Marketing in prodaja

Podiplomski magistrski programi

Program Marketing in prodaja

Dve temeljni soodvisni področji poslovanja podjetja, marketing in prodaja, smo združili tako vam danes ponujamo izjemno uporaben magistrski program. Teorijo boste med e-študijem uravnoteženo podprli s konkretno prakso, saj boste pripravili marketinško strategijo, PR-strategijo, CRM-strategijo, raziskovali trg, izdelali načrt digitalnega marketinga, oblikovali prodajne cene … Pripravili pa boste tudi lasten marketinško-prodajni razvojni projekt. Pri študiju boste sodelovali s priznanimi in uglednimi strokovnjaki, ki vam bodo na praktičnih primerih pokazali, kako se uspešno spoprijeti z aktualnimi marketinškimi in prodajnimi izzivi. 

Študij na DOBA Fakulteti je za vas, ki si v prvi vrsti želite varen, predvsem pa zagotovljen študij, saj je Dobin model online študija uveljavljen in preizkušen online študij in tudi edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji. 


Z našimi pristopi boste pridobili znanja in razvili kompetence

Osredinjenost na stranko

Osredinjenost na stranko

Graditi odnos s strankami na osnovi skupnih vrednot ter s poudarkom na kakovosti in rezultatih.
Uspešna prodaja

Uspešna prodaja

Odkrivati nove poslovne priložnosti s kreativnimi akcijami in uporabo sodobnih orodij za uspešno prodajo.
Tržno usmerjeno vodenje

Tržno usmerjeno vodenje

Voditi druge s ciljem izgradnje odnosov in naprednih strategij za uspešno trženje.
Socialne kompetence in komuniciranje

Socialne kompetence in komuniciranje

Sodelovati s strankami in drugimi v podjetju za napredno delo v marketingu in prodaji z uporabo najsodobnejših komunikacijskih orodij.
Poznavanje poslovnih okolij

Poznavanje poslovnih okolij

Poznavati poslovanje in se kreativno spoprijemati z izzivi globalnega poslovnega okolja za trajnostno rast.
Ime *
Priimek *
Email *
Telefon

Profil študentov

0%

žensk

0-0

povprečna starost

0%

zaposlenih v gospodarstvu

0%

zaposlenih na vodstvenih delovnih mestih

Mihael Hočevar,

študent programa
Kot direktor založbe se zavedam, da sta marketing in prodaja zelo pomembna segmenta pri delovanju podjetij in močno vplivata na njihovo uspešnost.

Mihael Hočevar,

študent programa
Kot direktor založbe se zavedam, da sta marketing in prodaja zelo pomembna segmenta pri delovanju podjetij in močno vplivata na njihovo uspešnost.

Pravi način študija za vas

Predmetnik programa

1. letnik
2. letnik
Obvezni predmeti
8
Raziskave trga

Pri tem predmetu se boste naučili, kako načrtovati in opraviti trženjsko raziskavo ter kako analizirati in interpretirati zbrane podatke. Spoznali boste temeljne metodološke koncepte v (trženjskem) raziskovanju in se naučili, kako napisati dispozicijo oz. načrt za trženjsko raziskavo. Osnovni namen dispozicije je, da raziskovalec pred izvedbo raziskave ustrezno opredeli raziskovalni problem in predvidi ustrezno zbiranje empiričnih podatkov, ki mu bodo omogočili, da poišče odgovore na zastavljena vprašanja (oz. rešitve raziskovalnega problema). Dispozicija pravzaprav predstavlja natančen načrt trženjske raziskave, iz katerega mora biti razvidno:

 • kaj je raziskovalni problem oz. od kod izvira potreba po raziskovanju,
 • kakšni so cilji trženjske raziskave in z njimi povezana raziskovalna vprašanja (kaj želimo z raziskavo ugotoviti),
 • kako bomo pridobili potrebne podatke za rešitev raziskovalnega problema,
 • koga bomo vključili v raziskavo (ciljna populacija, vzorec),
 • kakšna bo korist izsledkov raziskave za rešitev raziskovalnega problema oz. za sprejemanje nadaljnjih poslovnih odločitev.

 

6
Finance za prodajo in marketing

Tudi področji prodaje in marketinga imata predviden del finančnih sredstev oz. svoj »budžet«. Ali veste, kolikšen del celotnih sredstev namenja vaše podjetje/organizacija za prodajo in marketing? Ali znate spremljati in izračunati učinkovitost porabljenih finančnih sredstev na uspešnost podjetja? Le kako spremljati učinkovitost posamezne marketinške akcije ali pa učinkovitost ukrepa stimulacije na povečanje prodaje? Pri predmetu boste iskali odgovore na ta vprašanja in namenili še poseben poudarek novejšim metodam, to je spremljanju finančnih investicij in izračunu njihove učinkovitosti v spletne aplikacije in družbene medije.

6
Menedžment v prodaji in marketingu

Se pogosto srečujete z izrazi v nadaljevanju, pa jih ne razumete povsem? Si želite bolje spoznati trende v razvoju prodaje in v menedžmentu prodaje, kompetence menedžmenta prodaje, proces menedžmenta prodaje, opredelitev marketinga in menedžmenta marketinga, trende v razvoju marketinga in menedžmenta marketinga, temeljne tržne koncepte, tržno okolje, povezanost menedžmenta prodaje in menedžmenta marketinga, načrtovanje prodaje in marketinga, merjenje trgov in napovedovanje prodaje, proces zaposlovanja osebja v prodaji in marketingu ter proces analize uspešnosti prodaje in marketinga? Predmet Menedžment v prodaji in marketingu vam bo zagotovo odkril veliko novosti, zlasti pa prikazal pomen povezovanja, sodelovanja med marketingom in prodajo.

9
Poslovna prognostika in strategija trajnostnega razvoja

Ta razburljivi predmet predstavlja nove vidike ter ponuja celovit vpogled v svet poslovanja in podjetništva. Predmetov o prognostiki ne najdemo pogosto v programu mednarodnega poslovanja. Vendar pa morajo v današnjem hitro spreminjajočem se svetu poslovni voditelji in podjetniki svoje organizacije usmeriti v pravo smer. Pri tem predmetu se študenti naučijo in razumejo namen in izzive napovedovanja in predvidevanja.

Predmet/modul se začne z vpogledom v razvoj teorije vodenja, kar študentom pomaga razumeti trende in cikle, nato pa jih razširiti glede na poslovne cikle ter življenjske cikle podjetij in izdelkov. Prav tako preko strategije in rasti posega v poslovno načrtovanje in napovedovanje. Študenti se učijo in delajo z analitičnimi metodami kot tudi z metodami intuitivnega napovedovanja in predvidevanja. Študenti imajo priložnost svoje znanje uporabiti pri študijah primerov, prav tako se lahko razvije izjemna razprava s študijskimi kolegi. To so tudi glavni vidiki predmeta. Predmet se zaključi s povezovanjem poslovnega napovedovanja s trajnostnim razvojem, kar pri študentih razvije poglobljeno razumevanje strategije trajnostnega razvoja.

9
Inovativni poslovni procesi, odnosi, modeli

Predmet se osredinja na razvoj in upravljanje inovacij s celostnega vidika. Inovacije so kompleksen pojem, ki združuje številne pomembne vidike poslovanja, in tako linearno mišljenje in individualni pristop nista dovolj. Potrebna sta sodelovanje in sistematičen pristop. Predmet temelji na prvem pogoju, da so inovacije in inovativnost glavni dejavniki konkurenčnosti. Začne se z makroekonomskim pogledom na inovacije doma in na globalnem trgu s prepoznavanjem indeksov in kazalnikov ter raziskovanjem podpornih okolij za inovacije, z oddelki za raziskave in razvoj ter drugimi. Predmet zajema študij tehnoloških in storitvenih inovacij ter se nadaljuje z organizacijskim pogledom na inovacije, učenjem o tehnikah in metodah upravljanja inovacij. Predmet/modul se zaključi z globljim proučevanjem in razumevanjem trženja potencialne inovacije (raziskava trga, tržna strategija, segmentacija trga, potencial trga, vrednost za kupca ...). V času trajanja predmeta se študenti spodbujajo, da svoje novo znanje uporabijo pri študijah primerov in razvijejo skupinski projekt, ki bo predstavljal potencialno inovacijo.

6
Psihologija prodaje: ljudje, kultura, spremembe in obnašanje strank

Razumevanje vedenja strank je ključni dejavnik tržnega uspeha. Zato boste študenti pri predmetu iskali odgovore na vprašanja, kateri so psihološki dejavniki, ki vplivajo na vedenje strank, kakšen je vpliv emocionalnega doživljanja na uspešnost poslovnega delovanja, kako uporabljamo psihologijo v marketingu in prodaji, kateri so psihološki dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo in zvestobo strank, kakšna je vloga osebnosti v poslovnem odnosu, kakšni so psihološki vidiki poslovne klime itd. Pri predmetu boste imeli veliko priložnosti za preizkus naučenega v obliki simulacij in aplikativnih nalog.

9
Mednarodna poslovna ekonomija

Mednarodno poslovanje se nanaša na širok nabor poslovnih dejavnosti, ki se opravljajo zunaj meja matične države. Zaradi vse hitrejše globalizacije je mednarodno poslovanje postalo zanimiva tema, ki je vzbudila pozornost vodstvenih delavcev, državnih uradnikov in akademikov. Mednarodno poslovanje zahteva drugačno vodenje kot domače poslovanje. Na mednarodni ravni globalizacija svetovnega gospodarstva in razlike med državami za mednarodna podjetja predstavljajo priložnosti kot tudi izzive. Menedžerji morajo pri sprejemanju mednarodnih strateških odločitev in pri vodenju mednarodnega poslovanja upoštevati globalizirano poslovno okolje. Vseobsegajoča logika predmeta je intuitivna – organizirana je okoli odgovorov, kaj, kje, zakaj in kako je povezano z mednarodnim poslovanjem. Pridobljeno znanje se v času trajanja predmeta uporablja pri različnih študijah primerov.

Izbirni predmeti (študent izbere en predmet)
7
Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika

Družbena odgovornost podjetja (DOP) je tek na dolge proge. Podjetje mora znati uporabiti številna orodja DOP, v skladu z njimi načrtovati in poročati o svojem delu, to predstaviti različnim javnostim in pri tem vključevati številne deležnike. Žal je v svetu še vedno veliko primerov slabe prakse. Ker je teh preveč, smo se odločili, da se bomo iz slabih primerov kaj naučili, govorili pa bomo predvsem o primerih dobre prakse ter tako krepili pozitiven odnos do podjetništva in razvoja družbe, ob tem pa se predvsem iz njih učili, kako biti družbeno odgovoren in trajnostno naravnan.

Z letom 2017 so velika podjetja v EU zavezana poročati o nefinančnih vidikih poslovanja. To pomeni, da morajo ob ekonomskih vidikih poslovanja poročati še o družbenih in okoljskih vidikih. Kako lahko to počnejo, kaj vse morajo ob tem vedeti in kako DOP integrirati v vse procese, izdelke in storitve podjetja, bomo odkrivali pri predmetu.

7
Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje

S terminologijo zastopanja interesov, lobiranja in pogajalskih tehnik se večkrat srečamo. Te izraze pogostokrat slišimo ali celo uporabljamo. Vendar ali res razumemo, kaj pomenijo? Kakšen namen ima lobiranje? Kaj je poslovno lobiranje? Kakšna je razlika med lobiranjem in komuniciranjem z vplivnimi javnostmi? Kakšen pomen imajo za organizacijo pogajanja ter kako so povezana s komuniciranjem in lobiranjem?

Pogosteje, kot se tega zavedamo, smo se v različnih okoliščinah prisiljeni angažirati v vlogi lobista oziroma pri pogajanjih zastopati svojo organizacijo. Kdor ne zna dobro komunicirati, ne bo znal poslovnim partnerjem ali organom oblasti uspešno predstaviti produktov, storitev ali projektov svoje organizacije, pridobiti kupcev ali investitorjev ter si pridobiti primernega položaja v lastnem delovnem okolju. Najmanj, kar potrebuje vsak za svojo obrambo, je poznavanje lobističnih in pogajalskih strategij in taktik, ki jih bodo pogosto drugi deležniki uporabljali v komunikaciji z vami. Pomembno je poznati tudi kriterije etičnosti in legitimnosti njihovega ravnanja, da bi se lahko dovolj hitro odločili, kako ravnati ob takih preizkušnjah.

Obvezni predmeti
18
Magistrska naloga

Magistrska naloga je pisni izdelek in rezultat samostojnega strokovnega dela študenta ob mentorstvu visokošolskega učitelja. V nalogi študent celovito zajame področja študijskega programa.

Z magistrsko nalogo študent pokaže:

 • da je sposoben razumevanja in aplikacije vsebin s področij študijskega programa,
 • da zna uporabiti interdisciplinarne in teoretične pristope pri reševanju konkretnih problemov iz prakse, predvsem na področju poslovanja,
 • da obvlada raziskovalne metode in postopke z uporabo različnih analitičnih in prognostičnih orodij,
 • da je sposoben kritično obravnavati strokovno problematiko ob upoštevanju teorij ter temeljnih in specifičnih konceptov,
 • da je sposoben kreativnega razmišljanja, oblikovanja smelih inovativnih konceptov in rešitev problemov,
 • da je sposoben učinkovite uporabe informacijske tehnologije in upravljanja informacij,
 • da ima kritičen odnos in distanco do lastnega dela in obstoječe prakse v spreminjajočem se okolju.
7
Projektna naloga

Ker je nekako v človeški navadi, da stvari delimo na manjše dele, tudi s predmeti študenti po navadi vidijo le delčke celote in sprejmejo izziv pri reševanju aktualnih problemov organizacij, ki pa zahtevajo celovit pristop, konkretno rešitev in uspešno implementacijo. S predmetom Projektna naloga ste študenti postavljeni pred izziv reševanja aktualnega problema neke organizacije in k uporabi vsega pri študiju pridobljenega znanja. Priložnost imate preizkusiti, kako uporabljati pridobljeno znanje v konkretnih aktualnih primerih ter pridobiti dragocene izkušnje in reference za nadaljnjo kariero.

7
Strategije in tehnike prodaje

Prodaja kot pomembna funkcija v podjetju postaja še pomembnejša s presežkom ponudbe na trgu. Kako organizirati prodajne procese, da bomo dosegli prodajne cilje, je želja večine podjetij. Pri predmetu nas bo zanimalo, v kakšnem odnosu sta marketinška in prodajna funkcija; kateri so strateški elementi in katere učinkovite tehnike prodaje; kako planirati in organizirati prodajne aktivnosti za uspešno prodajo; kakšni naj bodo prodajni proces, prenos dobrih praks, obvladovanje kupčevih ugovorov ter kako naj izkoristimo prodajne priložnosti z uporabo novih tehnologij.

7
Integrirano marketinško komuniciranje

Komuniciranje je ena najpomembnejših kompetenc v poslovanju. Vendar kakšno vlogo igra komuniciranje pri trženju in oglaševanju? Ali gre za komuniciranje navznoter ali navzven oz. za oboje? Katere vrste, metode, tehnike komuniciranja so najučinkovitejše in kako jih celovito zastaviti v strateško komuniciranje podjetja ali na primer za razvoj blagovne znamke? Kako sodelovati z oglaševalci, mediji, agencijami za celovito marketinško komuniciranje?

Vprašanja, ki bodo spodbudila vašo radovednost in vam pomagala poiskati najnovejša znanja s področja marketinškega komuniciranja. Primeri dobrih praks in priložnost aplikacije na vaš aktualni primer iz delovnega okolja pa bodo ponudili nove priložnosti za uspeh vašega podjetja/organizacije na tem področju.

7
Razvoj izdelkov in blagovnih znamk

Pri razvoju izdelkov in njihovih blagovnih znamk kupci po navadi nimamo predstave, kakšno pot ima izdelek za sabo. Le kako izdelek nastane, kako se iz prototipa razvija naprej izdelek, njegov dizajn, embalaža, znamka, vrednost, povečuje kakovost, ustvari imidž? Kako se upravlja življenjski cikel izdelka? Kako lahko uporabimo marketinški splet kot orodje za razvoj novih izdelkov? Kako lahko strateško razvijamo blagovno znamko, kako ji ustvarimo vrednost, kako jo upravljamo? To so vprašanja, ki nas bodo usmerjala pri vsebinah predmeta in spodbujala našo radovednost.

Izbirni predmeti (študent izbere dva predmeta)
7
Upravljanje odnosov s strankami (CRM) in poslovna inteligenca (BI)

Upravljanje odnosov s strankami (CRM) in poslovna inteligenca (BI) sta priložnosti za podjetja/organizacije, da si ustvarijo konkurenčno prednost, ker s tem povečajo učinkovitost in preglednost. Učinkovito in uspešno upravljanje odnosov s strankami je nujno za podjetje; tako bomo iskali odgovore, kakšno strategijo CRM oblikovati, kateri so osnovni pojmi in orodja, kako oblikovati prodajne baze, kakšna je vloga zaposlenih, kaj je analitika, kako skrbeti za zaščito podatkov itd. Pri poslovni inteligenci pa nas bo zanimalo, kako urejamo podatkovne baze in skladišča, kako rudarimo in analiziramo velike količine podatkov, kako jih lahko uporabimo za osnovo pri odločanju v organizaciji, kakšne informacijske sisteme naj uporabljamo.

7
Cenovne strategije in oblikovanje cen

Za podjetje/organizacijo je določitev cen izdelkov in storitev zelo pomemben dejavnik za uspešno poslovanje. Temelji zlasti na ekonomski teoriji cen in upravljanju konkurence, medtem ko se sprašujemo, kateri so psihološki dejavniki pojmovanja cen pri potrošnikih, kakšen je pomen stroškov pri določanju cen, kako poteka razvoj cenovnih strategij, kako oblikovati portfelj cen pri različnih izdelkih in storitvah. Zagotovo pa ste se že spraševali, kako določamo cene novim izdelkom ali storitvam, kako upravljamo cene posameznih tržnih poti in kakšno vlogo imajo strateške odločitve vodstva.

Skratka, pri predmetu Cenovne strategije in oblikovanje cen bomo spoznali vidik konkurence, pravne okvire in etične vidike določanja cen, cenovnih politik in taktik.

7
Spletni marketing

Spletni marketing se je razvil kot odziv na razvoj tehnologij in evolucijo prodajnih poti. Pri predmetu bomo iskali odgovore in proučevali dobre prakse: kakšne so uspešne strategije spletnega marketinga; katera so orodja in tehnike spletnega marketinga; kateri so uspešni poslovni modeli; kako upravljati digitalne marketinške poti; kako načrtovati, izpeljati, evalvirati spletne marketinške kampanje; kakšne so omejitve spleta, kateri so pomembni pravni vidiki … Študenti boste imeli priložnost naučeno preizkusiti v svojem delovnem okolju in predlagati izboljšave.

7
Korporativno komuniciranje

Komuniciranje v podjetju na splošno ter njegov vpliv na kulturo in uspešnost. Kaj pa je pomembno pri komuniciranju v prodaji in trženju? Katere komunikacijske tehnike uporabljamo pri oglaševanju in prodaji? Kako vodimo učinkovit prodajni pogovor? Kako uspešno javno nastopati? Kako sestaviti učinkovita pisna sporočila v kontekstu korporativnega komuniciranja?

Obvladovanje komuniciranja in tehnik kot ene najpomembnejših mehkih veščin. Pri predmetu boste imeli priložnost preizkusiti različne tehnike komuniciranja in prepoznati najučinkovitejše načine korporativnega komuniciranja.

7
Razvoj mrež in prodajnih kanalov

Pri predmetu bomo proučili možne strateške pristope k opredelitvi in upravljanju prodajnih mrež ter prodajnih kanalov kot dela celovite marketinške strategije podjetja. Spraševali se bomo, kakšne so podobnosti in razlike med prodajno mrežo in prodajnim kanalom; kako razvijati in upravljati distribucijske poti glede na lokacije ponudnikov in kupcev, tipe blaga ipd. Zanimalo nas bo, kako moderne tehnologije vplivajo na delovanje prodajnih mrež in prodajnih kanalov. Kakšne so cenovne strategije, kako oblikovati in upravljati vrednostne verige prodajnih mrež in prodajnih kanalov za doseganje ciljnih prodajnih rezultatov.

7
Mednarodno gospodarsko pravo

Bi želeli prepoznati, katero normo oziroma norme je treba uporabiti za konkretno pravno razmerje z mednarodnim elementom, to je razmerje med subjektoma, praviloma gospodarskima, ki po določenih merilih ne pripadata isti državi? Da bi lahko pravo uporabili v praksi, moramo predvsem poznavati njegovo sistematiko, da se lahko znajdemo v množici predpisov, ki jih sprejemajo najrazličnejše institucije in tudi avtonomno oblikujejo gospodarski subjekti znotraj meja posameznih držav in seveda zunaj njihovih okvirov.

Namen predmeta je, da pridobite znanje s področja mednarodnega gospodarskega prava in to znanje uporabite v praksi, hkrati pa tudi usvojite osnovna moralna načela delovanja mednarodnega prava oziroma prava na splošno in skladno z njimi delujete v praksi.

7
Organizacijska dinamika za odličnost podjetij in kreativno upravljanje sprememb

Organizacija in njena dinamika so med pomembnimi dejavniki, ki določajo uspešnost podjetja. Vključujejo tako organizacijske modele kot vpogled v vodenje, motivacijo, organizacijsko klimo, timsko delo itd. Sodobni trendi v vedno večji meri prepoznavajo pomen dobre organizacijske klime.

Pri predmetu boste skušali npr. najti odgovore, kaj podjetje lahko spremeni na organizacijskem področju, da bo bolj inovativno, bolj uspešno; kje so šibke točke organizacije; kako na organizacijo vplivajo vodenje, motivacija, komunikacija, kultura itd. Kako kultura ovira inovacijski proces; ali vodje spodbujajo inovacije? Kakšno vlogo ima etika v organizaciji?

7
Ekonomska politika v medijih

Predmet Ekonomska politika v medijih izhaja z vidika, da je v današnjem okolju, ko imamo neomejen dostop do informacij, najpomembnejša obdelava teh informacij. Vse vrste podjetij enostavno morajo razumeti, kaj bodo medijske novice o odnosu vlade pomenile za njihovo poslovanje. Predmet temelji na primerih iz medijev in prinaša boljše razumevanje dejanskih in prihodnjih ukrepov ekonomske politike.

Študenti bodo razlikovali med instrumenti ekonomske politike. Informacije v medijih bodo znali prenesti v ustrezne koncepte makroekonomske in ekonomske politike, kar bodo morali dokazati v svoji seminarski nalogi.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa. Izbirni predmeti in predmeti modula se izvajajo le v primeru, če je prijavljeno določeno število študentov. Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila študentov sama opredeli izbirne predmete in module, ki jih bo izvajala. Program se izvede ob vpisanih najmanj petnajst študentov.

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Fleksibilen online študij

Fleksibilen online študij

Študij je prilagojen sodobnemu načinu življenja, zaposlenim in mladim, ki želite biti del uspešne zgodbe podjetij.
Celostna podpora

Celostna podpora

Osebni online mentor, tehnična, organizacijska in podgoška podpora zagotavljajo študij po najvišjih standardih.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Aktiven študij ob podpori učiteljev, ki poznajo razliko med besedili v knjigi in resničnim življenjem.
Projekti za podjetja

Projekti za podjetja

Rezultat študentovega dela je 12 uporabnih projektov za podjetje ali organizacijo, kjer je zaposlen.

Magistri in kariera

Po magisteriju boste usposobljeni za opravljanje najzahtevnejših nalog v marketingu in menedžmentu prodaje, vključno z vodenjem projektnih in razvojnih timov. Zelo verjetno boste z magisterijem napredovali na delovnem mestu oziroma uspešneje konkurirali za novo zaposlitev tako doma kot tudi v tujini. Zaposlili se boste lahko v marketinških in prodajnih oddelkih v srednjih in velikih podjetjih kakor tudi v manjših podjetjih, kjer potrebujejo strokovnjaka za sistematični razvoj in usklajevanje marketinške in prodajne funkcije.
Prijava
Prispevki za študij
Priznavanje znanj

Oddajte svojo prijavo. Število mest je omejeno!

1. Izpolnite prijavo 

2. Priložite ustrezna dokazila:

 • kopija diplomske listine ali potrdila o diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih, življenjepis, pismo, s katerim utemeljujete svojo namero o vpisu.

3. Nadaljnja navodila za potrditev vpisa boste prejeli po mailu.

Vpisni pogoji

V 1. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor:

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 180 ECTS. 
 • je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne  izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom). 
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS. Iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete. 

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujete tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor:

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 240 ECTS. 
 • je končal študijski program za pridobitev univerzitetne  izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom).
 • je končal specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij. 
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete. 

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujete tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo naslednja področja: ekonomske, poslovne, upravne in organizacijske vede, sociologija, pravne, politične, družboslovne vede, humanistika.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

• kopija diplomske listine ali potrdila o diplomiranju,
• potrdilo o opravljenih izpitih,
• življenjepis,
• pismo, s katerim utemeljujete svojo namero o vpisu.

Razpis za vpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Višina vpisnine in šolnine za en letnik

Plačilo v obrokih

3.289,00 EUR

12 x 290,00 EUR

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega in Kariernega centra
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek magistrske naloge 749,00 EUR.

Priponka: Cenik DOBA Fakultete 2021/2022

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je plačljivo. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si. V primeru, da komisija študentu prizna predmet v celoti, je študent upravičen do vračila šolnine v višini število ECTS predmeta x 50% vrednosti ECTS točke.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja  se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave.

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo