Vpisni pogoji

Vpis v sodobne online študijske programe

Vpisni pogoji

Dodiplomski programi

 • Vpis v 1. letnik: zaključena vsaj štiriletna srednja šola
 • Vpis v 2. letnik: zaključena višja strokovna šola po programu, sprejetim po letu 1994 – diploma (ne velja za program Uporabna psihologija).
 • Vpis v 3. letnik: zaključena višja strokovna šola po programu, sprejetim pred letom 1994 – diploma (ne velja za program Uporabna psihologija).

Vpis v višji letnik (po Merilih za prehode)

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med študijskimi programi iste stopnje, torej prve stopnje. Prehodi so možni med študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prijave kandidatov za vpis v višji letnik po merilih za prehode  obravnava Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete. Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani program ter pogoje za prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo študij zaključiti po novem programu. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi med študijem.

Pogoje za vpis izpolnjujete tudi tisti, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini. Kandidati, ki niso državljani RS pri vpisu v programe, ki jih DF izvaja v slovenskem jeziku, predložijo potrdilo o znanju slovenščine (najmanj na ravni B2). 

Preverjanje pogojev za vpis po Merilih za prehode

Izpolnite prošnjo za preverjanje pogojev. O nadaljnjih korakih boste obveščeni po e-pošti v roku 5 delovnih dni.


Magistrski programi

Vpis v 1. letnik (ne velja za program Psihologija):

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 180 ECTS. 
 • je končal triletni visokošolski strokovni študijski program pred bolonjskim sistemom z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije, pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike).
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS. Iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete.

Vpis v 2. letnik (ne velja za program Psihologija):

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 240 ECTS. 
 • je končal študijski program za pridobitev univerzitetne  izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom).
 • je končal specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij. 
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete. 

Kandidati, ki se vpišejo v smer Poslovni coaching ali smer Trajnostni kadrovski menedžment, do konca študija opravijo še dodatne študijske obveznosti v obsegu 15 ECTS: predmet Pozitivna psihologija in predmet Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti.

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujejo tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo naslednja področja: ekonomske, poslovne, upravne in organizacijske vede, sociologija, pravne, politične, družboslovne vede, humanistika. Kandidati, ki niso državljani RS pri vpisu v programe, ki jih DF izvaja v slovenskem jeziku, predložijo potrdilo o znanju slovenščine (najmanj na ravni B2). 

Magistrski program Psihologija

Za razliko od ostalih magistrskih programov DOBA Fakultete so pogoji za vpis v program Psihologija zahtevnejši.  

Vpis v 1. letnik:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS s področja psihologije.
 • kdor je končal študijski program najmanj prve stopnje z drugega sorodnega strokovnega področja, če opravi študijske obveznosti do najmanj 50 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Sorodna strokovna področja so: socialno delopedagogika in andragogikasocialna pedagogikaspecialna in rehabilitacijska pedagogika, psihosocialna pomočbiopsihologija. Študijske obveznosti za posameznega kandidata določi Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete individualno, na podlagi preučitve študijskega programa zaključenega predhodnega študija. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi po vpisu v program. Strošek enega diferencialnega predmeta je 290,00 EUR/predmet. 
 • kdor je končal študijski program najmanj prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je njegov program pokrival vsaj 30 ECTS vsebin, primerljivih vsebinam visokošolskega programa Uporabna psihologija in pred vpisom v celoti opravi naslednje obveznosti visokošolskega strokovnega programa Uporabna psihologija: Uvod v psihologijo ( 9 ECTS), Statistika za psihologe (9 ECTS), Psihologija osebnosti, motivacija in emocije (9ECTS), Kognitivna psihologija in osnove nevroznanosti (9 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS), Organizacijska psihologija (6 ECTS), Uvod v pedagoško psihologijo (6 ECTS), Uvod v klinično psihologijo (6 ECTS) in opravil Praktično izobraževanje v delovnem okolju (18 ECTS). Kandidat dodatne študijske obveznosti opravi pred vpisom. Strošek opravljanja predmetov je 3.920,00 (12 x 343,00) EUR.

Vpis v 2. letnik:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 240 ECTS ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja psihologije,
 • kdor izpolnjuje kriterije v skladu z merili za prehode med študijskimi programi.

Kandidati, ki niso državljani RS pri vpisu v programe, ki jih DF izvaja v slovenskem jeziku, predložijo potrdilo o znanju slovenščine (najmanj na ravni B2). 

Preverjanje dokumentacije za izpolnjevanje pogojev za vpis v 1. letnik (druga in tretja alineja prvega odstavka)

Obravnava prošnje za preverjanje izpolnjevanja pogojev za vpis v magistrski študijski program Psihologije je plačljiva. Strošek znaša 60,00 EUR in se poravna pred oddajo prošnje (potrdilo o plačilu morate priložiti z ostalo dokumentacijo). 

 • izpolnite obrazec;
 • priložite dokumentacijo, ki je navedena na obrazcu;
 • poravnajte strošek v višini 60 EUR na: DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, TRR: SI56 0400 1004 9537 889, SWIFT KBMASI2X, namen plačila: obravnava prošnje na Komisiji za študentske zadeve;
 • vse skupaj pošljite po e-pošti na naslov vpis@doba.si ali po pošti na naslov fakultete: Prešernova ulica 1, 2000 Maribor.

Doktorski program

Vpis v 1. letnik:

 • zaključen študijski program 2. stopnje – diploma.
 • zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 – diploma.
 • zaključen študijski program za pridobitev specializacije in ste pred tem končali visokošolski strokovni študijski program ter pred vpisom opravili študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS.
 • zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.

Neposredni vpis v 2. letnik – nadaljevanje študija po merilih za prehode:

 • zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije (sprejeti pred 11. 6. 2004).

Kandidati za vpis v doktorski študijski program, ki nimate ekonomske izobrazbe oz. ne izkazujete temeljnih ekonomskih znanj, pridobljenih z neformalnim izobraževanjem in/ali izkustvenim učenjem, opravite diferencialne predmete v obsegu 12–18 ECTS.

Za vpis v doktorski program je potrebno aktivno znanje angleškega jezika (potrdilo B2).

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli