DOBA Fakulteta danes

Mednarodno prisotna in cenjena ustanova z odličnimi študijskimi programi in edinstvenim online študijem

DOBA Fakulteta danes

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor je sodoben samostojni visokošolski zavod, ustanovljen leta 2003. V dinamično spreminjajočem se okolju fakulteta sprejema odgovornost, ki jo narekujeta gospodarski in družbeni razvoj. Z devetimi dodiplomskimi in podiplomskimi akreditiranimi študijskimi programi, v katerih študenti s sodobnimi načini študija pridobivajo uporabna znanja in razvijajo kompetence, ki jih znajo prenesti v delovno okolje, je danes mednarodno prisotna in cenjena ustanova.

Pri uvajanju tehnologij v pedagoški proces smo pionirji v slovenskem visokošolskem prostoru. DOBIN model online študija je eden izmed največjih razvojnih dosežkov fakultete. Upoštevanje evropskih standardov pri online izobraževanju smo leta 2013 potrdili tudi z mednarodno akreditacijo.

Našemu modelu študija letno zaupa več kot tisoč študentov in več kot 3000 diplomantov, ki prihajajo iz 46 držav sveta. Odlični študijski rezultati, uspešnost diplomantov, nenehen razvoj, praktično naravnani programi z odličnimi profesorji praktiki ter odlično znanstvenoraziskovalno delo nas danes uvrščajo med vodilne mednarodno primerljive ustanove v Sloveniji in JV Evropi.

Modernost in odličnost fakultete temeljita na:

  • novih vsebinskih elementih, kot so inovativnost, interdisciplinarnost z globalno perspektivo, trajnostni razvoj, uporaba informacijske tehnologije za uspešno poslovanje, uporabna in sodobna strokovna znanja, razvoj mehkih kompetenc; 
  • posebnih inovativnih pristopih, kot so Dobin model online študija z inovativnim učenjem, ki omogoča študentom razvoj kompetenc ob celostni podpori moderne tehnologije in predanega strokovnega osebja, in sodobni pedagoški pristopi, ki pripravljajo študente na uspešno delovanje v nepredvidljivih časih in spodbujajo njihov nenehni osebni razvoj; 
  • prednostih za podjetja, saj študenti pridobivajo znanja in kompetence, neposredno uporabne v praksi, iščejo rešitve, ki jih znajo prenesti v delovno okolje. Študenti pri večini predmetov opravljajo dejanski projekt za podjetja ali organizacije, v katerih so zaposleni, in zanje razvijajo nove rešitve;
  • raziskovalnih aktivnostih in mednarodnih izkušnjah; raziskave profesorjev so opazne v domačem in mednarodnem prostoru. Za potrebe mednarodnega akademskega sodelovanja in mobilnosti ima fakulteta sklenjene bilateralne sporazume s številnimi ustanovami po svetu ter je članica uglednih mednarodnih mrež.

Mejniki razvoja DOBA Fakultete:

2018

Pridobili smo drugo mednarodno akreditacijo online študija, akreditiran je prvi doktorski program DOBA Fakultete Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi in izvedli smo prvi Mini MBA.

2017

Organizirali smo mednarodno strokovno konferenco z naslovom Pametna mesta – mesta danes in jutri. Akreditiran je novi magistrski program Menedžment pametnih mest.
Svet NAKVIS-a je DOBA Fakulteti podaljšal akreditacijo za pet let in šestim študijskim programom za nedoločen čas

2016

Ustanovili smo prvi Kompetenčni center za razvoj digitalnih kompetenc in online učenje.
V okviru okrogle mize Inovativnost v visokem šolstvu smo gostili tudi ministrico dr. Maja Makovec Brenčič.

2015

Poslovna skupina DOBA, v sklopu katere deluje DOBA Fakulteta, praznuje 25 let. Akreditiran je nov magistrski program Marketing in prodaja, podaljšana je akreditacija za magistrski program Mednarodno poslovanje in za dodiplomska programa Poslovna administracija in Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi ter prejeto soglasje k spremembam dodiplomskega programa Poslovanje in upravljanje v turizmu.

2014

Doc. dr. Viljem Pšeničny je slavnostno predal insignije novemu dekanu DOBA Fakultete prof. dr. Rastu Ovinu. 

2013

Postali smo prva visokošolska institucija v Sloveniji s pridobljenim mednarodnim certifikatom kakovosti UNIQUe (European Universities Quality in e-Learning), ki ga za področje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri poučevanju in učenju podeljuje Evropska fundacija za kakovost v e-izobraževanju (EFQUEL).Ustanovljen je bil Programski sosvet DOBA Fakultete.
Izvedli smo simpozij z naslovom The Future of Work and Learning.

2012

DOBA Fakulteta je pridobila za sedem let podaljšano akreditacijo za dodiplomski študijski program Poslovanje.
Organizirali smo znanstveno konferenco z naslovom Dinamično podjetništvo za rast gospodarstva.

2011

Ustanovljen je bil Svet za razvoj online študija, ki bo deloval kot strokovno in posvetovalno telo vodstva DOBA Fakultete.
Imenovan je bil dekan doc. dr. Viljem Pšeničny.
Pripravili smo strokovno konferenco z naslovom Biti konkurenčen na svetovnem trgu – z vseživljenjskim izobraževanjem internacionalizirajmo podjetja.

2010

Akreditirana sta bila dodiplomski in magistrski program Menedžment vseživljenjskega izobraževanja.
Pripravili smo strokovno konferenco z naslovom Vloga visokega šolstva pri oblikovanju družbe sodelovanja in ustvarjanja.

2009

Akreditirana sta bila dodiplomski in magistrski program Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti.
Pripravili smo konferenco z naslovom Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti z vseživljenjskim učenjem v visokem šolstvu.

2008

Akreditirani so bili prvi magistrski program fakultete Mednarodno poslovanje in dodiplomska programa Marketing in Poslovna administracija.

2006

Imenovan je bil prvi dekan prof. dr. Boris Cizelj. Diplomiral je prvi diplomant fakultete.

2005

Vpis prve generacije študentov.

2003

Ustanovili smo DOBA Fakulteto in akreditirali prvi dodiplomski visokošolski strokovni program Poslovanje.
Pripravili smo strokovno konferenco z naslovom E-izobraževanje doživeti in izpeljati.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo