Marketing in prodaja

Magistrski programi

Program Marketing in prodaja

Dve temeljni soodvisni področji poslovanja podjetja, marketing in prodaja, smo združili tako vam danes ponujamo izjemno uporaben magistrski program. Teorijo boste med e-študijem uravnoteženo podprli s konkretno prakso, saj boste pripravili marketinško strategijo, PR-strategijo, CRM-strategijo, raziskovali trg, izdelali načrt digitalnega marketinga, oblikovali prodajne cene …

Pripravili pa boste tudi lasten marketinško-prodajni razvojni projekt. Pri študiju boste sodelovali s priznanimi in uglednimi strokovnjaki, ki vam bodo na praktičnih primerih pokazali, kako se uspešno spoprijeti z aktualnimi marketinškimi in prodajnimi izzivi. 

Študij na DOBA Fakulteti je za vas, ki si v prvi vrsti želite varen, predvsem pa zagotovljen študij, saj je Dobin model online študija uveljavljen in preizkušen online študij in tudi edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji.


Z našimi pristopi boste pridobili znanja in razvili kompetence

Osredinjenost na stranko

Osredinjenost na stranko

Graditi odnos s strankami na osnovi skupnih vrednot ter s poudarkom na kakovosti in rezultatih.
Uspešna prodaja

Uspešna prodaja

Odkrivati nove poslovne priložnosti s kreativnimi akcijami in uporabo sodobnih orodij za uspešno prodajo.
Tržno usmerjeno vodenje

Tržno usmerjeno vodenje

Voditi druge s ciljem izgradnje odnosov in naprednih strategij za uspešno trženje.
Socialne kompetence in komuniciranje

Socialne kompetence in komuniciranje

Sodelovati s strankami in drugimi v podjetju za napredno delo v marketingu in prodaji z uporabo najsodobnejših komunikacijskih orodij.
Poznavanje poslovnih okolij

Poznavanje poslovnih okolij

Poznavati poslovanje in se kreativno spoprijemati z izzivi globalnega poslovnega okolja za trajnostno rast.

Predmetnik programa

1. letnik
2. letnik
Obvezne učne enote
9
Mednarodna poslovna ekonomija

Mednarodno poslovanje se nanaša na širok nabor poslovnih dejavnosti, ki se opravljajo zunaj meja matične države. Zaradi vse hitrejše globalizacije je mednarodno poslovanje postalo zanimiva tema, ki je vzbudila pozornost vodstvenih delavcev, državnih uradnikov in akademikov. Mednarodno poslovanje zahteva drugačno vodenje kot domače poslovanje. Na mednarodni ravni globalizacija svetovnega gospodarstva in razlike med državami za mednarodna podjetja predstavljajo priložnosti kot tudi izzive. Menedžerji morajo pri sprejemanju mednarodnih strateških odločitev in pri vodenju mednarodnega poslovanja upoštevati globalizirano poslovno okolje. Vseobsegajoča logika predmeta je intuitivna – organizirana je okoli odgovorov, kaj, kje, zakaj in kako je povezano z mednarodnim poslovanjem. Pridobljeno znanje se v času trajanja predmeta uporablja pri različnih študijah primerov.

Vsebina

 1. Tekoče in predvidene strukturne spremembe mednarodnega poslovnega okolja
 2. Izzivi in priložnosti globalizacije
 3. Teorije internacionalizacije (tujih neposrednih investicij, transnacionalnih podjetij …)
 4. Internacionalizacija poslovanja in konkurenčnost
 5. Organizacija transnacionalnih podjetij
 6. Kako se odzivati na globalizacijo
 7. Posebnosti poslovanja v Evropski Uniji
 8. Medkulturno poslovanje

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja in metodološkega analiziranja spreminjajočega se globalnega poslovnega okolja;
 • sposobnost prognoziranja bodočih tendenc in odzivanja nanje z različnimi načini mednarodnega poslovanja;
 • sposobnost ustvarjalnega oblikovanja načinov vstopanja na tuje trge;
 • sposobnost sedanjega in bodočega pozicioniranja svojega podjetja/ustanove v globalnem okolju;
 • z obvladovanjem sodobnih teorij mednarodnega poslovanja poiskati svojemu podjetju najprimernejše načine mednarodnega poslovanja v pogojih globalizacije;
 • obvladati interdisciplinarna znanja potrebna za pospešeno internacionalizacijo dejavnosti v pogojih medkulturnih razlik;
 • obvladanje upravljavsko voditeljskih sposobnosti za načrtovanje, spreminjanje in izvajanje organizacijskih sprememb, ki jih izziva globalno okolje;
 • oblikovanje globalne miselnosti;
 • znanja za uspešen nastop na notranjem trgu EU;
 • spoznavanje programov EU namenjene podjetjem;
 • spoznavanje evropskega podpornega okolja za mala in srednja podjetja;
 • sposobnost analize gospodarske krize na mednarodno poslovanje.
9
Ekonomski, okoljski in družbeni trajnostni razvoj in glokalizacija

Kakšno vlogo imajo pametna mesta v kontekstu trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva in glokalizacije? Odgovore na to vprašanje boste odkrivali v enem od temeljnih predmetov prvega letnika. Ugotovili boste, da so lahko pametna mesta presečišče ekonomskega, okoljskega in družbenega trajnostnega razvoja. Kritično boste razmišljali, kako sploh opredeljujemo trajnostni razvoj ter kakšno vlogo imajo podjetja, nevladne organizacije in drugi deležniki pri trajnostnem razvoju. Spoznali boste tehnologije in primere matematičnih modelov, ki prispevajo k vzpostavitvi glokalnega ravnovesja.

Vsebina

 • Okoljska ekonomika in politika
 • Opredelitev trajnostnega razvoja
 • Zelena ekonomija
 • Ekonomski instrumenti za spodbujanje varovanja naravnega okolja
 • Pomembnost fizike v luči merjenja in razumevanja okoljskih problemov ter razvoja trajnostnih tehnologij
 • Evolucijska teorija iger kot orodje za preučevanje izzivov na področju podnebnih sprememb
 • Vpliv opravljanja dejavnosti na zdravje ljudi in naravno okolje
 • Družbena odgovornost in trajnostni razvoj
 • Politični in gospodarski okviri trajnostnega razvoja danes in v prihodnosti
 • Globalno in lokalno ravnovesje na mikro in makro nivoju (rast vs pravičnost, razpršenost vs koncentracija)
 • Lokalni in globalni vidik urbanega razvoja
 • Pametna mesta kot presečišče ekonomskega, okoljskega in družbenega trajnostnega razvoja
 • Pojem glokalizacije (razvoj in prikaz na regularnih ter kompleksnih mrežah)
 • Lokalizacija tehnologij in dobrih praks (trgovanje z emisijskimi kuponi)
 • Vloga podjetij in drugih deležnikov pri trajnostnem razvoju (prenos znanja in najboljših razpoložljivih tehnik)
 • Krožno gospodarstvo
 • Vloga nevladnih organizacij
 • Strategije igralcev s primeri matematičnih modelov za vzpostavitev glokalnega ravnovesja ter izzivi za prihodnost

Cilji in kompetence

Študenti bodo:

 • razumeli osnove koncepta okoljske ekonomike in trajnostnega razvoja;
 • razumeli različne oblikovalce okoljske politike v sklopu uporabe ekonomskih instrumentov za spodbujanje trajnostnega razvoja;
 • razumeli pomembnosti procesa glokalizacije med različnimi deležniki;
 • sposobni vključevanja v lokalne, mednarodne in globalne okoljske in ekonomske raziskave;
 • sposobni odločanja z upoštevanjem poznavanja pomembnosti interdisciplinarnega pogleda na reševanje gospodarskih in okoljskih problemov;
 • pridobili osnovno znanje o podnebni dilemi in evolucijski teoriji iger;
 • pridobili sposobnost uporabe raziskovalnih metod in postopkov ter različnih analitičnih in prognostičnih orodij v funkciji oblikovanja strategije ekonomskega, družbenega in ekološkega trajnostnega razvoja mest;
 • razumeli globalna gibanja in upoštevali pomen glokalizacije pri razvoju in uvajanju pametnih tehnologij, produktov in rešitev;
 • pridobili znanje o pomenu in temeljnih elementih krožnega in zelenega gospodarstva;
 • razumeli pomen in aktivnosti nevladnih organizacij na področju trajnostnega razvoja;
 • pridobili sposobnost razumevanja in analize kazalnikov trajnostnega razvoja na mikro (lokalni) in makro (globalni) ravni;
 • spoznali osnove delovanja pametnih mest;
 • sposobni kritične refleksije;
 • sposobni sprejemanja odgovornosti za svoje delo in odločitve.
9
Upravljanje podjetij z informacijskimi tehnologijami

Pri tem predmetu imajo študenti priložnost informacijske tehnologije (IT) spoznati z vidika organizacije. Praviloma IT znamo uporabljati pri vsakdanjem delu, manj znano pa je, kako upravljati vse vidike sistemov IT v organizaciji. Tako ta predmet ponuja drugačen in bolj sistematičen pogled na upravljanje IT s ciljem uspešnega poslovanja. Ko to znanje uporabijo za reševanje izzivov na delovnem mestu, študenti pridobijo nove konstruktivne zamisli za izboljšanje uporabe IT v svojih organizacijah. Pridobijo poglobljeno razumevanje, kako upravljati informacijsko tehnologijo v organizaciji, od nakupa do zagotavljanja varnosti IT z vidika sistema. Prav tako se naučijo, kako učinkovito uporabljati informacijske, komunikacijske in internetne tehnologije za upravljanje poslovnega obveščanja in znanja. Študenti se seznanijo in spoznajo vse pomembne faze razvoja in trajnosti IT v organizaciji, kjer takoj lahko uporabijo svoje znanje v delovnem okolju ali organizaciji.

Vsebina

 1. Managerski pogled na sodobne digitalne tehnologije
 2. Informacijska, komunikacijska in internetna infrastruktura sodobne družbe
 3. Zbliževanje informacijske, komunikacijske, internetne, mobilne, audio, video in podobnih tehnologij
 4. Vključevanje predvidevanj razvoja digitalnih tehnologij v strateški načrt poslovnega informacijskega sistema podjetja
 5. Upravljanje zunanjega izvajanja IKT storitev
 6. Poslovno obveščanje kot temelj sodobnega upravljanja podjetja
 7. Strategije in razvojni projekti digitalnih tehnologij v EU in Sloveniji

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost kreativnega razmišljanja pri uporabi napredne informacijske, komunikacijske in internetne tehnologije za oblikovanje inovativnih poslovnih konceptov ter reševanje poslovnih problemov;
 • sposobnost kritičnega ocenjevanja vloge naprednih tehnologij pri upravljanju podjetij ter razumevanje pozitivnih in negativnih vplivov dinamičnega razvoja digitalnih tehnologij;
 • sposobnost razumevanja in analiziranja trendov razvoja informacijske, komunikacijske in internetne tehnologije in sinteze njihovega vpliva na virtualizacijo poslovnega okolja;
 • usposobljenost analize poslovnega okolja in sinteze informacijskih rešitev, ki uporabljajo sodobne IKT tehnologije;
 • razumevanje vloge informacijske, komunikacijske in internetne infrastrukture na mednarodni, nacionalni in predvsem podjetniški ravni;
 • sposobnost učinkovite uporabe informacijskih, komunikacijskih in internetnih tehnologij za upravljanje poslovnih informacij in znanja;
 • poznavanje pomena zbliževanja sodobnih digitalnih tehnologij v poslovnem okolju;
 • sposobnost prenašanja rešitev sodobnih mobilnih, mrežnih in multimedijskih tehnologij v poslovno okolje s ciljem povečanja učinkovitosti njihovega upravljanja;
 • razumevanje koncepta poslovnega obveščanje, njegovega vpliva na uspešnost upravljanja podjetij  in sposobnost njegove implementacije v poslovno okolje;
 • usposobljenost predvidevanja trendov tehnološkega razvoja in vključevanje pričakovanih tehnoloških dosežkov v strateške načrte podjetij;
 • sposobnost kritične presoje in izkoriščanja sodobne ITK tehnologije pri uporabi podatkovnih virov podjetja; 
 • usposobljenost sodelovanja na projektih strateškega načrtovanja poslovnega informacijskega sistema.
9
Inovativni poslovni procesi, odnosi, modeli

Predmet se osredinja na razvoj in upravljanje inovacij s celostnega vidika. Inovacije so kompleksen pojem, ki združuje številne pomembne vidike poslovanja, in tako linearno mišljenje in individualni pristop nista dovolj. Potrebna sta sodelovanje in sistematičen pristop. Predmet temelji na prvem pogoju, da so inovacije in inovativnost glavni dejavniki konkurenčnosti. Začne se z makroekonomskim pogledom na inovacije doma in na globalnem trgu s prepoznavanjem indeksov in kazalnikov ter raziskovanjem podpornih okolij za inovacije, z oddelki za raziskave in razvoj ter drugimi. Predmet zajema študij tehnoloških in storitvenih inovacij ter se nadaljuje z organizacijskim pogledom na inovacije, učenjem o tehnikah in metodah upravljanja inovacij. Predmet/modul se zaključi z globljim proučevanjem in razumevanjem trženja potencialne inovacije (raziskava trga, tržna strategija, segmentacija trga, potencial trga, vrednost za kupca ...). V času trajanja predmeta se študenti spodbujajo, da svoje novo znanje uporabijo pri študijah primerov in razvijejo skupinski projekt, ki bo predstavljal potencialno inovacijo.

Vsebina

 1. Teoretične opredelitve inovacijskih procesov v družbi, ki temelji na znanju (opredelitve osnovnih pojmov, definicij, pristopov, produktne in procesne inovacije, RR, inovacije v predelovalnih in storitvenih dejavnostih, vzorci širjenja inovacij glede na različne poslovne modele, državne in podjetniške inovacijske politike, študije primerov na ravni sektorjev in podjetij).
 2. Tehnike in metode inovacijskega managementa (tehnike managementa znanja, »inteligence« tržne tehnike, metode povezovanja in mreženja, management na področju človeških virov, tehnike za razvoj kreativnosti, tehnike za izboljšanje poslovnih procesov, inovacijski projektni management, tehnike na področju konstruiranja in oblikovanja novih proizvodov in storitev, metode za ustanavljanje novih podjetij in poslovnih modelov); študije primerov iz prakse.
 3. Paradigme podjetniških inovacijskih sistemov (zaprti in odprti podjetniški inovacijski sistemi, snovanje inovacijskih podjetniških  strategij;  prehodi iz stare v novo razvojno paradigmo; svetovni inovacijski trendi).
 4. Inovacijska strategija podjetja: pomen inovativnosti za poslovanje podjetja, analiziranje obstoječega globalnega tržnega in inovacijskega okolja (megatrendi, katera podjetja največ vlagajo v R&R, katera so najbolj inovativna svetovna podjetja), analiziranje (razumevanje) ključnih globalnih družbenih, ekonomskih, tehnoloških, okoljskih, demografskih in političnih izzivov ter njihov vpliv na prihodnost, povezava strateškega managementa in inovacijske strategije podjetja, opis inovacijske in R&R strategije podjetja, storitve in inovativnost, inovativnost srednjih in malih podjetij v primerjavi z velikimi podjetji, podjetja osnovana na novih tehnologijah (samorogi, fintech …), pravice industrijske lastnine, SWOT analiza.
 5. Razumevanje tržnega potenciala: vsebinska področja strategije trženja; pristopi k ocenjevanju tržnega potenciala za inovativne proizvode/storitve; uporaba orodja CANVAS.
 6. Orodja za management znanja in inovativnosti.
 7. Povezava novih poslovnih modelov s pravicami industrijske oziroma intelektualne lastnine.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja in analiziranja globalnega tržnega, inovacijskega in raziskovalno-razvojnega okolja; 
 • razumevanje pomena inovativnosti za razvoj podjetja, gospodarstva in celotne družbe;
 • obvladovanje in uporaba metod in tehnik inovacijskega managementa;
 • razumevanje inovacijskih procesov v različnih gospodarskih družbah, panogah in mrežnih povezavah (velika podjetja, mala in srednje velika podjetja);
 • sposobnost praktičnega reševanja razvojnih in trženjskih podjetniških problemov;
 • sposobnost vrednotenja inovacij na področju znanosti, tehnologije in podjetniškega managementa;
 • celovito generiranje in vrednotenje novih poslovnih modelov, inovacijskih in tržnih strategij.
9
Menedžment v prodaji in marketingu

Se pogosto srečujete z izrazi v nadaljevanju, pa jih ne razumete povsem? Si želite bolje spoznati trende v razvoju prodaje in v menedžmentu prodaje, kompetence menedžmenta prodaje, proces menedžmenta prodaje, opredelitev marketinga in menedžmenta marketinga, trende v razvoju marketinga in menedžmenta marketinga, temeljne tržne koncepte, tržno okolje, povezanost menedžmenta prodaje in menedžmenta marketinga, načrtovanje prodaje in marketinga, merjenje trgov in napovedovanje prodaje, proces zaposlovanja osebja v prodaji in marketingu ter proces analize uspešnosti prodaje in marketinga? Predmet Menedžment v prodaji in marketingu vam bo zagotovo odkril veliko novosti, zlasti pa prikazal pomen povezovanja, sodelovanja med marketingom in prodajo.

Vsebina

1. UVOD V PRODAJO IN V MENEDŽMENT PRODAJE: trendi v razvoju prodaje in v menedžmentu prodaje, kompetence menedžmenta prodaje, proces menedžmenta prodaje 
UVOD V MARKETING IN V MENEDŽMENT MARKETINGA: razvoj in opredelitev marketinga in menedžmenta marketinga, trendi v razvoju marketinga in menedžmenta marketinga, temeljni tržni koncepti, tržno okolje, povezanost menedžmenta prodaje in menedžmenta marketinga
2. NAČRTOVANJE PRODAJE: opredelitev, cilji in pomen načrtovanja prodaje, proces načrtovanja prodaje, strategije in oblikovanje strategij prodaje
NAČRTOVANJE MARKETINGA: opredelitev, cilji in pomen načrtovanja marketinga, načrtovanje dolgoročnih odnosov s potrošniki, segmentiranje, izbor ciljnih trgov in pozicioniranje na trgu potrošnikov, trženjski splet, blagovna znamka, proces načrtovanja marketinga, strategije in oblikovanje strategij marketinga
3. MERJENJE TRGOV IN NAPOVEDOVANJE PRODAJE: merjenje možnega trga in možne prodaje ter merila za merjenje, proces napovedovanja prodaje
4. ZAPOSLOVANJE OSEBJA V PRODAJI: načela in oblike organiziranosti prodaje, zaposlovanje osebja v prodaji, cilji, opis dela, profil zaposlenega, usposabljanje osebja v prodaji, motiviranje in nagrajevanje prodajalcev
5. ZAPOSLOVANJE OSEBJA V MARKETINGU: načela in oblike organiziranosti marketinga, zaposlovanje osebja v marketingu, cilji, opis dela, profil zaposlenega, usposabljanje osebja v marketingu, motiviranje in nagrajevanje osebja v marketingu
6. ANALIZA USPEŠNOSTI PRODAJE IN MARKETINGA: opredelitev analize uspešnosti prodaje in marketinga, vrste analiz uspešnosti prodaje in marketinga in njihov pomen za poslovanje podjetja

Cilji in kompetence

Cilji predmeta:

 • sistematično nadgraditi trženjsko znanje na področju menedžmenta prodaje in marketinga;
 • usposobiti študenta za uporabo pridobljenega znanja v konkretnih kompleksnih situacijah na področju menedžmenta prodaje in marketinga;
 • usposobiti študenta za samostojno uporabo pridobljenega znanja v procesih sprejemanja poslovnih odločitev podjetja/organizacije.

Kompetence:

 • sposobnost kreativnega spopadanja z izzivi globalnega marketinga in prodaje ter kreativnega razmišljanja za učinkovito reševanje poslovnih problemov;
 • sposobnost razumevanja pomembnosti procesa menedžmenta prodaje in marketinga za sprejemanje trženjskih odločitev v praksi;
 • usposobljenost za analizo, sintezo in samostojno oblikovanje rešitev trženjskih problemov podjetja/organizacije;
 • razvoj veščin za uporabo znanja s področja menedžmenta prodaje in marketinga;
 • poznavanje procesa menedžmenta prodaje in marketinga;
 • poznavanje vloge prodaje in marketinga v okviru mikro in makro okolja podjetja;
 • sposobnost uporabe metod in tehnik, ki omogočajo učinkovito načrtovanje in upravljanje na področju prodaje in marketinga;
 • sposobnost za razumevanje in kritično analizo pri reševanju konkretnih poslovnih problemov na področju vodenja procesov prodaje in marketinga;
 • sposobnost samostojnega načrtovanja, vodenja in evalviranja procesov ter uporabo uspešnih orodij na področju menedžmenta prodaje in marketinga glede na potrebe trga in konkurenčnih prednosti izdelkov/storitev;
 • sposobnost uporabe pridobljenih znanj in veščin pri analizi, načrtovanju, udejanjanju in nadzoru odločitev na področju menedžmenta prodaje in marketinga;
 • usposobljenost analize, sinteze, predvidevanja in načrtovanja strateških odločitev podjetja na področju menedžmenta prodaje in marketinga;
 • razvoj komunikacijskih  in pogajalskih sposobnosti, timsko delo in sposobnost kritične /samo/refleksije.
9
Raziskave trga

Pri tem predmetu se boste naučili, kako načrtovati in opraviti trženjsko raziskavo ter kako analizirati in interpretirati zbrane podatke. Spoznali boste temeljne metodološke koncepte v (trženjskem) raziskovanju in se naučili, kako napisati dispozicijo oz. načrt za trženjsko raziskavo. Osnovni namen dispozicije je, da raziskovalec pred izvedbo raziskave ustrezno opredeli raziskovalni problem in predvidi ustrezno zbiranje empiričnih podatkov, ki mu bodo omogočili, da poišče odgovore na zastavljena vprašanja (oz. rešitve raziskovalnega problema). Dispozicija pravzaprav predstavlja natančen načrt trženjske raziskave, iz katerega mora biti razvidno:

 • kaj je raziskovalni problem oz. od kod izvira potreba po raziskovanju,
 • kakšni so cilji trženjske raziskave in z njimi povezana raziskovalna vprašanja (kaj želimo z raziskavo ugotoviti),
 • kako bomo pridobili potrebne podatke za rešitev raziskovalnega problema,
 • koga bomo vključili v raziskavo (ciljna populacija, vzorec),
 • kakšna bo korist izsledkov raziskave za rešitev raziskovalnega problema oz. za sprejemanje nadaljnjih poslovnih odločitev.

Vsebina

 1. Uvod v raziskave trga: vloga in pomen raziskave trga, predpogoji za uspešno raziskovalno delo, etični vidiki raziskovalnega dela
 2. Metode raziskave trga: kvantitativni in kvalitativni pristop
 3. Teorija in praksa merjenja: kakovost, zanesljivost, veljavnost merjenja
 4. Faze raziskovalnega procesa
 5. Zbiranje podatkov: izbira in priprava raziskovalnega pristopa:
 • opazovanje,
 • spraševanje: intervju, fokusna skupina, projekcijske tehnike
 • eksperiment
 1. Metode obdelave in analize podatkov: deskriptivna, univariatna in bivariatna statistična analiza
 2. Sodobni vidiki proučevanja raziskovanja in uporaba rezultatov raziskovanja za potrebe marketinga in prodaje

Cilji in kompetence

Cilji predmeta:

 • usposobiti študenta za načrtovanje in izvedbo zahtevnejših raziskav trga s področja poslovnih ved;
 • usposobiti študenta za samostojno uporabo pridobljenega znanja v procesih sprejemanja poslovnih odločitev podjetja/organizacije;

Kompetence:

 • obvladovanje raziskovalnih metod in postopkov z uporabo analitičnih in programskih orodij v funkciji odkrivanja novih poslovnih priložnosti in oblikovanja ustreznih marketinških in prodajnih strategij;
 • sposobnost načrtovanja, izvedbe in analize zahtevnejših raziskav trga s področja poslovnih ved;
 • sposobnost uporabe kvalitativnih in kvantitativnih metod raziskovanja s področja poslovnih ved;
 • sposobnost zbiranja in analize različnih virov podatkov;
 • usposobljenost za analizo, sintezo in samostojno oblikovanje rešitev trženjskih problemov podjetja/organizacije;
 • razvoj veščin za uporabo znanja s področja zahtevnejših raziskav trga s področja marketinga in prodaje;
 • sposobnost uporabe ustreznih metod raziskave trga glede na namen raziskovanja;
 • sposobnost uporabe metod univariatne, bivariatne in multivariatne analize v poslovnih aplikacijah na področju marketinga in prodaje;
 • sposobnost interpretacije rezultatov raziskave trga s področja marketinga in prodaje;
 • sposobnost za spremljanje in vrednotenje doseganja ciljev marketinga in prodaje;
 • razvoj komunikacijskih  in pogajalskih sposobnosti, timsko delo in sposobnost kritične /samo/refleksije.
6
Psihologija prodaje

Razumevanje vedenja strank je ključni dejavnik tržnega uspeha. Zato boste študenti pri predmetu iskali odgovore na vprašanja, kateri so psihološki dejavniki, ki vplivajo na vedenje strank, kakšen je vpliv emocionalnega doživljanja na uspešnost poslovnega delovanja, kako uporabljamo psihologijo v marketingu in prodaji, kateri so psihološki dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo in zvestobo strank, kakšna je vloga osebnosti v poslovnem odnosu, kakšni so psihološki vidiki poslovne klime itd. Pri predmetu boste imeli veliko priložnosti za preizkus naučenega v obliki simulacij in aplikativnih nalog.

Vsebina

Razumevanje vedenja strank kot ključni dejavnik tržnega uspeha

 • Temeljni dejavniki vedenja porabnikov; vpliv psiholoških dejavnikov na vedenje strank (B2C in B2B).
 • Kognitivni in konativni (motivacijske, čustvene) temelji vedenja strank.
 • Vedenje strank in družba.
 • Čustva in poslovanje, vpliv emocionalnega doživljanja na uspešnost poslovnega delovanja.
 • Vloga socialnih motivov v poslovnih odnosih.
 • Uporaba psihologije v marketingu in prodaji.
 • Psihološka načela zavestnega odločanja.

Zadovoljstvo in zvestoba porabnikov

 • Psihološki dejavniki zadovoljstva strank.
 • Psihološki dejavniki zvestobe strank.

Vloga osebnosti v poslovnem odnosu.

 • Vloga samopodobe, samovrednotenja in samospoštovanja v poslovnem odnosu.
 • Osebnost in samopodoba.

Poslovna klima in organizacijska kultura

 • Psihološki vidiki komuniciranja s strankami.
 • Psihološki vidiki poslovne klime.
 • Vrednote in drugi psihološki dejavniki organizacijske kulture.

Cilji in kompetence

 • Usposobljenost za poznavanje in obvladovanje vedenja strank.
 • Razumevanje vpliva psiholoških dejavnikov na vedenje strank (B2C in B2B).
 • Obvladovanje kognitivnih in konativnih (motivacijske, čustvene) temeljev vedenja strank. 
 • Razumevanje vpliva emocionalnega doživljanja na uspešnost poslovnega delovanja.
 • Razumevanje vloge socialnih motivov v poslovnih odnosih.
 • Usposobljenost za uporabo znanja psihologije v marketingu in prodaji.
 • Sposobnost analiziranja psiholoških dejavnikov zadovoljstva in zvestobe strank.
 • Poznavanje vloge osebnosti v poslovnem odnosu in razumevanje vloge samopodobe, samovrednotenja in samospoštovanja v poslovnem odnosu.
 • Usposobljenost za uporabo psiholoških vidikov komuniciranja s strankami, poslovne klime in organizacijske kulture v marketingu in prodaji.
Obvezne učne enote
6
Razvoj izdelkov in blagovnih znamk

Pri razvoju izdelkov in njihovih blagovnih znamk kupci po navadi nimamo predstave, kakšno pot ima izdelek za sabo. Le kako izdelek nastane, kako se iz prototipa razvija naprej izdelek, njegov dizajn, embalaža, znamka, vrednost, povečuje kakovost, ustvari imidž? Kako se upravlja življenjski cikel izdelka? Kako lahko uporabimo marketinški splet kot orodje za razvoj novih izdelkov? Kako lahko strateško razvijamo blagovno znamko, kako ji ustvarimo vrednost, kako jo upravljamo? To so vprašanja, ki nas bodo usmerjala pri vsebinah predmeta in spodbujala našo radovednost.

Vsebina

1.    Uvod: opredelitev osnovnih konceptov (izdelek in njegov razvoj, ravni izdelka, blagovna znamka in njen razvoj)
2.    Klasificiranje in sestavine izdelkov: design izdelka, embalaža, znamka, vrednost, kakovost, image, izdelčni splet
3.    Menedžment izdelkov: SWOT analiza, življenjski cikel izdelka (ŽCI) in strategije v posameznih fazah ŽCI, portfolio modeli
4.    Razvoj novih izdelkov: marketinški splet kot orodje za razvoj novih izdelkov, strateško načrtovanje in proces razvoja novih izdelkov, cilji in strategije razvoja novih izdelkov
5.    Razvoj blagovne znamke in uravnotežen pogled nanjo: razvoj in značilnosti blagovnih znamk, vrste in funkcije blagovnih znamk, uravnotežen pogled na blagovno znamko - pogled porabnikov vs. pogled skrbnikov
6.    Menedžment blagovnih znamk: identiteta blagovne znamke, ustvarjanje poznavanja blagovne znamke, določanje elementov blagovne znamke, klasifikacija blagovnih znamk, strategije blagovne znamke
7.    Koncept vrednosti blagovne znamke: merjenje vrednosti blagovne znamke, modeli za merjenje vrednosti blagovne znamke
8.    Implementacija blagovne znamke: v podjetju (notranji branding) in zunaj podjetja (izbira orodij za dosego ciljne skupine blagovne znamke)

Cilji in kompetence

Cilji predmeta:

 • razumeti temeljna spoznanja, ki jih ponujajo pravila sodobnega razvoja izdelkov in blagovnih znamk;
 • usposobiti študenta za uporabo pridobljenih znanj in veščin pri analizi, načrtovanju, udejanjanju in nadzoru odločitev na področju razvoja izdelkov in blagovnih znamk;
 • usposobiti študenta za samostojno uporabo pridobljenih znanj in veščin v procesih sprejemanja poslovnih odločitev podjetja/organizacije.

Kompetence:

 • poznavanje in oblikovanje konceptov razvoja izdelkov in blagovnih znamk;
 • sposobnost obvladovanja sprememb in prilagajanja potrebam in zahtevam trga potrošnikov na podlagi stalnega evalviranja izdelkov;
 • sposobnost razumevanja pomembnosti procesa menedžmenta blagovnih znamk za sprejemanje trženjskih odločitev v praksi;
 • usposobljenost za analizo, sintezo in samostojno oblikovanje rešitev trženjskih problemov podjetja/organizacije;
 • poznavanje procesa razvoja izdelkov, značilnosti menedžmenta izdelkov in sposobnost uporabe metod in orodij, ki omogočajo učinkovito načrtovanje, oblikovanje in uvedbo izdelkov na trg;
 • poznavanje procesa menedžmenta blagovnih znamk;
 • poznavanje koncepta vrednosti blagovnih znamk ter sposobnost uporabe metod in modelov merjenja vrednosti blagovnih znamk v praksi;
 • sposobnost razvoja in uveljavljanja blagovne znamke v domačem in mednarodnem okolju;
 • razvoj veščin za uporabo znanja s področja razvoja novih izdelkov in blagovnih znamk;
 • sposobnost uporabe pridobljenih znanj in veščin pri analizi, načrtovanju, udejanjanju in nadzoru odločitev na področju razvoja izdelkov in blagovnih znamk;
 • razvoj komunikacijskih in pogajalskih sposobnosti, timsko delo in sposobnost kritične /samo/refleksije.
6
Integrirano marketinško komuniciranje

Komuniciranje je ena najpomembnejših kompetenc v poslovanju. Vendar kakšno vlogo igra komuniciranje pri trženju in oglaševanju? Ali gre za komuniciranje navznoter ali navzven oz. za oboje? Katere vrste, metode, tehnike komuniciranja so najučinkovitejše in kako jih celovito zastaviti v strateško komuniciranje podjetja ali na primer za razvoj blagovne znamke? Kako sodelovati z oglaševalci, mediji, agencijami za celovito marketinško komuniciranje?

Vprašanja, ki bodo spodbudila vašo radovednost in vam pomagala poiskati najnovejša znanja s področja marketinškega komuniciranja. Primeri dobrih praks in priložnost aplikacije na vaš aktualni primer iz delovnega okolja pa bodo ponudili nove priložnosti za uspeh vašega podjetja/organizacije na tem področju.

Vsebina

 • Gre za pomik od parcialnega gledanja na vsako posamezno orodje tržnega komuniciranja k mnogo kompleksnejšemu integriranemu pristopu. Ta zahteva razvijanje vpogleda v obstoječe segmente potrošnikov, izbiranje segmenta potencialnih kupcev in razvijanje konceptov, na osnovi katere jih je možno učinkovito doseči s pomočjo celovito zastavljenega spleta razpoložljivih orodij komuniciranja. Za doseganje načrtovanih rezultatov je treba zagotoviti kreativnost, pravilne reakcije v primeru krize, določiti, kako učinkovito je komuniciranje kot celota in koliko k temu prispeva posamezno orodje, ter sestaviti celovit plan komuniciranja.
 • Definicija integriranega marketinškega komuniciranja in njegova vloga.
 • Značilnosti procesa komuniciranja in komunikacijske teorije.
 • Cilji in proračun za aktivnosti trženjskega komuniciranja.
 • Oglaševanje kot orodje trženjskega komuniciranja - oblike, cilji, funkcije, proces oglaševanja, merjenje učinkov oglaševanja …
 • Tradicionalni množični mediji in razvoj novih medijev.
 • Načrtovanje medijev in medijskega spleta.
 • Druga orodja trženjskega komuniciranja
  (osebna prodaja, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi, PR, korporativno  komuniciranje, SEM, CEO, direktni marketing, sponzorstvo, donatorstvo  …).
 • Presojanje/merjenje učinkovitosti in uspešnosti trženjskega komuniciranja.
 • Družbeno-etični in pravni vidiki marketinške komunikacije

Cilji in kompetence

Študenti bodo razvili naslednje kompetence:

 • sposobnost strateške in taktičneuporabe osnovnih načel trženja in oglaševanja ter povezanih pojmov;
 • analitično razumevanje pomembnosti dolgoročnega razvoja blagovnih znamk;
 • obvladovanje ključnih dejavnikov, ki določajo učinkovito oglaševanje;
 • sposobnost kreativnega razumevanja različnih strategij oglaševanja in njihovo samostojno načrtovanje;
 • sintezo različnih oblik sodelovanja med oglaševalci, mediji in oglaševalskimi agencijami pri razvoju BZ in oglaševanja po vrstah medijev;
 • sposobnost kreativnega spopadanja s spremembami v marketing;
 • kreativnost in prilagodljivost v komunikaciji z deležniki;
 • sposobnost celovitega razmišljanja;
 • sposobnost timskega dela;
 • pozitiven odnos do dela na področju marketinškega komuniciranja.
6
Integrativni projekt

Ko raziskovanje in odkrivanje postaneta vaša partnerja. Predmet Integrativni projekt študente ponese na naslednjo raven raziskovalnih metod. Predmet ponuja poglobljeno razumevanje poslovnega raziskovanja in študente vodi skozi različne stopnje priprav na raziskovanje za projektno/magistrsko nalogo. Predmet že od začetne dispozicije naloge in dalje vključuje metode vzorčenja, izbire ustreznih metod in tehnik, tehnike analize podatkov in programske opreme ter interpretacije rezultatov vse do učinkovite predstavitve rezultatov raziskave. Študenti se spodbujajo, da svoj integrativni projekt pripravijo na podlagi konkretnega primera iz prakse organizacije, regije ali industrije ter da se kritično ozrejo na druge poslovne raziskave.

Vsebina

 • Izbor teme raziskovanja, formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Načrt projekta - strategija iskanja informacijskih virov in kritičen pregled literature ter raziskav
 • Odločanje o raziskovalnem pristopu in izboru raziskovalne strategije
 • Uporaba kvantitativnih ali kvalitativnih metod raziskovanja
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Metode analize: po možnosti statistična obdelava kvantitativnih podatkov
 • Sinteza celotnega projekta
 • Predstavitev rezultatov 
 • Posamezne vloge pri pridobivanju sredstev: posamezniki, podjetja, fundacije, neprofitne organizacije, država
 • Proces pridobivanja sredstev: oblikovanje skupnosti zainteresiranih darovalcev, oblikovanje skladov, vzpostavljanje stikov z darovalci, načrt pridobivanja sredstev
 • Pregled programov in skladov, ki razpisujejo sredstva za RR projekte
 • Priprava projekta in projektne dokumentacije
 • Prikaz osnov administrativno-finančnega vodenja projekta

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe znanstvenih metod pri projektnem raziskovanju;
 • zmožnost prepoznavanja in izkoriščanja priložnosti, ki se ponujajo v družbenem in delovnem okolju;
 • razumevanje socialne problematike ter sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev in njihovih posledic;
 • zavedanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • razumevanje odnosov med posamezniki, socialnimi organizacijami in družbenim okoljem, zmožnost za kompleksno sistemsko gledanje in delovanje;
 • načrtovanje in obvladovanje sprememb ob oblikovanju celovite ocene stanja v socialnih organizacijah ali družbenem okolju z upoštevanjem različnih dejavnikov;
 • sposobnost izvajanja, koordiniranja in organiziranja raziskav/projektov;
 • usposobljenost za prijavljanje projektov, ki so financirani iz evropskih sredstev;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • strateška usmerjenost, sposobnost ponujanja rešitev za preprečevanje njihovih negativnih posledic;
 • sposobnost učinkovitega delovanja v neprofitnih organizacijah in socialnih podjetjih, z zavedanjem pomena fleksibilnosti in učinkovitosti;
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja kooperativnih odnosov za delo v skupini in z drugimi uporabniki in skupinami (lokalna skupnost, organizacije javne uprave, nevladne organizacije, socialna podjetja).
18
Izbirni predmeti (izberete 3 predmete 6 + 6 + 6)

Izbirne predmete študent izbere iz skupnega nabora izbirnih predmetov, pri čemer lahko izbere tiste izbirne predmete, ki niso hkrati tudi obvezni predmeti njegovega programa. Fakulteta izvaja tiste izbirne predmete, na katere je prijavljeno zadostno število študentov. 

 • Družbene inovacije in storitve za kakovost življenja
 • Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika
 • Ekonomija mest prihodnosti
 • Ekonomika javnega sektorja
 • Ekonomska politika v medijih
 • Inovacije v e-izobraževanju
 • Integrirani trajnostni razvoj in prostorsko načrtovanje
 • Intelektualna lastnina
 • Javne politike in vodenje projektov v javnem sektorju
 • Kitajščina z značilnostmi azijske poslovne kulture
 • Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje
 • Kreativno upravljanje inovacij v storitveni dejavnosti
 • Kreativno upravljanje tehnoloških inovacij
 • Mednarodni marketing
 • Mednarodno gospodarsko pravo
 • Merjenje in zagotavljanje kakovosti življenja
 • Pozitivna psihologija
 • Psihologija izobraževanja
 • Psihologija prodaje
 • Psihologija vodenja
 • Razvoj in upravljanje ruralnih in urbanih zaledij mest
 • Ruščina z značilnostmi slovanske poslovne kulture
 • Sistemi trajnostne in pametne mobilnosti
 • Spletni marketing
 • Upravljanje odnosov s strankami (CRM) in poslovna inteligenca (BI)
 • Upravljanje znanja in učeča se organizacija
 • Kognitivno vedenjskih coaching
 • Inovativni pristopi v coachingu
 • Osebni coaching
 • Privabljanje, izbor in zaposlovanje kadrov
 • Trajnostni kadrovski menedžment in menedžment varnosti in zdravja
 • Mednarodne poslovne finance

Vsak predmet je ovrednoten s 6 ECTS.

24
Magistrska naloga

Magistrska naloga je pisni izdelek in rezultat samostojnega strokovnega dela študenta ob mentorstvu visokošolskega učitelja. V nalogi študent celovito zajame področja študijskega programa.

Z magistrsko nalogo študent pokaže:

 • da je sposoben razumevanja in aplikacije vsebin s področij študijskega programa,
 • da zna uporabiti interdisciplinarne in teoretične pristope pri reševanju konkretnih problemov iz prakse, predvsem na področju poslovanja,
 • da obvlada raziskovalne metode in postopke z uporabo različnih analitičnih in prognostičnih orodij,
 • da je sposoben kritično obravnavati strokovno problematiko ob upoštevanju teorij ter temeljnih in specifičnih konceptov,
 • da je sposoben kreativnega razmišljanja, oblikovanja smelih inovativnih konceptov in rešitev problemov,
 • da je sposoben učinkovite uporabe informacijske tehnologije in upravljanja informacij,
 • da ima kritičen odnos in distanco do lastnega dela in obstoječe prakse v spreminjajočem se okolju.

Vsebina

 • Izbor teme raziskovanja
 • Formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Odločanje o raziskovalnem pristopu in izboru raziskovalne strategije
 • Priprava dispozicije magistrske naloge: 
 1. Opredelitev problema raziskave in teoretičnih izhodišč
 2. Opredelitev pristopa k zastavljeni problematiki raziskovanja
 3. Opredelitev metod in tehnik raziskovanja za doseganje ciljev naloge
 4. Opredelitev členjenosti vsebine
 5. Opredelitev literature in virov 
 • Prijava teme in mentorja magistrske naloge
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Študij literature in virov
 • Izdelava magistrske naloge
 • Priprava predstavitve magistrske naloge in zagovor

Cilji in kompetence 

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja konkretnih problemov v domačem in mednarodnem poslovnem okolju;
 • sposobnost reševanja konkretne problematike s pomočjo usvojenega teoretičnega znanja;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov;
 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe znanstvenih metod pri raziskovanju;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • zmožnost partnerskega dela;
 • sposobnost povezovanja različnih znanj ter pomena uporabe strokovne literature;
 • sposobnost samostojnega učenja;
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa. 

Predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata 20. 1. 2022, in velja za študente, ki se bodo prvič vpisali v program v 2022/2023. Za študente, vpisane v študijski program do vključno 2021/2022, velja predmetnik oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če v izobraževanju redno napredujejo. Študij po tem programu lahko zaključijo do najkasneje 30. 9. 2025.

Mihael Hočevar,

magister marketinga in prodaje
Kot direktor se zavedam, da sta marketing in prodaja zelo pomembna segmenta pri delovanju podjetij in močno vplivata na njihovo uspešnost.

Mihael Hočevar,

magister marketinga in prodaje
Kot direktor se zavedam, da sta marketing in prodaja zelo pomembna segmenta pri delovanju podjetij in močno vplivata na njihovo uspešnost.

Pravi način študija za vas

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Fleksibilen online študij

Fleksibilen online študij

Študij je prilagojen sodobnemu načinu življenja, zaposlenim in mladim, ki želite biti del uspešne zgodbe podjetij.
Celostna podpora

Celostna podpora

Osebni online mentor, tehnična, organizacijska in podgoška podpora zagotavljajo študij po najvišjih standardih.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Aktiven študij ob podpori učiteljev, ki poznajo razliko med besedili v knjigi in resničnim življenjem.
Projekti za podjetja

Projekti za podjetja

Rezultat študentovega dela je 12 uporabnih projektov za podjetje ali organizacijo, kjer je zaposlen.

Magistri in kariera

Po magisteriju boste usposobljeni za opravljanje najzahtevnejših nalog v marketingu in menedžmentu prodaje, vključno z vodenjem projektnih in razvojnih timov. Zelo verjetno boste z magisterijem napredovali na delovnem mestu oziroma uspešneje konkurirali za novo zaposlitev tako doma kot tudi v tujini. Zaposlili se boste lahko v marketinških in prodajnih oddelkih v srednjih in velikih podjetjih kakor tudi v manjših podjetjih, kjer potrebujejo strokovnjaka za sistematični razvoj in usklajevanje marketinške in prodajne funkcije. Magisterij vam bo odprl vrata tudi za nadaljevanje študija v doktorskem programu.
Prijava
Šolnina in drugi prispevki
Priznavanje znanj

Vpis 2024/2025

Vse informacije o vpisu najdete na >> povezavi.

 

Vpisni pogoji

V 1. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor:

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 180 ECTS. 
 • je končal triletni visokošolski strokovni študijski program pred bolonjskim sistemom z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije, pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike).
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS. Iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete. 

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujete tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor:

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 240 ECTS. 
 • je končal študijski program za pridobitev univerzitetne  izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom).
 • je končal specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij. 
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete. 

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujete tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo naslednja področja: ekonomske, poslovne, upravne in organizacijske vede, sociologija, pravne, politične, družboslovne vede, humanistika.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

 • kopija diplomske listine ali potrdila o diplomiranju,
 • potrdilo o opravljenih izpitih,
 • življenjepis,
 • pismo, s katerim utemeljujete svojo namero o vpisu.

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode)

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med študijskimi programi iste stopnje. Prehodi so možni med študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prijave kandidatov za vpis v višji letnik po merilih za prehode  obravnava Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete. Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani program ter pogoje za prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo študij zaključiti po novem programu. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi med študijem.

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2024/2025 znaša 3.680,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik
Plačilo šolnine za en letnik je možno plačati na 12 obrokov. Obrok šolnine v študijskem letu 2024/2025 znaša 325,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2024 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

Način plačila študent opredeli v pogodbi ob vpisu. DOBA Fakulteta bo predvidoma trikrat letno usklajevala višino obrokov v skladu s stopnjo rasti življenjskih potrebščin v RS, pri čemer ob prvem vpisu v študij za prve tri mesece veljajo cene, kot so bile ob podpisu pogodbe. Plačilo šolnine za vpis v vsak nadaljnji letnik in vse ostale prispevke (diplomiranje, …) bo DOBA Fakulteta študentu zaračunala po ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor DOBA Fakultete predvidoma januarja za prihodnje študijsko leto.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek magistrske naloge.

>> Cenik storitev DOBA Fakultete

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je plačljivo. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si. V primeru, da komisija študentu prizna predmet v celoti, je študent upravičen do vračila šolnine v višini število ECTS predmeta x 50% vrednosti ECTS točke.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja  se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave.

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli