Doktorski program Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi

Doktorski program

Doktorski program Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi

ZA VAS, ki vas zanimajo izzivi inoviranja in trajnostnega razvoja na področju poslovnih ved; ki se želite usposobiti za samostojno znanstvenoraziskovalno delo na najvišji ravni in za reševanje najzahtevnejših teoretičnih in praktičnih problemov; ki imate raziskovalno žilico in želite z ustvarjanjem novih znanj ter rešitev prispevati h gospodarskemu razvoju in družbenemu napredku; ki želite razvijati akademsko kariero oz. delovati v raziskovalnih organizacijah ali v raziskovalnih oddelkih znotraj podjetij; ki si želite edinstveno izvedbo, kjer boste od začetka študija sodelovali z izbranim mentorjem in delali na pripravi dispozicije in disertacije. 

Program ponuja celosten, interdisciplinaren pogled na inoviranje in trajnostno poslovanje, ki ga je mogoče aplicirati na številne raziskovalne izzive na raznolikih področjih. Usposobili se boste za reševanje najkompleksnejših teoretičnih in praktičnih problemov na področju inovativnosti in trajnostnega poslovanja ter za učinkovit prenos novih znanj v podjetja in organizacije s poudarkom na digitalizaciji rešitev.

Program se izvaja v celoti online po edinstvenem in mednarodno akreditiranem modelu online študija, ki ga na Dobi izvajamo že 22 let.  Izvedba omogoča individualizacijo in personalizacijo, v programu sodelujejo profesorji in raziskovalci DOBA Fakultete ter vrhunski strokovnjaki iz drugih institucij.

Doktorski program DOBA Fakultete se po vsebini in izvedbi primerja z najboljšimi programi v Evropi.


Prednosti doktorskega študija na DOBA Fakulteti

Edinstvena vsebina

Edinstvena vsebina

Doktorski program DOBA Fakultete se smiselno navezuje na tako imenovani »trikotnik znanja«, ki povezuje izobraževanje, znanost in inovacije.
Online študij

Online študij

Online študij omogoča popolno fleksibilnost, dostopnost 24/7 in stalno podporo učiteljev in mentorjev. Kljub odsotnosti osebnega stika je online študij dinamičen in interaktiven.
Modularna izvedba

Modularna izvedba

Študij poteka modularno, kar pomeni, da se znotraj zaključenih učnih sklopov prepletajo strokovne vsebine, metodološko-raziskovalne vsebine in samostojno delo za pripravo doktorske disertacije.
Oblikovanje lastnega izvirnega prispevka

Oblikovanje lastnega izvirnega prispevka

S samostojnim, kritičnim in refleksivnim analiziranjem, povezovanjem in vrednotenjem informacij, pojavov, procesov, praks in trendov boste oblikovali lasten izvirni prispevek k znanosti.

Predmetnik doktorskega programa

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Obvezni predmeti
9
Seminar za pripravo dispozicije

Vsebina

 • Usmeritve za študij literature, iskanje in vrednotenje relevantnih strokovnih virov.
 • Usmeritve za izbiro ustrezne raziskovalne teme in opredelitev primernega raziskovalnega problema doktorske disertacije.
 • Struktura in posamezni elementi dispozicije ter usmeritve za pripravo ustrezne dispozicije doktorske disertacije.
 • Postavljanje raziskovalnih vprašanj in hipotez, skladno z opredeljenim raziskovalnim problemom ter namenom in cilji doktorske disertacije.
 • Priprava seminarja, ki vključuje pregled izbranega raziskovalnega področja (teorija in izsledki dosedanjih raziskav) in utemeljitev raziskovalne teme doktorske disertacije, ter zagovarjanje izbrane raziskovalne teme pred študijskimi kolegi, mentorjem in učitelji (na podlagi prejetih povratnih informacij študent pripravi prvi osnutek dispozicije doktorske disertacije).
 • Predstavitev in zagovarjanje osnutka dispozicije doktorske disertacije ter povratna informacija (feedback) kolegov (mentorja, učiteljev) pred pripravo končne verzije dispozicije.

Učni izidi

Študent/ka bo:

 • znal/a pripraviti sistematičen in celovit pregled literature izbranega raziskovalnega področja;
 • znal/a poiskati, vrednotiti in selekcionirati relevantne znanstvene vire;
 • znal/a prepoznati, definirati in ustrezno utemeljiti izvirni raziskovalni problem, ki temelji na identificiranih vrzelih v obstoječem znanju;
 • znal/a ustrezno operacionalizirati izbrani raziskovalni problem v obliki raziskovalnih ciljev, raziskovalnih vprašanj in hipotez ter načrtovati ustrezne metodološke pristope za analizo in rešitev raziskovalnega problema;
 • znal/a pripraviti celovito in kakovostno dispozicijo doktorske disertacije.
15
Tehnološki, družbeni in ekonomski trajnostni izzivi

Cilji predmeta

Predmet naj ponudi mislecem, raziskovalcem in odločevalcem sintetiziran pregled aktualnega znanja na medsebojno povezanih področjih tehnoloških sprememb, globalizacije in sprememb v poslovanju ter v družbi sploh. S tem naj jih usmeri v holističen pristop k raziskovanju v okviru priprave doktorske disertacije. Študentom naj omogoči organiziran vstop v kompleksni svet globalizacije in sodobnih izzivov.

Predmet študentom ne ponuja enciklopedičnega znanja, temveč poskuša pripeljati izbrano področje tehnološkega razvoja, globalizacije in njenih oblik v območje njihove znanstvene radovednosti.

 

Učni izidi

S pomočjo tega predmeta bodo študenti spoznali eno od možnosti za urejen vstop v področje globalizacije – zakaj do nje prihaja in kakšne so njene posledice na poslovanje in najširše družbene spremembe. Razumeli bodo ključne povezave med tremi pojmi, ki sestavljajo predmet: tehnološki razvoj, globalizacija in družbene spremembe. Znali bodo ločiti med cilji, področji in ukrepi, na katere ima vpliv domača ekonomska politika in tistimi, ki jih določa razvoj globalizacije. Razumeli bodo dimenzije in posledice globalizacije ter njene omejitve. Študentje bodo tudi sposobni kritično analizirati kompleksna in tudi nasprotujoča si področja ekonomskega znanja ter pojasniti rezultate kritične analize. Znali bodo tudi kritično sintetizirati informacije na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov, sposobni bodo analizirati različne krožne poslovne modele ter opraviti sistematično analizo različnih držav, podjetij in sektorjev, priložnosti krožnega gospodarstva, identificirati ovire, ki omejujejo priložnosti in analizirati različne politike za preseganje teh ovir. Študentje bodo sposobni tudi analizirati aktivnosti za doseganje trajnostnega razvoja podjetja ter pripraviti primer strateškega odziva za dosego trajnostnega razvoja.

15
Temeljni vidiki raziskovalnega dela

Cilji predmeta

Seznaniti študente s strategijami pridobivanja podatkov v okviru kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih strategij raziskovanja. Usposobiti študente za ustvarjalno in učinkovito znanstveno-raziskovalno delo ter izbiro najprimernejše metode zbiranja podatkov na podlagi postavljenih ciljev in namena raziskave ter raziskovalnih vprašanj.  Usposobiti študente za učinkovito evalvacijo lastnih raziskav in znanstveno raziskovalnih člankov in drugih objav z vidika metodologije in raziskovalnih načrtov.

Učni izidi

Študentje bodo kakovost kompetenc, pridobljenih pri predmetu, potrdili z zasnovo in izvedbo kvantitativnega in kvalitativnega empiričnega raziskovanja v okviru raziskovalnih nalog pri tem in drugih predmetih ter v doktorski disertaciji ter z objavami v strokovnem in znanstvenem tisku. Pri tem bodo znali kritično oceniti veljavnost in uporabnost zbranih podatkov, znali uporabiti in kombinirati različne metode raziskovanja ter razumeli pomen družboslovnega raziskovanja v sodobni družbi.

21
Individualno delo 1: raziskovalna tema in osnutek dispozicije

Vsebina je v pripravi.

Obvezni predmeti
15
Izbrana poglavja strateškega menedžmenta in inoviranja

Cilji predmeta

 • Poznavanje in razumevanje sodobnih teorij in najnovejše literature s področja strateškega managementa in vodenja organizacij.
 • Poznavanje in razumevanje ciljev in aktivnosti strateškega in operativnega managementa, vključno z uporabo konceptov in metodologij v konkretnem organizacijskem okolju.
 • Poznavanje in razumevanje najnovejše literature s področja spodbujanja kreativnosti, ekonomike inovacij in tehnoloških sprememb, varstva pravic intelektualne lastnine in raziskovalno razvojne dejavnosti.
 • Poznavanje in razumevanje konkretnih študij primerov v povezavi s sodobnimi inovacijskimi sistemi in procesi, varstvom pravic intelektualne lastnine in tehnološkimi trendi na globalni, evropski, nacionalni ter regionalni ravni.
 • Kritična presoja teorij, politik in konkretnih študij primerov s področja strateškega upravljanja z inovacijami.

 

Učni izidi

 • Študenti bodo sposobni razumeti izzive strateškega načrtovanja v nepredvidljivih okoliščinah, ki so značilne za sodobne organizacije.
 • Študenti bodo poznali sodobne metodologije za pripravo, implementacijo in ocenjevanje strateških načrtov.
 • Študenti bodo sposobni samostojno izvajati raziskovalne naloge s področja strateškega vodenja in managementa.
 • Študenti bodo razumeli celovite družbene procese na področju inovacij, tehnologije, raziskovalno razvojne dejavnosti in poslovnih modelov.
 • Študenti bodo poznali osnove pravic intelektualne lastnine, njihovega vrednotenja in upravljanja z njimi.

Študenti bodo zmožni kritične presoje inovacijskih politik in inovacijskega okolja na globalni, evropski in nacionalni ravni.

15
Naprednejši vidiki raziskovalnega dela

Cilji predmeta

Poučevanje študentov o strategijah ustreznih naprednih kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod in pristopov. Študentom omogočiti ustvarjalno in učinkovito znanstvenoraziskovalno delo ter izbiro najprimernejše napredne raziskovalne metode na podlagi zastavljenih ciljev, namena in raziskovalnih vprašanj. Razvijati sposobnost študentov za kritično in učinkovito vrednotenje lastnih raziskovalnih in znanstveno-raziskovalnih člankov ter drugih objavljenih materialov z vidika metodologije in interpretacije.

Učni izidi

Študenti bodo:

 • Dokazali kakovost doseženih kompetenc z oblikovanjem in izvajanjem kvantitativnega in kvalitativnega raziskovalnega dela.
 • Znali uporabljati različne napredne pristope in metode kvantitativne in kvalitativne analize podatkov.
 • Poznali in znali uporabljati programsko opremo za napredne analize podatkov.
 • Popolnoma razumeli pomen družboslovnega raziskovanja z uporabo naprednih raziskovalnih metod v sodobni družbi.
9
Prispevek za znanstveno konferenco

Cilji predmeta

 • Seznaniti študenta s procesom samostojne priprave znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov za objavo v znanstvenih in strokovnih revijah ter v zbornikih konferenc in sposobnost učinkovite izvedbe javnih predstavitev na konferencah ali pred drugimi javnostmi.

Učni izidi:

Rezultat opravljenih aktivnosti pri predmetu je znanstveni članek/prispevek po IMRAD shemi (uvod/teoretična izhodišča, metode, rezultati, razprava in zaključek).

Študent bo članek oddal na izbrano znanstveno konferenco, članek javno predstavil na znanstveni konferenci in objavil v zborniku konference.

21
Individualno delo 2: dispozicija

Vsebina je v pripravi.

Obvezni predmeti
9
Seminar za pripravo disertacije

Vsebina predmeta

 • Struktura doktorske disertacije in splošna načela priprave/organizacije posameznih poglavij doktorske disertacije (teoretični del, metoda, rezultati, diskusija in zaključki).
 • Etika in etični vidiki pri raziskovanju in poročanju o izsledkih raziskav.
 • Predstavitev in zagovarjanje prvega osnutka doktorske disertacije s poudarkom na analizi rezultatov in glavnih ugotovitvah ter povratna informacija (feedback) kolegov (mentorja, učiteljev) pred pripravo končnega osnutka disertacije.
 • Predstavitev in zagovarjanje končnega osnutka doktorske disertacije s poudarkom na kritični interpretaciji dobljenih rezultatov in oblikovanju zaključkov ter povratna informacija (feedback) kolegov (mentorja, učiteljev) pred pripravo končne verzije disertacije.

Učni izidi

Študent/ka bo:

 • znal/a poglobljeno analizirati podatke ter sistematično in pregledno predstaviti ključne rezultate doktorske disertacije;
 • znal/a celovito interpretirati, sintetizirati in kritično ovrednotiti dobljene rezultate, jih povezati z obstoječim znanjem in smiselno umestiti v širši konceptualni okvir;
 • znal/a kritično reflektirati glavne zaključke doktorske disertacije, predstaviti in utemeljiti rešitve obravnavanega znanstvenega problema ter artikulirati izvirni prispevek k razvoju znanosti in njegove implikacije;
 • znal/a pripraviti celovito in kakovostno doktorsko disertacijo.
51
Individualno delo 3: disertacija in zagovor

Vsebina je v pripravi.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa. Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila študentov sama opredeli izbirne predmete, ki jih bo izvajala. 

Predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata 20. 1. 2022 in velja za študente, ki se bodo prvič vpisali v program v 2022/2023. Za študente, vpisane v študijski program do vključno 2021/2022, velja predmetnik oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če v izobraževanju redno napredujejo. Študij po tem programu lahko zaključijo do najkasneje 30. 9. 2026.

Ime *
Priimek *
Email *
Telefon

Tibor Tenji,

Doctoral student
The advanced innovative culture of Slovenia's developed industries and renowned companies, I would encourage any candidate who wants to reach Pinnacle in innovation studies to choose the prestigious Slovenian Faculty, DOBA.

Tibor Tenji,

Doctoral student
The advanced innovative culture of Slovenia's developed industries and renowned companies, I would encourage any candidate who wants to reach Pinnacle in innovation studies to choose the prestigious Slovenian Faculty, DOBA.

Edinstvena izvedba doktorskega programa

Izvedba doktorskega študija bo potekala v skladu z modelom online študija, ki smo ga razvili na DOBA Fakulteti. Študijske aktivnosti bodo temeljile na sodobnih pedagoških pristopih, ki spodbujajo aktivno učenje/študij. Osnovana bo na interakciji z visokošolskimi učitelji in kolegi študenti. Organizirane oblike študijskih aktivnosti bodo potekale v obliki webinarjev, usmerjenih diskusij v forumih in individualnih predstavitev. Poudarek bo na poglobljenem študiju literature in na samostojnem individualnem delu študenta ter na individualnih konzultacijah z visokošolskimi učitelji in izbranim mentorjem.

Študijski proces bo v veliki meri individualiziran. Študentje bodo pri posameznih strokovnih in metodološko-raziskovalnih predmetih poglobljeno obravnavali predvsem tiste vsebine, ki bodo zanje relevantne za potrebe priprave doktorske disertacije. Študij bo temeljil na samostojnem delu študenta, na problemsko-raziskovalnem pristopu in na argumentirani strokovni razpravi v povezavi s ključnimi izzivi, vprašanji in strokovnimi dilemami.

Aktivnosti pri vseh predmetih bodo potekale ob podpori IKT v virtualnem učnem okolju Blackboard. Virtualno učno okolje Blackboard nudi podporo študijskemu procesu. Integrirana ima učna, komunikacijska in evalvacijska orodja, ki omogočajo jasno strukturiranje vsebin in študijskih aktivnosti, enostavno navigacijo ter podpirajo številne oblike interakcije.
Komu je program namenjen
Pogoji za vpis in vpisni postopek
Stroški doktorskega študija

V program vabimo

Doktorski program DOBA Fakultete je namenjen tako posameznikom, ki želijo razvijati akademsko kariero oz. želijo delovati v raziskovalnih organizacijah, kot tudi tistim, ki želijo delovati v raziskovalnih centrih/oddelkih znotraj podjetij ali pa v tako imenovanih centrih odličnosti, ki predstavljajo vez med gospodarstvom in akademsko sfero in so namenjeni spodbujanju koncentracije znanja na prioritetnih področjih.

Program je namenjen posameznikom z afiniteto po avtonomnem znanstveno-raziskovalnem delu ter reševanju najzahtevnejših teoretičnih in praktičnih vprašanj s področja inoviranja in trajnostnega poslovanja, pa tudi tistim, ki želijo nova znanja in rešitve uspešno implementirati in s tem prispevati h gospodarskemu razvoju in družbenemu napredku.

Glede na to, da se inovacije ne povezujejo izključno s podjetništvom, temveč so, predvsem tiste, usmerjene v razvoj novih storitev, novih sistemov upravljanja ali novih organizacijskih procesov, vse bolj prisotne tudi v javnem sektorju ter v neprofitnih in drugih organizacijah, je doktorski program primeren za široko paleto strokovnjakov. Interdisciplinaren pogled na koncept inoviranja in trajnostnega poslovanja je namreč mogoče aplicirati na številne raziskovalne izzive, ki se dotikajo raznolikih področij in disciplin, kot so poslovne vede, ekonomija, medicina in zdravstvo, marketing, izobraževanje, socialne dejavnosti in druge.

V Sloveniji, za razliko od nekaterih drugih držav, ne razlikujemo med različnimi stopnjami ali nivoji doktorskega študija (npr. bolj akademsko ali bolj praktično naravnan). Doktorski študijski program DOBA Fakultete temelji na znanstveno raziskovalnem delu na najvišjem nivoju s ciljem razvijanja novih znanj in rešitev ter nadaljnjega razvoja znanosti in družbe.

Pogoje za vpis v doktorski program izpolnjujete kandidati, ki ste končali

 • študijski program 2. stopnje,
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
 • zaključen študijski program za pridobitev specializacije in ste pred tem končali visokošolski strokovni študijski program ter pred vpisom opravili študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS.
 • zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.

Neposredni vpis v 2. letnik - nadaljevanje študija po merilih za prehode

 • V 2. letnik se lahko vpišete, če ste končali študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije (sprejeti pred 11. 6. 2004).

Kandidati za vpis v doktorski študijski program, ki nimate  ekonomske izobrazbe oz. ne izkazujete temeljnih ekonomskih znanj, pridobljenih z neformalnim izobraževanjem in/ali izkustvenim učenjem opravite diferencialne predmete v obsegu 12-18 ECTS.

Za vpis je potrebno aktivno znanje angleškega jezika (potrdilo B2).

Prijava in vpis

Število razpoložljivih mest za doktorski študij je omejeno. Na voljo je 20 mest.

 • Za vpis v doktorski študij izpolnite obrazec.
 • Prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti naslednja dokazila:
  • overjeno kopijo diplome ali overjeno kopijo potrdila o diplomiranju na dodiplomskem in podiplomskem študiju (za diplomante DOBA Fakultete overitev ni potrebna, priložijo navadno kopijo),
  • potrdilo o povprečni oceni izpitov na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter o oceni diplomske/magistrske naloge (za diplomante DOBA Fakultete podatke pridobimo sami),
  • potrdilo o priznavanju tujega izobraževanja, če je kandidat dodiplomski in/ali podiplomski študij zaključil v tujini, (če ga kandidat že ima.),
  • življenjepis v angleščini (npr. EUROPASS),
  • bibliografijo (seznam objavljenih strokovnih in znanstvenih člankov, monografskih publikacij in drugih avtorskih del),
  • potrdilo o aktivnem znanju angleškega jezika (vsaj nivo B2),
  • motivacijsko pismo v angleščini - predloga,
  • raziskovalni načrt v angleščini - predloga.

Kriteriji izbire kandidatov v primeru omejitve vpisa:

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, boste kandidati izbrani glede na naslednje kriterije:

 • predhodni študijski dosežki pri dosedanjem študiju (povprečna ocena predmetov, ocena diplomske/magistrske naloge) – 30 % teže,
 • predhodno znanstveno-raziskovalno delo (raziskave, članki itd.) na predmetnem področju doktorskega programa – 35 % teže,
 • motivacijsko pismo in razgovor s kandidatom – 35 % teže pri izbiranju.

Razpoložljivi mentorji za izdelavo doktorske disertacije:

 • Red. prof. dr. Rasto Ovin; strokovna področja: makroekonomija, ekonomska politika, bančništvo, gospodarska gibanja.
 • Red. prof. dr. Anita Maček; strokovna področja: mikroekonomija, makroekonomija, ekonomika, ekonomska politika, mednarodna ekonomija.
 • Red. prof. dr. Tina Vukasović; strokovna področja: marketing, strateški marketing, mednarodni marketing, raziskave trga, menedžment blagovnih znamk, vedenje in raziskovanje vedenja potrošnikov.
 • Red. prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel; strokovna področja: ekonomika zdravstva, financiranje in organizacija zdravstva, zdravstveni sistemi, kakovost življenja.
 • Izr. prof. dr. Marina Letonja; strokovna področja: (družinsko) podjetništvo, inovacijski menedžment.
 • Doc. dr. Tomaž Klobučar; strokovna področja: računalništvo in informatika, tehnologije v izobraževanju
 • Doc. dr. Živa Veingerl Čič: kadrovski menedžment, upravljanje s človeškimi viri, razvoj zaposlenih
 • Doc. dr. Marko Divjak: obča psihologija, pozitivna psihologija
 • Doc. dr. Ana Hafner: inovacije, strateški in inovacijski menedžment, intelektualna lastnina
 • Red. prof. dr. Mirjana Pejić Bach: informatika, digitalizacija, digitalna transformacija
 • Izr. prof. dr. Daša Grajfoner: psihologija vodenja, coaching psihologija

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2024/2025 znaša 4.700,00 EUR, za magistre DOBA Fakultete 3.900,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik
Plačilo šolnine za en letnik je možno plačati na 8 obrokov. Obrok šolnine v študijskem letu 2024/2025 znaša 599,00 EUR, za magistre DOBA Fakultete 499,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2024 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

Način plačila študent opredeli v pogodbi ob vpisu. DOBA Fakulteta bo predvidoma trikrat letno usklajevala višino obrokov v skladu s stopnjo rasti življenjskih potrebščin v RS, pri čemer ob prvem vpisu v študij za prve tri mesece veljajo cene, kot so bile ob podpisu pogodbe. Plačilo šolnine za vpis v vsak nadaljnji letnik in vse ostale prispevke (diplomiranje, …) bo DOBA Fakulteta študentu zaračunala po ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor DOBA Fakultete predvidoma januarja za prihodnje študijsko leto in je sestavni del te pogodbe in je objavljen na spletni strani izvajalca.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

>> Cenik storitev DOBA Fakultete

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli