Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

Podiplomski magistrski programi

Program Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

Edini e-študij v Sloveniji, ki združuje ključna področja za razvoj in delovanje na področju vseživljenjskega izobraževanja in socialnih dejavnosti: menedžment, izobraževanje, sociala. 

Smer IZOBRAŽEVANJE je za vas, ki razmišljate, kako uvesti e-izobraževanje za vaše zaposlene, hkrati pa želite pridobiti višjo formalno izobrazbo. Smer SOCIALA pa za vse, ki si želite uspešnejšega poslovanja na področju sociale ter hkrati napredovati, saj boste kot diplomant/ka programa (smer SOCIALA) imeli možnost opravljanja strokovnega izpita iz socialnega varstva. Program Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju (smer sociala) se namreč upošteva za izpolnjevanje izobrazbenega pogoja po 69. členu Zakona o socialnem varstvu!

Študij na DOBA Fakulteti je varen, predvsem pa zagotovljen študij, saj je Dobin model online študija uveljavljen in preizkušen online študij in tudi edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji. 


Z našimi pristopi boste pridobili znanja in razvili kompetence

Vodenje in menedžment

Vodenje in menedžment

Voditi druge s ciljem izgradnje odnosov in naprednih strategij za uspešno poslovanje.
Upravljanje inovacij

Upravljanje inovacij

Obvladovati spremembe pri poslovanju in strateško uvajati inovacije s kreativnim razmišljanjem.
Organiziranje socialnih dejavnosti

Organiziranje socialnih dejavnosti

Interdisciplinarno povezovati in mrežiti različne ciljne skupine v raznolikih družbenih in kulturnih okoljih.
Socialne kompetence in komuniciranje

Socialne kompetence in komuniciranje

Sodelovati z različnimi ciljnimi skupinami za uspešen, etičen in trajnostni razvoj.
Inovativno izobraževanje

Inovativno izobraževanje

Poznavati najsodobnejše trende in integralno inovirati z uporabo sodobnih tehnologij v vseh okoljih, ki gradijo znanje.
Ime *
Priimek *
Email *
Telefon

Profil študentov

0%

žensk

0

povprečna starost

0%

zaposlenih v negospodarstvu

0%

zaposlenih na vodstvenih položajih

Nina Petkovšek,

magistrica programa
Diploma mi je poleg novega znanja prinesla tudi večjo samozavest in potrditev, da tudi jaz zmorem.

Nina Petkovšek,

magistrica programa
Diploma mi je poleg novega znanja prinesla tudi večjo samozavest in potrditev, da tudi jaz zmorem.

Pravi način študija za vas

Predmetnik programa

1. letnik
2. letnik (smer Sociala)
2. letnik (smer Inovativno izobraževanje)
Obvezni predmeti
9
Inovativni poslovni procesi, odnosi in modeli

Predmet se osredinja na razvoj in upravljanje inovacij s celostnega vidika. Inovacije so kompleksen pojem, ki združuje številne pomembne vidike poslovanja, in tako linearno mišljenje in individualni pristop nista dovolj. Potrebna sta sodelovanje in sistematičen pristop. Predmet temelji na prvem pogoju, da so inovacije in inovativnost glavni dejavniki konkurenčnosti. Začne se z makroekonomskim pogledom na inovacije doma in na globalnem trgu s prepoznavanjem indeksov in kazalnikov ter raziskovanjem podpornih okolij za inovacije, z oddelki za raziskave in razvoj ter drugimi.

Predmet zajema študij tehnoloških in storitvenih inovacij ter se nadaljuje z organizacijskim pogledom na inovacije, učenjem o tehnikah in metodah upravljanja inovacij. Predmet/modul se zaključi z globljim proučevanjem in razumevanjem trženja potencialne inovacije (raziskava trga, tržna strategija, segmentacija trga, potencial trga, vrednost za kupca ...). V času trajanja predmeta se študenti spodbujajo, da svoje novo znanje uporabijo pri študijah primerov in razvijejo skupinski projekt, ki bo predstavljal potencialno inovacijo.

9
Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti

Ljudje predstavljajo konkurenčno prednost in bistven vir organizacije, je pa njihovo upravljanje velik izziv, saj ne obstaja edinstven način. Pred študente je postavljen izziv, da na svoje delovno mesto pogledajo z vidika vodenja in organizacije. Predmet Kreativno upravljanje človeških virov opozarja na pomembnost strateškega in sistemskega pristopa k upravljanju človeških virov, od pridobivanja in zaposlovanja, materialnih povračil, delovnih razmerij, upravljanja uspešnosti, učenja in razvoja do zagotavljanja kakovosti delovnega življenja. Študenti imajo priložnost dodatno raziskati načrtovanje delovnega prostora, letni razgovor in ocenjevanje delovne uspešnosti, pomen upravljanja človeških virov v mednarodnem kontekstu, težave z diskriminacijo, politike upravljanja človeških virov in druge povezane tematike. S skupinskim projektom študenti pripravijo konstruktivne rešitve za dejanske izzive upravljanja človeških virov ter vadijo pripravo in izvedbo učinkovite predstavitve.

9
Ekonomika javnega sektorja

Predmet Ekonomika javnega sektorja se ukvarja z živo in obsežno tematiko o tem, kaj je javni sektor, kaj obsega, kako velik naj bo, kako vlogo naj ima in kako naj oblikuje svoje programe. Obstajajo splošna načela, na katerih sloni javni sektor danes, veljala pa so tudi že pred desetletji – poleg osnovnih načel se tudi razumevanje javnega sektorja in njegove vloge sčasoma spreminja, spreminjajo se oblike njegovega delovanja, njegove funkcije se razvijajo in prilagajajo sodobnim demografskim, socialnim, okoljskim in gospodarskim razmeram v družbi. Pri predmetu bomo spoznavali vlogo in obseg javnega sektorja, osnove ekonomike blaginje, osnove javne izbire, javne izdatke: zdravstvo, izobraževanje, obramba, osnove davčnega sistema in davki.

9
Upravljanje podjetij z informacijskimi tehnologijami

Pri tem predmetu imajo študenti priložnost informacijske tehnologije (IT) spoznati z vidika organizacije. Praviloma IT znamo uporabljati pri vsakdanjem delu, manj znano pa je, kako upravljati vse vidike sistemov IT v organizaciji. Tako ta predmet ponuja drugačen in bolj sistematičen pogled na upravljanje IT s ciljem uspešnega poslovanja. Ko to znanje uporabijo za reševanje izzivov na delovnem mestu, študenti pridobijo nove konstruktivne zamisli za izboljšanje uporabe IT v svojih organizacijah. Pridobijo poglobljeno razumevanje, kako upravljati informacijsko tehnologijo v organizaciji, od nakupa do zagotavljanja varnosti IT z vidika sistema. Prav tako se naučijo, kako učinkovito uporabljati informacijske, komunikacijske in internetne tehnologije za upravljanje poslovnega obveščanja in znanja. Študenti se seznanijo in spoznajo vse pomembne faze razvoja in trajnosti IT v organizaciji, kjer takoj lahko uporabijo svoje znanje v delovnem okolju ali organizaciji.

7
Organizacijska dinamika za odličnost podjetij in kreativno upravljanje sprememb

Organizacija in njena dinamika sta med pomembnimi dejavniki, ki določajo uspešnost podjetja. Vključujejo organizacijske modele kot tudi vpogled v vodenje, motivacijo, organizacijsko klimo, timsko delo itd. Sodobni trendi v vedno večji meri prepoznavajo pomen dobre organizacijske klime.

Pri predmetu boste skušali npr. najti odgovore, kaj podjetje lahko spremeni na organizacijskem področju, da bo bolj inovativno, bolj uspešno; kje so šibke točke organizacije; kako na organizacijo vplivajo vodenje, motivacija, komunikacija, kultura itd. Kako kultura ovira inovacijski proces; ali vodje spodbujajo inovacije? Kakšno vlogo ima etika v organizaciji?

9
Metode poslovnega raziskovanja

Ta predmet izzove predsodke, da je raziskovanje dolgočasno in zahtevno. Odkriva nove vidike in možnosti raziskovanja, ki vodijo k pomembnim poslovnim dejavnikom pri uspešnem sprejemanju odločitev. Študenti poročajo, da so zaradi tega predmeta postali samozavestnejši med sestanki ali pri predstavljanju izboljšav upravi. Predmet o metodah raziskovanja je pomemben gradnik študijskega programa, saj študentom omogoči celoten vpogled v raziskovanje in jim pomaga razumeti raziskovalne zahteve za namene študija in za njihovo magistrsko nalogo.

Cilj tega predmeta je predstaviti glavne filozofije in pristope k raziskovanju ter uporabiti glavne kvantitativne/kvalitativne metode in tehnike ter s tem postaviti jasne raziskovalne kazalnike in standarde. Študenti imajo priložnost pripraviti predlog skupinskega raziskovalnega projekta in se tako naučiti, kako pripraviti podobne predloge raziskave, ovrednotiti raziskovalne članke in preiskati baze podatkov v svetu, da bi našli ustrezne znanstvene in strokovne članke, ki jih potrebujejo za študij. Predmet mejo obzorja premika v svet raziskovanja in proučevanja.

Izbirni predmeti (študent izbere en predmet)
8
Socialna zaščita v Evropi

Namen predmeta Socialna zaščita v Evropi je, da se seznanite z načini spoštovanja človekovih pravic na področju socialne zaščite, vrednotami socialne zaščite, z viri socialne zaščite in da začnete razmišljati, kako kreativno reševati probleme, s katerimi se spoprijemamo na področjih socialne zaščite. V Evropski uniji koordinacija sistemov poteka predvsem pri zaščiti iz sistemov socialne varnosti. Pojem socialne zaščite je sinonim za preprečevanje revščine in je glavni cilj držav Evropske unije prav njena preprečitev (Lizbonska strategija).

8
Trendi v inovativnem izobraževanju

Izobraževanje v svetu, Evropi in v Sloveniji se spoprijema z izzivi, kako odgovoriti na nove in nenehno spreminjajoče se izobraževalne potrebe. Te spremembe narekujejo spremenjena demografska in socialna slika, zaostreni pogoji financiranja izobraževanja, globalizacija ter vpetost tehnologije v življenje in delovanje posameznika in organizacij.

Glavni vzvod prilagajanja izobraževanja novi stvarnosti so inovacije. Podobno kot v drugih dejavnostih je danes tudi v izobraževanju inovacija večinoma plod smiselne integracije tehnologije (internet, mobilne naprave, računalništvo v oblaku) v določeno izobraževalno storitev ali proces. Seveda pa so mogoče tudi inovacije brez uporabe tehnologije, tudi v izobraževanju (na primer uvedba nove pedagoške metode v razredu), a glavnina inovacij v izobraževanju je podprta z uporabo sodobne tehnologije. S predmetom Trendi v inovativnem izobraževanju želimo predstaviti osnovne koncepte in značilnosti odprtega in e-izobraževanja kot vodilnih pristopov za inoviranje izobraževanja.

Obvezni predmeti
7
Merjenje in zagotavljanje kakovosti življenja

Namen predmeta je jasen: pogledati na kakovost življenja z več vidikov, tako objektivno kot subjektivno, individualno kot kolektivno ter tudi glede na vire, priložnosti in življenjske razmere v družbi. Predmet bo namenjen spoznavanju osnovnih pojmov in podatkov o kakovosti življenja ter razmišljanju o tem, kaj kakovost življenja je. Ali se v razvojnih dokumentih Slovenije koncept kakovosti življenja upošteva in ali ima država za državljane postavljene cilje, ki bodo izboljšali našo kakovost življenja. In če jih ima, ali smo sposobni te cilje uresničiti – kako jih meriti, s katerimi indikatorji in kaj smo na tem področju naredili v preteklem obdobju. V času trajanja predmeta se bomo poglobili v kakovost življenja posameznih subpopulacij v Sloveniji in skušali dognati, ali je njihovo življenje kakovostno – kaj bi lahko sami storili zase in zakaj tega ne storijo.

Naše vprašanje seveda je, ali smo se pripravljeni spoprijeti s preprosto resnico o stanju družbe današnjega časa: o prelaganju odgovornosti, nizki stopnji samodiscipline, predvsem pa, kaj smo pripravljeni storiti sami, da izboljšamo statistične kazalnike merljivosti kakovosti življenja.

7
Financiranje neprofitnih organizacij

Pri predmetu boste spoznali finančne naložbe v finančnem okolju na splošno in v povezavi z neprofitno dejavnostjo:

 • Finančno okolje. Evropska ekonomska in monetarna unija.
 • Opredelitev nekaterih pojmov, pomembnih za razumevanje delovanja financ in neprofitnih organizacij (različne pravne oblike organiziranja različnih dejavnosti, različne oblike financiranja različnih dejavnosti na eni strani in različne oblike naložb na drugi).
 • EU in EMU. Ekonomska in monetarna unija. EU-proračun. Kako deluje EU-sistem financiranja. Opredelitev in tovrstne možnosti financiranja različnih (tudi neprofitnih) dejavnosti.
 • Evropska kohezijska politika. Opredelitev, namen in različne možnosti na splošno ter za neprofitne organizacije.
 • Različne nacionalne in mednarodne finančne institucije. Njihov namen in smisel na splošno ter za delovanje neprofitnih organizacij.
 • Različni viri financiranja (lastniški viri kapitala, dolžniški viri kapitala; kratkoročni viri, dolgoročni viri; trg denarja, trg kapitala; sponzorstva, donacije, dobrodelni prispevki in drugi transferji).

Predvsem boste znali oblikovati poslovne odločitve, povezane z investiranjem. Razumeli boste delovanje nacionalnega in mednarodnega finančnega okolja ter finančnih institucij v povezavi z delovanjem neprofitnih organizacij.

7
Kreativno upravljanje z inovacijami v storitveni dejavnosti

Inovacije v storitveni dejavnosti so prav tako pomembne kot tehnološke, saj vse tehnološke inovacije vsebujejo tudi storitve (npr. raziskave, trženje, vzdrževanje …) in z razvojem tudi njihove izboljšave. Tehnološke in storitvene inovacije se torej prepletajo. Pri tem predmetu pa iščemo odgovore zlasti na vprašanja, kako potekajo inovacije v najbolj reprezentativnih storitvenih panogah, npr. trgovina, turizem, komunala, IT-programiranje, telekomunikacije, izobraževanje itd. Opazujemo razlike med panogami in med državami. Zanima nas, kakšni so trendi, kako ustvarjajo novosti, kako v teh panogah poteka invencijsko-inovacijski proces, kako v takih panogah vodijo/upravljajo inovacije, kje so ozka grla in z njimi možnosti za izboljšave. Študenti imate priložnost ob spoznavanju teorije in dobrih praks proučiti inoviranje svoje organizacije in predlagati izboljšave.

7
Integrativni projekt

Ko raziskovanje in odkrivanje postaneta vaša partnerja. Predmet Integrativni projekt študente ponese na naslednjo raven raziskovalnih metod. Predmet ponuja poglobljeno razumevanje poslovnega raziskovanja in študente vodi skozi različne stopnje priprav na raziskovanje za projektno/magistrsko nalogo. Predmet že od začetne dispozicije naloge in dalje vključuje metode vzorčenja, izbire ustreznih metod in tehnik, tehnike analize podatkov in programske opreme ter interpretacije rezultatov vse do učinkovite predstavitve rezultatov raziskave. Študenti se spodbujajo, da svoj integrativni projekt pripravijo na podlagi konkretnega primera iz prakse organizacije, regije ali industrije ter da se kritično ozrejo na druge poslovne raziskave.

18
Magistrska naloga

Magistrska naloga je pisni izdelek in rezultat samostojnega strokovnega dela študenta ob mentorstvu visokošolskega učitelja. V nalogi študent celovito zajame področja študijskega programa.

Z magistrsko nalogo študent pokaže:

 • da je sposoben razumevanja in aplikacije vsebin s področij študijskega programa,
 • da zna uporabiti interdisciplinarne in teoretične pristope pri reševanju konkretnih problemov iz prakse, predvsem na področju poslovanja,
 • da obvlada raziskovalne metode in postopke z uporabo različnih analitičnih in prognostičnih orodij,
 • da je sposoben kritično obravnavati strokovno problematiko ob upoštevanju teorij ter temeljnih in specifičnih konceptov,
 • da je sposoben kreativnega razmišljanja, oblikovanja smelih inovativnih konceptov in rešitev problemov,
 • da je sposoben učinkovite uporabe informacijske tehnologije in upravljanja informacij,
 • da ima kritičen odnos in distanco do lastnega dela in obstoječe prakse v spreminjajočem se okolju.
Izbirni predmeti (študent izbere dva predmeta)
7
Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika

Podjetja se danes že v precejšnji meri zavedajo pomena družbene odgovornosti in etike. Žal je v večini primerov družbena odgovornost v organizacijo uvedena kot posledica sledenja trendom, vendar brez pravega razumevanja. Zaradi pomanjkanja celovite strategije podjetje svojo družbeno odgovornosti izvaja v obliki posamičnih akcij, ki niso nujno povezane s poslanstvom podjetja. Posamične akcije se velikokrat zaustavijo pri financiranju lokalnih športnih društev ali kulturnih prireditev.

Pri predmetu boste spoznali, kaj pomeni razviti celovito strategijo družbene odgovornosti in kako je ta povezana s poslovno etiko. Naučili se boste razločevati med zakonodajo, moralo in etiko. Spoznali boste primere dobrih praks s področja družbene odgovornosti in poslovne etike doma in po svetu.

Po novem so velika podjetja z letom 2017 v EU zavezana poročati o nefinančnih vidikih poslovanja. To pomeni, da morajo ob ekonomskih vidikih poslovanja poročati še o družbenih in okoljskih vidikih. Kako to lahko počnejo, kaj vse morajo ob tem vedeti in kako DOP integrirati v vse procese, izdelke in storitve podjetja, bomo prav tako odkrivali pri predmetu.

7
Menedžment marketinga storitev

V sklopu predmeta bodo študenti natančneje spoznali trende v razvoju prodaje in v menedžmentu prodaje, kompetence menedžmenta prodaje, proces menedžmenta prodaje, opredelitev marketinga in menedžmenta marketinga, trende v razvoju marketinga in menedžmenta marketinga, temeljne tržne koncepte, tržno okolje, povezanost menedžmenta prodaje in menedžmenta marketinga, načrtovanje marketinga storitev, merjenje trgov in napovedovanje prodaje, proces zaposlovanja osebja v marketingu ter proces analize uspešnosti marketinga.

7
Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje

S terminologijo zastopanja interesov, lobiranja in pogajalskih tehnik se večkrat srečamo. Te izraze pogostokrat slišimo ali celo uporabljamo. Vendar ali res razumemo, kaj pomenijo? Kakšen namen ima lobiranje? Kaj je poslovno lobiranje? Kakšna je razlika med lobiranjem in komuniciranjem z vplivnimi javnostmi? Kakšen pomen imajo za organizacijo pogajanja ter kako so povezana s komuniciranjem in lobiranjem?

Pogosteje, kot se tega zavedamo, smo se v različnih okoliščinah prisiljeni angažirati v vlogi lobista oziroma pri pogajanjih zastopati svojo organizacijo. Kdor ne zna dobro komunicirati, ne bo znal poslovnim partnerjem ali organom oblasti uspešno predstaviti produktov, storitev ali projektov svoje organizacije, pridobiti kupcev ali investitorjev ter si pridobiti primernega položaja v lastnem delovnem okolju. Najmanj, kar potrebuje vsak za svojo obrambo, je poznavanje lobističnih in pogajalskih strategij in taktik, ki jih bodo pogosto drugi deležniki uporabljali v komunikaciji z vami. Pomembno je poznati tudi kriterije etičnosti in legitimnosti njihovega ravnanja, da bi se lahko dovolj hitro odločili, kako ravnati ob takih preizkušnjah.

Pri predmetu bomo namenili glavne poudarke trem vsebinam: (1) komuniciranju z vplivnimi javnostmi in mreženju, (2) zastopanju interesov in lobiranju ter (3) pogajalskim doktrinam in tehnikam.

7
Pozitivna psihologija za sodobno poslovanje

V sodobnem poslovanju pridobiva pozitivna psihologija vedno večji pomen. Pozitivna psihologija je vznemirljiva in navdihujoča mlada veja psihologije. Gradi tisto, kar je v posamezniku pozitivnega – njegova moč in viri. Cilj pozitivne psihologije je izboljšati subjektivno blagostanje (srečo) in funkcioniranje posameznikov, organizacij in skupnosti ter omogočiti, da bi le-ti uspevali.

Pri predmetu boste imeli priložnost spoznati trende v pozitivni psihologiji, spoznati in uporabiti čuječnost, aplicirati pozitivno psihologijo v delovno okolje, prepoznati svoje značajske moči ter preizkusiti naučeno pri timskem delu.

7
Modeli in orodja uspešnega komuniciranja v podjetju

Komuniciranje v podjetju na splošno ter njegov vpliv na kulturo in uspešnost. Kaj je pomembno pri komuniciranju v podjetju? Katere modele in orodja uporabljamo za dobro komunikacijo? Kako vodimo učinkovit pogovor? Kakšen je uspešen javni nastop? Kako sestaviti učinkovita pisna sporočila? Kakšen vpliv ima govorica telesa?

Obvladovanje komuniciranja in tehnik kot najpomembnejših mehkih veščin; pri predmetu boste imeli priložnost preizkusiti različne tehnike komuniciranja in prepoznati najbolj učinkovite načine komuniciranja v podjetju.

7
Teorija in praksa dobrodelništva in solidarnosti

V času, ko se zdi, da predvsem ekonomija (z njo pa seveda ekonomska logika oziroma računica) obvladuje celoto življenja, skušamo pogledati malo preko meja zgolj ekonomskih kriterijev življenja, na področje, kjer se marsikaj dogaja tudi »zastonj«, kjer ni plačilo zgolj denar, marveč stvari potekajo po drugačnih načelih in merilih, na temelju vrednot humanosti. S skupnimi močmi se bomo poglabljali ne le v teoretična oz. znanstvena vprašanja o segmentu življenja družbe in posameznikov, ki v tem času tudi pri nas stopa močno v ospredje, temveč boste pri predmetu pridobili tudi veščine in kompetence, kako se praktično udejstvovati v tem segmentu socialnega delovanja.

7
Organiziranje socialnih mrež

Pri predmetu Organiziranje socialnih mrež boste študenti spoznali značilnosti različnih vrst družbenih omrežij, ki jih z medosebnimi odnosi tvorijo ljudje na različnih področjih svojih dejavnosti in v različnih življenjskih obdobjih. Spoznali boste, kakšno vlogo imajo družbena omrežja v življenju posameznika, kako prispevajo k učinkovitosti delovanja skupin in delovnih organizacij in kakšen je njihov vpliv na družbeno kohezivnost in kakovost življenja v skupnosti. Spoznali boste tudi različne elemente socialne opore, vire, oblike in subjektivno zaznavo učinkovitosti opore. Spoznali boste osnovne metode merjenja socialnih omrežij in jih preizkusili v praktičnih nalogah.

Obvezni predmeti
7
Menedžment e-izobraževanja

V programih e-izobraževanja običajno sodeluje več različnih skupin deležnikov, od študentov oziroma udeležencev, učiteljev in avtorjev učnih gradiv, mentorjev, strokovnjakov za medije do administrativnega in tehničnega osebja z različnimi nalogami in aktivnostmi, financerjev in drugih zunanjih sodelavcev. Kompleksnost e-izobraževanja zato zahteva ustrezno načrtovanje, vodenje ter koordinacijo sodelujočih, aktivnosti in sredstev, kar je naloga menedžmenta.

Menedžment e-izobraževanja je odgovoren za učinkovito izvajanje osnovnih poslovnih funkcij načrtovanja, vodenja in organiziranja, tako kot je to v katerikoli organizaciji. Spoprijema pa se še z nekaterimi posebnimi nalogami in oblikami menedžmenta, ki izvirajo iz značilnosti e-izobraževanja. Med posebne naloge menedžmenta v e-izobraževanju spada zagotavljanje pedagoške, tehnološke in administrativne podpore udeležencem e-izobraževanja. Posebnosti e-izobraževanja zahtevajo uporabo posebnih pristopov in oblik menedžmenta, kot so na primer projektni menedžment, menedžment sprememb, menedžment inovacij in menedžment kakovosti.

S predmetom Menedžment e-izobraževanja želimo študente usposobiti za učinkovito in uspešno izvajanje vseh funkcij menedžmenta kot osnove za učinkovito, uspešno in konkurenčno poslovanje podjetij, ustanov javnega sektorja in drugih organizacij ter ponudnikov in uporabnikov storitev e-izobraževanja.

7
Inovacije v e-izobraževanju

Nove informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter družabna programska oprema so v zadnjih letih postale učinkovito orodje za izboljšanje kakovosti ter lažji dostop do izobraževanja in usposabljanja. S predmetom Inovacije v e-izobraževanju želimo študentom predstaviti najnovejše dosežke na tem področju in njihovo uporabnost za izboljšavo izobraževalnih in učnih procesov. Predmet je posebej usmerjen v predstavitev in razvijanje potencialov uporabe inovativnih rešitev IKT za izboljšanje izobraževanja in usposabljanja v celotnem življenjskem obdobju posameznika.

Poznavanje najnovejših izobraževalnih tehnologij in trendov razvoja v e-izobraževanju ter sposobnost kritične presoje, zmožnost izbire in uporabe inovacij so ključni za povečanje kakovosti in uspešno prenovo tehnološko podprtih izobraževalnih procesov v strokovnem usposabljanju, visokem šolstvu in vseživljenjskem učenju.

7
Kreativno upravljanje z inovacijami v storitveni dejavnosti

Inovacije v storitveni dejavnosti so prav tako pomembne kot tehnološke, saj vse tehnološke inovacije vsebujejo tudi storitve (npr. raziskave, trženje, vzdrževanje …) in z razvojem tudi njihove izboljšave. Tehnološke in storitvene inovacije se torej prepletajo. Pri tem predmetu pa iščemo odgovore zlasti na vprašanja, kako potekajo inovacije v najbolj reprezentativnih storitvenih panogah, npr. trgovina, turizem, komunala, IT-programiranje, telekomunikacije, izobraževanje itd. Opazujemo razlike med panogami in med državami. Zanima nas, kakšni so trendi, kako ustvarjajo novosti, kako v teh panogah poteka invencijsko-inovacijski proces, kako v takih panogah vodijo/upravljajo inovacije, kje so ozka grla in z njimi možnosti za izboljšave. Študenti imate priložnost ob spoznavanju teorije in dobrih praks proučiti inoviranje svoje organizacije in predlagati izboljšave.

7
Integrativni projekt

Ko raziskovanje in odkrivanje postaneta vaša partnerja. Predmet Integrativni projekt študente ponese na naslednjo raven raziskovalnih metod. Predmet ponuja poglobljeno razumevanje poslovnega raziskovanja in študente vodi skozi različne stopnje priprav na raziskovanje za projektno/magistrsko nalogo. Predmet že od začetne dispozicije naloge in dalje vključuje metode vzorčenja, izbire ustreznih metod in tehnik, tehnike analize podatkov in programske opreme ter interpretacije rezultatov vse do učinkovite predstavitve rezultatov raziskave. Študenti se spodbujajo, da svoj integrativni projekt pripravijo na podlagi konkretnega primera iz prakse organizacije, regije ali industrije ter da se kritično ozrejo na druge poslovne raziskave.

18
Magistrska naloga

Magistrska naloga je pisni izdelek in rezultat samostojnega strokovnega dela študenta ob mentorstvu visokošolskega učitelja. V nalogi študent celovito zajame področja študijskega programa.

 

Z magistrsko nalogo študent pokaže:

 • da je sposoben razumevanja in aplikacije vsebin s področij študijskega programa,
 • da zna uporabiti interdisciplinarne in teoretične pristope pri reševanju konkretnih problemov iz prakse, predvsem na področju poslovanja,
 • da obvlada raziskovalne metode in postopke z uporabo različnih analitičnih in prognostičnih orodij,
 • da je sposoben kritično obravnavati strokovno problematiko ob upoštevanju teorij ter temeljnih in specifičnih konceptov,
 • da je sposoben kreativnega razmišljanja, oblikovanja smelih inovativnih konceptov in rešitev problemov,
 • da je sposoben učinkovite uporabe informacijske tehnologije in upravljanja informacij,
 • da ima kritičen odnos in distanco do lastnega dela in obstoječe prakse v spreminjajočem se okolju.
Izbirni predmeti (študent izbere dva predmeta)
7
Izobraževalne politike

Spoznali boste glavne akterje izobraževalne politike na nacionalni in globalni ravni: UNESCO, OECD, EU, Svetovna banka, International Amnesty. Predstavljeni bodo razmerja med kulturno avtonomijo in globalizacijo, centralizem, regionalizem, lokalizem, ključne vrednotne orientacije izobraževalnih politik: humanistična orientacija (naravnanost na razvoj človeka) in merkatilna orientacija (naravnanost na potrebe trga), konservatizem in liberalizem; mednarodne primerjave znanja (PIRLS, TIMSS, PISA) kot oblika vplivanja globalnih igralcev (OECD, Svetovne banke, Komisije EU) na nacionalne šolske politike na ravni osnovne šole, srednje šole in univerze. Nadalje raziskali izobraževanje z vidikov načela pravičnosti in učinkovitosti. Prav tako boste obravnavali strategije vseživljenjskega izobraževanja zaposlenih v podjetjih.

7
Upravljanje znanja in učeča se organizacija

Podjetja in druge organizacije se v današnjem svetu vsakodnevno spoprijemajo z izzivi, ki jih lahko obvladujejo le visoko izobraženi in motivirani zaposleni. Prihodnost organizacije je odvisna predvsem od sposobnosti učenja posameznika, tima in organizacije kot celote. Zaradi hitrih sprememb v okolju in novih informacij se morajo zaposleni v procesu spreminjanja in izboljševanja organizacije nenehno izpopolnjevati, izobraževati in usposabljati na delovnem mestu ali zunaj njega. Vse pomembnejšo vlogo pri tem ima e-izobraževanje oziroma tehnološko podprto učenje, ki postaja pomembna dopolnitev klasičnega učenja. S predmetom Upravljanje znanja in učeča se organizacija želimo predstaviti dosežke na tem področju ter njihovo uporabnost za posameznika in organizacijo v celoti. Menimo, da sta poznavanje in sposobnost uporabe najnovejših konceptov, modelov in tehnologij s področja e-izobraževanja, upravljanja znanja in učeče se organizacije ključna za uspešno delovanje sodobne organizacije.

7
Modeli in orodja uspešnega komuniciranja v podjetju

Komuniciranje v podjetju na splošno ter njegov vpliv na kulturo in uspešnost. Kaj je pomembno pri komuniciranju v podjetju? Katere modele in orodja uporabljamo za dobro komunikacijo? Kako vodimo učinkovit pogovor? Kakšen je uspešen javni nastop? Kako sestaviti učinkovita pisna sporočila? Kakšen vpliv ima govorica telesa?

Obvladovanje komuniciranja in tehnik kot najpomembnejših mehkih veščin; pri predmetu boste imeli priložnost preizkusiti različne tehnike komuniciranja in prepoznati najbolj učinkovite načine komuniciranja v podjetju.

7
Pozitivna psihologija za sodobno poslovanje

V sodobnem poslovanju pridobiva pozitivna psihologija vedno večji pomen. Pozitivna psihologija je vznemirljiva in navdihujoča mlada veja psihologije. Gradi tisto, kar je v posamezniku pozitivnega – njegova moč in viri. Cilj pozitivne psihologije je izboljšati subjektivno blagostanje (srečo) in funkcioniranje posameznikov, organizacij in skupnosti ter omogočiti, da bi le-ti uspevali.

Pri predmetu boste imeli priložnost spoznati trende v pozitivni psihologiji, spoznati in uporabiti čuječnost, aplicirati pozitivno psihologijo v delovno okolje, prepoznati svoje značajske moči ter preizkusiti naučeno pri timskem delu.

7
Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika

Podjetja se danes že v precejšnji meri zavedajo pomena družbene odgovornosti in etike. Žal je v večini primerov družbena odgovornost v organizacijo uvedena kot posledica sledenja trendom, vendar brez pravega razumevanja. Zaradi pomanjkanja celovite strategije podjetje svojo družbeno odgovornosti izvaja v obliki posamičnih akcij, ki niso nujno povezane s poslanstvom podjetja. Posamične akcije se velikokrat zaustavijo pri financiranju lokalnih športnih društev ali kulturnih prireditev.

Pri predmetu boste spoznali, kaj pomeni razviti celovito strategijo družbene odgovornosti in kako je ta povezana s poslovno etiko. Naučili se boste razločevati med zakonodajo, moralo in etiko. Spoznali boste primere dobrih praks s področja družbene odgovornosti in poslovne etike doma in po svetu.

Po novem so velika podjetja z letom 2017 v EU zavezana poročati o nefinančnih vidikih poslovanja. To pomeni, da morajo ob ekonomskih vidikih poslovanja poročati še o družbenih in okoljskih vidikih. Kako to lahko počnejo, kaj vse morajo ob tem vedeti in kako DOP integrirati v vse procese, izdelke in storitve podjetja, bomo prav tako odkrivali pri predmetu.

7
Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje

S terminologijo zastopanja interesov, lobiranja in pogajalskih tehnik se večkrat srečamo. Te izraze pogostokrat slišimo ali celo uporabljamo. Vendar ali res razumemo, kaj pomenijo? Kakšen namen ima lobiranje? Kaj je poslovno lobiranje? Kakšna je razlika med lobiranjem in komuniciranjem z vplivnimi javnostmi? Kakšen pomen imajo za organizacijo pogajanja ter kako so povezana s komuniciranjem in lobiranjem?

Pogosteje, kot se tega zavedamo, smo se v različnih okoliščinah prisiljeni angažirati v vlogi lobista oziroma pri pogajanjih zastopati svojo organizacijo. Kdor ne zna dobro komunicirati, ne bo znal poslovnim partnerjem ali organom oblasti uspešno predstaviti produktov, storitev ali projektov svoje organizacije, pridobiti kupcev ali investitorjev ter si pridobiti primernega položaja v lastnem delovnem okolju. Najmanj, kar potrebuje vsak za svojo obrambo, je poznavanje lobističnih in pogajalskih strategij in taktik, ki jih bodo pogosto drugi deležniki uporabljali v komunikaciji z vami. Pomembno je poznati tudi kriterije etičnosti in legitimnosti njihovega ravnanja, da bi se lahko dovolj hitro odločili, kako ravnati ob takih preizkušnjah.

Pri predmetu bomo namenili glavne poudarke trem vsebinam: (1) komuniciranju z vplivnimi javnostmi in mreženju, (2) zastopanju interesov in lobiranju ter (3) pogajalskim doktrinam in tehnikam.

7
Menedžment marketinga storitev

V sklopu predmeta bodo študenti natančneje spoznali trende v razvoju prodaje in v menedžmentu prodaje, kompetence menedžmenta prodaje, proces menedžmenta prodaje, opredelitev marketinga in menedžmenta marketinga, trende v razvoju marketinga in menedžmenta marketinga, temeljne tržne koncepte, tržno okolje, povezanost menedžmenta prodaje in menedžmenta marketinga, načrtovanje marketinga storitev, merjenje trgov in napovedovanje prodaje, proces zaposlovanja osebja v marketingu in proces analize uspešnosti marketinga.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa.

Izbirni predmeti se izvajajo le v primeru, če je prijavljeno določeno število študentov. Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila študentov sama opredeli izbirne predmete, ki jih bo izvajala.

V primeru, da bo za izbrano smer prijavljenih manj kot 10 študentov, se bodo predmeti smeri izvajali prilagojeno. 

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Fleksibilen online študij

Fleksibilen online študij

Študij je prilagojen sodobnemu načinu življenja, zaposlenim in mladim, ki želite biti del uspešne zgodbe podjetij.
Celostna podpora

Celostna podpora

Osebni online mentor, tehnična, organizacijska in pedgoška podpora zagotavljajo študij po najvišjih standardih.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Aktiven študij ob podpori učiteljev, ki poznajo razliko med besedili v knjigi in resničnim življenjem.
Projekti za podjetja

Projekti za podjetja

Rezultat študentovega dela je 12 uporabnih projektov za podjetje ali organizacijo, kjer je zaposlen.

Magistri in kariera

Po magisteriju boste zaposljivi v podjetjih, mrežah, zavodih, društvih, skupnostnih projektih, centrih vseživljenjskega učenja kot menedžer ali nosilec najzahtevnejših nalog. Opremljeni boste z znanji za celostno obvladovanje organizacijskih procesov in organizacijske dinamike v sociali in izobraževanju. Magisterij vam bo skoraj zagotovo omogočil tudi napredovanje na delovnem mestu.
Program Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju se upošteva za izpolnjevanje izobrazbenega pogoja po 69. členu Zakona o socialnem varstvu!
Prijava
Prispevki za študij
Priznavanje znanj

Oddajte svojo prijavo. Število mest je omejeno!

1. Izpolnite prijavo 

2. Priložite ustrezna dokazila:

 • kopija diplomske listine ali potrdila o diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih, življenjepis, pismo, s katerim utemeljujete svojo namero o vpisu.

3. Nadaljnja navodila za potrditev vpisa boste prejeli po mailu.

Vpisni pogoji

V 1. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor:

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 180 ECTS. 
 • je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne  izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom). 
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS. Iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete. 

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujete tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor:

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 240 ECTS. 
 • je končal študijski program za pridobitev univerzitetne  izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom).
 • je končal specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij. 
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete. 

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujete tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo naslednja področja: ekonomske, poslovne, upravne in organizacijske vede, sociologija, pravne, politične, družboslovne vede, humanistika.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

• kopija diplomske listine ali potrdila o diplomiranju,
• potrdilo o opravljenih izpitih,
• življenjepis,
• pismo, s katerim utemeljujete svojo namero o vpisu.

Razpis za vpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Višina vpisnine in šolnine za en letnik

Plačilo v obrokih

3.289,00 EUR

12 x 290,00 EUR

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega in Kariernega centra
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek magistrske naloge 749,00 EUR.

Priponka: Cenik DOBA Fakultete 2021/2022

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je plačljivo. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si. V primeru, da komisija študentu prizna predmet v celoti, je študent upravičen do vračila šolnine v višini število ECTS predmeta x 50% vrednosti ECTS točke.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja  se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave.

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo