Menedžment pametnih mest

Magistrski programi

Program Menedžment pametnih mest

Če danes tudi vi v vašem mestu vidite priložnosti za razvoj kakovosti življenja ob podpori tehnologije in želite spoznati področje pametnih mest, se pridružite študentom programa Menedžment pametnih mest, kjer boste sistemsko povezovali strateško vodenje, napredne tehnologije, upravljanje inoviranja, trajnosti razvoj ter komuniciranje in participacijo. Po izobraževanju boste zmožni voditi kompleksne projekte za razvoj pametnih mest s strokovnjaki iz različnih področij. 

Študirali boste online, enkrat letno se boste srečali tudi na strokovni ekskurziji z ogledom pametnega mestaPosebno dodano vrednost prinašajo projekti, ki jih študenti Menedžmenta pametnih mest pripravljajo kot odziv na različne izzive iz svojega delovnega okolja ali širše v regiji, državi, svetu. Mobilni crowdsending, razvoj IOT naprave za merjenje kakovosti zraka, razvoj biodiverzitete v urbanih okoljih z zelenimi strehami, predelava odpadne plastike za izgradnjo pohodnih in voznih površin, reševanje poplavne ogroženosti z IT rešitvami – droni, razvoj programske opreme za e-razsvetljavo, razvoj aplikacije za varčevanje z energijo, je le nekaj zanimivih rešitev študentov programa.


Z našimi pristopi boste pridobili znanja in razvili kompetence

Strateško vodenje in upravljanje

Strateško vodenje in upravljanje

Razumevati koncept pametnih mest v sodelovanju za spremembe, oblikovanje razvojnih politik in upravljanje kompleksnosti.
Napredne tehnologije

Napredne tehnologije

Razumevati informacijske tehnologije za vključeno, opolnomočeno, udobno in učinkovito življenje prebivalcev pametnih mest.
Generiranje in upravljanje inovacij

Generiranje in upravljanje inovacij

Uporabiti tehnologije, analitike in sistemske pristope za inovativne rešitve in storitve, usmerjene k prebivalcem.
Globalnost in trajnostni razvoj

Globalnost in trajnostni razvoj

Poznavati globalne izzive pri uvajanju trajnih rešitev v lokalno okolje.
Komuniciranje in participacija

Komuniciranje in participacija

Poznavati strategije, platforme, orodja in tehnike za učinkovito komunikacijo ter vključevanje prebivalcev v odločanje.

Predmetnik programa

1. letnik
2. letnik
Obvezne učne enote
9
Razumevanje in upravljanje pametnih mest

Le kaj se skriva za izrazom pametna mesta? Predmet Razumevanje in upravljanje pametnih mest je eden temeljnih predmetov, pri katerem študenti spoznate koncept pametnih mest in aktualne izzive, s katerimi se spoprijemajo mesta (od infrastrukture, financ, energetskih virov do okoljskih vprašanj). Pri tem obravnavate značilnosti obstoječih/tradicionalnih in novih/nastajajočih mest, mest v razvitem delu sveta in mest v nastajajočih gospodarstvih. Ob tem pa udeleženci prepoznate pomen celovitega pristopa k reševanju problemov v mestih in proučujete primere implementacije pametnih mest.

Vsebina

 • Pomen in funkcija mest
 • Demografija in migracije
 • Značilnosti obstoječih/tradicionalnih in novih/nastajajočih mest, mesta v razvitem delu sveta in mesta v nastajajočih gospodarstvih
 • Mestne storitve
 • Opredelitev pojma 'pametno mesto' in načela pametnega mesta
 • Problemi in izzivi v mestu (infrastruktura, finance, okoljska vprašanja), ki jih rešuje koncept pametnega mesta
 • Pomen celovitega pristopa pri reševanju problemov v mestih
 • Primeri implementacije pametnih mest (Smart City Graz, New Sangdo Seul, Stockholm …)
 • Vrste tehnologije v mestih in vsebinska povezava s pametnimi mesti (Big data, Open data, senzorika v mestih, platforme in aplikacije za podporo participaciji deležnikov)
 • Razvoj in raziskave na področju pametnih mest
 • Komercializacija pametnih mest
 • Regulatorna in zakonodajna podpora pametnim mestom
 • Prihodnost pametnih mest
 • Strateško upravljanje mest
 • Kazalniki za merjenje konkurenčnosti mesta
 • Lokalne in regionalne razvojne strategije
 • Mreže in partnerstva
 • Konflikti med javnimi in zasebnimi interesi
 • Odnos država – mesto
 • Mesta v mednarodnem kontekstu

Cilji in kompetence

Študenti bodo:

 •  pridobili teoretično znanje o pametnih mestih;
 •  pridobili sposobnost razumevanja pomena, funkcij in storitev v mestu;
 •  pridobili znanje o pomenu tehnologij v mestih;
 •  pridobili znanje o pomenu raziskav in razvoja v pametnih mestih;
 •  razvili kompetence za identificiranje problemov, s katerimi se soočajo pametna mesta;
 •  razvili kompetence za odziv na izzive na področju vodenja pametnih mest;
 •  razumeli teoretične podlage za merjenje konkurenčnosti mesta;
 •  razumeli koncept strateškega upravljanja mest;
 •  sposobni kritične refleksije in odgovornosti za sprejemanje svojih odločitev;
 •  sposobni delovanja v timu;
 •  sposobni za razvoj socialnih in komunikacijskih kompetenc za delovanje v lokalnem in mednarodnem okolju.
9
Ekonomski, okoljski in družbeni trajnostni razvoj in glokalizacija

Kakšno vlogo imajo pametna mesta v kontekstu trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva in glokalizacije? Odgovore na to vprašanje boste odkrivali v enem od temeljnih predmetov prvega letnika. Ugotovili boste, da so lahko pametna mesta presečišče ekonomskega, okoljskega in družbenega trajnostnega razvoja. Kritično boste razmišljali, kako sploh opredeljujemo trajnostni razvoj ter kakšno vlogo imajo podjetja, nevladne organizacije in drugi deležniki pri trajnostnem razvoju. Spoznali boste tehnologije in primere matematičnih modelov, ki prispevajo k vzpostavitvi glokalnega ravnovesja.

Vsebina

 • Okoljska ekonomika in politika
 • Opredelitev trajnostnega razvoja
 • Zelena ekonomija
 • Ekonomski instrumenti za spodbujanje varovanja naravnega okolja
 • Pomembnost fizike v luči merjenja in razumevanja okoljskih problemov ter razvoja trajnostnih tehnologij
 • Evolucijska teorija iger kot orodje za preučevanje izzivov na področju podnebnih sprememb
 • Vpliv opravljanja dejavnosti na zdravje ljudi in naravno okolje
 • Družbena odgovornost in trajnostni razvoj
 • Politični in gospodarski okviri trajnostnega razvoja danes in v prihodnosti
 • Globalno in lokalno ravnovesje na mikro in makro nivoju (rast vs pravičnost, razpršenost vs koncentracija)
 • Lokalni in globalni vidik urbanega razvoja
 • Pametna mesta kot presečišče ekonomskega, okoljskega in družbenega trajnostnega razvoja
 • Pojem glokalizacije (razvoj in prikaz na regularnih ter kompleksnih mrežah)
 • Lokalizacija tehnologij in dobrih praks (trgovanje z emisijskimi kuponi)
 • Vloga podjetij in drugih deležnikov pri trajnostnem razvoju (prenos znanja in najboljših razpoložljivih tehnik)
 • Krožno gospodarstvo
 • Vloga nevladnih organizacij
 • Strategije igralcev s primeri matematičnih modelov za vzpostavitev glokalnega ravnovesja ter izzivi za prihodnost

Cilji in kompetence

Študenti bodo:

 • razumeli osnove koncepta okoljske ekonomike in trajnostnega razvoja;
 • razumeli različne oblikovalce okoljske politike v sklopu uporabe ekonomskih instrumentov za spodbujanje trajnostnega razvoja;
 • razumeli pomembnosti procesa glokalizacije med različnimi deležniki;
 • sposobni vključevanja v lokalne, mednarodne in globalne okoljske in ekonomske raziskave;
 • sposobni odločanja z upoštevanjem poznavanja pomembnosti interdisciplinarnega pogleda na reševanje gospodarskih in okoljskih problemov;
 • pridobili osnovno znanje o podnebni dilemi in evolucijski teoriji iger;
 • pridobili sposobnost uporabe raziskovalnih metod in postopkov ter različnih analitičnih in prognostičnih orodij v funkciji oblikovanja strategije ekonomskega, družbenega in ekološkega trajnostnega razvoja mest;
 • razumeli globalna gibanja in upoštevali pomen glokalizacije pri razvoju in uvajanju pametnih tehnologij, produktov in rešitev;
 • pridobili znanje o pomenu in temeljnih elementih krožnega in zelenega gospodarstva;
 • razumeli pomen in aktivnosti nevladnih organizacij na področju trajnostnega razvoja;
 • pridobili sposobnost razumevanja in analize kazalnikov trajnostnega razvoja na mikro (lokalni) in makro (globalni) ravni;
 • spoznali osnove delovanja pametnih mest;
 • sposobni kritične refleksije;
 • sposobni sprejemanja odgovornosti za svoje delo in odločitve.
9
Informacijska tehnologija in sistemi za upravljanje pametnih mest

Hiter razvoj informacijske tehnologije je tisti izziv mestom, zaradi katerega so ta začela sprejemati priložnosti za razvoj večje učinkovitosti in trajnosti. Pri predmetu bo tako poudarjena informatizacija v pametnih mestih in kako naj poteka vodenje IKT v pametnih mestih. Zanimalo nas bo, kakšne so rešitve za upravljavce pametnih mest, za prebivalce in za podjetja. Spoznali boste, kako naj potekata digitalizacija in digitalizacija infrastrukture. Prav tako pa bo izziv proučiti, kakšna je, ter kako zagotoviti kibernetsko varnost sistemov in zaščito IT-sistemov.

Vsebina

 • Informatizacija procesov v pametnih mestih
  • Integracija informacijskih sistemov
  • Procesno vodenje
  • BPM/Case management sistemi
 • Vodenje IKT v pametnih mestih
  • IKT trendi
  • Poslovni modeli (najem/izgradnja) IKT rešitev
  • IKT strategija za pametna mesta
  • Odločanje na podlagi poslovne analitike
  • Specificiranje zahtev za IKT rešitve
  • Informacijska arhitektura in infrastruktura
  • Načrtovanje IKT
  • Nadzor nad IKT izvajalci
 • Rešitve za upravljalce pametnih mest
  • Sistemi za upravljanje odnosov z deležniki (CRM)
  • Podatkovni centri
  • Nadzorni sistemi
  • Geografski sistemi
  • Shranjevanje in analiza velike količine podatkov (Big Data)
  • Sistemi za napovedovanje trendov
  • Sodelovalne platforme
 • Rešitve za prebivalce
  • Enotni vstopni portali in sistemi za upravljanje digitalnih identitet
  • Lokacijski in logistični sistemi
  • Komunikacijski in sodelovalni sistemi
  • Mobilni sistemi
  • Oglaševanje
  • Stanje okolja (kakovost zraka, vodostaji …)
  • Glasovanje in participacija
  • Osebne in zdravstvene informacijske storitve
 • Rešitve za podjetja
  • Ciljno in lokacijsko oglaševanje
  • Platforme za prilagojena ponudbo storitev in izdelkov
  • Povezovalne platforme za podjetja
 • Digitalizacija
  • Video nadzor
  • IOT (Internet stvari)
   • Nadzor stavb
   • Vodovodno omrežje
   • Energetika, ogrevanje
   • Križišča, ceste in javne površine
   • Komunala in ravnanje z odpadki
   • Promet, logistika
  • Digitalizacija infrastrukture
   • Senzorji in merilniki
   • Oddaljeni nadzor in kontrola (ventili, stikala, razdelilci)
   •  Komunikacijski protokoli
  • Prehod realni svet - digitalni svet
   • Vmesniki človek-naprava
   • Digitalizacija realnega sveta
    • Digitalna kartografija
    • 3D modeli in plasti
   • Prikaz digitalnega
    • Navidezna resničnost
    • Obogatena resničnost (augemented reality)
    • Napredni uporabniški vmesniki
 • Kibernetska varnost
  • Sledljivost in anonimnost
  • Digitalna identiteta
  • Pravna podlaga IT varnosti
  • Zaščita IT sistemov

Cilji in kompetence

Cilji:

Glavni cilj tega predmeta je pripraviti študenta za vlogo IT upravljalca pametnega mesta in pozna IT trende.

Splošne kompetence:

 • Študent razume in je sposoben argumentirati pomembnost uporabe IKT za upravljanje pametnih mest.
 • Študent je sposoben sodelovati v projektnem timu ali ga voditi.
 • Študent je sposoben samo-oceniti in reflektirati svoje delo in podati odziv na delo članov tima.
 • Študent je sposoben samostojno in samoiniciativno opravljati naloge, uporabljati informacijska orodja in raziskovati primerno strokovno in znanstveno literaturo.

Predmetno specifične kompetence

 • Študent ima vpogled v IKT tehnologije in informacijske sisteme za potrebe pametnih mest in trende razvoja.
 • Študent se zaveda pomena IKT za upravljanje pametnih mest.
 • Študent razume delovanje IKT in informacijskih sistemov za pametna mesta.
 • Študent je sposoben komunicirati s ponudniki IKT za pametna mesta.
 • Študent je sposoben podati oceno upravičenosti vlaganj v IKT za pametna mesta.
 • Študent je sposoben vrednotiti ponudnike IKT za pametna mesta.
 • Študent pridobi sposobnost analize procesov in načrtovanja njihove prenove.
9
Inovativni poslovni procesi, odnosi in modeli

Predmet se osredinja na razvoj in upravljanje inovacij s celostnega vidika. Inovacije so kompleksen pojem, ki združuje številne pomembne vidike poslovanja, in tako linearno mišljenje in individualni pristop nista dovolj. Potrebna sta sodelovanje in sistematičen pristop. Predmet temelji na prvem pogoju, da so inovacije in inovativnost glavni dejavniki konkurenčnosti. Začne se z makroekonomskim pogledom na inovacije doma in na globalnem trgu s prepoznavanjem indeksov in kazalnikov ter raziskovanjem podpornih okolij za inovacije, z oddelki za raziskave in razvoj ter drugimi.

Predmet zajema študij tehnoloških in storitvenih inovacij ter se nadaljuje z organizacijskim pogledom na inovacije, učenjem o tehnikah in metodah upravljanja inovacij. Predmet/modul se zaključi z globljim proučevanjem in razumevanjem trženja potencialne inovacije (raziskava trga, tržna strategija, segmentacija trga, potencial trga, vrednost za kupca ...). V času trajanja predmeta se študenti spodbujajo, da svoje novo znanje uporabijo pri študijah primerov in razvijejo skupinski projekt, ki bo predstavljal potencialno inovacijo.

Vsebina

 1. Teoretične opredelitve inovacijskih procesov v družbi, ki temelji na znanju (opredelitve osnovnih pojmov, definicij, pristopov, produktne in procesne inovacije, RR, inovacije v predelovalnih in storitvenih dejavnostih, vzorci širjenja inovacij glede na različne poslovne modele, državne in podjetniške inovacijske politike, študije primerov na ravni sektorjev in podjetij).
 2. Tehnike in metode inovacijskega managementa (tehnike managementa znanja, »inteligence« tržne tehnike, metode povezovanja in mreženja, management na področju človeških virov, tehnike za razvoj kreativnosti, tehnike za izboljšanje poslovnih procesov, inovacijski projektni management, tehnike na področju konstruiranja in oblikovanja novih proizvodov in storitev, metode za ustanavljanje novih podjetij in poslovnih modelov); študije primerov iz prakse.
 3. Paradigme podjetniških inovacijskih sistemov (zaprti in odprti podjetniški inovacijski sistemi, snovanje inovacijskih podjetniških  strategij; prehodi iz stare v novo razvojno paradigmo; svetovni inovacijski trendi).
 4. Inovacijska strategija podjetja: pomen inovativnosti za poslovanje podjetja, analiziranje obstoječega globalnega tržnega in inovacijskega okolja (megatrendi, katera podjetja največ vlagajo v R&R, katera so najbolj inovativna svetovna podjetja), analiziranje (razumevanje) ključnih globalnih družbenih, ekonomskih, tehnoloških, okoljskih, demografskih in političnih izzivov ter njihov vpliv na prihodnost, povezava strateškega managementa in inovacijske strategije podjetja, opis inovacijske in R&R strategije podjetja, storitve in inovativnost, inovativnost srednjih in malih podjetij v primerjavi z velikimi podjetji, podjetja osnovana na novih tehnologijah (samorogi, fintech …), pravice industrijske lastnine, SWOT analiza.
 5. Razumevanje tržnega potenciala: vsebinska področja strategije trženja; pristopi k ocenjevanju tržnega potenciala za inovativne  proizvode/storitve; uporaba orodja CANVAS.
 6. Orodja za management znanja in inovativnosti.
 7. Povezava novih poslovnih modelov s pravicami industrijske oziroma intelektualne lastnine.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja in analiziranja globalnega tržnega, inovacijskega in raziskovalno-razvojnega okolja; 
 • razumevanje pomena inovativnosti za razvoj podjetja, gospodarstva in celotne družbe;
 • obvladovanje in uporaba metod in tehnik inovacijskega managementa;
 • razumevanje inovacijskih procesov v različnih gospodarskih družbah, panogah  in mrežnih povezavah (velika podjetja, mala in srednje velika podjetja);
 • sposobnost praktičnega reševanja razvojnih in trženjskih  podjetniških problemov;
 • sposobnost vrednotenja inovacij na področju znanosti, tehnologije in podjetniškega managementa;
 • celovito generiranje in vrednotenje novih poslovnih modelov, inovacijskih in tržnih strategij.
9
Aplikativna urbana sociologija

Temeljni pojmi in koncepti, ki so povezani s področjem urbane sociologije, so družba vs. skupnost, urbano vs. ruralno, globalno vs. lokalno. Predmet raziskuje mesto kot socialni, politični, ekonomski in kulturni fenomen. Ob tem izzove k razmišljanju o vlogi mest v zgodovini, socialni dinamiki urbanih okolij, družbenem pomenu urbanizma in arhitekture. Sodelujočim daje predmet možnost obravnave aktualnih urbanih izzivov in spodbuja k razvoju rešitev zanje.

Vsebina

 • Temeljni pojmi in koncepti, povezani s področjem urbane sociologije (družba vs. skupnost, urbano vs. ruralno, globalno vs. Lokalno itd.)
 • Mesto kot socialni, politični, ekonomski in kulturni fenomen
 • Vloga mest skozi zgodovino, urbanizacija kot sestavni del procesa družbene modernizacije
 • Socialna dinamika urbanih okolij (socialna stratifikacija, urbana socialna omrežja, migracije itd.)
 • Družbeni pomen urbanizma in arhitekture
 • Značilnosti urbane kulture (elitna, množična, alternativna kultura; urbane subkulture)
 • Razvoj mest v luči procesov glokalizacije: obravnava aktualnih urbanih izzivov, problemov in rešitev zanje

Cilji in kompetence

Študenti pridobijo:

 • sposobnost kritičnega refleksije in odnosa do ključnih vprašanj urbanega razvoja;
 • poznavanje in razumevanje temeljnih pojmov in konceptov s področja urbane sociologije;
 • poznavanje zgodovinske vloge mest v kontekstu procesov modernizacije;
 • razumevanje družbene dinamike sodobnih urbanih okolij;
 • sposobnost analiziranja globalnih in lokalnih družbenih trendov;
 • obvladovanje izzivov in dilem pri razvoju sodobnih mest;
 • sposobnost analize, sinteze ter učinkovitega pristopa k reševanju družbenih problemov sodobnih urbanih okolij;
 • sposobnost kreativnega razmišljanja in delovanja;
 • sposobnost dela v timu.
9
Metodologija raziskovanja

Ta predmet izzove predsodke, da je raziskovanje dolgočasno in zahtevno. Odkriva nove vidike in možnosti raziskovanja, ki vodijo k pomembnim poslovnim dejavnikom pri uspešnem sprejemanju odločitev. Študenti poročajo, da so zaradi tega predmeta postali samozavestnejši med sestanki ali pri predstavljanju izboljšav upravi. Predmet o metodah raziskovanja je pomemben gradnik študijskega programa, saj študentom omogoči celoten vpogled v raziskovanje in jim pomaga razumeti raziskovalne zahteve za namene študija in za njihovo magistrsko nalogo.

Cilj tega predmeta je predstaviti glavne filozofije in pristope k raziskovanju ter uporabiti glavne kvantitativne/kvalitativne metode in tehnike ter s tem postaviti jasne raziskovalne kazalnike in standarde. Študenti imajo priložnost pripraviti predlog skupinskega raziskovalnega projekta in se tako naučiti, kako pripraviti podobne predloge raziskave, ovrednotiti raziskovalne članke in preiskati baze podatkov v svetu, da bi našli ustrezne znanstvene in strokovne članke, ki jih potrebujejo za študij. Predmet mejo obzorja premika v svet raziskovanja in proučevanja.

Vsebina

 1. Osnove poslovnega raziskovanja (temeljni metodološki pristop k študiju učnih gradiv in njegove variacije, miselni vzorci, tehnike pomnjenja, pomen študija, dinamika skupine, skupinsko delo, vodenje skupine)
 2. Kvantitativne in kvalitativne metode raziskovanja
 3. Strokovna in znanstvena dela (praktičen pristop k individualnemu delu, izbira teme in iskanje gradiva, oblike strokovnega in znanstvenega dela, timsko delo)
 4. Metodologija raziskovalnega dela (načrt raziskave, oblikovanje instrumentov za zbiranje podatkov, izbira vzorca, predlog raziskave, zbiranje podatkov, pregled metod za obdelavo podatkov, interpretacija rezultatov)
 5. Vrste in obseg strokovnih in znanstvenih del (seminarska naloga, diplomska naloga, magistrska naloga, doktorska naloga, projektno reševanje problemov)
 6. Postopki pri nastajanju strokovnega ali znanstvenega dela (kako izberemo temo, raziskovanje gradiv, delovni načrt in katalogizacija, pisanje, končno urejanje)
 7. Uporaba rezultatov raziskovanja v poslovnem odločanju

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje postopkov in metodologij iz področja za proučevanje pojavov na področju družboslovja;
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev z uporabo metodologije pri proučevanju pojavov na področju poslovanja;
 • obvladovanje razvojnih raziskovalnih metod s poznavanjem temeljnih izhodišč in vidikov raziskovanja;
 • avtonomnost pri znanstveno raziskovalnem delu ter pri sprejemanju poslovnih odločitev s sposobnostjo jasnega in logičnega izražanja;
 • razumevanje in uporaba kritične analize in razvoja ter praktične uporabe teorij pri reševanju konkretnih strokovnih problemov;
 • sposobnost argumentiranja lastnih stališč in upoštevanja stališč drugih;
 • komunikacijske spretnosti in sposobnost skupinskega dela;
 • sposobnost poglabljanja in uporabo interdisciplinarnih, teoretičnih in praktičnih znanj pri spodbujanju inovativnosti in razvoj kreativnih potencialov posameznika;
 • sposobnost iskanja informacij v strokovnih in znanstvenih virih.
6
Ekonomija mesta prihodnosti

Kako lahko omogočimo mestom gospodarsko rast in bolj trajnostni razvoj? Takih in podobnih vprašanj si v preteklosti še nismo postavljali. V sedanjem času pa postajajo vedno bolj aktualna in smiselna. Tudi mesta namreč morajo znati ekonomično gospodariti, poznati kazalnike za merjenje pametne ekonomije, ustvariti konkurenčnost mesta in ne nazadnje oblikovati blagovno znamko mesta. Pri predmetu Ekonomija mesta prihodnosti boste izvedeli tudi, kako financirati razvoj mesta iz proračunskih in neproračunskih virov financiranja. Ekonomski vidik razvoja mesta vključuje tudi prepoznavanje priložnosti pametnih mest in kako jih razviti v poslovno idejo. Skratka, kako z omejenimi viri v mestu ustvariti najboljše razmere za življenje zdaj in v prihodnosti.

Vsebina

 • Gospodarska rast in gospodarski razvoj mesta
 • Fleksibilnost trga dela v mestu
 • Eko-ekonomija
 • Krožno gospodarstvo
 • Kazalniki za merjenje pametne ekonomije (inovativnost, podjetništvo, produktivnost, sposobnost prilagajanja spremembam, mednarodna umeščenost, fleksibilnost trga dela, blagovna znamka) 
 • Ekonomika javnega sektorja
 • Mesta v globalnem okolju in njihova vloga v procesih mednarodnih tokov kapitala
 • Blagovna znamka mesta
 • Konkurenčnost mesta
 • Storitve javnega sektorja
 • Proračunski viri financiranja
 • Neproračunski viri financiranja
 • Učinkovito upravljanje javnih virov
 • Poslovne ideje in priložnosti pametnih rešitev v mestih (prepoznavanje, opredelitev, ocenjevanje, stroški)
 • Financiranje pametnih rešitev v mestih

Cilji in kompetence

Študenti bodo:

 • pridobili sposobnost, da bodo z uporabo teoretičnega znanja in ustreznih analitičnih pristopov samostojno analizirali obstoječe prakse in celostno pristopili k reševanju problemov za trajnostni razvoj in višanje kakovosti življenja v mestih;
 • razumeli silnice, ki vplivajo na gospodarstvo in različno konkurenčnost mest;
 • pridobili sposobnost razumevanja in analize kazalnikov pametne ekonomije (inovativnost, podjetništvo, produktivnost, sposobnost prilagajanja spremembam, mednarodna umeščenost, fleksibilnost trga dela, blagovna znamka);
 • razvili strokovne kompetence za reševanje ekonomskih problemov na ravni mesta;
 • razumeli pomen in gradnike eko-ekonomije;
 • pridobili znanje o pomenu in temeljnih elementih krožnega gospodarstva;
 • sposobni analizirati kazalnike za merjenje pametne ekonomije;
 • obvladali splošno znanje o ekonomiki javnega sektorja;
 • razvili sposobnost kritičnega mišljenja in reševanja problemov;
 • razvili prilagodljivost, iniciativnost in odgovornost ter pozitiven odnos do dela.
Obvezne učne enote
6
Komuniciranje, participacija in vključenost deležnikov pri vodenju pametnih mest

Predmet vas bo spodbudil k razumevanju pomena razvoja tehnologije in mesta skozi zgodovino ter skušal predvideti vpliv digitalnih medijev na današnji način komuniciranja in sodelovanja. Ob tem boste raziskali, kako razumemo pojme mesto/skupnost/pametna skupnost. Nato skušali ugotoviti, kakšne so posebnosti komuniciranja novih konceptov in kaj pomeni preobrazba komunikatorjev iz technology-centric v human-centric. Poleg odkrivanja zanimivih tem pri predmetu boste imeli udeleženci priložnost spoznati dobre prakse in težave pri komuniciranju v pametnem mestu.

Vsebina

Predmet Komuniciranje, participacija in vključenost deležnikov pri vodenju pametnih mest bo uvodoma pojasnil participativno urejanje prostora. Poseben poudarek predmeta bo namenjen praktičnim pristopom k participaciji, kar vključuje analizo metod in primerov sodelovanja z javnostjo. Analiziran bo način vključevanja akterjev in prebivalcev iz konkretnih primerov iz Ljubljane, Idrije, Vrhnike, Velenja, Nove Gorice, Škofje Loke itd. Predmet bomo sklenili z analizo druge oblike participacije – skupnostnega ustvarjanja prostora (ang. place-making). Analizirali bomo projekt Zunaj ter podobne tuje mehanizme podpore ustvarjanju prostora. Poseben poudarek bo namenjen tudi pametnemu upravljanju s podatki ter razvoju t.i. data driven strategic thinking na primeru turizma v  kontekstu pametnega mesta.

Cilji in kompetence

 • Razumevanje pomena in koristi vključevanja javnosti in prebivalcev v urejanje prostora in upravljanje mesta.
 • Sposobnost izvajanja različnih metod in orodij za participacijo.
 • Razumevanje koncepta ustvarjanja prostora od spodaj (ang. bottom up place-making).
 • Razumevanje izvedbenih specifik mehanizmov za spodbujanje skupnostnega ustvarjanja prostora.
 • Razumevanje potenciala skupnostnih praks.
 • Poznavanje oblik podpore skupnostnim praksam.
 • Razumevanje koncepta turizem 4.0 zmožnost snovanja turizma 4.0 v praksi in z orodji. 
6
Javne politike in vodenje projektov v javnem sektorju

Pri predmetu se boste natančneje seznanili z javnimi politikami in nadalje raziskovali, kako se javne politike odražajo pri spodbudi trajnostnega razvoja v pametnih mestih. Izvedeli boste, kako pridobiti sredstva za projekte razvoja pametnih mest, kako voditi projekte v javnem sektorju in kako upravljati tveganja. Pregledali boste tudi, kateri so obstoječi finančni viri EU za pametna mesta. Ob tem pa boste ob študijah primerov in simulacijah pridobivali izkušnje s tega področja.

Vsebina

 • Javne politike – definicija in razločevanje
 • Akterji v javnih politikah
 • Javno politični proces
 • Trenutni izzivi javnih politik
 • Interakcija javnih institucij, družbe in trgov pri oblikovanju javnih politik in storitev
 • Urbana in regionalna politika na nacionalnem, regijskem, evropskem in globalnem nivoju
 • Javne politike za podporo trajnostnemu razvoju
 • Projekt, procesi projekta, razvrstitev projektov
 • Projekti v javnem sektorju
 • Management in projektni management v javnem sektorju (opredelitev javnega sektorja, management v javni upravi, projektni management v javni upravi)
 • Regionalni, državni, evropski in drugi programi ter skladov za razvojno-raziskovalne projekte
 • Pridobitev projekta, terminski načrt, finančni načrt, nadzor
 • Projektna komunikacija in marketing projekta
 • Vrednotenje projektov v javnem sektorju
 • IT podpora pri načrtovanju in vodenju projekta
 • Spretnosti in tehnike za vodenje projektov v javnem sektorju
 • Vodenje projektov in načela trajnosti
 • Finančni viri EU za pametna mesta
 • Upravljanje s tveganji
 • Vloga projektnih vodij
 • Študije primerov in simulacije

Cilji in kompetence

Študent bo:

 • razumel teoretično ozadje javnih politik in javno političnega delovanja;
 • sposoben opredeliti ključne elemente in akterje v javno političnem procesu;
 • sposoben razumevanja in vrednotenja javnih politik ter njihove medsebojne prepletenosti;
 • sposoben znanstvenega in metodičnega analiziranja javnih politik;
 • sposoben uporabljati teoretično znanje projektnega managementa na konkretnih primerih projektov;
 • razumel vlogo projektov v javnem sektorju;
 • sposoben strateškega in celovitega pristopa, učinkovitega vodenja ter timskega dela;
 • sposoben identificirati možnosti financiranja projektov iz EU-sredstev;
 • razvil socialne in komunikacijske kompetence za delovanje v lokalnem in mednarodnem okolju.
6
Integrativni projekt

Ko raziskovanje in odkrivanje postaneta vaša partnerja. Predmet Integrativni projekt študente ponese na naslednjo raven raziskovalnih metod. Predmet ponuja poglobljeno razumevanje poslovnega raziskovanja in študente vodi skozi različne stopnje priprav na raziskovanje za projektno/magistrsko nalogo. Predmet že od začetne dispozicije naloge in dalje vključuje metode vzorčenja, izbire ustreznih metod in tehnik, tehnike analize podatkov in programske opreme ter interpretacije rezultatov vse do učinkovite predstavitve rezultatov raziskave. Študenti se spodbujajo, da svoj integrativni projekt pripravijo na podlagi konkretnega primera iz prakse organizacije, regije ali industrije ter da se kritično ozrejo na druge poslovne raziskave.

Vsebina

 • Izbor teme raziskovanja, formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Načrt projekta - strategija iskanja informacijskih virov in kritičen pregled literature ter raziskav
 • Odločanje o raziskovalnem pristopu in izboru raziskovalne strategije
 • Uporaba kvantitativnih ali kvalitativnih metod raziskovanja
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Metode analize: po možnosti statistična obdelava kvantitativnih podatkov
 • Sinteza celotnega projekta
 • Predstavitev rezultatov 
 • Posamezne vloge pri pridobivanju sredstev: posamezniki, podjetja, fundacije, neprofitne organizacije, država
 • Proces pridobivanja sredstev: oblikovanje skupnosti zainteresiranih darovalcev, oblikovanje skladov, vzpostavljanje stikov z darovalci, načrt pridobivanja sredstev
 • Pregled programov in skladov, ki razpisujejo sredstva za RR projekte
 • Priprava projekta in projektne dokumentacije
 • Prikaz osnov administrativno-finančnega vodenja projekta

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe znanstvenih metod pri projektnem raziskovanju;
 • zmožnost prepoznavanja in izkoriščanja priložnosti, ki se ponujajo v družbenem in delovnem okolju;
 • razumevanje socialne problematike ter sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev in njihovih posledic;
 • zavedanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • razumevanje odnosov med posamezniki, socialnimi organizacijami in družbenim okoljem, zmožnost za kompleksno sistemsko gledanje in delovanje;
 • načrtovanje in obvladovanje sprememb ob oblikovanju celovite ocene stanja v socialnih organizacijah ali družbenem okolju z upoštevanjem različnih dejavnikov;
 • sposobnost izvajanja, koordiniranja in organiziranja raziskav/projektov;
 • usposobljenost za prijavljanje projektov, ki so financirani iz evropskih sredstev;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • strateška usmerjenost, sposobnost ponujanja rešitev za preprečevanje njihovih negativnih posledic;
 • sposobnost učinkovitega delovanja v neprofitnih organizacijah in socialnih podjetjih, z zavedanjem pomena fleksibilnosti in učinkovitosti;
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja kooperativnih odnosov za delo v skupini in z drugimi uporabniki in skupinami (lokalna skupnost, organizacije javne uprave, nevladne organizacije, socialna podjetja).
18
Izbirni predmeti (izberete 3 predmete 6 + 6 + 6)

Izbirne predmete študent izbere iz skupnega nabora izbirnih predmetov, pri čemer lahko izbere tiste izbirne predmete, ki niso hkrati tudi obvezni predmeti njegovega programa. Fakulteta izvaja tiste izbirne predmete, na katere je prijavljeno zadostno število študentov. 

 • Družbene inovacije in storitve za kakovost življenja
 • Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika
 • Ekonomija mest prihodnosti
 • Ekonomika javnega sektorja
 • Ekonomska politika v medijih
 • Inovacije v e-izobraževanju
 • Integrirani trajnostni razvoj in prostorsko načrtovanje
 • Intelektualna lastnina
 • Javne politike in vodenje projektov v javnem sektorju
 • Kitajščina z značilnostmi azijske poslovne kulture
 • Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje
 • Kreativno upravljanje inovacij v storitveni dejavnosti
 • Kreativno upravljanje tehnoloških inovacij
 • Mednarodni marketing
 • Mednarodno gospodarsko pravo
 • Merjenje in zagotavljanje kakovosti življenja
 • Pozitivna psihologija
 • Psihologija izobraževanja
 • Psihologija prodaje
 • Psihologija vodenja
 • Razvoj in upravljanje ruralnih in urbanih zaledij mest
 • Ruščina z značilnostmi slovanske poslovne kulture
 • Sistemi trajnostne in pametne mobilnosti
 • Spletni marketing
 • Upravljanje odnosov s strankami (CRM) in poslovna inteligenca (BI)
 • Upravljanje znanja in učeča se organizacija
 • Kognitivno vedenjskih coaching
 • Inovativni pristopi v coachingu
 • Osebni coaching
 • Privabljanje, izbor in zaposlovanje kadrov
 • Trajnostni kadrovski menedžment in menedžment varnosti in zdravja
 • Mednarodne poslovne finance

Vsak predmet je ovrednoten s 6 ECTS.

24
Magistrska naloga

Študenti zaključite magistrski študij z zaključno nalogo, v kateri raziščete aktualen problem z izbranega področja, ali interdisciplinarno. Zanima vas zlasti, kaj je bilo o aktualnem problemu že raziskanega, torej pretekle raziskave, kaj pravi teorija, kaj lahko pokažete z lastno raziskavo opazovanega pojava ter kakšne so ugotovitve in vaši predlogi za izboljšave oz. rešitve aktualnega problema. V procesu dela pokažete poznavanje raziskovalnih pristopov in metod poslovnega raziskovanja.

Vsebina

 • Izbor teme raziskovanja
 • Formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Odločanje o raziskovalnem pristopu in izboru raziskovalne strategije
 • Priprava dispozicije magistrske naloge: 
 1. Opredelitev problema raziskave in teoretičnih izhodišč
 2. Opredelitev pristopa k zastavljeni problematiki raziskovanja
 3. Opredelitev metod in tehnik raziskovanja za doseganje ciljev naloge
 4. Opredelitev členjenosti vsebine
 5. Opredelitev literature in virov
 • Prijava teme in mentorja magistrske naloge
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Študij literature in virov
 • Izdelava magistrske naloge
 • Priprava predstavitve magistrske naloge in zagovor

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno specifične kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja konkretnih problemov v domačem in mednarodnem poslovnem okolju;
 • sposobnost reševanja konkretne problematike s pomočjo usvojenega teoretičnega znanja;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov;
 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe znanstvenih metod pri raziskovanju;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • zmožnost partnerskega dela;
 • sposobnost povezovanja različnih znanj ter pomena uporabe strokovne literature;
 • sposobnost samostojnega učenja;
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa. 

Predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata 20. 1. 2022, in velja za študente, ki se bodo prvič vpisali v program v 2022/2023. Za študente, vpisane v študijski program do vključno 2021/2022, velja predmetnik oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če v izobraževanju redno napredujejo.

Študij po tem programu lahko zaključijo do najkasneje 30. 9. 2025.

Obvezni del programa so tudi občasna srečanja oz. terenske vaje, pri katerih si boste ogledali primere dobrih praks razvoja in upravljanja pametnih mest.

Violeta Bulc,

bivša evropska komisarka
Čestitam vam za pripravo novega programa. Želim si, da študenti dojamejo pomen sistemskega povezovanja: energetika, promet, digitalne rešitve, socialne rešitve, in urbanega planiranja.

Violeta Bulc,

bivša evropska komisarka
Čestitam vam za pripravo novega programa. Želim si, da študenti dojamejo pomen sistemskega povezovanja: energetika, promet, digitalne rešitve, socialne rešitve, in urbanega planiranja.

Pravi način študija za vas

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Fleksibilen online študij

Fleksibilen online študij

Študij je prilagojen sodobnemu načinu življenja, zaposlenim in mladim, ki želite biti del uspešne zgodbe podjetij.
Celostna podpora

Celostna podpora

Osebni online mentor, tehnična, organizacijska in pedagoška podpora zagotavljajo študij po najvišjih standardih.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Aktiven študij ob podpori učiteljev, ki poznajo razliko med besedili v knjigi in resničnim življenjem.
Projekti za podjetja

Projekti za podjetja

Rezultat študentovega dela je 12 uporabnih projektov za podjetje ali organizacijo, kjer je zaposlen.

Magistri in kariera

Po magisteriju boste opremljeni s sodobnimi sistemskimi in upravljavskimi znanji za vodenje projektnih timov na področju urbanega razvoja in razvoja pametnih mest. V občinah in na drugih področjih javne uprave boste uspešno delovali v medsektorskem povezovanju in pri vodenju razvojnih projektov. Magisterij s področja pametnih mest vam bo koristil pri iskanju novih priložnosti v razvojno naravnanih podjetij in inštitutih z vizijo soustvarjanja razvoja pametnih mest prihodnosti.
Prijava
Šolnina in drugi prispevki
Priznavanje znanj

Vpis 2024/2025

Vse informacije o vpisu najdete na >> povezavi.

 

Vpisni pogoji

V 1. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor:

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 180 ECTS. 
 • je končal triletni visokošolski strokovni študijski program pred bolonjskim sistemom z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije, pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike).
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS. Iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete. 

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujete tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor:

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 240 ECTS. 
 • je končal študijski program za pridobitev univerzitetne  izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom).
 • je končal specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij. 
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete. 

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujete tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo naslednja področja: ekonomske, poslovne, upravne in organizacijske vede, sociologija, pravne, politične, družboslovne vede, humanistika.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

 • kopija diplomske listine ali potrdila o diplomiranju,
 • potrdilo o opravljenih izpitih,
 • življenjepis,
 • pismo, s katerim utemeljujete svojo namero o vpisu.

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode)

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med študijskimi programi iste stopnje. Prehodi so možni med študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prijave kandidatov za vpis v višji letnik po merilih za prehode  obravnava Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete. Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani program ter pogoje za prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo študij zaključiti po novem programu. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi med študijem.

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2024/2025 znaša 3.680,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik
Plačilo šolnine za en letnik je možno plačati na 12 obrokov. Obrok šolnine v študijskem letu 2024/2025 znaša 325,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2024 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

Način plačila študent opredeli v pogodbi ob vpisu. DOBA Fakulteta bo predvidoma trikrat letno usklajevala višino obrokov v skladu s stopnjo rasti življenjskih potrebščin v RS, pri čemer ob prvem vpisu v študij za prve tri mesece veljajo cene, kot so bile ob podpisu pogodbe. Plačilo šolnine za vpis v vsak nadaljnji letnik in vse ostale prispevke (diplomiranje, …) bo DOBA Fakulteta študentu zaračunala po ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor DOBA Fakultete predvidoma januarja za prihodnje študijsko leto.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek magistrske naloge.

>> Cenik storitev DOBA Fakultete

 

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je plačljivo. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si. V primeru, da komisija študentu prizna predmet v celoti, je študent upravičen do vračila šolnine v višini število ECTS predmeta x 50% vrednosti ECTS točke.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja  se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave.

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli