Kakovost

DOBA Fakulteta danes

Kakovost

DOBA Fakulteta je zavezana nenehnemu izboljševanju vseh področij svojega delovanja, kar se odraža v procesu neprestanega spremljanja in zagotavljanja kakovosti. Imamo jasno zastavljeno strategijo, cilje, vrednote in ključne kazalnike kakovosti, ki jih natančneje opredeljujejo Kakovost na DOBA Fakulteti in Pravila zagotavljanja kakovosti.

Za proces spremljanja in zagotavljanja kakovosti so odgovorni vsi deležniki: vodstvo, organi fakultete, zaposleni strokovni delavci, visokošolski učitelji, online mentorji, študenti in predstavniki zunanjega okolja.

Cilji doseganja kakovosti na DOBA Fakulteti so povezani z vsemi delovnimi področji fakultete, ki so predmet presoje kakovosti: delovanje visokošolskega zavoda (izobraževalna dejavnost, znanstvenoraziskovalno delo), vpetost v okolje, kadri, študenti, materialni pogoji, zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne dejavnosti. Vsebina in izvajanje posameznih delovnih področij fakultete sta natančneje opredeljena v letnem delovnem načrtu.

Akreditacije in reakreditacije programov

Vsi dodiplomski in podiplomski magistrski programi, ki jih izvaja DOBA Fakulteta, so akreditirani v skladu z nacionalnimi Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.

Mednarodni standardi kakovosti in mednarodna akreditacija

Mednarodna akreditacija UNIQUe in mednarodni certifikat EOCCS potrjujeta, da poteka online študij na naši fakulteti po visokih mednarodnih standardih.

Stalno spremljanje mednarodnih standardov kakovosti izvajanja pedagoške in raziskovalne dejavnosti DOBA Fakulteti omogoča tudi članstvo v priznanem institutu za kakovost CQI (Chartered Quality Institute) in v mednarodnem združenju okviru združenja ECQA (European Certification and Qualification Association).

Ker je online študij, ki ga v celoti izvajamo online, posebnost izvedbe študijskih programov na DOBA Fakulteti, posvečamo le-temu še posebno pozornost. Model in standardi izvajanja online študija so tako usklajeni tudi z mednarodnimi standardi:

  • NETS Standards (International Society for Technology in Education)
  • E-xcelence (European Association of Distance Teaching Universities) 
  • CEL (European Foundation for Management Development)

Samoevalvacija

Samoevalvacija dodiplomskih visokošolskih strokovnih programov in podiplomskih magistrskih programov na DOBA Fakulteti poteka nenehno, sistematično in strukturirano. Odraža se v nenehnem spremljanju načrtovanja in izvajanja študijskega procesa, usposobljenosti izvajalcev študijskega procesa, zagotavljanju pogojev za izvajanje programa, notranji organiziranosti, primerljivosti študijskih dosežkov, znanstvenoraziskovalnem in razvojnem delu, aktivnem sodelovanju z okoljem in stalnem uvajanju izboljšav ob uporabi mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in učinkovitosti.

V aktivnosti samoevalvacije so vselej vključeni vsi subjekti: študenti, diplomanti, visokošolski učitelji in sodelavci, online mentorji in delodajalci, strokovni in administrativni delavci ter vodstvo šole. Rezultate o izobraževalni, raziskovalni in mednarodni dejavnosti DOBA Fakultete predstavljamo v letnem samoevalvacijskem poročilu.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo