Raziskovanje

Znanstvenoraziskovalno in razvojno delo

Raziskovanje

Raziskovalna dejavnost je ena temeljnih dejavnosti DOBA Fakultete, ki je gibalo mednarodnega sodelovanja in povezovanja fakultete z okoljem.

Temelji znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela na DOBA Fakulteti so usmerjeni v prijave in izvajanje domačih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, v razvoj novih programov, v organizacijo znanstvenih in strokovnih dogodkov, publiciranje in diseminacijo raziskovalnih rezultatov, vzpostavljanje povezovanja z gospodarstvom in vključevanje študentov v znanstveno raziskovalno delo na fakulteti.

S sistematičnim razvojem raziskovalne dejavnosti fakulteta neguje ustvarjanje novega znanja in prenos le-tega na študente, krepi svoje raziskovalne reference ter prepoznavnost in ugled fakultete v slovenskem in mednarodnem prostoru. 

Raziskovalni oddelek vodi dekan fakultete. V okviru Raziskovalnega oddelka delujeta dva inštituta, in sicer Poslovni inštitut DF in Inštitut za e-izobraževanje. Inštituta združujeta visokošolske učitelje, znanstvene delavce, visokošolske sodelavce in strokovne sodelavce v okviru znanstvenih področij, ki jih posamezen inštitut pokriva. Seznam raziskovalcev

Poslovni inštitut

Poslovni inštitut DF je primarni nosilec raziskovalne dejavnosti. Pod okriljem Poslovnega inštituta deluje registrirana raziskovalna skupina (vpisana v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij pod številko 2414 v skladu s 14. členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne dejavnosti Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ‒ ARRS).

Fakulteta opravlja znanstvenoraziskovalno dejavnost iz področja družboslovja, ki po klasifikaciji ARRS sodi med naslednje vede: 5.02.01 Ekonomske vede, 5.02.02 Poslovne vede, 5.04.03 Management, 5.01 Vzgoja in izobraževanje, 5.06.02 Mednarodni odnosi in 5.09 Psihologija.

Inštitut za e-izobraževanje

Osnovno poslanstvo inštituta je z raziskovalno-razvojnim ter s strokovnim delom prispevati k nadaljnjemu razvoju in visoki kakovosti online študija na DOBA Fakulteti ter h krepitvi fakultete kot nosilke in spodbujevalke tovrstnega študija v Slovenji in kot izobraževalne ustanove z mednarodno prepoznavnostjo in ugledom. Načrtovanje razvoja online študija na DF poteka v okviru Inštituta za e-izobraževanje na DF.

Naloge inštituta za e-izobraževanje so spremljanje in evalvacija glavnih trendov na področju teorije in prakse e-izobraževanja na treh ravneh raziskovanja različnih vidikov učnega procesa, povezanih z dvigom kakovosti obstoječega modela online študija in tudi širše, kot npr. raziskovanje interdisciplinarnih vidikov uporabe sodobnih tehnologij s sodelovanjem pedagoškega osebja. Prav tako so naloge inštituta raziskovanje možnosti za nadgradnjo obstoječega modela online študija na DF, strokovno povezovanje z domačimi in mednarodnimi organizacijami ter sodelovanje v mednarodnih in domačih projektih.

Vključevanje študentov v znanstveno in razvojno delo

Študenti se v raziskovalno-razvojno delo vključujejo v pretežni meri prek izdelave zaključnih nalog (predvsem magistrskih nalog), prek sodelovanja v raziskovalno in razvojno naravnanih aplikativnih nalogah ter prek sodelovanja v projektih s podjetji, s katerimi imamo podpisane sporazume, in z vključevanjem v raziskovalno delo mentorjev (priprava člankov, poglavij v monografijah, sodelovanje na konferencah itd.).

Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in strokovno delo fakultete je dobro, saj je letno vključenih veliko število študentov visokošolskih strokovnih in magistrskih programov.

Interni razvojni projekti 

Na fakulteti izvajamo vrsto razvojnih projektov s ciljem zagotavljanja razvoja in odličnosti ter sledenja sodobnim trendom, optimizacije procesov in povečevanja zadovoljstva ter števila študentov. Interne projekte delimo na vodstvene in področne projekte.

Interni projekti so se v zadnjem letu nanašali na področje digitalizacije poslovanja in podpore, implementacije izboljšav online študija, razvoja zaposlenih in racionalizacije procesov ter izboljšanje poslovanja.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli