Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

Magistrski programi

Program Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

Edini e-študij v Sloveniji, ki združuje ključna področja za razvoj in delovanje na področju vseživljenjskega izobraževanja in socialnih dejavnosti: menedžment, inovativno izobraževanje, sociala. 

Smer INOVATIVNO ONLINE IZOBRAŽEVANJE je za vas, ki razmišljate, kako uvesti e-izobraževanje za vaše zaposlene, hkrati pa želite pridobiti višjo formalno izobrazbo. 

Smer SOCIALA pa za vse, ki si želite uspešnejšega poslovanja na področju sociale ter hkrati napredovati, saj boste kot diplomant/ka programa (smer SOCIALA) imeli možnost opravljanja strokovnega izpita iz socialnega varstva. Program Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju (smer sociala) se namreč upošteva za izpolnjevanje izobrazbenega pogoja po 69. členu Zakona o socialnem varstvu!

Študij na DOBA Fakulteti je varen, predvsem pa zagotovljen študij, saj je Dobin model online študija uveljavljen in preizkušen online študij in tudi edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji.


Z našimi pristopi boste pridobili znanja in razvili kompetence

Vodenje in menedžment

Vodenje in menedžment

Voditi druge s ciljem izgradnje odnosov in naprednih strategij za uspešno poslovanje.
Upravljanje inovacij

Upravljanje inovacij

Obvladovati spremembe pri poslovanju in strateško uvajati inovacije s kreativnim razmišljanjem.
Organiziranje socialnih dejavnosti

Organiziranje socialnih dejavnosti

Interdisciplinarno povezovati in mrežiti različne ciljne skupine v raznolikih družbenih in kulturnih okoljih.
Socialne kompetence in komuniciranje

Socialne kompetence in komuniciranje

Sodelovati z različnimi ciljnimi skupinami za uspešen, etičen in trajnostni razvoj.
Inovativno online izobraževanje

Inovativno online izobraževanje

Poznavati najsodobnejše trende in integralno inovirati z uporabo sodobnih tehnologij v vseh okoljih, ki gradijo znanje.

Predmetnik programa

1. letnik
2. letnik (smer Sociala)
2. letnik (smer Inovativno online izobraževanje)
Obvezne učne enote
9
Ekonomski, okoljski in družbeni trajnostni razvoj in glokalizacija

Kakšno vlogo imajo pametna mesta v kontekstu trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva in glokalizacije? Odgovore na to vprašanje boste odkrivali v enem od temeljnih predmetov prvega letnika. Ugotovili boste, da so lahko pametna mesta presečišče ekonomskega, okoljskega in družbenega trajnostnega razvoja. Kritično boste razmišljali, kako sploh opredeljujemo trajnostni razvoj ter kakšno vlogo imajo podjetja, nevladne organizacije in drugi deležniki pri trajnostnem razvoju. Spoznali boste tehnologije in primere matematičnih modelov, ki prispevajo k vzpostavitvi glokalnega ravnovesja.

Vsebina

 • Okoljska ekonomika in politika
 • Opredelitev trajnostnega razvoja
 • Zelena ekonomija
 • Ekonomski instrumenti za spodbujanje varovanja naravnega okolja
 • Pomembnost fizike v luči merjenja in razumevanja okoljskih problemov ter razvoja trajnostnih tehnologij
 • Evolucijska teorija iger kot orodje za preučevanje izzivov na področju podnebnih sprememb
 • Vpliv opravljanja dejavnosti na zdravje ljudi in naravno okolje
 • Družbena odgovornost in trajnostni razvoj
 • Politični in gospodarski okviri trajnostnega razvoja danes in v prihodnosti
 • Globalno in lokalno ravnovesje na mikro in makro nivoju (rast vs pravičnost, razpršenost vs koncentracija)
 • Lokalni in globalni vidik urbanega razvoja
 • Pametna mesta kot presečišče ekonomskega, okoljskega in družbenega trajnostnega razvoja
 • Pojem glokalizacije (razvoj in prikaz na regularnih ter kompleksnih mrežah)
 • Lokalizacija tehnologij in dobrih praks (trgovanje z emisijskimi kuponi)
 • Vloga podjetij in drugih deležnikov pri trajnostnem razvoju (prenos znanja in najboljših razpoložljivih tehnik)
 • Krožno gospodarstvo
 • Vloga nevladnih organizacij
 • Strategije igralcev s primeri matematičnih modelov za vzpostavitev glokalnega ravnovesja ter izzivi za prihodnost

Cilji in kompetence

Študenti bodo:

 • razumeli osnove koncepta okoljske ekonomike in trajnostnega razvoja;
 • razumeli različne oblikovalce okoljske politike v sklopu uporabe ekonomskih instrumentov za spodbujanje trajnostnega razvoja;
 • razumeli pomembnosti procesa glokalizacije med različnimi deležniki;
 • sposobni vključevanja v lokalne, mednarodne in globalne okoljske in ekonomske raziskave;
 • sposobni odločanja z upoštevanjem poznavanja pomembnosti interdisciplinarnega pogleda na reševanje gospodarskih in okoljskih problemov;
 • pridobili osnovno znanje o podnebni dilemi in evolucijski teoriji iger;
 • pridobili sposobnost uporabe raziskovalnih metod in postopkov ter različnih analitičnih in prognostičnih orodij v funkciji oblikovanja strategije ekonomskega, družbenega in ekološkega trajnostnega razvoja mest;
 • razumeli globalna gibanja in upoštevali pomen glokalizacije pri razvoju in uvajanju pametnih tehnologij, produktov in rešitev;
 • pridobili znanje o pomenu in temeljnih elementih krožnega in zelenega gospodarstva;
 • razumeli pomen in aktivnosti nevladnih organizacij na področju trajnostnega razvoja;
 • pridobili sposobnost razumevanja in analize kazalnikov trajnostnega razvoja na mikro (lokalni) in makro (globalni) ravni;
 • spoznali osnove delovanja pametnih mest;
 • sposobni kritične refleksije;
 • sposobni sprejemanja odgovornosti za svoje delo in odločitve.
9
Upravljanje podjetij z informacijskimi tehnologijami

Pri tem predmetu imajo študenti priložnost informacijske tehnologije (IT) spoznati z vidika organizacije. Praviloma IT znamo uporabljati pri vsakdanjem delu, manj znano pa je, kako upravljati vse vidike sistemov IT v organizaciji. Tako ta predmet ponuja drugačen in bolj sistematičen pogled na upravljanje IT s ciljem uspešnega poslovanja. Ko to znanje uporabijo za reševanje izzivov na delovnem mestu, študenti pridobijo nove konstruktivne zamisli za izboljšanje uporabe IT v svojih organizacijah. Pridobijo poglobljeno razumevanje, kako upravljati informacijsko tehnologijo v organizaciji, od nakupa do zagotavljanja varnosti IT z vidika sistema. Prav tako se naučijo, kako učinkovito uporabljati informacijske, komunikacijske in internetne tehnologije za upravljanje poslovnega obveščanja in znanja. Študenti se seznanijo in spoznajo vse pomembne faze razvoja in trajnosti IT v organizaciji, kjer takoj lahko uporabijo svoje znanje v delovnem okolju ali organizaciji.

Vsebina

 1. Managerski pogled na sodobne digitalne tehnologije
 2. Informacijska, komunikacijska in internetna infrastruktura sodobne družbe
 3. Zbliževanje informacijske, komunikacijske, internetne, mobilne, audio, video in podobnih tehnologij
 4. Vključevanje predvidevanj razvoja digitalnih tehnologij v strateški načrt poslovnega informacijskega sistema podjetja
 5. Upravljanje zunanjega izvajanja IKT storitev
 6. Poslovno obveščanje kot temelj sodobnega upravljanja podjetja
 7. Strategije in razvojni projekti digitalnih tehnologij v EU in Sloveniji

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost kreativnega razmišljanja pri uporabi napredne informacijske, komunikacijske in internetne tehnologije za oblikovanje inovativnih poslovnih konceptov ter reševanje poslovnih problemov;
 • sposobnost kritičnega ocenjevanja vloge naprednih tehnologij pri upravljanju podjetij ter razumevanje pozitivnih in negativnih vplivov dinamičnega razvoja digitalnih tehnologij;
 • sposobnost razumevanja in analiziranja trendov razvoja informacijske, komunikacijske in internetne tehnologije in sinteze njihovega vpliva na virtualizacijo poslovnega okolja;
 • usposobljenost analize poslovnega okolja in sinteze informacijskih rešitev, ki uporabljajo sodobne IKT tehnologije;
 • razumevanje vloge informacijske, komunikacijske in internetne infrastrukture na mednarodni, nacionalni in predvsem podjetniški ravni;
 • sposobnost učinkovite uporabe informacijskih, komunikacijskih in internetnih tehnologij za upravljanje poslovnih informacij in znanja;
 • poznavanje pomena zbliževanja sodobnih digitalnih tehnologij v poslovnem okolju;
 • sposobnost prenašanja rešitev sodobnih mobilnih, mrežnih in multimedijskih tehnologij v poslovno okolje s ciljem povečanja učinkovitosti njihovega upravljanja;
 • razumevanje koncepta poslovnega obveščanje, njegovega vpliva na uspešnost upravljanja podjetij  in sposobnost njegove implementacije v poslovno okolje;
 • usposobljenost predvidevanja trendov tehnološkega razvoja in vključevanje pričakovanih tehnoloških dosežkov v strateške načrte podjetij;
 • sposobnost kritične presoje in izkoriščanja sodobne ITK tehnologije pri uporabi podatkovnih virov podjetja; 
 • usposobljenost sodelovanja na projektih strateškega načrtovanja poslovnega informacijskega sistema.
9
Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti

Ljudje predstavljajo konkurenčno prednost in bistven vir organizacije, je pa njihovo upravljanje velik izziv, saj ne obstaja edinstven način. Pred študente je postavljen izziv, da na svoje delovno mesto pogledajo z vidika vodenja in organizacije. Predmet Kreativno upravljanje človeških virov opozarja na pomembnost strateškega in sistemskega pristopa k upravljanju človeških virov, od pridobivanja in zaposlovanja, materialnih povračil, delovnih razmerij, upravljanja uspešnosti, učenja in razvoja do zagotavljanja kakovosti delovnega življenja. Študenti imajo priložnost dodatno raziskati načrtovanje delovnega prostora, letni razgovor in ocenjevanje delovne uspešnosti, pomen upravljanja človeških virov v mednarodnem kontekstu, težave z diskriminacijo, politike upravljanja človeških virov in druge povezane tematike. S skupinskim projektom študenti pripravijo konstruktivne rešitve za dejanske izzive upravljanja človeških virov ter vadijo pripravo in izvedbo učinkovite predstavitve.

Vsebina

 1. Upravljanje človeških virov kot strategija in tehnika globalnega upravljanja 
 • človeški viri kot strateški dejavnik
 • teorije, koncepti in izzivi na področju razvoja strateškega upravljanja človeških virov
 1. Trendi, ki vplivajo na UČV
 • Demografski trendi
 • Ekonomski trendi
 • Tehnološki trendi
 • Potrebne veščine in kompetence
 1. Strateški pristopi h kreativnemu upravljanju človeških virov
 • upravljanje človeških virov kot proaktivna funkcija
 • strateško upravljanje človeških virov kot poslovodska funkcija
 • Strateško načrtovanje človeških virov
 1. Ključni funkcije kreativnega UČV na delovnem mestu
 • pridobivanja, selekcija in zaposlovanje kadrov
 • usposabljanje in razvoj
 • upravljanje delovne uspešnosti
 • sistem nagrajevanja
 • zadrževanje in motivacija zaposlenih
 • odnosi z zaposlenih
 • varnost in zdravje na delovnem mestu

Cilji in kompetence

Cilje predmeta je, da študenti razumejo vlogo in pomen kreativnega upravljanja človeških virov za doseganje konkurenčnih prednosti podjetja ter so sposobni implementirati ključne modele in metode upravljanja človeških virov v različna poslovna okolja.

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje in analiza konceptov upravljanja človeških virov in sposobnost njihove kreativne uporabe v dinamičnih spreminjajočih se okoljih;
 • sposobnost analize, načrtovanja in oblikovanja inovativnih strategij in ukrepov za kreativno upravljanja človeških virov;
 • sposobnost prepoznavanja ključnih okoljskih izzivov in njihove inovativne izrabe pri oblikovanju strategij upravljanja človeških virov za konkurenčne prednosti;
 • uporaba različnih pristopov k vrednotenju učinkov vlaganj v usposabljanja;
 • razumevanje povezanosti med upravljanjem uspešnosti in širšo strategijo upravljanja človeških virov;
 • sposobnost kritičnega ovrednotenja prevladujočih modelov zaposlovanja, nagrajevanja in zadrževanja zaposlenih;
 • sposobnost sooblikovanja ustvarjalnega, uspešnega in zdravega delovnega okolja;
 • osebnostne, komunikacijske in druge socialne kompetence za učinkovito delovanje.
9
Inovativni poslovni procesi, odnosi in modeli

Predmet se osredinja na razvoj in upravljanje inovacij s celostnega vidika. Inovacije so kompleksen pojem, ki združuje številne pomembne vidike poslovanja, in tako linearno mišljenje in individualni pristop nista dovolj. Potrebna sta sodelovanje in sistematičen pristop. Predmet temelji na prvem pogoju, da so inovacije in inovativnost glavni dejavniki konkurenčnosti. Začne se z makroekonomskim pogledom na inovacije doma in na globalnem trgu s prepoznavanjem indeksov in kazalnikov ter raziskovanjem podpornih okolij za inovacije, z oddelki za raziskave in razvoj ter drugimi.

Predmet zajema študij tehnoloških in storitvenih inovacij ter se nadaljuje z organizacijskim pogledom na inovacije, učenjem o tehnikah in metodah upravljanja inovacij. Predmet/modul se zaključi z globljim proučevanjem in razumevanjem trženja potencialne inovacije (raziskava trga, tržna strategija, segmentacija trga, potencial trga, vrednost za kupca ...). V času trajanja predmeta se študenti spodbujajo, da svoje novo znanje uporabijo pri študijah primerov in razvijejo skupinski projekt, ki bo predstavljal potencialno inovacijo.

Vsebina

 1. Teoretične opredelitve inovacijskih procesov v družbi, ki temelji na znanju (opredelitve osnovnih pojmov, definicij, pristopov, produktne in procesne inovacije, RR, inovacije v predelovalnih in storitvenih dejavnostih, vzorci širjenja inovacij glede na različne poslovne modele, državne in podjetniške inovacijske politike, študije primerov na ravni sektorjev in podjetij).
 2. Tehnike in metode inovacijskega managementa (tehnike managementa znanja, »inteligence« tržne tehnike, metode povezovanja in mreženja, management na področju človeških virov, tehnike za razvoj kreativnosti, tehnike za izboljšanje poslovnih procesov, inovacijski projektni management, tehnike na področju konstruiranja in oblikovanja novih proizvodov in storitev, metode za ustanavljanje novih podjetij in poslovnih modelov); študije primerov iz prakse.
 3. Paradigme podjetniških inovacijskih sistemov (zaprti in odprti podjetniški inovacijski sistemi, snovanje inovacijskih podjetniških strategij; prehodi iz stare v novo razvojno paradigmo; svetovni inovacijski trendi).
 4. Inovacijska strategija podjetja: pomen inovativnosti za poslovanje podjetja, analiziranje obstoječega globalnega tržnega in inovacijskega okolja (megatrendi, katera podjetja največ vlagajo v R&R, katera so najbolj inovativna svetovna podjetja), analiziranje (razumevanje) ključnih globalnih družbenih, ekonomskih, tehnoloških, okoljskih, demografskih in političnih izzivov ter njihov vpliv na prihodnost, povezava strateškega managementa in inovacijske strategije podjetja, opis inovacijske in R&R strategije podjetja, storitve in inovativnost, inovativnost srednjih in malih podjetij v primerjavi z velikimi podjetji, podjetja osnovana na novih tehnologijah (samorogi, fintech …), pravice industrijske lastnine, SWOT analiza.
 5. Razumevanje tržnega potenciala: vsebinska področja strategije trženja; pristopi k ocenjevanju tržnega potenciala za inovativne proizvode/storitve; uporaba orodja CANVAS.
 6. Orodja za management znanja in inovativnosti.
 7. Povezava novih poslovnih modelov s pravicami industrijske oziroma intelektualne lastnine.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja in analiziranja globalnega tržnega, inovacijskega in raziskovalno-razvojnega okolja; 
 • razumevanje pomena inovativnosti za razvoj podjetja, gospodarstva in celotne družbe;
 • obvladovanje in uporaba metod in tehnik inovacijskega managementa;
 • razumevanje inovacijskih procesov v različnih gospodarskih družbah, panogah in mrežnih povezavah (velika podjetja, mala in srednje velika podjetja);
 • sposobnost praktičnega reševanja razvojnih in trženjskih  podjetniških problemov;
 • sposobnost vrednotenja inovacij na področju znanosti, tehnologije in podjetniškega managementa;
 • celovito generiranje in vrednotenje novih poslovnih modelov, inovacijskih in tržnih strategij.
9
Financiranje neprofitnih organizacij

Pri predmetu boste spoznali finančne naložbe v finančnem okolju na splošno in v povezavi z neprofitno dejavnostjo:

 • Finančno okolje. Evropska ekonomska in monetarna unija.
 • Opredelitev nekaterih pojmov, pomembnih za razumevanje delovanja financ in neprofitnih organizacij (različne pravne oblike organiziranja različnih dejavnosti, različne oblike financiranja različnih dejavnosti na eni strani in različne oblike naložb na drugi).
 • EU in EMU. Ekonomska in monetarna unija. EU-proračun. Kako deluje EU-sistem financiranja. Opredelitev in tovrstne možnosti financiranja različnih (tudi neprofitnih) dejavnosti.
 • Evropska kohezijska politika. Opredelitev, namen in različne možnosti na splošno ter za neprofitne organizacije.
 • Različne nacionalne in mednarodne finančne institucije. Njihov namen in smisel na splošno ter za delovanje neprofitnih organizacij.
 • Različni viri financiranja (lastniški viri kapitala, dolžniški viri kapitala; kratkoročni viri, dolgoročni viri; trg denarja, trg kapitala; sponzorstva, donacije, dobrodelni prispevki in drugi transferji).

Predvsem boste znali oblikovati poslovne odločitve, povezane z investiranjem. Razumeli boste delovanje nacionalnega in mednarodnega finančnega okolja ter finančnih institucij v povezavi z delovanjem neprofitnih organizacij.

Vsebina

 1. Finančno okolje. Evropska ekonomska in monetarna unija.
 2. Opredelitev nekaterih pojmov, pomembnih za razumevanje delovanja financ ter neprofitnih organizacij (različne pravne oblike organiziranja različnih dejavnosti, različne oblike financiranja različnih dejavnosti na eni ter različne oblike naložbenja na drugi strani).
 3. EU in EMU. Ekonomska in monetarna unija. EU proračun. Kako deluje EU sistem financiranja. Opredelitev in tovrstne možnosti financiranja različnih (tudi neprofitnih) dejavnosti.
 4. Evropska kohezijska politika. Opredelitev, namen in različne možnosti na splošno ter za neprofitne organizacije.
 5. Različne nacionalne in mednarodne finančne institucije. Njihov namen in smisel na splošno ter za delovanje neprofitnih organizacij.
 6. Različni viri financiranja (lastniški viri kapitala, dolžniški viri kapitala; kratkoročni viri, dolgoročni viri; trg denarja, trg kapitala; sponzorstva, donacije, dobrodelni prispevki ter drugi transferi).
 7. Finančne naložbe v finančnem okolju na splošno ter v povezavi z neprofitno dejavnostjo.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja nenehno se spreminjajočega nacionalnega in mednarodnega poslovnega okolja v povezavi s financami in delovanjem neprofitnih podjetij oz socialnih dejavnosti;
 • razumevanje mesta in vloge financ v poslovnem okolju in procesu ter v povezavi z delovanjem neprofitnih organizacij;
 • sposobnost pozitivnega odnosa do analitičnega reševanja problemov s področja financiranja na splošno ter financiranja neprofitnih organizacij;
 • sposobnost teamskega reševanja finančnih problemov financiranja neprofitnih organizacij;
 • poznavanje vsebine in pomena financ, poslovnih financ in v njihovem sklopu financiranja neprofitnih organizacij;
 • razumevanje teoretičnih podlag različnih oblik financiranja;
 • uporaba temeljnih znanj s področja financ za reševanje konkretnih delovnih problemov;
 • razvoj veščin in spretnosti na področju financiranja neprofitnih organizacij;
 • sposobnost poslovanja in komuniciranja v finančnem okolju (neprofitnih organizacij).
9
Metodologija raziskovanja

Ta predmet izzove predsodke, da je raziskovanje dolgočasno in zahtevno. Odkriva nove vidike in možnosti raziskovanja, ki vodijo k pomembnim poslovnim dejavnikom pri uspešnem sprejemanju odločitev. Študenti poročajo, da so zaradi tega predmeta postali samozavestnejši med sestanki ali pri predstavljanju izboljšav upravi. Predmet o metodah raziskovanja je pomemben gradnik študijskega programa, saj študentom omogoči celoten vpogled v raziskovanje in jim pomaga razumeti raziskovalne zahteve za namene študija in za njihovo magistrsko nalogo.

Cilj tega predmeta je predstaviti glavne filozofije in pristope k raziskovanju ter uporabiti glavne kvantitativne/kvalitativne metode in tehnike ter s tem postaviti jasne raziskovalne kazalnike in standarde. Študenti imajo priložnost pripraviti predlog skupinskega raziskovalnega projekta in se tako naučiti, kako pripraviti podobne predloge raziskave, ovrednotiti raziskovalne članke in preiskati baze podatkov v svetu, da bi našli ustrezne znanstvene in strokovne članke, ki jih potrebujejo za študij. Predmet mejo obzorja premika v svet raziskovanja in proučevanja.

Vsebina

 1. opredelitev raziskovalne teme in postavljanje primernih in preverljivih raziskovalnih vprašanj;
 2. raziskovalni dizajni zbiranja podatkov (npr. eksperiment, prečna študija, longitudinalna študija, študija primera);
 3. raziskovalni strategiji in metode/tehnike zbiranja podatkov v kvantitativnem in kvalitativnem raziskovanju;
 4. opredelitev ciljne populacije ter vzorčenje v kvantitativnem in kvalitativnem raziskovanju;
 5. priprava vprašanj za zbiranje podatkov v intervjujih in anketnih vprašalnikih;
 6. osnove etičnih vidikov v raziskovanju;
 7. priprava dispozicije (načrta) raziskave.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje osnovnih metodoloških konceptov in razumevanje njihove medsebojne povezanosti in soodvisnosti;
 • sposobnost prepoznavanja in konkretizacije problemov v poslovnem okolju ter uporabe ustreznih metodoloških pristopov za reševanje problemov;
 • sposobnost natančnega načrtovanja raziskave (priprava dispozicije raziskave) in umestitve v širši kontekst (povezava teorija – praksa);
 • sposobnost samostojne uporabe znanstvenih metod v poslovnem raziskovanju in pri sprejemanju poslovnih odločitev;
 • kritična presoja in zmožnost argumentiranja lastnih stališč in odločitev;
 • komunikacijske veščine in veščine timskega dela;
 • sposobnost iskanja informacij v strokovnih in znanstvenih virih.
6
Javne politike in vodenje projektov v javnem sektorju

Pri predmetu se boste natančneje seznanili z javnimi politikami in nadalje raziskovali, kako se javne politike odražajo pri spodbudi trajnostnega razvoja v pametnih mestih. Izvedeli boste, kako pridobiti sredstva za projekte razvoja pametnih mest, kako voditi projekte v javnem sektorju in kako upravljati tveganja. Pregledali boste tudi, kateri so obstoječi finančni viri EU za pametna mesta. Ob tem pa boste ob študijah primerov in simulacijah pridobivali izkušnje s tega področja.

Vsebina

 • Javne politike – definicija in razločevanje
 • Akterji v javnih politikah
 • Javno politični proces
 • Trenutni izzivi javnih politik
 • Interakcija javnih institucij, družbe in trgov pri oblikovanju javnih politik in storitev
 • Urbana in regionalna politika na nacionalnem, regijskem, evropskem in globalnem nivoju
 • Javne politike za podporo trajnostnemu razvoju
 • Projekt, procesi projekta, razvrstitev projektov
 • Projekti v javnem sektorju
 • Management in projektni management v javnem sektorju (opredelitev javnega sektorja, management v javni upravi, projektni management v javni upravi)
 • Regionalni, državni, evropski in drugi programi ter skladov za razvojno-raziskovalne projekte
 • Pridobitev projekta, terminski načrt, finančni načrt, nadzor
 • Projektna komunikacija in marketing projekta
 • Vrednotenje projektov v javnem sektorju
 • IT podpora pri načrtovanju in vodenju projekta
 • Spretnosti in tehnike za vodenje projektov v javnem sektorju
 • Vodenje projektov in načela trajnosti
 • Finančni viri EU za pametna mesta
 • Upravljanje s tveganji
 • Vloga projektnih vodij
 • Študije primerov in simulacije

Cilji in kompetence

Študent bo:

 • razumel teoretično ozadje javnih politik in javno političnega delovanja;
 • sposoben opredeliti ključne elemente in akterje v javno političnem procesu;
 • sposoben razumevanja in vrednotenja javnih politik ter njihove medsebojne prepletenosti;
 • sposoben znanstvenega in metodičnega analiziranja javnih politik;
 • sposoben uporabljati teoretično znanje projektnega managementa na konkretnih primerih projektov;
 • razumel vlogo projektov v javnem sektorju;
 • sposoben strateškega in celovitega pristopa, učinkovitega vodenja ter timskega dela;
 • sposoben identificirati možnosti financiranja projektov iz EU-sredstev;
 • razvil socialne in komunikacijske kompetence za delovanje v lokalnem in mednarodnem okolju.
Obvezne učne enote
6
Kreativno upravljanje z inovacijami v storitveni dejavnosti

Inovacije v storitveni dejavnosti so prav tako pomembne kot tehnološke, saj vse tehnološke inovacije vsebujejo tudi storitve (npr. raziskave, trženje, vzdrževanje …) in z razvojem tudi njihove izboljšave. Tehnološke in storitvene inovacije se torej prepletajo. Pri tem predmetu pa iščemo odgovore zlasti na vprašanja, kako potekajo inovacije v najbolj reprezentativnih storitvenih panogah, npr. trgovina, turizem, komunala, IT-programiranje, telekomunikacije, izobraževanje itd. Opazujemo razlike med panogami in med državami. Zanima nas, kakšni so trendi, kako ustvarjajo novosti, kako v teh panogah poteka invencijsko-inovacijski proces, kako v takih panogah vodijo/upravljajo inovacije, kje so ozka grla in z njimi možnosti za izboljšave. Študenti imate priložnost ob spoznavanju teorije in dobrih praks proučiti inoviranje svoje organizacije in predlagati izboljšave.

Vsebina

 1. Razvoj storitvenih dejavnosti in inovacije na področju storitvenih dejavnosti
 2. Management spreminjanja invencij v inovacije v storitvene dejavnosti
 3. Spodbujanje inovacij v storitveni dejavnosti
 4. Upravljanje inovacij v storitveni dejavnosti v povezavi z družbeno odgovornim podjetništvom, poslovno etiko in visoko profesionalnostjo
 5. Merila uspešnosti v upravljanju inovacij v storitveni dejavnosti
 6. Pomen posameznih oblik povezovanja organizacij na področju storitvene dejavnosti ter inovativni pristop pri tem
 7. Inovacijski sistemi po posameznih sektorjih (izobraževanje, javna podjetja, turizem …)

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja spreminjajočega se globalnega trga in v zvezi s tem potreba po nenehnem upravljanju inovacij v storitveni dejavnosti;
 • sposobnost uporabe ter obvladovanje raziskovalnih metod in prognostičnih orodij za upravljanje inovacij v storitveni dejavnosti;
 • sposobnost spodbujanja, vodenja in usmerjanja inovacijskih procesov in inoviranja inovacijske kulture v storitveni dejavnosti;
 • sposobnost kreativnega razmišljanja, oblikovanje smelih inovativnih rešitev v storitveni dejavnosti;
 • sposobnost razumevanja upravljanja inovacij v storitveni dejavnosti v povezavi z družbeno odgovornim podjetništvom, poslovno etiko in visoko profesionalnostjo;
 • sposobnost pozitivnega odnosa do kreativnega upravljanja inovacij v storitveni dejavnosti;
 • sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj pri upravljanju inovacij v storitveni dejavnosti;
 • sposobnost razumevanja inovacijskih sistemov na različnih področjih storitvenih dejavnosti v Sloveniji in v svetu.
6
Teorija in praksa dobrodelništva in solidarnosti

V času, ko se zdi, da predvsem ekonomija (z njo pa seveda ekonomska logika oziroma računica) obvladuje celoto življenja, skušamo pogledati malo preko meja zgolj ekonomskih kriterijev življenja, na področje, kjer se marsikaj dogaja tudi »zastonj«, kjer ni plačilo zgolj denar, marveč stvari potekajo po drugačnih načelih in merilih, na temelju vrednot humanosti. S skupnimi močmi se bomo poglabljali ne le v teoretična oz. znanstvena vprašanja o segmentu življenja družbe in posameznikov, ki v tem času tudi pri nas stopa močno v ospredje, temveč boste pri predmetu pridobili tudi veščine in kompetence, kako se praktično udejstvovati v tem segmentu socialnega delovanja.

Vsebina

 • Temeljni koncepti in oblike solidarnosti in dobrodelnosti
 • Ali je človek solidarno ali egoistično bitje? (antropološki vidik solidarnosti)
 • Vrednota solidarnosti in druge vrednotne usmeritve (dilema med svobodo in pravičnostjo)
 • Socialni kapital
 • Dobrodelnost in prostovoljstvo kot konkretizacija solidarnosti?
 • Sindrom pomoči (helfersindrom)
 • Institucionalne oblike dobrodelništva
 • Primeri (organizirane) dobrodelnosti in prostovoljstva na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni
 • Družinska in medgeneracijska solidarnost danes

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznajo razvoj in mesto solidarnosti in dobrodelnosti v zgodovinsko družbenem kontekstu;
 • poznajo in razumejo sistem ter delovanje dobrodelnih (humanitarnih) organizacij in mrež;
 • poznajo etiko solidarnosti in so zavezani tej etiki;
 • pridobijo sposobnost (samo)refleksije o delovanju dobrodelnih organizacij in solidarnosti – predvsem o pomoči najbolj potrebnim;
 • razvijejo kritičnost do stranpoti in zlorab dobrodelnosti;
 • poznajo dejanske mreže in tipe ter organizacije dobrodelnosti v nacionalnem in mednarodnem kontekstu;
 • v kontekstu solidarnosti in dobrodelnosti poznajo mrežo prostovoljstva;
 • razumejo odnos med plačanim in prostovoljnim socialnim delom;
 • poznajo primere in metode vzgoje za solidarnost – posebej pri mladih;
 • usposobijo se za načrtovanje, organiziranje in vodenje humanitarnih in prostovoljnih (neprofitnih) organizacij;
 • razvijejo pozitiven odnos do dela in se zavedajo pomena etike in morale pri delu;
 • razvijejo sposobnost za samostojno strokovno delo.
6
Merjenje in zagotavljanje kakovosti življenja

Namen predmeta je jasen: pogledati na kakovost življenja z več vidikov, tako objektivno kot subjektivno, individualno kot kolektivno ter tudi glede na vire, priložnosti in življenjske razmere v družbi. Predmet bo namenjen spoznavanju osnovnih pojmov in podatkov o kakovosti življenja ter razmišljanju o tem, kaj kakovost življenja je. Ali se v razvojnih dokumentih Slovenije koncept kakovosti življenja upošteva in ali ima država za državljane postavljene cilje, ki bodo izboljšali našo kakovost življenja. In če jih ima, ali smo sposobni te cilje uresničiti – kako jih meriti, s katerimi indikatorji in kaj smo na tem področju naredili v preteklem obdobju. V času trajanja predmeta se bomo poglobili v kakovost življenja posameznih subpopulacij v Sloveniji in skušali dognati, ali je njihovo življenje kakovostno – kaj bi lahko sami storili zase in zakaj tega ne storijo.

Naše vprašanje seveda je, ali smo se pripravljeni spoprijeti s preprosto resnico o stanju družbe današnjega časa: o prelaganju odgovornosti, nizki stopnji samodiscipline, predvsem pa, kaj smo pripravljeni storiti sami, da izboljšamo statistične kazalnike merljivosti kakovosti življenja.

Vsebina

 • Zgodovina koncepta kakovosti življenja in njegove definicije
 • Vloga države pri zagotavljanju kakovosti življenja
 • Poznavanje konceptov blaginje, kot so kakovost življenja, človekov razvoj, socialna izključenost, družbena kohezija, trajnostni razvoj, sreča
 • Uporaba blaginjskih konceptov, njihov pomen v družbi ter vloga pri spreminjanju družbenih vrednot in potreb ljudi
 • Merjenje blaginjskih konceptov in njihova uporaba pri definiranju družbenega razvoja
 • Koncept sreče
 • Aplikacija kakovosti življenja v poslovno okolje in na nacionalno raven
 • Izbrane domene kakovosti življenja in stanje v njih v Sloveniji/EU:
  • zdravje in dostop do zdravstvenega varstva
  • zaposlovanje in delovne razmere
  • znanje, izobrazba, usposabljanje
  • družinsko življenje
  • stanovanje
  • naravno in grajeno lokalno okolje
  • rekreacija in prostočasne aktivnosti
  • politični viri in politična/družbena udeležba
 • Zbirke statističnih podatkov o izbranih domenah kakovosti življenja
  • SURS: Kakovost življenja, marec 2012
  • UMAR
 • Merjenje kakovosti življenja
  • kazalniki in že razviti inštrumenti/vprašalniki za merjenje kakovosti življenja v izbranih domenah
  • izbrane slovenske in mednarodne raziskave o kakovosti življenja (Kakovost življenja v Sloveniji, Slovensko javno mnenje, European Quality of Life Survey, European Social Survey)
  • arhiv slovenskih in mednarodnih raziskovalnih podatkov (Arhiv družboslovnih podatkov) o kakovosti življenja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje ter sposobnost kritične analize teoretskih konceptov ter raziskovalnih ugotovitev o kakovosti življenja in njihove kontekstu prilagojene uporabe v praksi;
 • poznavanje blaginjskih konceptov, kot so sreča, trajnost, kakovost, blaginja;
 • poznavanje kazalnikov in inštrumentov za raziskovanje kakovosti življenja;
 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za samostojno ravnanje z zbirkami uradnih statističnih in raziskovalnih podatkov, njihove analize in oblikovanja zaključkov;
 • sposobnost analize teh podatkov, oblikovanja zaključkov, pisanja ter predstavljanja poročil;
 • razumevanje vloge širšega družbenega konteksta za kakovost življenja ter sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic na področju organiziranja programov socialne pomoči v odvisnosti od družbenega konteksta;
 • razvijanje pozitivnega odnosa do dela in odgovornosti do dela;
 • razvijanje natančnosti in samoiniciativnosti.
6
Integrativni projekt

Ko raziskovanje in odkrivanje postaneta vaša partnerja. Predmet Integrativni projekt študente ponese na naslednjo raven raziskovalnih metod. Predmet ponuja poglobljeno razumevanje poslovnega raziskovanja in študente vodi skozi različne stopnje priprav na raziskovanje za projektno/magistrsko nalogo. Predmet že od začetne dispozicije naloge in dalje vključuje metode vzorčenja, izbire ustreznih metod in tehnik, tehnike analize podatkov in programske opreme ter interpretacije rezultatov vse do učinkovite predstavitve rezultatov raziskave. Študenti se spodbujajo, da svoj integrativni projekt pripravijo na podlagi konkretnega primera iz prakse organizacije, regije ali industrije ter da se kritično ozrejo na druge poslovne raziskave.

Vsebina

 • Izbor teme raziskovanja, formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Načrt projekta - strategija iskanja informacijskih virov in kritičen pregled literature ter raziskav
 • Odločanje o raziskovalnem pristopu in izboru raziskovalne strategije
 • Uporaba kvantitativnih ali kvalitativnih metod raziskovanja
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Metode analize: po možnosti statistična obdelava kvantitativnih podatkov
 • Sinteza celotnega projekta
 • Predstavitev rezultatov 
 • Posamezne vloge pri pridobivanju sredstev: posamezniki, podjetja, fundacije, neprofitne organizacije, država
 • Proces pridobivanja sredstev: oblikovanje skupnosti zainteresiranih darovalcev, oblikovanje skladov, vzpostavljanje stikov z darovalci, načrt pridobivanja sredstev
 • Pregled programov in skladov, ki razpisujejo sredstva za RR projekte
 • Priprava projekta in projektne dokumentacije
 • Prikaz osnov administrativno-finančnega vodenja projekta

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe znanstvenih metod pri projektnem raziskovanju;
 • zmožnost prepoznavanja in izkoriščanja priložnosti, ki se ponujajo v družbenem in delovnem okolju;
 • razumevanje socialne problematike ter sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev in njihovih posledic;
 • zavedanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • razumevanje odnosov med posamezniki, socialnimi organizacijami in družbenim okoljem, zmožnost za kompleksno sistemsko gledanje in delovanje;
 • načrtovanje in obvladovanje sprememb ob oblikovanju celovite ocene stanja v socialnih organizacijah ali družbenem okolju z upoštevanjem različnih dejavnikov;
 • sposobnost izvajanja, koordiniranja in organiziranja raziskav/projektov;
 • usposobljenost za prijavljanje projektov, ki so financirani iz evropskih sredstev;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • strateška usmerjenost, sposobnost ponujanja rešitev za preprečevanje njihovih negativnih posledic;
 • sposobnost učinkovitega delovanja v neprofitnih organizacijah in socialnih podjetjih, z zavedanjem pomena fleksibilnosti in učinkovitosti;
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja kooperativnih odnosov za delo v skupini in z drugimi uporabniki in skupinami (lokalna skupnost, organizacije javne uprave, nevladne organizacije, socialna podjetja).
12
Izbirni predmeti (Izberete dva predmeta 6 + 6)

Izbirne predmete študent izbere iz skupnega nabora izbirnih predmetov, pri čemer lahko izbere tiste izbirne predmete, ki niso hkrati tudi obvezni predmeti njegovega programa. Fakulteta izvaja tiste izbirne predmete, na katere je prijavljeno zadostno število študentov. 

 • Družbene inovacije in storitve za kakovost življenja
 • Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika
 • Ekonomija mest prihodnosti
 • Ekonomika javnega sektorja
 • Ekonomska politika v medijih
 • Inovacije v e-izobraževanju
 • Integrirani trajnostni razvoj in prostorsko načrtovanje
 • Intelektualna lastnina
 • Javne politike in vodenje projektov v javnem sektorju
 • Kitajščina z značilnostmi azijske poslovne kulture
 • Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje
 • Kreativno upravljanje inovacij v storitveni dejavnosti
 • Kreativno upravljanje tehnoloških inovacij
 • Mednarodni marketing
 • Mednarodno gospodarsko pravo
 • Merjenje in zagotavljanje kakovosti življenja
 • Pozitivna psihologija
 • Psihologija izobraževanja
 • Psihologija prodaje
 • Psihologija vodenja
 • Razvoj in upravljanje ruralnih in urbanih zaledij mest
 • Ruščina z značilnostmi slovanske poslovne kulture
 • Sistemi trajnostne in pametne mobilnosti
 • Spletni marketing
 • Upravljanje odnosov s strankami (CRM) in poslovna inteligenca (BI)
 • Upravljanje znanja in učeča se organizacija
 • Kognitivno vedenjskih coaching
 • Inovativni pristopi v coachingu
 • Osebni coaching
 • Privabljanje, izbor in zaposlovanje kadrov
 • Trajnostni kadrovski menedžment in menedžment varnosti in zdravja
 • Mednarodne poslovne finance

Vsak predmet je ovrednoten s 6 ECTS.

24
Magistrska naloga

Magistrska naloga je pisni izdelek in rezultat samostojnega strokovnega dela študenta ob mentorstvu visokošolskega učitelja. V nalogi študent celovito zajame področja študijskega programa.

Z magistrsko nalogo študent pokaže:

 • da je sposoben razumevanja in aplikacije vsebin s področij študijskega programa,
 • da zna uporabiti interdisciplinarne in teoretične pristope pri reševanju konkretnih problemov iz prakse, predvsem na področju poslovanja,
 • da obvlada raziskovalne metode in postopke z uporabo različnih analitičnih in prognostičnih orodij,
 • da je sposoben kritično obravnavati strokovno problematiko ob upoštevanju teorij ter temeljnih in specifičnih konceptov,
 • da je sposoben kreativnega razmišljanja, oblikovanja smelih inovativnih konceptov in rešitev problemov,
 • da je sposoben učinkovite uporabe informacijske tehnologije in upravljanja informacij,
 • da ima kritičen odnos in distanco do lastnega dela in obstoječe prakse v spreminjajočem se okolju.

Vsebina

 • Izbor teme raziskovanja
 • Formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Odločanje o raziskovalnem pristopu in izboru raziskovalne strategije
 • Priprava dispozicije magistrske naloge: 
 1. Opredelitev problema raziskave in teoretičnih izhodišč
 2. Opredelitev pristopa k zastavljeni problematiki raziskovanja
 3. Opredelitev metod in tehnik raziskovanja za doseganje ciljev naloge
 4. Opredelitev členjenosti vsebine
 5. Opredelitev literature in virov 
 • Prijava teme in mentorja magistrske naloge
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Študij literature in virov
 • Izdelava magistrske naloge
 • Priprava predstavitve magistrske naloge in zagovor

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja konkretnih problemov v domačem in mednarodnem poslovnem okolju;
 • sposobnost reševanja konkretne problematike s pomočjo usvojenega teoretičnega znanja;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov;
 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe znanstvenih metod pri raziskovanju;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • zmožnost partnerskega dela;
 • sposobnost povezovanja različnih znanj ter pomena uporabe strokovne literature;
 • sposobnost samostojnega učenja;
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije.
Obvezne učne enote
6
Inovacije v online izobraževanju
6
Trendi v online izobraževanju

Izobraževanje v svetu, Evropi in v Sloveniji se spoprijema z izzivi, kako odgovoriti na nove in nenehno spreminjajoče se izobraževalne potrebe. Te spremembe narekujejo spremenjena demografska in socialna slika, zaostreni pogoji financiranja izobraževanja, globalizacija ter vpetost tehnologije v življenje in delovanje posameznika in organizacij.

Glavni vzvod prilagajanja izobraževanja novi stvarnosti so inovacije. Podobno kot v drugih dejavnostih je danes tudi v izobraževanju inovacija večinoma plod smiselne integracije tehnologije (internet, mobilne naprave, računalništvo v oblaku) v določeno izobraževalno storitev ali proces. Seveda pa so mogoče tudi inovacije brez uporabe tehnologije, tudi v izobraževanju (na primer uvedba nove pedagoške metode v razredu), a glavnina inovacij v izobraževanju je podprta z uporabo sodobne tehnologije. S predmetom Trendi v inovativnem izobraževanju želimo predstaviti osnovne koncepte in značilnosti odprtega in e-izobraževanja kot vodilnih pristopov za inoviranje izobraževanja.

Vsebina

 1. Osnovni koncepti in modeli sodobnega, tehnološko podprtega izobraževanja (e-izobraževanje, odprto izobraževanje, digitalno izobraževanje)
 2. Stanje in trendi izobraževanja v 21. stoletju
 3. Teorije učenja za sodobno, tehnološko podprto izobraževanje
 4. Načrtovanje programov tehnološko podprtega izobraževanja
 5. Inovativne učne metode in pristopi za digitalno izobraževanje in pridobivanje digitalnih kompetenc
 6. Odprto izobraževanje (odprti izobraževalni viri - OER, MOOCi in odprta pedagogika)

Cilji in kompetence

Študenti bodo pri predmetu razvili naslednje prenosljive in predmetno-specifične kompetence:

 • Sposobnost razumevanja vloge in potencialov glavnih konceptov sodobnega tehnološko podprtega izobraževanja (e-izobraževanje, digitalno izobraževanje, odprto izobraževanje: koncepti EDO) za sodobno družbo, za izobraževalna podjetja /ustanove) in za posameznike.
 • Poznavanje in kritično vrednotenje aktualnih trendov na področju EDO.
 • Sposobnost samorefleksije o teoretskih osnovah in modelih sodobnega, tehnološko podprtega izobraževanja na osnovi EDO ter implikacijah za prakso.
 • Ustvarjalno in holistično razmišljanje pri načrtovanju razvoja sodobnih tehnološko podprtih izobraževalnih programov na osnovi EDO.
 • Sposobnost učinkovitega prenosa teoretskih modelov izobraževanja (na osnovi EDO) v prakso.
 • Sposobnost kritične presoje in adaptacije primerov dobre prakse za uporabo inovativnih učnih metod in pristopov v konkretnem izobraževalnem okolju. 
 • Sposobnost sodelovanja in strokovnega vodenja timov pri vseh aktivnostih, povezanih z implementacijo izobraževalnih modelov na osnovi EDO.
 • Obvladovanje komunikacijskih ter informacijskih kompetenc za uspešno posredovanje znanj in strokovnih kompetenc s področja sodobnega, tehnološko podprtega izobraževanja.
 • Zavedanje pomena nenehnega osebnega in strokovnega razvoja ter družbene odgovornosti in etike kot nepogrešljivih prvin inovativnega izobraževanja.
6
Menedžment online izobraževanja

V programih e-izobraževanja običajno sodeluje več različnih skupin deležnikov, od študentov oziroma udeležencev, učiteljev in avtorjev učnih gradiv, mentorjev, strokovnjakov za medije do administrativnega in tehničnega osebja z različnimi nalogami in aktivnostmi, financerjev in drugih zunanjih sodelavcev. Kompleksnost e-izobraževanja zato zahteva ustrezno načrtovanje, vodenje ter koordinacijo sodelujočih, aktivnosti in sredstev, kar je naloga menedžmenta.

Menedžment e-izobraževanja je odgovoren za učinkovito izvajanje osnovnih poslovnih funkcij načrtovanja, vodenja in organiziranja, tako kot je to v katerikoli organizaciji. Spoprijema pa se še z nekaterimi posebnimi nalogami in oblikami menedžmenta, ki izvirajo iz značilnosti e-izobraževanja. Med posebne naloge menedžmenta v e-izobraževanju spada zagotavljanje pedagoške, tehnološke in administrativne podpore udeležencem e-izobraževanja. Posebnosti e-izobraževanja zahtevajo uporabo posebnih pristopov in oblik menedžmenta, kot so na primer projektni menedžment, menedžment sprememb, menedžment inovacij in menedžment kakovosti.

S predmetom Menedžment e-izobraževanja želimo študente usposobiti za učinkovito in uspešno izvajanje vseh funkcij menedžmenta kot osnove za učinkovito, uspešno in konkurenčno poslovanje podjetij, ustanov javnega sektorja in drugih organizacij ter ponudnikov in uporabnikov storitev e-izobraževanja.

Vsebina

 1. Vloga in posebnosti menedžmenta e-izobraževanja
 2. Načrtovanje e-izobraževanja
 3. Organiziranje in vodenje e-izobraževanja
 4. Nadziranje e-izobraževanja
 5. Posebne funkcije menedžmenta v e-izobraževanju

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli pomen menedžmenta za učinkovito, uspešno in konkurenčno poslovanje podjetij (ustanov) kot ponudnikov in uporabnikov storitev e-izobraževanja;
 • poznali vlogo poslovnih funkcij za učinkovit menedžment e-izobraževanja;
 • sposobni samorefleksije o posebnostih procesa menedžmenta e-izobraževanja;
 • sposobni ustvarjalnega razmišljanja in inovativnega delovanja pri reševanju strokovnih problemov, povezanih z e-izobraževanjem;
 • sposobni sprejemanja strokovno kompetentnih in etično primernih odločitev, povezanih s poslovnimi funkcijami menedžmenta e-izobraževanja;
 • sposobni učinkovitega vodenja timov pri aktivnostih, povezanih s poslovnimi funkcijami e-izobraževanja;
 • obvladali komunikacijske ter informacijske spretnosti in orodja za uspešno vodenje e-izobraževanja znotraj organizacije in v odnosih z zunanjim okoljem;
 • se zavedali pomena nenehnega osebnega in strokovnega razvoja zaradi kompleksnosti in dinamičnosti menedžmenta e-izobraževanja.
6
Integrativni projekt

Ko raziskovanje in odkrivanje postaneta vaša partnerja. Predmet Integrativni projekt študente ponese na naslednjo raven raziskovalnih metod. Predmet ponuja poglobljeno razumevanje poslovnega raziskovanja in študente vodi skozi različne stopnje priprav na raziskovanje za projektno/magistrsko nalogo. Predmet že od začetne dispozicije naloge in dalje vključuje metode vzorčenja, izbire ustreznih metod in tehnik, tehnike analize podatkov in programske opreme ter interpretacije rezultatov vse do učinkovite predstavitve rezultatov raziskave. Študenti se spodbujajo, da svoj integrativni projekt pripravijo na podlagi konkretnega primera iz prakse organizacije, regije ali industrije ter da se kritično ozrejo na druge poslovne raziskave.

Vsebina

 • Izbor teme raziskovanja, formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Načrt projekta - strategija iskanja informacijskih virov in kritičen pregled literature ter raziskav
 • Odločanje o raziskovalnem pristopu in izboru raziskovalne strategije
 • Uporaba kvantitativnih ali kvalitativnih metod raziskovanja
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Metode analize: po možnosti statistična obdelava kvantitativnih podatkov
 • Sinteza celotnega projekta
 • Predstavitev rezultatov 
 • Posamezne vloge pri pridobivanju sredstev: posamezniki, podjetja, fundacije, neprofitne organizacije, država
 • Proces pridobivanja sredstev: oblikovanje skupnosti zainteresiranih darovalcev, oblikovanje skladov, vzpostavljanje stikov z darovalci, načrt pridobivanja sredstev
 • Pregled programov in skladov, ki razpisujejo sredstva za RR projekte
 • Priprava projekta in projektne dokumentacije
 • Prikaz osnov administrativno-finančnega vodenja projekta.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe znanstvenih metod pri projektnem raziskovanju;
 • zmožnost prepoznavanja in izkoriščanja priložnosti, ki se ponujajo v družbenem in delovnem okolju;
 • razumevanje socialne problematike ter sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev in njihovih posledic;
 • zavedanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • razumevanje odnosov med posamezniki, socialnimi organizacijami in družbenim okoljem, zmožnost za kompleksno sistemsko gledanje in delovanje;
 • načrtovanje in obvladovanje sprememb ob oblikovanju celovite ocene stanja v socialnih organizacijah ali družbenem okolju z upoštevanjem različnih dejavnikov;
 • sposobnost izvajanja, koordiniranja in organiziranja raziskav/projektov;
 • usposobljenost za prijavljanje projektov, ki so financirani iz evropskih sredstev;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • strateška usmerjenost, sposobnost ponujanja rešitev za preprečevanje njihovih negativnih posledic;
 • sposobnost učinkovitega delovanja v neprofitnih organizacijah in socialnih podjetjih, z zavedanjem pomena fleksibilnosti in učinkovitosti;
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja kooperativnih odnosov za delo v skupini in z drugimi uporabniki in skupinami (lokalna skupnost, organizacije javne uprave, nevladne organizacije, socialna podjetja).
12
Izbirni predmeti (Izberete dva predmeta 6 + 6)

Izbirne predmete študent izbere iz skupnega nabora izbirnih predmetov, pri čemer lahko izbere tiste izbirne predmete, ki niso hkrati tudi obvezni predmeti njegovega programa. Fakulteta izvaja tiste izbirne predmete, na katere je prijavljeno zadostno število študentov. 

 • Družbene inovacije in storitve za kakovost življenja
 • Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika
 • Ekonomija mest prihodnosti
 • Ekonomika javnega sektorja
 • Ekonomska politika v medijih
 • Inovacije v e-izobraževanju
 • Integrirani trajnostni razvoj in prostorsko načrtovanje
 • Intelektualna lastnina
 • Javne politike in vodenje projektov v javnem sektorju
 • Kitajščina z značilnostmi azijske poslovne kulture
 • Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje
 • Kreativno upravljanje inovacij v storitveni dejavnosti
 • Kreativno upravljanje tehnoloških inovacij
 • Mednarodni marketing
 • Mednarodno gospodarsko pravo
 • Merjenje in zagotavljanje kakovosti življenja
 • Pozitivna psihologija
 • Psihologija izobraževanja
 • Psihologija prodaje
 • Psihologija vodenja
 • Razvoj in upravljanje ruralnih in urbanih zaledij mest
 • Ruščina z značilnostmi slovanske poslovne kulture
 • Sistemi trajnostne in pametne mobilnosti
 • Spletni marketing
 • Upravljanje odnosov s strankami (CRM) in poslovna inteligenca (BI)
 • Upravljanje znanja in učeča se organizacija
 • Kognitivno vedenjskih coaching
 • Inovativni pristopi v coachingu
 • Osebni coaching
 • Privabljanje, izbor in zaposlovanje kadrov
 • Trajnostni kadrovski menedžment in menedžment varnosti in zdravja
 • Mednarodne poslovne finance

Vsak predmet je ovrednoten s 6 ECTS.

24
Magistrska naloga

Magistrska naloga je pisni izdelek in rezultat samostojnega strokovnega dela študenta ob mentorstvu visokošolskega učitelja. V nalogi študent celovito zajame področja študijskega programa.

Z magistrsko nalogo študent pokaže:

 • da je sposoben razumevanja in aplikacije vsebin s področij študijskega programa,
 • da zna uporabiti interdisciplinarne in teoretične pristope pri reševanju konkretnih problemov iz prakse, predvsem na področju poslovanja,
 • da obvlada raziskovalne metode in postopke z uporabo različnih analitičnih in prognostičnih orodij,
 • da je sposoben kritično obravnavati strokovno problematiko ob upoštevanju teorij ter temeljnih in specifičnih konceptov,
 • da je sposoben kreativnega razmišljanja, oblikovanja smelih inovativnih konceptov in rešitev problemov,
 • da je sposoben učinkovite uporabe informacijske tehnologije in upravljanja informacij,
 • da ima kritičen odnos in distanco do lastnega dela in obstoječe prakse v spreminjajočem se okolju.

Vsebina

 • Izbor teme raziskovanja
 • Formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Odločanje o raziskovalnem pristopu in izboru raziskovalne strategije
 • Priprava dispozicije magistrske naloge: 
 1. Opredelitev problema raziskave in teoretičnih izhodišč
 2. Opredelitev pristopa k zastavljeni problematiki raziskovanja
 3. Opredelitev metod in tehnik raziskovanja za doseganje ciljev naloge
 4. Opredelitev členjenosti vsebine
 5. Opredelitev literature in virov 
 • Prijava teme in mentorja magistrske naloge
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Študij literature in virov
 • Izdelava magistrske naloge
 • Priprava predstavitve magistrske naloge in zagovor

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja konkretnih problemov v domačem in mednarodnem poslovnem okolju;
 • sposobnost reševanja konkretne problematike s pomočjo usvojenega teoretičnega znanja;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov;
 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe znanstvenih metod pri raziskovanju;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • zmožnost partnerskega dela;
 • sposobnost povezovanja različnih znanj ter pomena uporabe strokovne literature;
 • sposobnost samostojnega učenja;
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa.

Predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata 20. 1. 2022, in velja za študente, ki se bodo prvič vpisali v program v 2022/2023. Za študente, vpisane v študijski program do vključno 2021/2022, velja predmetnik oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če v izobraževanju redno napredujejo.

Študij po tem programu lahko zaključijo do najkasneje 30. 9. 2025.

Nina Petkovšek,

magistrica programa
Diploma mi je poleg novega znanja prinesla tudi večjo samozavest in potrditev, da tudi jaz zmorem.

Nina Petkovšek,

magistrica programa
Diploma mi je poleg novega znanja prinesla tudi večjo samozavest in potrditev, da tudi jaz zmorem.

Pravi način študija za vas

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Fleksibilen online študij

Fleksibilen online študij

Študij je prilagojen sodobnemu načinu življenja, zaposlenim in mladim, ki želite biti del uspešne zgodbe podjetij.
Celostna podpora

Celostna podpora

Osebni online mentor, tehnična, organizacijska in pedgoška podpora zagotavljajo študij po najvišjih standardih.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Aktiven študij ob podpori učiteljev, ki poznajo razliko med besedili v knjigi in resničnim življenjem.
Projekti za podjetja

Projekti za podjetja

Rezultat študentovega dela je 12 uporabnih projektov za podjetje ali organizacijo, kjer je zaposlen.

Magistri in kariera

Po magisteriju boste zaposljivi v podjetjih, mrežah, zavodih, društvih, skupnostnih projektih, centrih vseživljenjskega učenja kot menedžer ali nosilec najzahtevnejših nalog. Opremljeni boste z znanji za celostno obvladovanje organizacijskih procesov in organizacijske dinamike v sociali in izobraževanju. Magisterij vam bo skoraj zagotovo omogočil tudi napredovanje na delovnem mestu.
Program Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju se upošteva za izpolnjevanje izobrazbenega pogoja po 69. členu Zakona o socialnem varstvu!
Magisterij vam bo odprl vrata tudi za nadaljevanje študija v doktorskem programu.
Prijava
Šolnina in drugi prispevki
Priznavanje znanj

Vpis 2024/2025

Vse informacije o vpisu najdete na >> povezavi.

 

Vpisni pogoji

V 1. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor:

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 180 ECTS. 
 • je končal triletni visokošolski strokovni študijski program pred bolonjskim sistemom z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije, pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike).
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS. Iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete. 

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujete tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor:

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 240 ECTS. 
 • je končal študijski program za pridobitev univerzitetne  izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom).
 • je končal specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij. 
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete. 

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujete tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo naslednja področja: ekonomske, poslovne, upravne in organizacijske vede, sociologija, pravne, politične, družboslovne vede, humanistika.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

 • kopija diplomske listine ali potrdila o diplomiranju,
 • potrdilo o opravljenih izpitih,
 • življenjepis,
 • pismo, s katerim utemeljujete svojo namero o vpisu.

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode)

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med študijskimi programi iste stopnje. Prehodi so možni med študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prijave kandidatov za vpis v višji letnik po merilih za prehode  obravnava Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete. Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani program ter pogoje za prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo študij zaključiti po novem programu. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi med študijem.

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2024/2025 znaša 3.680,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik
Plačilo šolnine za en letnik je možno plačati na 12 obrokov. Obrok šolnine v študijskem letu 2024/2025 znaša 325,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2024 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

Način plačila študent opredeli v pogodbi ob vpisu. DOBA Fakulteta bo predvidoma trikrat letno usklajevala višino obrokov v skladu s stopnjo rasti življenjskih potrebščin v RS, pri čemer ob prvem vpisu v študij za prve tri mesece veljajo cene, kot so bile ob podpisu pogodbe. Plačilo šolnine za vpis v vsak nadaljnji letnik in vse ostale prispevke (diplomiranje, …) bo DOBA Fakulteta študentu zaračunala po ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor DOBA Fakultete predvidoma januarja za prihodnje študijsko leto.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek magistrske naloge.

>> Cenik storitev DOBA Fakultete

 

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je plačljivo. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si. V primeru, da komisija študentu prizna predmet v celoti, je študent upravičen do vračila šolnine v višini število ECTS predmeta x 50% vrednosti ECTS točke.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja  se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave.

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli