DOBA znanja

Spremljajte naše novice

INOVATIVNI MENEDŽER DANES: Celostni razvoj človeškega kapitala in trajnostno inoviranje

06. maj 2021
Pandemični menedžer, krizni menedžer, digitalni menedžer, oddaljeni menedžer - različne vloge menedžerjev, ki pritičejo upravljanju in vodenju podjetij v zadnjem obdobju, ki ga zaznamuje pandemija in vsi pripadajoči ukrepi, ki so globoko zarezali v poslovni svet. Težko si je zamisliti, da bi v tej situaciji prevladovali inovativni menedžerji*, ki stremijo k uvajanju inovacij v podjetju in ustvarjajo inovacije tudi sami. A vendar.

Inovacije ostajajo pomemben vzvod uspešnega dolgoročnega razvoja poslovnih sistemov in eden glavnih virov za ustvarjanje dodane vrednosti. Ravno to pandemično obdobje je zaradi spremenjenih globalnih razmer lačno inovacij. In če kdaj, je treba inovirati zdaj – tako znotraj organizacije kot v odnosu do trga in zunanjih deležnikov. Toda kako priti do inovacij, kako jih uvajati v poslovne procese podjetij, kako upravljati ljudi, da bodo bolj ustvarjalni v pogojih nove realnosti? Ne glede na vse krizne situacije in spremenjene načine delovanja še vedno veljajo enake usmeritve, ki odlikujejo inovativne menedžerje včeraj, danes in jutri. 

Razvoj človeškega kapitala

Ustvarjalno razmišljanje in inovativno delovanje izhajata iz ljudi, zato je v procesu inoviranja ključen človeški kapital – skupek sposobnosti, znanja in osebnostnih lastnosti posameznikov, ki sodelujejo v inovacijskih procesih in soustvarjajo inovacije. Upravljanje človeškega kapitala zahteva zrele inovativne menedžerje, ki so sami celostne osebnosti, ki se neprestano razvijajo, da lahko učinkovito upravljajo inovacijske procese, motivirajo in koordinirajo time in so lahko tudi sami ustvarjalni in inovativni. Menedžer, ki želi v svojem podjetju, oddelku, enoti oz. katerikoli organizaciji spodbujati inovacije, mora razumeti celostno povezanost posameznih akterjev v sistemu in znati upravljati različne nivoje – posameznike, time, podjetje kot tudi trg in družbo nasploh.

Ključne sposobnosti posameznika in moč medstrukturnih timov

Torej, inovativni menedžer se za učinkovito upravljanje inovativnosti neprestano ukvarja s človeškim kapitalom, kar pomeni, da v prvi vrsti razume ljudi, pozna sebe in sodelavce. Sebe gradi kot celovito osebnost, ki jasno prepoznava svoje ključne sposobnosti in vrednote ter neprestano dela na lastnem osebnostnem razvoju

Posledično je tak menedžer sposoben prepoznavati kapital svojih zaposlenih oz. sodelavcev v smislu njihovih sposobnosti, talentov, znanj, vrednot in ambicij. Samo z razumevanjem naštetih lastnosti svojih sodelavcev lahko upravlja človeške vire - sestavi prave time, ki jih usmerja, koordinira, motivira in z učinkovito komunikacijo vodi skozi inovacijski proces. Dober in prodoren menedžer prepoznava ključne prednosti vsakega člana tima in zna optimalno izkoristiti njegove sposobnosti, obenem pa je pripravljen organizirati t. i. medstrukturne time, ki so sestavljeni iz ljudi z različnimi znanji, talenti in sposobnostmi, z različnimi izkušnjami, iz ljudi različnih starosti, spola, različnih kultur itd. Le tako raznovrstni člani tima lahko uspešno izzivajo drug drugega in iščejo inovativne preboje. 

Inovativnost kot vrednota podjetja in družbe

Ko govorimo o inoviranju v podjetju ali katerikoli organizaciji, se moramo zavedati, da je prav organizacija tista, ki daje temelje za uvajanje inovativnosti, strukturo za izvajanje inovacijskih procesov. Podjetje, ki prepoznava inovacije kot vir ustvarjanja dodane vrednosti, bo cenilo ustvarjalnost in inovativnost kot pomembni vrednoti organizacijske kulture in bo tudi svoje strateške usmeritve peljalo v skladu z načeli inovativnosti. Inovativni menedžer je tisti, ki ta strukturni kapital podjetja upravlja in ga z metodami, orodji in tehnikami zna prenesti na nivo delovanje posameznikov in timov ter s svojim zgledom krepi inovacijsko kulturo podjetja na vseh nivojih.

Naloga inovativnega menedžerja pa je tudi, da razume širšo družbo, tako trg, na katerem podjetje ustvarja dodano vrednost, kot tudi okolje, v katerem podjetje deluje. Zavedanje povezanosti podjetja z različnimi deležniki, spodbujanje sodelovanja z njimi in med njimi daje podjetju še boljše priložnosti za inovativne preboje in za krepitev inovativnosti kot vrednote v širši družbi. V tem kontekstu se lahko menedžer poslužuje tudi odprtega inoviranja, ki zajema povezovanje zunanjih partnerjev in deležnikov v fazah procesa inoviranja. 

Trajnostno inoviranje 

Za učinkovit inovativni menedžment je treba upoštevati vse štiri nivoje nastajanja inovacij: posameznika, tim, podjetje in družbo. In ta načela veljajo tudi v tem posebnem pandemičnem času, ki nakazuje nove trende, a hkrati še bolj izpostavlja že dlje trajajoče probleme, povezane s podnebnimi spremembi in družbenimi neenakostmi. Zato je še toliko bolj pomembno ozavestiti potrebo po trajnostnem inoviranju kot procesu, v katerem so trajnostni elementi (okoljski, družbeni, gospodarski) integrirani v celoten sistem organizacije. Se pravi, da je trajnostna filozofija del strukture podjetja, ki jo mora tudi inovativni menedžer integrirati v sam inovacijski proces – tako v fazo generiranja idej, v raziskave in razvoj, proizvodnjo kot tudi njeno tržno manifestacijo – komercializacijo. In ta trajnostna naravnanost bi morala biti danes temeljna drža inovativnega menedžerja. 

Naj zaključimo s poudarkom, da se vse začne pri človeku, pri nas samih. Dejstvo je, da mora inovativni menedžer znati najprej upravljati samega sebe, razumeti svojo vlogo v podjetju in gojiti odnose z ljudmi v samem podjetju kot tudi navzven, s trgom, z ožjo in s širšo skupnostjo in ne nazadnje s celotnim planetom. In samo če bo menedžer celostna oseba in trajnostni vodja, bo sestavljal takšne time, ki bodo ustvarjali trajnostne inovacije za trajnostni razvoj celotne družbe

*Ko govorimo o inovativnih menedžerjih, moramo dejansko razločevati dva pojma – inovativni in inovacijski menedžer. Gre za dve različni vlogi menedžerja, ki pa se lahko združita tudi v eni osebi. Oseba v vlogi inovacijskega menedžerja vzpostavlja pravila igre in pogoje, da lahko posamezniki in timi čim bolj učinkovito ustvarjajo inovacijo. Oseba v vlogi inovativnega menedžerja pa je sama tista, ki je inovativna in je sposobna ves čas opazovati deležnike in razmere znotraj organizacije ter prepoznati priložnosti za nove poslovne modele, nove načine učinkovitih procesov, nove metodologije dela itd. (Bulc, Lah Poljak, 2018). Za potrebe tega prispevka pod imenom inovativni menedžer razumemo obe vlogi skupaj.

Vir: Bulc, V. in Lah Poljak, E. (2018): Priročnik za predmet inovativni in inovacijski menedžment (interno gradivo). Doba Fakulteta. Maribor.
 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo