Poslovanje in upravljanje v turizmu

Trajnostni turizem

Program Poslovanje in upravljanje v turizmu

Turizem je ena izmed najhitrejše rastočih panog v Sloveniji in na svetu. In bolj kot kadarkoli prej se je v teh časih pokazalo, da so za uspeh v turizmu pomembni novi pristopi, inovativne dejavnosti, trajnostni turizem ... in vse to poznajo zaposleni, ki imajo aktualno in sodobno znanje. V programu Poslovanje in upravljanje v turizmu pa boste poleg mnogih znanj s področja turizma, kot so hotelski menedžment, obnašanje strank, razvoj turistične ponudbe … dobili tudi temeljna znanja s področja organiziranja in menedžmenta, marketinga. 

Študij na DOBA Fakulteti je za vas, ki si v prvi vrsti želite varen, predvsem pa zagotovljen študij, saj je Dobin model online študija uveljavljen in preizkušen online študij in tudi edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji. Pri študiju ne boste nikoli sami, saj je spremljanje študentov naša skrb.


Področja v programu, kjer boste dobili največ

Novi trendi v turizmu

Novi trendi v turizmu

Pridobili boste znanja z najaktualnejših področij turizma – trajnostni turizem, hotelski menedžment, upravljanje trendov, razvoj in oblikovanje vrhunskih izdelkov in storitev, strategije družbenih medijev.
Menedžment in vodenje

Menedžment in vodenje

Usposobili se boste za vodenje in ravnanje z ljudmi. Pridobili boste sodobna znanja za odlično upravljanje v turizmu, ob tem pa boste sposobni strateškega razmišljanja in načrtovanja dela v turizmu.
Inovativnost

Inovativnost

Razmišljali boste ustvarjalno, kritično in drugače, saj boste razumeli, kako upravljati turizem ob upoštevanju temeljnih organizacijskih, finančnih, kulturnih, družbenih in trajnostnih vidikov.
Osebni razvoj in komuniciranje

Osebni razvoj in komuniciranje

Pri svojem delu boste postali bolj samostojni, odgovorni, inovativni in pripravljeni na uspešno timsko delo. Sposobni boste komunikacije v različnih okoljih, tako v slovenskem kot tudi v tujih jezikih.
Ime *
Priimek *
Email *
Telefon

Profil študentov

0 let

povprečna starost

0:0%

ženske vs. moški

0%

šolnino plača podjetje

0%

je že zaposlenih v turizmu

Urška Žolnir,

diplomantka
Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na DOBA Fakulteti.

Urška Žolnir,

diplomantka
Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na DOBA Fakulteti.

Online študij je popoln študij za vaš uspeh

Predmetnik programa

1.letnik
2.letnik
3. letnik
Obvezni predmeti
2
Seminar: Uvod v študij

Za študijski uspeh je pomembna temeljita priprava na študij. Z aktivnostmi, izvedenimi pri seminarju, študenti razvijejo večjo samozavest in pripravljenosti za aktivno sodelovanje med študijem, dobijo spodbudo in motivacijo za pozitiven pristop k študiju. Na seminarju se seznanijo s fakulteto, organizacijo ter načinom dela in študija na fakulteti. Pomemben del seminarja je spoznavanje virtualnega učnega okolja in tehnologij za uspešen študij ter razvoju kompetenc pri učenju učenja in učenju online. Prehod v študij je za študente tako lažji, uspešnost v poznejših fazah študija pa večja.

6
Uvod v turizem in gostoljubnost

Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. Gostoljubnost je stvar človekove življenjske kulture ter močno vpliva na prijaznost in kakovost življenja nasploh. Brez gostoljubnosti ni dobre storitve, saj je to njen pomembni, morda celo bistveni del. Kakovostna storitev v turizmu je povezana z razumevanjem gostovih potreb, želja in pričakovanj. Sicer pa se v besedi gostoljubnost skriva ljubezen do gosta – stranke.

Pri predmetu boste spoznali pomen zgodovine za nastanek sodobnega kompleksno razvitega turizma, naredili nekonvencionalen turistični produkt in se naučili obnašati gostoljubno glede na tipe gostov. Prav tako boste spoznali različne tehnike in metode zbiranja povratnih informacij od gostov, kot so tripadviser, forumi, spletne ankete ipd.

6
Sodobno poslovno okolje in storitvena dejavnost

Poznavanje in razumevanje sodobnega poslovnega okolja in njegovega delovanja sta bistveni za uspešno poslovanje podjetja. Pri predmetu nas bodo zanimali vpliv globalnega okolja, razumevanje strategije podjetja, konkurenčnost in obvladovanje sprememb s posebnim poudarkom na storitveni dejavnosti.

Storitvene dejavnosti imajo v sodobnem poslovnem okolju posebnosti delovanja, ki vključujejo pomen zaposlenih in njihovega razvoja kot bistvenega vira na eni strani ter trende in pomen sodobnih tehnologij pri poslovanju na drugi strani in prepletanje obeh. Nadalje bomo proučili pomembnost vpliva migracij delovne sile na storitvene dejavnosti, vpliv velikosti organizacije ter še posebej raziskali vlogo in pomen turizma kot storitvene dejavnosti v sodobnem poslovnem okolju.

5
Poslovno komuniciranje

Komuniciranje je sestavni del našega vsakodnevnega življenja in pogosto mislimo, da je to že samo po sebi dovolj in smo v komunikaciji z drugimi uspešni. To seveda ne drži. Še posebno v poslovnem okolju se pomembnosti komuniciranja kot veščine, ki se je je treba naučiti in jo nato nenehno dopolnjevati, vse premalo zavedamo. Sposobnost poslovnega komuniciranja nam lahko pomaga pri sklepanju poslov ali pa nas pri tem krepko ovira. V današnjem času imajo prednost tisti, ki zmorejo v kratkem času sogovorniku prenesti ravno pravšnjo količino potrebnih informacij, ki jih je sogovornik sposoben jasno razumeti. Pri predmetu Poslovno komuniciranje boste razvijali spretnosti jasnega, ciljnega in učinkovitega poslovnega komuniciranja ter dobili veliko usmeritev, ki vam bodo pomagale to veščino tudi po zaključku predmeta izpopolnjevati naprej.

6
Gospodarsko pravo EU

Cilj predmeta je razumljivo predstaviti naravo in strukturo prava Evropske unije (EU), ki zadeva gospodarstvo. Študenti boste znali pravne predpise uporabiti v praksi, na konkretnih primerih, tako da boste znali v množici predpisov EU, ki se navezujejo na notranje predpise članic EU, poiskati ustrezen predpis oziroma druge informacije, ki bodo zadevale konkretno situacijo, ugotoviti vsebino predpisa in jo uporabiti v praksi.

6
Podjetništvo in kultura podjetja

Podjetništvo ima pomembno vlogo pri pospeševanju gospodarske rasti in ustanavljanju novih delovnih mest v vsaki državi. Pogosto je povezano z malimi in srednje velikimi podjetji. Če vemo, da so ta med podjetji v Sloveniji daleč najštevilnejša in da tudi z vidika dejavnosti prevladujejo na vseh področjih, potem vemo, da je razumevanje podjetništva v današnjem poslovnem svetu zelo pomembno.

Pri predmetu Podjetništvo in kultura podjetja boste spoznali temeljne koncepte in značilnosti sodobnega podjetništva, kakšno vlogo in pomen ima podjetništvo za gospodarstvo in družbo, spoznali procese, povezane s podjetništvom, ter proučevali etične in moralne vidike podjetništva, ki so v današnji družbi izjemno pomembni. 

Predmet bo usmerjen ne le v teorijo, temveč predvsem v razvijanje podjetniške kulture in podjetniškega duha, ki pomaga raziskovati, prepoznati različne priložnosti, razmišljati ustvarjalno, kritično in drugače.

6
Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog – prvi tuji jezik I (ang., nem., ita. ali rus.)

Pred nekaj leti je bilo znanje angleškega ali kakega drugega svetovnega jezika zaželeno, danes pa je za vstop na trg dela nujno. Delodajalci ne gledajo več le na strokovno izobrazbo, vedno pomembnejše je, da kandidati za zaposlitev obvladajo tuje jezike, zlasti na svojem delovnem področju.

Znanje tujega jezika omogoča poslovno komunikacijo po vsem svetu, s poznavanjem drugih tujih jezikov pa lahko prebijete led pri novih poslovnih partnerjih ali si zagotovite dobre temelje za uspešna pogajanja. Znanje tujih jezikov pomeni vašo strokovno kompetenco ne glede na to, ali vodite mednarodni tim ali pa delate kot referent v pisarni – omogoča hitrejše reševanje problemov, morebitnih konfliktov in izzivov, pomeni vaše medkulturne kompetence, saj se poleg jezika učite tudi kulture, običajev, zgodovine.

Pri predmetu se boste seznanili z različnimi poslovnimi kulturami, razvijali prilagodljivost in iznajdljivost v komuniciranju s tujimi poslovnimi partnerji ter čut za medkulturno raznolikost.

6
Računovodstvo

Predmet omogoča vpogled v računovodstvo in daje osnovno računovodsko znanje vsem, ki doslej s tem področjem niste imeli (večjega) stika. Osnovno poznavanje računovodstva pa je pomembno za vsakega zaposlenega.

Pri predmetu boste spoznali pomen in vlogo računovodstva za menedžment in katere so tiste računovodske informacije, ki so pomembne za poslovno odločanje. Prav tako boste ob zaključku predmeta znali brati računovodske izkaze, izdelati poslovna in letna poročila ter razumeli boniteto poslovanja podjetja, kjer ste zaposleni, in boniteto poslovnih partnerjev.

5
Poslovna informatika

Poslovna informatika je veda, ki povezuje vsaj tri vrste ljudi: uporabnike, ki za svoje delo potrebujejo učinkovit poslovni informacijski sistem, poslovne analitike, ki zahteve uporabnikov prevajajo v tehnično govorico, in tehnike (načrtovalce, programerje), ki znajo poslovne zahteve pretvoriti v program/aplikacijo.

Značilnost poslovnih uporabnikov je, da želijo informacije na dlani, s pomočjo katerih bodo lažje odločali (vodje) ali operativno vodili poslovni proces (uporabniki). Običajno se s tehniki slabo razumejo. Značilnost tehnikov je, da odlično poznajo tehnične podrobnosti strojne in programske opreme, programske jezike, podporna orodja, komunikacijske standarde in protokole. Običajno zahtev uporabnikov ne razumejo. Poslovni analitiki so tisti, ki poslušajo zahteve uporabnikov, na podlagi tega pripravijo arhitekturo poslovnoinformacijskega sistema, načrt, procesne modele, podatkovne modele – so most in pospeševalec informatizacije podjetja. Pripravljajo informacijsko strategijo za podjetja, brez katere le redko katero podjetje lahko preživi dolgoročno.

Predmet Poslovna informatika obravnava poslovne informacijske procese in njim ustrezne poslovne informacijske sisteme. Spoznali bomo operativne poslovne informacijske procese in tiste za podporo upravljanju. Seznanili se bomo s strateškim načrtovanjem in razvojem poslovnoinformacijskih procesov.

6
Ekonomika

Ekonomika je del našega življenja. Čeprav se nam mestoma zdi nekoliko abstraktna, smo vsi nenehno vpeti vanjo. Vsi imamo želje in potrebe na eni strani, na drugi strani pa so viri, s katerimi lahko zadovoljimo svoje potrebe, omejeni. Zato smo prisiljeni izbirati in se odločamo za tiste dobrine, ki nam pomenijo največ in jih najbolj potrebujemo. V življenju nenehno sprejemamo ekonomske odločitve: kaj bomo kupili v trgovini, v kateri trgovini bomo nakupovali, kateri avtomobil bomo kupili in kako ga bomo plačali … Ekonomske odločitve sprejemamo tudi, ko se odločamo za poklic, študij, kariero itd. Še bolj pa v ospredje ekonomske zakonitosti vstopijo, ko se odločamo za samostojno podjetniško pot in je naš uspeh odvisen od naših sposobnosti poslovanja na trgu.

Pri predmetu boste spoznali glavne zakonitosti ekonomike, pomen in osnovne značilnosti podjetja, značilnosti proizvodne funkcije ter funkcije povpraševanja, ponudbe in stroškov. Spoznali boste tudi različne modele oblikovanja prodajnih cen in različne kazalnike za presojanje uspešnosti poslovanja podjetij.

6
Organiziranje in menedžment

Znanja organiziranja in menedžmenta so ključna za vse uspešne vodje in organizatorje. Namen predmeta je oblikovati spoznanje, da so organizacija, organiziranje in menedžment dejavniki, ki se med seboj prepletajo tako v institucionalnem kot v procesnem smislu. Predmet vam bo pomagal pri plemenitenju (nadgradnji) vaših vlog pri oblikovanju sodobne organizacije, moderne organizacijske kulture in klime, nadalje na področju sodobnega menedžmenta, ki zna uporabljati ustrezne metode planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja, do oblikovanja organizacijskih strategij ter prepoznavanja in reševanja konfliktnih situacij v organizacijah.

Obvezni predmeti
6
Strateško načrtovanje v turističnih podjetjih in organizacijah in njihovo upravljanje

Turistična podjetja in organizacije morajo za svoje dobro poslovanje poznati turistične trende doma in po svetu, na podlagi tega pa pripraviti ustrezne poslovne strategije.

Cilj predmeta je, da boste znali pripraviti analizo priložnosti in nevarnosti na turističnem trgu, oblikovati poslovne strategije na podlagi stanja in trendov na trgu turističnih organizacij ter ustrezno uvesti in nato ovrednotiti uvedbo novih turističnih storitev na trgu.

6
Marketing

Kaj vse spada v marketing? Zagotovo TV-oglasi, jumbo plakati, vsiljevanje izdelkov, ki jih ne potrebujemo, prodajanje izdelkov, ki škodijo naravi, ljudem, rastlinam, živalim … Vendar spadajo v marketing tudi širjenje idej o zaščiti okolja, uvajanje novega zdravila, razmere bivanja v stanovanjih in hišah …

Kar običajno vidimo, so le zunanje pojavne oblike marketinga, to pa so oglasi, embalaža, prodajne cene, izložbe, oblikovnost izdelkov, logotipi znamk izdelkov. Ne vidimo pa raziskovalnega dela pri proučevanju nezadovoljenih ali slabo zadovoljenih potreb in hotenj kupcev ter uporabnikov, dela v laboratorijih in razvojnih oddelkih, kjer strokovnjaki iščejo rešitve problemov mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških strokovnjakov, ki vse navedene in druge učinke ter aktivnosti marketinga povezujejo v usklajeno celoto, tako da so ustrezni izdelki pravočasno, v ustreznem stanju, v ustreznih količinah na razpolago na ustreznih prodajnih mestih.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali razvoj in opredelitev trženja, temeljne tržne koncepte, tržno okolje, proces segmentiranja in pozicioniranja na trgu porabnikov, trženjski splet ter značilnosti posameznih elementov trženjskega spleta izdelka in osnovne koncepte blagovne znamke.

7
Metode raziskovanja in statistika

Ta predmet izzove predsodke, da je raziskovanje dolgočasno in statistika zahtevna. Odkriva nove vidike in možnosti raziskovanja, ki vodijo k pomembnim poslovnim dejavnikom pri uspešnem sprejemanju odločitev. Predmet o metodah poslovnega raziskovanja s statistiko predstavlja pomemben gradnik študijskega programa, saj študentom omogoči vpogled v osnovne koncepte v metodologiji družboslovnega raziskovanja in statistike ter oboje pomaga razumeti za namene študija in za poslovno prakso.

6
Osebni menedžment

Z izzivi osebnega menedžmenta se srečujemo vsakodnevno. Pa navedimo samo nekatere: Kako si organizirati čas, da bomo pri delu in v zasebnem življenju čim bolj učinkoviti in zadovoljni? Kako se spoprijemati s stresnimi situacijami? Kako učinkovito komunicirati? Kako učinkovito reševati konflikte? Kako čim učinkoviteje usvajati nova znanja in veščine ter kako razmišljati in delovati bolj ustvarjalno? Kako čim bolje uresničevati svoje cilje?

Študenti boste pri tem predmetu razvili različne kompetence, in ne samo razumeli pomena dejavnikov, ki določajo osebnost, in pridobili znanje za razumevanje duševnih procesov, temveč se boste seznanili s temeljnimi pojmi poslovne in socialne psihologije v poslovni organizaciji ter pridobili znanje za spoznavanje socialnega vedenja v organizacijah.

5
Finance

S financami se srečujemo vsak dan poslovno kot tudi zasebno, čeprav se tega niti ne zavedamo. Kako oceniti, katero posojilo je ugodnejše, kako izračunati obresti, s kakšnimi nevarnostmi se spoprijemamo pri najemanju posojil, kakšna je razlika med financiranjem in investiranjem ter med likvidnostjo in plačilno sposobnostjo, kako ugotovimo, ali je podjetje donosno, likvidno in deluje gospodarno, katere instrumente plačilnega prometa uporablja podjetje ipd.?

Z znanjem predmeta boste poznali odgovore na vsa vprašanja in znali aktivno sodelovati pri poslovanju vašega podjetja.

6
Razvoj in oblikovanje vrhunskih izdelkov in storitev v turizmu

Priprava odličnega produkta v turizmu je proces, ki temelji na okolju, zgodbah, trendih, idejah, uporabi elementov zgodovine (zgodbe), kulturi, dizajnu, športu v splet vrhunskih produktov. Razvoj in oblikovanje vrhunskih izdelkov in storitev v turizmu je treba razumeti tudi kot proces, ki se nikoli ne konča. Treba je pozabiti na svoje želje in preference ter razmišljati o motivih in značilnostih gostov, ki prihajajo k vam. Turizem je hitro spreminjajoča se panoga, če so ljudje pred leti rajši počitnikovali 1- do 2-krat letno za dalj časa, so današnji trend krajše in pogostejše počitnice, predvsem bližje domu. Temu trendu so prilagaja tudi razvoj novih turističnih produktov.

Študenti boste pri predmetu spoznali proces razvoja turističnih produktov in storitev s pomočjo inovacij, tem in zgodb iz okolice ter pomen obnašanja potrošnikov in njihovih zahtev za oblikovanje produktov in storitev v turizmu. Prav tako boste spoznali mednarodni model poslovne odličnosti in primere odličnosti v turizmu (dejavniki/rezultati) kot ključno metodo za oblikovanje odličnega proizvoda ali storitve. Dotaknili pa se bo ste tudi vloge potrošnika in trendov pri kreiranju turističnih produktov.

Izbirni predmeti (študent izbere štiri predmete)
6
Inovativni in inovacijski menedžment

Inovacije in z njimi inovativno razmišljanje nam pomagajo izoblikovati ključne vzvode za začetek razumevanja dolgoročnega razvoja poslovnih sistemov. Inovativno razmišljanje nima nekega strogega začetka in upajmo, sploh ne konca. S pravilnim znanjem se lahko vsak posameznik, ki je uspešno krmaril med viharji poslovnega sveta ali pa si to želi, nauči in sprejme enega glavnih virov za ustvarjanje dodane vrednosti.

Pri predmetu Inovativni in inovacijski menedžment boste spoznali, kako učinkovito voditi inovativne procese, kako jih spoznati, prepoznati in izoblikovati. Vizija predmeta je, da je lahko v prihodnosti vsak študent mednarodni inovativni ali inovacijski menedžer, čigar znanje ni vezano le na lastno okolje, temveč je sposoben s svojim znanjem prepoznati priložnost ne glede na stopnjo razvoja okolja, v katerem je sam znotraj neke poslovne organizacije in njenega procesa.

6
Poslovni jezik – drugi tuji jezik (ang., nem., ita.)

Poznavanje tujih jezikov je vaša konkurenčna prednost, ki vam pri prihodnjem delodajalcu lahko prinese dodatne točke ali pa pomeni prav tisto piko na i, zaradi katere se tehtnica pri izboru prevesi v vašo korist. Delodajalcev ne zanima samo, ali poznate osnove tujega jezika, temveč kako tekoče v tujem jeziku vodite telefonske pogovore s poslovnimi strankami in partnerji iz tujine, kako dobro znate sestaviti uradno e-sporočilo v tujem jeziku, kako kompetentno boste nastopali na srečanjih, sejmih in prepričljivo predstavljali podjetje, njegove storitve in/ali izdelke, kako obvladate poslovni bonton, koliko poznate kulturo in običaje tuje dežele ...

Pri predmetu boste pridobili temeljno znanje tujega jezika za enostavnejše sporazumevanje v različnih poslovnih situacijah (telefoniranje, pisna korespondenca, rezervacije …). Prav tako boste razvijali skrb za kulturo jezika in kulturo sporazumevanja.

6
Obnašanje strank

Dandanes so marketinški cilji osredinjeni predvsem na ugotavljanje potreb, oblikovanje ustrezne ponudbe, pridobivanje, zadovoljevanje in ohranjanje strank. Med nakupnim procesom in njegovim življenjskim ciklom. O strankah moramo vedeti čim več: kdo so, kakšne so njihove vedenjske posebnosti, kako se povečujejo njihovo sodelovanje in nakupi glede na pozitivne izkušnje. Pomembno je poznati načine segmentiranja strank, saj le tako lahko pripravimo ustrezno ponudbo.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali pojem potrošnika in vedenje potrošnikov, nakupne procese, dejavnike odločanja, ki vplivajo na nakupni proces, zaznavanje, učenje in spomin, motivacijo in vrednote, osebnost in življenjski stil, stališča, skupine in kulturo ter različne metodološke pristope, s pomočjo katerih raziskujemo in napovedujemo nakupne procese.

6
Kakovostni in hotelski menedžment

V današnjem času zadovoljstvo gostov pridobiva zelo velik pomen. Gostom ni več dovolj le misel, da so na počitnicah ali na poslovnem potovanju, ampak želijo, da se jim v času njihovega bivanja posveča večja pozornost. Prav tako so današnji gosti vse bolj izobraženi in opažajo vse tiste malenkosti, ki so jih pred desetimi leti hotelirji lahko zakrili. Skratka, gostje postajajo vse bolj zahtevni.

Pri predmetu se boste seznanili z aktualnimi trendi v hotelirstvu, osnovnimi značilnostmi hotelskega poslovanja in elementi kakovosti hotelske ponudbe. Usposobili se boste za pripravo hotelskega vodnika A–Z tako iz vidika optimalne organizacije hotelskega poslovanja kot internega komuniciranja z gosti. Znali boste pripraviti in spremljati povratne informacije o zadovoljstvu hotelskih gostov v obliki sistema ankete, t. i. skritega gosta in spletnega ocenjevanja.

6
Menedžment dogodkov

Dogodki so neke vrste komunikacijska modna muha, ki pa ima že zelo »stara krila«. Rituale in prireditve v smislu kruha in iger zasledimo bistveno pred pojavom tiskanih, avdiovizualnih in elektronskih medijev. Dogodek je že od nekdaj najpomembnejši način množičnega komuniciranja, saj mu učinek spektakla in druženja daje veliko moč pri vplivanju na čustva in naravnanost udeležencev. Dogodki so bili vedno povezani z zabavo, močjo in vplivom.

Dogodki so danes že močno prerasli svoje prvotne oblike srečanj ali sejmov. Na vedno bolj konkurenčnih trgih tako tudi v gospodarstvu odkrivamo priljubljenost in moč dogodkov, ki so pridobili pomembno mesto v komuniciranju organizacijskih sporočil. Dogodki s svojim bistvom, srečevanjem ljudi, predstavljajo komunikacijsko orodje.

Pri predmetu bosta vsekakor do izraza prišli vaša kreativnost in inovativnost. Pridobljeno znanje pa boste lahko uporabili tudi pri dogodkih v zasebnem življenju, zagotovo bodo rojstnodnevne zabave mnogo bolj pestre, ali nasprotno, službeni dogodki manj resni.

6
Vodenje in ravnanje z ljudmi

V času izvedbe predmeta se boste seznanili s tematiko s področja vodenja in ravnanja z ljudmi. Vsebina predmeta vam bo pomagala pri plemenitenju (nadgradnji) znanj iz menedžmenta s poudarkom na vodenju in ravnanju z ljudmi (sodelavci), pri oblikovanju sodobne organizacije, ki zahteva obvladovanje tudi in predvsem na področju mehkih veščin, to je pri delu z ljudmi (vodenju, motiviranju, reševanju konfliktov). Vsebina tega predmeta vam bo pomagala, da se boste učinkoviteje oblikovali v še uspešnejše vodje.

Z aktivnostmi pri predmetih boste na konkretnih primerih usvojili znanje in se usposobili za uporabo različnih veščin vodenja in ravnanja z ljudmi pri vsakdanjem delu v svojem delovnem okolju.

Obvezni predmeti
6
Poljubni izbirni predmet 1
6
Poljubni izbirni predmet 2
12
Praktično izobraževanje v delovnem okolju

Zaposlovalci si danes želijo sodelavce, ki so pripravljeni na takojšnje učinkovito delo. Praktično izobraževanje v delovnem okolju je tako odlična priložnost za vse, ki tovrstnih izkušenj nimate, da si jih pridobite in spoznate, kako posamezno delovno okolje diha in živi v praksi. Z opravljanjem aktivnosti, ki izhajajo iz študijskega programa, boste v konkretnem podjetju oz. delovni organizaciji sodelovali z notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja, spoznavali raznolikost delovnih mest in nalog ter hkrati razvijali kompetence, ki vam bodo omogočale napredek na strokovni in osebnostni ravni.

12
Zaključna strokovna naloga ali opravljanje dveh izbirnih predmetov

Na podlagi akreditacije visokošolskega študijskega programa in njegovih sprememb, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo in pozneje njegov naslednik NAKVIS, študenti dodiplomskih visokošolskih programov, ki jih izvajamo na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije, namesto obveznosti, povezanih z zaključno strokovno nalogo, ki so ovrednotene z 12 ECTS, lahko opravijo dva izbirna predmeta, ovrednotena s po 6 ECTS, ki ju izberejo med izbirnimi predmeti v visokošolskih strokovnih študijskih programih na DOBA Fakulteti.

Izbirni predmeti (študent izbere štiri predmete)
6
Medkulturni menedžment

Kaj je različnost? Kaj je medkulturnost? Kako, če sploh, medkulturnost vpliva na poslovni svet in delovanje v njem? Vse to so vprašanja, ki si jih danes, ko je svet postal globalna vas, moramo zastaviti in nanje tudi znati odgovoriti. Odsotnost ali pomanjkanje medkulturnih kompetenc pri sodobnih menedžerjih ni le družbeno nesprejemljivo, ampak lahko vodi v velike izgube in dolgoročno škodo v mednarodnem poslovanju, zato je pomembno razumevanje multikulturnosti v poslovnem kontekstu. Večkulturna zavest, občutljivost (dojemljivost), spoštovanje zgodovine, vrednot, izkušenj, vedenjskih vzorcev, interakcij, ki vplivajo na razumevanje družbenih skupin, ki se razlikujejo po rasi, etnični pripadnosti, veri, družbenoekonomskem položaju in psihofizičnih lastnostih; kulturni stereotipi, regionalne posplošitve in individualne lastnosti menedžerjev znotraj posameznih poslovnih kultur; uspešno komuniciranje v medkulturnem poslovnem kontekstu; vloga večkulturnega menedžerja v podjetju je le nekaj tem, ki se jih boste poglobljeno dotaknili prav pri predmetu.

6
Upravljanje trendov v turizmu

Kreativno razmišljanje o novostih v turistični ponudbi in povpraševanju je ključno za uspeh posamezne turistične organizacije. Ključni trendi v turizmu trenutno obsegajo zdrav način življenja (velnes, spa in anti-ageing turizem, termalizem), povezavo z naravo (glamping, ekoturizem, podeželski turizem) in turizem višjega segmenta kakovosti. Splet in družbena omrežja pa prav tako na področju turizma postajajo ključni komunikacijski kanali.

Pri predmetu se boste seznanili z vsemi novimi trendi turizma, hkrati pa razvili razumevanje za nove oblike ponudbe, namenjene razvoju turizma. Poznavanje medkulturnih razlik pri razumevanju novih trendov in segmentov v turizmu ter specifičnih potreb turističnega segmenta je znanje, ki ga boste usvojili.

6
Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost

Družbena odgovornost podjetij je delovanje podjetja v korist podjetja samega in vseh njegovih deležnikov. Z družbeno odgovornim ravnanjem si podjetja oz. organizacije gradijo ugled. Vprašanje ugleda pa je močno povezano tudi s pravilnim komuniciranjem družbeno odgovornih ravnanj. Če pogledamo razvoj v zadnjem letu, lahko trdimo, da družbena odgovornost zavzema vedno več prostora tudi v medijih in korporacijah. Kaj to je in kako je povezano z odnosi z javnostmi, boste spoznali pri vsebinah tega predmeta, obenem pa se boste seznanili z najboljšimi družbeno odgovornimi projekti v Sloveniji in v tujini.

6
Strategije družbenih medijev in marketing

Če je še pred nekaj leti veljalo, da so družbeni mediji servis postranskega pomena, si dandanes ne moremo predstavljati svetovnega spleta brez družbenih medijev. Za veliko uporabnikov spleta so Facebook, Twitter, YouTube in podobni mediji že kar sinonim za internet, saj z njimi preživijo veliko večino svojega spletnega časa. To je še bolj izrazito pri uporabnikih pametnih telefonov, kjer je poplava takšnih in drugačnih servisov še večja: omrežja, kot so Instagram, Whatsapp in Snapchat, »živijo« samo na mobilnih napravah.

Tako pomembnemu delu svetovnega spleta se seveda tržniki ne morejo izogniti. V veliki večini primerov gre pri družbenih medijih za brezplačne servise – se pravi, da lastniki teh omrežij priložnost za zaslužek iščejo drugje, največkrat v obliki oglaševanja. Uporabniki smo namreč administratorjem omrežij zaupali neskončno informacij, zbirko pa vsak dan pridno dopolnjujemo s podatki o svojih interesih, navadah, osebnih povezavah in načinu uporabe svetovnega spleta.

Zato družbeni mediji tržnikom ponujajo orodje brez primere v zgodovini naše stroke: možnost skoraj individualnega naslavljanja potencialnih strank in kupcev na podlagi njihovih interesov. Obljubljajo nam ugodnejše oglaševanje, bolj relevantne ciljne skupine in posledično bolj smotrno porabo trženjskih proračunov. Po drugi strani odnos med oglaševalcem in kupcem nadgrajujejo z možnostjo grajenja skupnosti strank, simpatizerjev in podpornikov blagovnih znamk in podjetij, ki komuniciranju s ciljnimi javnostmi doda povsem novo dimenzijo.

Pri predmetu Strategije družbenih medijev in marketing si boste ogledali, kako so se družbeni mediji razvijali do današnjega stanja, kakšne možnosti nam ponujajo in kako jih vplesti v celovit komunikacijski ekosistem.

6
Trajnostni turizem in lokalno okolje

Trajnostni turizem vedno bolj pridobiva pomen, saj ne zadovoljuje samo potreb turistov, temveč upošteva kulturno integriteto države gostiteljice, zadovoljuje gospodarske, družbene in kulturne potrebe in varuje okolje. Vedno več potrošnikov povprašuje po t. i. zelenih programih turističnih ponudnikov, zato vlade oblikujejo nove politike s tega področja in spodbujajo prakse trajnostnega turizma, s tem pa razvoj celotnega gospodarstva.

Pri predmetu boste spoznali pomen trajnostnega razvoja v turizmu v globalnem in lokalnem okolju, znali analizirati stanje ter pripraviti strateški in akcijski načrt trajnostnega razvoja destinacije, lokalnega okolja ali turističnega produkta.

6
Upravljanje potovalne dejavnosti

Pri uspešnem upravljanju potovalnih poslovnih procesov je treba skrbeti za kakovost turističnih podjetij ter proizvodov in storitev kakor tudi turističnih resursov. Vsekakor je ključno poznavanje turističnega povpraševanja z različnih tržišč, da nato organizacija lahko pripravi ustrezno turistično ponudbo.

Pri predmetu boste med drugim spoznali, kako uspešno kreirati nove turistične proizvode, ki ustrezajo sodobnim turističnim trendom v svetu, in to za različne vrste turizma, ter se seznanili s splošnimi pojmi in ustanovitvijo turistične agencije. Prav tako boste spoznali storitvene dejavnosti in njihove vloge v upravljanju, kot so nastanitvena in prehrambna ponudba, transportne storitve in proizvodi ter vse druge turistične storitve.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa. Izbirni predmeti in predmeti modula se izvajajo le v primeru, če je prijavljeno določeno število študentov. Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila študentov sama opredeli izbirne predmete in module, ki jih bo izvajala. Program se izvede ob vpisanih najmanj petnajst študentov.

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online študij je prilagojen sodobnemu načinu življenja, zaposlenim, posameznikom z družino in aktivnim mladim.
Osebna podpora

Osebna podpora

Osebni online mentor, tehnična, organizacijska in pedagoška podpora zagotavljajo študij po najvišjih standardih.
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Študij poteka ob podpori učiteljev, ki poznajo razliko med besedili v knjigi in resničnim življenjem.
Napredovanje

Napredovanje

Kar 64 % diplomantov takoj po diplomi doživi pozitivne spremembe – napredujejo, dobijo višjo plačo.

Diplomanti in kariera

Zaradi profesionalnih kompetenc boste zaposljivi na širšem področju turizma, kot so dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj, v kulturnih, razvedrilnih, športnih in rekreacijskih dejavnostih ter v drugih podjetjih ali organizacijah, povezanih s turizmom. Kot organizatorji poslovnih in drugih dogodkov turističnega značaja, pa tudi v hotelih, letoviščih, zdraviliščih, velnes središčih, igralnicah in tematskih parkih, v nacionalnih parkih, pri letalskih, avtobusnih in železniških prevoznikih.
Prijava
Prispevki za študij 2021/2022
Priznavanje znanj

Oddajte svojo prijavo. Število mest je omejeno!

1. Izpolnite prijavo 

2. Ob prijavi priložite ustrezna dokazila o predhodni izobrazbi

3. Nadaljnja navodila za potrditev vpisa boste prejeli po mailu

Vpisni pogoji

Vpis v 1. letnik
• zaključena vsaj štiriletna srednja šola

Vpis v 2. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem po letu 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 3. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem pred letom 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 2. oziroma 3. letnik se omogoči tudi študentom in diplomantom dodiplomskih programov sorodnih smeri, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Študentom se na podlagi potrdila o opravljenih izpitih in potrjenih učnih načrtov dodelijo dodatne študijske obveznosti.
Pogoje za vpis izpolnjujete tudi tisti, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

Kandidati ob prijavi priložite overjeno kopijo spričeval, diplome in drugih potrdil, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis.

Razpis za vpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

 

Višina vpisnine in šolnine za en letnik

Plačilo v obrokih

2.679,00 EUR

12 x 235,00 EUR

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek diplomske naloge 549,00 EUR.

Priponka: Cenik DOBA Fakultete 2021/2022

 

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je vključeno v stroške šolnine.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo