Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi

Dodiplomski visokošolski programi

Program Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi

Spoznajte najaktualnejše marketinške trende in postanite konkurenčni v svetu marketinga. Študirali boste 100 % online in si ustvarili uspešno marketinško kariero. V spremenjeni resničnosti, ko se je spletna prodaja skokovito povečala, je znanje iz digitalnega marketinga ključni dejavnik uspešnosti. Eden izmed ključnih pogojev za študij med zaposlenimi je, da študij poteka v celoti online.

Na DOBA Fakulteti vam nudimo ravno to: najsodobnejša znanja na področju marketinga, družbenih medijev, prodaje in PR, ki jih bodo z vami delili profesorji iz prakse preko spleta (100% online). Posebnost študija na DOBA Fakulteti je optimalna struktura študija. Kar 70 % študija je namenjenega reševanju konkretnih poslovnih izzivov, s katerimi se ali pa se boste v prihodnosti srečevali pri svojem delu, pa naj bo to marketing in/ali prodaja, vodenje in izvajanje projektov.


Razvoj vaših kompetenc

Marketing

Marketing

Znali boste celovito obvladovati in reševati marketinške naloge ter povezovati marketing z drugimi področji.
Sposobni boste prepoznavati tržne priložnosti na domačih in mednarodnih trgih.
Družbeni mediji

Družbeni mediji

Sposobni boste učinkovite uporabe različnih družbenih medijev za izboljšanje marketinških aktivnosti in pridobivanja novih strank. Postali boste marketinški strokovnjak prihodnosti.
Odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi

Naučili se boste učinkovito komunicirati z internimi in zunanjimi javnostmi. S primeri dobre prakse boste pripravili strategijo načrtovanja odnosov z javnostmi.
Osebni razvoj in komuniciranje

Osebni razvoj in komuniciranje

Pri svojem delu boste postali bolj samostojni, odgovorni, inovativni in pripravljeni na učinkovito timsko delo. Učinkoviteje boste reševali konflikte in se spoprijemali s stresom.

Predmetnik programa

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Obvezne učne enote
9
Ekonomika
6
Pravna in gospodarska ureditev
9
Uvod v marketing
9
Informatika
9
Strateški marketing
6
Obnašanje strank
6
Javno nastopanje in retorika
6
Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog – 1. tuji jezik (ang, nem, ita)
Obvezne učne enote
6
Projektni menedžment in timsko delo
6
Inovativni in inovacijski menedžment
9
Računovodstvo in finance
9
Raziskave trga za potrebe marketinga
9
Menedžment izdelkov, storitev in blagovnih znamk
6
Globalni marketing
9
Digitalni marketing
6
Oglaševalske akcije
Obvezne učne enote
6
Strategije družbenih medijev in marketing
6
Nevromarketing
6
Ustvarjanje vsebin in pripovedovanje zgodb
12
Praktično izobraževanje v delovnem okolju
12
Zaključna strokovna naloga ali opravljanje dveh izbirnih predmetov
18
Izbirni predmet 1, 2 in 3 (6ECTS + 6ECTS + 6ECTS)

Izbirne predmete študent izbere iz skupnega nabora izbirnih predmetov, pri čemer lahko izbere tiste izbirne predmete, ki niso hkrati tudi obvezni predmeti njegovega programa. Fakulteta izvaja tiste izbirne predmete, na katere je prijavljeno zadostno število študentov

 • Digitalizacija in posameznik
 • Dizajnersko razmišljanje
 • Družinsko podjetništvo
 • Interno komuniciranje
 • Javna uprava in poslovanje javnega sektorja
 • Medkulturni menedžment
 • Menedžment dogodkov
 • Menedžment kakovosti v izobraževanju
 • Nevromarketing
 • Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost
 • Organiziranje kakovosti življenja
 • Osebni menedžment in komunikacija
 • Podjetništvo in kultura podjetja
 • Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog – 1. tuji jezik ang./nem./ita.
 • Povezava med mediji, odnosi z javnostmi in marketingom
 • Razvoj zaposlenih
 • Razvojna psihologija
 • Socialni marketing
 • Strateško načrtovanje v turističnih podjetjih in organizacijah in njihovo upravljanje
 • Športna psihologija

Vsak predmet je ovrednoten s 6 ECTS.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa. Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila študentov sama opredeli izbirne predmete, ki jih bo izvajala.

Predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata 20. 1. 2022, in velja za študente, ki se bodo prvič vpisali v program v 2022/2023. Za študente, vpisane v študijski program do vključno 2021/2022, velja >>predmetnik oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če v izobraževanju redno napredujejo. Študij po tem programu lahko zaključijo do najkasneje 30. 9. 2026.

Bojana Mihelač,

diplomantka marketinga
Tako živega in v prakso naravnanega študija doslej nisem poznala. Zaposlena sem na področju marketinga in vsak novi predmet je pomenil novo vsebino, nova znanja in kompetence za vsakdanje delo.

Bojana Mihelač,

diplomantka marketinga
Tako živega in v prakso naravnanega študija doslej nisem poznala. Zaposlena sem na področju marketinga in vsak novi predmet je pomenil novo vsebino, nova znanja in kompetence za vsakdanje delo.

Diplomanti in kariera

Kot diplomant programa boste odlično obvladali vsa tri področja: marketing, družbene medije in odnose z javnostmi. Učinkovito boste znali povezati strokovna vprašanja s praktičnimi izzivi podjetij in agencij na področju marketinga. Oplemeniteni z znanji si boste odprli nova vrata in si omogočili nešteto možnosti, da si zgradite privlačno in uspešno kariero. Razvili se boste v agilnega in digitalno kompetentnega strokovnjaka. Diploma vam bo omogočila nadaljevanje študija na magistrskih programih.
Prijava
Šolnina in drugi prispevki
Priznavanje znanj

Vpis 2024/2025

Vse informacije o vpisu najdete na >> povezavi.

 

Vpisni pogoji

Vpis v 1. letnik
• zaključena vsaj štiriletna srednja šola

Vpis v 2. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem po letu 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 3. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem pred letom 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode)

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med študijskimi programi iste stopnje, torej prve stopnje. Prehodi so možni med študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prijave kandidatov za vpis v višji letnik po merilih za prehode  obravnava Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete. Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani program ter pogoje za prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo študij zaključiti po novem programu. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi med študijem.

Pogoje za vpis izpolnjujete tudi tisti, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

Kandidati ob prijavi priložite overjeno kopijo spričeval, diplome in drugih potrdil, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis.

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2024/2025 znaša 3.250,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik
Plačilo šolnine za en letnik je možno plačati na 12 obrokov. Obrok šolnine v študijskem letu 2024/2025 znaša 285,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2024 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

Način plačila študent opredeli v pogodbi ob vpisu. DOBA Fakulteta bo predvidoma trikrat letno usklajevala višino obrokov v skladu s stopnjo rasti življenjskih potrebščin v RS, pri čemer ob prvem vpisu v študij za prve tri mesece veljajo cene, kot so bile ob podpisu pogodbe. Plačilo šolnine za vpis v vsak nadaljnji letnik in vse ostale prispevke (diplomiranje, …) bo DOBA Fakulteta študentu zaračunala po ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor DOBA Fakultete predvidoma januarja za prihodnje študijsko leto.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek diplomiranja. 

>> Cenik storitev DOBA Fakultete

 

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je vključeno v stroške šolnine.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli