Menedžment pametnih mest

Podiplomski magistrski programi

Program Menedžment pametnih mest

Če danes tudi vi v vašem mestu vidite priložnosti za razvoj kakovosti življenja ob podpori tehnologije in želite spoznati področje pametnih mest, se pridružite četrti generaciji študentov programa Menedžment pametnih mest, kjer boste sistemsko povezovali strateško vodenje, napredne tehnologije, upravljanje inoviranja, trajnosti razvoj ter komuniciranje in participacijo. Po izobraževanju boste zmožni voditi kompleksne projekte za razvoj pametnih mest s strokovnjaki iz različnih področij. 

Študirali boste online in se občasno srečevali na terenskih vajah in študijskih ekskurzijah, katerih namen je ogled dobrih praks pametnih mest. Posebno dodano vrednost prinašajo projekti, ki jih študenti Menedžmenta pametnih mest pripravljajo kot odziv na različne izzive iz svojega delovnega okolja ali širše v regiji, državi, svetu. Mobilni crowdsending, razvoj IOT naprave za merjenje kakovosti zraka, razvoj biodiverzitete v urbanih okoljih z zelenimi strehami, predelava odpadne plastike za izgradnjo pohodnih in voznih površin, reševanje poplavne ogroženosti z IT rešitvami-droni, razvoj programske opreme za e-razsvetljavo, razvoj aplikacije za varčevanje z energijo, je le nekaj zanimivih rešitev študentov programa.  NE SPREGLEJTE! Brezplačni mednarodni virtualni posvet: Global Smart Villages v četrtek, 3. junija


Z našimi pristopi boste pridobili znanja in razvili kompetence

Strateško vodenje in upravljanje

Strateško vodenje in upravljanje

Razumevati koncept pametnih mest v sodelovanju z deležniki za spremembe, oblikovanje razvojnih politik in upravljanje kompleksnosti.
Napredne tehnologije

Napredne tehnologije

Razumevati informacijske tehnologije za vključeno, opolnomočeno, udobno in učinkovito življenje prebivalcev pametnih mest.
Generiranje in upravljanje inovacij

Generiranje in upravljanje inovacij

Uporabiti tehnologije, analitike in sistemske pristope za inovativne rešitve in storitve, usmerjene k prebivalcem.
Globalnost in trajnostni razvoj

Globalnost in trajnostni razvoj

Poznavati globalne izzive pri uvajanju trajnih rešitev v lokalno okolje.
Komuniciranje in participacija

Komuniciranje in participacija

Poznavati strategije, platforme, orodja in tehnike za učinkovito komunikacijo ter vključevanje prebivalcev v odločanje.
Ime *
Priimek *
Email *
Telefon

Profil študentov

0%

zaposlenih

0%

moških

0%

zaposlenih v gospodarstvu

0%

plača šolnino podjetje

Violeta Bulc,

bivša evropska komisarka
Čestitam vam za pripravo novega programa. Želim si, da študenti dojamejo pomen sistemskega povezovanja: energetika, promet, digitalne rešitve, socialne rešitve, in urbanega planiranja.

Violeta Bulc,

bivša evropska komisarka
Čestitam vam za pripravo novega programa. Želim si, da študenti dojamejo pomen sistemskega povezovanja: energetika, promet, digitalne rešitve, socialne rešitve, in urbanega planiranja.

Pravi način študija za vas

1. letnik
2. letnik
Obvezni predmeti
7
Razumevanje in upravljanje pametnih mest

Le kaj se skriva za izrazom pametna mesta? Predmet Razumevanje in upravljanje pametnih mest je eden temeljnih predmetov, pri katerem študenti spoznate koncept pametnih mest in aktualne izzive, s katerimi se spoprijemajo mesta (od infrastrukture, financ, energetskih virov do okoljskih vprašanj). Pri tem obravnavate značilnosti obstoječih/tradicionalnih in novih/nastajajočih mest, mest v razvitem delu sveta in mest v nastajajočih gospodarstvih. Ob tem pa udeleženci prepoznate pomen celovitega pristopa k reševanju problemov v mestih in proučujete primere implementacije pametnih mest.

7
Ekonomija mesta prihodnosti

Kako lahko omogočimo mestom gospodarsko rast in bolj trajnostni razvoj? Takih in podobnih vprašanj si v preteklosti še nismo postavljali. V sedanjem času pa postajajo vedno bolj aktualna in smiselna. Tudi mesta namreč morajo znati ekonomično gospodariti, poznati kazalnike za merjenje pametne ekonomije, ustvariti konkurenčnost mesta in ne nazadnje oblikovati blagovno znamko mesta. Pri predmetu Ekonomija mesta prihodnosti boste izvedeli tudi, kako financirati razvoj mesta iz proračunskih in neproračunskih virov financiranja. Ekonomski vidik razvoja mesta vključuje tudi prepoznavanje priložnosti pametnih mest in kako jih razviti v poslovno idejo. Skratka, kako z omejenimi viri v mestu ustvariti najboljše razmere za življenje zdaj in v prihodnosti.

7
Ekonomski, okoljski in družbeni trajnostni razvoj in glokalizacija

Kakšno vlogo imajo pametna mesta v kontekstu trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva in glokalizacije? Odgovore na to vprašanje boste odkrivali v enem od temeljnih predmetov prvega letnika. Ugotovili boste, da so lahko pametna mesta presečišče ekonomskega, okoljskega in družbenega trajnostnega razvoja. Kritično boste razmišljali, kako sploh opredeljujemo trajnostni razvoj ter kakšno vlogo imajo podjetja, nevladne organizacije in drugi deležniki pri trajnostnem razvoju. Spoznali boste tehnologije in primere matematičnih modelov, ki prispevajo k vzpostavitvi glokalnega ravnovesja.

7
Aplikativna urbana sociologija

Temeljni pojmi in koncepti, ki so povezani s področjem urbane sociologije, so družba vs. skupnost, urbano vs. ruralno, globalno vs. lokalno. Predmet raziskuje mesto kot socialni, politični, ekonomski in kulturni fenomen. Ob tem izzove k razmišljanju o vlogi mest v zgodovini, socialni dinamiki urbanih okolij, družbenem pomenu urbanizma in arhitekture. Sodelujočim daje predmet možnost obravnave aktualnih urbanih izzivov in spodbuja k razvoju rešitev zanje.

7
Javne politike in vodenje projektov v javnem sektorju

Pri predmetu se boste natančneje seznanili z javnimi politikami in nadalje raziskovali, kako se javne politike odražajo pri spodbudi trajnostnega razvoja v pametnih mestih. Izvedeli boste, kako pridobiti sredstva za projekte razvoja pametnih mest, kako voditi projekte v javnem sektorju in kako upravljati tveganja. Pregledali boste tudi, kateri so obstoječi finančni viri EU za pametna mesta. Ob tem pa boste ob študijah primerov in simulacijah pridobivali izkušnje s tega področja.

9
Inovativni poslovni procesi, odnosi in modeli

Predmet se osredinja na razvoj in upravljanje inovacij s celostnega vidika. Inovacije so kompleksen pojem, ki združuje številne pomembne vidike poslovanja, in tako linearno mišljenje in individualni pristop nista dovolj. Potrebna sta sodelovanje in sistematičen pristop. Predmet temelji na prvem pogoju, da so inovacije in inovativnost glavni dejavniki konkurenčnosti. Začne se z makroekonomskim pogledom na inovacije doma in na globalnem trgu s prepoznavanjem indeksov in kazalnikov ter raziskovanjem podpornih okolij za inovacije, z oddelki za raziskave in razvoj ter drugimi.

Predmet zajema študij tehnoloških in storitvenih inovacij ter se nadaljuje z organizacijskim pogledom na inovacije, učenjem o tehnikah in metodah upravljanja inovacij. Predmet/modul se zaključi z globljim proučevanjem in razumevanjem trženja potencialne inovacije (raziskava trga, tržna strategija, segmentacija trga, potencial trga, vrednost za kupca ...). V času trajanja predmeta se študenti spodbujajo, da svoje novo znanje uporabijo pri študijah primerov in razvijejo skupinski projekt, ki bo predstavljal potencialno inovacijo.

9
Metode raziskovanja

Ta predmet izzove predsodke, da je raziskovanje dolgočasno in zahtevno. Odkriva nove vidike in možnosti raziskovanja, ki vodijo k pomembnim poslovnim dejavnikom pri uspešnem sprejemanju odločitev. Študenti poročajo, da so zaradi tega predmeta postali samozavestnejši med sestanki ali pri predstavljanju izboljšav upravi. Predmet o metodah raziskovanja je pomemben gradnik študijskega programa, saj študentom omogoči celoten vpogled v raziskovanje in jim pomaga razumeti raziskovalne zahteve za namene študija in za njihovo magistrsko nalogo.

Cilj tega predmeta je predstaviti glavne filozofije in pristope k raziskovanju ter uporabiti glavne kvantitativne/kvalitativne metode in tehnike ter s tem postaviti jasne raziskovalne kazalnike in standarde. Študenti imajo priložnost pripraviti predlog skupinskega raziskovalnega projekta in se tako naučiti, kako pripraviti podobne predloge raziskave, ovrednotiti raziskovalne članke in preiskati baze podatkov v svetu, da bi našli ustrezne znanstvene in strokovne članke, ki jih potrebujejo za študij. Predmet mejo obzorja premika v svet raziskovanja in proučevanja.

Izbirni predmeti (študent izbere en predmet)
7
Kreativno upravljanje inovacij v storitveni dejavnosti

Inovacije v storitveni dejavnosti so prav tako pomembne kot tehnološke, saj vse tehnološke inovacije vsebujejo tudi storitve (npr. raziskave, trženje, vzdrževanje …) in z razvojem tudi njihove izboljšave. Tehnološke in storitvene inovacije se torej prepletajo. Pri tem predmetu pa iščemo odgovore zlasti na vprašanja, kako potekajo inovacije v najbolj reprezentativnih storitvenih panogah, npr. trgovina, turizem, komunala, IT-programiranje, telekomunikacije, izobraževanje itd. Opazujemo razlike med panogami in med državami. Zanima nas, kakšni so trendi, kako ustvarjajo novosti, kako v teh panogah poteka invencijsko-inovacijski proces, kako v takih panogah vodijo/upravljajo inovacije, kje so ozka grla in z njimi možnosti za izboljšave. Študenti imate priložnost ob spoznavanju teorije in dobrih praks proučiti inoviranje svoje organizacije in predlagati izboljšave.

7
Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje

S terminologijo zastopanja interesov, lobiranja in pogajalskih tehnik se večkrat srečamo. Te izraze pogostokrat slišimo ali celo uporabljamo. Vendar ali res razumemo, kaj pomenijo? Kakšen namen ima lobiranje? Kaj je poslovno lobiranje? Kakšna je razlika med lobiranjem in komuniciranjem z vplivnimi javnostmi? Kakšen pomen imajo za organizacijo pogajanja ter kako so povezana s komuniciranjem in lobiranjem?

Pogosteje, kot se tega zavedamo, smo se v različnih okoliščinah prisiljeni angažirati v vlogi lobista oziroma pri pogajanjih zastopati svojo organizacijo. Kdor ne zna dobro komunicirati, ne bo znal poslovnim partnerjem ali organom oblasti uspešno predstaviti produktov, storitev ali projektov svoje organizacije, pridobiti kupcev ali investitorjev ter si pridobiti primernega položaja v lastnem delovnem okolju. Najmanj, kar potrebuje vsak za svojo obrambo, je poznavanje lobističnih in pogajalskih strategij in taktik, ki jih bodo pogosto drugi deležniki uporabljali v komunikaciji z vami. Pomembno je poznati tudi kriterije etičnosti in legitimnosti njihovega ravnanja, da bi se lahko dovolj hitro odločili, kako ravnati ob takih preizkušnjah.

Pri predmetu bomo namenili glavne poudarke trem vsebinam: (1) komuniciranju z vplivnimi javnostmi in mreženju, (2) zastopanju interesov in lobiranju ter (3) pogajalskim doktrinam in tehnikam.

7
Kreativno upravljanje tehnoloških inovacij

Danes veljajo tehnološke inovacije za gonilo razvoja nekega gospodarstva. Vendar kako jih razviti, kaj omogoča podjetju/organizaciji ustvarjanje novosti? Kako razviti iz invencije inovacijo? Kaj je pomembno pri zaščiti novosti in kakšne so strategije trženja neke novosti ali plasiranja na novi trg?

Na taka in podobna vprašanja boste odgovarjali pri predmetu Kreativno upravljanje tehnoloških inovacij. Ob tem pa spoznavali dobre prakse priznanih podjetij doma in po svetu ter poskušali razviti pri aplikativnem projektu svojo idejo v tehnološko inovacijo.

Obvezni predmeti
18
Magistrska naloga

Študenti zaključite magistrski študij z zaključno nalogo, v kateri raziščete aktualen problem z izbranega področja, ali interdisciplinarno. Zanima vas zlasti, kaj je bilo o aktualnem problemu že raziskanega, torej pretekle raziskave, kaj pravi teorija, kaj lahko pokažete z lastno raziskavo opazovanega pojava ter kakšne so ugotovitve in vaši predlogi za izboljšave oz. rešitve aktualnega problema. V procesu dela pokažete poznavanje raziskovalnih pristopov in metod poslovnega raziskovanja.

6
Razvojnoraziskovalni projekt: Urbani problemi in rešitve

Ko raziskovanje in odkrivanje postaneta vaša navdihujoča partnerja. Predmet Razvojnoraziskovalni projekt: Urbani problemi in rešitve vas bo izzval k pripravi celovitega projekta za urbano okolje. Imeli boste odlično priložnost razviti projekt za organizacijo ali skupnost, v kateri že delujete, in predlagati izboljšave, ki ste jih prepoznali med študijem. Predmet ponuja poglobljeno razumevanje in vas vodi skozi različne stopnje priprav na raziskovanje, od metod vzorčenja, izbire ustreznih metod in tehnik, tehnik analiz podatkov in programske opreme do interpretacije rezultatov in učinkovite predstavitve rezultatov raziskave. Študenti boste svoj razvojnoraziskovalni projekt pripravili na podlagi konkretnega primera iz urbanega okolja in se kritično ozrli na druge raziskave s tega področja.

6
Družbene inovacije in storitve za kakovost življenja

Pri predmetu boste raziskovali, kaj so družbene inovacije in kakšen je proces družbenega inoviranja. Spoznali boste, kako prispevajo družbene inovacije k večji kakovosti življenja (na področju zdravstva, izobraževanja, staranja in medgeneracijskega povezovanja, zaposlovanja, kulture, varovanje okolja). Bolje boste razumeli kakovost življenja in kako jo vrednotimo. Prav tako boste dobili vpogled v trende družbenega inoviranja ter v projekte in raziskave na področju družbenih inovacij.

6
Informacijska tehnologija in sistemi za upravljanje pametnih mest

Hiter razvoj informacijske tehnologije je tisti izziv mestom, zaradi katerega so ta začela sprejemati priložnosti za razvoj večje učinkovitosti in trajnosti. Pri predmetu bo tako poudarjena informatizacija v pametnih mestih in kako naj poteka vodenje IKT v pametnih mestih. Zanimalo nas bo, kakšne so rešitve za upravljavce pametnih mest, za prebivalce in za podjetja. Spoznali boste, kako naj potekata digitalizacija in digitalizacija infrastrukture. Prav tako pa bo izziv proučiti, kakšna je, ter kako zagotoviti kibernetsko varnost sistemov in zaščito IT-sistemov.

6
Integrirani trajnostni razvoj in prostorsko načrtovanje

Le zakaj bi bilo pomembno sistemsko in dolgoročno celostno prostorsko načrtovanje pametnih mest? Pri predmetu boste obravnavali ključne urbanistične modele, teorije, sisteme in metode načrtovanja mest kot tudi skušali zajeti celovitost z upoštevanjem različnih vidikov družbenih, ekonomskih, socialnih, političnih, kulturnih, okoljskih in tehnoloških sprememb. Poleg tega boste razmišljali, koga vse vključiti v načrtovanje (javno-zasebno partnerstvo in participacija prebivalstva, skupnosti, nevladne organizacije, zasebne prakse in raziskovalno-izobraževalne institucije). Ob tem se boste seznanili s procesi planiranja, plansko dokumentacijo in komunikacijo.

6
Komuniciranje, participacija in vključenost deležnikov pri vodenju pametnih mest

Predmet vas bo spodbudil k razumevanju pomena razvoja tehnologije in mesta skozi zgodovino ter skušal predvideti vpliv digitalnih medijev na današnji način komuniciranja in sodelovanja. Ob tem boste raziskali, kako razumemo pojme mesto/skupnost/pametna skupnost. Nato skušali ugotoviti, kakšne so posebnosti komuniciranja novih konceptov in kaj pomeni preobrazba komunikatorjev iz technology-centric v human-centric. Poleg odkrivanja zanimivih tem pri predmetu boste imeli udeleženci priložnost spoznati dobre prakse in težave pri komuniciranju v pametnem mestu.

Izbirni predmeti (študent izbere dva predmeta)
6
Razvoj in upravljanje ruralnih in urbanih zaledij mest

Pri predmetu boste proučevali demografsko in urbano dinamiko, migracijske karakteristike v svetu, Evropi, Sloveniji ter vpliv regionalne politike na razvoj urbanih in ruralnih območij. Med drugim boste raziskovali uporabo koncepta pametne rasti na regionalni in lokalni ravni. Spoznali boste, kaj so gravitacijska središča ruralnih območij. Prav tako vas bodo zanimale trajnostne transportne povezave med urbanimi in ruralnimi območji. Poglobili boste znanje o krožnem gospodarstvu in pametni specializaciji ter soustvarjali razvojno podporno okolje. Ob vsem pa boste lahko preizkusili kazalnike in ukrepe trajnostnega sobivanja urbanih in ruralnih območij.

6
Upravljanje energije v mestih, pametne zgradbe in procesi

Predmet proučuje pametna mesta, zgradbe in procese zlasti z vidika energije. Še posebno nas bo zanimalo, kako najbolje upravljati energijo v mestih v smislu učinkovitosti ter usklajene dobave in porabe, brez t. i. električnih mrkov. Izvedeli boste, kake so svetovne, EU, nacionalne strateške in zakonodajne smernice ter kaki trendi so na področju trajnostne energije. Naučili se boste upravljati energetsko infrastrukturo v mestih. Prav tako boste proučili, kako vključiti obnovljive vire energije za učinkovito porabo energije. Ukvarjali se boste z informatizacijo v energetiki in proučevali sisteme pametnega upravljanja. Zanimali vas bodo tudi energetska učinkovitost stavb in načini, kako jo meriti. Zanimive vsebine predmeta pa bodo podprte tudi s primeri dobrih praks na tem področju.

6
Sistemi trajnostne in pametne mobilnosti

Predmet obravnava globalne spremembe in njihov vpliv na razvoj trajnostne in pametne mobilnosti. Preprosto, kaj pomeni na primer razvoj samovozečih se avtomobilov za pametna mesta? Izvedeli boste, kakšni so trendi v mobilnosti, kakšna je urbana, kakšna električna mobilnost in kateri so ekonomski in socialni vidiki sodobne mobilnosti. Proučevali boste vpliv pametne mobilnosti na spremembe v avtomobilski industriji in gospodarstvu. Raziskovali boste tudi, ali prinaša trajnostna in pametna mobilnost s seboj tudi inkrementalne inovacije.

6
Upravljanje modre in zelene infrastrukture v mestih

Ste že slišali za modro-zelena mesta? Le kakšne so prednosti takih mest? Pri predmetu Upravljanje modre in zelene infrastrukture v mestih boste izvedeli, kako upravljati vodne vire ter kako strateško in celovito načrtovati zelene površine v mestnih jedrih. Raziskali boste pomen naziva zelene prestolnice Evrope. Preizkusili se boste v načrtovanju mesta skozi okoljski vidik in odkrivali energetske priložnosti za povečanje družbene, kulturne in gospodarske vrednosti urbanega okolja. Prav tako boste izvedeli, kako vpliva kakovost zraka na prebivalce v mestih.

6
Novi poslovni modeli in konkurenčnost podjetij

Kaj menite, je lahko razvoj pametnega mesta tudi priložnost za podjetnike? Pri predmetu Novi poslovni modeli in konkurenčnost podjetij boste izvedeli, kako se lahko podjetniki povezujejo in sodelujejo z mestom pri celovitih rešitvah in kako rešujejo izzive z vključitvijo digitalne transformacije. Ob novih priložnostih se razvijajo javno-zasebna partnerstva oziroma novi poslovni modeli ter generični poslovni modeli za celosten pristop k reševanju problema. Prav tako boste tudi sami lahko preizkusili, kako razviti idejo, jo predstaviti, se pogajati in oblikovati prodajno rešitev.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa. Izbirni predmeti in predmeti modula se izvajajo le v primeru, če je prijavljeno določeno število študentov. Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila študentov sama opredeli izbirne predmete in module, ki jih bo izvajala. Program se izvede ob vpisanih najmanj petnajst študentov.

Obvezni del programa so tudi občasna srečanja oz. terenske vaje, pri katerih si boste ogledali primere dobrih praks razvoja in upravljanja pametnih mest.

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Fleksibilen online študij

Fleksibilen online študij

Študij je prilagojen sodobnemu načinu življenja, zaposlenim in mladim, ki želite biti del uspešne zgodbe podjetij.
Celostna podpora

Celostna podpora

Osebni online mentor, tehnična, organizacijska in pedagoška podpora zagotavljajo študij po najvišjih standardih.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Aktiven študij ob podpori učiteljev, ki poznajo razliko med besedili v knjigi in resničnim življenjem.
Projekti za podjetja

Projekti za podjetja

Rezultat študentovega dela je 12 uporabnih projektov za podjetje ali organizacijo, kjer je zaposlen.

Magistri in kariera

Po magisteriju boste opremljeni s sodobnimi sistemskimi in upravljavskimi znanji za vodenje projektnih timov na področju urbanega razvoja in razvoja pametnih mest. V občinah in na drugih področjih javne uprave boste uspešno delovali v medsektorskem povezovanju in pri vodenju razvojnih projektov. Magisterij s področja pametnih mest vam bo koristil pri iskanju novih priložnosti v razvojno naravnanih podjetij in inštitutih z vizijo soustvarjanja razvoja pametnih mest prihodnosti.
Prijava
Prispevki za študij
Priznavanje znanj

Oddajte svojo prijavo. Število mest je omejeno!

1. Izpolnite prijavo 

2. Priložite ustrezna dokazila:

 • kopija diplomske listine ali potrdila o diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih, življenjepis, pismo, s katerim utemeljujete svojo namero o vpisu.

3. Nadaljnja navodila za potrditev vpisa boste prejeli po mailu.

Vpisni pogoji

V 1. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor:

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 180 ECTS. 
 • je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne  izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom). 
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS. Iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete. 

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujete tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor:

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 240 ECTS. 
 • je končal študijski program za pridobitev univerzitetne  izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom).
 • je končal specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij. 
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete. 

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujete tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo naslednja področja: ekonomske, poslovne, upravne in organizacijske vede, sociologija, pravne, politične, družboslovne vede, humanistika.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

• kopija diplomske listine ali potrdila o diplomiranju,
• potrdilo o opravljenih izpitih,
• življenjepis,
• pismo, s katerim utemeljujete svojo namero o vpisu.

Razpis za vpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Višina vpisnine in šolnine za en letnik

Plačilo v obrokih

3.289,00 EUR

12 x 290,00 EUR

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega in Kariernega centra
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek magistrske naloge 749,00 EUR in obiski mest.

Priponka: Cenik DOBA Fakultete 2021/2022

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je plačljivo. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si. V primeru, da komisija študentu prizna predmet v celoti, je študent upravičen do vračila šolnine v višini število ECTS predmeta x 50% vrednosti ECTS točke.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja  se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave.

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo