Doktorski program Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi

Doktorski program

Doktorski program Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi

Doktorski program DOBA Fakultete se s »trikotnikom znanja« primerja z najboljšimi programi v Evropi. Način izvedbe je edinstven, saj program izvajamo v celoti online in ga ponujamo kot edini online doktorski program v JV Evropi. Smo prejemniki dveh mednarodnih akreditacij za izvajanje online študija.

Sodobna zasnova z modularno izvedbo zagotavlja znotraj zaključenih učnih sklopov prepletanje strokovnih in metodološko-raziskovalnih vsebin ter samostojno delo za pripravo doktorske disertacije. Izvedba omogoča individualizacijo in personalizacijo, v programu sodelujejo profesorji in raziskovalci DOBA Fakultete.

Program ponuja celosten, interdisciplinaren pristop na koncept inoviranja in trajnostnega poslovanja, ki ga je mogoče aplicirati na številne raziskovalne izzive na raznolikih področjih. Usposobil vas bo za reševanje najkompleksnejših teoretičnih in praktičnih problemov na področju inovativnosti in trajnostnega poslovanja s kompetencami učinkovitega prenosa novih znanj v podjetja in organizacije s poudarkom na digitalizaciji rešitev.

Prednosti doktorskega študija na DOBA Fakulteti

Edinstvena vsebina

Doktorski program DOBA Fakultete se smiselno navezuje na tako imenovani »trikotnik znanja«, ki povezuje izobraževanje, znanost in inovacije.

Online študij

Online študij omogoča popolno fleksibilnost, dostopnost 24/7 in stalno podporo učiteljev in mentorjev. Kljub odsotnosti osebnega stika je online študij dinamičen in interaktiven.

Modularna izvedba

Študij poteka modularno, kar pomeni, da se znotraj zaključenih učnih sklopov prepletajo strokovne vsebine, metodološko-raziskovalne vsebine in samostojno delo za pripravo doktorske disertacije.

Oblikovanje lastnega izvirnega prispevka

S samostojnim, kritičnim in refleksivnim analiziranjem, povezovanjem in vrednotenjem informacij, pojavov, procesov, praks in trendov boste oblikovali lasten izvirni prispevek k znanosti.

dr. Marko Divjak,

akademski vodja
Sodobno inoviranje je danes prisotno v vseh ustvarjalnih okoljih, je globalizirano in praviloma transdisciplinarno. Tovrstna sprememba paradigme inoviranja narekuje potrebo po razvijanju novega znanja in dodatnem usposabljanju zaposlenih.

dr. Marko Divjak,

akademski vodja
Sodobno inoviranje je danes prisotno v vseh ustvarjalnih okoljih, je globalizirano in praviloma transdisciplinarno. Tovrstna sprememba paradigme inoviranja narekuje potrebo po razvijanju novega znanja in dodatnem usposabljanju zaposlenih.

Predmetnik doktorskega programa

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Obvezni predmeti
9
Tehnološke spremembe, globalizacija in družba
9
Vloga ekonomije v trajnostnem razvoju
9
Filozofija in teorija znanosti
9
Kvantitativne metode raziskovanja
6
Raziskovalni seminar
18
Individualno delo: priprava, oddaja in potrditev dispozicije
Obvezni predmeti
9
Izbrana poglavja inoviranja in soustvarjanje
9
Izbrana poglavja strateškega vodenja in menedžmenta
6
Kvalitativne metode raziskovanja
6
Akademsko pisanje
30
Individualno delo: Zbiranje in analiza podatkov
Obvezni predmeti
6
Raziskovalni seminar
54
Priprava doktorske disertacije

Edinstvena izvedba doktorskega programa

Izvedba doktorskega študija bo potekala v skladu z modelom online študija, ki smo ga razvili na DOBA Fakulteti. Študijske aktivnosti bodo temeljile na sodobnih pedagoških pristopih, ki spodbujajo aktivno učenje/študij. Osnovana bo na interakciji z visokošolskimi učitelji, v manjši meri tudi na interakciji s kolegi študenti. Organizirane oblike študijskih aktivnosti bodo potekale v obliki webinarjev, usmerjenih diskusij v forumih, timskega dela in individualnih predstavitev. Poudarek bo na poglobljenem študiju literature in na samostojnem individualnem delu študenta ter na individualnih konzultacijah z visokošolskimi učitelji in izbranim mentorjem.

Študijski proces bo v veliki meri individualiziran. Študentje bodo pri posameznih strokovnih in metodološko-raziskovalnih predmetih poglobljeno obravnavali predvsem tiste vsebine, ki bodo zanje relevantne za potrebe priprave doktorske disertacije. Študij bo temeljil na samostojnem delu študenta, na problemsko-raziskovalnem pristopu in na argumentirani strokovni razpravi z visokošolskimi učitelji v povezavi s ključnimi izzivi, vprašanji in strokovnimi dilemami.

Aktivnosti pri vseh predmetih bodo potekale ob podpori IKT v virtualnem učnem okolju Blackboard. Virtualno učno okolje Blackboard nudi podporo študijskemu oz. pedagoškemu procesu. Integrirana ima učna, komunikacijska in evalvacijska orodja, ki omogočajo jasno strukturiranje vsebin in študijskih aktivnosti, enostavno navigacijo ter podpirajo številne oblike interakcije.
Komu je program namenjen
Pogoji za vpis
Vpis

V program vabimo

Doktorski program DOBA Fakultete je namenjen tako posameznikom, ki želijo razvijati akademsko kariero oz. želijo delovati v raziskovalnih organizacijah, kot tudi tistim, ki želijo delovati v raziskovalnih centrih/oddelkih znotraj podjetij ali pa v tako imenovanih centrih odličnosti, ki predstavljajo vez med gospodarstvom in akademsko sfero in so namenjeni spodbujanju koncentracije znanja na prioritetnih področjih.

Program je namenjen posameznikom z afiniteto po avtonomnem znanstveno-raziskovalnem delu ter reševanju najzahtevnejših teoretičnih in praktičnih vprašanj s področja inoviranja in trajnostnega poslovanja, pa tudi tistim, ki želijo nova znanja in rešitve uspešno implementirati in s tem prispevati h gospodarskemu razvoju in družbenemu napredku.

Glede na to, da se inovacije ne povezujejo izključno s podjetništvom, temveč so, predvsem tiste, usmerjene v razvoj novih storitev, novih sistemov upravljanja ali novih organizacijskih procesov, vse bolj prisotne tudi v javnem sektorju ter v neprofitnih in drugih organizacijah, je doktorski program primeren za široko paleto strokovnjakov. Interdisciplinaren pogled na koncept inoviranja in trajnostnega poslovanja je namreč mogoče aplicirati na številne raziskovalne izzive, ki se dotikajo raznolikih področij in disciplin, kot so poslovne vede, ekonomija, marketing, izobraževanje, socialne dejavnosti in druge.

Pogoje za vpis v doktorski program izpolnjujete kandidati, ki ste končali

  • študijski program 2. stopnje,
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
  • študijski program za pridobitev specializacije in ste pred tem končali visokošolski strokovni študijski program ter pred vpisom opravite študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS,
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrskem študijskem programu, ki je ovrednoten s 300 ECTS

Neposredni vpis v 2. letnik - nadaljevanje študija po merilih za prehode

  • V 2. letnik se lahko vpišete, če ste končali študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije (sprejeti pred 11. 6. 2004).

Kandidati za vpis v doktorski študijski program, ki nimate  ekonomske izobrazbe oz. ne izkazujete temeljnih ekonomskih znanj, pridobljenih z neformalnim izobraževanjem in/ali izkustvenim učenjem opravite diferencialne predmete v obsegu 12-18 ECTS.

Za vpis je potrebno aktivno znanje angleškega jezika. Organizirane oblike študija bodo potekale v angleškem jeziku, samostojno in individualno delo in doktorska dizertacija pa v slovenskem jeziku.

Prvi generacijo bomo vpisali v študijskem letu 2019/2020. Razpis za vpis bo objavljen v začetku leta 2019!

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo