Doktorski program Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi

Doktorski program

Doktorski program Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi

ZA VAS, ki vas zanimajo izzivi inoviranja in trajnostnega razvoja na področju poslovnih ved. ZA VAS, ki se želite usposobiti za samostojno znanstvenoraziskovalno delo na najvišji ravni in za reševanje najzahtevnejših teoretičnih in praktičnih problemov. ZA VAS, ki imate raziskovalno žilico in želite z ustvarjanjem novih znanj ter rešitev prispevati h gospodarskemu razvoju in družbenemu napredku. ZA VAS, ki želite razvijati akademsko kariero oz. delovati v raziskovalnih organizacijah ali v raziskovalnih oddelkih znotraj podjetij. ZA VAS, ki si želite edinstveno izvedbo, kjer boste od začetka študija sodelovali z izbranim mentorjem in delali na pripravi dispozicije in disertacije.  

Program ponuja celosten, interdisciplinaren pogled na inoviranje in trajnostno poslovanje, ki ga je mogoče aplicirati na številne raziskovalne izzive na raznolikih področjih. Usposobili se boste za reševanje najkompleksnejših teoretičnih in praktičnih problemov na področju inovativnosti in trajnostnega poslovanja ter za učinkovit prenos novih znanj v podjetja in organizacije s poudarkom na digitalizaciji rešitev.

Program se izvaja v celoti online po edinstvenem in mednarodno akreditiranem modelu online študija, ki ga na Dobi izvajamo že 22 let.  Izvedba omogoča individualizacijo in personalizacijo, v programu sodelujejo profesorji in raziskovalci DOBA Fakultete ter vrhunski strokovnjaki iz drugih institucij.

Doktorski program DOBA Fakultete se po vsebini in izvedbi primerja z najboljšimi programi v Evropi.


Prednosti doktorskega študija na DOBA Fakulteti

Edinstvena vsebina

Edinstvena vsebina

Doktorski program DOBA Fakultete se smiselno navezuje na tako imenovani »trikotnik znanja«, ki povezuje izobraževanje, znanost in inovacije.
Online študij

Online študij

Online študij omogoča popolno fleksibilnost, dostopnost 24/7 in stalno podporo učiteljev in mentorjev. Kljub odsotnosti osebnega stika je online študij dinamičen in interaktiven.
Modularna izvedba

Modularna izvedba

Študij poteka modularno, kar pomeni, da se znotraj zaključenih učnih sklopov prepletajo strokovne vsebine, metodološko-raziskovalne vsebine in samostojno delo za pripravo doktorske disertacije.
Oblikovanje lastnega izvirnega prispevka

Oblikovanje lastnega izvirnega prispevka

S samostojnim, kritičnim in refleksivnim analiziranjem, povezovanjem in vrednotenjem informacij, pojavov, procesov, praks in trendov boste oblikovali lasten izvirni prispevek k znanosti.
Ime *
Priimek *
Email *
Telefon

Danilo Kovačič,

študent doktorskega študija
Doktorski program DOBA Fakultete je presegel moja pričakovanja. Z izborom predavateljev in predmetnikom ste se res izkazali. (vir: Linkedin)

Danilo Kovačič,

študent doktorskega študija
Doktorski program DOBA Fakultete je presegel moja pričakovanja. Z izborom predavateljev in predmetnikom ste se res izkazali. (vir: Linkedin)

Predmetnik doktorskega programa

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Obvezni predmeti
9
Tehnološke spremembe, globalizacija in družba

Predmet združuje tri široka področja, ki se med seboj tesno prepletajo:

Tehnologija –  izbrane vsebine iz tehnološkega razvoja (merjenje tehnološkega razvoja, zgodovina tehnološkega razvoja, pomen tehnologije v zahodni civilizaciji, industrijska revolucija, produktivnost in ekonomija, mednarodna razporeditev tehnologije, tehnološke vrzeli, umetna inteligenca, participativni tehnološki razvoj (v kmetijstvu), tehnologija in delitvena ekonomija).

Globalizacija – izbrana poglavja iz globalizacije (merjenje globalizacije, globalizacija in tehnologija, globalizacija in mednarodna trgovina, finančni vidiki globalizacije, globalizacija in delitev dohodka, dobre in slabe strani globalizacije, globalizacija in kulture, globalizacija in družbene spremembe, globalizacija in mednarodna varnost, globalizacija in nacionalna ekonomska politika, globalizacija in institucije, upravljanje globalizacije, globalizacija in nacionalizem).

Družbene spremembe (indeks človekovega razvoja, večdimenzionalni indeks revščine, teorija družbenih sprememb, dimenzije družbenih sprememb, globalizacija in demokratizacija, globalizacija in politične spremembe, globalizacija in teorije zarot).

9
Filozofija in teorija znanosti

Pri predmetu bodo študenti obravnavali prelom med (antično) mitologijo in filozofijo, antično filozofijo kot enotnost filozofskega in znanstvenega mišljenja, pomembnost ločitve filozofije in retorike: sofisti kot prvi učitelji in problem relativnosti resnice, srednjeveško omejevanje znanosti (gramatika, logika, retorika), novoveško znanstveno revolucija v luči Descartesovega cogito in mathesis universalis, temeljni metodološki instrumentarij znanstvene misli: osnove logike, temelje argumentacije in kritičnega mišljenja, osnove družboslovne metodologije, teorijo in filozofijo znanosti v 20. stoletju (logični empirizem, kritični racionalizem, znanstvene revolucije, hevristika), francosko epistemologijo in "epistemološki rez/prelom" … Temeljni cilj predmeta je, da študenti nadgradijo znanstveni način razmišljanja, razvijejo kritično misel in argumentacijo.

9
Izbrana poglavja inoviranja in soustvarjanje

Inovacije in poslovna kreativnost predstavljajo v današnjem času ene izmed najbolj pomembnih družbeno-ekonomskih fenomenov. Kljub širokemu zavedanju o njihovem pomenu za družbo in za gospodarstvo pa je proučevanje in poznavanje celovitosti inovacijskih procesov še vedno nezadovoljivo. Inovacije imajo v realnem svetu pomembno vlogo, ki pa v ekonomski teoriji ni dovolj raziskana in pojasnjena. Predmet Izbrana poglavja inoviranja in soustvarjanja presega ožja področja makro in mikroekonomije. Razlogi za uvedbo tega predmeta so v velikem pomenu inovacij  za trajnostni gospodarski in socialni razvoj ter v nekonvencionalni, praktično usmerjeni izvedbi. Obravnavane teme: inovacije in ustvarjalnost v družbi znanja in hitrih tehnoloških sprememb, koncepti in implementacije nacionalnih in regionalnih inovacijskih sistemov, inovacijski procesi/trendi z vidika globalizacije, interaktivni inovacijski poslovni modeli in raziskovalno-razvojna dejavnost …

9
Kvantitativne metode raziskovanja

Študenti bodo pri predmetu obravnavali metode in pristope v kvalitativnem raziskovanju (študija primera, etnografsko raziskovanje, utemeljena teorija, akcijsko raziskovanje), zbiranje kvalitativnih podatkov (spraševanje, opazovanje, uporaba dokumentov in drugih gradiv), analiziranje kvantitativnih podatkov (hermenevtika, semiotika, narativna analiza, programska orodja za analizo kvalitativnih podatkov, analiza kategorialnih podatkov) …

6
Raziskovalni seminar 1

Študenti bodo pri seminarju dobili umeritve za študij literature, iskanje in vrednotenje relevantnih strokovnih virov ter usmeritve za izbiro ustrezne raziskovalne teme doktorske disertacije in za pripravo dispozicije doktorske disertacije. Pripravili bodo seminar, ki bo vključeval pregled izbranega raziskovalnega področja (teorija in izsledki dosedanjih raziskav) in utemeljitev raziskovalne teme doktorske disertacije, ter zagovarjali izbrane raziskovalne teme pred študijskimi kolegi, mentorjem in učitelji (na podlagi prejetih povratnih informacij študent pripravi prvi osnutek dispozicije doktorske disertacije). Izvedli bodo predstavitev in zagovarjali osnutek dispozicije doktorske disertacije ter prejeli povratno informacijo kolegov (mentorja, učiteljev) pred pripravo končne verzije dispozicije.

18
Individualno delo: priprava, oddaja in potrditev dispozicije
Obvezni predmeti
9
Vloga ekonomije v trajnostnem razvoju

Študenti bodo pri predmetu obravnavali tradicionalne in alternativne ekonomske teorije, alternativne ekonomske modele, orodja in instrumente ekonomske analize (izračun makroekonomskih indikatorjev, funkcijske odvisnosti, relativnostna analiza, napovedovanje gospodarskih gibanj), trajnostni razvoj (trajnostna prihodnost, cilji  in dimenzije trajnostnega razvoja, trajnostni razvoj in potreba po strateškem odzivu), krožno gospodarstvo (poslovna vrednost krožnega gospodarstva, krožno gospodarstvo kot ekonomska analiza, izzivi in ovire za vpeljavo, krožni poslovni modeli), analizo in ocenjevanje …

9
Izbrana poglavja strateškega vodenja in menedžmenta

Študenti bodo pri predmetu obravnavali osnove strateškega managementa (konkurenčne prednosti organizacije, postopki in kriteriji vrednotenja strateških odločitev), organiziranost in vodenje kot orodji strateškega menedžmenta, strateški menedžment spreminjanja (spremembe kot gonilna sila razvoja, sociološki in tehnološki vidiki uvajanja sprememb), strateške vidike digitalizacije, teoretične vidike strateškega vodenja in managementa (koncepti teorij kompleksnosti, modeliranje organizacij in procesov) … Ukvarjali se bodo z izborom in uporabo metodoloških pristopov k strateškemu vodenju in managementu in pregledom pomembnejših raziskav s področja strateškega vodenja in managementa.

6
Kvalitativne metode raziskovanja

Študenti bodo pri predmetu obravnavali pridobivanje podatkov (ankete, prostodostopni in drugi viri; masovni podatki; urejanje podatkov), osnovne kvantitativne metode (osnove verjetnosti in vzorčenja, preizkušanja domnev, regresijske analize, analiza časovnih serij), statistiko in indikatorje inovacij ter trajnostnega poslovanja, multivariatno analizo podatkov, ekonometrični modeli in mikro modeliranje ter druge napredne kvantitativne metode in pristopi (glede na znanstveno raziskovalne usmeritve in potrebe študentov).

6
Akademsko pisanje

Cilj predmeta je seznaniti študenta s procesom samostojne priprave znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov za objavo v znanstvenih in strokovnih revijah ter v zbornikih konferenc in sposobnost učinkovite izvedbe javnih predstavitev na konferencah ali pred drugimi javnostmi.

Po opravljenih obveznostih bo študent sposoben samostojno pripraviti znanstveni članek/prispevek po IMRAD shemi (uvod/teoretična izhodišča, metode, rezultati, razprava in zaključek), ki ga bo poskušal objaviti v znanstveni reviji oziroma javno predstaviti na znanstveni konferenci.

30
Individualno delo: Zbiranje in analiza podatkov
Obvezni predmeti
6
Raziskovalni seminar 2

Študenti bodo pri seminarju dobili usmeritve za analizo in prikaz rezultatov, interpretacijo rezultatov in oblikovanje zaključkov. Izvedli bodo predstavitev in zagovarjali prvi osnutek doktorske disertacije s poudarkom na analizi rezultatov in glavnih ugotovitvah ter prejeli povratno informacijo kolegov (mentorja, učiteljev) pred pripravo končnega osnutka disertacije. Predstavili in zagovarjali bodo končni osnutek doktorske disertacije s poudarkom na kritični interpretaciji dobljenih rezultatov in oblikovanju zaključkov ter prejeli povratno informacijo kolegov (mentorja, učiteljev) pred pripravo končne verzije disertacije.

54
Priprava doktorske disertacije

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa.

Edinstvena izvedba doktorskega programa

Izvedba doktorskega študija bo potekala v skladu z modelom online študija, ki smo ga razvili na DOBA Fakulteti. Študijske aktivnosti bodo temeljile na sodobnih pedagoških pristopih, ki spodbujajo aktivno učenje/študij. Osnovana bo na interakciji z visokošolskimi učitelji in kolegi študenti. Organizirane oblike študijskih aktivnosti bodo potekale v obliki webinarjev, usmerjenih diskusij v forumih in individualnih predstavitev. Poudarek bo na poglobljenem študiju literature in na samostojnem individualnem delu študenta ter na individualnih konzultacijah z visokošolskimi učitelji in izbranim mentorjem.

Študijski proces bo v veliki meri individualiziran. Študentje bodo pri posameznih strokovnih in metodološko-raziskovalnih predmetih poglobljeno obravnavali predvsem tiste vsebine, ki bodo zanje relevantne za potrebe priprave doktorske disertacije. Študij bo temeljil na samostojnem delu študenta, na problemsko-raziskovalnem pristopu in na argumentirani strokovni razpravi v povezavi s ključnimi izzivi, vprašanji in strokovnimi dilemami.

Aktivnosti pri vseh predmetih bodo potekale ob podpori IKT v virtualnem učnem okolju Blackboard. Virtualno učno okolje Blackboard nudi podporo študijskemu procesu. Integrirana ima učna, komunikacijska in evalvacijska orodja, ki omogočajo jasno strukturiranje vsebin in študijskih aktivnosti, enostavno navigacijo ter podpirajo številne oblike interakcije.
Komu je program namenjen
Pogoji za vpis in vpisni postopek
Stroški doktorskega študija

V program vabimo

Doktorski program DOBA Fakultete je namenjen tako posameznikom, ki želijo razvijati akademsko kariero oz. želijo delovati v raziskovalnih organizacijah, kot tudi tistim, ki želijo delovati v raziskovalnih centrih/oddelkih znotraj podjetij ali pa v tako imenovanih centrih odličnosti, ki predstavljajo vez med gospodarstvom in akademsko sfero in so namenjeni spodbujanju koncentracije znanja na prioritetnih področjih.

Program je namenjen posameznikom z afiniteto po avtonomnem znanstveno-raziskovalnem delu ter reševanju najzahtevnejših teoretičnih in praktičnih vprašanj s področja inoviranja in trajnostnega poslovanja, pa tudi tistim, ki želijo nova znanja in rešitve uspešno implementirati in s tem prispevati h gospodarskemu razvoju in družbenemu napredku.

Glede na to, da se inovacije ne povezujejo izključno s podjetništvom, temveč so, predvsem tiste, usmerjene v razvoj novih storitev, novih sistemov upravljanja ali novih organizacijskih procesov, vse bolj prisotne tudi v javnem sektorju ter v neprofitnih in drugih organizacijah, je doktorski program primeren za široko paleto strokovnjakov. Interdisciplinaren pogled na koncept inoviranja in trajnostnega poslovanja je namreč mogoče aplicirati na številne raziskovalne izzive, ki se dotikajo raznolikih področij in disciplin, kot so poslovne vede, ekonomija, medicina in zdravstvo, marketing, izobraževanje, socialne dejavnosti in druge.

V Sloveniji, za razliko od nekaterih drugih držav, ne razlikujemo med različnimi stopnjami ali nivoji doktorskega študija (npr. bolj akademsko ali bolj praktično naravnan). Doktorski študijski program DOBA Fakultete temelji na znanstveno raziskovalnem delu na najvišjem nivoju s ciljem razvijanja novih znanj in rešitev ter nadaljnjega razvoja znanosti in družbe.

Pogoje za vpis v doktorski program izpolnjujete kandidati, ki ste končali

 • študijski program 2. stopnje,
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
 • zaključen študijski program za pridobitev specializacije in ste pred tem končali visokošolski strokovni študijski program ter pred vpisom opravili študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS.
 • zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.

Neposredni vpis v 2. letnik - nadaljevanje študija po merilih za prehode

 • V 2. letnik se lahko vpišete, če ste končali študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije (sprejeti pred 11. 6. 2004).

Kandidati za vpis v doktorski študijski program, ki nimate  ekonomske izobrazbe oz. ne izkazujete temeljnih ekonomskih znanj, pridobljenih z neformalnim izobraževanjem in/ali izkustvenim učenjem opravite diferencialne predmete v obsegu 12-18 ECTS.

Za vpis je potrebno aktivno znanje angleškega jezika (potrdilo B2).

Prijava in vpis

Število razpoložljivih mest za doktorski študij je omejeno. Na voljo je 20 mest.

 • Za vpis v doktorski študij izpolnite prijavo za vpis (v primeru težav, izpolnite interni obrazec DOBA Fakultete v angleščini), priložite zahtevana dokazila in vse skupaj pošljite na naslov fakultete: Prešernova ulica 1, 2000 Maribor.
 • Prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti naslednja dokazila:
  • overjeno kopijo diplome ali overjeno kopijo potrdila o diplomiranju na dodiplomskem in podiplomskem študiju (za diplomante DOBA Fakultete overitev ni potrebna, priložijo navadno kopijo),
  • potrdilo o povprečni oceni izpitov na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter o oceni diplomske/magistrske naloge (za diplomante DOBA Fakultete podatke pridobimo sami),
  • potrdilo o priznavanju tujega izobraževanja, če je kandidat dodiplomski in/ali podiplomski študij zaključil v tujini, (če ga kandidat že ima.),
  • življenjepis v angleščini (npr. EUROPASS),
  • bibliografijo (seznam objavljenih strokovnih in znanstvenih člankov, monografskih publikacij in drugih avtorskih del),
  • potrdilo o aktivnem znanju angleškega jezika (vsaj nivo B2),
  • motivacijsko pismo v angleščini - predloga,
  • raziskovalni načrt v angleščini - predloga.

Kriteriji izbire kandidatov v primeru omejitve vpisa:

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, boste kandidati izbrani glede na naslednje kriterije:

 • predhodni študijski dosežki pri dosedanjem študiju (povprečna ocena predmetov, ocena diplomske/magistrske naloge) – 30 % teže,
 • predhodno znanstveno-raziskovalno delo (raziskave, članki itd.) na predmetnem področju doktorskega programa – 35 % teže,
 • motivacijsko pismo in razgovor s kandidatom – 35 % teže pri izbiranju.

Razpoložljivi mentorji za izdelavo doktorske disertacije:

Red. prof. dr. Rasto Ovin; strokovna področja: makroekonomija, ekonomska politika, bančništvo, gospodarska gibanja.

Red. prof. dr. Marjana Merkač Skok; strokovna področja: management, razvoj organizacije, ravnanje s kadri, obvladovanje kakovosti.

Izred. prof. dr. Anita Maček; strokovna področja: mikroekonomija, makroekonomija, ekonomika, ekonomska politika, mednarodna ekonomija.

Izred. prof. dr. Tina Vukasović; strokovna področja: marketing, strateški marketing, mednarodni marketing, raziskave trga, menedžment blagovnih znamk, vedenje in raziskovanje vedenja potrošnikov.

Izred. prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel; strokovna področja: ekonomika zdravstva, financiranje in organizacija zdravstva, zdravstveni sistemi, kakovost življenja.

Doc. dr. Emilija Stojmenova Duh; strokovna področja: digitalna preobrazba, digitalne kompetence in veščine, digitalne tehnologije za razvoj podeželja in skupnosti, digitalne tehnologije v izobraževanju. 

Doc. dr. Marina Letonja; strokovna področja: (družinsko) podjetništvo, inovacijski menedžment.

Doc. dr. Tomaž Klobučar; strokovna področja: računalništvo in informatika, tehnologije v izobraževanju

Doc. dr. Matevž Tomšič; strokovna področja: sociologija, demokracija in politika, civilna družba in družbeni razvoj, družbene elite

Vaša investicija

Letnik Strošek študija in obročno plačilo
1. 1 x 5.000,00 ali 8 x 640,00
2. 1 x 5.000,00 ali 8 x 640,00
3. 1 x 4.500,00 ali 8 x 575,00

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

Priponka: Cenik DOBA Fakultete 2021/2022

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo