Doktorski program Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi

Doktorski program

Doktorski program Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi

Doktorski program DOBA Fakultete se s »trikotnikom znanja« primerja z najboljšimi programi v Evropi. Način izvedbe je edinstven, saj program izvajamo v celoti online in ga ponujamo kot edini online doktorski program v JV Evropi. Smo prejemniki dveh mednarodnih akreditacij za izvajanje online študija.

Sodobna zasnova z modularno izvedbo zagotavlja znotraj zaključenih učnih sklopov prepletanje strokovnih in metodološko-raziskovalnih vsebin ter samostojno delo za pripravo doktorske disertacije. Izvedba omogoča individualizacijo in personalizacijo, v programu sodelujejo profesorji in raziskovalci DOBA Fakultete ter vrhunski strokovnjaki iz drugih institucij.

Program ponuja celosten, interdisciplinaren pogled na inoviranje in trajnostno poslovanje, ki ga je mogoče aplicirati na številne raziskovalne izzive na raznolikih področjih. Usposobil vas bo za reševanje najkompleksnejših teoretičnih in praktičnih problemov na področju inovativnosti in trajnostnega poslovanja ter za učinkovit prenos novih znanj v podjetja in organizacije s poudarkom na digitalizaciji rešitev.

Prednosti doktorskega študija na DOBA Fakulteti

Edinstvena vsebina

Edinstvena vsebina

Doktorski program DOBA Fakultete se smiselno navezuje na tako imenovani »trikotnik znanja«, ki povezuje izobraževanje, znanost in inovacije.
Online študij

Online študij

Online študij omogoča popolno fleksibilnost, dostopnost 24/7 in stalno podporo učiteljev in mentorjev. Kljub odsotnosti osebnega stika je online študij dinamičen in interaktiven.
Modularna izvedba

Modularna izvedba

Študij poteka modularno, kar pomeni, da se znotraj zaključenih učnih sklopov prepletajo strokovne vsebine, metodološko-raziskovalne vsebine in samostojno delo za pripravo doktorske disertacije.
Oblikovanje lastnega izvirnega prispevka

Oblikovanje lastnega izvirnega prispevka

S samostojnim, kritičnim in refleksivnim analiziranjem, povezovanjem in vrednotenjem informacij, pojavov, procesov, praks in trendov boste oblikovali lasten izvirni prispevek k znanosti.
Ime *
Priimek *
Email *
Telefon

dr. Marko Divjak,

akademski vodja
Sodobno inoviranje je danes prisotno v vseh ustvarjalnih okoljih, je globalizirano in praviloma transdisciplinarno. Tovrstna sprememba paradigme inoviranja narekuje potrebo po razvijanju novega znanja in dodatnem usposabljanju zaposlenih.

dr. Marko Divjak,

akademski vodja
Sodobno inoviranje je danes prisotno v vseh ustvarjalnih okoljih, je globalizirano in praviloma transdisciplinarno. Tovrstna sprememba paradigme inoviranja narekuje potrebo po razvijanju novega znanja in dodatnem usposabljanju zaposlenih.

Predmetnik doktorskega programa

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Obvezni predmeti
9
Tehnološke spremembe, globalizacija in družba
9
Filozofija in teorija znanosti
9
Izbrana poglavja inoviranja in soustvarjanje
9
Kvantitativne metode raziskovanja
6
Raziskovalni seminar
18
Individualno delo: priprava, oddaja in potrditev dispozicije
Obvezni predmeti
9
Vloga ekonomije v trajnostnem razvoju
9
Izbrana poglavja strateškega vodenja in menedžmenta
6
Kvalitativne metode raziskovanja
6
Akademsko pisanje
30
Individualno delo: Zbiranje in analiza podatkov
Obvezni predmeti
6
Raziskovalni seminar
54
Priprava doktorske disertacije

Edinstvena izvedba doktorskega programa

Izvedba doktorskega študija bo potekala v skladu z modelom online študija, ki smo ga razvili na DOBA Fakulteti. Študijske aktivnosti bodo temeljile na sodobnih pedagoških pristopih, ki spodbujajo aktivno učenje/študij. Osnovana bo na interakciji z visokošolskimi učitelji in kolegi študenti. Organizirane oblike študijskih aktivnosti bodo potekale v obliki webinarjev, usmerjenih diskusij v forumih in individualnih predstavitev. Poudarek bo na poglobljenem študiju literature in na samostojnem individualnem delu študenta ter na individualnih konzultacijah z visokošolskimi učitelji in izbranim mentorjem.

Študijski proces bo v veliki meri individualiziran. Študentje bodo pri posameznih strokovnih in metodološko-raziskovalnih predmetih poglobljeno obravnavali predvsem tiste vsebine, ki bodo zanje relevantne za potrebe priprave doktorske disertacije. Študij bo temeljil na samostojnem delu študenta, na problemsko-raziskovalnem pristopu in na argumentirani strokovni razpravi v povezavi s ključnimi izzivi, vprašanji in strokovnimi dilemami.

Aktivnosti pri vseh predmetih bodo potekale ob podpori IKT v virtualnem učnem okolju Blackboard. Virtualno učno okolje Blackboard nudi podporo študijskemu procesu. Integrirana ima učna, komunikacijska in evalvacijska orodja, ki omogočajo jasno strukturiranje vsebin in študijskih aktivnosti, enostavno navigacijo ter podpirajo številne oblike interakcije.
Komu je program namenjen
Pogoji za vpis in vpisni postopek
Stroški doktorskega študija

V program vabimo

Doktorski program DOBA Fakultete je namenjen tako posameznikom, ki želijo razvijati akademsko kariero oz. želijo delovati v raziskovalnih organizacijah, kot tudi tistim, ki želijo delovati v raziskovalnih centrih/oddelkih znotraj podjetij ali pa v tako imenovanih centrih odličnosti, ki predstavljajo vez med gospodarstvom in akademsko sfero in so namenjeni spodbujanju koncentracije znanja na prioritetnih področjih.

Program je namenjen posameznikom z afiniteto po avtonomnem znanstveno-raziskovalnem delu ter reševanju najzahtevnejših teoretičnih in praktičnih vprašanj s področja inoviranja in trajnostnega poslovanja, pa tudi tistim, ki želijo nova znanja in rešitve uspešno implementirati in s tem prispevati h gospodarskemu razvoju in družbenemu napredku.

Glede na to, da se inovacije ne povezujejo izključno s podjetništvom, temveč so, predvsem tiste, usmerjene v razvoj novih storitev, novih sistemov upravljanja ali novih organizacijskih procesov, vse bolj prisotne tudi v javnem sektorju ter v neprofitnih in drugih organizacijah, je doktorski program primeren za široko paleto strokovnjakov. Interdisciplinaren pogled na koncept inoviranja in trajnostnega poslovanja je namreč mogoče aplicirati na številne raziskovalne izzive, ki se dotikajo raznolikih področij in disciplin, kot so poslovne vede, ekonomija, medicina in zdravstvo, marketing, izobraževanje, socialne dejavnosti in druge.

V Sloveniji, za razliko od nekaterih drugih držav, ne razlikujemo med različnimi stopnjami ali nivoji doktorskega študija (npr. bolj akademsko ali bolj praktično naravnan). Doktorski študijski program DOBA Fakultete temelji na znanstveno raziskovalnem delu na najvišjem nivoju s ciljem razvijanja novih znanj in rešitev ter nadaljnjega razvoja znanosti in družbe.

Pogoje za vpis v doktorski program izpolnjujete kandidati, ki ste končali

 • študijski program 2. stopnje,
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
 • študijski program za pridobitev specializacije in ste pred tem končali visokošolski strokovni študijski program ter pred vpisom opravite študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrskem študijskem programu, ki je ovrednoten s 300 ECTS

Neposredni vpis v 2. letnik - nadaljevanje študija po merilih za prehode

 • V 2. letnik se lahko vpišete, če ste končali študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije (sprejeti pred 11. 6. 2004).

Kandidati za vpis v doktorski študijski program, ki nimate  ekonomske izobrazbe oz. ne izkazujete temeljnih ekonomskih znanj, pridobljenih z neformalnim izobraževanjem in/ali izkustvenim učenjem opravite diferencialne predmete v obsegu 12-18 ECTS.

Za vpis je potrebno aktivno znanje angleškega jezika (potrdilo B2).

Prijava in vpis

Število razpoložljivih mest za doktorski študij je omejeno. Na voljo je 20 mest.

 • Za vpis v doktorski študij izpolnite prijavo za vpis (v primeru težav, izpolnite interni obrazec DOBA Fakultete), priložite zahtevana dokazila in vse skupaj pošljite na naslov fakultete: Prešernova ulica 1, 2000 Maribor.
 • Prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti naslednja dokazila:
  • overjeno kopijo diplome ali overjeno kopijo potrdila o diplomiranju na dodiplomskem in podiplomskem študiju (za diplomante DOBA Fakultete overitev ni potrebna, priložijo navadno kopijo),
  • potrdilo o povprečni oceni izpitov na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter o oceni diplomske/magistrske naloge (za diplomante DOBA Fakultete podatke pridobimo sami),
  • potrdilo o priznavanju tujega izobraževanja, če je kandidat dodiplomski in/ali podiplomski študij zaključil v tujini, (če ga kandidat že ima.),
  • življenjepis v angleščini (npr. EUROPASS),
  • bibliografijo (seznam objavljenih strokovnih in znanstvenih člankov, monografskih publikacij in drugih avtorskih del),
  • potrdilo o aktivnem znanju angleškega jezika (vsaj nivo B2),
  • motivacijsko pismo v angleščini - predloga,
  • raziskovalni načrt v angleščini - predloga.

Kriteriji izbire kandidatov v primeru omejitve vpisa:

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, boste kandidati izbrani glede na naslednje kriterije:

 • predhodni študijski dosežki pri dosedanjem študiju (povprečna ocena predmetov, ocena diplomske/magistrske naloge) – 30 % teže,
 • predhodno znanstveno-raziskovalno delo (raziskave, članki itd.) na predmetnem področju doktorskega programa – 35 % teže,
 • motivacijsko pismo in razgovor s kandidatom – 35 % teže pri izbiranju.

Razpoložljivi mentorji za izdelavo doktorske disertacije:

Red. prof. dr. Rasto Ovin; strokovna področja: makroekonomija, ekonomska politika, bančništvo, gospodarska gibanja.

Red. prof. dr. Marjana Merkač Skok; strokovna področja: management, razvoj organizacije, ravnanje s kadri, obvladovanje kakovosti.

Izred. prof. dr. Anita Maček; strokovna področja: mikroekonomija, makroekonomija, ekonomika, ekonomska politika, mednarodna ekonomija.

Izred. prof. dr. Tina Vukasović; strokovna področja: marketing, strateški marketing, mednarodni marketing, raziskave trga, menedžment blagovnih znamk, vedenje in raziskovanje vedenja potrošnikov.

Izred. prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel; strokovna področja: ekonomika zdravstva, financiranje in organizacija zdravstva, zdravstveni sistemi, kakovost življenja.

Doc. dr. Emilija Stojmenova Duh; strokovna področja: digitalna preobrazba, digitalne kompetence in veščine, digitalne tehnologije za razvoj podeželja in skupnosti, digitalne tehnologije v izobraževanju. 

Doc. dr. Marina Letonja; strokovna področja: (družinsko) podjetništvo, inovacijski menedžment.

Doc. dr. Tomaž Klobučar; strokovna področja: računalništvo in informatika, tehnologije v izobraževanju

Doc. dr. Matevž Tomšič; strokovna področja: sociologija, demokracija in politika, civilna družba in družbeni razvoj, družbene elite

Razpis za vpis v študijsko leto 2020/2021 je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vaša investicija

Letnik Strošek študija in obročno plačilo
1. 1 x 5.000,00 ali 8 x 640,00
2. 1 x 5.000,00 ali 8 x 640,00
3. 1 x 4.500,00 ali 8 x 575,00

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

Priponka: Cenik DOBA Fakultete 2020/2021

Prijava za doktorski študij
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo