Menedžment v sodobnem poslovanju

Menedžment v sodobnem poslovanju

Program Menedžment v sodobnem poslovanju

Med študijem v programu Menedžment v sodobnem poslovanju boste pridobili temeljna znanja in kompetence s področja osnov ekonomije, poslovanja, organiziranja in menedžmenta ter jih povezali s strateškim načrtovanjem, komuniciranjem, inovacijskim menedžmentom in projektnim delom.

Izbirali boste lahko med štirimi usmeritvami: Menedžment, Kadrovski menedžment,  Digitalni menedžment, Menedžment v turizmu in svoj študijski fokus usmerili na pridobivanje specializiranih znanj, ki se vam bodo zdela najbolj relevantna. Uravnotežen in učinkovit spoj teorije in uporabnih znanj vam bo omogočil razvoj strokovnih ter mehkih kompetenc za takojšen prenos v poslovno prakso. 


Specializirana znanja (izbor smeri v 3. letniku študija)

Smer Menedžment

Smer Menedžment

Usposobili se boste za vodenje in ravnanje z ljudmi, delo in komunikacijo v timih. Pridobili boste kompetence na področju poslovanja, organiziranja in strateškega menedžmenta, marketinga in prava. Razvijali boste podjetnost, inovativnost in kritično razmišljanje.
Smer Kadrovski menedžment

Smer Kadrovski menedžment

Spoznali boste izzive in trende na področju kadrovskega menedžmenta, kako aktivno upravljati s starejšimi zaposlenimi, s talenti ter kako graditi zavzetost zaposlenih. S svojim znanjem boste prispevali k agilnosti vsake organizacije.
Smer Digitalni menedžment

Smer Digitalni menedžment

Spoznali boste povezanost tehnologije in digitalnega menedžmenta za poslovanje in razvoj podjetja ter razumeli vlogo posameznika za udejanjanje vseh por digitalne transformacije v podjetju ali ustanovi, kar vam bo omogočilo strukturirano delo ter razvoj digitalnih poslovnih rešitev.
Smer Menedžment v turizmu

Smer Menedžment v turizmu

Nabor predmetov v smeri Menedžment v turizmu odraža trende in usmeritve v industriji turizma in je usmerjen v razvijanje specifičnih strokovno-teoretičnih znanj in kompetenc na področju turizma in gostoljubnosti v spreminjajočem se svetu.

Predmetnik

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Obvezne učne enote
9
Ekonomika
6
Makroekonomika
6
Pravna in gospodarska ureditev
6
Organiziranje in menedžment
9
Informatika
9
Marketing
9
Poslovno komuniciranje
6
Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog – prvi tuji jezik (ang., nem., ita.)
Obvezne učne enote
6
Projektni menedžment in timsko delo
6
Inovativni in inovacijski menedžment
6
Dizajnersko razmišljanje
6
Vodenje in ravnanje z ljudmi
9
Strateški menedžment
9
Sistemi za podporo upravljanja
9
Računovodstvo in finance
9
Poslovna statistika
Smer Menedžment (obvezne učne enote smeri)
6
Digitalna transformacija in novi poslovni modeli
6
Mednarodni ekonomski odnosi in institucije
6
Menedžment kakovosti
6
Podjetništvo in kultura podjetja
Smer Digitalni menedžment (obvezne učne enote smeri)
6
Digitalna transformacija in novi poslovni modeli
6
Digitalna strategija
6
Digitalni menedžment in tehnologija
6
Digitalizacija in posameznik
Smer Kadrovski menedžment (obvezne učne enote smeri)
6
Temeljni kadrovski procesi
6
Razvoj zaposlenih
6
Sodobni koncepti kadrovskega menedžmenta
6
Osebni menedžment in komunikacija
Smer Menedžment v turizmu (obvezne učne enote smeri)
6
Turizem in gostoljubnost
6
Upravljanje trendov v turizmu
6
Razvoj in oblikovanje vrhunskih izdelkov in storitev v turizmu
6
Trajnostni turizem in lokalno okolje
Skupne učne enote vseh smeri
12
Praktično izobraževanje v delovnem okolju
12
Zaključna strokovna naloga ali opravljanje dveh izbirnih predmetov
12
Izbirni predmet 1 in 2 (6 ECTS + 6 ECTS)

Izbirne predmete študent izbere iz skupnega nabora izbirnih predmetov, pri čemer lahko izbere tiste izbirne predmete, ki niso hkrati tudi obvezni predmeti njegovega programa. Fakulteta izvaja tiste izbirne predmete, na katere je prijavljeno zadostno število študentov

 • Digitalizacija in posameznik
 • Dizajnersko razmišljanje
 • Družinsko podjetništvo
 • Interno komuniciranje
 • Javna uprava in poslovanje javnega sektorja
 • Medkulturni menedžment
 • Menedžment dogodkov
 • Menedžment kakovosti v izobraževanju
 • Nevromarketing
 • Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost
 • Organiziranje kakovosti življenja
 • Osebni menedžment in komunikacija
 • Podjetništvo in kultura podjetja
 • Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog – 1. tuji jezik ang./nem./ita.
 • Povezava med mediji, odnosi z javnostmi in marketingom
 • Razvoj zaposlenih
 • Razvojna psihologija
 • Socialni marketing
 • Strateško načrtovanje v turističnih podjetjih in organizacijah in njihovo upravljanje
 • Športna psihologija

Vsak predmet je ovrednoten s 6 ECTS.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa. Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila študentov sama opredeli izbirne predmete, ki jih bo izvajala.

Predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata 20. 1. 2022, in velja za študente, ki se bodo prvič vpisali v program v 2022/2023. Za študente, vpisane v študijski program do vključno 2021/2022, velja >>predmetnik oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če v izobraževanju redno napredujejo. Študij po tem programu lahko zaključijo do najkasneje 30. 9. 2026.

Januš Lapajne,

Diplomiran ekonomist
Najlepša hvala za vso podporo, ki ste mi jo nudili skozi vsa leta študija. DOBA Fakulteto z veseljem priporočam vsem, s katerimi se pogovarjam o kariernem napredku. V Švici živi kar nekaj Slovencev, ki jim je diploma omogočila zaposlitev.

Januš Lapajne,

Diplomiran ekonomist
Najlepša hvala za vso podporo, ki ste mi jo nudili skozi vsa leta študija. DOBA Fakulteto z veseljem priporočam vsem, s katerimi se pogovarjam o kariernem napredku. V Švici živi kar nekaj Slovencev, ki jim je diploma omogočila zaposlitev.

Diplomanti in kariera

Kot diplomant programa smeri Menedžment boste lahko prevzemali samostojno organiziranje procesov in asistiranje v menedžmentu. Zaposlitev boste našli v gospodarstvu, različnih zavodih ali v javni upravi tako doma kot v tujini. Profil diplomanta s takšnimi znanji in kompetencami je vedno zelo iskan. Ker boste postali bolj podjetni in inovativni, hkrati pa boste imeli obsežno paleto znanj, boste lahko vodili tudi lastno podjetje. Med študijem se boste razvili v agilnega in digitalno kompetentnega strokovnjaka. Diploma vam bo omogočila nadaljevanje študija na magistrskih programih.

Diplomant smeri Digitalni menedžment ima širok spekter možnosti za zaposlitev. To področje združuje poslovne strategije z digitalnimi tehnologijami, kar je izredno iskano v današnjem hitro razvijajočem se tehnološkem in poslovnem okolju. Nekaj področij in vlog, kjer bi lahko našli zaposlitev, vključuje: digitalni strateg, strokovni sodelavec ali svetovalec za digitalno transformacijo podjetij, sodelavec pri digitalnih projektih ali projektih za digitalizacijo v podjetju, upravljanje e-poslovanja ...

Diplomant smeri Kadrovski menedžment bo je usposobljen za delo v številnih kadrovskih in upravljavskih vlogah. Te veščine so bistvene za uspešno upravljanje človeških virov, razvoj talentov in izboljšanje organizacijske kulture in zato boste našli zaposlitev kot kadrovski managerji, svetovalci in strokovni sodelavci v HRM oddelkih , ki skrbijo za razvijanje zavzetosti zaposlenih, upravljanje s talenti ...

Diplomant smer Menedžment v turizmu bo pripravljen na delo v raznolikih in dinamičnih vlogah znotraj turistične industrije. Ta področja študija pokrivajo ključne koncepte in prakse, potrebne za razvoj in upravljanje trajnostnih, inovativnih in konkurenčnih turističnih ponudb. Možne kariere za take diplomante vključujejo: razvoj turističnih produktov, svetovalec za trajnostni turizem, vodja hotelov ali drugih gostinskih obratov, marketing in prodaja v turizmu, projektni menedžer v turizmu ...
Prijava v študij
Šolnina in drugi prispevki
Priznavanje znanj

Vpis 2024/2025

Vse informacije o vpisu najdete na >> povezavi.

Vpisni pogoji

Vpis v 1. letnik
• zaključena vsaj štiriletna srednja šola

Vpis v 2. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem po letu 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 3. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem pred letom 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode)

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med študijskimi programi iste stopnje, torej prve stopnje. Prehodi so možni med študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prijave kandidatov za vpis v višji letnik po merilih za prehode  obravnava Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete. Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani program ter pogoje za prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo študij zaključiti po novem programu. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi med študijem.

Pogoje za vpis izpolnjujete tudi tisti, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

Kandidati ob prijavi priložite kopijo spričeval, diplome in drugih potrdil, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis.

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2024/2025 znaša 3.250,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik
Plačilo šolnine za en letnik je možno plačati na 12 obrokov. Obrok šolnine v študijskem letu 2024/2025 znaša 285,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2024 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

Način plačila študent opredeli v pogodbi ob vpisu. DOBA Fakulteta bo predvidoma trikrat letno usklajevala višino obrokov v skladu s stopnjo rasti življenjskih potrebščin v RS, pri čemer ob prvem vpisu v študij za prve tri mesece veljajo cene, kot so bile ob podpisu pogodbe. Plačilo šolnine za vpis v vsak nadaljnji letnik in vse ostale prispevke (diplomiranje, …) bo DOBA Fakulteta študentu zaračunala po ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor DOBA Fakultete predvidoma januarja za prihodnje študijsko leto.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek diplomiranja. 

>> Cenik storitev DOBA Fakultete

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je vključeno v stroške šolnine.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli