Menedžment v sodobnem poslovanju

Menedžment v sodobnem poslovanju

Program Menedžment v sodobnem poslovanju

Po raziskavi Mediane (junij 2020) več kot dve tretjini Slovencev, starih med 25 in 45 leti, meni, da je študij dobra priložnost za osebno rast in razvoj. Znanja s področja ekonomije in menedžmenta pa so med pomembnejšimi znanji, ki jih potrebujejo. V teh izzivajočih časih, ko se poklici zelo spreminjajo, boste med študijem v programu Menedžment v sodobnem poslovanju z izborom študijske smeri pridobili prav to - ključna znanja za prihodnost. 

V smeri Menedžment (diplomirani ekonomist/diplomirana ekonomistka) boste razvili znanja in spretnosti za kompetentnega strokovnjaka na področju menedžmenta. Razumeli boste delovanje sodobnega poslovnega okolja, se seznanili z mednarodnimi ekonomskimi sistemi, razumeli pomen podjetništva za gospodarstvo in družbo ter razvijali podjetnost, inovativnost in kritično razmišljanje.

V smeri Kadrovski menedžment (diplomant/diplomantka kadrovskega menedžmenta) se boste seznanili z izzivi in trendi na področju kadrovskega menedžmenta, spoznali boste, kako aktivno upravljati s starejšimi zaposlenimi, s talenti ter kako graditi zavzetost zaposlenih. Razumeli boste vlogo sodobne kadrovske funkcije od operativne do strateške ravni. Razvili boste znanja in spretnosti za odlično delo kadrovskega menedžerja, s čimer boste lahko prispevali k agilnosti vsake organizacije. 

Če se boste odločili za smer Digitalni menedžment (diplomant/diplomantka digitalnega menedžmenta), boste razumeli pomembno vlogo posameznika za udejanjanje vseh por digitalne transformacije v podjetju ali ustanovi. Poznavanje ključnih tem digitalizacije, predvsem pa njihove medsebojne povezanosti in soodvisnosti, vam bo omogočalo strukturirano delo ter razvoj učinkovitih digitalnih poslovnih rešitev.

Študij na DOBA Fakulteti je za vas, ki si v prvi vrsti želite varen, predvsem pa zagotovljen študij, saj je Dobin model online študija uveljavljen in preizkušen online študij in tudi edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji. Pri študiju ne boste nikoli sami, saj je spremljanje študentov naša skrb.


Področja v programu, kjer boste dobili največ

Menedžment in vodenje

Menedžment in vodenje

Usposobili se boste za vodenje in ravnanje z ljudmi, za delo in komunikacijo v timih.
Pridobili boste kompetence na področju poslovanja, organiziranja in strateškega menedžmenta, marketinga in prava.
Kadrovski menedžment

Kadrovski menedžment

Spoznali boste izzive in trende na področju kadrovskega menedžmenta, kako aktivno upravljati s starejšimi zaposlenimi, s talenti ter kako graditi zavzetost zaposlenih.
Digitalni menedžment

Digitalni menedžment

Spoznali boste povezanost tehnologije in digitalnega menedžmenta za poslovanje in razvoj podjetja ter razumeli pomembno vlogo posameznika za udejanjanje vseh por digitalne transformacije v podjetju ali ustanovi.
Osebni razvoj in komuniciranje

Osebni razvoj in komuniciranje

Pri svojem delu boste postali bolj samostojni, odgovorni, inovativni in pripravljeni na uspešno timsko delo. Učinkoviteje boste reševali konflikte in se spoprijemali s stresom.
Ime *
Priimek *
Email *
Telefon

Profil študentov

0%

zaposlenih v gospodarstvu

0-0

povprečna starost študentov

0%

diploma omogoči napredovanje

0%

je v preteklosti obiskovalo drugo fakulteto

Dr. Marko Divjak,

profesor na DOBA Fakulteti
Bistvo študija je uporabnost. Zato je kar 70 % študija namenjenega reševanju dejanskih poslovnih izzivov.

Dr. Marko Divjak,

profesor na DOBA Fakulteti
Bistvo študija je uporabnost. Zato je kar 70 % študija namenjenega reševanju dejanskih poslovnih izzivov.

Online študij je popoln študij za vaš uspeh

Predmetnik

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Obvezni predmeti
5
Makroekonomika

Gospodarsko življenje neke države je odvisno od milijonov aktivnosti posameznih podjetij, potrošnikov, delavcev, uradnikov, medtem pa se makroekonomika osredotoča na splošne posledice teh aktivnosti. Makroekonomika se ukvarja s proučevanjem medsebojnih vplivov posameznih ekonomskih kategorij in z gospodarstvom kot celoto. Izsledki makrokenomskih znanosti omogočajo narodnogospodarskim institucijam izbiro in vrednotenje ekonomske politike in njenih ukrepov za razreševanje makroekonomskih problemov. Ti pa so: gospodarska rast, inflacija, brezposelnost, agregatna ponudba in agregatno povpraševanje, potrošnja in varčevanje, investicije, monetarna in fiskalna politika, stabilizacija, globalizacija.

Pri predmetu boste spoznali glavne makroekonomske kategorije, spoznali zakonitosti delovanja gospodarstva kot celote ter boste zmožni presojati makroekonomske pojave in probleme.

6
Ekonomika

Ekonomika je del našega življenja. Čeprav se nam mestoma zdi nekoliko abstraktna, smo vsi nenehno vpeti vanjo. Vsi imamo želje in potrebe na eni strani, na drugi strani pa so viri, s katerimi lahko zadovoljimo svoje potrebe, omejeni. Zato smo prisiljeni izbirati in se odločamo za tiste dobrine, ki nam pomenijo največ in jih najbolj potrebujemo. V življenju nenehno sprejemamo ekonomske odločitve: kaj bomo kupili v trgovini, v kateri trgovini bomo nakupovali, kateri avtomobil bomo kupili in kako ga bomo plačali … Ekonomske odločitve sprejemamo tudi, ko se odločamo za poklic, študij, kariero itd. Še bolj pa v ospredje ekonomske zakonitosti vstopijo, ko se odločamo za samostojno podjetniško pot in je naš uspeh odvisen od naših sposobnosti poslovanja na trgu.

Pri predmetu boste spoznali glavne zakonitosti ekonomike, pomen in osnovne značilnosti podjetja, značilnosti proizvodne funkcije ter funkcije povpraševanja, ponudbe in stroškov. Spoznali boste tudi različne modele oblikovanja prodajnih cen in različne kazalnike za presojanje uspešnosti poslovanja podjetij.

6
Računovodstvo

Predmet omogoča vpogled v računovodstvo in daje osnovno računovodsko znanje vsem, ki doslej s tem področjem niste imeli (večjega) stika. Osnovno poznavanje računovodstva pa je pomembno za vsakega zaposlenega.

Pri predmetu boste spoznali pomen in vlogo računovodstva za menedžment in katere so tiste računovodske informacije, ki so pomembne za poslovno odločanje. Prav tako boste ob zaključku predmeta znali brati računovodske izkaze, izdelati poslovna in letna poročila ter razumeli boniteto poslovanja podjetja, kjer ste zaposleni, in boniteto poslovnih partnerjev.

7
Pravna in gospodarska ureditev

Predmet je sestavljen tako, da se najprej seznanite z nekaterimi osnovnimi pravnimi pojmi, kot so država, suverenost, pravni red, pravno razmerje, in z majhnim delom stvarnega prava, ki obsega v bistvu samo stvarne pravice. Nato spoznate osnove obveznostnega ali obligacijskega prava, še posebno se boste ukvarjali s prodajno pogodbo, ter osnove statusnega prava in vrste gospodarskih subjektov, ki jih pozna naš in tudi evropski pravni red.

6
Organiziranje in menedžment

Znanja organiziranja in menedžmenta so ključna za vse uspešne vodje in organizatorje. Namen predmeta je oblikovati spoznanje, da so organizacija, organiziranje in menedžment dejavniki, ki se med seboj prepletajo tako v institucionalnem kot v procesnem smislu. Predmet vam bo pomagal pri plemenitenju (nadgradnji) vlog pri oblikovanju sodobne organizacije, moderne organizacijske kulture in klime, nadalje pri sodobnem menedžmentu, ki zna uporabljati ustrezne metode planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja, pri oblikovanju organizacijskih strategij ter prepoznavanju in reševanju konfliktnih situacij v organizacijah.

6
Vodenje in ravnanje z ljudmi

V času izvedbe predmeta se boste seznanili s tematiko s področja vodenja in ravnanja z ljudmi. Vsebina predmeta vam bo pomagala pri plemenitenju (nadgradnji) znanj iz menedžmenta s poudarkom na vodenju in ravnanju z ljudmi (sodelavci), pri oblikovanju sodobne organizacije, ki zahteva obvladovanje tudi in predvsem na področju mehkih veščin, to je pri delu z ljudmi (vodenju, motiviranju, reševanju konfliktov). Vsebina tega predmeta vam bo pomagala, da se boste učinkoviteje oblikovali v še uspešnejše vodje.

Z aktivnostmi pri predmetih boste na konkretnih primerih usvojili znanje in se usposobili za uporabo različnih veščin vodenja in ravnanja z ljudmi pri vsakdanjem delu v svojem delovnem okolju.

6
Marketing

Kaj vse spada v marketing? Zagotovo TV-oglasi, jumbo plakati, vsiljevanje izdelkov, ki jih ne potrebujemo, prodajanje izdelkov, ki škodijo naravi, ljudem, rastlinam, živalim … Vendar spadajo v marketing tudi širjenje idej o zaščiti okolja, uvajanje novega zdravila, razmere bivanja v stanovanjih in hišah …

Kar običajno vidimo, so le zunanje pojavne oblike marketinga, to pa so oglasi, embalaža, prodajne cene, izložbe, oblikovnost izdelkov, logotipi znamk izdelkov. Ne vidimo pa raziskovalnega dela pri proučevanju nezadovoljenih ali slabo zadovoljenih potreb in hotenj kupcev ter uporabnikov, dela v laboratorijih in razvojnih oddelkih, kjer strokovnjaki iščejo rešitve problemov mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških strokovnjakov, ki vse navedene in druge učinke ter aktivnosti marketinga povezujejo v usklajeno celoto, tako da so ustrezni izdelki pravočasno, v ustreznem stanju, v ustreznih količinah na razpolago na ustreznih prodajnih mestih.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali razvoj in opredelitev trženja, temeljne tržne koncepte, tržno okolje, proces segmentiranja in pozicioniranja na trgu porabnikov, trženjski splet ter značilnosti posameznih elementov trženjskega spleta izdelka in osnovne koncepte blagovne znamke.

6
Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog - prvi tuji jezik I (ang., nem.)

Pred nekaj leti je bilo znanje angleškega ali kakega drugega svetovnega jezika zaželeno, danes pa je za vstop na trg dela nujno. Delodajalci ne gledajo več le na strokovno izobrazbo, vedno pomembnejše je, da kandidati za zaposlitev obvladajo tuje jezike, zlasti na svojem delovnem področju.

Znanje tujega jezika omogoča poslovno komunikacijo po vsem svetu, s poznavanjem drugih tujih jezikov pa lahko prebijete led pri novih poslovnih partnerjih ali si zagotovite dobre temelje za uspešna pogajanja. Znanje tujih jezikov pomeni vašo strokovno kompetenco ne glede na to, ali vodite mednarodni tim ali pa delate kot referent v pisarni – omogoča hitrejše reševanje problemov, morebitnih konfliktov in izzivov, pomeni vaše medkulturne kompetence, saj se poleg jezika učite tudi kulture, običajev, zgodovine.

Pri predmetu se boste seznanili z različnimi poslovnimi kulturami, razvijali prilagodljivost in iznajdljivost v komuniciranju s tujimi poslovnimi partnerji ter čut za medkulturno raznolikost.

5
Osnove informatike

Uporaba računalnikov nam več ne uide ... Uporabljamo jih doma, v službi, pri študiju, pri tem uporabljamo različna računalniška orodja. Nekatera obvladamo bolj, druga manj. Pri predmetu Osnove informatike boste spoznavali informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, pomen informatike v poslovnih procesih pa tudi kako pomembna je netetika v komuniciranju ob pomoči informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike je razdeljen na dva večja dela: na bolj teoretični del in praktične vaje. Pri teoretičnem delu predmeta se boste srečali s koncepti računalništva in informatike, z različnimi strokovnimi pojmi s tega področja, z zgodovinskim razvojem in trenutnimi trendi. Pri praktičnih vajah boste utrjevali svoje znanje uporabe pisarniških računalniških programov: urejevalnika besedil, elektronskih preglednic, orodja za izdelavo predstavitev ipd.

5
Poslovna matematika s statistiko

Pri predmetu boste spoznali različne matematične in statistične vsebine oz. probleme. Mnogi praktični primeri vam bodo predstavljeni z namenom, da boste znali načrtovati in reševati različne ekonomske probleme in poslovne odločitve. Statistični del predmeta boste lahko povezali s praktičnimi primeri iz vsakdanjega življenja.

Naučili se boste računati različne statistične indekse, zbrati podatke v frekvenčno porazdelitev, razumeli boste znanstvene in strokovne dokumente, ki vsebujejo matematični zapis ali statistične analize podatkov. Znali boste zbirati, urediti, grafično prikazati, analizirati in interpretirati podatke, kar je pomembno pri poslovnih procesih, in jih aplicirati v poslovno prakso (npr. določili boste položaj posamezne enote med drugimi …).

Poznali boste različne oblike obrestovanja in jih znali uporabiti v praksi. Tako se boste seznanili s temeljnim delom finančne matematike, katere znanje je še posebno uporabno na področju financ, bančništva in zavarovalništva.

2
Seminar: Uvod v študij

Za študijski uspeh je pomembna temeljita priprava na študij. Z aktivnostmi, izvedenimi pri seminarju, študenti razvijejo večjo samozavest in pripravljenosti za aktivno sodelovanje med študijem, dobijo spodbudo in motivacijo za pozitiven pristop k študiju. Na seminarju se seznanijo s fakulteto, organizacijo ter načinom dela in študija na fakulteti. Pomemben del seminarja je spoznavanje virtualnega učnega okolja in tehnologij za uspešen študij ter razvoju kompetenc pri učenju učenja in učenju online. Prehod v študij je za študente tako lažji, uspešnost v poznejših fazah študija pa večja.

Obvezni predmeti
6
Projektni menedžment in timsko delo

V vsakdanjem in poklicnem življenju se kar naprej srečujemo s projekti – nalogami in dejavnostmi, ki imajo točno določene cilje. Projektno vodenje in projektna organizacija dela nista nikakršna čarobna paličica, ki bi ohlapno skupino brez natančno določenih ciljev in načina komunikacije navzven in navznoter spremenila v tekoči trak za izvedbo projektov. Pravzaprav pomeni projektno vodenje največjo spremembo za tiste, ki projekt vodijo, in od njih tudi največ zahteva. Tu ni velike znanosti, poleg skrbnega načrtovanja in upoštevanja vseh pogojev, ki jih postavlja okolje, zahteva tudi veliko discipline pri spremljanju projekta in predvsem stalno prilagajanje spremembam.

Kaj je to projekt? Kakšen je dober projektni vodja, katera znanja in lastnosti ima? Je dovolj, da je velik strokovnjak na vsebinskem področju projekta? Iz česa je sestavljen projektni načrt in kdo je odgovoren za pripravo projektnega načrta? Pri vsebinah predmeta in s pomočjo detektivske izobraževalne igre boste razvili kompetence projektnega vodenja.

6
Inovativni in inovacijski menedžment

Inovacije in inovativno razmišljanje pomagajo oblikovati ključni vzvod za začetek razumevanja dolgoročnega razvoja poslovnega sistema. Z ustreznim znanjem se vsak posameznik, ki želi uspeti v napadu na poslovni svet, uči in sprejema enega glavnih virov dodane vrednosti.

V okviru Inovativnega in inovativnega managementa se boste naučili, kako učinkovito inovirati, prepoznati in oblikovati svoje inovativne procese. Vizija predmeta je, da je v prihodnje vsak študent lahko mednarodni inovacijski ali inovacijski vodja, katerega znanje ni povezano le z njegovim lastnim okoljem, temveč je sposobno prepoznati priložnost, ne glede na stopnjo razvoja okolja, znotraj katerega se poslovna organizacija in njena proces nahaja.

5
Sistemi za podporo upravljanja

Izzivi sodobnega časa zahtevajo vse bolj celostno odločanje. Izkušnje kažejo, da je poslovanje kompleksno in zapleteno. Ker imamo ljudje omejeno sposobnost dojemanja, stvari pogosto poenostavljamo, kar je lahko za podjetje nevarno oz. nas lahko nekateri poslovni dogodki in procesi presenetijo. Ekonomisti moramo zato razmišljati, odločati in delovati kar se da celostno. Potrebujemo razvoj dodatnih kompetenc, učinkovita orodja in sodobne tehnologije.

Pri študiju tega predmeta boste spoznavali sisteme za podporo upravljanja in se naučili, kako s pomočjo sodobnih informacijskih rešitev, ki omogočajo hitro preoblikovanje velike množice podatkov v informacije, njihovo interpretacijo pa v znanje, vsak zaposleni z informacijskimi rešitvami izboljša svoje delo in poslovanje svojega podjetja

5
Pravo in kadri

Predmet zajema vrsto vsebin s področja delovnega prava, ki ureja razmerja med delavcem in delodajalcem, nastala s pogodbo o zaposlitvi. Med trajanjem predmeta boste usvojili veliko uporabnih in dragocenih informacij in znanj, ki jih boste lahko koristno uporabili v svojem vsakdanjem življenju, predvsem pa v službi: npr. posebnosti zaposlovanja v javnem sektorju, kako lahko preneha pogodba o zaposlitvi, kako se odmerja letni dopust, kdaj je delavec upravičen do izplačila nadur, kdaj je delavec disciplinsko in odškodninsko odgovoren ter kakšne pravice ima na delovnem mestu.

5
Finance

S financami se srečujemo vsak dan poslovno kot tudi zasebno, čeprav se tega niti ne zavedamo. Kako oceniti, katero posojilo je ugodnejše, kako izračunati obresti, s kakšnimi nevarnostmi se spoprijemamo pri najemanju posojil, kakšna je razlika med financiranjem in investiranjem ter med likvidnostjo in plačilno sposobnostjo, kako ugotovimo, ali je podjetje donosno, likvidno in deluje gospodarno, katere instrumente plačilnega prometa uporablja podjetje ipd.?

Z znanjem predmeta boste poznali odgovore na vsa vprašanja in znali aktivno sodelovati pri poslovanju vašega podjetja.

5
Dizajnersko razmišljanje

Pojem dizajnersko razmišljanje oziroma v angleščini design thinking predstavlja specifičen način mišljenja, ki ga uporabljajo oblikovalci pri razvijanju novega izdelka oziroma načrtovanju storitve. Je metoda, ki se uporablja pri reševanju odprtih problemov. Izkazala se je kot odlično orodje tudi za prenovo procesov znotraj podjetja in reševanje kompleksnih problemov, s katerimi se srečujejo podjetja.

Vsebine predmeta zajemajo vpliv digitalizacije na posameznike v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu, znanja, veščine in kompetence v digitalni dobi, osnovne digitalne kompetence in veščine, strokovne digitalne kompetence in veščine za različne sektorje, napredne digitalne kompetence in veščine, komunikacijo v digitalni dobi, vodenje (ljudi, organizacij, projektov) v digitalni dobi in vpliv digitalizacije na vseživljenjsko učenje in družbo.

5
Poslovno komuniciranje

Komuniciranje je sestavni del našega vsakodnevnega življenja in pogosto mislimo, da je to že samo po sebi dovolj in smo v komunikaciji z drugimi uspešni. To seveda ne drži. Še posebno v poslovnem okolju se pomembnosti komuniciranja kot veščine, ki se je je treba naučiti in jo nato nenehno dopolnjevati, vse premalo zavedamo. Sposobnost poslovnega komuniciranja nam lahko pomaga pri sklepanju poslov ali pa nas pri tem krepko ovira. V današnjem času imajo prednost tisti, ki zmorejo v kratkem času sogovorniku prenesti ravno pravšnjo količino potrebnih informacij, ki jih je sogovornik sposoben jasno razumeti. Pri predmetu Poslovno komuniciranje boste razvijali spretnosti jasnega, ciljnega in učinkovitega poslovnega komuniciranja ter dobili veliko usmeritev, ki vam bodo pomagale to veščino tudi po zaključku predmeta izpopolnjevati naprej.

5
Poslovna informatika

Poslovna informatika je veda, ki povezuje vsaj tri vrste ljudi: uporabnike, ki za svoje delo potrebujejo učinkovit poslovni informacijski sistem, poslovne analitike, ki zahteve uporabnikov prevajajo v tehnično govorico, in tehnike (načrtovalce, programerje), ki znajo poslovne zahteve pretvoriti v program/aplikacijo.

Značilnost poslovnih uporabnikov je, da želijo informacije na dlani, s pomočjo katerih bodo lažje odločali (vodje) ali operativno vodili poslovni proces (uporabniki). Običajno se s tehniki slabo razumejo. Značilnost tehnikov je, da odlično poznajo tehnične podrobnosti strojne in programske opreme, programske jezike, podporna orodja, komunikacijske standarde in protokole. Običajno zahtev uporabnikov ne razumejo. Poslovni analitiki so tisti, ki poslušajo zahteve uporabnikov, na podlagi tega pripravijo arhitekturo poslovnoinformacijskega sistema, načrt, procesne modele, podatkovne modele – so most in pospeševalec informatizacije podjetja. Pripravljajo informacijsko strategijo za podjetja, brez katere le redko katero podjetje lahko preživi dolgoročno.

Predmet Poslovna informatika obravnava poslovne informacijske procese in njim ustrezne poslovne informacijske sisteme. Spoznali bomo operativne poslovne informacijske procese in tiste za podporo upravljanju. Seznanili se bomo s strateškim načrtovanjem in razvojem poslovnoinformacijskih procesov.

6
Metodologija družboslovnega raziskovanja

Družboslovna metodologija izhaja iz sociologije, ki je po svoji naravi »nejeverna« veda. Sociologija nič ne vzame za samoumevno, ne verjame, da je življenje takšno, kot se nam kaže, nenehno se sprašuje, kaj se skriva zadaj. Družbo in kulturo misli na način, ki vodi v potrebo po nadaljnjih razlagah. In kako si družboslovec/-ka razlaga, kako družba deluje? Z raziskovanjem. Tako da ljudi opazuje, sprašuje, živi nekaj časa z njimi, preračunava uradne statistične podatke, analizira medijske tekste itd. O tem, kako naj to počne, govori družboslovna metodologija.

Pri vsebinah predmeta se boste seznanili z osnovnimi koncepti v metodologiji družboslovnega raziskovanja, s postavljanjem raziskovalnih vprašanj in oblikovanjem raziskovalnih hipotez, z zbiranjem podatkov, oblikovanjem anketnih vprašalnikov ipd.

Izbirni predmeti (študent izbere dva)
6
Javna uprava in poslovanje javnega sektorja

Z javno upravo in z vsem, kar je z njo povezano, se srečujemo vsak dan. Javna uprava je tista, ki sprejema predpise, jih izvaja in poskrbi za sankcije, če predpisov ne upoštevamo. Javna uprava zagotavlja delovanje države, življenje v njej in uresničevanje naših pravic. Hkrati pa imamo do države tudi obveznosti – javna uprava bo poskrbela, da jih bomo izpolnili.

Javna uprava je torej izjemno aktualno področje. Pa natančno vemo, kateri so organi javne uprave? In kateri organi državne uprave? Kako so organizirani? Kako delujejo in kakšne so njihove pristojnosti? Kaj pa delajo občine in kakšna je njihova organizacija? Zakaj so javna naročila tako pomembna? Kaj so upravni postopki? Kako se vodijo? Kaj moramo vedeti, ko se znajdemo kot stranka v nekem upravnem postopku? Pri tem predmetu si boste lahko odgovorili na ta vprašanja.

6
Veščine pisnega in ustnega komuniciranja

Morda se tega ne zavedamo, toda v vsakdanjem in poslovnem življenju nastopamo ves čas – na sestanku, razgovoru za službo, pred sodelavci, pri delu v timih, na seminarjih, v prodajnih razgovorih …

V konkurenčnem poslovnem okolju tako naša strokovna znanja niso več dovolj. Poslovni svet zahteva vzpostavljanje odnosov in pri tem izjemno pomembno vlogo igra posameznikova sposobnost odličnega javnega nastopanja in predstavljanja idej. Kako odločno, spretno, trenutku in okoliščinam primerno nastopamo, vpliva ne le na oblikovanje osebnega imidža, temveč tudi na imidž organizacije, ki jo zastopamo, in posredno tudi na njeno poslovanje.

K sreči sta javno nastopanje in retorika spretnosti, ki se ju da naučiti in z vajo nenehno razvijati. Pri predmetu boste usvojili temeljne prvine dobrega in uspešnega javnega nastopanja in retorike, kar se bo odražalo pri vaših nadaljnjih javnih, poslovnih in osebnih nastopih. Zagotovo pa boste spretnosti razvijali po zaključku predmeta še naprej z redno uporabo tehnik pri študiju, zasebno in v poslovnih okoljih.

6
E-poslovanje

V vsakdanjem življenju se na vsakem koraku srečujemo s pojmi e-poslovanje, e-bančništvo, e-izobraževanje, e-trgovina in drugimi, ki se začnejo s predpono e- oz. »elektronsko«. Pri izbirnem predmetu Elektronsko poslovanje boste poiskali vzrok za razmah teh terminov, pogledali, kako se dejavnosti s predpono e- razlikujejo od tistih brez nje, in se usposobili za delovanje v digitalni ekonomiji oz. informacijski družbi.

Pri predmetu boste spoznali značilnosti t. i. digitalne ekonomije in spremembe v poslovnih organizacijah, ki so posledica spremenjenih razmer. Utrdili boste znanja s področja digitalne ekonomije in se posebej seznanili s položajem majhnih in srednje velikih podjetij.

6
Interno komuniciranje

Predmet Interno komuniciranje obravnava odnose z zaposlenimi ter snovanje, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje komuniciranja znotraj organizacij. Cilj internega komuniciranja je vzpostaviti, razvijati in vzdrževati zdrave in motivirajoče odnose med zaposlenimi, kar je pogoj za delovanje organizacij, doseganje poslovnih ciljev in vizije, uresničevanje organizacijskega poslanstva in navsezadnje za pojavljanje v javnosti, saj so zaposleni najboljši ambasadorji vsake organizacije.

Brez internega komuniciranja ne more in ne obstaja nobena organizacija, brez načrtnega proaktivnega notranjega komuniciranja pa je doseganje uresničevanja poslanstva in vizije ter organizacijskih ciljev zagotovo izjemno oteženo, če že ne onemogočeno. Interno komuniciranje sledi in podpira organizacijsko in poslovno strategijo in zasleduje iste poslovne cilje ter pomeni proaktivno delovanje na podlagi nenehnega opazovanja in analiziranja organizacijskega okolja, upoštevajoč organizacijsko poslanstvo, vizijo in strategijo ter nato njeno izvajanje, kontrolo in vrednotenje. Pri predmetu boste obravnavali tudi organizacijsko kulturo, klimo in vrednote, identificirali bomo glavne komunikacijske metode in dejavnike uspeha (načrtovanje, izvajanje in merjenje učinkov internega komuniciranja) ter se dotaknili tudi etičnega vidika internega komuniciranja ne le s teoretičnega vidika, temveč tudi s primeri iz prakse.

6
Menedžment dogodkov

Dogodki so neke vrste komunikacijska modna muha, ki pa ima že zelo »stara krila«. Rituale in prireditve v smislu kruha in iger zasledimo bistveno pred pojavom tiskanih, avdiovizualnih in elektronskih medijev. Dogodek je že od nekdaj najpomembnejši način množičnega komuniciranja, saj mu učinek spektakla in druženja daje veliko moč pri vplivanju na čustva in naravnanost udeležencev. Dogodki so bili vedno povezani z zabavo, močjo in vplivom.

Dogodki so danes že močno prerasli svoje prvotne oblike srečanj ali sejmov. Na vedno bolj konkurenčnih trgih tako tudi v gospodarstvu odkrivamo priljubljenost in moč dogodkov, ki so pridobili pomembno mesto v komuniciranju organizacijskih sporočil. Dogodki s svojim bistvom, srečevanjem ljudi, predstavljajo komunikacijsko orodje.

Pri predmetu bosta vsekakor do izraza prišli vaša kreativnost in inovativnost. Pridobljeno znanje pa boste lahko uporabili tudi pri dogodkih v zasebnem življenju, zagotovo bodo rojstnodnevne zabave mnogo bolj pestre, ali nasprotno, službeni dogodki manj resni.

Smer Menedžment
6
Strateški menedžment

V predmetu bomo obravnavali strateški menedžment, s katerim naj bi vrhnji menedžment podjetij skrbel za konkurenčnost v čedalje bolj dinamičnem in spreminjajočem se okolju. Na podlagi sistematičnega analiziranja tega okolja in proučevanja novih smernic ter analize lastnega delovanja strateški menedžment preverja svoje poslanstvo in vizijo ter oblikuje dolgoročnejše strateške cilje za razvoj in dolgoročno uspešnost.

Predmet je zasnovan tako, da študentom omogoča razvijanje različnih konceptualnih in strateških veščin. Koncept webinarjev in učno okolje Blackboard omogočata dialog in sodelovanje v cilju izmenjave znanja, izkušenj in mnenj ter raziskovanja literature in študij primerov na produktiven način. Predmet ni povezan le s študijem literature, ampak vključuje tudi aktivno razmišljanje ter timsko in individualno delo na lastnih projektih – pripravi strateških planov.

6
Mednarodni ekonomski odnosi in institucije

Poznavanje globalnega ekonomskega okolja je za ekonomista nujno, zato je cilj predmeta, da študenti pridobite osnovno znanje iz zunanjih ekonomskih tokov med deželami v smislu integracije, spoznate mednarodni ekonomski sistem in temeljne instrumente mednarodne gospodarske politike, s pridobljenim znanjem pa razumete, kakšen je ekonomski položaj Slovenije danes in v prihodnje.

6
Menedžment kakovosti

Beseda kakovost se v vsakdanjem življenju in predvsem v poslovanju veliko uporablja. Kaj pa pomeni, pa se različno razume. Definicij je veliko. Katere so? Kako zagotavljati kakovost? Kakšna orodja in modeli ter tehnike nam na poti doseganja kakovosti in odličnosti pomagajo oz. so nam v pomoč? Kakšni so stroški kakovosti. Kako kakovostno delati v mednarodni poslovni administraciji?

Po uspešno opravljenem predmetu boste znali aplicirati teoretično znanje o kakovosti v poslovanju in uporabiti znanje v organizaciji, kar bo pripomoglo, da bo uspešnejša in učinkovitejša.

6
Sodobno poslovno okolje

V sodobnem poslovnem okolju se spremembe dogajajo vse hitreje. Nobena organizacija ne živi v vakuumu, temveč je njeno poslovanje tesno povezano s poslovnim okoljem, v katerem deluje. Posledično je razumevanje sodobnega poslovnega okolja zelo pomembno za uspešno vodenje organizacij, saj imajo lahko dejavniki okolja pomemben vpliv na skoraj vidike poslovanja.

Organizacije se soočajo s sodobnim poslovnim okoljem, kjer morajo razbliniti stare načine delovanja, rešiti stare probleme in predstaviti nove, bolj učinkovite rešitve v skladu z vse hitrejšimi tehnološkimi spremembami. Načrtovanje in upravljanje sprememb v organizacijah pa ni enostavno ne glede, ali so sprožilci sprememb notranji ali zunanji.

6
Podjetništvo in kultura podjetja

Podjetništvo ima pomembno vlogo pri pospeševanju gospodarske rasti in ustanavljanju novih delovnih mest v vsaki državi. Pogosto je povezano z malimi in srednje velikimi podjetji. Če vemo, da so ta med podjetji v Sloveniji daleč najštevilnejša in da tudi z vidika dejavnosti prevladujejo na vseh področjih, potem vemo, da je razumevanje podjetništva v današnjem poslovnem svetu zelo pomembno.

Pri predmetu Podjetništvo in kultura podjetja boste spoznali temeljne koncepte in značilnosti sodobnega podjetništva, kakšno vlogo in pomen ima podjetništvo za gospodarstvo in družbo, spoznali procese, povezane s podjetništvom, ter proučevali etične in moralne vidike podjetništva, ki so v današnji družbi izjemno pomembni. 

Predmet bo usmerjen ne le v teorijo, temveč predvsem v razvijanje podjetniške kulture in podjetniškega duha, ki pomaga raziskovati, prepoznati različne priložnosti, razmišljati ustvarjalno, kritično in drugače.

Smer Digitalni menedžment
6
Strateški menedžment

V predmetu bomo obravnavali strateški menedžment, s katerim naj bi vrhnji menedžment podjetij skrbel za konkurenčnost v čedalje bolj dinamičnem in spreminjajočem se okolju. Na podlagi sistematičnega analiziranja tega okolja in proučevanja novih smernic ter analize lastnega delovanja strateški menedžment preverja svoje poslanstvo in vizijo ter oblikuje dolgoročnejše strateške cilje za razvoj in dolgoročno uspešnost.

Predmet je zasnovan tako, da študentom omogoča razvijanje različnih konceptualnih in strateških veščin. Koncept webinarjev in učno okolje Blackboard omogočata dialog in sodelovanje v cilju izmenjave znanja, izkušenj in mnenj ter raziskovanja literature in študij primerov na produktiven način. Predmet ni povezan le s študijem literature, ampak vključuje tudi aktivno razmišljanje ter timsko in individualno delo na lastnih projektih – pripravi strateških planov.

6
Digitalna transformacija in novi poslovni modeli

Digitalna transformacija (digitalizacija) ne zajema le modernizacije IT, ampak pomeni izgradnjo novih poslovnih modelov. Zato pri digitalizaciji ni pomembna le vpeljava novih tehnologij, pomembna je tudi transformacija poslovanja in poslovnih procesov ter posledično transformacija IT, ki to poslovanje podpira. Potencial, ki ga nudi pravo digitalno poslovanje, je nedvomno izjemen, škoda ga ne bi bilo izkoristiti, saj prinaša številne koristi.

Ob zaključku predmeta boste razumeli kontekst digitalne ekonomije, znali identificirati nove poslovne modele, ki jih uporabljajo podjetja v današnji digitalni dobi, znali uporabiti alternativne poslovne modele v praksi in jih kritično vrednotiti ter demonstrirali kolaborativno timsko delo.

6
Digitalna strategija

Podjetja v digitalni ekonomiji bolj kod kdaj koli prej potrebujejo jasna in enotna poslovna izhodišča za svoj poslovni razvoj in krepitev konkurenčnega položaja v novih pogojih poslovanja. Naloga vsake strategije je ravno v usmerjanju vseh zaposlenih k enotnim strateškim ciljem na način, ki je skupaj dogovorjen in razumljiv vsakemu zaposlenemu.

Tudi Digitalna strategija je najprej strategija. Zato je njena naloga najprej postaviti strateške cilje in oblikovati enotno razumevanje, kako bomo prehodili poslovno pot iz trenutnega poslovnega stanja podjetja v želeno (konkurenčnejše) ciljno stanje. Šele nato je tudi digitalna, kar pomeni, da podjetja na tej poslovni poti upoštevajo značilnosti digitalne ekonomije in vanjo vključujejo digitalne tehnologije, s pomočjo katerih bodo lahko hitreje in lažje prehodile to pot.

Predmet Digitalna strategija zajema vse potrebne elemente za razumevanje poslovnih izhodišč in za izdelavo ter uresničevanje digitalne strategije. Ob njegovem zaključku boste razumeli, zakaj podjetja zares potrebujejo digitalno strategijo in kaj morate upoštevati pri njeni izdelavi za svoje podjetje.

6
Digitalni menedžment in tehnologija

Pomemben segment strateškega menedžmenta je uvajanje digitalizacije v poslovne procese in modele. Tehnološki napredek v obliki digitalizacije industrije in podjetništva je namreč v zadnjem desetletju pomembno prispeval k spremembam obstoječih in oblikovanju novih poslovnih modelov, ki podjetjem omogočajo poslovanje v večjem obsegu, na večjih razdaljah in z nižjimi stroški, pa tudi razvoj novih izdelkov in storitev.

Po uspešno opravljenem predmetu boste znali kritično vrednotiti vlogo tehnologije v poslovanju in organiziranju, opredeliti lastnosti digitalne materije v kontekstu  poslovnosti, interpretirati nove vloge, poklice in kompetence ter argumentirati njihov vpliv na (digitalno) poslovanje, razčleniti tipični razvojni proces digitalnih storitev na konkretnem primeru, prav tako pa boste razlikovali različne pristope agilnega razvoja digitalnih storitev.

6
Digitalizacija in posameznik

Znanje je danes ključni vzvod za generiranje konkurenčnosti tako na nivoju gospodarskih družb, lokalnih skupnosti kot vsakega posameznika. Vedno bolj v ospredje prihajajo digitalne kompetence, ki organizacijam pomagajo pri preboju in dvigovanju uspešnosti. Digitalna – informacijska pismenost postaja ključna za delovanje posameznikov in organizacij. V ustvarjanju ugodnega okolja in pogojev za izobraževanje pomembno vlogo igrajo tako podjetja, izobraževalne ustanove, mediji, politika ter managerji, ki se zavedajo pomena znanja in spretnosti za prebojne rešitve. Motiviranje in omogočanje stalnega izobraževanja za nadgrajevaje obstoječih kompetenc na vseh področjih, še posebej na področju digitalizacije, je odločilna naložba v agilnih podjetjih. Tega se že zavedajo v mnogih podjetjih.

Po študiju tega predmeta boste razumeli, kakšna znanja in kompetence potrebujete zase za vsakdanjo življenje in za izbrano delovno mesto, znali predlagati katalog znanja in kompetenc, ki jih potrebuje zaposleni v izbranem sektorju, usposobljeni boste za uporabo digitalnih orodij za vodenje ljudi, organizacije in projektov ter spoznali orodja in platforme za vseživljenjsko učenje. 

Smer Kadrovski menedžment
6
Strateški menedžment

V predmetu bomo obravnavali strateški menedžment, s katerim naj bi vrhnji menedžment podjetij skrbel za konkurenčnost v čedalje bolj dinamičnem in spreminjajočem se okolju. Na podlagi sistematičnega analiziranja tega okolja in proučevanja novih smernic ter analize lastnega delovanja strateški menedžment preverja svoje poslanstvo in vizijo ter oblikuje dolgoročnejše strateške cilje za razvoj in dolgoročno uspešnost.

Predmet je zasnovan tako, da študentom omogoča razvijanje različnih konceptualnih in strateških veščin. Koncept webinarjev in učno okolje Blackboard omogočata dialog in sodelovanje v cilju izmenjave znanja, izkušenj in mnenj ter raziskovanja literature in študij primerov na produktiven način. Predmet ni povezan le s študijem literature, ampak vključuje tudi aktivno razmišljanje ter timsko in individualno delo na lastnih projektih – pripravi strateških planov.

6
Razvoj zaposlenih

Karierni razvoj zaposlenih je ključnega pomena za ohranjanje konkurenčnosti podjetja. Razvoj zaposlenih je sistematičen in nepretrgan proces, s katerim podjetje načrtno razvija tista znanja in kompetence, ki podpirajo zastavljeno vizijo in strateške cilje.

V okviru predmeta boste spoznali in razumeli vlogo, pomen in cilje razvoja zaposlenih za uspešno delovanje organizacij, znali identificirati potrebe po razvoju zaposlenih ter oblikovati, implementirati in evalvirati programe razvoja zaposlenih ter znali analizirati in kritično vrednotili obstoječe prakse na področju razvoja zaposlenih v organizacijah ter predlagati izboljšave.

6
Temeljni kadrovski procesi

Načrtovanje in vodenje človeških virov v organizaciji predstavlja pomembno konkurenčno prednost. Pri tem gre za povezovanje interesov zaposlenih in interesov vodstva. Več časa, ko podjetje nameni zbiranju informacij o svojih zaposlenih in potrebah podjetja, bolj natančno lahko opredeli strategijo upravljanja človeški virov in doseganje ciljev podjetja. Za uspešen razvoj podjetja so v prvi vrsti ključni dovolj usposobljeni kadri, ki se uspešno spopadajo z novimi, danimi razmerami. Podjetja se iz teh razlogov odločajo za sistematični razvoj človeških virov. Poudarek je predvsem na izobraževanju, usposabljanju, motiviranju, izgradnji kariere.

Po zaključku tega predmeta boste znali na praktičnem primeru izbrane organizacije predstaviti upravljanje s človeškimi viri, znali oblikovati strategijo upravljanja s človeškimi viri, ki bo podpirala uresničevanje poslovne strategije organizacije ter identificirati vlogo ključnih deležnikov v organizaciji pri uresničevanju strategije upravljanja s človeškimi viri, kritično vrednoti vlogo in pomen upravljanja s človeškimi viri v organizaciji ter njen prispevek k oblikovanju konkurenčne prednosti organizacije, znali oceniti izvedbo procesov upravljanja s človeškimi viri z vidika ustreznosti temeljnem pravnem okviru ter znali identificirati ključne vplivne dejavnike, ki vplivajo na delovanje funkcije upravljanja s človeškimi viri v sodobnem poslovnem okolju.

6
Sodobni koncepti kadrovskega menedžmenta

Za dolgoročni uspeh organizacije je nujno ustrezno odzivanje na visoko dinamiko in prevzemanje aktivne vloge v razvoju poslovnega okolja. Ob tem je ključen strateški pogled na kadrovski menedžment in razvoj zaposlenih.

Dejstvo je, da se poslovna okolja spreminjajo zelo hitro, kadrovski menedžment pa je del teh sprememb, ki močno vplivajo na življenja in aktivnosti človeških virov v podjetju. Poslovna okolja pričakujejo učinkovite in inovativne prakse kadrovskega menedžmenta, da lahko delujejo v koraku s časom in konkurenco. Posamezniki, ki že ali šele bodo delovali na področju kadrovskega menedžmenta, zato potrebujejo aktualna znanja in kompetence, ki jim bodo omogočala udejanjanje teh potreb. 

Po zaključku predmeta boste znali pripraviti predlog ukrepov za  učinkovito ravnanje s starejšimi zaposlenimi v delovnih okoljih, poznali in razumeli razlike med generacijami, znali pripraviti predlog medgeneracijskega sodelovanja v poslovnem okolju, razumeli pomen in vlogo upravljanja s talenti v organizacijah, znali oblikovati ustrezne strategije ravnanja s talenti, znali identificirati in meriti zavzetost zaposlenih ter uporabili in kritično ovrednotili sodobne načine kadrovskega menedžmenta  v praksi posameznih podjetij.

6
Osebni menedžment

Z izzivi osebnega menedžmenta se srečujemo vsakodnevno. Pa navedimo samo nekatere: Kako si organizirati čas, da bomo pri delu in v zasebnem življenju čim bolj učinkoviti in zadovoljni? Kako se spoprijemati s stresnimi situacijami? Kako učinkovito komunicirati? Kako učinkovito reševati konflikte? Kako čim učinkoviteje usvajati nova znanja in veščine ter kako razmišljati in delovati bolj ustvarjalno? Kako čim bolje uresničevati svoje cilje?

Študenti boste pri tem predmetu razvili različne kompetence, in ne samo razumeli pomena dejavnikov, ki določajo osebnost, in pridobili znanje za razumevanje duševnih procesov, temveč se boste seznanili s temeljnimi pojmi poslovne in socialne psihologije v poslovni organizaciji ter pridobili znanje za spoznavanje socialnega vedenja v organizacijah.

Obvezni predmeti
6
Poljubno izbirna učna enota*
12
Praktično izobraževanje v delovnem okolju

Zaposlovalci si danes želijo sodelavce, ki so pripravljeni na takojšnje učinkovito delo. Praktično izobraževanje v delovnem okolju je tako odlična priložnost za vse, ki tovrstnih izkušenj nimate, da si jih pridobite in spoznate, kako posamezno delovno okolje diha in živi v praksi. Z opravljanjem aktivnosti, ki izhajajo iz študijskega programa, boste v konkretnem podjetju oz. delovni organizaciji sodelovali z notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja, spoznavali raznolikost delovnih mest in nalog ter hkrati razvijali kompetence, ki vam bodo omogočale napredek na strokovni in osebnostni ravni.

12
Zaključna strokovna naloga ali opravljanje dveh izbirnih učnih enot

Na podlagi akreditacije visokošolskega študijskega programa in njegovih sprememb, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo in pozneje njegov naslednik NAKVIS, študenti dodiplomskih visokošolskih programov, ki jih izvajamo na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije, namesto obveznosti, povezanih z zaključno strokovno nalogo, ki so ovrednotene z 12 ECTS, lahko opravijo dva izbirna predmeta, ovrednotena s po 6 ECTS, ki ju izberejo med izbirnimi predmeti v visokošolskih strokovnih študijskih programih na DOBA Fakulteti.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa.

Izbirni predmeti se izvajajo le v primeru, če je prijavljeno določeno število študentov. Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila študentov sama opredeli izbirne predmete, ki jih bo izvajala.

V primeru, da bo za izbrano smer prijavljenih manj kot 10 študentov, se bodo predmeti smeri izvajali prilagojeno. 

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online študij je prilagojen sodobnemu načinu življenja, zaposlenim, posameznikom z družino in aktivnim mladim.
Osebna podpora

Osebna podpora

Osebni online mentor, tehnična, organizacijska in pedagoška podpora zagotavljajo študij po najvišjih standardih.
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Študij poteka ob podpori učiteljev, ki poznajo razliko med besedili v knjigi in resničnim življenjem.
Napredovanje

Napredovanje

Kar 64 % diplomantov takoj po diplomi doživi pozitivne spremembe – napredujejo, dobijo višjo plačo.

Diplomanti in kariera

Kot diplomant programa boste lahko prevzemali samostojno organiziranje procesov in asistiranje v menedžmentu. Zaposlitev boste našli v gospodarstvu, različnih zavodih ali v javni upravi tako doma kot v tujini. Profil diplomanta s takšnimi znanji in kompetencami je vedno zelo iskan. Ker boste postali bolj podjetni in inovativni, hkrati pa boste imeli obsežno paleto znanj, boste lahko vodili tudi lastno podjetje. Med študijem se boste razvili v agilnega in digitalno kompetentnega strokovnjaka.
Prijava v študij
Prispevki za študij 2021/2022
Priznavanje znanj

Oddajte svojo prijavo. Število mest je omejeno!

1. Izpolnite prijavo 

2. Ob prijavi priložite ustrezna dokazila o predhodni izobrazbi

3. Nadaljnja navodila za potrditev vpisa boste prejeli po mailu

Vpisni pogoji

Vpis v 1. letnik
• zaključena vsaj štiriletna srednja šola

Vpis v 2. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem po letu 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 3. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem pred letom 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 2. oziroma 3. letnik se omogoči tudi študentom in diplomantom dodiplomskih programov sorodnih smeri, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Študentom se na podlagi potrdila o opravljenih izpitih in potrjenih učnih načrtov dodelijo dodatne študijske obveznosti.
Pogoje za vpis izpolnjujete tudi tisti, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

Kandidati ob prijavi priložite kopijo spričeval, diplome in drugih potrdil, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis.

Razpis za vpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Višina vpisnine in šolnine za en letnik

Plačilo v obrokih

2.679,00 EUR

12 x 235,00 EUR

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek diplomske naloge 549,00 EUR.

Priponka: Cenik DOBA Fakultete 2021/2022

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je vključeno v stroške šolnine.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo