Mednarodno poslovanje

Podiplomski magistrski programi

Program Mednarodno poslovanje

Nova znanja bodo v teh spremenjenjih okoliščinah tista, ki bodo prispevala k vašemu strokovnemu in osebnemu razvoju. Magistrski program Mednarodno poslovanje je usmerjen v prihodnost in skozi študij vas na njo tudi pripravljamo. Primeren je za višji in srednji vodstveni kader, saj boste poleg strokovnih znanj razvijali ključne kompetence za prihodnost, kot so kritično razmišljanje, reševanje kompleksnih problemov, kreativnost, digitalizacija, timsko delo v virtualnih okoljih, inovativnost … 

Pri študiju boste sodelovali s priznanimi in uglednimi strokovnjaki s področij ekonomije in poslovnih ved, inoviranja, upravljanja človeških virov, komuniciranja z javnostmi itd. Z njihovo pomočjo se boste usposobili za učinkovito spoprijemanje s sodobnimi izzivi poslovanja v domačem in globalnem prostoru, ki jih narekujejo konkurenčnost in kompetitivnost trgov, skokovita dinamika sprememb ter inovacije in trajnostni razvoj kot temeljno gonilo napredka in rasti. 

Študij na DOBA Fakulteti je za vas, ki si v prvi vrsti želite varen, predvsem pa zagotovljen študij, saj je Dobin model online študija uveljavljen in preizkušen online študij in tudi edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji.


Z našimi pristopi boste pridobili znanja in razvili kompetence

Poslovanje

Poslovanje

Prepoznavati priložnosti, izzive in zakonitosti za spoprijemanje s sodobnimi izzivi poslovanja v domačem in globalnem prostorju.
Upravljanje inovacij

Upravljanje inovacij

Obvladovati spremembe na področju poslovanja in strateško uvajati inovacije s kreativnim razmišljanjem.
Globalnost in internacionalizacija

Globalnost in internacionalizacija

Poznavati globalne izzive za uspešno mednarodno poslovanje.
Socialne kompetence in komuniciranje

Socialne kompetence in komuniciranje

Poznavati strategije in tehnike za učinkovito komuniciranje, lobiranje, pogajanja in mreženje.
Osebni razvoj in vodenje

Osebni razvoj in vodenje

Razviti osebne kompetence za uspešno vodenje in delovanje na domačem in mednarodnem trgu.
Ime *
Priimek *
Email *
Telefon

Profil študentov

0%

zaposlenih

0-0

povprečna starost študentov

0%

zaposlenih na vodstvenih položajih

0%

žensk

Uroš Pintar,

magister poslovnih ved
Ker vodim zavod, je magistrski študij veliko pripomogel k vpeljevanju izboljšav na različnih področjih. Veliko novega znanja sem prejel iz ravnanja s človeškimi viri.

Uroš Pintar,

magister poslovnih ved
Ker vodim zavod, je magistrski študij veliko pripomogel k vpeljevanju izboljšav na različnih področjih. Veliko novega znanja sem prejel iz ravnanja s človeškimi viri.

Pravi način študija za vas

Predmetnik programa

1. letnik
2. letnik
Obvezni predmeti
9
Poslovna prognostika in strategija trajnostnega razvoja

Ta razburljivi predmet predstavlja nove vidike ter ponuja celovit vpogled v svet poslovanja in podjetništva. Predmetov o prognostiki ne najdemo pogosto v programu mednarodnega poslovanja. Vendar pa morajo v današnjem hitro spreminjajočem se svetu poslovni voditelji in podjetniki svoje organizacije usmeriti v pravo smer. Pri tem predmetu se študenti naučijo in razumejo namen in izzive napovedovanja in predvidevanja.

Predmet/modul se začne z vpogledom v razvoj teorije vodenja, kar študentom pomaga razumeti trende in cikle, nato pa jih razširiti glede na poslovne cikle ter življenjske cikle podjetij in izdelkov. Prav tako preko strategije in rasti posega v poslovno načrtovanje in napovedovanje. Študenti se učijo in delajo z analitičnimi metodami kot tudi z metodami intuitivnega napovedovanja in predvidevanja. Študenti imajo priložnost svoje znanje uporabiti pri študijah primerov, prav tako pa se lahko razvije izjemna razprava s študijskimi kolegi. To so tudi glavni vidiki predmeta. Predmet se zaključi s povezovanjem poslovnega napovedovanja s trajnostnim razvojem, kar pri študentih razvije poglobljeno razumevanje strategije trajnostnega razvoja.

9
Upravljanje podjetij z informacijskimi tehnologijami

Pri tem predmetu imajo študenti priložnost informacijske tehnologije (IT) spoznati z vidika organizacije. Praviloma IT znamo uporabljati pri vsakdanjem delu, manj znano pa je, kako upravljati vse vidike sistemov IT v organizaciji. Tako ta predmet ponuja drugačen in bolj sistematičen pogled na upravljanje IT s ciljem uspešnega poslovanja. Ko to znanje uporabijo za reševanje izzivov na delovnem mestu, študenti pridobijo nove konstruktivne zamisli za izboljšanje uporabe IT v svojih organizacijah. Pridobijo poglobljeno razumevanje, kako upravljati informacijsko tehnologijo v organizaciji, od nakupa do zagotavljanja varnosti IT z vidika sistema. Prav tako se naučijo, kako učinkovito uporabljati informacijske, komunikacijske in internetne tehnologije za upravljanje poslovnega obveščanja in znanja. Študenti se seznanijo in spoznajo vse pomembne faze razvoja in trajnosti IT v organizaciji, kjer takoj lahko uporabijo svoje znanje v delovnem okolju ali organizaciji.

9
Inovativni poslovni procesi, odnosi in modeli

Predmet se osredinja na razvoj in upravljanje inovacij s celostnega vidika. Inovacije so kompleksen pojem, ki združuje številne pomembne vidike poslovanja, in tako linearno mišljenje in individualni pristop nista dovolj. Potrebna sta sodelovanje in sistematičen pristop. Predmet temelji na prvem pogoju, da so inovacije in inovativnost glavni dejavniki konkurenčnosti. Začne se z makroekonomskim pogledom na inovacije doma in na globalnem trgu s prepoznavanjem indeksov in kazalnikov ter raziskovanjem podpornih okolij za inovacije, z oddelki za raziskave in razvoj ter drugimi. Predmet zajema študij tehnoloških in storitvenih inovacij ter se nadaljuje z organizacijskim pogledom na inovacije, učenjem o tehnikah in metodah upravljanja inovacij. Predmet/modul se zaključi z globljim proučevanjem in razumevanjem trženja potencialne inovacije (raziskava trga, tržna strategija, segmentacija trga, potencial trga, vrednost za kupca ...). V času trajanja predmeta se študenti spodbujajo, da svoje novo znanje uporabijo pri študijah primerov in razvijejo skupinski projekt, ki bo predstavljal potencialno inovacijo.

9
Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti

Ljudje predstavljajo konkurenčno prednost in bistven vir organizacije, je pa njihovo upravljanje velik izziv, saj ne obstaja edinstven način. Pred študente je postavljen izziv, da na svoje delovno mesto pogledajo z vidika vodenja in organizacije. Predmet Kreativno upravljanje človeških virov opozarja na pomembnost strateškega in sistemskega pristopa k upravljanju človeških virov, od pridobivanja in zaposlovanja, materialnih povračil, delovnih razmerij, upravljanja uspešnosti, učenja in razvoja do zagotavljanja kakovosti delovnega življenja. Študenti imajo priložnost dodatno raziskati načrtovanje delovnega prostora, letni razgovor in ocenjevanje delovne uspešnosti, pomen upravljanja človeških virov v mednarodnem kontekstu, težave z diskriminacijo, politike upravljanja človeških virov in druge povezane tematike. S skupinskim projektom študenti pripravijo konstruktivne rešitve za dejanske izzive upravljanja človeških virov ter vadijo pripravo in izvedbo učinkovite predstavitve.

9
Metode poslovnega raziskovanja

Ta predmet izzove predsodke, da je raziskovanje dolgočasno in zahtevno. Odkriva nove vidike in možnosti raziskovanja, ki vodijo k pomembnim poslovnim dejavnikom pri uspešnem sprejemanju odločitev. Študenti poročajo, da so zaradi tega predmeta postali samozavestnejši med sestanki ali pri predstavljanju izboljšav upravi. Predmet o metodah poslovnega raziskovanja je pomemben gradnik študijskega programa, saj študentom omogoči celoten vpogled v raziskovanje in jim pomaga razumeti raziskovalne zahteve za namene študija in za njihovo magistrsko nalogo.

Cilj tega predmeta je predstaviti glavne filozofije in pristope k poslovnemu raziskovanju ter uporabiti glavne kvantitativne/kvalitativne metode in tehnike, s tem pa postaviti jasne raziskovalne kazalnike in standarde. Študenti imajo priložnost pripraviti predlog skupinskega raziskovalnega projekta ter se tako naučiti, kako pripraviti podobne predloge raziskave, ovrednotiti raziskovalne članke in preiskati baze podatkov v svetu, da bi našli ustrezne znanstvene in strokovne članke, ki jih potrebujejo za študij. Predmet mejo obzorja premika v svet raziskovanja in proučevanja.

6
Individualna strokovna naloga

Ko raziskovanje in odkrivanje postaneta vaša partnerja. Predmet Individualna strokovna naloga študente ponese na naslednjo raven raziskovalnih metod. Predmet ponuja poglobljeno razumevanje poslovnega raziskovanja in študente vodi skozi različne stopnje priprav na raziskovanje za projektno/magistrsko nalogo. Predmet že od začetne dispozicije naloge in dalje vključuje metode vzorčenja, izbire ustreznih metod in tehnik, tehnike analize podatkov ter programske opreme in interpretacije rezultatov vse do učinkovite predstavitve rezultatov raziskave. Študenti se spodbujajo, da svojo individualno strokovno nalogo pripravijo na podlagi konkretnega primera iz prakse organizacije, regije ali industrije ter da se kritično ozrejo na druge poslovne raziskave.

9
Mednarodna poslovna ekonomija

Mednarodno poslovanje se nanaša na širok nabor poslovnih dejavnosti, ki se opravljajo zunaj meja matične države. Zaradi vse hitrejše globalizacije je mednarodno poslovanje postalo zanimiva tema, ki je vzbudila pozornost vodstvenih delavcev, državnih uradnikov in akademikov. Mednarodno poslovanje zahteva drugačno vodenje kot domače poslovanje. Na mednarodni ravni globalizacija svetovnega gospodarstva in razlike med državami za mednarodna podjetja predstavljajo priložnosti kot tudi izzive. Menedžerji morajo pri sprejemanju mednarodnih strateških odločitev in pri vodenju mednarodnega poslovanja upoštevati globalizirano poslovno okolje. Vseobsegajoča logika predmeta je intuitivna – organizirana je okoli odgovorov, kaj, kje, zakaj in kako je povezano z mednarodnim poslovanjem. Pridobljeno znanje se v času trajanja predmeta uporablja pri različnih študijah primerov.

Obvezni predmeti
18
Magistrska naloga

Magistrska naloga je pisni izdelek in rezultat samostojnega strokovnega dela študenta ob mentorstvu visokošolskega učitelja. V nalogi študent celovito zajame področja študijskega programa.

Z magistrsko nalogo študent pokaže:

 • da je sposoben razumevanja in aplikacije vsebin s področij študijskega programa,
 • da zna uporabiti interdisciplinarne in teoretične pristope pri reševanju konkretnih problemov iz prakse, predvsem pri poslovanju,
 • da obvlada raziskovalne metode in postopke z uporabo različnih analitičnih in prognostičnih orodij,
 • da je sposoben kritično obravnavati strokovno problematiko ob upoštevanju teorij ter temeljnih in specifičnih konceptov,
 • da je sposoben kreativnega razmišljanja, oblikovanja smelih inovativnih konceptov in rešitev problemov,
 • da je sposoben učinkovite uporabe informacijske tehnologije in zna upravljati informacije,
 • da ima kritičen odnos in distanco do lastnega dela in obstoječe prakse v spreminjajočem se okolju.
7
Poljubni izbirni predmet

Poljubni izbirni predmet študenti lahko izberete med izbirnimi predmeti 2. letnika ali predmeti drugega modula, ki jih predhodno še niste izbrali. Obstaja tudi možnost izbire predmeta v drugi instituciji (doma ali v tujini), vendar po predhodnem dogovoru o priznavanju izbranega predmeta.

Izbirni predmeti (študent izbere dva predmeta)
7
Modeli in orodja uspešnega komuniciranja v podjetju

Komuniciranje v podjetju na splošno ter njegov vpliv na kulturo in uspešnost. Kaj je pomembno pri komuniciranju v podjetju? Katere modele in orodja uporabljamo za dobro komunikacijo? Kako vodimo učinkovit pogovor? Kakšen je uspešen javni nastop? Kako sestaviti učinkovita pisna sporočila? Kakšen vpliv ima govorica telesa?

Obvladovanje komuniciranja in tehnik kot ene najpomembnejših mehkih veščin; pri predmetu boste imeli priložnost preizkusiti različne tehnike komuniciranja in prepoznati najučinkovitejše načine komuniciranja v podjetju.

7
Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje

S terminologijo zastopanja interesov, lobiranja in pogajalskih tehnik se večkrat srečamo. Te izraze pogostokrat slišimo ali celo uporabljamo. Vendar ali res razumemo, kaj pomenijo? Kakšen namen ima lobiranje? Kaj je poslovno lobiranje? Kakšna je razlika med lobiranjem in komuniciranjem z vplivnimi javnostmi? Kakšen pomen imajo za organizacijo pogajanja ter kako so povezana s komuniciranjem in lobiranjem?

Pogosteje, kot se tega zavedamo, smo se v različnih okoliščinah prisiljeni angažirati v vlogi lobista oziroma pri pogajanjih zastopati svojo organizacijo. Kdor ne zna dobro komunicirati, ne bo znal poslovnim partnerjem ali organom oblasti uspešno predstaviti produktov, storitev ali projektov svoje organizacije, pridobiti kupcev ali investitorjev ter si pridobiti primernega položaja v lastnem delovnem okolju. Najmanj, kar potrebuje vsak za svojo obrambo, je poznavanje lobističnih in pogajalskih strategij in taktik, ki jih bodo pogosto drugi deležniki uporabljali v komunikaciji z vami. Pomembno je poznati tudi kriterije etičnosti in legitimnosti njihovega ravnanja, da bi se lahko dovolj hitro odločili, kako ravnati ob takih preizkušnjah.

Pri predmetu bomo namenili glavne poudarke trem vsebinam: (1) komuniciranju z vplivnimi javnostmi in mreženju, (2) zastopanju interesov in lobiranju ter (3) pogajalskim doktrinam in tehnikam.

7
Ekonomska politika v medijih

Predmet Ekonomska politika v medijih izhaja z vidika, da je v današnjem okolju, ko imamo neomejen dostop do informacij, najpomembnejša obdelava teh informacij. Vsa podjetja enostavno morajo razumeti, kaj bodo medijske novice o odnosu vlade pomenile za njihovo poslovanje. Predmet temelji na primerih iz medijev ter prinaša boljše razumevanje dejanskih in prihodnjih ukrepov ekonomske politike.

Študenti bodo razlikovali med instrumenti ekonomske politike. Informacije v medijih bodo znali prenesti v ustrezne koncepte makroekonomske in ekonomske politike, kar bodo morali dokazati v svoji seminarski nalogi.

7
Mednarodni marketing

Z globalizacijo in internacionalizacijo podjetij je tudi marketing razvil mednarodne vidike svojega delovanja. Ali vas zanima, kako proučiti različna okolja za vstop na tuji trg, kako opraviti mednarodno tržno raziskavo, kako segmentirati, diferencirati, kateri so najučinkovitejši načini in oblike vstopa na tuje trge? Kako deluje trženjski splet, kako strateško upravljati blagovno znamko na mednarodnem trgu? Ter ne nazadnje, kako uporabiti digitalno revolucijo (digitalni marketing) za boljše trženje mednarodno in globalno? Odgovore na ta vprašanja boste raziskovali in odkrivali pri predmetu Mednarodni marketing.

7
Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika

Podjetja se danes že v precejšnji meri zavedajo pomena družbene odgovornosti in etike. Žal je v večini primerov družbena odgovornost v organizacijo uvedena kot posledica sledenja trendom, vendar brez pravega razumevanja. Zaradi pomanjkanja celovite strategije podjetje svojo družbeno odgovornosti izvaja v obliki posamičnih akcij, ki niso nujno povezane s poslanstvom podjetja. Posamične akcije se velikokrat zaustavijo pri financiranju lokalnih športnih društev ali kulturnih prireditev.

Pri predmetu boste spoznali, kaj pomeni razviti celovito strategijo družbene odgovornosti in kako je ta povezana s poslovno etiko. Naučili se boste razločevati med zakonodajo, moralo in etiko. Spoznali boste primere dobrih praks s področja družbene odgovornosti in poslovne etike doma in po svetu.

Po novem so velika podjetja z letom 2017 v EU zavezana poročati o nefinančnih vidikih poslovanja. To pomeni, da morajo ob ekonomskih vidikih poslovanja poročati še o družbenih in okoljskih vidikih. Kako to lahko počnejo, kaj vse morajo ob tem vedeti in kako DOP integrirati v vse procese, izdelke in storitve podjetja, bomo prav tako odkrivali pri predmetu.

7
Organizacijska dinamika za odličnost podjetij in kreativno upravljanje sprememb

Organizacija in njena dinamika sta med pomembnimi dejavniki, ki določajo uspešnost podjetja. Vključujejo organizacijske modele kot tudi vpogled v vodenje, motivacijo, organizacijsko klimo, timsko delo itd. Sodobni trendi v vedno večji meri prepoznavajo pomen dobre organizacijske klime.

Pri predmetu boste skušali npr. najti odgovore, kaj podjetje lahko spremeni na organizacijskem področju, da bo bolj inovativno, bolj uspešno; kje so šibke točke organizacije; kako na organizacijo vplivajo vodenje, motivacija, komunikacija, kultura itd. Kako kultura ovira inovacijski proces; ali vodje spodbujajo inovacije? Kakšno vlogo ima etika v organizaciji?

Modul: Poslovanje v mednarodnem in multikulturnem okolju (študent izbere tri predmete iz enega modula)
7
Mednarodne poslovne finance

Se večkrat srečate z izrazi plačilna bilanca, devizni tečaj, paritetni pogoji, finančne naložbe, zadolževanje, sestava BDP, kako zavarovati tveganje, kako se določajo menjalni tečaji itd.?

Finance in še zlasti poslovne finance in v tem okviru še posebno mednarodne zahtevajo že po definiciji veliko mero inovativnosti. Ne nazadnje se tako vsak dan rojevajo finančne inovacije, ki jih predvsem različne finančne institucije ponujajo drugim finančnim in tudi drugim institucijam, državi ter seveda predvsem svojim različnim (pravnim in fizičnim) strankam. Tudi uporabniki finančnih instrumentov morajo biti inovativni, da znajo pravilno uporabiti možnosti, ki jim jih (mednarodni) finančni trgi ponujajo. Tudi predmet sam je zastavljen tako, da spodbuja »finančno« inovativnost v pozitivnem smislu. Prav tako je vsaka fizična in pravna oseba tako in/ali drugače posredno in/ali neposredno vpeta v mednarodne finance – včasih celo ne zavedajoč se tega. Spomnite se afere v povezavi s posojili v švicarskih frankih na območju JV Evrope.

Vidik mednarodnosti je pri tem predmetu izpolnjen samodejno, saj govorimo o mednarodnih poslovnih financah, v katere je vpet neposredno in/ali posredno vsak posameznik, podjetje, institucija, država s konkretno uporabo različnih finančnih instrumentov in/ali z vplivom, ki ga imajo mednarodne finance na vse in vsakogar.

7
Mednarodno gospodarsko pravo

Bi želeli prepoznati, katero normo oziroma norme je treba uporabiti za konkretno pravno razmerje z mednarodnim elementom, to je razmerje med subjektoma, praviloma gospodarskima, ki po določenih merilih ne pripadata isti državi? Da bi lahko pravo uporabili v praksi, moramo predvsem poznavati njegovo sistematiko, da se lahko znajdemo v množici predpisov, ki jih sprejemajo najrazličnejše institucije in tudi avtonomno oblikujejo gospodarski subjekti znotraj meja posameznih držav in seveda zunaj njihovih okvirov.

Namen predmeta je, da pridobite znanje s področja mednarodnega gospodarskega prava in to znanje uporabite v praksi, hkrati pa tudi usvojite osnovna moralna načela delovanja mednarodnega prava oziroma prava na splošno in skladno z njimi delujete v praksi.

7
Kitajščina z značilnostmi azijske poslovne kulture

Pri sklepanju poslov v mednarodnem okolju je zelo pomembno poznavanje tuje kulture in običajev. Pri predmetu nas zanima zlasti, kaj je pomembno pri sklepanju poslov z azijskimi državami, kaj so posebnosti, na katere moramo biti pozorni pri uspešnosti dogovorov in pogodb. Pomembna prednost pri dogovarjanju o sodelovanju z azijskimi državami je zagotovo poznavanje osnovnih fraz in izrazov v njihovem jeziku. Kitajska je največja med azijskimi državami; učimo se osnov kitajskega jezika, večinoma govorjenega jezika, nekaj osnovnih besed in pomenov pa spoznamo tudi v pismenkah. Namen predmeta je zlasti spoznavanje kulture in osnov jezika za lažje sklepanje poslov, zato predznanje kitajskega jezika ni potrebno.

7
Ruščina z značilnostmi slovanske poslovne kulture

Pri sklepanju poslov v mednarodnem okolju je zelo pomembno poznavanje tuje kulture in običajev. Pri predmetu nas zanima zlasti, kaj je pomembno pri sklepanju poslov s slovanskimi državami, kaj so posebnosti, na katere moramo biti pozorni pri uspešnosti dogovorov in pogodb. Pomembna prednost pri dogovarjanju o sodelovanju s slovanskimi državami je zagotovo poznavanje osnovnih fraz in izrazov v njihovem jeziku. Rusija je največja slovanska država; dobro spoznamo kulturo in značilnosti Rusije, medtem ko se učimo osnov ruskega jezika. Večinoma je poudarek na govorjeni besedi, obenem spoznamo tudi abecedo v cirilici ter se učimo brati in pisati osnovne besede, stavke v cirilici. Namen predmeta je zlasti spoznavanje ruske kulture in osnov jezika za lažje sklepanje poslov, zato predznanje ruskega jezika ni potrebno.

ali
Modul: Konkurenčnost skozi kreativnost in inovativno poslovanje (študent izbere tri predmete iz enega modula)
7
Pozitivna psihologija za sodobno poslovanje

V sodobnem poslovanju pridobiva pozitivna psihologija vedno večji pomen. Pozitivna psihologija je vznemirljiva in navdihujoča mlada veja psihologije. Gradi tisto, kar je v posamezniku pozitivnega – njegova moč in viri. Cilj pozitivne psihologije je izboljšati subjektivno blagostanje (srečo) in funkcioniranje posameznikov, organizacij in skupnosti ter omogočiti, da bi le-ti uspevali.

Pri predmetu boste imeli priložnost spoznati trende v pozitivni psihologiji, spoznati in uporabiti čuječnost, aplicirati pozitivno psihologijo v delovno okolje, prepoznati svoje značajske moči ter preizkusiti naučeno pri timskem delu.
 

7
Intelektualna lastnina

Pri razvoju inovacij in tudi na splošno pri poslovanju je pomembno poznavanje intelektualne lastnine. Kako lahko zaščitimo novost, da pridobimo ekskluzivno pravico uporabe za določeno obdobje? Kako lahko zaščitimo patent, kako blagovno znamko, kako storitev? Kako je treba ravnati z avtorskimi in moralnimi pravicami? Kako je z aktualnimi računalniškimi programi? V katerih primerih je vredno zaščititi novost kot patent in v katerih rajši zaščititi novost kot skrivnost podjetja?

Vse te odgovore boste odkrivali pri predmetu Intelektualna lastnina, kjer boste na primerih dobrih praks podjetij doma in po svetu lahko pripravili rešitve za svoja delovna okolja.

7
Kreativno upravljanje tehnoloških inovacij

Danes veljajo tehnološke inovacije za gonilo razvoja nekega gospodarstva. Vendar kako jih razviti, kaj omogoča podjetju/organizaciji ustvarjanje novosti? Kako razviti iz invencije inovacijo? Kaj je pomembno pri zaščiti novosti in kakšne so strategije trženja neke novosti ali plasiranja na novi trg?

Na taka in podobna vprašanja boste odgovarjali pri predmetu Kreativno upravljanje tehnoloških inovacij. Ob tem pa spoznavali dobre prakse priznanih podjetij doma in po svetu ter poskušali razviti pri aplikativnem projektu svojo idejo v tehnološko inovacijo.

7
Kreativno upravljanje z inovacijami v storitveni dejavnosti

Inovacije v storitveni dejavnosti so prav tako pomembne kot tehnološke, saj vse tehnološke inovacije vsebujejo tudi storitve (npr. raziskave, trženje, vzdrževanje …) in z razvojem tudi njihove izboljšave. Tehnološke in storitvene inovacije se torej prepletajo. Pri tem predmetu iščemo odgovore zlasti na vprašanja, kako potekajo inovacije v najbolj reprezentativnih storitvenih panogah, npr. trgovina, turizem, komunala, IT-programiranje, telekomunikacije, izobraževanje itd. Opazujemo razlike med panogami in med državami. Zanima nas, kakšni so trendi, kako ustvarjajo novosti, kako v teh panogah poteka invencijsko-inovacijski proces, kako v takih panogah vodijo/upravljajo inovacije, kje so ozka grla in z njimi možnosti za izboljšave. Študenti imate priložnost ob spoznavanju teorije in dobrih praks proučiti inoviranje svoje organizacije ter predlagati izboljšave.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa. Izbirni predmeti in predmeti modula se izvajajo le v primeru, če je prijavljeno določeno število študentov. Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila študentov sama opredeli izbirne predmete in module, ki jih bo izvajala. Program se izvede ob vpisanih najmanj petnajst študentov.

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Fleksibilen online študij

Fleksibilen online študij

Študij je prilagojen sodobnemu načinu življenja, zaposlenim in mladim, ki želite biti del uspešne zgodbe podjetij.
Celostna podpora

Celostna podpora

Osebni online mentor, tehnična, organizacijska in podagoška podpora zagotavljajo študij po najvišjih standardih.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Aktiven študij ob podpori učiteljev, ki poznajo razliko med besedili v knjigi in resničnim življenjem.
Projekti za podjetja

Projekti za podjetja

Rezultat študentovega dela je 12 uporabnih projektov za podjetje ali organizacijo, kjer je zaposlen.

Magistri in kariera

Ker boste po opravljenem magisteriju s področja mednarodnega poslovanja usposobljeni za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje procesov internacionalizacije, za upravljanje inovacijskih in poslovnih procesov ter za vodenje človeških virov, boste z veliko verjetnostjo napredovali na delovnem mestu oziroma uspešneje konkurirali za delovno mesto visokega menedžmenta. Magisterij vam bo odprl vrata v podjetja doma in v tujini.
Prijava
Prispevki za študij
Priznavanje znanj

Oddajte svojo prijavo. Število mest je omejeno!

1. Izpolnite prijavo 

2. Priložite ustrezna dokazila:

 • kopija diplomske listine ali potrdila o diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih, življenjepis, pismo, s katerim utemeljujete svojo namero o vpisu.

3. Nadaljnja navodila za potrditev vpisa boste prejeli po mailu.

Vpisni pogoji

V 1. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor:

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 180 ECTS. 
 • je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne  izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom). 
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS. Iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete. 

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujete tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor:

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 240 ECTS. 
 • je končal študijski program za pridobitev univerzitetne  izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom).
 • je končal specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij. 
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete. 

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujete tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo naslednja področja: ekonomske, poslovne, upravne in organizacijske vede, sociologija, pravne, politične, družboslovne vede, humanistika.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

• kopija diplomske listine ali potrdila o diplomiranju,
• potrdilo o opravljenih izpitih,
• življenjepis,
• pismo, s katerim utemeljujete svojo namero o vpisu.

Razpis za vpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

 

Višina vpisnine in šolnine za en letnik

Plačilo v obrokih

3.289,00 EUR

12 x 290,00 EUR

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega in Kariernega centra
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek magistrske naloge 749,00 EUR.

Priponka: Cenik DOBA Fakultete 2021/2022

 

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je plačljivo. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si.

V primeru, da komisija študentu prizna predmet v celoti, je študent upravičen do vračila šolnine v višini število ECTS predmeta x 50% vrednosti ECTS točke.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja  se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave.

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo