plani poudarjajo pomembna področja nadaljnje rasti fakultete in inštituta. To je najprej povečanje vključevanja študentov in diplomantov fakultete v znanstvenoraziskovalno dejavnost fakultete. Zatem kljub razmeroma dobrim rezultatom na tem področju želimo še intenzivirati raziskave na področjih profila in samega delovanja fakultete (še posebej online študija). Zatem dajemo poudarek na izboljšanju rezultatov pri pridobivanju raziskovalnih projektov, ki so financirani od zunaj. Še naprej pa si nameravamo prizadevati za še aktivnejše vključevanje pogodbenih učiteljev fakultete v znanstvenoraziskovalno dejavnost Poslovnega inštituta DOBA Fakultete.

Poslovni inštitut na fakulteti.

Poslovni inštitut

Znanstvenoraziskovalno in strokovno delo na fakulteti poteka formalizirano znotraj Poslovnega inštituta, kjer delujeta registrirana skupina raziskovalcev in ožja raziskovalna skupina. Poslovni inštitut, ki je bil 3. marca 2005 vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij in je samostojna enota DOBA Fakultete, je bil ustanovljen z namenom združevanja teorije in prakse, saj sodoben visokošolski študij zahteva tesno povezavo s prakso in mora biti podprt z raziskovalnim delom.

DOBA Fakulteta Maribor že osem let izdaja strokovno in znanstveno e-revijo Mednarodno inovativno poslovanje.

Znanstvena in strokovna revija Mednarodno inovativno poslovanje

DOBA Fakulteta Maribor že enajst let izdaja strokovno in znanstveno e-revijo Mednarodno inovativno poslovanje. Revija predstavlja izvirna mnenja, izkušnje in izsledke domačih in tujih strokovnjakov teoretikov ter strokovnjakov iz prakse, hkrati pa ponuja različne poglede na izzive sodobne družbe. Glavni urednik revije je red. prof. dr. Rasto Ovin.

Na DOBA Fakulteti za študente in širšo strokovno javnost vsako leto organiziramo aktualne znanstvene ali strokovne konference

Konference in simpoziji

Na DOBA Fakulteti za študente in širšo strokovno javnost vsako leto organiziramo aktualne znanstvene ali strokovne konference oz. simpozije, na katerih gostimo pomembne strokovnjake in znanstvenike iz Slovenije in tujine.

DOBA Fakulteta spremlja nacionalne razpise in razpise evropskih programov ter kandidira za sredstva

Mednarodni in nacionalni projekti

DOBA Fakulteta spremlja nacionalne razpise in razpise evropskih programov ter kandidira za sredstva, ki sofinancirajo mednarodno povezovanje ter poglobljeno razvojno in aplikativno raziskovalno delo na področju dejavnosti fakultete – v povezavi s cilji nacionalnih razvojnih programov in programa Evropa 2020.

Seznam projektov

 

DOBA Fakulteta vključuje dodiplomske in podiplomske študente v znanstvenoraziskovalno delo v okviru raziskav visokošolskih učiteljev in v okviru razpisanih raziskovalnih tem fakultete

Vključevanje ŠTUDENTOV v znanstveno in razvojno delo

DOBA Fakulteta vključuje dodiplomske in podiplomske študente v znanstvenoraziskovalno delo v okviru raziskav visokošolskih učiteljev in v okviru razpisanih raziskovalnih tem fakultete. Študenti se pod mentorstvom visokošolskih učiteljev vključujejo v delo raziskovalne skupine tudi z magistrskimi nalogami.

Sodelovanje s podjetji

Vključevanje študentov v raziskovalno in strokovno delo na DOBA Fakulteti v veliki meri obsega projekte za gospodarstvo oz. delovno sredino, iz katere študenti prihajajo. Ker je večina študentov zaposlenih, izkoriščamo priložnost, da so tudi projektne in seminarske naloge oz. zaključne strokovne naloge študentov oblikovane kot uporabni projekti za organizacije, v katerih so zaposleni. S tem študenti najkakovostnejše uporabijo znanje, pridobljeno s študijem, v praksi.

Sodelovanje na razpisih

Študenti pripravljajo aplikativne naloge in raziskovalne projekte tudi v podjetjih, v katerih so zaposleni, in drugih organizacijah. Na Doba Fakulteti študente spodbujamo k pripravi takšnih nalog in projektov. Najboljši projekti študentov so predstavljeni v okviru dogodkov, ki jih organiziramo na DOBA Fakulteti in tudi zunaj. Mnogi od njih so nagrajeni.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo