Menedžment v sociali in izobraževanju

Dodiplomski visokošolski programi

Program Menedžment v sociali in izobraževanju

Sodoben, aktualen e-študijski program, kjer boste pridobili temeljna organizacijska, poslovna in ekonomska znanja in kasneje izbrali smer SOCIALA ali IZOBRAŽEVANJE.

Če boste izbrali smer IZOBRAŽEVANJE, boste na konkretnem primeru ugotavljali izobraževalne potrebe, načrtovali izobraževalni program, ga oblikovali, implementirali in ovrednotili ter seveda spoznali ključne posebnosti e-izobraževanja, ki je danes nujno in nepogrešljivo. Na izbrani smeri SOCIALA pa boste na primerih dobre prakse in v sodelovanju z organizacijami analizirali projekte, izmenjali izkušnje ter oblikovali nove zamisli. Program Menedžment v sociali in izobraževanju (smer sociala) se upošteva za izpolnjevanje izobrazbenega pogoja po 69. členu Zakona o socialnem varstvu!

Študij na DOBA Fakulteti je za vas, ki si v prvi vrsti želite varen, predvsem pa zagotovljen študij, saj je Dobin model online študija uveljavljen in preizkušen online študij in tudi edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji. Pri študiju ne boste nikoli sami, saj je spremljanje študentov naša skrb.


Področja v programu, kjer boste dobili največ

Menedžment in vodenje

Menedžment in vodenje

Usposobili se boste za vodenje in ravnanje z ljudmi, delo ter komunikacijo v timih. Sposobni boste učinkovite komunikacije ter svetovanja posameznikom in skupinam.
Sociala

Sociala

Sposobni boste prepoznati potrebe in organizirati aktivnosti za različne ciljne skupine uporabnikov socialne dejavnosti, kot so otroci, odrasli, starejši, invalidi …
Izobraževanje

Izobraževanje

Ob upoštevanju potreb ciljnih skupin in trga boste znali razvijati dobre prakse na področju načrtovanja, organiziranja in vodenja izobraževalnih programov, tudi e-izobraževanja.
Osebni razvoj in komuniciranje

Osebni razvoj in komuniciranje

Pri svojem delu boste postali bolj samostojni, odgovorni, kritični in prizadevali si boste za kakovost s prevzemanjem odgovornosti za svoje delo. V okolju, kjer delate in živite, boste bolj cenjeni.
Ime *
Priimek *
Email *
Telefon

Profil študentov

0 let

povprečna starost

0 %

žensk

0 %

zaposlenih v negospodarstvu

0 %

šolnino plačuje delodajalec

Natalija Petrič,

diplomantka
Pri študiju sem se naučila veliko novega, pridobila sem ogromno prijateljev, povečala se je moja samodisciplina, navsezadnje pa sem lahko študirala od doma.

Natalija Petrič,

diplomantka
Pri študiju sem se naučila veliko novega, pridobila sem ogromno prijateljev, povečala se je moja samodisciplina, navsezadnje pa sem lahko študirala od doma.

Online študij je popoln študij za vaš uspeh

Predmetnik programa

1.letnik
2. letnik
3.letnik
Obvezni predmeti
6
Ekonomika

Ekonomika je del našega življenja. Čeprav se nam mestoma zdi nekoliko abstraktna, smo vsi nenehno vpeti vanjo. Vsi imamo želje in potrebe na eni strani, na drugi strani pa so viri, s katerimi lahko zadovoljimo svoje potrebe, omejeni. Zato smo prisiljeni izbirati in se odločamo za tiste dobrine, ki nam pomenijo največ in jih najbolj potrebujemo. V življenju nenehno sprejemamo ekonomske odločitve: kaj bomo kupili v trgovini, v kateri trgovini bomo nakupovali, kateri avtomobil bomo kupili in kako ga bomo plačali … Ekonomske odločitve sprejemamo tudi, ko se odločamo za poklic, študij, kariero itd. Še bolj pa v ospredje ekonomske zakonitosti vstopijo, ko se odločamo za samostojno podjetniško pot in je naš uspeh odvisen od naših sposobnosti poslovanja na trgu.

Pri predmetu boste spoznali glavne zakonitosti ekonomike, pomen in osnovne značilnosti podjetja, značilnosti proizvodne funkcije ter funkcije povpraševanja, ponudbe in stroškov. Spoznali boste tudi različne modele oblikovanja prodajnih cen in različne kazalnike za presojanje uspešnosti poslovanja podjetij.

5
Finance

S financami se srečujemo vsak dan poslovno kot tudi zasebno, čeprav se tega niti ne zavedamo. Kako oceniti, katero posojilo je ugodnejše, kako izračunati obresti, s kakšnimi nevarnostmi se spoprijemamo pri najemanju posojil, kakšna je razlika med financiranjem in investiranjem ter med likvidnostjo in plačilno sposobnostjo, kako ugotovimo, ali je podjetje donosno, likvidno in deluje gospodarno, katere instrumente plačilnega prometa uporablja podjetje ipd.?

Z znanjem predmeta boste poznali odgovore na vsa vprašanja in znali aktivno sodelovati pri poslovanju vašega podjetja.

6
Marketing

Kaj vse spada v marketing? Zagotovo TV-oglasi, jumbo plakati, vsiljevanje izdelkov, ki jih ne potrebujemo, prodajanje izdelkov, ki škodijo naravi, ljudem, rastlinam, živalim … Vendar spadajo v marketing tudi širjenje idej o zaščiti okolja, uvajanje novega zdravila, razmere bivanja v stanovanjih in hišah …

Kar običajno vidimo, so le zunanje pojavne oblike marketinga, to pa so oglasi, embalaža, prodajne cene, izložbe, oblikovnost izdelkov, logotipi znamk izdelkov. Ne vidimo pa raziskovalnega dela pri proučevanju nezadovoljenih ali slabo zadovoljenih potreb in hotenj kupcev ter uporabnikov, dela v laboratorijih in razvojnih oddelkih, kjer strokovnjaki iščejo rešitve problemov mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških strokovnjakov, ki vse navedene in druge učinke ter aktivnosti marketinga povezujejo v usklajeno celoto, tako da so ustrezni izdelki pravočasno, v ustreznem stanju, v ustreznih količinah na razpolago na ustreznih prodajnih mestih.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali razvoj in opredelitev trženja, temeljne tržne koncepte, tržno okolje, proces segmentiranja in pozicioniranja na trgu porabnikov, trženjski splet ter značilnosti posameznih elementov trženjskega spleta izdelka in osnovne koncepte blagovne znamke.

6
Vodenje in ravnanje z ljudmi

V času izvedbe predmeta se boste seznanili s tematiko s področja vodenja in ravnanja z ljudmi. Vsebina predmeta vam bo pomagala pri plemenitenju (nadgradnji) znanj iz menedžmenta s poudarkom na vodenju in ravnanju z ljudmi (sodelavci), pri oblikovanju sodobne organizacije, ki zahteva obvladovanje tudi in predvsem na področju mehkih veščin, to je pri delu z ljudmi (vodenju, motiviranju, reševanju konfliktov). Vsebina tega predmeta vam bo pomagala, da se boste učinkoviteje oblikovali v še uspešnejše vodje.

Z aktivnostmi pri predmetih boste na konkretnih primerih usvojili znanje in se usposobili za uporabo različnih veščin vodenja in ravnanja z ljudmi pri vsakdanjem delu v svojem delovnem okolju.

5
Osnove informatike

Uporaba računalnikov nam več ne uide ... Uporabljamo jih doma, v službi, pri študiju, pri tem uporabljamo različna računalniška orodja. Nekatera obvladamo bolj, druga manj. Pri predmetu Osnove informatike boste spoznavali informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, pomen informatike v poslovnih procesih pa tudi kako pomembna je netetika v komuniciranju ob pomoči informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike je razdeljen na dva obsežnejša dela: na bolj teoretični del in praktične vaje. Pri teoretičnem delu predmeta se boste spoznali s koncepti računalništva in informatike, z različnimi strokovnimi pojmi s tega področja, z zgodovinskim razvojem in trenutnimi trendi. Pri praktičnih vajah boste utrjevali svoje znanje uporabe pisarniških računalniških programov: urejevalnika besedil, elektronskih preglednic, orodja za izdelavo predstavitev ipd.

6
Metodologija družboslovnega raziskovanja

Družboslovna metodologija izhaja iz sociologije, ki je po svoji naravi »nejeverna« veda. Sociologija nič ne vzame za samoumevno, ne verjame, da je življenje takšno, kot se nam kaže, nenehno se sprašuje, kaj se skriva zadaj. Družbo in kulturo misli na način, ki vodi v potrebo po nadaljnjih razlagah. In kako si družboslovec/-ka razlaga, kako družba deluje? Z raziskovanjem. Tako da ljudi opazuje, sprašuje, živi nekaj časa z njimi, preračunava uradne statistične podatke, analizira medijske tekste itd. O tem, kako naj to počne, govori družboslovna metodologija.

Pri vsebinah predmeta se boste seznanili z osnovnimi koncepti v metodologiji družboslovnega raziskovanja, s postavljanjem raziskovalnih vprašanj in oblikovanjem raziskovalnih hipotez, z zbiranjem podatkov, oblikovanjem anketnih vprašalnikov ipd.

5
Poslovno komuniciranje

Komuniciranje je sestavni del našega vsakodnevnega življenja in pogosto mislimo, da je to že samo po sebi dovolj in smo v komunikaciji z drugimi uspešni. To seveda ne drži. Še posebno v poslovnem okolju se pomembnosti komuniciranja kot veščine, ki se je je treba naučiti in jo nato nenehno dopolnjevati, vse premalo zavedamo. Sposobnost poslovnega komuniciranja nam lahko pomaga pri sklepanju poslov ali pa nas pri tem krepko ovira. V današnjem času imajo prednost tisti, ki zmorejo v kratkem času sogovorniku prenesti ravno pravšnjo količino potrebnih informacij, ki jih je sogovornik sposoben jasno razumeti. Pri predmetu Poslovno komuniciranje boste razvijali spretnosti jasnega, ciljnega in učinkovitega poslovnega komuniciranja ter dobili veliko usmeritev, ki vam bodo pomagale to veščino tudi po zaključku predmeta izpopolnjevati naprej.

6
Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog (ang., nem., ita. ali rus.)

Pred nekaj leti je bilo znanje angleškega ali kakega drugega svetovnega jezika zaželeno, danes pa je za vstop na trg dela nujno. Delodajalci ne gledajo več le na strokovno izobrazbo, vedno pomembnejše je, da kandidati za zaposlitev obvladajo tuje jezike, zlasti na svojem delovnem področju.

Znanje tujega jezika omogoča poslovno komunikacijo po vsem svetu, s poznavanjem drugih tujih jezikov pa lahko prebijete led pri novih poslovnih partnerjih ali si zagotovite dobre temelje za uspešna pogajanja. Znanje tujih jezikov pomeni vašo strokovno kompetenco ne glede na to, ali vodite mednarodni tim ali pa delate kot referent v pisarni – omogoča hitrejše reševanje problemov, morebitnih konfliktov in izzivov, pomeni vaše medkulturne kompetence, saj se poleg jezika učite tudi kulture, običajev, zgodovine.

Pri predmetu se boste seznanili z različnimi poslovnimi kulturami, razvijali prilagodljivost in iznajdljivost v komuniciranju s tujimi poslovnimi partnerji ter čut za medkulturno raznolikost.

7
Družba, država in etika

Družba, država in etika so pojavi, s katerimi se srečujemo vsakodnevno in v njih sodelujemo. Velikokrat si ne znamo predstavljati, kaj točno kateri pojav pomeni, ali pa menimo, da točno vemo, za kaj gre, pri tem pa se ne znamo odmakniti na potrebno razdaljo, govoriti o posameznem pojavu nevtralno in ga povezati z drugimi pojavi. Namen predmeta je, da bi z njegovo pomočjo presegli vsakdanje nesistematično pogovarjanje v stilu aktualne politične debate in si zgradili splošni koncept ali skelet o družbi, kamor bi lahko pregledno obešali svoja podrobnejša in trajnejša spoznanja o njej. Pri predmetu boste spoznali razlike med skupnostjo in družbo, kar zajema družbenost človeka, družbene procese, družbene skupine, družbeno stratifikacijo in družbeno mobilnost, spoznali boste pojem države, kaj pomeni pravna in kaj socialna država ter kaj pomenijo osnove etike, kodeksi poklicne etike in etika postindustrijske družbe.

2
Seminar: Uvod v študij

Za študijski uspeh je pomembna temeljita priprava na študij. Z aktivnostmi, izvedenimi pri seminarju, študenti razvijejo večjo samozavest in pripravljenosti za aktivno sodelovanje med študijem, dobijo spodbudo in motivacijo za pozitiven pristop k študiju. Na seminarju se seznanijo s fakulteto, organizacijo ter načinom dela in študija na fakulteti. Pomemben del seminarja je spoznavanje virtualnega učnega okolja in tehnologij za uspešen študij ter razvoju kompetenc pri učenju učenja in učenju online. Prehod v študij je za študente tako lažji, uspešnost v poznejših fazah študija pa večja.

6
Organiziranje in menedžment

Znanja organiziranja in menedžmenta so ključna za vse uspešne vodje in organizatorje. Namen predmeta je oblikovati spoznanje, da so organizacija, organiziranje in menedžment dejavniki, ki se med seboj prepletajo tako v institucionalnem kot v procesnem smislu. Predmet vam bo pomagal pri plemenitenju (nadgradnji) vaših vlog v oblikovanju sodobne organizacije, moderne organizacijske kulture in klime, nadalje pri sodobnem menedžmentu, ki zna uporabljati ustrezne metode planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja, ter pri oblikovanju organizacijskih strategij, prepoznavanju in reševanju konfliktnih situacij v organizacijah.

Obvezni predmeti
6
Metode dela z različnimi ciljnimi skupinami

V literaturi boste našli toliko definicij o metodah dela, kot je avtorjev, vendar se bodo le malo razlikovale. Ni tako zelo pomembno, katero klasifikacijo metod boste vzeli za svojo, veliko pomembnejše je, da prepoznavate aktivnost, ki je pri določeni metodi prevladujoča (branje, pisanje, poslušanje, praktično delo, kombinacija več aktivnosti ...). Drugi pomemben vidik pa je, h komu je ta aktivnost usmerjena. Lahko v ospredje postavlja tistega, ki poučuje (moderira, vodi …), na primer predavanje ali prikazovanje, lahko pa v ospredje postavi učečega se, na primer pogovor, igra vlog, seminar. Te metode so pri učenju odraslih posebno pomembne in uporabne, saj imajo odrasli praviloma že veliko znanja, predvsem pa življenjskih izkušenj, ki jih nikakor ne smemo zanemariti. Še pomembnejše je, da je metoda uporabljena oziroma izvedena v skladu s cilji učenja, ob primerno izbrani vsebini.

6
Osnove človekovega razvoja v socialnem okolju

Vsakdo med nami se v življenju spoprijema z drugačnimi izzivi. Kljub vsej raznolikosti pa smo si v marsičem podobni. Razvojna obdobja, skozi katera prehajamo v življenju, so samo en primer. Vsi smo tudi vpeti v odnose z drugimi. Kako poteka razvoj od rojstva do pozne odraslosti? Se v odraslosti še lahko spreminjamo? Kako razumeti ljudi okoli nas?

Pri predmetu boste odkrivali osnove razvojne in socialne psihologije. Oboje boste dopolnili z najnovejšimi dognanji pozitivne psihologije, ki proučuje, kako razvijati svoje potenciale ter živeti polno in zadovoljno življenje. Nekatera spoznanja boste skušali preverjati tudi v vsakdanjem življenju.

6
Medgeneracijsko povezovanje

Pri predmetu boste spoznali različne dobre prakse na področju medgeneracijskega povezovanja in jih tudi sami raziskovali. Zanimale nas bodo tudi vaše izkušnje o sodelovanju z različnimi generacijami v ožjem socialnem okolju, vaše eventualno udejstvovanje pri projektih v vlogi prostovoljca/prostovoljke ali zaposlenega v kateri izmed nevladnih organizacij. Doseganje ciljev, kot so organizacija socialne mreže, izvedba projektov v njej, uporaba znanj in socialnih veščin na področju poslovanja, menedžmenta in socialnih storitev, zahteva obvladovanje komunikacijskih spretnosti. Kakovostna komunikacija je osnova razvoja dobrih medsebojnih odnosov in medgeneracijskega povezovanja.

6
Komunikacija in medosebne kompetence

S problemi komuniciranja in medosebnih kompetenc se srečujemo vsakodnevno. Pogosto se nam porajajo vprašanja, kot so, kakšna je vloga komunikacije kot medosebnega procesa za zadovoljevanje interesov, druženja, premoščanja razlik, oblikovanja stališč in pozitivnega odnosa do drugih; kaj se dogaja v medosebnih odnosih, zakaj je ustrezna komunikacija tako pomembna; kako vplivajo naša čustva na medosebne odnose. Pri predmetu boste iskali odgovore na taka in podobna vprašanja.

Poleg tega se boste seznanili s pojmom osebnosti in medosebnih odnosov – kognitivnimi procesi, emocijami in motivacijskimi vidiki osebnosti. Aktivnosti vas bodo spodbujale k razmisleku o lastni osebnostni, osebnostni razlikah in zmožnostih ocenjevanja duševnostni sočloveka. Prav tako boste usvojili pojme, kot so ideali in vrednote, ki nas vse življenje vodijo k doseganju naših ciljev, ter modele komuniciranja.

6
Projektni menedžment in timsko delo

V vsakdanjem in poklicnem življenju se kar naprej srečujemo s projekti – nalogami in dejavnostmi, ki imajo točno določene cilje. Projektno vodenje in projektna organizacija dela nista nikakršna čarobna paličica, ki bi ohlapno skupino brez natančno določenih ciljev in načina komunikacije navzven in navznoter spremenila v tekoči trak za izvedbo projektov. Pravzaprav pomeni projektno vodenje največjo spremembo za tiste, ki projekt vodijo, in od njih tudi največ zahteva. Tu ni velike znanosti, poleg skrbnega načrtovanja in upoštevanja vseh pogojev, ki jih postavlja okolje, zahteva tudi veliko discipline pri spremljanju projekta in predvsem stalno prilagajanje spremembam.

Kaj je to projekt? Kakšen je dober projektni vodja, katera znanja in lastnosti ima? Je dovolj, da je velik strokovnjak na vsebinskem področju projekta? Iz česa je sestavljen projektni načrt in kdo je odgovoren za pripravo projektnega načrta? Pri vsebinah predmeta in s pomočjo detektivske izobraževalne igre boste razvili kompetence projektnega vodenja.

6
Sodobno poslovno okolje in storitvena dejavnost

Pri predmetu boste spoznali in opravili analizo poslovnega okolja ter hkrati pripravili smernice za strategijo nastopa oz. pozicioniranje podjejta v poslovnem okolju. Pomembno je, da se boste naučili prepoznati priložnosti v dinamičnosti in konkurenčnosti sodobnega poslovnega okolja, obenem boste tudi znali uporabljati različne metode in tehnike za upravljanje sprememb.

Pri predmetu boste usvojili razumevanje in razvijanje svobodne podjetniške pobude. Ta spada med temeljne vrednote, ki utemeljujejo tržno gospodarstvo in svobodno demokratično družbo.

6
Delovno in socialno pravo

Delo in zaposlitev sta v življenju vsakega posameznika izjemno pomembna. Zagotavljata nam eksistenco, zadovoljstvo, občutek pripadnosti in zavedanje, da smo družbi potrebni. Vsak od nas je del sistema, ki brez posameznikov ne bi mogel delovati. Naše delo je pomembno. Pomembne pa so tudi pravice, ki iz dela izhajajo. Pri predmetu boste razmišljali o delu, delovnih razmerjih, naših obveznostih in pravicah.

Namen predmeta je, da spoznamo probleme pri zaposlovanju v Sloveniji, prav tako pa tudi postopek sklenitve delovnega razmerja, od priprave objave prostega delovnega mesta, določitve kriterija za zaposlitev, opravljanja razgovora, izbire delavca, obvestitve kandidata do sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Pri predmetu se boste seznanili tudi z delovanjem sodnega sistema, z delovanjem sodišč in specifičnim postopkom pred delovnimi in socialnimi sodišči.

6
Inovativni in inovacijski menedžment

Inovacije in z njimi inovativno razmišljanje nam pomagajo izoblikovati ključne vzvode za začetek razumevanja dolgoročnega razvoja poslovnih sistemov. Inovativno razmišljanje nima nekega strogega začetka in upajmo, sploh ne konca. S pravilnim znanjem se lahko vsak posameznik, ki je uspešno krmaril med viharji poslovnega sveta ali pa si to želi, nauči in sprejme enega glavnih virov za ustvarjanje dodane vrednosti.

Pri predmetu Inovativni in inovacijski menedžment boste spoznali, kako učinkovito voditi inovativne procese, kako jih spoznati, prepoznati in izoblikovati. Vizija predmeta je, da je lahko v prihodnosti vsak študent mednarodni inovativni ali inovacijski menedžer, čigar znanje ni vezano le na lastno okolje, temveč je sposoben s svojim znanjem prepoznati priložnost ne glede na stopnjo razvoja okolja, v katerem je sam znotraj neke poslovne organizacije in njenega procesa.

Izbirni predmeti (študent izbere dva predmeta)
6
Organiziranje neprofitnih organizacij

Nepridobitne organizacije (NPO) delujejo z različnimi poslanstvi in v različnih okoljih, ki nanje tudi različno vplivajo. Za njihovo delovanje so pomembne tako kultura v posamezni državi kot nezadovoljene potrebe državljanov, spodbude in organiziranost države, število organizacij ipd. Neprofitne organizacije so zelo vpete v svoje poslovno okolje. Znati morajo prepoznati aktualne družbene probleme, najti rešitve za svoj obstoj ali zagon novih projektov in pri tem ves čas sodelovati z drugimi.

Pri predmetu študenti ob študijah primerov profitnih in neprofitnih organizacij rešujejo določene probleme in predlagajo rešitve. Spoznajo ozadje delovanja neprofitnih organizacij, osnovne pojme in najnovejše trende. Poznavanje osnovnih pojmov s področja NPO in nekaterih teoretskih izhodišč je ključnega pomena za splošno razgledanost pri organiziranju in vodenju nepridobitnih organizacij pa tudi za uspešno strokovno komuniciranje na tem področju. Prav tako študenti spoznajo osnovne informacije o virih financiranja NPO in pridobijo vpogled v zahtevnost pridobivanja sredstev za delovanje NPO.

6
Izobraževanje in kadrovski menedžment

Znanje je danes prav tako potrebno kot hrana in pijača. Potrebujemo ga vsak dan in vse svoje življenje. Znanje tudi izjemno hitro zastareva, v povprečju zastari v treh do petih letih, na nekaterih področjih še prej. To je dobra novica, saj z znanji in spoznanji pri tem predmetu marsikomu lahko pomagamo načrtovati izobraževanje ter s tem tudi osebni in profesionalni razvoj. Čeprav imamo na področju kadrovskega menedžmenta veliko število modelov in sistemov, pa je izobraževanje še vedno najučinkovitejša in najbolj prepoznana intervencija za povečanje produktivnosti oz. učinkovitosti. In ne le to. Že Arie de Gues je zapisal: »Preživele bodo tiste organizacije, ki se bodo učile hitreje.« Preživeli bodo torej tisti posamezniki, ki bodo hitreje potovali po učni krivulji, in tiste organizacije, ki bodo poleg pridobivanja znanja zmogle ustvarjati tudi novo znanje.

Pri predmetu bo govor o glavnih izzivih menedžmenta znanja. S pomočjo aplikativnih nalog pri predmetu študenti pridobljeno teoretično znanje lahko nemudoma prenesejo v prakso.

6
Organiziranje kakovosti življenja

Zdrav način življenja je vrednota, ki bi morala vsakemu posamezniku pomeniti eno od prioritet v življenju. Predmet Organiziranje kakovosti življenja je namenjen seznanitvi s področjem zdravja in zdravega življenja. Spoznali boste osnovne teoretske koncepte, analizo trenutnega stanja v Sloveniji in po svetu, se seznanili z izbranimi področji javnega zdravja ter analizirali dobre prakse preventivnih ukrepov za zdravo življenje in razvijali lastne projektne zamisli.

Vizija predmeta je seznaniti študente z zgoraj omenjenimi vsebinami in jim podati osnovna znanja za reševanje izzivov na področju zdravja in ukrepov za zdravo življenje.

6
Marginalne družbene skupine

Živimo v družbi in času, v katerem so marginalne družbene skupine postale naša realnost, pa vendar tudi v času, ko je izjemno pomembno razumeti dinamiko njihovega nastajanja in možnega spreminjanja.

Ob vsebinah predmeta študenti bolje razumejo problematiko marginalnih družbenih skupin in njihov položaj v Sloveniji, kaj pomeni teorija revščine, socialna izključenost in kakšna je socialna politika v Sloveniji, s poudarkom na izboljševanju položaja posameznih marginalnih skupin v naši državi.

Pri predmetu študenti spoznajo ključne teorije: teorijo revščine, socialne izključenosti in marginalnosti. Na podlagi identificiranih pomembnih življenjskih področij in izbranih kazalnikov spoznajo in analizirajo položaj marginalnih družbenih skupin v Sloveniji. Hkrati se seznanijo s socialno politiko v Sloveniji in posebej z ukrepi, ki so namenjeni izboljševanju položaja posameznih marginalnih skupin v Sloveniji.

6
Profesionalni razvoj

Nenehne spremembe so postale ena redkih stalnic sodobne družbe, vseživljenjsko učenje in izobraževanje pa med ključnimi oblikami upravljanja in razvoja človeških potencialov. Vedno hitrejši pretok informacij zahteva nove načine odzivanja na izzive okolja tako od posameznikov kot tudi od organizacij. Da bi bile današnje organizacije uspešne, morajo biti hitre, spretne in odzivne. Prisiljene so iskati in razvijati nove priložnosti in konkurenčne prednosti ter vlagati v zaposlene.

Pri predmetu študenti spoznajo različne plati usposabljanj, modele in oblike profesionalnega razvoja ter se usposobijo za oblikovanje osebnega kompetenčnega okvira.

6
Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost

Družbena odgovornost podjetij je delovanje podjetja v korist podjetja samega in vseh njegovih deležnikov. Z družbeno odgovornim ravnanjem si podjetja oz. organizacije gradijo ugled. Vprašanje ugleda pa je močno povezano tudi s pravilnim komuniciranjem družbeno odgovornih ravnanj. Če pogledamo razvoj v zadnjem letu, lahko trdimo, da družbena odgovornost zavzema vedno več prostora tudi v medijih in korporacijah. Kaj to je in kako je povezano z odnosi z javnostmi, boste spoznali pri vsebinah predmeta, obenem pa se boste seznanili z najboljšimi družbeno odgovornimi projekti v Sloveniji in tujini.

Obvezni predmeti
12
Zaključna strokovna naloga ali dva dodatna izbirna predmeta

Na podlagi akreditacije visokošolskega študijskega programa in njegovih sprememb, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo in pozneje njegov naslednik NAKVIS, študenti dodiplomskih visokošolskih programov, ki jih izvajamo na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije, namesto obveznosti, povezanih z zaključno strokovno nalogo, ki so ovrednotene z 12 ECTS, lahko opravijo dva izbirna predmeta, ovrednotena s po 6 ECTS, ki ju izberejo med izbirnimi predmeti v visokošolskih strokovnih študijskih programih na DOBA Fakulteti.

2
Seminar: Priprava na strokovno prakso

Dobra priprava je pol uspeha, pravijo. Tako je tudi dobra priprava na opravljanje strokovne praske oz. praktičnega izobraževanja v delovnem okolju pomembna za to, da boste uspešno razvili kompetence in pridobili kar največ ustreznih izkušenj iz neposrednega delovnega okolja. Pri seminarju vas bomo seznanili z odgovornostmi vseh deležnikov, s pravili in drugimi organizacijskimi vidiki. Z usmerjanjem vas bomo vodili skozi proces priprave na strokovno prasko, da se boste izognili pastem in strokovno prakso uspešno opravili.

16
Praktično izobraževanje v delovnem okolju

Zaposlovalci si danes želijo sodelavce, ki so pripravljeni na takojšnje učinkovito delo. Praktično izobraževanje v delovnem okolju je odlična priložnost za vse, ki tovrstnih izkušenj nimate, da si jih pridobite in spoznate, kako posamezno delovno okolje diha in živi v praksi. Z opravljanjem aktivnosti, ki izhajajo iz študijskega programa, boste v konkretnem podjetju oz. delovni organizaciji sodelovali z notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja, spoznavali raznolikost delovnih mest in nalog ter hkrati razvijali kompetence, ki vam bodo omogočale napredek na strokovni in osebnostni ravni.

6
Poljubni izbirni predmet
Smer Sociala
6
Organiziranje aktivnosti starejših

Naša življenjska doba se zaradi kvalitete različnih dejavnikov podaljšuje in starosti, ki jih dandanes dosegajo ljudje, so vedno višje. Vsak od nas se stara in vsak od nas si želi, da bi njegovo tretje življenjsko obdobje bilo čim bolj aktivno in polno.

Pri predmetu boste spoznavali vlogo širšega družbenega konteksta pri delovanju različnih oblik dejavnosti starejših, kakšne so formalne in neformalne oblike organiziranja dejavnosti starejših, vse z namenom, da se boste naučili prispevati k izboljšanju kvalitete življenja starejših in posledično vas samih. Verjamemo, da je delo pri predmetu del vaše priprave na starost.

Cilj predmeta je, da vas usposobi za delo na področju, namenjenem organizaciji dejavnosti starejših, oziroma za vodenje projektov, ki omogočajo dejavnosti starejših in jih povezujejo s socialnim okoljem, skupnostjo.

Mogoče vas nova spoznanja o možnostih organiziranja dejavnosti starejših spodbudijo, da se sami preizkusite in kreirate kak nov projekt ali se vključite v projekte na to temo, ki v našem okolju že potekajo. Nekateri boste prvič začeli razmišljati o starosti in staranju in zagotovo boste nekateri spremenili svoje stereotipe o starosti in stare ljudi okrog sebe po končanem predmetu sprejemali malo drugače.

6
Organiziranje prostočasnih aktivnosti otrok in mladostnikov

Prosti čas je vsakdanja in hkrati kompleksna tema. »Današnji mladi so preveč pasivni. Sploh ne vedo, kako aktivno preživljati prosti čas,« pogosto slišimo. Po drugi strani pa: »Današnji otroci so preobremenjeni s kupom dejavnosti. Takoj po vrtcu in šoli se jim že mudi na plesne vaje, v glasbeno šolo, h košarki, k skavtom, nemščini. Saj sploh nimajo časa za igro!« Stereotipi o otrocih, ki popoldneve preživljajo ob televiziji in računalnikih, so še zelo živi. Hkrati pa nas preplavljajo resničnostne oddaje o iskanju talentov, ki so polne zgodb o mladih, ki ogromno svojega časa, truda in trdega dela vložijo v lovljenje svojih pevskih, plesnih, športnih in drugih sanj. Kje je v tem nasprotij polnem svetu prostega časa otrok in mladostnikov naša vloga?

Pri predmetu boste raziskovali, kako organizirati dejavnosti neformalnega učenja, ki bodo odgovarjale na potrebe otrok in mladostnikov, se skladale z njihovimi željami in interesi, podpirale njihov razvoj in morda celo odgovarjale na kak pereč družbeni izziv. Spoznavali boste, kako so se pojmi otroštva, mladosti in prostega časa razvijali in spreminjali skozi zgodovino ter vpliv družbenih okoliščin nanje. Analizirali boste položaj otrok in mladostnikov v Sloveniji danes ter spoznali vlogo in pomen prostega časa v procesu njihovega odraščanja.

6
Organiziranje prostovoljnega dela in podporne mreže

Zakon o prostovoljstvu definira prostovoljstvo kot »družbeno koristno brezplačno aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Poleg tega pa krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe.«

Pri predmetu boste spoznali značilnosti organiziranega prostovoljnega dela, načine vodenja in spremljanja prostovoljcev, dejavnike motiviranja prostovoljcev ter učinke prostovoljnega dela za uporabnike, prostovoljce, organizacije in skupnost. Spoznali boste osnovne metode spremljanja in evalvacije prostovoljnega dela ter svoje znanje preizkusili v praktičnih nalogah.

6
Socialno podjetništvo in zadružništvo

Socialno podjetništvo poleg razvoja in trženja produktov ustreza še dvema drugima pogojema: prvič, da na družbeno inovativen način odgovarja na temeljne potrebe družbe in lokalnega okolja, in drugič, da deluje po načelih ekonomske demokracije, kar pomeni širše deležniško soupravljanje podjetja in omejitve glede delitve dobička.

Cilj predmeta je, da študenti na osnovi izkustvenega učenja razvijejo znanja in kompetence aktivnih načrtovalcev poslovanja socialnih podjetij od ideje do uresničitve.

ali
Smer Izobraževanje
6
E-izobraževanje

Turbulentnost sodobnega časa in prostora vse bolj poudarja potrebo po aktualiziranem znanju/védnosti, vse bolj namreč govorimo o družbi znanja. Posledično se spreminjata tako vloga izobraževalcev kakor tudi pozicija učečega; učenje in izobraževanje se namreč prepletata v družbeno matrico, zato ju ne moremo razumeti zunaj tega konteksta. Meje izobraževalnih možnosti premika tudi hiter razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v podjetjih, predvsem pa dostop do interneta sta danes prvi pogoj za poslovanje vsakega malega, srednje velikega ali velikega podjetja. Razvoj svetovnega spleta vsem uporabnikom permanentno omogoča dostop do različnih virov znanja. Pridobivanje znanja/védnosti tako že dolgo ni več omejeno le na fizične učilnice. Priložnost aktualizacije znanja nedvomno ponujajo sodobne digitalne tehnologije in tehnologije svetovnega spleta, ki večajo dosegljivosti in možnosti prilagajanja učenja in izobraževanje učečemu.

6
Svetovanje za učenje in izobraževanje

V današnjem dinamičnem času so nenehne spremembe postale ena naših redkih stalnic. Glede na to, da živimo v času vse hitrejših sprememb, vse kompleksnejših družbenih struktur in dejavnosti, je razumljivo, da je tudi naše učenje in izobraževanje postalo vseživljenjsko. Vedno hitrejši pretok informacij zahteva nove načine odzivanja na izzive okolja tako od posameznikov kakor tudi od organizacij, dinamičnost sodobnega življenja pa vse večjo okretnost in odzivnost v prilagajanju zunanjim okoliščinam. Čeprav je potreba po pomoči z nasveti dejavnost, stara kot človeštvo, se v sodobni družbi potreba po svetovalni dejavnosti nedvomno povečuje. Postala je pomemben dejavnik razvoja socialnega, ekonomskega in kulturnega kapitala sodobne družbe. Svetovanje oz. svetovalne dejavnosti vse pomembneje prispevajo k učinkovitosti naložb v učenje, izobraževanje in usposabljanje, k učinkovitosti trga dela, vseživljenjskemu učenju, socialni vključenosti, družbeni enakosti in ekonomskemu razvoju.

6
Planiranje, organizacija in menedžment izobraževanja

Planiranje in organizacija izobraževanja združujeta kompleksen sklop veščin, ki od posameznika zahtevajo poznavanje teoretične osnove učenja (oblike, vrste in dejavniki učenja), ugotavljanje potreb po izobraževanju in usposabljanju (od ugotavljanja izobraževalnih potreb do načrtovanja izvedbe izobraževanja), pripravo in organiziranje izobraževanja (organizacija izvedbe, izbor izvajalcev, pridobivanje udeležencev, denarna vprašanja ipd.) ter ne nazadnje tudi vrednotenje programov. Pri predmetu boste spoznali t. i. andragoški ciklus, ki ga vsakdo, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih, torej tudi menedžer (vseživljenjskega) izobraževanja, pozna in izpeljuje pri svojem delu.

6
Menedžment kakovosti v izobraževanju

Zagotavljanje doseganja enakovrednih standardov kakovosti in standardov znanj med različnimi organizacijskimi oblikami in izvedbenimi posebnostmi je ključno za vsako organizacijo, ki je vpeta v upravljanje izobraževanja. Na menedžment kakovosti v izobraževanju vplivajo tako trendi in usmeritve v izobraževanju, ki oblikujejo smernice, kot različni pristopi h kakovosti na področju primarnega, sekundarnega in terciarnega izobraževanja. Pri predmetu ne bomo pozabili niti na različne deležnike (npr. študente), ki prav tako nosijo svoj delež k prispevku za dvig kakovosti izobraževanja, in sicer v širšem okviru vseživljenjskega izobraževanja.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa.

Izbirni predmeti se izvajajo le v primeru, če je prijavljeno določeno število študentov. Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila študentov sama opredeli izbirne predmete, ki jih bo izvajala.

V primeru, da bo za izbrano smer prijavljenih manj kot 10 študentov, se bodo predmeti smeri izvajali prilagojeno. 

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online študij je prilagojen sodobnemu načinu življenja, zaposlenim z družinami in aktivnim mladim.
Osebna podpora

Osebna podpora

Osebni online mentor, tehnična, organizacijska in pedagoška podpora zagotavljajo študij po najvišjih standardih.
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Študij poteka ob podpori učiteljev, ki poznajo razliko med besedili v knjigi in resničnim življenjem.
Napredovanje

Napredovanje

Kar 64 % diplomantov takoj po diplomi doživi pozitivne spremembe – napredujejo, dobijo višjo plačo.

Diplomanti in kariera

Zaradi strokovnih, komunikacijskih in socialnih kompetenc boste zaposljivi na različnih področjih sociale oziroma izobraževanja. Da so priložnosti za zaposlitev precej različne, dokazujejo tudi področja zaposlitev naših študentov: domovi za starejše, zavodi za zaposlovanje, center za socialno delo, različne nevladne organizacije, vrtci, policija, pa tudi kar nekaj podjetij: Telemach, Kariera, Telekom, Lek, ...

Program Menedžment v sociali in izobraževanju (smer sociala) se upošteva za izpolnjevanje izobrazbenega pogoja po 69. členu Zakona o socialnem varstvu!
Prijava in vpis
Prispevki za študij 2021/2022
Priznavanje znanj

Oddajte svojo prijavo. Število mest je omejeno!

1. Izpolnite prijavo 

2. Ob prijavi priložite ustrezna dokazila o predhodni izobrazbi

3. Nadaljnja navodila za potrditev vpisa boste prejeli po mailu

Vpisni pogoji

Vpis v 1. letnik
• zaključena vsaj štiriletna srednja šola

Vpis v 2. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem po letu 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 3. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem pred letom 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 2. oziroma 3. letnik se omogoči tudi študentom in diplomantom dodiplomskih programov sorodnih smeri, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Študentom se na podlagi potrdila o opravljenih izpitih in potrjenih učnih načrtov dodelijo dodatne študijske obveznosti.
Pogoje za vpis izpolnjujete tudi tisti, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

Kandidati ob prijavi priložite overjeno kopijo spričeval, diplome in drugih potrdil, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis. Podrobne informacije so objavljene v Razpisu za vpis, ki je dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, šport Informacije lahko pridobite tudi v Referatu za študentske zadeve.

 

Višina vpisnine in šolnine za en letnik

Plačilo v obrokih

2.679,00 EUR

12 x 235,00 EUR

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek diplomske naloge 549,00 EUR.

Priponka: Cenik DOBA Fakultete 2021/2022

 

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je vključeno v stroške šolnine.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si

 

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo