Kakovost

Sistem kakovosti

Kakovost

DOBA Fakulteta je vse od začetka svojega delovanja zavezana odličnosti in s tem nenehnemu izboljševanju dejavnosti, kar se odraža v vzpostavljenem sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti delovanja DOBA Fakultete. Glavni namen sistema kakovosti je vzpostavitev kulture kakovosti med vsemi deležniki fakultete s skupnim ciljem doseganja in preseganja postavljenih standardov kakovosti.

Na fakulteti vzpostavljen sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti sledi Standardom in smernicam za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokem šolstvu ter Merilom za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov Nacionalne agencije RS za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu upoštevajoč vizijo in poslanstvo DOBA Fakultete. Ta merila določajo postopke in kriterije, po katerih se presoja izpolnjevanje pogojev za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov oz. so upoštevani dogovorjeni standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti, ki veljajo v evropskem visokošolskem prostoru.

Sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti na DOBA Fakulteti opredeljuje Poslovnik kakovosti. Poslovnik predstavlja temeljni okvir zagotavljanja kakovosti in opredeljuje pristop, postopke ter instrumente za zagotavljanje kakovosti na DOBA Fakulteti. 

V okviru sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti DOBA Fakulteta vsako leto oblikuje samoevalvacijsko poročilo, ki vključuje (samo)presojo dosežkov delovanja po področjih, ki jih določajo Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.

Nacionalno zunanjo evalvacijo fakultete načrtuje in organizira Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu v skladu z zakonodajo vsakih 5 let.

Mednarodne zunanje evalvacije oz. akreditacije načrtuje relevantno mednarodno akreditacijsko telo praviloma vsaka 3 leta.


Mednarodne akreditacije

  • UNIQUE EFQUEL (prejeta akreditacija: 2013-2016)
  • EOCCS EFMD (prejeta akreditacija: 2018, 2021)

Mednarodna akreditacija UNIQUe in mednarodni certifikat EOCCS potrjujeta, da poteka online študij na naši fakulteti po visokih mednarodnih standardih.


Nacionalna akreditacija

Študijski programi DOBA Fakultete so akreditirani s strani Nacionalne agencije za kakovost visokega šolstva (NAKVIS).

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo