Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi

Dodiplomski visokošolski programi

Program Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi

V spremenjeni resničnosti, ko sta se digitalni marketing in spletna prodaja skokovito povečala in ko je online študij ključen pogoj za študij med zaposlenimi (Vir: raziskava Mediana, junij 2020), vam na DOBA Fakulteti nudimo prav to, kar potrebujete: najsodobnejša znanja marketinga, družbenih medijev, prodaje in PR, ki jih bodo z vami delili profesorji iz prakse ter 100 % mednarodno akreditiran online študij. Posebnost študija na DOBA Fakulteti je tudi optimalna struktura študija, saj vam zagotavljamo, da je kar 70 % študija namenjenega reševanja konkretnih poslovnih izzivov, s katerimi se in se boste v prihodnost srečevali pri svojem delu, pa naj bo to marketing in/ali prodaja, vodenje in izvajanje projektov ... 

Študij na DOBA Fakulteti je za vas, ki si v prvi vrsti želite varen, predvsem pa zagotovljen študij, saj je Dobin model online študija uveljavljen in preizkušen online študij in tudi edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji. Pri študiju ne boste nikoli sami, saj je spremljanje študentov naša skrb.


Področja v programu, kjer boste dobili največ

Marketing

Marketing

Znali boste celovito obvladovati in reševati marketinške naloge ter povezovati marketing z drugimi področji.
Sposobni boste prepoznavati tržne priložnosti na domačih in mednarodnih trgih.
Družbeni mediji

Družbeni mediji

Sposobni boste učinkovite uporabe različnih družbenih medijev za izboljšanje marketinških aktivnosti in pridobivanja novih strank. Postali boste marketinški strokovnjak prihodnosti.
Odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi

Naučili se boste učinkovito komunicirati z internimi in zunanjimi javnostmi. S primeri dobre prakse boste pripravili strategijo načrtovanja odnosov z javnostmi.
Osebni razvoj in komuniciranje

Osebni razvoj in komuniciranje

Pri svojem delu boste postali bolj samostojni, odgovorni, inovativni in pripravljeni na učinkovito timsko delo. Učinkoviteje boste reševali konflikte in se spoprijemali s stresom.
Ime *
Priimek *
Email *
Telefon

Profil študentov

00

povprečna starost

0/0%

ženske vs. moški

0

profesionalnih športnikov

0%

delovno aktivnih v marketingu

Bojana Mihelač,

diplomantka marketinga
Tako živega in v prakso naravnanega študija doslej nisem poznala. Zaposlena sem na področju marketinga in vsak novi predmet je pomenil novo vsebino, nova znanja in kompetence za vsakdanje delo.

Bojana Mihelač,

diplomantka marketinga
Tako živega in v prakso naravnanega študija doslej nisem poznala. Zaposlena sem na področju marketinga in vsak novi predmet je pomenil novo vsebino, nova znanja in kompetence za vsakdanje delo.

Online študij je popoln študij za vaš uspeh

Predmetnik programa

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Obvezni predmeti
7
Pravna in gospodarska ureditev

Predmet je sestavljen tako, da se najprej seznanite z nekaterimi osnovnimi pravnimi pojmi, kot so država, suverenost, pravni red, pravno razmerje, in z majhnim delom stvarnega prava, ki obsega v bistvu samo stvarne pravice. Nato pa spoznate osnove obveznostnega ali obligacijskega prava, še posebno se boste ukvarjali s prodajno pogodbo, ter osnove statusnega prava in vrste gospodarskih subjektov, ki jih pozna naš in tudi evropski pravni red.

6
Ekonomika

Ekonomika je del našega življenja. Čeprav se nam mestoma zdi nekoliko abstraktna, smo vsi nenehno vpeti vanjo. Vsi imamo želje in potrebe na eni strani, na drugi strani pa so viri, s katerimi lahko zadovoljimo svoje potrebe, omejeni. Zato smo prisiljeni izbirati in se odločamo za tiste dobrine, ki nam pomenijo največ in jih najbolj potrebujemo. V življenju nenehno sprejemamo ekonomske odločitve: kaj bomo kupili v trgovini, v kateri trgovini bomo nakupovali, kateri avtomobil bomo kupili in kako ga bomo plačali … Ekonomske odločitve sprejemamo tudi, ko se odločamo za poklic, študij, kariero itd. Še bolj pa v ospredje ekonomske zakonitosti vstopijo, ko se odločamo za samostojno podjetniško pot in je naš uspeh odvisen od naših sposobnosti poslovanja na trgu.

Pri predmetu boste spoznali glavne zakonitosti ekonomike, pomen in osnovne značilnosti podjetja, značilnosti proizvodne funkcije ter funkcije povpraševanja, ponudbe in stroškov. Spoznali boste tudi različne modele oblikovanja prodajnih cen in različne kazalnike za presojanje uspešnosti poslovanja podjetij.

2
Seminar – Uvod v študij

Za študijski uspeh je pomembna temeljita priprava na študij. Z aktivnostmi, izvedenimi pri seminarju, študenti razvijejo večjo samozavest in pripravljenosti za aktivno sodelovanje med študijem, dobijo spodbudo in motivacijo za pozitiven pristop k študiju. Na seminarju se seznanijo s fakulteto, organizacijo ter načinom dela in študija na fakulteti. Pomemben del seminarja je spoznavanje virtualnega učnega okolja in tehnologij za uspešen študij ter razvoju kompetenc pri učenju učenja in učenju online. Prehod v študij je za študente tako lažji, uspešnost v poznejših fazah študija pa večja.

5
Javno nastopanje in retorika

Morda se tega ne zavedamo, toda v vsakdanjem in poslovnem življenju nastopamo ves čas – na sestanku, razgovoru za službo, pred sodelavci, pri delu v timih, na seminarjih, v prodajnih razgovorih …

V konkurenčnem poslovnem okolju tako naša strokovna znanja niso več dovolj. Poslovni svet zahteva vzpostavljanje odnosov in pri tem izjemno pomembno vlogo igra posameznikova sposobnost odličnega javnega nastopanja in predstavljanja idej. Kako odločno, spretno, trenutku in okoliščinam primerno nastopamo, vpliva ne le na oblikovanje osebnega imidža, temveč tudi na imidž organizacije, ki jo zastopamo, in posredno tudi na njeno poslovanje.

K sreči sta javno nastopanje in retorika spretnosti, ki se ju da naučiti in z vajo nenehno razvijati. Pri predmetu boste usvojili temeljne prvine dobrega in uspešnega javnega nastopanja in retorike, kar se bo odražalo pri vaših nadaljnjih javnih, poslovnih in osebnih nastopih. Zagotovo pa boste spretnosti razvijali po zaključku predmeta še naprej z redno uporabo tehnik pri študiju, zasebno in v poslovnih okoljih.

5
Jezik stroke in evropska dimenzija – prvi tuji jezik (angleščina, nemščina, italijanščina)

Pred nekaj leti je bilo znanje angleškega ali kakega drugega svetovnega jezika zaželeno, danes pa je za vstop na trg dela nujno. Delodajalci ne gledajo več le na strokovno izobrazbo, vedno pomembnejše je, da kandidati za zaposlitev obvladajo tuje jezike, zlasti na svojem delovnem področju.

Znanje tujega jezika omogoča poslovno komunikacijo po vsem svetu, s poznavanjem drugih tujih jezikov pa lahko prebijete led pri novih poslovnih partnerjih ali si zagotovite dobre temelje za uspešna pogajanja. Znanje tujih jezikov pomeni vašo strokovno kompetenco ne glede na to, ali vodite mednarodni tim ali pa delate kot referent v pisarni – omogoča hitrejše reševanje problemov, morebitnih konfliktov in izzivov, pomeni vaše medkulturne kompetence, saj se poleg jezika učite tudi kulture, običajev, zgodovine.

Cilj predmeta je, da boste uspešno in učinkovito obvladali govorno sporazumevanje v splošnem pogovornem in poslovnem jeziku ob upoštevanju evropske dimenzije komunikacije. Znali boste uspešno in učinkovito argumentirati kavzalnost na področju družbenoekonomskega in političnega dogajanja doma in v EU, poiskati podatke o podjetjih iz svojega strokovnega področja ter pripraviti poročilo.

6
Obnašanje strank

Dandanes so marketinški cilji osredinjeni predvsem na ugotavljanje potreb, oblikovanje ustrezne ponudbe, pridobivanje, zadovoljevanje in ohranjanje strank … med nakupnim procesom in njihovim življenjskim ciklom. O strankah moramo vedeti čim več; kdo so, kakšne so njihove vedenjske posebnosti, kako se povečujejo njihovo sodelovanje in nakupi glede na pozitivne izkušnje. Pomembno je poznati načine segmentiranja strank, saj le tako lahko pripravimo ustrezno ponudbo.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali pojem potrošnika in vedenje potrošnikov, nakupne procese, dejavnike odločanja, ki vplivajo na nakupni proces, zaznavanje, učenje in spomin, motivacijo in vrednote, osebnost in življenjski stil, stališča, skupine in kulturo ter različne metodološke pristope, katerimi raziskujemo in napovedujemo nakupne procese.

6
Komuniciranje in nove tehnologije

Komuniciranje je osrednja družbena dejavnost ljudi, zato je zelo pomembno, kako komuniciramo in kako uspešni smo pri komuniciranju. Tudi naše dobro počutje je v veliki meri odvisno od sposobnosti uspešnega komuniciranja. Komuniciranje nikakor ni prirojena sposobnost, pač pa skupek tehnik, ki smo se jih ali se jih bomo naučili. Izbor načina uspešnih tehnik komuniciranja je odvisen od značilnosti ljudi, na katere želimo vplivati, in od konkretnega konteksta, v katerem poteka komunikacija.

Pri predmetu Komuniciranje in nove tehnologije boste spoznali temeljna načela, teorije in modele komuniciranja, osnovne tehnike komunikacije v okviru razvoja novih tehnologij, s tem pa razvili sposobnosti medkulturnega komuniciranja. Poudarek bo tudi na značilnostih uspešnega marketinškega komuniciranja.

6
Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost

Družbena odgovornost podjetij je delovanje podjetja v korist podjetja samega in vseh njegovih deležnikov. Z družbeno odgovornim ravnanjem si podjetja oz. organizacije gradijo ugled. Vprašanje ugleda pa je močno povezano tudi s pravilnim komuniciranjem družbeno odgovornih ravnanj. Če pogledamo razvoj v zadnjem letu, lahko trdimo, da družbena odgovornost zavzema vedno več prostora tudi v medijih in korporacijah. Kaj to je in kako je povezano z odnosi z javnostmi, boste spoznali pri vsebinah tega predmeta, pri čemer se boste seznalili z najboljšimi družbeno odgovornimi projekti v Sloveniji in v tujini.

5
Osnove informatike

Uporaba računalnikov nam več ne uide ... Uporabljamo jih doma, v službi, pri študiju, pri tem uporabljamo različna računalniška orodja. Nekatera obvladamo bolj, druga manj. Pri predmetu Osnove informatike boste spoznavali informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, pomen informatike v poslovnih procesih pa tudi kako pomembna je netetika v komuniciranju ob pomoči informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike je razdeljen na dva obsežnejša dela: na bolj teoretični del in praktične vaje. Pri teoretičnem delu predmeta se boste spoznali s koncepti računalništva in informatike, z različnimi strokovnimi pojmi s tega področja, z zgodovinskim razvojem in trenutnimi trendi. Pri praktičnih vajah boste utrjevali svoje znanje uporabe pisarniških računalniških programov: urejevalnika besedil, elektronskih preglednic, orodja za izdelavo predstavitev ipd.

6
Organiziranje in menedžment

Znanja organiziranja in menedžmenta so ključna za vse uspešne vodje in organizatorje. Namen predmeta je oblikovati spoznanje, da so organizacija, organiziranje in menedžment dejavniki, ki se med seboj prepletajo tako v institucionalnem kot v procesnem smislu. Predmet vam bo pomagal pri plemenitenju (nadgradnji) vaših vlog pri oblikovanju sodobne organizacije, moderne organizacijske kulture in klime, nadalje na področju sodobnega menedžmenta, ki zna uporabljati ustrezne metode planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja, do oblikovanja organizacijskih strategij ter prepoznavanja in reševanja konfliktnih situacij v organizacijah.

6
Uvod v marketing

Kaj vse spada v marketing? Zagotovo TV-oglasi, jumbo plakati, vsiljevanje izdelkov, ki jih ne potrebujemo, prodajanje izdelkov, ki škodijo naravi, ljudem, rastlinam, živalim … Vendar spadajo v marketing tudi širjenje idej o zaščiti okolja, uvajanje novega zdravila, razmere bivanja v stanovanjih in hišah …

Kar običajno vidimo, so le zunanje pojavne oblike marketinga, to pa so oglasi, embalaža, prodajne cene, izložbe, oblikovnost izdelkov, logotipi znamk izdelkov. Ne vidimo pa raziskovalnega dela pri proučevanju nezadovoljenih ali slabo zadovoljenih potreb in hotenj kupcev ter uporabnikov, dela v laboratorijih in razvojnih oddelkih, kjer strokovnjaki iščejo rešitve problemov mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških strokovnjakov, ki vse navedene in druge učinke ter aktivnosti marketinga povezujejo v usklajeno celoto, tako da so ustrezni izdelki pravočasno, v ustreznem stanju, v ustreznih količinah na razpolago na ustreznih prodajnih mestih.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali razvoj in opredelitev trženja, temeljne tržne koncepte, tržno okolje, proces segmentiranja in pozicioniranja na trgu porabnikov, trženjski splet ter značilnosti posameznih elementov trženjskega spleta izdelka in osnovne koncepte blagovne znamke.

Obvezni predmeti
5
Finance

S financami se srečujemo vsak dan poslovno kot tudi zasebno, čeprav se tega niti ne zavedamo. Kako oceniti, katero posojilo je ugodnejše, kako izračunati obresti, s kakšnimi nevarnostmi se spoprijemamo pri najemanju posojil, kakšna je razlika med financiranjem in investiranjem ter med likvidnostjo in plačilno sposobnostjo, kako ugotovimo, ali je podjetje donosno, likvidno in deluje gospodarno, katere instrumente plačilnega prometa uporablja podjetje ipd.?

Z znanjem predmeta boste poznali odgovore na vsa vprašanja in znali aktivno sodelovati pri poslovanju vašega podjetja.

7
Statistika z raziskovanjem za potrebe marketinga

Pomen in uporaba raziskovanja v poslovnem odločanju sta ključna. Marketing podjetja brez procesov tržnega raziskovanja ne more uspešno delovati. Priprava poročila in predstavitve raziskave pa v veliki meri odločajo o končni sprejeti odločitvi za marketing v podjetju.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali pojem in temeljne značilnosti raziskave marketinga, področja raziskave zunaj in znotraj organizacij, faze procesa raziskave marketinga in nekatera področja uporabe raziskave marketinga, obenem pa se boste seznanili s številnimi primeri iz prakse ter odkrili še marsikaj novega in zanimivega. Prav tako boste usvojili celovit model postopka raziskovanja trga po načelu faznega pristopa: znali opredeliti problem raziskovanja, načrtovati raziskavo za rešitev problema, raziskavo opravili in rezultate uporabili pri rešitvi problema.

6
Tržno in medijsko pravo

Poznavanje pravnega okvira delovanja dveh množic, medijskega delovanja in trga, omogoča suvereno delovanje vsakega zaposlenega v marketingu. Poznavanje pravnih okvirov medijskega prostora in z njim povezanih okvirov ustavnega, upravnega, civilnega oz. gospodarskega prava pa zagotavlja še boljše opravljanje posameznikovih delovnih nalog.

Študenti boste pri tem predmetu razvili sposobnost vedeti, kaj mediji so in kaj niso, spoznali boste razliko med komercialnimi in javnimi medij. Prav tako boste znali poskrbeti za varstvo svojih lastnih pravic s področja osebnosti in zasebnosti, spoznali boste pravne predpise, s katerimi se zagotovi varstvo teh pravic v primeru poseganja vanje. Dodatno se boste seznanili s področjem sklepanja pogodb z elementi zaščite avtorstva, torej zaščite svojih avtorskih pravic. In ne nazadnje se boste spoznali z omejitvami v oglaševanju, označevanju oglaševanja, prikritim oglaševanjem, promocijskim prikazovanjem izdelkov ter se seznanili z najpogostejšimi kršitvami pri oglaševanju (prekoračitev oglaševalskega časa, nedovoljen oglas, prikazovanje nedovoljenih slik v oglasih).

6
Menedžment izdelkov, storitev in blagovnih znamk

Menedžment izdelkov, storitev in blagovnih znamk je srž trženjskega upravljanja. Vsa podjetja in organizacije ponujajo izdelke ali/in storitve, s katerimi razvijajo vzajemno koristne menjave s ciljnimi odjemalci, ki želijo zadovoljiti določeno potrebo ali željo. Vendar so minili časi, ko je bilo dovolj imeti samo dober izdelek, velik trženjski proračun in dobre prodajalce. Danes imajo odjemalci v vsaki kategoriji na voljo veliko število med seboj zamenljivih izdelkov, hkrati pa tudi neomejen dostop do informacij o izdelkih/storitvah, na katere proizvajalec ne more vplivati. Odjemalci se bodo odločili za nakup tistih izdelkov/storitev, ki bo kar najbolje zadovoljili njihove potrebe in pričakovanja. Kupili bodo na osnovi lastnega zaznavanja vrednosti. Zmagovalci bodo tista podjetja in organizacije, ki bodo s svojo celostno ponudbo najbolje zadovoljili odjemalce, to pa bodo dosegli tako, da se bodo osredinili na svoje ciljne trge in ciljne odjemalce, na podlagi teh spoznanj pa ponudili ne samo izdelek, temveč celostno izkušnjo, ki jo nakup in uporaba izdelka/storitve predstavlja odjemalcu.

Pri predmetu se bomo vsemu temu in še posebno posvetili. Tako se boste naučili in spoznali, da mora biti trženje vpeto v celotno verigo vrednosti, saj se trženje začne mnogo pred načrtovanjem izdelka in se nadaljuje še dolgo po tem, ko je izdelek prodan.

6
Inovativni in inovacijski menedžment

Inovacije in z njimi inovativno razmišljanje nam pomagajo izoblikovati ključne vzvode za začetek razumevanja dolgoročnega razvoja poslovnih sistemov. Inovativno razmišljanje nima nekega strogega začetka in upajmo, sploh ne konca. S pravilnim znanjem se lahko vsak posameznik, ki je uspešno krmaril med viharji poslovnega sveta ali pa si to želi, nauči in sprejme enega glavnih virov za ustvarjanje dodane vrednosti.

Pri predmetu Inovativni in inovacijski menedžment boste spoznali, kako učinkovito voditi inovativne procese, kako jih spoznati, prepoznati in izoblikovati. Vizija predmeta je, da je lahko v prihodnosti vsak študent mednarodni inovativni ali inovacijski menedžer, čigar znanje ni vezano le na lastno okolje, temveč je sposoben s svojim znanjem prepoznati priložnost ne glede na stopnjo razvoja okolja, v katerem je sam znotraj neke poslovne organizacije in njenega procesa.

6
Projektni menedžment in timsko delo

V vsakdanjem in poklicnem življenju se kar naprej srečujemo s projekti – nalogami in dejavnostmi, ki imajo točno določene cilje. Projektno vodenje in projektna organizacija dela nista nikakršna čarobna paličica, ki bi ohlapno skupino brez natančno določenih ciljev in načina komunikacije navzven in navznoter spremenila v tekoči trak za izvedbo projektov. Pravzaprav pomeni projektno vodenje največjo spremembo za tiste, ki projekt vodijo, in od njih tudi največ zahteva. Tu ni velike znanosti, poleg skrbnega načrtovanja in upoštevanja vseh pogojev, ki jih postavlja okolje, zahteva tudi veliko discipline pri spremljanju projekta in predvsem stalno prilagajanje spremembam.

Kaj je to projekt? Kakšen je dober projektni vodja, katera znanja in lastnosti ima? Je dovolj, da je velik strokovnjak na vsebinskem področju projekta? Iz česa je sestavljen projektni načrt in kdo je odgovoren za pripravo projektnega načrta? Pri vsebinah predmeta in s pomočjo detektivske izobraževalne igre boste razvili kompetence projektnega vodenja.

Izbirni predmeti (študent izbere štiri predmete)
6
Nevromarketing

Nevromarketing so raziskovalne aktivnosti, kjer se uporabljajo metode in tehnologija nevroznanosti. Na splošno nevromarketing rešuje enake težave, kot jih rešujejo tradicionalne raziskovalne metode in to je, kako naj oglaševalci najkoristneje zapravijo oglaševalska sredstva za najvišji učinek, pri čem bodo kar najbolje sporočali vrednote ponujenih produktov. Nevromarketing je torej zgolj nov način merjenja ali in kako marketinški stimuli deluje na respondenta in njihovo interpretacijo.

V akademskih vodah nevroznanstvenemu raziskovanju to, kako marketinški dražljaji vplivajo na naše možgane in posledično na naše odločitve, imenujemo potrošniška nevroznanot. Raziskujemo pozornost, zavest in podzavest, učenje in spomin, emocije in občutke. Aplikacija nevroloških orodij in znanj v praksi je komercialna različica potrošniške nevroznanosti in se imenuje nevromarketing.

6
Trendi v digitalnem komuniciranju

S pomočjo praktičnih primerov boste ustvarili lastno digitalno komunikacijsko strategijo ali kampanjo za komuniciranje vas in vašega podjetja s ciljnimi javnostmi.

6
Ustvarjanje vsebin in pripovedovanje zgodb

Poslovni svet je danes globalen. To pomeni vrsto novih poslovnih priložnosti, hkrati pa intenzivne spremembe in zaostren konkurenčni boj. V tem boju so uspešni in v ospredju le prodorni, drzni, inovativni in kreativni. Skratka, drugačni in zapomnljivi. Kreativno sporočanje in ustvarjanju vsebin skozi pripovedovanje zgodb je eno uspešnejših orodij, da nas opazijo in prepoznavajo.

Kreativna vsebina in pripovedovanje zgodb sta danes ena izmed najmočnejših orodij v marketingu, da nas potencialne stranke opazijo in prepoznavajo. Pri predmetu boste spoznali različne načine kreativnega pisanja in tako razvijali svoje kreativne sposobnosti.

6
Oglaševalske akcije

Pri predmetu se po pregledu zgodovine oglaševanja za ogrevanje študenti posvetijo izboru, opisu in umestitvi njihove najljubše oglaševalske akcije. V okviru gostujočega predavanja izbranega sponzorja/podjetja/organizacije se poda izhodiščni »brief« za oblikovanje predloga kreativne rešitve. Poslovne izzive vam postavijo uveljavljena in velika, pa tudi start-up podjetja.

V nadaljevanju študija predmeta študenti delajo na konkretnem, živem in praktičnem primeru.

Na podlagi sponzorjevega povzetka študenti izdelajo profil persone, njene značilnosti, življenjski stil, nakupne navade, realne in virtualne lokacije, na katerih je dosegljiva. Za oblikovano persono zasnujejo dinamično oglaševalsko akcijo s sloganom in vizualno podobo osnovnega oglasa ter pripravijo projekt širjenja oglaševalske akcije po izbranem družbenem omrežju.

Ob koncu predmeta sponzorji izberejo in nagradijo najboljše kreativne projekte.

6
Interno komuniciranje

Predmet Interno komuniciranje obravnava odnose z zaposlenimi ter snovanje, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje komuniciranja znotraj organizacij. Cilj internega komuniciranja je vzpostaviti, razvijati in vzdrževati zdrave in motivirajoče odnose med zaposlenimi, kar je pogoj za delovanje organizacij, doseganje poslovnih ciljev in vizije, uresničevanje organizacijskega poslanstva in navsezadnje za pojavljanje v javnosti, saj so zaposleni najboljši ambasadorji vsake organizacije.

Brez internega komuniciranja ne more in ne obstaja nobena organizacija, brez načrtnega proaktivnega notranjega komuniciranja pa je doseganje uresničevanja poslanstva in vizije ter organizacijskih ciljev zagotovo izjemno oteženo, če že ne onemogočeno. Interno komuniciranje sledi in podpira organizacijsko in poslovno strategijo in zasleduje iste poslovne cilje ter pomeni proaktivno delovanje na podlagi nenehnega opazovanja in analiziranja organizacijskega okolja, upoštevajoč organizacijsko poslanstvo, vizijo in strategijo ter nato njeno izvajanje, kontrolo in vrednotenje. Pri predmetu boste obravnavali tudi organizacijsko kulturo, klimo in vrednote, identificirali bomo glavne komunikacijske metode in dejavnike uspeha (načrtovanje, izvajanje in merjenje učinkov internega komuniciranja) ter se dotaknili tudi etičnega vidika internega komuniciranja ne le s teoretičnega vidika, temveč tudi s primeri iz prakse.

6
Socialni marketing

Predmet Socialni marketing obravnava aktivnosti strateškega komuniciranja za vplivanje in spodbujanje prostovoljnih vedenjskih sprememb in načinov reševanja družbeno perečih tem ob hkratnem izboljšanju družbene blaginje ter spreminjanju in doseganju pomembnih prosocialnih (družbeno zaželenih) vedenj. Pri tem socialni marketing uporablja komercialne marketinške tehnologije za analizo, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje programov, ki vplivajo na védenje javnosti o prosocialnem vedênju in spodbujanju le-tega z namenom izboljšati njihovo osebno blaginjo in blaginjo družbe, katere del so. Aktivnosti socialnega marketinga so usmerjene k vplivanju na spremembe zaznave in vedenja posameznikov in ciljnih javnosti, s tem pa na vplivanje in spreminjanje celotne družbe.

Najbolj prepoznavni programi socialnega marketinga so vplivanje na prometno varnost, zdrav način življenja, preprečevanje (zlo)rabe drog, preprečevanje nasilja v družini ipd. Ob predstavitvi temeljnih teoretičnih izhodišč predmet na praktičnih primerih razloži temeljne tehnike socialnega marketinga in njihovo uporabo pri doseganju družbeno zaželenega vedenja.

6
Multimedija in dizajn v podjetju

Najpogostejša raba izraza multimedija v podjetju se nanaša na pomen medija kot tehnologije za prenašanje, obdelovanje in hranjenje podatkov. Kot vsak drug tehnološkorazvojni proces mora biti tudi opremljanje podjetja z medijsko tehnologijo oziroma razvoj multimedijskih storitev skrbno načrtovan, saj je podvržen strategiji (razvoja) podjetja.

V sklop celostnega načrtovanja informacijskega sistema pogosto spada tudi razvoj spletne strani oz. spletnega mesta podjetja, ki je praviloma konceptualno, oblikovno in vsebinsko vezan na celostno podobo in strategijo podjetja, vse pogosteje pa vključuje multimedijske elemente (animacije, videoposnetke, interaktivne aplikacije).

Pri predmetu Multimedija in dizajn v podjetju vas bomo popeljali po poti ustvarjanja in krepitve osnovnih, deloma pa tudi naprednih znanj in veščin s področja medijev, multimedijev, t. i. novih (digitalnih) medijev in dizajna oziroma oblikovanja v poslovnih okoljih. Spoznali boste širšo definicijo koncepta »medij«, se spraševali o povezavi med človekom, družbo in tehnologijo ter se zazrli v preteklost in prihodnost uporabe medijskih tehnologij in multimedijskega oziroma novomedijskega poslovanja.

6
Poslovni jezik – drugi tuji jezik (angleščina, nemščina, italijanščina)

Poznavanje tujih jezikov je vaša konkurenčna prednost, ki vam pri prihodnjem delodajalcu lahko prinese dodatne točke ali pa pomeni prav tisto piko na i, zaradi katere se tehtnica pri izboru prevesi v vašo korist. Delodajalcev ne zanima samo, ali poznate osnove tujega jezika, temveč kako tekoče v tujem jeziku vodite telefonske pogovore s poslovnimi strankami in partnerji iz tujine, kako dobro znate sestaviti uradno e-sporočilo v tujem jeziku, kako kompetentno boste nastopali na srečanjih, sejmih in prepričljivo predstavljali podjetje, njegove storitve in/ali izdelke, kako obvladate poslovni bonton, koliko poznate kulturo in običaje tuje dežele ...

Pri predmetu boste pridobili temeljno znanje tujega jezika za enostavnejše sporazumevanje v različnih poslovnih situacijah (telefoniranje, pisna korespondenca, rezervacije …). Prav tako boste razvijali skrb za kulturo jezika in kulturo sporazumevanja.

Obvezni predmeti
12
Zaključna strokovna naloga ali opravljanje dveh izbirnih predmetov

Na podlagi akreditacije visokošolskega študijskega programa in njegovih sprememb, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo in pozneje njegov naslednik NAKVIS, študenti dodiplomskih visokošolskih programov, ki jih izvajamo na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije, namesto obveznosti, povezanih z zaključno strokovno nalogo, ki so ovrednotene z 12 ECTS, lahko opravijo dva izbirna predmeta, ovrednotena s po 6 ECTS, ki ju izberejo med izbirnimi predmeti v visokošolskih strokovnih študijskih programih na DOBA Fakulteti.

12
Praktično izobraževanje v delovnem okolju

Zaposlovalci si danes želijo sodelavce, ki so pripravljeni na takojšnje učinkovito delo. Praktično izobraževanje v delovnem okolju je tako odlična priložnost za vse, ki tovrstnih izkušenj nimate, da si jih pridobite in spoznate, kako posamezno delovno okolje diha in živi v praksi. Z opravljanjem aktivnosti, ki izhajajo iz študijskega programa, boste v konkretnem podjetju oz. delovni organizaciji sodelovali z notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja, spoznavali raznolikost delovnih mest in nalog ter hkrati razvijali kompetence, ki vam bodo omogočale napredek na strokovni in osebnostni ravni.

6
Poljubni izbirni predmet 2
6
Poljubni izbirni predmet 1
Izbirni modul Menedžment marketinga
6
Nabavno-prodajna veriga

Ste danes že kaj kupili? Zagotovo. Ste danes morda tudi kaj prodali? Morda še boste.
Človek se vse življenje srečuje s trženjem. Osebno trženje se začne že v zgodnji mladosti, ko se mora posameznik vključiti v družbo in si pridobiti pozicijo pod soncem, predvsem pa na profesionalni poti, ko pridobiva znanje in ga prodaja na delovnem mestu svoji interni in eksterni ciljni skupini kupcev. Zato je pomembno poznati in razumeti nabavne aktivnosti, ki jih sicer ne bi potrebovali, če ne bi izvajali tudi prodajnih. Če želite uspeti, morate biti tudi dobri gospodarji, poznati pravila, standarde, posebnosti, izdelke, ki jih kupujemo ali prodajamo, predvsem pa nabavni trg in kupce.

S predmetom vam želimo približati in predstaviti delo v nabavi in prodaji, ki poteka v podjetjih, čeprav se v praksi dnevno vsak posameznik pojavlja v vlogi nabavnika in prodajnika. Pridobili boste znanja in kompetence iz nabavnega in prodajnega poslovanja.

6
Globalni marketing

Globalni marketing je realnost. V bistvu gre za marketing, ki se usklajeno izvaja po svetu oziroma izkorišča prednosti komercialnih aktivnosti, globalne različnosti, podobnosti kot tudi priložnosti za doseganje globalnih ciljev.

Pri predmetu boste s pomočjo medsebojne komunikacije, literature in študij primerov spoznavali dobre prakse in pravila mednarodnega poslovanja. Učili se boste analizirati trg in prepoznavati tržne priložnosti na mednarodnih trgih v turbulentnem, dinamičnem okolju ter kako čim bolje izkoriščati vire podjetja.
 

6
Dogodki in sponzorstvo

Dogodki so neke vrste komunikacijska modna muha, ki pa ima že zelo stara krila. Rituale in prireditve v smislu »kruha in iger« zasledimo bistveno pred pojavom tiskanih, avdiovizualnih in elektronskih medijev. Dogodek je že od nekdaj najpomembnejši način množičnega komuniciranja, saj mu učinek spektakla in druženja daje veliko moč vplivanja na čustva in naravnanost udeležencev. Dogodki so bili vedno povezani z zabavo, močjo in vplivom.

Dogodki so danes močno prerasli svoje prvotne oblike srečanj ali sejmov. Na vedno bolj konkurenčnih trgih tudi v gospodarstvu odkrivamo priljubljenost in moč dogodkov, ki so pridobili pomembno mesto v komuniciranju organizacijskih sporočil. Dogodki s svojim bistvom, srečevanjem ljudi, predstavljajo komunikacijsko orodje.

Pri predmetu bosta vsekakor do izraza prišli vaša kreativnost in inovativnost. Pridobljeno znanje pa boste lahko uporabili tudi pri dogodkih v zasebnem življenju, zagotovo bodo rojstnodnevne zabave mnogo bolj pestre, ali nasprotno, službeni dogodki manj resni.
 

6
Strateški marketing

V današnjem tržnem okolju, ki v ospredje postavlja kupca, njegove želje in potrebe, bodo preživela in ostala konkurenčna le tržno usmerjena in dinamična podjetja. Strateški marketing je način trženja, preko katerega se podjetje učinkovito razlikuje od konkurenčnih podjetij, tako da se osredini na svoje močne strani z namenom, da bi proizvedlo večjo trajno konkurenčno prednost svojih produktov pri potrošnikih kot konkurenčna organizacija.

Pri predmetu boste spoznali vlogo strateškega marketinga pri upravljanju in vodenju podjetja kot celote, z razsežnostmi strateškega marketinga ter s posameznimi vsebinskimi in metodološkimi značilnostmi faz v procesu strateškega marketinga: faza strateške analize, strateške diagnoze, strateškega načrtovanja ter izvajanja in nadzora strateškega marketinga v organizaciji.

ali
Izbirni modul Menedžment odnosov z javnostmi
6
Krizno komuniciranje

Vsebina tega predmeta se pomembneje veže na tiste pereče odnose med organizacijo in njenim (notranjim in zunanjim) okoljem, ki so lahko priložnost za organizacijo ali pa lahko omajajo njen ugled, ogrozijo njeno legitimnost ali celo postavijo pod vprašaj njen obstoj. Upravljanje tem (issues management) je predvidevajoč proces strateškega upravljanja, ki organizacijam pomaga identificirati in se ustrezno odzvati na trende, dogodke in nastajajoče spremembe v organizacijskem, družbenem ali političnem okolju, ti pa se lahko razvijejo v stanje, ki vzbuja pozornost in skrb vplivnih organizacijskih déležnikov in javnosti. Organizacijam pomaga pri rasti in preživetju z usklajevanjem njihovih interesov z interesi javnosti, ki imajo možnost vplivati na delovanje organizacij ali na javne politike, ki določajo regulatorno okolje za delovanje organizacij. Vodenje in upravljanje (javnih) tem ima za cilj zaščititi organizacijo pred potencialnimi nevarnostmi, ustvariti priložnosti pri sooblikovanju javnih politik, pomembnih za organizacijo, in upravljati soodvisnost organizacije v njenih okoljih; povedano drugače, upravljanje javnih tem pomeni tudi proaktivno delovanje za preprečevanje kriznih okoliščin.

Krizno komuniciranje je osrednji del kriznega menedžmenta in se ukvarja s komuniciranjem organizacije, ki se je že znašla v krizi in predstavlja zbir dejavnikov, s katerim želi organizacija preprečiti ali vsaj zmanjšati negativne izide krize oz. želi pred škodo zaščititi organizacijo in njene deležnike. Pri tem je kriza praviloma definirana kot kronično in ne akutno stanje, to je stanje javnih tem oz. inkubacijska, akutna (pereča) ali predkrizna faza. Krizno fazo v razvoju organizacije spremlja dramatičen sprožilni dogodek, v pokrizni fazi pa se porajajo vprašanja vzroka, odgovornosti in novih varnostnih ukrepov. Krizno vodenje in upravljanje enako kot krizno komuniciranje izhaja iz identificiranja slabosti, pomanjkljivosti, občutljivosti ter razvija selektivne odzive na posamezne krizne primere (različne podrobne scenarije odzivanja) in vaje kriznih primerov. Izhaja iz vzrokov (nesreča, bojkot, zloraba, korupcija ...), pričakovanj (poostren nadzor, odločna akcija, iznajdljivost ...), udeležencev (zaposleni, mediji, delničarji, politiki, različni aktivisti ...) in okolja (upor, panika, zmeda ...). Tako kot kriza je lahko tudi krizno upravljanje priložnost za nadaljnji razvoj ali grožnja blaginji in celo obstoju organizacije.
 

6
Odnosi z mediji

Predmet Odnosi z mediji obravnava medsebojno vplivanje in sodelovanje med organizacijami in tradicionalnimi (tisk, radio, televizija) ter tudi konvergenčnimi mediji (družbena omrežja, blogi ipd.). Odnosi z mediji so zagotovo ključnega pomena za vsako sodobno organizacijo in nasprotno, medijske objave imajo danes tako velik vpliv na posamezno organizacijo, predvsem na njen ugled v javnosti in tudi poslovanje, kot še nikoli v moderni zgodovini. Prav zato velja odnose z mediji usvojiti v tolikšni meri, da smo sposobni samostojno uporabiti ključna orodja in vanje umestiti komunikacijska sporočila za doseganje organizacijskih ciljev. Ob predstavitvi temeljnih teoretičnih izhodišč predmet s praktičnimi primeri razloži najboljše prakse v odnosih z mediji, študenti pa se bodo s pripravo praktičnih nalog lahko usposobili za učinkovito, profesionalno in etično delo pri odnosih z mediji.

6
Povezava med mediji, odnosi z javnostmi in marketingom

Že nekaj let spremljamo velike spremembe pri dostopu do informacij, ki so na voljo slehernemu človeku z malo tehnološkega znanja in vsaj osnovno povezljivostjo do spleta. Hitrost internetnih povezav in bogastvo paketov praktično vseh komunikacijskih ponudnikov vse to še pospešuje. Slovenska podjetja pa tudi mediji sicer niso vsi enako hitro in kakovostno pristopili k spreminjanju svojega odnosa do kupcev in do tehnološkega napredka, a so bili prisiljeni slediti trendom, drugače bi bila konkurenčnost vprašljiva.

Udeleženci v marketinškem procesu brez upoštevanja digitalne komponente ne morejo več funkcionirati. Toda, ali ni »digital« samo še ena od platform, sredstev ali kanalov, ki nam pomaga pri uspešnem poslovanju? Zaradi katere je razvoj lahko hitrejši, odnosi s kupci, potrošniki tesnejši in razumevanje trga bolj poglobljeno?

Ker je marketing vse, kar počnemo, brez »digitala« v resnici že dolgo ne moremo, saj nas obkroža na vsakem koraku. Pri predmetu se boste seznanili s tem, kako so se slovenske marketinške agencije prilagodile novemu trendu ter kako so se mediji, naročniki in oglaševalci organizirali v novih razmerah. Študij pri predmetu Povezava med mediji, PR in marketingom vam bo obenem pomagal razumeti vsaj del odnosov, relacij med členi oglaševalskega trikotnika ter čim bolj premišljeno in učinkovito uporabljati orodja, ki so nam na voljo.
 

6
Strateško načrtovanje odnosov z javnostmi

Predmet Strateško načrtovanje odnosov z javnostmi se osredinja na funkcionalno raven odnosov z javnostmi, organizacijskega komuniciranja ali komunikacijskega menedžmenta. Učinkoviti odnosi z javnostmi so nujno strateško vodeni in upravljani (proaktivni, načrtovani) ter usmerjeni k tistim javnostim, ki najbolj vzajemno učinkujejo na organizacijo.

Komunikacijsko aktivnost ljudje začenjamo in vzdržujemo zaradi uresničevanja določenih interesov in ciljev, v komunikacijski interakciji pa vidimo možnost uresničevanja svojih potreb in interesov. Odnosi z javnostmi so načrtno, dolgoročno, proaktivno in sistematično komuniciranje organizacij ter nenehno iskanje medsebojnega razumevanja med organizacijo in njenimi javnostmi z ustvarjanjem, grajenjem in vzdrževanjem vzajemno koristnih odnosov med organizacijo in njenimi okolji – javnostmi.

Organizacijskemu strateškemu menedžmentu odnosi z javnostmi pomagajo s tem, ko ustvarjajo razmerja s tistimi javnostmi, ki učinkujejo na organizacije ali na katere organizacije učinkujejo, in sicer tako s tistimi, ki podpirajo uresničevanje organizacijskega poslanstva, kot tudi s tistimi, ki s svojim delovanjem lahko preprečijo uresničevanje organizacijskega poslanstva. S strateškim načrtovanjem odnosov z javnostmi organizacije identificirajo javnosti, ki bodo najbolj verjetno omejevale ali krepile njihovo zmožnost, da zasledujejo svoje poslanstvo in da snujejo komunikacijske programe, ki pomagajo organizacijam upravljati njihovo soodvisnost s temi strateškimi javnostmi.

Pri predmetu se bodo študenti seznanili s teoretičnimi temelji in sodobno prakso strateškega komuniciranja ter se s praktičnimi primeri in izdelavo aplikativne naloge za konkretno organizacijo naučili strateškega načrtovanja odnosov z javnostmi kot pomembnega dela proaktivnega upravljanega komuniciranja.
 

ali
Izbirni modul Menedžment družbenih medijev
6
Digitalni marketing

Digitalni marketing je sestavni del trženjskih aktivnosti vsakega podjetja, marketinške cilje pa dosega z internetno tehnologijo. Gre za proces prepoznavanja, razumevanja potrošnikov, zadovoljevanja njihovih potreb pri sočasnem ustvarjanju zadovoljivih poslovnih rezultatov. Pri spletnem poslovanju je zelo pomembno, kak poslovni model smo izbrali, saj je poslovnemu modelu prilagojena celotna strategija digitalnega marketinga.

Pri predmetu boste spoznali temelje digitalnega marketinga, preučevali poslovne modele, se učili o uporabniški izkušnji, razvoju spletnih portalov in tehnikah pisanja za splet. Obravnavali boste tudi tri pomembne discipline digitalnega marketinga (e-mail marketing, vsebinski marketing in iskalni marketing).
 

6
Strategije družbenih medijev in marketing

Če je še pred nekaj leti veljalo, da so družbeni mediji servis postranskega pomena, si dandanes ne moremo predstavljati svetovnega spleta brez družbenih medijev. Za veliko uporabnikov spleta so Facebook, Twitter, YouTube in podobni mediji že kar sinonim za internet, saj z njimi preživijo veliko večino svojega spletnega časa. To je še bolj izrazito pri uporabnikih pametnih telefonov, kjer je poplava takšnih in drugačnih servisov še večja: omrežja, kot so Instagram, Whatsapp in Snapchat, »živijo« samo na mobilnih napravah.

Tako pomembnemu delu svetovnega spleta se seveda tržniki ne morejo izogniti. V veliki večini primerov gre pri družbenih medijih za brezplačne servise – se pravi, da lastniki teh omrežij priložnost za zaslužek iščejo drugje, največkrat v obliki oglaševanja. Uporabniki smo namreč administratorjem omrežij zaupali neskončno informacij, zbirko pa vsak dan pridno dopolnjujemo s podatki o svojih interesih, navadah, osebnih povezavah in načinu uporabe svetovnega spleta.

Zato družbeni mediji tržnikom ponujajo orodje brez primere v zgodovini naše stroke: možnost skoraj individualnega naslavljanja potencialnih strank in kupcev na podlagi njihovih interesov. Obljubljajo nam ugodnejše oglaševanje, bolj relevantne ciljne skupine in posledično bolj smotrno porabo trženjskih proračunov. Po drugi strani odnos med oglaševalcem in kupcem nadgrajujejo z možnostjo grajenja skupnosti strank, simpatizerjev in podpornikov blagovnih znamk in podjetij, ki komuniciranju s ciljnimi javnostmi doda povsem novo dimenzijo.

Pri predmetu Strategije družbenih medijev in marketing si boste ogledali, kako so se družbeni mediji razvijali do današnjega stanja, kakšne možnosti nam ponujajo in kako jih vplesti v celovit komunikacijski ekosistem.
 

6
Odnosi z mediji

Predmet Odnosi z mediji obravnava medsebojno vplivanje in sodelovanje med organizacijami ter tradicionalnimi (tisk, radio, televizija) in tudi konvergenčnimi mediji (družbena omrežja, blogi ipd.). Odnosi z mediji so zagotovo ključnega pomena za vsako sodobno organizacijo in nasprotno, medijske objave imajo danes tako velik vpliv na posamezno organizacijo, predvsem na njen ugled v javnosti in tudi poslovanje, kot še nikoli v moderni zgodovini. Prav zato velja odnose z mediji usvojiti v tolikšni meri, da smo sposobni samostojno uporabiti ključna orodja in vanje umestiti komunikacijska sporočila za doseganje organizacijskih ciljev. Ob predstavitvi temeljnih teoretičnih izhodišč predmet s praktičnimi primeri razloži najboljše prakse pri odnosih z mediji, študenti pa se bodo s pripravo praktičnih nalog lahko usposobili za učinkovito, profesionalno in etično delo pri odnosih z mediji.

6
Povezava med mediji, odnosi z javnostmi in marketingom

Že nekaj let spremljamo velike spremembe pri dostopu do informacij, ki so na voljo slehernemu človeku z malo tehnološkega znanja in vsaj osnovno povezljivostjo do spleta. Hitrost internetnih povezav in bogastvo paketov praktično vseh komunikacijskih ponudnikov vse to še pospešuje. Slovenska podjetja pa tudi mediji sicer niso vsi enako hitro in kakovostno pristopili k spreminjanju svojega odnosa do kupcev in do tehnološkega napredka, a so bili prisiljeni slediti trendom, drugače bi bila njihova konkurenčnost vprašljiva.

Udeleženci v marketinškem procesu brez upoštevanja digitalne komponente ne morejo več funkcionirati. Toda, ali ni »digital« samo še ena od platform, sredstev ali kanalov, ki nam pomaga pri uspešnem poslovanju? Zaradi katere je razvoj lahko hitrejši, odnosi s kupci, potrošniki tesnejši in razumevanje trga bolj poglobljeno?

Ker je marketing vse, kar počnemo, brez »digitala« v resnici že dolgo ne moremo, saj nas obkroža na vsakem koraku. Pri predmetu se boste seznanili, kako so se slovenske marketinške agencije prilagodile novemu trendu ter kako so se mediji, naročniki in oglaševalci organizirali v novih razmerah. Študij pri predmetu Povezava med mediji, PR in marketingom vam bo pomagal tudi razumeti vsaj del odnosov, relacij med členi oglaševalskega trikotnika ter čim bolj premišljeno in učinkovito uporabljati orodja, ki so nam na voljo.
 

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa. Izbirni predmeti in predmeti modula se izvajajo le v primeru, če je prijavljeno določeno število študentov. Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila študentov sama opredeli izbirne predmete in module, ki jih bo izvajala.

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online študij je prilagojen sodobnemu načinu življenja, zaposlenim, posameznikom z družino in aktivnim mladim.
Osebna podpora

Osebna podpora

Osebni online mentor, tehnična, organizacijska in pedagoška podpora zagotavljajo študij po najvišjih standardih.
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Študij poteka ob podpori učiteljev, ki poznajo razliko med besedili v knjigi in resničnim življenjem.
Napredovanje

Napredovanje

Kar 64 % diplomantov takoj po diplomi doživi pozitivne spremembe – napredujejo, dobijo višjo plačo.

Diplomanti in kariera

Kot diplomant programa boste odlično obvladali vsa tri področja: marketing, družbene medije in odnose z javnostmi. Učinkovito boste znali povezati strokovna vprašanja s praktičnimi izzivi podjetij in agencij na področju marketinga. Oplemeniteni z znanji si boste odprli nova vrata in si omogočili nešteto možnosti, da si zgradite privlačno in uspešno kariero. Razvili se boste v agilnega in digitalno kompetentnega strokovnjaka.
Prijava
Prispevki za študij 2021/2022
Priznavanje znanj

Oddajte svojo prijavo. Število mest je omejeno!

1. Izpolnite prijavo 

2. Ob prijavi priložite ustrezna dokazila o predhodni izobrazbi

3. Nadaljnja navodila za potrditev vpisa boste prejeli po mailu

Vpisni pogoji

Vpis v 1. letnik
• zaključena vsaj štiriletna srednja šola

Vpis v 2. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem po letu 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 3. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem pred letom 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 2. oziroma 3. letnik se omogoči tudi študentom in diplomantom dodiplomskih programov sorodnih smeri, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Študentom se na podlagi potrdila o opravljenih izpitih in potrjenih učnih načrtov dodelijo dodatne študijske obveznosti.
Pogoje za vpis izpolnjujete tudi tisti, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

Kandidati ob prijavi priložite overjeno kopijo spričeval, diplome in drugih potrdil, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis.

Razpis za vpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Višina vpisnine in šolnine za en letnik  Plačilo v obrokih
2.899,00 EUR 12 x 255,00 EUR

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Tri online delavnice, ki jih bodo izvedli specialisti za digitalni marketing agencije Actuado:
  • Umetna inteligenca (AI) v marketingu
  • Pogovorni marketing: kako lahko s klepetalnimi roboti pridobivamo prodajne kontakte
  • Video marketing kot fokus digitalnega marketinga
 • Portal, kjer so vam na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, ...
 • E-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega in Kariernega centra
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek diplomske naloge 549,00 EUR.

Priponka: Cenik DOBA Fakultete 2021/2022

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je vključeno v stroške šolnine.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo