Poslovanje in upravljanje v turizmu

Trajnostni turizem

Program Poslovanje in upravljanje v turizmu

Turizem je ena izmed najhitrejše rastočih panog v Sloveniji in na svetu. In bolj kot kadarkoli prej se je v teh časih pokazalo, da so za uspeh v turizmu pomembni novi pristopi, inovativne dejavnosti ter trajnostni turizem.

V programu Poslovanje in upravljanje v turizmu boste poleg mnogih znanj s področja turizma, kot so hotelski menedžment, obnašanje strank in razvoj turistične ponudbe, dobili tudi temeljna znanja s področja organiziranja, menedžmenta in marketinga. 

Za vpis v študijski program v 2023/2024 ni razpisanih prostih mest. Vabimo vas k vpisu v program Menedžment v sodobnem poslovanju - smer Menedžment v turizmu.


Razvoj vaših kompetenc

Novi trendi v turizmu

Novi trendi v turizmu

Pridobili boste znanja iz najaktualnejših področij turizma – trajnostni turizem, hotelski menedžment, upravljanje trendov, razvoj in oblikovanje vrhunskih izdelkov in storitev ter strategije družbenih medijev.
Menedžment in vodenje

Menedžment in vodenje

Usposobili se boste za vodenje in ravnanje z ljudmi. Pridobili boste sodobna znanja za odlično upravljanje v turizmu, ob tem pa boste sposobni strateškega razmišljanja in načrtovanja dela v turizmu.
Inovativnost

Inovativnost

Razmišljali boste ustvarjalno, kritično in drugače, saj boste razumeli, kako upravljati turizem ob upoštevanju temeljnih organizacijskih, finančnih, kulturnih, družbenih in trajnostnih vidikov.
Osebni razvoj in komuniciranje

Osebni razvoj in komuniciranje

Pri svojem delu boste postali bolj samostojni, odgovorni, inovativni in pripravljeni na uspešno timsko delo. Sposobni boste komunikacije v različnih okoljih, tako v slovenskem kot tudi v tujih jezikih.

Predmetnik programa

1.letnik
2.letnik
3. letnik
Obvezne učne enote
9
Ekonomika

Ekonomika je del našega življenja. Čeprav se nam mestoma zdi nekoliko abstraktna, smo vsi nenehno vpeti vanjo. Vsi imamo želje in potrebe na eni strani, na drugi strani pa so viri, s katerimi lahko zadovoljimo svoje potrebe, omejeni. Zato smo prisiljeni izbirati in se odločamo za tiste dobrine, ki nam pomenijo največ in jih najbolj potrebujemo. V življenju nenehno sprejemamo ekonomske odločitve: kaj bomo kupili v trgovini, v kateri trgovini bomo nakupovali, kateri avtomobil bomo kupili in kako ga bomo plačali … Ekonomske odločitve sprejemamo tudi, ko se odločamo za poklic, študij, kariero itd. Še bolj pa v ospredje ekonomske zakonitosti vstopijo, ko se odločamo za samostojno podjetniško pot in je naš uspeh odvisen od naših sposobnosti poslovanja na trgu.

Pri predmetu boste spoznali glavne zakonitosti ekonomike, pomen in osnovne značilnosti podjetja, značilnosti proizvodne funkcije ter funkcije povpraševanja, ponudbe in stroškov. Spoznali boste tudi različne modele oblikovanja prodajnih cen in različne kazalnike za presojanje uspešnosti poslovanja podjetij.

Vsebina

Uvod v predmet (mikroekonomijo in makroekonomijo)

Uvod v ekonomiko podjetja

 • Opredelitev ekonomike podjetja in gospodarjenja

Podjetje

 • Koncepcija podjetja
 • Odločanje o poslovanju podjetja
 • Konkurenčno okolje podjetja

Teorija tržne ponudbe in povpraševanja

 • Zakon ponudbe
 • Zakon povpraševanja
 • Tržno ravnovesje

Teorija stroškov

 • Osnovni koncept stroškov
 • Prikaz posameznih vrst stroškov
 • Odgovornost za stroške

Teorija proizvodnje

 • Proizvodnja kot transformacijski proces
 • Učinkovitost proizvajanja
 • Proizvodna funkcija

Oblikovanje prodajnih cen

 • Ekonomski pomen oblikovanja prodajnih cen
 • Oblikovanje cen
 • Cenovno diskriminiranje

Premoženje podjetja in uspešnost

 • Uvod
 • Sredstva podjetja
 • Ocenjevanje uspešnosti podjetja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali ekonomske pojme, njihovo medsebojno povezanost in odvisnost ter značilnosti in zakonitosti gospodarjenja v podjetjih;
 • razumeli temeljne gospodarske koncepte in zakonitosti, ki jih lahko uporabijo v svojem življenju kot državljani, zaposleni in/ali potrošniki;
 • pridobili znanja za razumevanje temeljnih problemov gospodarjenja podjetij in načine njihovega reševanja;
 • sposobni razumeti ekonomske probleme ter uporabiti znanje za njihovo avtonomno reševanje v poslovni praksi;
 • razvili prilagodljivost, iniciativnost in odgovornost ter pozitiven odnos do dela;
 • razvili sposobnost kritičnega mišljenja in reševanja problemov.
6
Strateško načrtovanje v turističnih podjetjih in organizacijah in njihovo upravljanje

Za dobro poslovanje se morajo turistična podjetja in organizacije zavedati turističnih trendov doma in v tujini ter na podlagi teh pripraviti ustrezne poslovne strategije.

Cilj predmeta je znati pripraviti analizo priložnosti in nevarnosti na turističnem trgu, oblikovati poslovne strategije na podlagi stanja in trendov na trgu turističnih organizacij ter ustrezno predstaviti in nato ovrednotiti uvajanje novih turističnih storitev na trg.

Vsebina

 1. Stanje in trendi na trgu turističnih podjetij v svetu;
 2. Oblikovanje strategije in ponudbe v turističnem podjetju;
 3. Vrste turističnih podjetij in njihov vpliv na lokalno gospodarstvo;
 4. Priložnosti in nevarnosti na turističnem trgu, ter globalne spremembe;
 5. Pojavne razlike med različnimi lastniškimi in upravljavskimi strukturami  turističnega podjetja;
 6. Upravljanje podjetij in posameznikov v turizmu;
 7. Organizacijske strukture in poslovne funkcije turističnih podjetij;
 8. Opredelitev posameznih oddelkov  v turističnem podjetju;
 9. Strateške povezave in poslovno povezovanje turističnih organizacij z okoljem in drugimi organizacijami;
 10. Dejavniki in procesi, ki vplivajo na poslovanje organizacije turističnega podjetja;
 11. Usklajevanje poslovne strategije s poslovnim okoljem na področju turizma.

Cilji in kompetence

 1. Razumevanje načrtovanja v turističnem podjetju in sposobnost kompleksne analize;
 2. poznavanje lastniških, upravljavskih in organizacijskih struktur ter poslovnih funkcij  turističnega podjetja;
 3. sposobnost oblikovanja strategije in ponudbe v turističnem podjetju;
 4. poznavanje trendov na trgu turističnih podjetij v svetu;
 5. sposobnost prepoznavanja priložnosti in nevarnosti na turističnem trgu;
 6. sposobnost vodenja, koordiniranja in načrtovanja poslovnega procesa;
 7. sposobnost razumevanja in razvijanja svobodne podjetniške pobude;
 8. uporaba metodoloških orodij, tj. izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik;
 9. sposobnost timskega dela;
 10. razvoj refleksije ob upoštevanju lokalne, nacionalne in globalne ravni;
 11. razvoj znanja, veščin in stališč za vseživljenjsko učenje;
 12. razvoj sposobnosti interdisciplinarnega mišljenja in sodelovanja;
 13. sposobnost učenja na osnovi relevantnih virov z različnih področij teorije in prakse;
 14. spodbujanje vključevanja napredne tehnologije pri učenju in proučevanju družbenih in poslovnih študij.
9
Informatika

Poslovna informatika je veda, ki povezuje vsaj tri vrste ljudi: uporabnike, ki za svoje delo potrebujejo učinkovit poslovni informacijski sistem, poslovne analitike, ki zahteve uporabnikov prevajajo v tehnično govorico, in tehnike (načrtovalce, programerje), ki znajo poslovne zahteve pretvoriti v program/aplikacijo.

Značilnost poslovnih uporabnikov je, da želijo informacije na dlani, s pomočjo katerih bodo lažje odločali (vodje) ali operativno vodili poslovni proces (uporabniki). Običajno se s tehniki slabo razumejo. Značilnost tehnikov je, da odlično poznajo tehnične podrobnosti strojne in programske opreme, programske jezike, podporna orodja, komunikacijske standarde in protokole. Običajno zahtev uporabnikov ne razumejo. Poslovni analitiki so tisti, ki poslušajo zahteve uporabnikov, na podlagi tega pripravijo arhitekturo poslovnoinformacijskega sistema, načrt, procesne modele, podatkovne modele – so most in pospeševalec informatizacije podjetja. Pripravljajo informacijsko strategijo za podjetja, brez katere le redko katero podjetje lahko preživi dolgoročno.

Predmet Poslovna informatika obravnava poslovne informacijske procese in njim ustrezne poslovne informacijske sisteme. Spoznali bomo operativne poslovne informacijske procese in tiste za podporo upravljanju. Seznanili se bomo s strateškim načrtovanjem in razvojem poslovnoinformacijskih procesov.

Vsebina

 1. Uvod
 • Poslovna uporaba IT
 • Poslovni modeli
 • Prenova poslovnih procesov
 1. Členitev poslovnih informacijskih sistemov
 • Transakcijski oz. operativni (izvajalni) IS
 • IS za podporo upravljanja
 • IS za podporo sodelovanja
 • IS za upravljanje znanja
 1. Osnove e-poslovanja
 • Oblike in vrste e-poslovanja
 • Infrastruktura e-poslovanja
 • Uvajanje e-poslovanja
 • Pravni, družbeni in etični vidiki e-poslovanja
 1. Menedžment poslovne informatike
 • Načrtovanje in organizacija informatike
 • Informacijski projekti
 • Trg informacijskih virov
 1. Ekonomika PIS
 • Poslovni učinki uporabe IT
 • Stroški odvijanja in razvijanja PIS
 • Metode vrednotenja
 1. Trendi na področju poslovne uporabe IT oz. PIS
 • Razvoj IT za poslovne namene oz. PIS
 • Informatizacija podjetij v nacionalnem in mednarodnem prostoru

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobni načrtovati in uporabljati informacijske tehnologije (IT) in sistemov kot podpore in vira informacij v poslovanju organizacije in v svojem delovnem okolju;
 • razumeli poslovno informacijske sisteme (PIS);
 • razumeli uvajanje IT v poslovno okolje;
 • poznali razvijanje PIS;
 • poznali upravljanje s PIS;
 • poznali razpoložljive poslovno informacijske rešitve nacionalnem in mednarodnem prostoru;
 • se zavedali možnosti uporabe IT za poslovne namene;
 • razvili natančnosti pri delu, vztrajnost, samoiniciativnost ter odgovornost pri delu;
 • sposobni abstraktnega mišljenja.
9
Marketing

Kaj vse spada v marketing? Zagotovo TV-oglasi, jumbo plakati, vsiljevanje izdelkov, ki jih ne potrebujemo, prodajanje izdelkov, ki škodijo naravi, ljudem, rastlinam, živalim … Vendar spadajo v marketing tudi širjenje idej o zaščiti okolja, uvajanje novega zdravila, razmere bivanja v stanovanjih in hišah …

Kar običajno vidimo, so le zunanje pojavne oblike marketinga, to pa so oglasi, embalaža, prodajne cene, izložbe, oblikovnost izdelkov, logotipi znamk izdelkov. Ne vidimo pa raziskovalnega dela pri proučevanju nezadovoljenih ali slabo zadovoljenih potreb in hotenj kupcev ter uporabnikov, dela v laboratorijih in razvojnih oddelkih, kjer strokovnjaki iščejo rešitve problemov mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških strokovnjakov, ki vse navedene in druge učinke ter aktivnosti marketinga povezujejo v usklajeno celoto, tako da so ustrezni izdelki pravočasno, v ustreznem stanju, v ustreznih količinah na razpolago na ustreznih prodajnih mestih.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali razvoj in opredelitev trženja, temeljne tržne koncepte, tržno okolje, proces segmentiranja in pozicioniranja na trgu porabnikov, trženjski splet ter značilnosti posameznih elementov trženjskega spleta izdelka in osnovne koncepte blagovne znamke.

Vsebina

Razvoj in pomen menjalnih procesov v družbi

 • osnovni alternativni načini zadovoljevanja potreb
 • temeljni pogoji za obstoj in razvoj menjalnih procesov
 • značilnosti menjalnih procesov, udeleženci v menjalnih procesih, objekti menjave
 • enostavni in kompleksni sistem menjave

Opredeljevanje marketinga na osnovi različnih izhodišč

Organizacija in njeno ožje okolje

 • dobavitelji
 • odjemalci
 • konkurenti

Organizacija in njeno širše okolje

Trg

 • klasične opredelitve trga
 • marketinške opredelitve trga
 • tipi trgov
 • tržni deleži

Različne miselnosti pri managementu marketinga

 • "zaprte" miselnosti
 • "odprte" miselnosti

Informacije za potrebe managementa marketinga

 • interne primarne in sekundarne informacije
 • eksterne primarne in sekundarne informacije 

Strateški marketing

 • razvoj strateškega marketinga
 • vsebina strateškega marketinga
 • proces strateškega marketinga

Taktični in operativni marketinga

 • razvoj taktičnega in operativnega marketinga
 • vsebina taktičnega in operativnega marketinga
 • proces taktičnega in operativnega marketinga

Marketing in ostale poslovne funkcije

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali razvoj in pomen marketinga v nacionalnem in mednarodnem prostoru;
 • spoznali razvoj in pomen marketinga v družbi in njenih organizacijah;
 • razumeli bodo pomen povezanosti marketinga z ostalimi poslovnimi funkcijami v organizaciji za celotno poslovanje;
 • spoznali in uporabljali osnovne koncepte – pojme marketinga;
 • spoznali in uporabljali različne vidike marketinga (marketing kot veščino, kot proces, kot splet aktivnosti, kot miselnost, kot organizacijsko tvorbo, kot znanost);
 • spoznali in uporabljali različne vidike marketinga v različnih tipih organizacij;
 • spoznali in znali uporabljati aktivnosti ter učinke marketinga;
 • spoznali in znali uporabljati sodobne koncepte marketinga;
 • znali izdelati trženjski načrt;
 • znali sprejemati strateške in taktične trženjske odločitve;
 • se usposobili za nadzor nad trženjskim poslovanjem;
 • vedeli, kako se raziskuje trg;
 • se usposobili za organiziranje trženjskega poslovanja organizacije;
 • krepili analitske in komunikacijske spretnosti ob uporabi trženjskih konceptov;
 • si razvijali kritičnost, samostojnost, samoiniciativnost in iznajdljivost.
6
Pravna in gospodarska ureditev

Predmet je sestavljen tako, da se najprej seznanite z nekaterimi osnovnimi pravnimi pojmi, kot so država, suverenost, pravni red, pravno razmerje, in z majhnim delom stvarnega prava, ki obsega v bistvu samo stvarne pravice. Nato pa spoznate osnove obveznostnega ali obligacijskega prava, še posebno se boste ukvarjali s prodajno pogodbo, ter osnove statusnega prava in vrste gospodarskih subjektov, ki jih pozna naš in tudi evropski pravni red.

Vsebina

 1. Temeljni pravni pojmi
  • Pravni red
  • Pravna razmerja
  • Pravni subjekti
  • Predmeti pravnih razmerij
  • Stvarno pravo-stvarne pravice
  • Zastaranje
 2. Družbena ureditev RS
  • Značilnosti in načela ustave RS; načelo ustavnosti in zakonitosti
  • Človekove pravice in svoboščine-varstvo človekovih pravic in svoboščin
  • Gospodarska in socialna razmerja
  • Organizacija državne oblasti
 3. Osnove obveznostnega prava
  • Pogodbene obveznosti
  • Odškodninska obveznost
  • Spremembe obveznostnih razmerij
  • Utrditev obveznosti
  • Prenehanje obveznosti
 4. Nekatere gospodarske pogodbe
  • Prodajna pogodba; licenčna pogodba; zavarovalna pogodba
  • Pogodba o posredovanju; pogodba o trgovinskem zastopanju; zakupna pogodba
  • Komisijska pogodba; skladiščna pogodba; špediterska pogodba
  • Gradbena pogodba
 5. Vrednostni papirji
  • Splošno o vrednostnih papirjih
  • Menica; ček; drugi vrednostni papirji
 6. Uvod v statusno gospodarsko pravo
  • Pojem in viri gospodarskega statusnega prava
  • Statusno-pravne značilnosti gospodarske družbe (dejavnost, pravna osebnost in odgovornost za obveznosti, firma in sedež družbe, zastopanje in predstavljanje družbe, sodni register, poslovna skrivnost in prepoved konkurence)
  • Sodni register
  • Poslovne knjige
  • Sodelovanje delavcev pri upravljanju
 7. Posamezne oblike gospodarskih družb
  • Obrt
  • Osebne družbe: podjetnik, družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba
  • Kapitalske družbe: delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba
  • Druge družbe: tiha družba, dvojna družba, gospodarsko interesno združenje
 8. Finančna razmerja v gospodarskih družbah
 9. Povezovanje, združitev in preoblikovanje gospodarskih družb
6
Uvod v turizem in gostoljubnost

Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. Gostoljubnost je stvar človekove življenjske kulture ter močno vpliva na prijaznost in kakovost življenja nasploh. Brez gostoljubnosti ni dobre storitve, saj je to njen pomembni, morda celo bistveni del. Kakovostna storitev v turizmu je povezana z razumevanjem gostovih potreb, želja in pričakovanj. Sicer pa se v besedi gostoljubnost skriva ljubezen do gosta – stranke.

Pri predmetu boste spoznali pomen zgodovine za nastanek sodobnega kompleksno razvitega turizma, naredili nekonvencionalen turistični produkt in se naučili obnašati gostoljubno glede na tipe gostov. Prav tako boste spoznali različne tehnike in metode zbiranja povratnih informacij od gostov, kot so tripadviser, forumi, spletne ankete ipd.

Vsebina

 • Zgodovina turizma v svetu
 • Turizem kot družbeni in gospodarski pojav
 • Pogoji za razvoj turizma
 • Turistični proizvod
 • Ključne industrije, vključene v distribucijo turističnih proizvodov
 • Mednarodne turistične organizacije in pregled trendov
 • Trendi doma
 • Pest analiza
 • Prisrčnost in gostoljubnost v turizmu
 • Psihologija kot dejavnik gostoljubnosti
 • Etika v turizmu
 • Gost in gostitelj
 • Različni poklici v turizmu in gostoljubnosti (front of the house, back of the house)
 • Vloga zaposlenih v turističnih podjetjih
 • Turizem, potovanja in gostoljubnost: razmerja, njihove sestavine in značilnosti
 • Novi tipi turizma in pomen trajnostnega turizma

Cilji in kompetence

 • Poznavanje zgodovine turizma od časov pred našim štetjem.
 • Razumevanje infrastrukturnih in drugih gospodarskih pogojev za razvoj turizma ter njegovega vpliva na gospodarski, kulturni in družbeni razvoj.
 • Razumevanje svetovnih trendov in njihovega vpliva na panogo turizma skozi Pest analizo (politično, ekonomsko, socialno in tehnološko).
 • Poznavanje etičnih načel v turizmu, razumevanje vrednosti prijaznosti v turizmu in pozitivnih psiholoških pristopov do gostov.
 • Razumevanje različnih tipov družb v turizmu (NO, agencije, letalske družbe…).
 • Razumevanje povezovanja poklicev, ki se prepletajo v tej panogi.
 • Spoznavanje pogojev za delovanje različnih poklicev (formalni pogoji).
 • Razumevanje čisto novih tipov turizma s pomočjo idej  timskega dela in poznavanja vseh ostalih deležnikov.
 • Spoznavanje pomena trajnostnega turizma.
9
Poslovno komuniciranje

Komuniciranje je sestavni del našega vsakodnevnega življenja in pogosto mislimo, da je to že samo po sebi dovolj in smo v komunikaciji z drugimi uspešni. To seveda ne drži. Še posebno v poslovnem okolju se pomembnosti komuniciranja kot veščine, ki se je je treba naučiti in jo nato nenehno dopolnjevati, vse premalo zavedamo. Sposobnost poslovnega komuniciranja nam lahko pomaga pri sklepanju poslov ali pa nas pri tem krepko ovira. V današnjem času imajo prednost tisti, ki zmorejo v kratkem času sogovorniku prenesti ravno pravšnjo količino potrebnih informacij, ki jih je sogovornik sposoben jasno razumeti. Pri predmetu Poslovno komuniciranje boste razvijali spretnosti jasnega, ciljnega in učinkovitega poslovnega komuniciranja ter dobili veliko usmeritev, ki vam bodo pomagale to veščino tudi po zaključku predmeta izpopolnjevati naprej.

Vsebina

 1. Temelji poslovnega komuniciranja
  • Vloga poslovnega komuniciranja
  • Opredelitev in pomen poslovnega komuniciranja
 2. Komunikacijski procesi
  • Komunikacijski modeli
  • Informacije in komunikacijske kode
  • Tehnologije poslovnega komuniciranja
 3. Osebni in dinamični psihodinamični vidik komuniciranja
  • Osebnost komunikatorja
  • Socialno psihološki aspekti verbalnih interakcij
  • Komunikacijski nesporazum
  • Osebnostni dejavniki uspešnega komuniciranja
 4. Vrste poslovnega komuniciranja
  • Poslovni razgovor
  • Poslovni sestanek
  • Nastopi in predstavitve
  • Pisno komuniciranje
 5. Aplikacije poslovnega komuniciranja
  • Poslovna pogajanja
  • Poslovno komuniciranje v prodaji
 6. Etika, morala in kultura v poslovnem komuniciranju
  • Vidiki etičnosti in moralnosti v poslovnem komuniciranju
  • Kulturni in estetski dejavniki v poslovnem komuniciranju

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali temeljne pojme in vloge poslovnega komuniciranja;
 • spoznali vrste in področja poslovnega komuniciranja;
 • razumeli in znali uporabljati različne načine komuniciranja v globalnih in večkulturnih okoljih;
 • sposobnost analize in reševanja konkretnih problemov poslovnega komuniciranja za izvajanje poslovnih funkcij organizacije;
 • spoznali komunikacijske procese in njihovo tehnološko podporo;
 • razumeli osebnostne in psihodinamične vidike komuniciranja, vrste in področja ter aplikacije poslovnega komuniciranja;
 • spoznali aplikacije poslovnega komuniciranja pri poslovnih pogajanjih in prodaji;
 • spoznali etične, moralne in estetske vidike poslovnega komuniciranja, razvili kritičnost v poslovnem komuniciranju in osebno kulturo komuniciranja;
 • se usposobili za vodenje poslovnih sestankov, razgovorov, predstavitev za uspešnega pogajalca;
 • se usposobili za učinkovito pisno komuniciranje in komuniciranje v prodaji;
 • si pridobili samozavest pri komuniciranju s širšim okoljem in zastopanju lastnih stališč;
 • znali uspešno in učinkovito poslovno komunicirati v ob upoštevanju etičnih, moralnih in estetskih vidikov komunikacijske situacije;
 • razumeli družbeno ekonomsko in kulturno pogojenost delovanja organizacij v nacionalnem in mednarodnem prostoru z vidika poslovnega komuniciranja.
6
Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog – prvi tuji jezik (ang., nem., ita. ali rus.)

Pred nekaj leti je bilo znanje angleškega ali kakega drugega svetovnega jezika zaželeno, danes pa je za vstop na trg dela nujno. Delodajalci ne gledajo več le na strokovno izobrazbo, vedno pomembnejše je, da kandidati za zaposlitev obvladajo tuje jezike, zlasti na svojem delovnem področju.

Znanje tujega jezika omogoča poslovno komunikacijo po vsem svetu, s poznavanjem drugih tujih jezikov pa lahko prebijete led pri novih poslovnih partnerjih ali si zagotovite dobre temelje za uspešna pogajanja. Znanje tujih jezikov pomeni vašo strokovno kompetenco ne glede na to, ali vodite mednarodni tim ali pa delate kot referent v pisarni – omogoča hitrejše reševanje problemov, morebitnih konfliktov in izzivov, pomeni vaše medkulturne kompetence, saj se poleg jezika učite tudi kulture, običajev, zgodovine.

Pri predmetu se boste seznanili z različnimi poslovnimi kulturami, razvijali prilagodljivost in iznajdljivost v komuniciranju s tujimi poslovnimi partnerji ter čut za medkulturno raznolikost.

Vsebina

 1. Poslovno sporazumevanje
  • Predstavitev sebe in sodelavcev
  • Predstavitev dejavnosti in organizacijske strukture podjetja
  • Predstavitev izdelka oz. primerjava prednosti in slabosti
  • Predstavitev delovnega okolja
  • Poimenovanje administrativnih del in orodij
  • Sporazumevanje po telefonu
  • Organizacija poslovnih obiskov, ekskurzij, seminarjev
  • Delo s strankami
 2. Poslovna korespondenca
  • Poslovna korespondenca (ponudba, povpraševanje, naročilo, opomin, reklamacija)
  • Interna poslovna korespondenca (poročila, protokoli, načrti, zapisniki, dogovori, zapiski)
  • Priložnostna korespondenca (čestitke …)
  • Osebna koresponenca (prošnja za delovno mesto, življenjepis …)
 3. Interkulturna komunikacija
  • Nacionalna identiteta in interkulturna raznolikost
  • Spoznavanje angleško govorečih dežel in interkulturni dialog
  • Sprejem tujih gostov
  • Primerjalna poslovna etika

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • obvladovanje kulture jezika in sporazumevanja v mednarodnem okolju;
 • sposobnost komunikacijske interakcije v poslovnih okoliščinah ob upoštevanju in razumevanju nacionalne identitete in interkulturnih posebnosti; 
 • sposobnost razumevanja in uporabe strokovnega besedišča na področju poslovnega komuniciranja za uresničevanje poslovnih funkcij organizacije v mednarodnem okolju;
 • sposobnost samostojnega vodenje korespondence v jasnem, pravilnem in učinkovitem slogu obvladovanje komunikacijskih veščin za samostojno nastopanje in komuniciranje v globalni družbi;
 • uporabili angleščino kot linguo franco v mednarodnem prostoru;
 • sposobnost samostojnega in učinkovitega dela s strokovno literaturo in slovarji;
 • sposobnost uporabe sodobnih informacijskih virov;
 • sposobnost kritične refleksije in timskega dela;
 • pozitiven odnos do dela in odgovornost za delo.
Obvezne učne enote
9
Poslovni jezik – drugi tuji jezik (ang., nem., ita.)

Poznavanje tujih jezikov je vaša konkurenčna prednost, ki vam pri prihodnjem delodajalcu lahko prinese dodatne točke ali pa pomeni prav tisto piko na i, zaradi katere se tehtnica pri izboru prevesi v vašo korist. Delodajalcev ne zanima samo, ali poznate osnove tujega jezika, temveč kako tekoče v tujem jeziku vodite telefonske pogovore s poslovnimi strankami in partnerji iz tujine, kako dobro znate sestaviti uradno e-sporočilo v tujem jeziku, kako kompetentno boste nastopali na srečanjih, sejmih in prepričljivo predstavljali podjetje, njegove storitve in/ali izdelke, kako obvladate poslovni bonton, koliko poznate kulturo in običaje tuje dežele ...

Pri predmetu boste pridobili temeljno znanje tujega jezika za enostavnejše sporazumevanje v različnih poslovnih situacijah (telefoniranje, pisna korespondenca, rezervacije …). Prav tako boste razvijali skrb za kulturo jezika in kulturo sporazumevanja.

Vsebina

 1. Predstavitev sebe in svojih sodelavcev
  • Navezava stika
  • Predstavitev sebe in sodelavcev
  • Neobvezen klepet
 2. Opis funkcij in delovnih nalog
  • Opis svojih odgovornosti, zadolžitev in nalog in poklica
  • Organigram organizacije
 3. Predstavitev organizacije
  • Opis dejavnosti organizacije
  • Predstavitev osebne izkaznice organizacije
 4. Opis izdelka ali storitve
  • Predstavitev izdelka ali storitve
  • Opis izdelka in njegove uporabe
 5. Poslovna korespondenca
  • Osnovne zakonitosti poslovne korespondence  v angleškem jeziku
  • Oblike poslovnega dopisovanja
  • Enostavna poslovno korespondenca v različnih medijih
 6. Osebna korespondenca
  • Prošnja za delo
  • Življenjepis
 7. Telefonski razgovor
  • Posebnosti komunikacije po telefonu
  • Prevzem klica in posredovanje osnovnih informacij
  • Situacije v telefonski komunikaciji

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobni uspešnega in učinkovitega govornega in pisnega poslovnega sporazumevanja na ustrezni ravni ob upoštevanju interkulturnih posebnosti;
 • sposobni sporazumevanja v poslovnih situacijah na ustrezni ravni za izvajanje poslovnih funkcij organizacije;
 • sposobni razumevanja in uporabe temeljnega besednega zaklada na področju poslovnega komuniciranja za izvajanje poslovnih funkcij v mednarodnem poslovanju ter turizmu;
 • sposobni samostojnega vodenja korespondence na ustrezni ravni;
 • poznavali teoretične zakonitosti medkulturne komunikacije ter uporaba medkulturne komunikacije v dani situaciji;
 • sposobni samostojnega in učinkovitega dela s slovarji in strokovno literaturo na ustrezni ravni;
 • sposobni uporabe sodobnih informacijskih virov;
 • sposobni kritične refleksije in timskega dela;
 • razvili pozitiven odnos do dela in odgovornost za delo.
6
Vodenje in ravnanje z ljudmi

V času izvedbe predmeta se boste seznanili s tematiko s področja vodenja in ravnanja z ljudmi. Vsebina predmeta vam bo pomagala pri plemenitenju (nadgradnji) znanj iz menedžmenta s poudarkom na vodenju in ravnanju z ljudmi (sodelavci), pri oblikovanju sodobne organizacije, ki zahteva obvladovanje tudi in predvsem na področju mehkih veščin, to je pri delu z ljudmi (vodenju, motiviranju, reševanju konfliktov). Vsebina tega predmeta vam bo pomagala, da se boste učinkoviteje oblikovali v še uspešnejše vodje.

Z aktivnostmi pri predmetih boste na konkretnih primerih usvojili znanje in se usposobili za uporabo različnih veščin vodenja in ravnanja z ljudmi pri vsakdanjem delu v svojem delovnem okolju.

Vsebina

 1. Upravljanje (menedžment)
  • dejavniki in načela menedžmenta
  • proces menedžmenta (planiranje, organiziranje, vodenje, kontrola)
  • različni menedžmentski pristopi (MBO, TQM, EFQM model odličnosti, japonski pristop …)
 2. Menedžer
  • naloge in vloge menedžerjev
  • ravni menedžmenta
  • delegiranje
 3. Vodenje in vodje (leadership)
  • pomen in sestavine vodenja
  • vpliv, moč in odločanje vodij
  • modeli in stili vodenja (vedenjski, situacijski, kontingenčni, transformacijski …)
  • mentorstvo
  • učeča se organizacija in teamsko delo
 4. Motivacija
  • potrebe in pričakovanja pri delu
  • različni teoretični pristopi (Maslow, Herzberg, Glasser, Vroom …)
 5. Ravnanje z ljudmi
  • menedžment človeških virov
  • oblikovanje delovnega mesta
  • planiranje, zaposlovanje in usposabljanje ljudi
  • ugotavljanje uspešnosti pri delu in karierni plan
  • ravnanje z znanjem
  • komuniciranje
  • standard: Investors in People

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razlikovali specifiko upravljanja in vodenja, s posebnim poudarkom na opredelitvi celovitosti in razsežnosti pojma menedžment kadrovskih virov;
 • razvili spoznanja s področja menedžmenta in vodenja kot nadgradnjo že usvojenih znanj in praktičnih izkušenj, še posebej pa na področju upravljanja s človeškimi viri;
 • povezali podobnosti in razlike med managementom in vodenjem;
 • spoznali pomen učinkovitega vodenja in ravnanja z ljudmi za učinkovito izvajanje poslovnih funkcij;
 • preizkusili nova spoznanja o menedžmentu, vodenju, ravnanju z ljudmi ... s primerjanjem s situacijami v praksi;
 • kritično ocenjevali vrednost pridobljenih informacij in znanj s področja procesa menedžmenta, stilov vodenja in kadrovskih procesov;
 • razčlenjevali, kombinirali, preoblikovali in ustvarjali različne interpretacije podatkov informacij in situacij na področjih menedžmenta, vodenja in ravnanja z ljudmi;
 • znali razložiti naloge in vloge vodij in managerjev;
 • razvili sposobnosti komuniciranja, javnega nastopanja, profesionalnega odnosa do sodelavcev in dela, inovativnosti, samostojnosti in odgovornosti pri lastnem odločanju in delovanju;
 • se usposobili za nenehno prilagajanje in vseživljenjsko učenje;
 • si razvili občutljivost za odnose med ljudmi pri delu.
9
Računovodstvo in finance

Morda ste že slišali za misel: "Računovodstvo je jezik poslovnežev." Podjetniki in managerji vsakodnevno sprejemajo različne poslovne odločitve, povezane z vsakodnevnim poslovanjem ali z načrtovanimi aktivnostmi v prihodnosti. Bančniki ocenjujejo kreditno sposobnost podjetij na podlagi letnih poročil, v jih iščejo informacije, kako uspešno in učinkovito posluje podjetje in ocenjujejo njihovo plačilno sposobnost. Informacije, ki so pripravljene v različnih poročilih, je treba razumeti in pravilno uporabiti, za to pa je treba poznati osnove računovodstva in financ.

Pri predmetu se boste seznanili z osnovnimi načeli računovodstva in financ za upravljanje poslovanja. Spoznali boste vse tri temeljne računovodske izkaze, se seznanili z osnovami načrtovanja poslovanja, se naučili presojati svoje poslovne partnerje na podlagi analize računovodskih izkazov in razumeli, kako odločitve, povezane s financiranjem podjetja, vplivajo na finančno stabilnost podjetij.

Vsebina

 1. Uvod v računovodstvo in finance
 2. Izkaz poslovnega izida: poročanje o uspešnosti poslovanja
 3. Bilanca stanja: poročanje o finančnem položaju
 4. Izkaz denarnih tokov: plačilna sposobnost in njeno načrtovanje
 5. Finančna analiza in ocenjevanje poslovnih partnerjev
 6. Politika obratnega kapitala
 7. Financiranje podjetja

Cilji

 • Razumevanje vloge računovodstva in financ v poslovnem sistemu
 • Poznavanje vsebine izkaza poslovnega izida in sposobnost ugotavljanja uspešnosti poslovanja podjetja
 • Poznavanje vsebine bilance stanja in sposobnost ocenjevanja premoženjskega in finančnega stanja podjejta
 • Razumevanje denarnih tokov podjetja in sposobnost osnovnega finančnega načrtovanja z vidika likvidnosti
 • Sposobnost analiziranja računovodskih izkazov s pomočjo finančnih kazalnikov
 • Razumevanje vloge obratnega kapitala v podjetju in obvladovanje posameznih elementov obratnega kapitala v praksi
 • Poznavanje glavnih virov financiranja podjetja in razumevanje prednosti in slabosti posamezne oblike financiranja
6
Projektni menedžment in timsko delo

V vsakdanjem in poklicnem življenju se kar naprej srečujemo s projekti – nalogami in dejavnostmi, ki imajo točno določene cilje. Projektno vodenje in projektna organizacija dela nista nikakršna čarobna paličica, ki bi ohlapno skupino brez natančno določenih ciljev in načina komunikacije navzven in navznoter spremenila v tekoči trak za izvedbo projektov. Pravzaprav pomeni projektno vodenje največjo spremembo za tiste, ki projekt vodijo, in od njih tudi največ zahteva. Tu ni velike znanosti, poleg skrbnega načrtovanja in upoštevanja vseh pogojev, ki jih postavlja okolje, zahteva tudi veliko discipline pri spremljanju projekta in predvsem stalno prilagajanje spremembam.

Kaj je to projekt? Kakšen je dober projektni vodja, katera znanja in lastnosti ima? Je dovolj, da je velik strokovnjak na vsebinskem področju projekta? Iz česa je sestavljen projektni načrt in kdo je odgovoren za pripravo projektnega načrta? Pri vsebinah predmeta in s pomočjo detektivske izobraževalne igre boste razvili kompetence projektnega vodenja.

Vsebina

 • definicija projekta
  • določitev ciljev projekta
  • določitev vektorjev projekta
  • definiranje dimenzij projekta
  • definiranje aktivnosti projekta
 • vpliv sprememb na projekt in projektno okolje
  • prepoznavanje deležnikov projekta
  • razumevanje vloge deležnikov
  • predstavitev projektnega načrta deležnikom projekta
  • uskladitev in potrditev projektnega načrta
  • razumevanje vsebine in oblike načrta obvladovanja tveganj
 • izvedba procesov planiranja
  • izbira organizacijske sheme
  • strukturiranje projekta
  • priprava projektnega načrta
   • planiranje aktivnosti, nosilcev in rezultatov
   • ocena trajanja aktivnosti
   • določanje nosilca aktivnosti
   • določanje rezultata aktivnosti
   • povezovanje aktivnosti v mrežo
   • določanje kritične poti
  • uporaba orodja s področja projektnega vodenja
 • pomen nadzora projekta
  • spremljanje teka projekta, sestanki, reševanje konfliktov
  • predstavitev dokumentov projektnega načrta
  • poročanje o stanju na projektu
  • pripravljanje sestankov
  • uporaba informacijskih virov
 • aktivnost ob zaključku projekta
  • predstavitev rezultatov projekta deležnikom
  • zaključno poročilo
  • poprojektne aktivnosti

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • seznanili se bodo s projektnim vodenjem kot orodjem za učinkovito realizacijo ciljev in s konceptualnimi osnovami ter sodobnimi tehnikami vodenja projektov;
 • znali bodo aplicirati znanje v procesih priprave in izvedbe projektov;
 • znali bodo uporabljati sodobne tehnologije za predstavljanje projekta;
 • znali bodo vrednotiti sodobne metode predstavljanja projekta;
 • znali bodo uporabljati sodobno orodje za načrtovanje projekta;
 • znali bodo predstaviti projekt in poročati o projektu;
 • sposobni bodo analize, sinteze in predvidevanja rešitev;
 • sposobni bodo samostojnega strokovnega dela;
 • sposobni bodo timskega dela.
9
Poslovna statistika

Vsebina:

Osnovni pojmi  družboslovnega raziskovanja

 • raziskovanje, kvantitativno in kvalitativno raziskovanje
 • vrste raziskav

Faze (potek) empirične raziskave
Raziskovalne metode (deskriptivna, kavzalna – neeksperimentalna, eksperimentalna)
Postopki zbiranje podatkov

 • anketiranje
 • postopki ocenjevanja
 • postopki merjenja stališč
 • intervju
 • opazovanje

Osnovni statistični pojmi

 • Statistična populacija, vzorec, enota, spremenljivka (variabla)
 • Parameter, ocena parametra (statistika)

Relativna števila

 • Indeksi (verižni, bazni), koeficienti, stopnje rasti

Frekvenčne porazdelitve

 • Ranžirne vrste, število razredov, širina razredov, frekvence, kumulativne frekvence, relativne frekvence

Kvantili

 • Rang, kvantilni rang, kvantil, postopanje pri podatkih v obliki ranžirne vrste ter v obliki frekvenčne porazdelitve

Srednje vrednosti

 • Aritmetična sredina, mediana, modus

Mere variabilnosti

 • Varianca, standardni odklon, variacijski razmik

Analize podatkov – osnovni koraki
Deskriptivna statistična analiza
Razlike med aritmetičnimi sredinami
Postavljanje hipotez ter preverjanje hipotez
T test
Analiza trenda

 • Enačba najmanjših kvadratov in postopek izračuna linearnega trenda

Regresijska in korelacijska analiza

 • Korelacijski koeficient
 • Regresijska premica, determinacijski koeficient, odvisna spremenljivka, pojasnjevalna spremenljivka

Postopki obdelave podatkov
Računalniška obdelave podatkov s statističnim programskim paketom MS EXCEL.
Osnove obrestnega računa

 • Navadni obrestni račun, obrestno obrestni račun

Anticipativni način obrestovanja, dekurzivni način obrestovanja, pogostejša kapitalizacija, konformna obrestna mera

Cilji in kompetence:

Študentje bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • Usposobljenost za uporabo metod družboslovnega raziskovanja in postopkov zbiranja podatkov
 • Usposobljenost za samostojno empirično raziskovalno delo
 • Znali bodo zbirati, analizirati in interpretirati relevantne podatke na področju poslovnih procesov ob uporabi metod družboslovnega raziskovanja
 • Študent zna uporabiti osnovna matematična znanja za kvantitativno obravnavanje ekonomskih procesov.
 • Študent razume znanstvene in strokovne dokumente, ki vsebujejo matematični zapis ali statistične analize podatkov.
 • Zna reševati enostavne ekonomske probleme z matematičnimi orodji.

Študent je usposobljen za samostojno ročno (kalkulatorsko) in računalniško (MS EXCEL) obdelavo podatkov zbranih v  okviru lastnega empiričnega raziskovalnega dela.

 • Študent se zaveda pomena statističnih podatkov za ocenjevanje in sprejemanje najugodnejših poslovnih odločitev.

Študent si je razvil natančnost, zanesljivost in odgovornost pri delu.

6
Inovativni in inovacijski menedžment

Inovacije in z njimi inovativno razmišljanje nam pomagajo izoblikovati ključne vzvode za začetek razumevanja dolgoročnega razvoja poslovnih sistemov. Inovativno razmišljanje nima nekega strogega začetka in upajmo, sploh ne konca. S pravilnim znanjem se lahko vsak posameznik, ki je uspešno krmaril med viharji poslovnega sveta ali pa si to želi, nauči in sprejme enega glavnih virov za ustvarjanje dodane vrednosti.

Pri predmetu Inovativni in inovacijski menedžment boste spoznali, kako učinkovito voditi inovativne procese, kako jih spoznati, prepoznati in izoblikovati. Vizija predmeta je, da je lahko v prihodnosti vsak študent mednarodni inovativni ali inovacijski menedžer, čigar znanje ni vezano le na lastno okolje, temveč je sposoben s svojim znanjem prepoznati priložnost ne glede na stopnjo razvoja okolja, v katerem je sam znotraj neke poslovne organizacije in njenega procesa.

Vsebina

 1. Inovativni in inovacijski menedžment
  •    novi pristopi in trendi v menedžmentu
  •    evolucijski poslovni model in vloga inovativnosti v njem
  Ustvarjalnost in inoviranje
  •    razlike med inovativnostjo, inventivnostjo in ustvarjalnostjo
  •    vrste in primeri inovacij
  •    odprto in trajnostno inoviranje
  Inovacijski proces
  •    faze, orodja in metode inovacijskega procesa 
  •    tehnike in metode ustvarjalnega razmišljanja
  •    analiza potreb trga 
  •    segmentacija 
  •    tržna manifestacija (prodajno-marketinške strategije)
  •    načini in tehnike učinkovite predstavitve idej in projektov                      
  Misleča (inovativna) okolja
  •    temeljne značilnosti mislečih okolij, medstrukturni timi in participativni model
  •    metode in orodja za razvoj inovativnih okolij
  •    model 8 +1 poslovnih odnosov
  •    deležniki inovacijskega prostora
  •    inovativna kultura
  Vloga menedžerja
  •    razlike med inovacijskim in inovativnim menedžerjem
  •    celostni osebnostni razvoj
  •    človeški, strukturni in socialni kapital
  •    vloga inovacijskega menedžerja pri upravljanju posameznika in tima

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje vloge inovativnosti in ustvarjalnosti v evolucijskem modelu poslovnih sistemov;
 • poznavanje razlik med inventivnostjo in inovativnostjo ter različnih vrst inovacij;
 • usvojitev ključnih korakov inovacijskega procesa;
 • razumevanje vloge menedžerja v upravljanju mislečega podjetja;
 • poznavanje orodij za razvoj mislečih (inovativnih) okolij;
 • analiziranje poslovnih primerov na osnovi evolucije poslovnih sistemov;
 • načrtovanje izvedbe ideje do tržne manifestacije;
 • organiziranje in vodenje medstrukturnega timskega dela;
 • prepoznavanje lastnih ključnih sposobnosti, kreativnosti in odgovornosti.
6
Strategije družbenih medijev in marketing

Če je še pred nekaj leti veljalo, da so družbeni mediji servis postranskega pomena, si dandanes ne moremo predstavljati svetovnega spleta brez družbenih medijev. Za veliko uporabnikov spleta so Facebook, Twitter, YouTube in podobni mediji že kar sinonim za internet, saj z njimi preživijo veliko večino svojega spletnega časa. To je še bolj izrazito pri uporabnikih pametnih telefonov, kjer je poplava takšnih in drugačnih servisov še večja: omrežja, kot so Instagram, Whatsapp in Snapchat, »živijo« samo na mobilnih napravah.

Tako pomembnemu delu svetovnega spleta se seveda tržniki ne morejo izogniti. V veliki večini primerov gre pri družbenih medijih za brezplačne servise – se pravi, da lastniki teh omrežij priložnost za zaslužek iščejo drugje, največkrat v obliki oglaševanja. Uporabniki smo namreč administratorjem omrežij zaupali neskončno informacij, zbirko pa vsak dan pridno dopolnjujemo s podatki o svojih interesih, navadah, osebnih povezavah in načinu uporabe svetovnega spleta.

Zato družbeni mediji tržnikom ponujajo orodje brez primere v zgodovini naše stroke: možnost skoraj individualnega naslavljanja potencialnih strank in kupcev na podlagi njihovih interesov. Obljubljajo nam ugodnejše oglaševanje, bolj relevantne ciljne skupine in posledično bolj smotrno porabo trženjskih proračunov. Po drugi strani odnos med oglaševalcem in kupcem nadgrajujejo z možnostjo grajenja skupnosti strank, simpatizerjev in podpornikov blagovnih znamk in podjetij, ki komuniciranju s ciljnimi javnostmi doda povsem novo dimenzijo.

Pri predmetu Strategije družbenih medijev in marketing si boste ogledali, kako so se družbeni mediji razvijali do današnjega stanja, kakšne možnosti nam ponujajo in kako jih vplesti v celovit komunikacijski ekosistem.

Vsebina

 • Zgodovina, razvoj in značilnosti družbenih medijev
 • Glavni akterji na področju družbenih medijev in njihov vpliv na družbo
 • Koncepti trženja preko družbenih medijev
 • Praktična uporaba družbenih medijev v trženjske namene
 • Vključevanje družbenih medijev v sodobni marketinški spletni koncept
 • Analitika in merjenje učinkovitosti trženja preko družbenih medijev
 • Priprava vsebinskega nastopa na družbenih omrežjih
 • Priprava strategije nastopa na družbenih medijih

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje zgodovine in razvoja družbenih medijev, njihovo vlogo v sodobni družbi in marketinškem spletu;
 • poznavanje aktualnih trendov na področju družbenih omrežij;
 • sposobnost analiziranja družbenih omrežij, kot so Facebook, Instagram, LinkeIn, Twitter, TikTok, YouTube …;
 • razumevanje, kako prek omenjenih skupnosti povečati prepoznavnost blagovne znamke, pospešiti prodajo, ustvariti nove prodajne in komunikacijske kanale ter vključiti kupce v oblikovanje blagovne znamke;
 • sposobnost samostojne uporabe orodij za analizo družbenih medijev in pripravo strategije nastopa na družbenih medijih;
 • sposobnost analize komunikacijskih kanalov, konkurence in dogajanja na družbenih medijih;
 • sposobnost vzpostavitve metrike za merjenje učinkovitosti družbenih medijev;
 • sposobnost analize učinkovitosti družbenih medijev;
 • razumevanje vključevanja družbenih medijev v sodobne trženjske procese;
 • sposobnost vodenja skupnosti na družbenih medijih.
9
Sistemi za podporo upravljanja

Izzivi sodobnega časa zahtevajo vse bolj celostno odločanje. Izkušnje kažejo, da je poslovanje kompleksno in zapleteno. Ker imamo ljudje omejeno sposobnost dojemanja, stvari pogosto poenostavljamo, kar je lahko za podjetje nevarno oz. nas lahko nekateri poslovni dogodki in procesi presenetijo. Ekonomisti moramo zato razmišljati, odločati in delovati kar se da celostno. Potrebujemo razvoj dodatnih kompetenc, učinkovita orodja in sodobne tehnologije.

Pri študiju tega predmeta boste spoznavali sisteme za podporo upravljanja in se naučili, kako s pomočjo sodobnih informacijskih rešitev, ki omogočajo hitro preoblikovanje velike množice podatkov v informacije, njihovo interpretacijo pa v znanje, vsak zaposleni z informacijskimi rešitvami izboljša svoje delo in poslovanje svojega podjetja.

Vsebina

Uvod v sisteme za podporo upravljanja

 • Opredelitev
 • Terminologija

Vpliv upravljanja na sisteme za podporo upravljanja

 • Vpliv značilnosti upravljanja
 • Vpliv ravni upravljanja
 • Vpliv faz upravljanja
 • Vpliv modelov upravljanja

Podatki in informacije za poslovno odločanje

 • Analiza podatkov
 • Viri podatkov
 • Kakovost podatkov

Sistemi za podporo upravljanja

 • Razvrstitev sistemov za podporo upravljanja
 • Značilnosti, modeli in IT sistemov za podporo vodenja
 • Značilnosti, modeli in IT sistemov za podporo odločanja (tudi skupinskega odločanja)
 • Značilnosti, modeli in IT direktorskih informacijskih sistemov
 • Poslovna uporaba umetne inteligence in ekspertnih sistemov

Tehnološke osnove sistemov za podporo upravljanja

 • Podatkovna skladišča kot informacijska infrastruktura sistemov za podporo upravljanja
 •  Značilnosti, modeli in IT analitičnih rešitev za podporo upravljanja
 • Poslovna uporaba in IT podatkovnega rudarjenja
 • Ostale tehnološke rešitve

Uvajanje sistemov za podporo upravljanja

 • Opredelitev zahtev za sisteme podpore upravljanja
 • Izbira sistemov za podporo upravljanja
 • Načrtovanje sistemov za podporo upravljanja uvajanje sistemov za podporo upravljanja v uporabo

Oskrbovanje managementa s podatki

 • Spremljanje informacijskih potreb managementa
 • Opredelitev zahtev
 • Organiziranje oskrbovanja podatkov in informacij
 • Nadzor kakovosti podatkov in informacij

Orodja za izgradnjo sistemov za podporo upravljanja

 • Pregled orodij
 • Primer orodja za izgradnjo enostavnih sistemov za podporo upravljanja (MS Excel …)
 • Primer orodja za izgradnjo zapletenih sistemov za podporo upravljanja (MS Analysis Server, Knosys Proclarity …)

Trendi uporabe sistemov za podporo upravljanja

 • Trendi razvoja sistemov za podporo upravljanja
 • Trendi uporabe v svetu in slovenskih podjetij

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali poslovno uporabo sistemov za podporo upravljanja;
 • spoznali informacijsko tehnologijo sistemov za podporo upravljanja;
 • se usposobili za sodelovanje pri izboru ustreznega sistema za podporo upravljanju;
 • se usposobili za sodelovanje pri postavljanju zahtev uvajanja sistemov za podporo upravljanja;
 • se usposobili za sodelovanje pri načrtovanju in uvajanju uporabe sistemov za podporo upravljanja;
 • razumeli vlogo upravljanja oskrbovanja managementa s podatki in informacijami iz sistemov za podporo upravljanja ter pomen zaupnosti komunikacije z managementom;
 • znali uporabljati orodje za izgradnjo enostavnih sistemov za podporo upravljanja (npr. MS Excel …);
 • spoznali orodja za izgradnjo zapletenih sistemov za podporo upravljanja (npr. MS Analysis Server in Knosys Proclarity …);
 • si razvijali kritično mišljenje, samozavest pri komuniciranju z okoljem in oblikovanju lastnih stališč;
 • si razvili natančnost, zanesljivost, iniciativnost in odgovornost pri delu;
 • znali samostojno načrtovati in pripraviti sisteme poslovanja s podporo informacijske in komunikacijske tehnologije v poslovnem okolju in znal uporabljati osnovna orodja za izgradnjo enostavnih sistemov za podporo upravljanja.
Obvezne učne enote
6
Razvoj in oblikovanje vrhunskih izdelkov in storitev v turizmu

Priprava odličnega produkta v turizmu je proces, ki temelji na okolju, zgodbah, trendih, idejah, uporabi elementov zgodovine (zgodbe), kulture, »dizajna«, športa v mreži vrhunskih produktov. Razvoj in oblikovanje vrhunskih produktov in storitev v turizmu je treba razumeti kot proces, ki se nikoli ne konča. Pozabiti morate na svoje želje in preference ter razmišljati o motivih in značilnostih gostov, ki prihajajo k vam. Turizem je panoga, ki se hitro spreminja – če so se še pred nekaj leti ljudje raje odpravili na počitnice 1-2 krat letno, so današnji trendi krajši in pogostejši dopusti, predvsem nekje blizu. Temu trendu se prilagaja razvoj novih turističnih produktov.

Pri predmetu bodo študenti spoznali proces razvoja turističnih produktov in storitev s pomočjo inovacij, tem in zgodb iz okolja ter pomen vedenja potrošnikov in njihove zahteve za oblikovanje produktov in storitev v turizmu. Tako boste spoznali mednarodni model poslovne odličnosti in primere odličnosti v turizmu (dejavniki-rezultati), kot ključno metodo za oblikovanje odličnega izdelka ali storitve. Omenili bomo tudi vlogo potrošnikov in trende pri ustvarjanju turističnih produktov.

Vsebina

 1. Metode in orodja za oblikovanje produktov in storitev;
 2. Pomen obnašanja potrošnikov in njihovih zahtev za oblikovanje produktov in storitev v turizmu;
 3. Proces razvoja turističnih produktov in storitev s pomočjo inovacij, in tem ter zgodb iz okolice;
 4. Vloga potrošnika in trendov pri kreiranju produktov;
 5. Uporaba medijev, in drugih virov za oblikovanje turistične izkušnje;
 6. Izdelava poslovnega načrta novega visoko zahtevnega produkta;
 7. Upoštevanje sistemskih pristopov h obvladovanju kakovosti, oziroma poslovne odličnosti;
 8. Oblikovanje cen takih produktov;
 9. Uporaba kvalitativnih in kvantitativnih metoda preverjanja zadovoljstva gostov.

Cilji in kompetence

 1. Spoznavanje  mednarodnega modela poslovne odličnosti in primeri odličnosti v turizmu (dejavniki-rezultati) kot ključno metodo za oblikovanje odličnega proizvoda ali storitve;
 2. Spoznavanje potreb  timskega dela, saj je samo sestavljen produkt lahko odličen;
 3. spoznavanje Demingovega kroga, oziroma kroga stalnih izboljšav;
 4. Razumevanje priprave odličnega produkta v turizmu, to je proces, ki temelji na okolju, zgodbah, trendih idejah ipd. uporabe elementov zgodovine (zgodbe), kulture, »designa«, športa ipd. v splet vrhunskih produktov;
 5. Uporaba  najnovejših IKT tehnologij in teh v praksi.
 6. Uporaba primerjav in analiz za izvedbo svoje politike, strateških usmeritev in ciljev.
 7. Sintetiziranje zaključkov (kvantitativni in kvalitativni);
 8. Vrednotenje odzivov skozi rezultate poslovanja in odzive v marketingu;
 9. Vrednotenje skozi primerjave z najboljšim ter  ugotoviti ali so kalkulacije za pripravo cen (tržni in stroškovni vidik cene) bile optimalne.
6
Trajnostni turizem in lokalno okolje

Trajnostni turizem vedno bolj pridobiva pomen, saj ne zadovoljuje samo potreb turistov, temveč upošteva kulturno integriteto države gostiteljice, zadovoljuje gospodarske, družbene in kulturne potrebe in varuje okolje. Vedno več potrošnikov povprašuje po t. i. zelenih programih turističnih ponudnikov, zato vlade oblikujejo nove politike s tega področja in spodbujajo prakse trajnostnega turizma, s tem pa razvoj celotnega gospodarstva.

Pri predmetu boste spoznali pomen trajnostnega razvoja v turizmu v globalnem in lokalnem okolju, znali analizirati stanje ter pripraviti strateški in akcijski načrt trajnostnega razvoja destinacije, lokalnega okolja ali turističnega produkta.

Vsebina

 1. Izhodišča, definicija, teoretične osnove, etični temelji in načela trajnostnega razvoja v turizmu
 2. Vizija in cilji TR v turizmu v globalnem in lokalnem okolju
 3. Trajnostni razvoj in lokalno okolje
 4. Trajnostni razvoj turističnega podjetja ali organizacije
 5. Načrtovanje TR v turizmu v lokalnem okolju
 6. Trajnostni razvoj turistične destinacije
 7. Ukrepi za uresničevanje TR v turizmu globalnem, državnem, lokalnem nivoju in turističnih podjetjih ali organizacijah.
 8. Trajnostni razvoj turizma v pogojih zdravstvene, ekonomske in družbene krize.

Cilji in kompetence

 1. Sposobnost razumevanja koncepta, celostnega trajnostnega razvoja turizma v ekološkem, družbenem tehničnem in ekonomsko- poslovnem okolju, na lokalni, nacionalni in globalni ravni.
 2. Sposobnost razumevanja in uresničevanja vizije in ciljev, celostnega trajnostnega razvoja turizma na lokalni ravni.
 3. Sposobnost analiziranja razvoja turizma na lokalni ravni.
 4. Sposobnost razumevanja pomena in vloge trajnostnega razvoja turističnega podjetja ali organizacije s poudarkom na razumevanju vloge in pomena poslovnih funkcij.
 5. Sposobnost uporabe strokovnih znanj s področja načrtovanja trajnostnega razvoja v lokalnem okolju.
 6. Sposobnost uporabe strokovnih znanj s področja načrtovanja in upravljanja trajnostnega razvoja v turistični destinaciji.
 7. Sposobnost analize, sinteze ter načrtovanja in udejanjanja rešitev – ukrepov, na področju turizma v podjetju, lokalnem nivoju in turistični destinaciji ter usposobljenost za poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje na področju razvoja ter osebno rast.
 8. Sposobnost analiziranja, načrtovanja in delovanja v kriznih razmerah.
6
Upravljanje trendov v turizmu

Kreativno razmišljanje o novostih v turistični ponudbi in povpraševanju je ključno za uspeh posamezne turistične organizacije. Ključni trendi v turizmu trenutno obsegajo zdrav način življenja (velnes, spa in anti-ageing turizem, termalizem), povezavo z naravo (glamping, ekoturizem, podeželski turizem) in turizem višjega segmenta kakovosti. Splet in družbena omrežja pa prav tako na področju turizma postajajo ključni komunikacijski kanali.

Pri predmetu se boste seznanili z vsemi novimi trendi turizma, hkrati pa razvili razumevanje za nove oblike ponudbe, namenjene razvoju turizma. Poznavanje medkulturnih razlik pri razumevanju novih trendov in segmentov v turizmu ter specifičnih potreb turističnega segmenta je znanje, ki ga boste usvojili.

Vsebina

Aktualni trendi na področju turistične ponudbe in povpraševanja

Turizem v povezavi z zdravim načinom življenja:

 • wellness turizem
 • spa turizem
 • termalizem
 • anti-ageing turizem

Turizem v povezavi z naravo:

 • glamping
 • eko turizem
 • podeželjski turizem

Turizem višjega segmenta kakovosti

Splet in socialna omrežja v povezavi s  turizmom skupne oz. deljene rabe 

Cilji in kompetence

 • Spoznavanje in kreativno razmišljanje o novosti na področju turistične ponudbe in v povpraševanju.
 • Razumevanje pomena novih oblik turistične ponudbe za razvoj turizma.
 • Poznavanje medkulturnih razlik v razumevanju wellness turizma, spa turizma in termalnega turizma.
 • Poznavanje specifičnih potreb turističnega segmenta seniorjev iz vidika anti-aginga.
 • Razvoj afinitete do turizma, ki se navezuje na zdrav način življenja in sprejemanje wellnessa kot lastne filozofije zdravega načina življenja.
 • Spodbujanje interesa za samostojno spoznavanje tradicionalnih znanj s področja zdravja iz daljnega vzhoda.
 • Sposobnost raziskovanja specifičnosti glampinga, eko turizma in podeželskega turizma.
 • Razumevanje vloge t. i. ogljičnega odtisa v posameznih segmentih turizma.
 • Poznavanje pomena razvoja elementov turizma višjega segmenta kakovosti za posamezno zvrst turizma.
 • Ugotavljanje značilnosti in vpliva razvoja ponudbe turizma skupne oz. deljene rabe.
 • Sposobnost timskega dela in medsebojna pomoč pri razreševanju študijskih problemov.
12
Praktično izobraževanje v delovnem okolju

Zaposlovalci si danes želijo sodelavce, ki so pripravljeni na takojšnje učinkovito delo. Praktično izobraževanje v delovnem okolju je tako odlična priložnost za vse, ki tovrstnih izkušenj nimate, da si jih pridobite in spoznate, kako posamezno delovno okolje diha in živi v praksi. Z opravljanjem aktivnosti, ki izhajajo iz študijskega programa, boste v konkretnem podjetju oz. delovni organizaciji sodelovali z notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja, spoznavali raznolikost delovnih mest in nalog ter hkrati razvijali kompetence, ki vam bodo omogočale napredek na strokovni in osebnostni ravni.

Vsebina

Študenti v okviru strokovne prakse v obsegu 320 ur opravljajo delo v neposrednem delovnem okolju, in sicer skladno z vsebino študijskega programa Poslovanje in upravljanje v turizmu.

Študenti si:

 • Izberejo podjetje oz. delovno organizacijo
 • Izberejo mentorja v delovni organizaciji
 • Pripravijo načrt strokovne prakse
 • Opravljajo prakso
 • Napišejo poročilo o opravljeni praksi

Študenti se na tak način seznanijo s poslovnimi, delovnimi in informacijskimi procesi in vsebinami v konkretnem podjetju oz. delovni organizaciji, pridejo v kontakt z notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja, spoznavajo raznolikost delovnih mest in nalog. Obenem razvijajo odgovornost do dela in reflektirajo o lastnem napredku – strokovnem in osebnostnem.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje organiziranosti in delovanja podjetij oz. organizacij;
 • sposobnost samostojnega opravljanja strokovnega dela;
 • sposobnost povezovanja usvojenih teoretičnih znanj s predmetnih področij Poslovanje in upravljanje v turizmu z neposrednimi izzivi v delovnem okolju;
 • sposobnost zaznavanja potencialne problematike v delovnem okolju in iskanje rešitev;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in pripravljenost na sodelovalno delo;
 • prevzemanje odgovornosti za lastno delo;
 • sposobnost timskega dela;
 • sposobnost kritične /samo/refleksije;
 • razvoj prilagodljivosti, iniciativnosti in odgovornosti ter pozitivnega odnosa do dela.
12
Zaključna strokovna naloga ali opravljanje dveh izbirnih predmetov

Na podlagi akreditacije visokošolskega študijskega programa in njegovih sprememb, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo in pozneje njegov naslednik NAKVIS, študenti dodiplomskih visokošolskih programov, ki jih izvajamo na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije, namesto obveznosti, povezanih z zaključno strokovno nalogo, ki so ovrednotene z 12 ECTS, lahko opravijo dva izbirna predmeta, ovrednotena s po 6 ECTS, ki ju izberejo med izbirnimi predmeti v visokošolskih strokovnih študijskih programih na DOBA Fakulteti.

Vsebina

 • Izbor obravnavane teme
 • Formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Odločanje o pristopu k problematiki in izboru delovne strategije
 • Priprava dispozicije zaključne strokovne naloge:
 1. Opredelitev obravnavane problematike in teoretičnih izhodišč
 2. Opredelitev pristopa k zastavljeni problematiki raziskovanja
 3. Opredelitev metod in tehnik obravnavanja problematike za doseganje ciljev naloge
 4. Opredelitev členjenosti vsebine
 5. Opredelitev literature in virov
 • Prijava teme in mentorja zaključne strokovne naloge
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Študij literature in virov
 • Izdelava zaključne strokovne naloge
 • Priprava predstavitve zaključne strokovne naloge in zagovor

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja konkretnih problemov v poslovnem okolju na področju programa;
 • sposobnost reševanja konkretne problematike s pomočjo usvojenega teoretičnega znanja;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov;
 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe raziskovalnih metod;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • sposobnost partnerskega dela;
 • sposobnost povezovanja  različnih  znanj  ter  pomena  uporabe  strokovne literature;
 • sposobnost samostojnega učenja;
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije.
Izbirne učne enote (študent izbere tri predmete)
6
Izbirni predmet 1*, 2* in 3*

Izbirne predmete študent izbere iz skupnega nabora izbirnih predmetov, pri čemer lahko izbere tiste izbirne predmete, ki niso hkrati tudi obvezni predmeti njegovega programa. Fakulteta izvaja tiste izbirne predmete, na katere je prijavljeno zadostno število študentov. >> Nabor izbirnih predmetov

* Izberete si 3 izbirne predmete.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa. Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila študentov sama opredeli izbirne predmete, ki jih bo izvajala. 

Predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata 20. 1. 2022, in velja za študente, ki se bodo prvič vpisali v program v 2022/2023.

Za študente, vpisane v študijski program do vključno 2021/2022, velja predmetnik oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če v izobraževanju redno napredujejo. Študij po tem programu lahko zaključijo do najkasneje 30. 9. 2026.

Urška Žolnir,

diplomantka
Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na DOBA Fakulteti.

Urška Žolnir,

diplomantka
Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na DOBA Fakulteti.

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online študij je prilagojen sodobnemu načinu življenja, zaposlenim, posameznikom z družino in aktivnim mladim.
Osebna podpora

Osebna podpora

Osebni online mentor, tehnična, organizacijska in pedagoška podpora zagotavljajo študij po najvišjih standardih.
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Študij poteka ob podpori učiteljev, ki poznajo razliko med besedili v knjigi in resničnim življenjem.
Napredovanje

Napredovanje

Kar 64 % diplomantov takoj po diplomi doživi pozitivne spremembe – napredujejo, dobijo višjo plačo.

Diplomanti in kariera

Zaradi profesionalnih kompetenc boste zaposljivi na širšem področju turizma, kot so dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj, v kulturnih, razvedrilnih, športnih in rekreacijskih dejavnostih ter v drugih podjetjih ali organizacijah, povezanih s turizmom. Kot organizatorji poslovnih in drugih dogodkov turističnega značaja, pa tudi v hotelih, letoviščih, zdraviliščih, velnes središčih, igralnicah in tematskih parkih, v nacionalnih parkih, pri letalskih, avtobusnih in železniških prevoznikih. Diploma vam bo omogočila nadaljevanje študija na magistrskih programih.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli