DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Predstavitev rezultatov raziskave: Dodana vrednost online študija

26. avgust 2021
Razvoj kompetenc za potrebe trga dela in posledično visokošolsko izobraževanje kot ključni generator teh kompetenc sta pod močnim vplivom družbenih, tehnoloških in zaposlitvenih trendov ter inoviranja na vseh področjih. Pandemija COVID-19 je dodatno pokazala potrebo po večji prilagodljivost in odpornosti tako izobraževanja kot gospodarstva.

Razkorak med visokošolskim izobraževanjem in potrebami trga dela je pri nas in drugod v Evropi še vedno izrazit. Vse bolj stopajo v ospredje potrebe po t.i. mehkih kompetencah, ki bi jih morali študenti razviti v času študija ne glede na strokovno področje posameznega študijskega programa. V skladu s tem se spreminja tudi pojmovanje znanja. Prof. Ulf-Daniel Ehler tako v svoji knjigi Future Skills – The future of learning and higher education pravi, da »znanje ni več mišljeno kot nekaj, kar se razvija in shranjuje v glavah študentov, strokovnjakov, predstavlja v knjigah in razvršča v discipline ... Znanje je opredeljeno - in cenjeno - ne zaradi tega, kaj je, temveč zaradi tega, k čemu lahko pripomore« (Ehler, 2020: 14). Če torej želimo obvladovati prihodnje izzive na najboljši možni način, morajo študenti po njegovem mnenju v času študija razvijati predvsem radovednost, odpornost, samozavest in sposobnost delovanja na samoorganiziran način.

To pa je bilo tudi eno od izhodišč za raziskavo DOBA Fakultete o morebitni dodani vrednosti online študija z vidika mehkih kompetenc oz. t. i. kompetenc prihodnosti v poslovnem svetu, ki si jih študenti razvijejo zaradi samega načina študija.

Model online študija na DOBA Fakulteti

Online študij na DOBA Fakulteti v celoti poteka na daljavo in je zasnovan na sodelovalnem učenju in konstruktivističnih pristopih. Kot tak spodbuja različne oblike interakcije med študenti, vzajemno učenje in posledično oblikovanje novega znanja, saj je študij primarno namenjen zaposlenim, ki se v študij vključujejo z določenim strokovnim predznanjem in delovnimi izkušnjami. Osrednja oblika študijskih aktivnosti je timsko delo, v okviru katerega študenti opravljajo posamezne naloge, ki so del končne ocene.

Potek in ugotovitve raziskave

Raziskava je potekala v dveh delih. Prvi del je obsegal analizo anket zadnjih treh let, v katerih diplomanti dodiplomskih programov in njihovi delodajalci ocenjujejo razvitost organizacijskih, socialnih, osebnih in informacijskih kompetenc.

Analiza rezultatov je pokazala, da diplomanti visoko ocenjujejo razvite kompetence: ocene se gibljejo od 6,1 do 6,7 na sedemstopenjski lestvici. Podobno visoke so ocene delodajalcev, ki diplomantom plačujejo šolnino. Tako diplomanti kot delodajalci najvišje ocenjujejo raven razvitosti osebnih kompetenc, kamor sodijo samoiniciativnost, pozitivna naravnanost, motiviranost za pridobivanje novih znanj.

Drugi del raziskave je bil namenjen kvalitativni oceni razvoja oz. nadgradnje mehkih kompetenc. V intervjujih so naključno izbrani diplomanti različnih dodiplomskih programov, ki še niso imeli prejšnje izkušnje s tem načinom študija, izpostavili, da je timsko delo na daljavo tista osrednja študijska aktivnost, ki jim je pomagala k večji samoiniciativnosti, fleksibilnosti in odgovornosti, boljši  organiziranosti in komunikaciji. Okrog timskega dela na daljavo se torej razvijejo pomembne organizacijske, socialne, osebne in informacijske kompetence, ki niso povezane z vsebino študijskega programa.

»Sam študij ti da to, meni osebno je dal to potrdilo, se pravi, zmoreš, ker študij in nasploh svet, išče drugačnost. Se pravi moraš se lotevati nekih drugačnih, inovativnih pogledov, ker če hočeš razviti neko poslovno idejo, moraš malo drugače, inovativno razmišljati v primerjavi s konkurenco.«

»Bom rekla tako, da sem razvila ta občutek za vodenje, to odločnost, stati za svojimi besedami. Ta kompetenca se je ojačala, ojačala se je tudi organiziranost in pa sprejemanje … se pravi, da sprejmeš nekaj in vodiš do konca.«

Primerjava dobljenih rezultatov z nekaterimi aktualnimi študijami na temo kompetenc je pokazala, da online študij, kot ga izvaja DOBA Fakulteta, v pomembni meri omogoča razvoj oz. nadgradnjo mehkih kompetenc, ki jih poleg strokovnih delodajalci pričakujejo od svojih zaposlenih in bodo tudi v prihodnje predstavljale potrebe trga dela. To pa je pomembna dodana vrednost online študija na DOBA Fakulteti, ki diplomantom odpira boljše karierne priložnosti.

Kompetence, ki jih študenti razvijajo v času online študija, v veliki meri sovpadajo tudi:

  • Z rezultati ankete, ki jo je spomladi 2021 izvedel zaposlitveni portal MojeDelo.com med slovenskimi delodajalci, prejemniki nagrade Ugledni delodajalec 2020, ki so pokazali, da delodajalci od potencialnih zaposlenih med drugim pričakujejo samoiniciativnost, dobro delovanje v timu, fleksibilnost in sposobnost dobre organizacije.
  • S celotnim spektrom podjetniških kompetenc, potrebnih za preoblikovanje idej in priložnosti v dejanja, kot jih opredeljuje Evropski kompetenčni okvir za podjetništvo (EntreComp):  samoiniciativnost, načrtovanje in upravljanje, sodelovanje z drugimi, učenje skozi prakso in obvladovanje nepredvidljivih situacij.

Pomembna ugotovitev raziskave je tudi, da se kljub študiju, ki v celoti poteka online, med študenti stkejo pristne prijateljske vezi.

»Ker vse poteka na daljavo, v treh letih nimaš nobenega osebnega stika ... Saj študenti smo imeli Skype … ampak ni tega osebnega stika, kar pa seveda ni razlog, da nekateri študenti nismo razvili nekih prijateljstev, trajnih.«

Več o rezultatih raziskave Dodana vrednost online študija - Način študija, ki omogoča razvoj pomembnih kompetenc prihodnosti, na podlagi katerih lahko potrdimo, da online študij iz vidika razvitosti kompetenc prinaša pomembno dodano vrednost študiju za zaposlene, si lahko ogledate tukaj >>.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo