Vpisni pogoji

Vpis 2022/2023

Vpisni pogoji

Dodiplomski programi

 • Vpis v 1. letnik: zaključena vsaj štiriletna srednja šola (dokazila o končani SŠ pridobimo sami).
 • Vpis v 2. letnik: zaključena višja strokovna šola po programu, sprejetim po letu 1994 – diploma (ne velja za program Uporabna psihologija).
 • Vpis v 3. letnik: zaključena višja strokovna šola po programu, sprejetim pred letom 1994 – diploma (ne velja za program Uporabna psihologija).

Vpis v 2. oziroma 3. letnik se omogoči tudi študentom in diplomantom dodiplomskih programov sorodnih smeri, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Študentom se na podlagi potrdila o opravljenih izpitih in potrjenih učnih načrtov dodelijo dodatne študijske obveznosti. Pogoje za vpis v višjih letnik pred vpisom preverite na: studijska.komisija@doba.si. Pogoje za vpis izpolnjujete tudi tisti, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini. 


Magistrski programi

Vpis v 1. letnik (ne velja za program Psihologija):

 • zaključen program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij v obsegu najmanj 180 ECTS – diploma. 
 • zaključen 3-letni program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom) – diploma. 
 • zaključeni programi, navedeni v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij (dodatno opraviti študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS) –diploma.

Vpis v 2. letnik (ne velja za program Psihologija):

 • zaključen program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij v obsegu najmanj 240 ECTS. 
 • zaključen program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom).
 • zaključen specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij. 
 • zaključeni programi, navedeni v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij (dodatno opraviti študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS).

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujejo tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo naslednja področja: ekonomske, poslovne, upravne in organizacijske vede, sociologija, pravne, politične, družboslovne vede, humanistika.

Magistrski program Psihologija

Za razliko od ostalih magistrskih programov DOBA Fakultete so pogoji za vpis v program Psihologija zahtevnejši.  

Vpis v 1. letnik:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS s področja psihologije
 • kdor je končal študijski program najmanj prve stopnje z drugega sorodnega strokovnega področja, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti do najmanj 50 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Sorodna strokovna področja so: socialno delopedagogika in andragogikasocialna pedagogikaspecialna in rehabilitacijska pedagogika, psihosocialna pomoč, biopsihologija. Študijske obveznosti za posameznega kandidata določi Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete individualno, na podlagi preučitve študijskega programa zaključenega predhodnega študija. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi po vpisu v program. Strošek enega diferencialnega predmeta je 99,00 EUR/predmet. 
 • kdor je končal študijski program najmanj prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je njegov program pokrival vsaj 30 ECTS vsebin, primerljivih vsebinam visokošolskega programa Uporabna psihologija in pred vpisom v celoti opravi naslednje obveznosti visokošolskega strokovnega programa Uporabna psihologija: Uvod v psihologijo (7 ECTS), Statistika za psihologe (6 ECTS), Psihologija osebnosti, motivacija in emocije (6 ECTS), Kognitivna psihologija in osnove nevroznanosti (6 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS), Organizacijska psihologija (7 ECTS), Uvod v pedagoško psihologijo (7 ECTS), Uvod v klinično psihologijo (6 ECTS). Kandidat dodatne študijske obveznosti opravi pred vpisom. Strošek opravljanja predmetov je 2.679,00 (12 x 235,00).

Vpis v 2. letnik:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 240 ECTS ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja psihologije,
 • kdor izpolnjuje kriterije v skladu z merili za prehode med študijskimi programi.


Preverjanje dokumentacije za izpolnjevanje pogojev za vpis v 1. letnik (druga in tretja alineja prvega odstavka)

Obravnava prošnje za preverjanje izpolnjevanja pogojev za vpis v magistrski študijski program Psihologije je plačljiva. Strošek znaša 60,00 EUR in se poravna oddajo prošnje (potrdilo o plačilu morate priložiti z ostalo dokumentacijo). 

 • izpolnite obrazec;
 • priložite dokumentacijo, ki je navedena na obrazcu;
 • poravnajte strošek v višini 60 EUR na: DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, TRR: SI56 0400 1004 9537 889, SWIFT KBMASI2X, namen plačila: obravnava prošnje na Komisiji za študentske zadeve;
 • vse skupaj pošljite po e-pošti na naslov vpis@doba.si ali po pošti na naslov fakultete: Prešernova ulica 1, 2000 Maribor.

Doktorski program

Vpis v 1. letnik:

 • zaključen študijski program 2. stopnje – diploma.
 • zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 – diploma.
 • zaključen študijski program za pridobitev specializacije in ste pred tem končali visokošolski strokovni študijski program ter pred vpisom opravili študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS.
 • zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.

Neposredni vpis v 2. letnik – nadaljevanje študija po merilih za prehode:

 • zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije (sprejeti pred 11. 6. 2004).

Kandidati za vpis v doktorski študijski program, ki nimate ekonomske izobrazbe oz. ne izkazujete temeljnih ekonomskih znanj, pridobljenih z neformalnim izobraževanjem in/ali izkustvenim učenjem, opravite diferencialne predmete v obsegu 12–18 ECTS.

Za vpis v doktorski program je potrebno aktivno znanje angleškega jezika (potrdilo B2).

 

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo