Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi

Dodiplomski visokošolski programi

Program Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi

Spoznajte najaktualnejše marketinške trende in postanite konkurenčni v svetu marketinga. Študirali boste 100 % online in si ustvarili uspešno marketinško kariero. V spremenjeni resničnosti, ko se je spletna prodaja skokovito povečala, je znanje iz digitalnega marketinga ključni dejavnik uspešnosti. Eden izmed ključnih pogojev za študij med zaposlenimi je, da študij poteka v celoti online.

Na DOBA Fakulteti vam nudimo ravno to: najsodobnejša znanja na področju marketinga, družbenih medijev, prodaje in PR, ki jih bodo z vami delili profesorji iz prakse preko spleta (100% online). Posebnost študija na DOBA Fakulteti je optimalna struktura študija. Kar 70 % študija je namenjenega reševanju konkretnih poslovnih izzivov, s katerimi se ali pa se boste v prihodnosti srečevali pri svojem delu, pa naj bo to marketing in/ali prodaja, vodenje in izvajanje projektov.


Razvoj vaših kompetenc

Marketing

Marketing

Znali boste celovito obvladovati in reševati marketinške naloge ter povezovati marketing z drugimi področji.
Sposobni boste prepoznavati tržne priložnosti na domačih in mednarodnih trgih.
Družbeni mediji

Družbeni mediji

Sposobni boste učinkovite uporabe različnih družbenih medijev za izboljšanje marketinških aktivnosti in pridobivanja novih strank. Postali boste marketinški strokovnjak prihodnosti.
Odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi

Naučili se boste učinkovito komunicirati z internimi in zunanjimi javnostmi. S primeri dobre prakse boste pripravili strategijo načrtovanja odnosov z javnostmi.
Osebni razvoj in komuniciranje

Osebni razvoj in komuniciranje

Pri svojem delu boste postali bolj samostojni, odgovorni, inovativni in pripravljeni na učinkovito timsko delo. Učinkoviteje boste reševali konflikte in se spoprijemali s stresom.

Predmetnik programa

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Obvezne učne enote
9
Ekonomika

Ekonomika je del našega življenja. Čeprav se nam mestoma zdi nekoliko abstraktna, smo vsi nenehno vpeti vanjo. Vsi imamo želje in potrebe na eni strani, na drugi strani pa so viri, s katerimi lahko zadovoljimo svoje potrebe, omejeni. Zato smo prisiljeni izbirati in se odločamo za tiste dobrine, ki nam pomenijo največ in jih najbolj potrebujemo. V življenju nenehno sprejemamo ekonomske odločitve: kaj bomo kupili v trgovini, v kateri trgovini bomo nakupovali, kateri avtomobil bomo kupili in kako ga bomo plačali … Ekonomske odločitve sprejemamo tudi, ko se odločamo za poklic, študij, kariero itd. Še bolj pa v ospredje ekonomske zakonitosti vstopijo, ko se odločamo za samostojno podjetniško pot in je naš uspeh odvisen od naših sposobnosti poslovanja na trgu.

Pri predmetu boste spoznali glavne zakonitosti ekonomike, pomen in osnovne značilnosti podjetja, značilnosti proizvodne funkcije ter funkcije povpraševanja, ponudbe in stroškov. Spoznali boste tudi različne modele oblikovanja prodajnih cen in različne kazalnike za presojanje uspešnosti poslovanja podjetij.

Vsebina

Uvod v predmet (mikroekonomijo in makroekonomijo)

Uvod v ekonomiko podjetja

 • Opredelitev ekonomike podjetja in gospodarjenja

Podjetje

 • Koncepcija podjetja
 • Odločanje o poslovanju podjetja
 • Konkurenčno okolje podjetja

Teorija tržne ponudbe in povpraševanja

 • Zakon ponudbe
 • Zakon povpraševanja
 • Tržno ravnovesje

Teorija stroškov

 • Osnovni koncept stroškov
 • Prikaz posameznih vrst stroškov
 • Odgovornost za stroške

Teorija proizvodnje

 • Proizvodnja kot transformacijski proces
 • Učinkovitost proizvajanja
 • Proizvodna funkcija

Oblikovanje prodajnih cen

 • Ekonomski pomen oblikovanja prodajnih cen
 • Oblikovanje cen
 • Cenovno diskriminiranje

Premoženje podjetja in uspešnost

 • Uvod
 • Sredstva podjetja
 • Ocenjevanje uspešnosti podjetja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali ekonomske pojme, njihovo medsebojno povezanost in odvisnost ter značilnosti in zakonitosti gospodarjenja v podjetjih;
 • razumeli temeljne gospodarske koncepte in zakonitosti, ki jih lahko uporabijo v svojem življenju kot državljani, zaposleni in/ali potrošniki;
 • pridobili znanja za razumevanje temeljnih problemov gospodarjenja podjetij in načine njihovega reševanja;
 • sposobni razumeti ekonomske probleme ter uporabiti znanje za njihovo avtonomno reševanje v poslovni praksi;
 • razvili prilagodljivost, iniciativnost in odgovornost ter pozitiven odnos do dela;
 • razvili sposobnost kritičnega mišljenja in reševanja problemov.
6
Pravna in gospodarska ureditev

Predmet je sestavljen tako, da se najprej seznanite z nekaterimi osnovnimi pravnimi pojmi, kot so država, suverenost, pravni red, pravno razmerje, in z majhnim delom stvarnega prava, ki obsega v bistvu samo stvarne pravice. Nato pa spoznate osnove obveznostnega ali obligacijskega prava, še posebno se boste ukvarjali s prodajno pogodbo, ter osnove statusnega prava in vrste gospodarskih subjektov, ki jih pozna naš in tudi evropski pravni red.

Vsebina

 1. Temeljni pravni pojmi
  • Pravni red
  • Pravna razmerja
  • Pravni subjekti
  • Predmeti pravnih razmerij
  • Stvarno pravo-stvarne pravice
  • Zastaranje
 2. Družbena ureditev RS
  • Značilnosti in načela ustave RS; načelo ustavnosti in zakonitosti
  • Človekove pravice in svoboščine-varstvo človekovih pravic in svoboščin
  • Gospodarska in socialna razmerja
  • Organizacija državne oblasti
 3. Osnove obveznostnega prava
  • Pogodbene obveznosti
  • Odškodninska obveznost
  • Spremembe obveznostnih razmerij
  • Utrditev obveznosti
  • Prenehanje obveznosti
 4. Nekatere gospodarske pogodbe
  • Prodajna pogodba; licenčna pogodba; zavarovalna pogodba
  • Pogodba o posredovanju; pogodba o trgovinskem zastopanju; zakupna pogodba
  • Komisijska pogodba; skladiščna pogodba; špediterska pogodba
  • Gradbena pogodba
 5. Vrednostni papirji
  • Splošno o vrednostnih papirjih
  • Menica; ček; drugi vrednostni papirji
 6. Uvod v statusno gospodarsko pravo
  • Pojem in viri gospodarskega statusnega prava
  • Statusno-pravne značilnosti gospodarske družbe (dejavnost, pravna osebnost in odgovornost za obveznosti, firma in sedež družbe, zastopanje in predstavljanje družbe, sodni register, poslovna skrivnost in prepoved konkurence)
  • Sodni register
  • Poslovne knjige
  • Sodelovanje delavcev pri upravljanju
 7. Posamezne oblike gospodarskih družb
  • Obrt
  • Osebne družbe: podjetnik, družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba
  • Kapitalske družbe: delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba
  • Druge družbe: tiha družba, dvojna družba, gospodarsko interesno združenje
 8. Finančna razmerja v gospodarskih družbah
 9. Povezovanje, združitev in preoblikovanje gospodarskih družb

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • pridobili osnovna pravna znanja in poglobljeno spoznali pravno ureditev, da v drugem delu lahko spremlja in usvoji obligacijska razmerja, osnove statusnega prava in prava družb;
 • usvojili temeljne pojme, kot so: pravni red in pravna norma, pravna razmerja in pravni subjekti ter objekti, ki nastopajo v teh razmerjih;
 • spoznali stvarne pravice, zastaranjem in varstvom pravic, brez katerih ne morejo razumeti in usvojiti obligacijskih razmerij in prava družb;
 • se poglobljeno seznanili z družbeno ureditvijo, predvsem s pojmom oblasti in njeno organiziranostjo, ustavnostjo in zakonitostjo, človekovimi pravicami in njihovim varstvom;
 • pridobili znanja iz osnov obveznostnega prava (pogodbene in odškodninske obveznosti, utrditev in spremembo pogodbenih obveznosti), ki jim omogočajo v praksi stopati v obveznostna razmerja;
 • spoznali in znali sestaviti nekatere osnovne pogodbe, kot so: prodajna pogodba, zakupna pogodba komisijska pogodba, licenčna pogodba, skladiščna pogodba, gradbena pogodba in še nekatere, s katerimi se v praksi najpogosteje srečujejo;
 • spoznali vrednostne papirje, njihov pomen in se naučili njihove praktične uporabe (menica, ček, delnica itd.);
 • pridobili osnovna znanja iz statusnega prava, da lahko spozna in razume posamezne vrste gospodarskih družb v našem in evropskem pravnem sistemu;
 • usvojili znanja, na kak način lahko prenehajo družbe (redno prenehanje, prisilna poravnava in stečaj);
 • usvojili znanja o zadrugah, organiziranju zavarovalstva in tujih podjetij;
 • bodo znali aplicirati in implementirati teoretično znanje o pravni in gospodarski ureditvi v poslovno prakso si razvili vztrajnost, storilnostno usmerjenost, natančnost in odgovornost;
 • si razvili interes in pozitiven odnos do delovnih obveznosti in odgovornosti do dela.
9
Uvod v marketing

Kaj vse spada v marketing? Zagotovo TV-oglasi, jumbo plakati, vsiljevanje izdelkov, ki jih ne potrebujemo, prodajanje izdelkov, ki škodijo naravi, ljudem, rastlinam, živalim … Vendar spadajo v marketing tudi širjenje idej o zaščiti okolja, uvajanje novega zdravila, razmere bivanja v stanovanjih in hišah …

Kar običajno vidimo, so le zunanje pojavne oblike marketinga, to pa so oglasi, embalaža, prodajne cene, izložbe, oblikovnost izdelkov, logotipi znamk izdelkov. Ne vidimo pa raziskovalnega dela pri proučevanju nezadovoljenih ali slabo zadovoljenih potreb in hotenj kupcev ter uporabnikov, dela v laboratorijih in razvojnih oddelkih, kjer strokovnjaki iščejo rešitve problemov mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških strokovnjakov, ki vse navedene in druge učinke ter aktivnosti marketinga povezujejo v usklajeno celoto, tako da so ustrezni izdelki pravočasno, v ustreznem stanju, v ustreznih količinah na razpolago na ustreznih prodajnih mestih.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali razvoj in opredelitev trženja, temeljne tržne koncepte, tržno okolje, proces segmentiranja in pozicioniranja na trgu porabnikov, trženjski splet ter značilnosti posameznih elementov trženjskega spleta izdelka in osnovne koncepte blagovne znamke.

Vsebina

 1. Evolucija menjalnih procesov in marketinga
  • potrebe, hotenja, povpraševanje, resursi
  • osnovni alternativni načini zadovoljevanja potreb in hotenj
  • izdelki
  • samozadostnost organizacij, soodvisnost organizacij in okolja
  • osnovni model menjave
  • zakon menjave
  • zadovoljstvo, zvestoba v menjalnih procesih
  • različne oblike menjalnih transakcij
  • primerjalne prednosti, konkurenčne prednosti
 2. Opredelitev marketinga na osnovi različnih izhodišč
  • pomen opredeljevanja konceptov
  • opredelitev marketinga kot: veščine, procesa, spleta aktivnosti (marketinški splet), miselnosti (tržna naravnanost), organizacijske tvorbe, poslovne funkcije, sistema, vede
  • splošno veljavne značilnosti marketinga
 3. Širše in ožje okolje organizacije-izvajalca marketinga
  • sestavine širšega okolja
  • dobavitelji
  • odjemalci (kupci, uporabniki)
  • konkurenti
 4. Trg
  • opredelitve trga na osnovi različnih izhodišč
  • opredelitev trga iz marketinškega vidika
  • tri dimenzije trga: skupine organizacij, potrebe organizacij, načini zadovoljevanja potreb
 5. Osnovni koncepti managementa marketinga
  • kultura organizacije
  • miselne naravnanosti managementa marketinga
  • tržna naravnanost organizacij
  • ustvarjanje informacij za potrebe marketinga
 6. Strateške razsežnosti marketinga
  • osnovne značilnosti strateškega managementa organizacije,
  • opredelitev strateškega marketinga iz vsebinskega in procesnega vidika,
  • strateška analiza in diagnoza
  • strateško načrtovanje marketinga
 7. Taktično-operativni vidiki marketinga
  • opredelitev in pomen taktično-operativnega marketinga
  • sestavine marketing miksa
  • proces taktično-operativnega načrtovanja marketinga
 8. Posebna področja marketinga
  • Interni marketing
  • Marketing odnosov
  • Družbeni marketing
  • Etika v marketingu

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali in razumeli razvoj ter pomen marketinga v družbi in njenih organizacijah (npr. v podjetjih);
 • spoznali in uporabljali osnovne koncepte (pojme) marketinga: trg, menjalni proces, koristi, cene, udeleženci v menjalnih procesih, izdelek, zadovoljstvo itd.;
 • spoznali in uporabljali različne vidike marketinga (marketing kot veščino, kot proces, kot splet aktivnosti, kot miselnost, kot organizacijsko tvorbo, kot znanost);
 • spoznali in uporabljali različne vidike marketinga v različnih tipih organizacij (pridobitne, nepridobitne; velike, srednje, majhne; organizacije blagovne proizvodnje; storitvene organizacije …);
 • spoznali in znali uporabljati aktivnosti ter učinke marketinga (raziskovanje za potrebe marketinga, izdelek, marketinško komuniciranje, nabavne in prodajne poti …);
 • spoznali in znali uporabljati sodobne koncepte marketinga (marketing, naravnan na trajnejše odnose, globalni marketing, elektronski marketing, marketing na osnovi podatkovnih baz, marketing ukrojen po meri, individualizirani marketing);
 • sposobni bodo razumevanja umeščenosti marketinga v druge poslovne procese;
 • razvili osebnostne kompetence za spodbujanje aktivnosti marketinga in inovativnost v različnih globalnih poslovnih okoljih;
 • razvili sposobnost kreativnega razmišljanja in timskega dela.
9
Informatika

Uporaba računalnikov nam več ne uide ... Uporabljamo jih doma, v službi, pri študiju, pri tem uporabljamo različna računalniška orodja. Nekatera obvladamo bolj, druga manj. Pri predmetu Osnove informatike boste spoznavali informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, pomen informatike v poslovnih procesih pa tudi kako pomembna je netetika v komuniciranju ob pomoči informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predmet Informatika je razdeljen na dva obsežnejša dela: na bolj teoretični del in praktične vaje. Pri teoretičnem delu predmeta se boste spoznali s koncepti računalništva in informatike, z različnimi strokovnimi pojmi s tega področja, z zgodovinskim razvojem in trenutnimi trendi. Pri praktičnih vajah boste utrjevali svoje znanje uporabe pisarniških računalniških programov: urejevalnika besedil, elektronskih preglednic, orodja za izdelavo predstavitev ipd.

Vsebina

Osnovni pojmi informatike

 • odločitveni proces     
 • pomen in razsežnost informacij     
 • informacijski sistem in informacijski proces

Računalnik

 • razvoj računalnikov   
 • strojna oprema računalnika   
 • programska oprema
 • trendi razvoja

Podatkovne baze in podatkovna skladišča

 • razvoj
 • osnovni pojmi
 • podatkovne strukture
 • programi za upravljanje PB
 • trendi

Telekomunikacije

 • razvoj telekomunikacij
 • osnovni pojmi
 • omrežja, protokoli
 • mobilna omrežja
 • trendi

Internet in internetna tehnologija

 • razvoj
 • internetna tehnologija
 • internetne storitve
 • elektronsko poslovanje
 • internet stvari

Izzivi informacijske/digitalne družbe

 • ergonomija uporabe računalnika in mobilnih naprav
 • zasebnost
 • intelektualna lastnina
 • varnost
 • kakovost življenja (zasvojenost z digitalno tehnologijo, digitalni razkorak, digitalne kompetence)
 • digitalna transformacija

Računalniška in informacijska pismenost

 • uporaba urejevalnika besedil
 • uporaba elektronskih preglednic
 • uporaba programa za pripravo predstavitev
 • iskanje in uporaba informacij
 • net etika

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • zavedali se bodo pomena informatike v poslovnem sistemu kot pomembne poslovne funkcije v povezavi z ostalimi funkcijami;
 • širše poznali informatiko in informacijsko komunikacijske tehnike in tehnologije;
 • poznali uporabo računalniških orodij v delovnem procesu;
 • sposobni samostojne uporabe računalnika pri delu in študiju;
 • sposobni pravilne izbire in uporabe ustreznih računalniških orodij;
 • sposobni samostojnega iskanja, analize in predstavitve informacij;
 • razvili bodo natančnost, vztrajnost in samoiniciativnost;
 • razvili bodo sposobnost samostojne izbire in uporabe računalniškega orodja glede na specifike delovne ali učne situacije;
 • razvili bodo sposobnost dela v timu.
9
Strateški marketing

V današnjem tržnem okolju, ki v ospredje postavlja kupca, njegove želje in potrebe, bodo preživela in ostala konkurenčna le tržno usmerjena in dinamična podjetja. Strateški marketing je način trženja, preko katerega se podjetje učinkovito razlikuje od konkurenčnih podjetij, tako da se osredini na svoje močne strani z namenom, da bi proizvedlo večjo trajno konkurenčno prednost svojih produktov pri potrošnikih kot konkurenčna organizacija.

Pri predmetu boste spoznali vlogo strateškega marketinga pri upravljanju in vodenju podjetja kot celote, z razsežnostmi strateškega marketinga ter s posameznimi vsebinskimi in metodološkimi značilnostmi faz v procesu strateškega marketinga: faza strateške analize, strateške diagnoze, strateškega načrtovanja ter izvajanja in nadzora strateškega marketinga v organizaciji.

Vsebina

 1. Spremembe v okoljih organizacij
  • Spremembe v dejavnikih makro okolja organizacij (tehnologija, znanost, izobraževanje, ekologija, zakonodaja …)
  • Spremembe na nabavnih trgih organizacij (dobavitelji, konkurenti)
  • Spremembe na prodajnih trgih organizacij (odjemalci, konkurenti)
 2. Primerjalne in konkurenčne prednosti
  • Na resursih temelječ pogled
  • Marketinški resursi
  • Koncept primerjalnih prednosti
  • Značilne kompetence organizacij
  • Koncept konkurenčnih prednosti
  • Obstojne konkurenčne prednosti
 3. Celovitost strateškega menedžmenta in strateškega marketinga
  • Evolucija strateškega menedžmenta
  • Vsebina in proces strateškega menedžmenta
  • Evolucija strateškega marketinga
  • Vsebina in proces strateškega marketinga
 4. Tržna naravnanost organizacij
  • Evolucija tržne naravnanosti organizacij
  • Tržna naravnanost organizacije in konkurenčne prednosti
  • Vsebina in gradnja tržne naravnanosti organizacij
  • Sestavine tržne naravnanost
  • Vedenjske dimenzije tržne naravnanosti
 5. Strategije razvoja organizacije
  • Pomen strategij razvoja organizacije
  • Smeri razvoja organizacije
  • Načini udejanjanja izbranih smeri razvoja organizacije
 6. Določanje ciljnih trgov
  • Podrobnejši opis področja poslovanja
  • Odločanje o načinu (kriterijih) oblikovanja segmentov znotraj področja poslovanja
  • Opis značilnosti vsakega segmenta
  • Ovrednotenje alternativnih ciljnih trgov (segmentov)
  • Izbira ciljnega trga
 7. Oblikovanje temeljnih ciljev in strategij marketinga
  • Oblikovanje temeljnih ciljev marketinga
  • Opredelitev generičnih in temeljnih strategij marketinga
  • Klasifikacija strategij marketinga
  • Kombiniranje strategij marketinga
  • Kriteriji izbiranja strategij marketinga
 8. Strateško pozicioniranje
  • Opredelitev in pomen imagea
  • Pomen strateškega pozicioniranja
  • Objekti strateškega pozicioniranja
  • Proces strateškega pozicioniranja
  • Dimenzije strateškega pozicioniranja
  • Kriteriji strateškega pozicioniranja
 9. Določanje osnov marketinškega spleta
             Povezanost med strateškim in taktično-operativnim marketingom

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli pomen obvladovanja in reševanja marketinških nalog in izzivov podjetja;
 • sposobni bodo razumevanja umeščenosti marketinga v poslovne procese v organizaciji;
 • spoznali in uporabljali koncept sprememb v okoljih organizacij;
 • spoznali in uporabljali i koncepte primerjalnih in konkurenčnih prednosti;
 • spoznali in uporabljali celovitost strateškega menedžmenta in strateškega marketinga;
 • spoznali in uporabljali koncept tržne naravnanosti organizacij,
 • spoznali in uporabljali strategije razvoja organizacije;
 • spoznali in uporabljali določanje ciljnih trgov;
 • spoznali in uporabljali oblikovanje temeljnih ciljev in strategij marketinga,
 • spoznali in uporabljali strateško pozicioniranje;
 • spoznali in uporabljali določanje osnov marketinškega spleta;
 • sposobni bodo samostojnega strokovnega dela in timskega dela.
6
Obnašanje strank

Dandanes so marketinški cilji osredinjeni predvsem na ugotavljanje potreb, oblikovanje ustrezne ponudbe, pridobivanje, zadovoljevanje in ohranjanje strank … med nakupnim procesom in njihovim življenjskim ciklom. O strankah moramo vedeti čim več; kdo so, kakšne so njihove vedenjske posebnosti, kako se povečujejo njihovo sodelovanje in nakupi glede na pozitivne izkušnje. Pomembno je poznati načine segmentiranja strank, saj le tako lahko pripravimo ustrezno ponudbo.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali pojem potrošnika in vedenje potrošnikov, nakupne procese, dejavnike odločanja, ki vplivajo na nakupni proces, zaznavanje, učenje in spomin, motivacijo in vrednote, osebnost in življenjski stil, stališča, skupine in kulturo ter različne metodološke pristope, katerimi raziskujemo in napovedujemo nakupne procese.

Vsebina

 1. Uvod v obnašanje strank
 2. Raziskovanje obnašanja strank
 3. Psihološki dejavniki obnašanja strank: motivacija, zaznavanje, učenje in spomin, stališča
 4. Družbeni dejavniki obnašanja strank: referenčne skupine, družina, vloga in položaj posameznika
 5. Kulturni dejavniki obnašanja strank: kultura, družbeni razred
 6. Osebni dejavniki obnašanja strank: starost in stopnja življenjskega cikla družine, življenjski slog, osebnost
 7. Nakupni proces odločanja strank

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli pomen konceptov obnašanja strank;
 • razumeli, da obnašanje strank determinirajo notranji in zunanji dejavniki ;
 • obvladali metode raziskovanja obnašanja strank;
 • razumeli proces sprejemanja nakupnih odločitev;
 • sposobni analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic obnašanja strank na izvedbenem in upravljavskem področju organizacije;
 • avtonomnost pri raziskovanju stališč strank in odločanju o marketinških aktivnostih v organizacijah;
 • uporabili pridobljena znanja pri sprejemanju marketinških odločitev v organizacijah;
 • sposobni reševanja marketinških problemov na področju zaznavanja in zadovoljevanja potreb potrošnikov (strank);
 • sposobni reševanja strokovnih problemov;
 • sposobni izražanja svojih stališč in komuniciranja;
 • razvili iniciativnost, vztrajnost, natančnost, prilagodljivost in iznajdljivost.
6
Javno nastopanje in retorika

Morda se tega ne zavedamo, toda v vsakdanjem in poslovnem življenju nastopamo ves čas – na sestanku, razgovoru za službo, pred sodelavci, pri delu v timih, na seminarjih, v prodajnih razgovorih …

V konkurenčnem poslovnem okolju tako naša strokovna znanja niso več dovolj. Poslovni svet zahteva vzpostavljanje odnosov in pri tem izjemno pomembno vlogo igra posameznikova sposobnost odličnega javnega nastopanja in predstavljanja idej. Kako odločno, spretno, trenutku in okoliščinam primerno nastopamo, vpliva ne le na oblikovanje osebnega imidža, temveč tudi na imidž organizacije, ki jo zastopamo, in posredno tudi na njeno poslovanje.

K sreči sta javno nastopanje in retorika spretnosti, ki se ju da naučiti in z vajo nenehno razvijati. Pri predmetu boste usvojili temeljne prvine dobrega in uspešnega javnega nastopanja in retorike, kar se bo odražalo pri vaših nadaljnjih javnih, poslovnih in osebnih nastopih. Zagotovo pa boste spretnosti razvijali po zaključku predmeta še naprej z redno uporabo tehnik pri študiju, zasebno in v poslovnih okoljih.

Vsebina

 1. Retorika in praktična vodila govorništva
  • kratka zgodovina govorniške umetnosti
  • definicije osnovnih pojmov (govor, govorništvo, retorika, javni nastop in predstavitev)
  • spoznavanje izrazne strani jezika (govorila v svoji dejavnosti, fonetika besedila, hitrost govorjenja, govorne vaje)
  • napake pri javnem nastopanju
 2. Veščine javnega nastopanja
 • nebesedna komunikacija: govorica telesa, gestika, proksemika, mimika, glas, obleka
 • besedna komunikacija:
 1. sinteza: različni nastopi za različne publike
 2. enosmerna vs. dvosmerni komunikacija
 1. Načrtovanje javnega nastopa in nastop
 • koraki do dobrega nastopa (invencija, dispozicija, formulacija, spomin, aktualizacija)
 • zunanja vizualizacija
 • prepričevanje
 • spretnosti sproščenega komuniciranja s publiko oziroma sogovornikom
 • spoznavanje načinov, kako pritegniti pozornost poslušalcev in jih navdušiti za svoje zamisli
 • tehnike premagovanja treme
 • efektivna predstavitev zamisli in oblikovanje dokazov
 • razlika med prepričevalnimi in mnenjskimi govori
 • izbiranje in oblikovanje argumentov
 • vodenje prezentacije (kako odgovoriti na vprašanja ali ugovore)
 • slovesni govori 

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali pomen učinkovitega komuniciranja;
 • sposobni učinkovitejšega komuniciranja, samozavestnejšega predstavljanja sebe, svojih storitev, izdelkov, projektov, idej širši skupini ljudi in ustvarjanja močnejšega vtisa s svojim nastopom;
 • obvladali in sintetizirali osnovne veščine retorike in javnega nastopanja;
 • razvili samozavest in obvladali tehnike premagovanja treme;
 • spoznali in uporabljali različne oblike javnega nastopanja, obvladali priprave efektivnega vsebinskega dela javnega nastopanja ter sintetizirali govor, govornika in publiko;
 • sposobni diskutiranja, debatiranja in argumentiranja ter obvladovanje čustev;
 • razvili kompetence za pogajanja in argumentiranje;
 • razvili iniciativnost in kreativnost;
 • razvili pozitiven odnos do dela, natančnost, vztrajnost in prilagodljivost.
6
Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog – 1. tuji jezik (ang, nem, ita)

Pred nekaj leti je bilo znanje angleškega ali kakega drugega svetovnega jezika zaželeno, danes pa je za vstop na trg dela nujno. Delodajalci ne gledajo več le na strokovno izobrazbo, vedno pomembnejše je, da kandidati za zaposlitev obvladajo tuje jezike, zlasti na svojem delovnem področju.

Znanje tujega jezika omogoča poslovno komunikacijo po vsem svetu, s poznavanjem drugih tujih jezikov pa lahko prebijete led pri novih poslovnih partnerjih ali si zagotovite dobre temelje za uspešna pogajanja. Znanje tujih jezikov pomeni vašo strokovno kompetenco ne glede na to, ali vodite mednarodni tim ali pa delate kot referent v pisarni – omogoča hitrejše reševanje problemov, morebitnih konfliktov in izzivov, pomeni vaše medkulturne kompetence, saj se poleg jezika učite tudi kulture, običajev, zgodovine.

Pri predmetu se boste seznanili z različnimi poslovnimi kulturami, razvijali prilagodljivost in iznajdljivost v komuniciranju s tujimi poslovnimi partnerji ter čut za medkulturno raznolikost.

Vsebina

Poslovno sporazumevanje

 • Predstavitev sebe in sodelavcev
 • Predstavitev dejavnosti in organizacijske strukture podjetja
 • Predstavitev izdelka oz. primerjava prednosti in slabosti
 • Predstavitev delovnega okolja
 • Poimenovanje administrativnih del in orodij
 • Sporazumevanje po telefonu
 • Organizacija poslovnih obiskov, ekskurzij, seminarjev
 • Delo s strankami

Poslovna korespondenca

 • Poslovna korespondenca (ponudba, povpraševanje, naročilo, opomin, reklamacija)
 • Interna poslovna korespondenca (poročila, protokoli, načrti, zapisniki, dogovori, zapiski)
 • Priložnostna korespondenca (čestitke …)
 • Osebna koresponenca (prošnja za delovno mesto, življenjepis …)

Interkulturna komunikacija

 • Nacionalna identiteta in interkulturna raznolikost
 • Spoznavanje angleško govorečih dežel in interkulturni dialog
 • Sprejem tujih gostov
 • Primerjalna poslovna etika

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • obvladovanje kulture jezika in sporazumevanja v mednarodnem okolju;
 • sposobnost komunikacijske interakcije v poslovnih okoliščinah ob upoštevanju in razumevanju nacionalne identitete in interkulturnih posebnosti; 
 • sposobnost razumevanja in uporabe strokovnega besedišča na področju poslovnega komuniciranja za uresničevanje poslovnih funkcij organizacije v mednarodnem okolju;
 • sposobnost samostojnega vodenje korespondence v jasnem, pravilnem in učinkovitem slogu obvladovanje komunikacijskih veščin za samostojno nastopanje in komuniciranje v globalni družbi;
 • uporabili angleščino kot linguo franco v mednarodnem prostoru;
 • sposobnost samostojnega in učinkovitega dela s strokovno literaturo in slovarji;
 • sposobnost uporabe sodobnih informacijskih virov;
 • sposobnost kritične refleksije in timskega dela;
 • pozitiven odnos do dela in odgovornost za delo.
Obvezne učne enote
6
Projektni menedžment in timsko delo

V vsakdanjem in poklicnem življenju se kar naprej srečujemo s projekti – nalogami in dejavnostmi, ki imajo točno določene cilje. Projektno vodenje in projektna organizacija dela nista nikakršna čarobna paličica, ki bi ohlapno skupino brez natančno določenih ciljev in načina komunikacije navzven in navznoter spremenila v tekoči trak za izvedbo projektov. Pravzaprav pomeni projektno vodenje največjo spremembo za tiste, ki projekt vodijo, in od njih tudi največ zahteva. Tu ni velike znanosti, poleg skrbnega načrtovanja in upoštevanja vseh pogojev, ki jih postavlja okolje, zahteva tudi veliko discipline pri spremljanju projekta in predvsem stalno prilagajanje spremembam.

Kaj je to projekt? Kakšen je dober projektni vodja, katera znanja in lastnosti ima? Je dovolj, da je velik strokovnjak na vsebinskem področju projekta? Iz česa je sestavljen projektni načrt in kdo je odgovoren za pripravo projektnega načrta? Pri vsebinah predmeta in s pomočjo detektivske izobraževalne igre boste razvili kompetence projektnega vodenja.

Vsebina

 • definicija projekta
  • določitev ciljev projekta
  • določitev vektorjev projekta
  • definiranje dimenzij projekta
  • definiranje aktivnosti projekta
 • vpliv sprememb na projekt in projektno okolje
  • prepoznavanje deležnikov projekta
  • razumevanje vloge deležnikov
  • predstavitev projektnega načrta deležnikom projekta
  • uskladitev in potrditev projektnega načrta
  • razumevanje vsebine in oblike načrta obvladovanja tveganj
 • izvedba procesov planiranja
  • izbira organizacijske sheme
  • strukturiranje projekta
  • priprava projektnega načrta
   • planiranje aktivnosti, nosilcev in rezultatov
   • ocena trajanja aktivnosti
   • določanje nosilca aktivnosti
   • določanje rezultata aktivnosti
   • povezovanje aktivnosti v mrežo
   • določanje kritične poti
  • uporaba orodja s področja projektnega vodenja
 • pomen nadzora projekta
  • spremljanje teka projekta, sestanki, reševanje konfliktov
  • predstavitev dokumentov projektnega načrta
  • poročanje o stanju na projektu
  • pripravljanje sestankov
  • uporaba informacijskih virov
 • aktivnost ob zaključku projekta
  • predstavitev rezultatov projekta deležnikom
  • zaključno poročilo
  • poprojektne aktivnosti

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • seznanili se bodo s projektnim vodenjem kot orodjem za učinkovito realizacijo ciljev in s konceptualnimi osnovami ter sodobnimi tehnikami vodenja projektov;
 • znali bodo aplicirati znanje v procesih priprave in izvedbe projektov;
 • znali bodo uporabljati sodobne tehnologije za predstavljanje projekta;
 • znali bodo vrednotiti sodobne metode predstavljanja projekta;
 • znali bodo uporabljati sodobno orodje za načrtovanje projekta;
 • znali bodo predstaviti projekt in poročati o projektu;
 • sposobni bodo analize, sinteze in predvidevanja rešitev;
 • sposobni bodo samostojnega strokovnega dela;
 • sposobni bodo timskega dela.
6
Inovativni in inovacijski menedžment

Inovacije in z njimi inovativno razmišljanje nam pomagajo izoblikovati ključne vzvode za začetek razumevanja dolgoročnega razvoja poslovnih sistemov. Inovativno razmišljanje nima nekega strogega začetka in upajmo, sploh ne konca. S pravilnim znanjem se lahko vsak posameznik, ki je uspešno krmaril med viharji poslovnega sveta ali pa si to želi, nauči in sprejme enega glavnih virov za ustvarjanje dodane vrednosti.

Pri predmetu Inovativni in inovacijski menedžment boste spoznali, kako učinkovito voditi inovativne procese, kako jih spoznati, prepoznati in izoblikovati. Vizija predmeta je, da je lahko v prihodnosti vsak študent mednarodni inovativni ali inovacijski menedžer, čigar znanje ni vezano le na lastno okolje, temveč je sposoben s svojim znanjem prepoznati priložnost ne glede na stopnjo razvoja okolja, v katerem je sam znotraj neke poslovne organizacije in njenega procesa.

Vsebina

Inovativni in inovacijski menedžment

 • novi pristopi in trendi v menedžmentu
 • evolucijski poslovni model in vloga inovativnosti v njem

Ustvarjalnost in inoviranje

 • razlike med inovativnostjo, inventivnostjo in ustvarjalnostjo
 • vrste in primeri inovacij
 • odprto in trajnostno inoviranje

Inovacijski proces

 • faze, orodja in metode inovacijskega procesa
 • tehnike in metode ustvarjalnega razmišljanja
 • analiza potreb trga
 • segmentacija
 • tržna manifestacija (prodajno-marketinške strategije)
 • načini in tehnike učinkovite predstavitve idej in projektov                      

Misleča (inovativna) okolja

 • temeljne značilnosti mislečih okolij
 • medstrukturni timi in participativni model
 • metode in orodja za razvoj inovativnih okolij
 • model 8 +1 poslovnih odnosov
 • deležniki inovacijskega prostora
 • inovativna kultura

Vloga menedžerja

 • razlike med inovacijskim in inovativnim menedžerjem
 • celostni osebnostni razvoj
 • človeški, strukturni in socialni kapital
 • vloga inovacijskega menedžerja pri upravljanju posameznika in tima

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje vloge inovativnosti in ustvarjalnosti v evolucijskem modelu poslovnih sistemov;
 • poznavanje razlik med inventivnostjo in inovativnostjo ter različnih vrst inovacij;
 • usvojitev ključnih korakov inovacijskega procesa;
 • razumevanje vloge menedžerja v upravljanju mislečega podjetja;
 • poznavanje orodij za razvoj mislečih (inovativnih) okolij;
 • analiziranje poslovnih primerov na osnovi evolucije poslovnih sistemov;
 • načrtovanje izvedbe ideje do tržne manifestacije;
 • organiziranje in vodenje medstrukturnega timskega dela;
 • prepoznavanje lastnih ključnih sposobnosti, kreativnosti in odgovornosti.
9
Računovodstvo in finance

Morda ste že slišali za misel: "Računovodstvo je jezik poslovnežev." Podjetniki in managerji vsakodnevno sprejemajo različne poslovne odločitve, povezane z vsakodnevnim poslovanjem ali z načrtovanimi aktivnostmi v prihodnosti. Bančniki ocenjujejo kreditno sposobnost podjetij na podlagi letnih poročil, v jih iščejo informacije, kako uspešno in učinkovito posluje podjetje in ocenjujejo njihovo plačilno sposobnost. Informacije, ki so pripravljene v različnih poročilih, je treba razumeti in pravilno uporabiti, za to pa je treba poznati osnove računovodstva in financ.

Pri predmetu se boste seznanili z osnovnimi načeli računovodstva in financ za upravljanje poslovanja. Spoznali boste vse tri temeljne računovodske izkaze, se seznanili z osnovami načrtovanja poslovanja, se naučili presojati svoje poslovne partnerje na podlagi analize računovodskih izkazov in razumeli, kako odločitve, povezane s financiranjem podjetja, vplivajo na finančno stabilnost podjetij.

Vsebina

 1. Uvod v računovodstvo in finance
 2. Izkaz poslovnega izida: poročanje o uspešnosti poslovanja
 3. Bilanca stanja: poročanje o finančnem položaju
 4. Izkaz denarnih tokov: plačilna sposobnost in njeno načrtovanje
 5. Finančna analiza in ocenjevanje poslovnih partnerjev
 6. Politika obratnega kapitala
 7. Financiranje podjetja

Cilji

 • Razumevanje vloge računovodstva in financ v poslovnem sistemu
 • Poznavanje vsebine izkaza poslovnega izida in sposobnost ugotavljanja uspešnosti poslovanja podjetja
 • Poznavanje vsebine bilance stanja in sposobnost ocenjevanja premoženjskega in finančnega stanja podjejta
 • Razumevanje denarnih tokov podjetja in sposobnost osnovnega finančnega načrtovanja z vidika likvidnosti
 • Sposobnost analiziranja računovodskih izkazov s pomočjo finančnih kazalnikov
 • Razumevanje vloge obratnega kapitala v podjetju in obvladovanje posameznih elementov obratnega kapitala v praksi
 • Poznavanje glavnih virov financiranja podjetja in razumevanje prednosti in slabosti posamezne oblike financiranja
9
Raziskave trga za potrebe marketinga

Pomen in uporaba raziskovanja v poslovnem odločanju sta ključna. Marketing podjetja brez procesov tržnega raziskovanja ne more uspešno delovati. Priprava poročila in predstavitve raziskave pa v veliki meri odločajo o končni sprejeti odločitvi za marketing v podjetju.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali pojem in temeljne značilnosti raziskave marketinga, področja raziskave zunaj in znotraj organizacij, faze procesa raziskave marketinga in nekatera področja uporabe raziskave marketinga, obenem pa se boste seznanili s številnimi primeri iz prakse ter odkrili še marsikaj novega in zanimivega. Prav tako boste usvojili celovit model postopka raziskovanja trga po načelu faznega pristopa: znali opredeliti problem raziskovanja, načrtovati raziskavo za rešitev problema, raziskavo opravili in rezultate uporabili pri rešitvi problema.

Vsebina

 1. Uvod v raziskovanje
  • Vloga in pomen raziskovanja v poslovnem odločanju
  • Raziskovalna etika
 2. Koraki raziskovalnega procesa
  • Opredelitev raziskovalnega problema in ciljev raziskave
  • Načrtovanje raziskave
  • Načrtovanje vzorca in zbiranje informacij
  • Analiza informacij
  • Predstavitev ugotovitev
  • Predstavitev odločitev
 3. Zbiranje podatkov
  • Primarni podatki
  • Metode in tehnike zbiranja podatkov
  • Načrtovanje vprašalnika
  • Merjenje
  • Anketiranje
  • Veljavnost in zanesljivost podatkov
  • Vzorčni načrt
  • Verjetnostni vzorec in neverjetnostni vzorec
  • Velikost vzorca
  • Sekundarni podatki
  • Presoja primernosti in uporabnosti
 4. Analiza podatkov
  • Osnovna analiza podatkov
  • Kvantitativne in kvalitativne metode
  • Raziskovalno poročilo in predstavitev rezultatov

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali faze raziskovalnega procesa;
 • spoznali vlogo, pomen in uporabo informacij  raziskovanja v poslovnem odločanju;
 • usposobljeni bodo za opredelitev raziskovalnega problema;
 • razumeli pomen načrtovanja izvedbe raziskave;
 • usposobljeni za zbiranje, urejanje in analizo potrebnih podatkov;
 • poznali razliko med sekundarnimi in primarnimi podatki;
 • razumeli pomen vzorčenja in velikosti vzorca;
 • usposobljeni za analizo pridobljenih podatkov s pomočjo različnih kvantitativnih in kvalitativnih metod;
 • sposobni pripraviti poročilo in predstavitev raziskave;
 • razvijali kreativnost in natančnost.
9
Menedžment izdelkov, storitev in blagovnih znamk

Menedžment izdelkov, storitev in blagovnih znamk je srž trženjskega upravljanja. Vsa podjetja in organizacije ponujajo izdelke ali/in storitve, s katerimi razvijajo vzajemno koristne menjave s ciljnimi odjemalci, ki želijo zadovoljiti določeno potrebo ali željo. Vendar so minili časi, ko je bilo dovolj imeti samo dober izdelek, velik trženjski proračun in dobre prodajalce. Danes imajo odjemalci v vsaki kategoriji na voljo veliko število med seboj zamenljivih izdelkov, hkrati pa tudi neomejen dostop do informacij o izdelkih/storitvah, na katere proizvajalec ne more vplivati. Odjemalci se bodo odločili za nakup tistih izdelkov/storitev, ki bo kar najbolje zadovoljili njihove potrebe in pričakovanja. Kupili bodo na osnovi lastnega zaznavanja vrednosti. Zmagovalci bodo tista podjetja in organizacije, ki bodo s svojo celostno ponudbo najbolje zadovoljili odjemalce, to pa bodo dosegli tako, da se bodo osredinili na svoje ciljne trge in ciljne odjemalce, na podlagi teh spoznanj pa ponudili ne samo izdelek, temveč celostno izkušnjo, ki jo nakup in uporaba izdelka/storitve predstavlja odjemalcu.

Pri predmetu se bomo vsemu temu in še posebno posvetili. Tako se boste naučili in spoznali, da mora biti trženje vpeto v celotno verigo vrednosti, saj se trženje začne mnogo pred načrtovanjem izdelka in se nadaljuje še dolgo po tem, ko je izdelek prodan.

Vsebina

 1. Opredelitev izdelka v marketingu
 2. Različne pojavne oblike izdelka
 3. Koncept vrednosti (uporabna vrednost, cena) izdelka
 4. Sestavine izdelka v ožjem in širšem pomenu
 5. Stopnje življenjskega cikla izdelka
 6. Proces razvoja novega izdelka
 7. Management znamk izdelkov

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje in oblikovanje konceptov menedžmenta izdelkov, storitev in blagovnih znamk v marketingu;
 • spoznali, razumeli in uporabljali koncept različnih pojavnih oblik izdelka;
 • spoznali, razumeli in uporabljali koncept vrednosti (uporabna vrednost, cena) izdelka;
 • spoznali, razumeli in uporabljali analizo in diagnozo izdelkov (življenjski ciklus izdelkov, portfolio izdelkov);
 • spoznali, razumeli in uporabljali aktivnosti (inovacija, modifikacija in eliminacija) v zvezi z izdelki;
 • sposobnost obvladovanja sprememb in prilagajanja potrebam in zahtevam trga potrošnikov na podlagi stalnega evalviranja izdelkov, storitev in blagovnih znamk;
 • sposobnost razumevanja pomembnosti  procesa menedžmenta izdelkov, storitev in blagovnih znamk za sprejemanje trženjskih odločitev v praksi;
 • usposobljenost za analizo, sintezo in samostojno oblikovanje rešitev trženjskih problemov podjetja/organizacije;
 • poznavanje procesa razvoja izdelkov, storitev, značilnosti menedžmenta izdelkov, storitev in sposobnost uporabe metod in orodij, ki omogočajo učinkovito načrtovanje, oblikovanje in uvedbo izdelkov, storitev na trg;
 • poznavanje procesa menedžmenta izdelkov, storitev in blagovnih znamk;
 • sposobnost uporabe pridobljenih znanj in veščin pri analizi, načrtovanju, udejanjanju in nadzoru odločitev na področju menedžmenta izdelkov, storitev in blagovnih znamk;
 • razvili prilagodljivost, iniciativnost in izvirnost;
 • razvili sposobnost vodenja timov in timskega dela.
6
Globalni marketing

Globalni marketing je realnost. V bistvu gre za marketing, ki se usklajeno izvaja po svetu oziroma izkorišča prednosti komercialnih aktivnosti, globalne različnosti, podobnosti kot tudi priložnosti za doseganje globalnih ciljev.

Pri predmetu boste s pomočjo medsebojne komunikacije, literature in študij primerov spoznavali dobre prakse in pravila mednarodnega poslovanja. Učili se boste analizirati trg in prepoznavati tržne priložnosti na mednarodnih trgih v turbulentnem, dinamičnem okolju ter kako čim bolje izkoriščati vire podjetja.

Vsebina

 1. Globalna ekonomija in marketing    
 2. Globalno okolje in vplivi       
 3. Globalni kupci
 4. Izbira in vstop na globalne trge        
 5. Globalne strategije izdelka/storitve, cene in distribucije
 6. Globalne in e-marketinške strategije promocije
 7. Internetni marketing
 8. Globalni marketing management

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali teorijo in prakso mednarodnega trženja;
 • spoznali kontekst globalnega marketinga s poudarkom na Evropski uniji;
 • sposobni analize, sinteze in predvidevanja rešitev na področju globalnega marketinga;
 • sposobni prepoznavanja globalnih priložnosti na trgu;
 • seznanili se bodo z medkulturnimi globalnega marketinga in tržnega komuniciranja;
 • razumeli pomembnost izbire globalnih trgov;
 • sposobni razvoja strategij v podjetju za uspešno globalno poslovanje;
 • sposobno obvladovanja marketinških izzivov na globalnem trgu;
 • poznali in razumeli razvoj internetnega marketinga;
 • razvili komunikacijske kompetence;
 • sposobni samostojnega strokovnega dela;
 • sposobni za delo z ljudmi.
9
Digitalni marketing

Digitalni marketing je sestavni del trženjskih aktivnosti vsakega podjetja, marketinške cilje pa dosega z internetno tehnologijo. Gre za proces prepoznavanja, razumevanja potrošnikov, zadovoljevanja njihovih potreb pri sočasnem ustvarjanju zadovoljivih poslovnih rezultatov. Pri spletnem poslovanju je zelo pomembno, kak poslovni model smo izbrali, saj je poslovnemu modelu prilagojena celotna strategija digitalnega marketinga.

Pri predmetu boste spoznali temelje digitalnega marketinga, preučevali poslovne modele, se učili o uporabniški izkušnji, razvoju spletnih portalov in tehnikah pisanja za splet. Obravnavali boste tudi tri pomembne discipline digitalnega marketinga (e-mail marketing, vsebinski marketing in iskalni marketing).

Vsebina

 1. Uvod v E-marketing
 2. Okolje E-marketinga
 3. Poznavanje elektronskih trgov
 4. Strateški E-marketing
 5. E-marketing splet
 6. Upravljanje odnosov s strankami
 7. Nekatera področja uporabe E-marketinga

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli internet, splete in ostale tehnologije e-poslovanja;
 • razumeli porabnike in kupce v e-trženju;
 • poznali primarno in sekundarno raziskovanje v e-trženju;
 • znali ovrednotiti strategije upravljanja trženjskih odnosov pri uporabi e-tehnologij;
 • poznali pravne in etične vsebine, ki se nanašajo na internet in e-tehnologije;
 • znali izdelati e-trženjski načrt podjetja;
 • razvili spretnost vrednotenja in izvajanja trženjski načrtov z uporabo elektronskih medijev;
 • se usposobili za razumevanje analitičnega dela procesa planiranja elektronskega trženja;
 • si razvili prilagodljivost, iniciativnost, iznajdljivost in izvirnost.
6
Oglaševalske akcije

Pri predmetu se po pregledu zgodovine oglaševanja za ogrevanje študenti posvetijo izboru, opisu in umestitvi njihove najljubše oglaševalske akcije. V okviru gostujočega predavanja izbranega sponzorja/podjetja/organizacije se poda izhodiščni »brief« za oblikovanje predloga kreativne rešitve. Poslovne izzive vam postavijo uveljavljena in velika, pa tudi start-up podjetja.

V nadaljevanju študija predmeta študenti delajo na konkretnem, živem in praktičnem primeru.

Na podlagi sponzorjevega povzetka študenti izdelajo profil persone, njene značilnosti, življenjski stil, nakupne navade, realne in virtualne lokacije, na katerih je dosegljiva. Za oblikovano persono zasnujejo dinamično oglaševalsko akcijo s sloganom in vizualno podobo osnovnega oglasa ter pripravijo projekt širjenja oglaševalske akcije po izbranem družbenem omrežju.

Ob koncu predmeta sponzorji izberejo in nagradijo najboljše kreativne projekte.

Vsebina

 • temelji komuniciranja in komunikacijskih modelov v marketingu
 • vloga oglaševanja v širšem družbenem kontekstu
 • vloga in zakonitosti različnih medijev v oglaševanju
 • preučevanje in analiza javnosti v oglaševalskem okolju
 • analiza različnih medijskih učinkov v oglaševalskih akcijah
 • etika oglaševanja, mehanizmov regulacije in samoregulacije oglaševanja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli razmejitev oglaševanja od drugih oblik tržnega komuniciranja;
 • spoznali temelje komuniciranja v oglaševanju;
 • spoznali vlogo množičnih medijev v oglaševanju;
 • razumeli zahteve posamičnih medijev v oglaševanju;
 • obvladali organizacijo produkcije oglaševalskih proizvodov;
 • spoznali vlogo različnih strok (umetnost, tehnika, ekonomija, psihologija) v oglaševalskih projektih;
 • spoznali vlogo samopromocije v različnih projektih;
 • spoznali zakonske okvire oglaševanja;
 • spoznali vlogo različnih javnosti v oglaševalski dejavnosti;
 • seznanili se s socialno in ekonomsko vlogo oglaševanja v družbi;
 • razvili natančnost in sposobnost kreativnega razmišljanja;
 • razvili socialne kompetence za spodbujanje inovativnosti;
 • razvili kompetence za timsko delo.
Obvezne učne enote
6
Strategije družbenih medijev in marketing

Če je še pred nekaj leti veljalo, da so družbeni mediji servis postranskega pomena, si dandanes ne moremo predstavljati svetovnega spleta brez družbenih medijev. Za veliko uporabnikov spleta so Facebook, Twitter, YouTube in podobni mediji že kar sinonim za internet, saj z njimi preživijo veliko večino svojega spletnega časa. To je še bolj izrazito pri uporabnikih pametnih telefonov, kjer je poplava takšnih in drugačnih servisov še večja: omrežja, kot so Instagram, Whatsapp in Snapchat, »živijo« samo na mobilnih napravah.

Tako pomembnemu delu svetovnega spleta se seveda tržniki ne morejo izogniti. V veliki večini primerov gre pri družbenih medijih za brezplačne servise – se pravi, da lastniki teh omrežij priložnost za zaslužek iščejo drugje, največkrat v obliki oglaševanja. Uporabniki smo namreč administratorjem omrežij zaupali neskončno informacij, zbirko pa vsak dan pridno dopolnjujemo s podatki o svojih interesih, navadah, osebnih povezavah in načinu uporabe svetovnega spleta.

Zato družbeni mediji tržnikom ponujajo orodje brez primere v zgodovini naše stroke: možnost skoraj individualnega naslavljanja potencialnih strank in kupcev na podlagi njihovih interesov. Obljubljajo nam ugodnejše oglaševanje, bolj relevantne ciljne skupine in posledično bolj smotrno porabo trženjskih proračunov. Po drugi strani odnos med oglaševalcem in kupcem nadgrajujejo z možnostjo grajenja skupnosti strank, simpatizerjev in podpornikov blagovnih znamk in podjetij, ki komuniciranju s ciljnimi javnostmi doda povsem novo dimenzijo.

Pri predmetu Strategije družbenih medijev in marketing si boste ogledali, kako so se družbeni mediji razvijali do današnjega stanja, kakšne možnosti nam ponujajo in kako jih vplesti v celovit komunikacijski ekosistem.

Vsebina

 • Zgodovina, razvoj in značilnosti družbenih medijev
 • Glavni akterji na področju družbenih medijev in njihov vpliv na družbo
 • Koncepti trženja preko družbenih medijev
 • Praktična uporaba družbenih medijev v trženjske namene
 • Vključevanje družbenih medijev v sodobni marketinški spletni koncept
 • Analitika in merjenje učinkovitosti trženja preko družbenih medijev
 • Priprava vsebinskega nastopa na družbenih omrežjih
 • Priprava strategije nastopa na družbenih medijih

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje zgodovine in razvoja družbenih medijev, njihovo vlogo v sodobni družbi in marketinškem spletu;
 • poznavanje aktualnih trendov na področju družbenih omrežij;
 • sposobnost analiziranja družbenih omrežij, kot so Facebook, Instagram, LinkeIn, Twitter, TikTok, YouTube …;
 • razumevanje, kako prek omenjenih skupnosti povečati prepoznavnost blagovne znamke, pospešiti prodajo, ustvariti nove prodajne in komunikacijske kanale ter vključiti kupce v oblikovanje blagovne znamke;
 • sposobnost samostojne uporabe orodij za analizo družbenih medijev in pripravo strategije nastopa na družbenih medijih;
 • sposobnost analize komunikacijskih kanalov, konkurence in dogajanja na družbenih medijih;
 • sposobnost vzpostavitve metrike za merjenje učinkovitosti družbenih medijev;
 • sposobnost analize učinkovitosti družbenih medijev;
 • razumevanje vključevanja družbenih medijev v sodobne trženjske procese;
 • sposobnost vodenja skupnosti na družbenih medijih.
6
Nevromarketing

Nevromarketing so raziskovalne aktivnosti, kjer se uporabljajo metode in tehnologija nevroznanosti. Na splošno nevromarketing rešuje enake težave, kot jih rešujejo tradicionalne raziskovalne metode in to je, kako naj oglaševalci najkoristneje zapravijo oglaševalska sredstva za najvišji učinek, pri čem bodo kar najbolje sporočali vrednote ponujenih produktov. Nevromarketing je torej zgolj nov način merjenja ali in kako marketinški stimuli deluje na respondenta in njihovo interpretacijo.

V akademskih vodah nevroznanstvenemu raziskovanju to, kako marketinški dražljaji vplivajo na naše možgane in posledično na naše odločitve, imenujemo potrošniška nevroznanot. Raziskujemo pozornost, zavest in podzavest, učenje in spomin, emocije in občutke. Aplikacija nevroloških orodij in znanj v praksi je komercialna različica potrošniške nevroznanosti in se imenuje nevromarketing.

Vsebina

 1. Osnove in temeljna načela nevromarketinga in kognitivne nevroznanosti.
 2. Zaznavni, spoznavni in emocionalni procesi, ki vplivajo na odločitve in nakupno vedenje potrošnikov (racionalni vs. intuitivni procesi, zavestni vs. nezavedni procesi, ključni sistemi/mehanizmi v možganih, ki so povezani z zaznavanjem, presojanjem in odločanjem potrošnikov).
 3. Orodja in tehnike za raziskovanje in merjenje odzivov potrošnikov na dražljaje (eye-tracking, EEG, fMRI itd.).
 4. Primerjava raziskovalnih orodij in tehnik kognitivne nevroznanosti s klasičnimi orodji in tehnikami trženjskega raziskovanja (ankete, intervjuji, fokusne skupine).
 5. Uporaba spoznanj kognitivne nevroznanosti v marketingu (razvoj embalaže in pozicioniranje izdelkov v trgovini, priprava učinkovitih oglasov in sporočil, razvoj novih izdelkov itd.).
 6. Nevromarketing in etika.

Cilji in kompetence

 • celovito razumevanje procesov, dejavnikov in mehanizmov, ki vplivajo na zaznavanje, presojanje, doživljanje in vedenje potrošnikov;
 • analiza in argumentacija različnih pristopov za merjenje in napovedovanje zaznavanja, presojanja, doživljanja in vedenja potrošnikov;   
 • poznavanje temeljnih orodij/tehnik merjenja nevrofiziološke aktivnosti in evaluacija potenciala teh orodij kot podlage za sprejemanje poslovnih odločitev na področju marketinga;
 • sposobnost uporabe in kritične refleksije spoznanj kognitivne nevroznanosti pri načrtovanju in vrednotenju marketinških projektov;
 • razumevanje pomena informacijskih tehnologij in njihove uporabe za uresničevanje marketinških ciljev;
 • sposobnost kritične presoje in sinteze spoznanj različnih disciplin za sprejemanje marketinških odločitev.
6
Ustvarjanje vsebin in pripovedovanje zgodb

Poslovni svet je danes globalen. To pomeni vrsto novih poslovnih priložnosti, hkrati pa intenzivne spremembe in zaostren konkurenčni boj. V tem boju so uspešni in v ospredju le prodorni, drzni, inovativni in kreativni. Skratka, drugačni in zapomnljivi. Kreativno sporočanje in ustvarjanju vsebin skozi pripovedovanje zgodb je eno uspešnejših orodij, da nas opazijo in prepoznavajo.

Kreativna vsebina in pripovedovanje zgodb sta danes ena izmed najmočnejših orodij v marketingu, da nas potencialne stranke opazijo in prepoznavajo. Pri predmetu boste spoznali različne načine kreativnega pisanja in tako razvijali svoje kreativne sposobnosti.

Vsebina

 1. Osnove sporočanja
  • Koncepti in veščine (jezikovnega, vizualnega in poslovnega) komuniciranja
  • Vrste poslovnega komuniciranja (ustno in pisno poslovno ter neverbalno; interno, tržno, krizno in komuniciranje z javnostmi ter mediji)
  • Etika, kultura in estetika v poslovnem komuniciranju
  • Upravljanje z ugledom
  • Na vajah spoznano prakticirajo
 2. Osnove kreativnosti
  • Opredelitve ustvarjalnosti (kot način mišljenja, kot osebnostna lastnost, kot sposobnost, kot vedenje …)
  • Faze ustvarjalnega procesa (preparacija, inkubacija, iluminacija, verifikacija)
  • Vrste mišljenja, povezane z ustvarjalnostjo (konvergentno-divergentno, racionalno-iracionalno, realistično-domišljijsko, abstraktno-konkretno, analitično-sintetično …)
  • Vpliv drugih duševnih procesov in lastnosti na ustvarjalnost (čustev, motivov, inteligentnosti, učenja, kognitivnega stila, vrednot, prepričanj, verovanj, stereotipov …)
  • Prakticiranje kreativnega mišljenja
 3. Kreativno sporočanje
  • Pripovedovanje zgodb kot najučinkovitejša metoda kreativnega sporočanja
  • Uporaba kreativnega sporočanja v načrtovanju, razvijanju, uporabi in vrednotenju kreativnih strategij za uporabo v različnih medijih
  • Oglaševanje in publiciteta kot najpogostejša uporabnika kreativnega sporočanja
  • Uporaba različnih vizualnih in pisnih sredstev glede na slog, ciljno skupino, posamezen medij, funkcijo, kategorijo …
  • Primeri najboljših domačih in mednarodnih praks kot vir inspiracije

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli teoretične koncepte poteka komuniciranja;
 • razumeli teoretične koncepte kreativnega razmišljanja;
 • sposobni kritične refleksije in vrednotenja primerov dobre, kreativne prakse;
 • obvladali trženjske komunikacije na drugačen, izstopajoč, ustvarjalen način;
 • sposobni konceptualiziranja komunikacijskih izzivov podjetja;
 • znali uporabiti nekatere tehnike, metode, postopke, procese za vzpodbujanja kreativnosti;
 • sposobni prepoznavanja trendov v komuniciranju;
 • razvili osebne in medosebne kompetence za vzpodbujanje ustvarjalnega sporočanja v vsakdanji službeni praksi;
12
Praktično izobraževanje v delovnem okolju

Zaposlovalci si danes želijo sodelavce, ki so pripravljeni na takojšnje učinkovito delo. Praktično izobraževanje v delovnem okolju je tako odlična priložnost za vse, ki tovrstnih izkušenj nimate, da si jih pridobite in spoznate, kako posamezno delovno okolje diha in živi v praksi. Z opravljanjem aktivnosti, ki izhajajo iz študijskega programa, boste v konkretnem podjetju oz. delovni organizaciji sodelovali z notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja, spoznavali raznolikost delovnih mest in nalog ter hkrati razvijali kompetence, ki vam bodo omogočale napredek na strokovni in osebnostni ravni.

Vsebina

Študenti v okviru praktičnega izobraževanja v delovnem okolju/strokovne prakse v obsegu  320 ur opravljajo delo v neposrednem delovnem okolju in sicer skladno z vsebino študijskega programa.

Študenti si:

 • Izberejo podjetje oz. delovno organizacijo
 • Izberejo mentorja v delovni organizaciji
 • Pripravijo načrt strokovne prakse
 • Opravljajo prakso
 • Napišejo poročilo o opravljeni praksi

Študenti se na tak način seznanijo s poslovnimi, delovnimi in informacijskimi procesi in vsebinami v konkretnem podjetju oz. delovni organizaciji, pridejo v kontakt z notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja, spoznavajo raznolikost delovnih mest in nalog. Obenem razvijajo odgovornost do dela in reflektirajo o lastnem napredku – strokovnem in osebnostnem.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje organiziranosti in delovanja podjetij oz. organizacij;
 • sposobnost samostojnega opravljanja strokovnega dela;
 • sposobnost povezovanja usvojenih teoretičnih znanj s predmetnih področij programa z neposrednimi izzivi v delovnem okolju;
 • sposobnost zaznavanja potencialne problematike v delovnem okolju in iskanje rešitev;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in pripravljenost na sodelovalno delo;
 • prevzemanje odgovornosti za lastno delo;
 • sposobnost timskega dela;
 • sposobnost kritične /samo/refleksije;
 • razvoj prilagodljivosti, iniciativnosti in odgovornosti ter pozitivnega odnosa do dela.
12
Zaključna strokovna naloga ali opravljanje dveh izbirnih predmetov

Na podlagi akreditacije visokošolskega študijskega programa in njegovih sprememb, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo in pozneje njegov naslednik NAKVIS, študenti dodiplomskih visokošolskih programov, ki jih izvajamo na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije, namesto obveznosti, povezanih z zaključno strokovno nalogo, ki so ovrednotene z 12 ECTS, lahko opravijo dva izbirna predmeta, ovrednotena s po 6 ECTS, ki ju izberejo med izbirnimi predmeti v visokošolskih strokovnih študijskih programih na DOBA Fakulteti.

Vsebina

 • Izbor obravnavane teme
 • Formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Odločanje o pristopu k problematiki in izboru delovne strategije
 • Priprava dispozicije zaključne strokovne naloge 
 • Opredelitev obravnavane problematike in teoretičnih izhodišč
 • Opredelitev pristopa k zastavljeni problematiki raziskovanja
 • Opredelitev metod in tehnik obravnavanja problematike za doseganje ciljev naloge
 • Opredelitev členjenosti vsebine
 • Opredelitev literature in virov
 • Prijava teme in mentorja zaključne strokovne naloge
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Študij literature in virov
 • Izdelava zaključne strokovne naloge
 • Priprava predstavitve zaključne strokovne naloge in zagovor

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja konkretnih problemov v delovnem okolju na področju marketinga, medijev in odnosov z javnostmi;
 • sposobnost reševanja konkretne problematike s pomočjo usvojenega teoretičnega znanja;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov;
 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe raziskovalnih metod;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • zmožnost partnerskega dela;
 • sposobnost povezovanja različnih znanj ter pomena uporabe strokovne literature;
 • sposobnost samostojnega učenja;
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije.
Izbirne učne enote (študent izbere 3 predmete)
6
Izbirni predmet 1*, 2* in 3*

Izbirne predmete študent izbere iz skupnega nabora izbirnih predmetov, pri čemer lahko izbere tiste izbirne predmete, ki niso hkrati tudi obvezni predmeti njegovega programa. Fakulteta izvaja tiste izbirne predmete, na katere je prijavljeno zadostno število študentov. >> Nabor izbirnih predmetov

* Izberete si 3 izbirne predmete.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa. Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila študentov sama opredeli izbirne predmete, ki jih bo izvajala. 

Predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata 20. 1. 2022, in velja za študente, ki se bodo prvič vpisali v program v 2022/2023.

Za študente, vpisane v študijski program do vključno 2021/2022, velja >>predmetnik oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če v izobraževanju redno napredujejo. Študij po tem programu lahko zaključijo do najkasneje 30. 9. 2026.

Bojana Mihelač,

diplomantka marketinga
Tako živega in v prakso naravnanega študija doslej nisem poznala. Zaposlena sem na področju marketinga in vsak novi predmet je pomenil novo vsebino, nova znanja in kompetence za vsakdanje delo.

Bojana Mihelač,

diplomantka marketinga
Tako živega in v prakso naravnanega študija doslej nisem poznala. Zaposlena sem na področju marketinga in vsak novi predmet je pomenil novo vsebino, nova znanja in kompetence za vsakdanje delo.

Diplomanti in kariera

Kot diplomant programa boste odlično obvladali vsa tri področja: marketing, družbene medije in odnose z javnostmi. Učinkovito boste znali povezati strokovna vprašanja s praktičnimi izzivi podjetij in agencij na področju marketinga. Oplemeniteni z znanji si boste odprli nova vrata in si omogočili nešteto možnosti, da si zgradite privlačno in uspešno kariero. Razvili se boste v agilnega in digitalno kompetentnega strokovnjaka. Diploma vam bo omogočila nadaljevanje študija na magistrskih programih.
Prijava
Šolnina in drugi prispevki
Priznavanje znanj

Vključitev v študij v februarju 2024

Vse informacije o vključitvi v študij najdete na >> povezavi.

Vpisni pogoji

Vpis v 1. letnik
• zaključena vsaj štiriletna srednja šola

Vpis v 2. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem po letu 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 3. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem pred letom 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode)

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med študijskimi programi iste stopnje, torej prve stopnje. Prehodi so možni med študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prijave kandidatov za vpis v višji letnik po merilih za prehode  obravnava Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete. Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani program ter pogoje za prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo študij zaključiti po novem programu. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi med študijem.

Pogoje za vpis izpolnjujete tudi tisti, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

Kandidati ob prijavi priložite overjeno kopijo spričeval, diplome in drugih potrdil, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis.

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2024/2025 znaša 3.250,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik
Plačilo šolnine za en letnik je možno plačati na 12 obrokov. Obrok šolnine v študijskem letu 2024/2025 znaša 285,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2024 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

Način plačila študent opredeli v pogodbi ob vpisu. DOBA Fakulteta bo predvidoma trikrat letno usklajevala višino obrokov v skladu s stopnjo rasti življenjskih potrebščin v RS, pri čemer ob prvem vpisu v študij za prve tri mesece veljajo cene, kot so bile ob podpisu pogodbe. Plačilo šolnine za vpis v vsak nadaljnji letnik in vse ostale prispevke (diplomiranje, …) bo DOBA Fakulteta študentu zaračunala po ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor DOBA Fakultete predvidoma januarja za prihodnje študijsko leto.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek diplomiranja. 

>> Cenik storitev DOBA Fakultete

 

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je vključeno v stroške šolnine.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli