Menedžment v sociali in izobraževanju

Dodiplomski visokošolski programi

Program Menedžment v sociali in izobraževanju

Sodoben in aktualen e-študijski program, kjer boste pridobili temeljna organizacijska, poslovna in ekonomska znanja, kasneje pa boste lahko izbirali med dvema usmeritvama. 

Če boste izbrali smer izobraževanje, boste na konkretnem primeru ugotavljali izobraževalne potrebe, načrtovali izobraževalni program, ga oblikovali, implementirali in ovrednotili ter seveda spoznali ključne posebnosti e-izobraževanja, ki je danes nujno in nepogrešljivo. Na smeri sociala pa boste na primerih dobre prakse in v sodelovanju z organizacijami analizirali projekte, izmenjali izkušnje ter oblikovali nove zamisli. Program Menedžment v sociali in izobraževanju (smer sociala) se upošteva za izpolnjevanje izobrazbenega pogoja po 69. členu Zakona o socialnem varstvu.


Razvoj vaših kompetenc

Menedžment in vodenje

Menedžment in vodenje

Usposobili se boste za vodenje in ravnanje z ljudmi, delo ter komunikacijo v timih.
Sposobni boste učinkovite komunikacije ter svetovanja posameznikom in skupinam.
Sociala

Sociala

Sposobni boste prepoznati potrebe in organizirati aktivnosti za različne ciljne skupine uporabnikov socialne dejavnosti, kot so otroci, odrasli, starejši, invalidi …
Izobraževanje

Izobraževanje

Ob upoštevanju potreb ciljnih skupin in trga boste znali razvijati dobre prakse na področju načrtovanja, organiziranja in vodenja izobraževalnih programov, tudi e-izobraževanja.
Osebni razvoj

Osebni razvoj

Pri svojem delu boste postali bolj samostojni, odgovorni, kritični in prizadevali si boste za kakovost s prevzemanjem odgovornosti za svoje delo.
V okolju, kjer delate in živite, boste bolj cenjeni.

Predmetnik programa

1.letnik
2. letnik
3.letnik
Obvezne učne enote
9
Ekonomika
6
Organiziranje in menedžment
9
Informatika
6
Delovno in socialno pravo
9
Marketing
9
Poslovno komuniciranje
6
Osnove človekovega razvoja v socialnem okolju
6
Družba, država in etika
Obvezne učne enote
9
Računovodstvo in finance
9
Poslovna statistika
6
Projektni menedžment in timsko delo
6
Inovativni in inovacijski menedžment
6
Osebni menedžment in komunikacija
6
Organiziranje neprofitnih organizacij
9
Medgeneracijsko povezovanje
9
Izobraževanje in kadrovski menedžment
Smer Sociala (obvezne učne enote)
6
Socialno podjetništvo in zadružništvo
6
Organiziranje prostovoljnega dela in podporne mreže
6
Organiziranje prostočasnih aktivnosti otrok in mladostnikov
6
Organiziranje aktivnosti starejših
ali
Smer Izobraževanje (obvezne učne enote)
6
E-izobraževanje
6
Svetovanje za učenje in izobraževanje
6
Planiranje, organizacija in menedžment izobraževanja
6
Menedžment kakovosti v izobraževanju
Obvezne učne enote (velja za obe smeri)
12
Praktično izobraževanje v delovnem okolju
12
Zaključna strokovna naloga ali dva dodatna izbirna predmeta

Na podlagi akreditacije visokošolskega študijskega programa in njegovih sprememb, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo in pozneje njegov naslednik NAKVIS, študenti dodiplomskih visokošolskih programov, ki jih izvajamo na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije, namesto obveznosti, povezanih z zaključno strokovno nalogo, ki so ovrednotene z 12 ECTS, lahko opravijo dva izbirna predmeta, ovrednotena s po 6 ECTS, ki ju izberejo med izbirnimi predmeti v visokošolskih strokovnih študijskih programih na DOBA Fakulteti.

Vsebina

 • Izbor obravnavane teme
 • Formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Odločanje o pristopu k problematiki in izboru delovne strategije
 • Priprava dispozicije zaključne strokovne naloge:
 1. Opredelitev obravnavane problematike in teoretičnih izhodišč
 2. Opredelitev pristopa k zastavljeni problematiki raziskovanja
 3. Opredelitev metod in tehnik obravnavanja problematike za doseganje ciljev naloge
 4. Opredelitev členjenosti vsebine
 5. Opredelitev literature in virov
 • Prijava teme in mentorja zaključne strokovne naloge
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Študij literature in virov
 • Izdelava zaključne strokovne naloge
 • Priprava predstavitve zaključne strokovne naloge in zagovor

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja konkretnih problemov v poslovnem okolju na področju programa;
 • sposobnost reševanja konkretne problematike s pomočjo usvojenega teoretičnega znanja;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov;
 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe raziskovalnih metod;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • sposobnost partnerskega dela;
 • sposobnost povezovanja  različnih  znanj  ter  pomena  uporabe  strokovne literature;
 • sposobnost samostojnega učenja;
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije.
12
Izbirni predmet 1 in 2 (6ECTS + 6ECTS)

Izbirne predmete študent izbere iz skupnega nabora izbirnih predmetov, pri čemer lahko izbere tiste izbirne predmete, ki niso hkrati tudi obvezni predmeti njegovega programa. Fakulteta izvaja tiste izbirne predmete, na katere je prijavljeno zadostno število študentov

 • Digitalizacija in posameznik
 • Dizajnersko razmišljanje
 • Družinsko podjetništvo
 • Interno komuniciranje
 • Javna uprava in poslovanje javnega sektorja
 • Medkulturni menedžment
 • Menedžment dogodkov
 • Menedžment kakovosti v izobraževanju
 • Nevromarketing
 • Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost
 • Organiziranje kakovosti življenja
 • Osebni menedžment in komunikacija
 • Podjetništvo in kultura podjetja
 • Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog – 1. tuji jezik ang./nem./ita.
 • Povezava med mediji, odnosi z javnostmi in marketingom
 • Razvoj zaposlenih
 • Razvojna psihologija
 • Socialni marketing
 • Strateško načrtovanje v turističnih podjetjih in organizacijah in njihovo upravljanje
 • Športna psihologija

Vsak predmet je ovrednoten s 6 ECTS.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa. Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila študentov sama opredeli izbirne predmete, ki jih bo izvajala. 

Predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata 20. 1. 2022, in velja za študente, ki se bodo prvič vpisali v program v 2022/2023.

Za študente, vpisane v študijski program do vključno 2021/2022, velja >>predmetnik oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če v izobraževanju redno napredujejo. Študij po tem programu lahko zaključijo do najkasneje 30. 9. 2026.

Natalija Petrič,

diplomantka
Pri študiju sem se naučila veliko novega, pridobila sem ogromno prijateljev, povečala se je moja samodisciplina, navsezadnje pa sem lahko študirala od doma.

Natalija Petrič,

diplomantka
Pri študiju sem se naučila veliko novega, pridobila sem ogromno prijateljev, povečala se je moja samodisciplina, navsezadnje pa sem lahko študirala od doma.

Diplomanti in kariera

Zaradi strokovnih, komunikacijskih in socialnih kompetenc boste zaposljivi na različnih področjih sociale oziroma izobraževanja. Da so priložnosti za zaposlitev precej različne, dokazujejo tudi področja zaposlitev naših študentov: domovi za starejše, zavodi za zaposlovanje, center za socialno delo, različne nevladne organizacije, vrtci, policija, pa tudi kar nekaj podjetij: Telemach, Kariera, Telekom, Lek, ...

Program Menedžment v sociali in izobraževanju (smer sociala) se upošteva za izpolnjevanje izobrazbenega pogoja po 69. členu Zakona o socialnem varstvu!
Diploma vam bo omogočila nadaljevanje študija na magistrskih programih.
Prijava in vpis
Šolnina in drugi prispevki
Priznavanje znanj

Vpis 2024/2025

Vse informacije o vpisu najdete na >> povezavi.

 

Vpisni pogoji

Vpis v 1. letnik
• zaključena vsaj štiriletna srednja šola

Vpis v 2. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem po letu 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 3. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem pred letom 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode)

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med študijskimi programi iste stopnje, torej prve stopnje. Prehodi so možni med študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prijave kandidatov za vpis v višji letnik po merilih za prehode  obravnava Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete. Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani program ter pogoje za prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo študij zaključiti po novem programu. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi med študijem.

Pogoje za vpis izpolnjujete tudi tisti, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

Kandidati ob prijavi priložite overjeno kopijo spričeval, diplome in drugih potrdil, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis. 

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2024/2025 znaša 3.250,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik
Plačilo šolnine za en letnik je možno plačati na 12 obrokov. Obrok šolnine v študijskem letu 2024/2025 znaša 285,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2024 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

Način plačila študent opredeli v pogodbi ob vpisu. DOBA Fakulteta bo predvidoma trikrat letno usklajevala višino obrokov v skladu s stopnjo rasti življenjskih potrebščin v RS, pri čemer ob prvem vpisu v študij za prve tri mesece veljajo cene, kot so bile ob podpisu pogodbe. Plačilo šolnine za vpis v vsak nadaljnji letnik in vse ostale prispevke (diplomiranje, …) bo DOBA Fakulteta študentu zaračunala po ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor DOBA Fakultete predvidoma januarja za prihodnje študijsko leto.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek diplomiranja. 

>> Cenik storitev DOBA Fakultete

 

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je vključeno v stroške šolnine.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli