Uporabna psihologija

Dodiplomski visokošolski programi

Program Uporabna psihologija

Današnji svet postaja vse bolj zapleten, priča smo nenehnim spremembam, ki povečujejo potrebe po psiholoških znanjih ter ustrezno usposobljenih psihologih, po strokovnjakih, ki znajo odgovoriti na vprašanja, povezana s človeškim vedenjem, ki znajo reševati strokovne izzive in hkrati razumejo odnose med strankami, med zaposlenimi in med konkurenti.

V dodiplomskem interdisciplinarnem programu Uporabna psihologija boste pridobili ustrezna znanja in razvili kompetence za optimalno izpolnjevanje teh zahtev. Spoznali boste, kako znanstvene ugotovitve ter temeljna in aplikativna psihološka znanja uspešno uporabiti za poklicni in osebni razvoj.

V programu se temeljne psihološke vsebine in metodološka znanja premišljeno prepletajo z uporabnimi psihološkimi vsebinami, kot so kadrovska in organizacijska psihologija, pedagoška psihologija, klinična psihologija, športna psihologija, gerontološka psihologija itd. Študijski program vključuje tudi vsebine s področja marketinga, managementa, ekonomije in sociale.

Ko boste končali dodiplomski visokošolski študijski program Uporabna psihologija, boste pridobili strokovni naslov diplomirani psiholog, diploma pa vam ne bo dala kvalifikacije za samostojno prakso v psihološki dejavnosti/to kvalifikacijo boste pridobili po zaključku magistrskega programa/. Podrobnejše podatke preberite v razdelku Diplomanti in kariera.

Visokošolski študijski program Uporabna psihologija je v Sloveniji edini dodiplomski študijski program psihologije, ki se izvaja v celoti online. Kljub odsotnosti osebnega stika je online študij dinamičen in interaktiven, z uporabo sodobne tehnologije in prilagojenih pedagoških pristopov omogoča razvijanje prav vseh praktičnih znanj in veščin.


Do uspeha s kombinacijo psiholoških in poslovnih znanj

Uporabna znanja

Uporabna znanja

Spoznali boste smeri uporabne psihologije in njihovo aplikacijo v praksi. Pridobili boste znanja na področju gerontološke, športne, kadrovske, organizacijske, klinične psihologije itd.
Kognitivne zmožnosti

Kognitivne zmožnosti

Razumeli boste temeljne zakonitosti človeškega mišljenja, čustvovanja in vedenja ter spoznali načine za krepitev optimalnega funkcioniranja posameznikov, skupin in organizacij.
Metodološka znanja

Metodološka znanja

Pridobili boste kompetence na področju statistike, metodologije raziskovanja in osnov psihometrije, ki so osnova za interpretiranje, načrtovanje in izvajanje osnovnih psiholoških raziskav.
Osebni razvoj

Osebni razvoj

Pri svojem delu boste postali bolj samostojni, odgovorni, inovativni in pripravljeni na uspešno timsko delo. Bolje boste komunicirali in učinkoviteje se boste soočali z izzivi na področju dela.
Socialne kompetence

Socialne kompetence

Naučili se boste, kako učinkovito sodelovati s posamezniki in skupinami, kako krepiti svoje socialne veščine, jasno izražati ideje ter upoštevati različne poglede.
Digitalne kompetence

Digitalne kompetence

Usposobili se boste za samozavestno in kritično uporabo digitalne tehnologije, za pridobivanje in izmenjavo informacij, komunikacijo in reševanje problemov s pomočjo IKT na vseh področjih.

Predmetnik programa

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Obvezne učne enote
9
Uvod v psihologijo
6
Uvod v pedagoško psihologijo
9
Statistika za psihologe
9
Psihologija osebnosti, motivacije in emocije
9
Kognitivna psihologija in osnove nevroznanosti
6
Organizacijska psihologija
6
Razvojna psihologija
6
Uvod v klinično psihologijo
Obvezne učne enote
9
Uvod v svetovanje in psihoterapijo
6
Projektni management in timsko delo
9
Kompetence psihologa
9
Metodologija raziskovanja za potrebe psihologov
9
Uporabna socialna psihologija
6
Psihologija učenja
6
Kadrovska psihologija
6
Duševno zdravje in duševne motnje
Obvezne učne enote
6
Osebni menedžment in komunikacija
6
Svetovanje za učenje in izobraževanje
18
Praktično izobraževanje v delovnem okolju
12
Zaključna strokovna naloga
18
Izbirni predmet 1, 2 in 3 (6ECTS + 6ECTS + 6ECTS)

Izbirne predmete študent izbere iz skupnega nabora izbirnih predmetov, pri čemer lahko izbere tiste izbirne predmete, ki niso hkrati tudi obvezni predmeti njegovega programa. Fakulteta izvaja tiste izbirne predmete, na katere je prijavljeno zadostno število študentov

 • Digitalizacija in posameznik
 • Dizajnersko razmišljanje
 • Družinsko podjetništvo
 • Interno komuniciranje
 • Javna uprava in poslovanje javnega sektorja
 • Medkulturni menedžment
 • Menedžment dogodkov
 • Menedžment kakovosti v izobraževanju
 • Nevromarketing
 • Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost
 • Organiziranje kakovosti življenja
 • Osebni menedžment in komunikacija
 • Podjetništvo in kultura podjetja
 • Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog – 1. tuji jezik ang./nem./ita.
 • Povezava med mediji, odnosi z javnostmi in marketingom
 • Razvoj zaposlenih
 • Razvojna psihologija
 • Socialni marketing
 • Strateško načrtovanje v turističnih podjetjih in organizacijah in njihovo upravljanje
 • Športna psihologija

Vsak predmet je ovrednoten s 6 ECTS.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa. Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila študentov sama opredeli izbirne predmete, ki jih bo izvajala.

Predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata 20. 1. 2022, in velja za študente, ki se bodo prvič vpisali v program v 2022/2023. Za študente, vpisane v študijski program do vključno 2021/2022, velja >>predmetnik oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če v izobraževanju redno napredujejo. Študij po tem programu lahko zaključijo do najkasneje 30. 9. 2026.

Dr. Marko Divjak,

profesor na DOBA Fakulteti
»Pri študiju spodbujamo aktivno učenje, kjer imajo pomembno vlogo dialog in socialna interakcija ter povratne informacije vrstnikov, mentorjev in profesorjev, ki smo predvsem v vlogi moderatorjev in usmerjevalcev študijskega procesa.«

Dr. Marko Divjak,

profesor na DOBA Fakulteti
»Pri študiju spodbujamo aktivno učenje, kjer imajo pomembno vlogo dialog in socialna interakcija ter povratne informacije vrstnikov, mentorjev in profesorjev, ki smo predvsem v vlogi moderatorjev in usmerjevalcev študijskega procesa.«

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Aktivno učenje

Aktivno učenje

Z usmerjanjem učitelja in opravljanjem različnih nalog boste aktivno (so)ustvarjali novo znanje in razumevanje.
Interdisciplinarno povezovanje

Interdisciplinarno povezovanje

Temeljna in uporabna psihološka znanja boste povezali z znanji na poslovnih področjih.
Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online študij je prilagojen sodobnemu načinu življenja, zaposlenim, posameznikom z družino in aktivnim mladim.
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Študij poteka ob podpori učiteljev, ki poznajo razliko med besedili v knjigi in resničnim življenjem.

Diplomanti in kariera

Ko boste končali dodiplomski visokošolski študijski program Uporabna psihologija boste pridobili strokovni naslov diplomirani psiholog, diploma pa vam ne bo dala kvalifikacije za samostojno prakso v psihološki dejavnosti/to kvalifikacijo boste pridobili po zaključku magistrskega programa/. Po diplomi se boste lahko zaposlili v podjetjih v kadrovskih službah, v marketingu, v medgeneracijskih centrih, nevladnih organizacijah, domovih za starejše, itd. Program izobražuje študente za delo v podjetjih, organizacijah, javni upravi, nevladnih organizacijah in na drugih delovnih mestih, kjer bodo diplomanti s svojim znanjem lahko prispevali k diagnosticiranju procesov, stanja in ukrepov na različnih področjih delovanja.
Zaradi širokih temeljnih in interdisciplinarnih znanj ter kompetenc bodo diplomanti programa zaposleni v širokem spektru delovnih organizacij:
• v podjetjih in organizacijah na področju dela in razvoja človeških virov (kadrovske službe, marketing, prodaja, projektno vodenje in organizacija, varnost in zdravje na delovnem mestu),
• v državnih in upravnih ustanovah (zbornice, zavodi, občine itd.),
• v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (vrtci, šole, vzgojni zavodi),
• v nevladnih organizacijah, ki delujejo na različnih področjih,
• v javnih in zasebnih organizacijah, ki zagotavljajo socialno varstvene storitve (domovi za starejše občane, centri za socialno delo).
Diplomanti programa bodo zaposleni kot svetovalci, strokovni sodelavci, projektni vodje. Vloge, ki jih bodo opravljali, bodo različne, od podpore in strokovnega svetovanja posameznikom, skupinam in organizacijam, vodenja timov, moderiranja in vodenja svetovalnih razgovorov, mediacije med različnimi deležniki, reševanja konfliktov itd. Študij pa boste lahko nadaljevali tudi na ustreznih magistrskih programih, za katere boste kot diplomiran psiholog/diplomirani psihologinja izpolnjevali pogoje za vpis, tudi v magistrskem programu DOBA Fakultete Psihologija.
Vpisni pogoji in prijava na študij
Šolnina in drugi prispevki
Priznavanje znanj

Vpis 2024/2025

Vse informacije o vpisu najdete na >> povezavi.

Vpisni pogoji

V prvi letnik dodiplomskega študijskega programa Uporabna psihologija se lahko vpiše, kdor je opravil najmanj: 

 • splošno maturo
 • poklicno maturo ali
 • pred letom 2002 končal katerikoli štiriletni srednješolski program z zaključnim izpitom

Diplomanti višješolskih programov se vpišete v 1. letnik programa. 

Pogoje za vpis v študijski program izpolnjujejo tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za prehode med programi

Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje, torej prve stopnje. Prehodi so možni med študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa Uporabna psihologija.

Prijave kandidatov za vpis v višji letnik po merilih za prehode obravnava Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete. Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani program ter pogoje za prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo študij zaključiti po novem programu. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi med študijem.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

Če je število prijavljenih kandidatov večje od števila razpisanih mest, bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, kandidati bodo izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. splošni maturi – 60 % točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole – 40 % točk

V primeru, da ima ob upoštevanih kriterijih ob omejitvi vpisa več študentov isto število točk in se nahajajo na meji števila razpisanih mest, imajo prednost gimnazijski maturanti, nadalje pa kandidati z boljšim povprečjem ocen v 3. in 4. letniku.

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2024/2025 znaša 3.920,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik
Plačilo šolnine za en letnik je možno plačati na 12 obrokov. Obrok šolnine v študijskem letu 2024/2025 znaša 343,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2024 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

Način plačila študent opredeli v pogodbi ob vpisu. DOBA Fakulteta bo predvidoma trikrat letno usklajevala višino obrokov v skladu s stopnjo rasti življenjskih potrebščin v RS, pri čemer ob prvem vpisu v študij za prve tri mesece veljajo cene, kot so bile ob podpisu pogodbe. Plačilo šolnine za vpis v vsak nadaljnji letnik in vse ostale prispevke (diplomiranje, …) bo DOBA Fakulteta študentu zaračunala po ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor DOBA Fakultete predvidoma januarja za prihodnje študijsko leto.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek diplomiranja. 

>> Cenik storitev DOBA Fakultete

 

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega izobraževanja za pridobitev izobrazbe ali programov za izpopolnjevanje in neformalnega izobraževanja, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam, določenim s programom.

Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta, da se znanja lahko ovrednotijo po določilih ECTS.

Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...). Na osnovi pridobljenih listin z naslova neformalnega izobraževanja se lahko nadomesti do največ 12 ECTS pri izbirnih predmetih študijskega programa. 

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. 

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli