Izbirni predmeti študijskih programov 1. stopnje

Izbirni predmeti študijskih programov 1. stopnje

Nabor izbirnih predmetov
Izbirni predmet
6
Digitalizacija in posameznik

Znanje je danes ključni vzvod za generiranje konkurenčnosti tako na nivoju gospodarskih družb, lokalnih skupnosti kot vsakega posameznika. Vedno bolj v ospredje prihajajo digitalne kompetence, ki organizacijam pomagajo pri preboju in dvigovanju uspešnosti. Digitalna – informacijska pismenost postaja ključna za delovanje posameznikov in organizacij. V ustvarjanju ugodnega okolja in pogojev za izobraževanje pomembno vlogo igrajo tako podjetja, izobraževalne ustanove, mediji, politika ter managerji, ki se zavedajo pomena znanja in spretnosti za prebojne rešitve. Motiviranje in omogočanje stalnega izobraževanja za nadgrajevaje obstoječih kompetenc na vseh področjih, še posebej na področju digitalizacije, je odločilna naložba v agilnih podjetjih. Tega se že zavedajo v mnogih podjetjih.

Po študiju tega predmeta boste razumeli, kakšna znanja in kompetence potrebujete zase za vsakdanjo življenje in za izbrano delovno mesto, znali predlagati katalog znanja in kompetenc, ki jih potrebuje zaposleni v izbranem sektorju, usposobljeni boste za uporabo digitalnih orodij za vodenje ljudi, organizacije in projektov ter spoznali orodja in platforme za vseživljenjsko učenje. 

Vsebina

 • Vpliv digitalizacije na posameznike v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu
 • Znanja, veščine in kompetence v digitalni dobi
 • Osnovne digitalne kompetence in veščine
 • Strokovne digitalne kompetence in veščine za različne sektorje
 • Napredne digitalne kompetence in veščine
 • Komunikacija v digitalni dobi
 • Vodenje (ljudi, organizacij, projektov) v digitalni dobi
 • Vpliv digitalizacije na vseživljenjsko učenje
 • Vpliv digitalizacije na družbo

Cilji in kompetence

Študenti bodo:

 • spoznali in razumeli vpliv digitalizacije na posameznike v njihovem vsakdanjem življenju in še posebej na delovnem mestu;
 • usvojili bodo osnovne digitalne veščine in kompetence, ki jih mora imeti vsak posameznik za osnovno digitalno pismenost;
 • razumeli, kakšne digitalne kompetence potrebujejo zaposleni v različnih sektorjih;
 • analizirali orodja, ki se lahko uporabljajo za vodenje ljudi, organizacije in projektov v digitalni dobi;
 • kritično vrednotili digitalna orodja in izbrali najbolj učinkovita;
 • razumeli vpliv digitalizacije na celotno družbo in njen prispevek k vseživljenjskemu učenju.
6
Dizajnersko razmišljanje

Pojem dizajnersko razmišljanje oziroma v angleščini design thinking predstavlja specifičen način mišljenja, ki ga uporabljajo oblikovalci pri razvijanju novega izdelka oziroma načrtovanju storitve. Je metoda, ki se uporablja pri reševanju odprtih problemov. Izkazala se je kot odlično orodje tudi za prenovo procesov znotraj podjetja in reševanje kompleksnih problemov, s katerimi se srečujejo podjetja.

Vsebine predmeta zajemajo vpliv digitalizacije na posameznike v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu, znanja, veščine in kompetence v digitalni dobi, osnovne digitalne kompetence in veščine, strokovne digitalne kompetence in veščine za različne sektorje, napredne digitalne kompetence in veščine, komunikacijo v digitalni dobi, vodenje (ljudi, organizacij, projektov) v digitalni dobi in vpliv digitalizacije na vseživljenjsko učenje in družbo.

Vsebina

 • Metode načrtovanja produktov in rešitev
 • Uporabniku usmerjeno načrtovanje produktov in rešitev
 • Metodologija Desing Thinking
 • Empatija – kaj je in orodja na razpolago
 • Definicija- Intervju, Empathy map, Persona
 • Ideacija – Vrste inovacij: Arhitekturne, Radikalne, Inkrementalne, Disruptivne, Odprte, Zaprte
 • Prototipiranje – vrste prototipov in orodja za prototipiranje;
 • Testiranje: uporabnost vs. uporabniška izkušnja, strokovno vs. uporabniško testiranje, metode za testiranje
 • NABC metoda za predstavitev projektov

Cilji in kompetence

Študenti bodo:

 • poglobljeno razumeli metodologije design thinking in sposobni za uporabo le-te pri reševanju različnih izzivov in snovanju novih produktov in rešitev;
 • sposobni vrednotenja idej z uporabniške in strokovne perspektive;
 • sposobni interdisciplinarnega projektnega timskega dela;
 • spoznali in uporabili pristope odprtega razmišljanja;
 • zmožni učinkovitega javnega nastopanja in komuniciranja.
6
Družinsko podjetništvo

Namen predmeta Družinsko podjetništvo je, da študentje, ki boste prevzeli vodilne vloge in naloge v družinskih podjetjih, ali se morda na ustanovitev družinskega podjetja šele pripravljate ali pa vas problematika zanima iz kakšnega drugega razloga (svetovanje, publicistika, načrtovanje ukrepov podpore), spoznate posebnosti družinskih podjetij, v katerih prihaja do spleta poslovne (podjetniške) in družinske kulture. Prav tako boste spoznali razlike med podjetniki in podjetnicami in ključne dejavnike ženskega podjetništva v družinskih podjetjih.

Vsebina

 • Pomen in posebnosti družinskih podjetij  (pomen družinskih podjetij za nacionalna gospodarstva, v Evropi in po svetu, glavne vloge v družinskem podjetju, vloga ustanoviteljev družinskih podjetij, prednosti in slabosti družinskih podjetij)
 • Konfliktnost družinskih podjetij – težave vodenja DP (konflikti v isti generaciji, konflikti med starejšo in mlajšo generacijo, načini reševanja konfliktov)
 • Družina kot dejavnik pri odločitvi žensk za podjetništvo
 • Rast in razvoj družinskega podjetja (zadovoljstvo z ekonomskimi in neekonomskimi parametri poslovanja, dolgoročna usmeritev družinskega podjetja, inovacije, digitalne inovacije, strateške in razvojne usmeritve ter vizija družinskega podjetja, dolgoročno načrtovanje)
 • Pravni vidiki družinskih podjetij (nasledstvo, prenos premoženja in deležev v podjetju, optimalna pravna organiziranost družinskega podjetja, prednosti in slabosti posameznih formalno-pravnih oblik, zavarovanje družinskega premoženja, družinska ustava)
 • Podporno okolje za družinska podjetja (svetovanje in usposabljanje za družinska podjetja)
 • Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v družinskih podjetjih

Cilji in kompetence

Študentje bodo:

 • Sposobni razlikovati družinska podjetja od ostalih podjetij, jih analizirati , prepoznati prednosti in slabosti družinskih podjetij in predlagati možne izboljšave
 • poznali in analizirali ključne dejavnike ženskega podjetništva v svetu in v Sloveniji ter spoznali in ovrednotili pomen družine kot dejavnika pri odločitvi žensk za podjetništvo
 • razumeli ključne razloge za nastanek konfliktov v družinskih podjetjih, jih ovrednotili (kritično osvetlili, soočili, presodili ideje za možne rešitve), kreirali predloge izboljšav in spoznali nekatera orodja za preprečevanje oz. reševanje konfliktov
 • razumeli pomen načrtovanja prenosa družinskega podjetja iz ene generacije na drugo, analizirali problem nasledstva in s pomočjo sinteze iskali rešitve ter oblikovali predloge izboljšav
 • razumeli pomen inovacij in inovativnosti naslednikov za nadaljnji razvoj in rast družinskih podjetij
 • poznali ter ovrednotili ključne posebnosti dolgoročnega razvoja družinskega podjetja
 • spoznali glavna orodja za načrtovanje v družinskem podjetju ter jih uporabili in ovrednotili njihove prednosti in slabosti
 • razumeli najpomembnejše elemente pravnega obravnavanja družinskih podjetij ter pomen in vsebino družinske ustave
 • razumeli posebnosti strokovnega dela z družinskimi podjetji
 • razumeli in uporabili kritično refleksijo na rezultate sodelovalnega dela
6
Interno komuniciranje

Predmet Interno komuniciranje obravnava odnose z zaposlenimi ter snovanje, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje komuniciranja znotraj organizacij. Cilj internega komuniciranja je vzpostaviti, razvijati in vzdrževati zdrave in motivirajoče odnose med zaposlenimi, kar je pogoj za delovanje organizacij, doseganje poslovnih ciljev in vizije, uresničevanje organizacijskega poslanstva in navsezadnje za pojavljanje v javnosti, saj so zaposleni najboljši ambasadorji vsake organizacije.

Brez internega komuniciranja ne more in ne obstaja nobena organizacija, brez načrtnega proaktivnega notranjega komuniciranja pa je doseganje uresničevanja poslanstva in vizije ter organizacijskih ciljev zagotovo izjemno oteženo, če že ne onemogočeno. Interno komuniciranje sledi in podpira organizacijsko in poslovno strategijo in zasleduje iste poslovne cilje ter pomeni proaktivno delovanje na podlagi nenehnega opazovanja in analiziranja organizacijskega okolja, upoštevajoč organizacijsko poslanstvo, vizijo in strategijo ter nato njeno izvajanje, kontrolo in vrednotenje. Pri predmetu boste obravnavali tudi organizacijsko kulturo, klimo in vrednote, identificirali bomo glavne komunikacijske metode in dejavnike uspeha (načrtovanje, izvajanje in merjenje učinkov internega komuniciranja) ter se dotaknili tudi etičnega vidika internega komuniciranja ne le s teoretičnega vidika, temveč tudi s primeri iz prakse.

Vsebina

 1. Organizacijsko okolje in vpliv na organizacijsko komuniciranje
 • vpliv zunanjega okolja na sistem in poslanstvo internega organizacijskega komuniciranja
 • analiza deležnikov organizacije in način tvorjenja vrednosti za deležnike
 • organizacijska kultura, organizacijska klima in interno komuniciranje
 • etika internega komuniciranja
 1. Poslanstvo internega organizacijskega komuniciranja
 • opredelitev poslanstva, namenov in ciljev
 • umestitev funkcije internega komuniciranja v organizacijsko strukturo
 • določanje politike in strategije internega komuniciranja
 • ovire in pasti
 • interno komuniciranje = tvorjenje pomenov za zaposlene
 • repozicioniranje in organiziranje IK v organizacijski strukturi sodobnih organizacij
 1. Vloga vodij in menedžerjev v internem komuniciranju
 • menedžersko in interno komuniciranje
 • kritične komunikacijske kompetence vodij
 • komunikacijske vloge managementa
 1. Upravljanje organizacijskega komuniciranja
 • modeli internega komuniciranja
 • standardi internega komuniciranja
 • segmentiranje interne javnosti
 • slog internega komuniciranja
 • strateško načrtovanje internega komuniciranja
 • strategije internega komuniciranja
 • izbira tehnik internega komuniciranja, komunikacijskih orodij in poti
 • osebno in tehnološko posredovano komuniciranje
 1. Raziskovanje, merjenje in analiza učinkov organizacijskega komuniciranja
 • komunikacijski pregled
 • vrednotenje in ocenjevanje (evalvacija) internega komuniciranja in programov internega komuniciranja
 1. Specifične prakse internega komuniciranja
 • komuniciranje in upravljanje sprememb
 • upravljanje konfliktov, krizno komuniciranje in komuniciranje slabih novic
 1. Sodobni trendi in vpliv informacijskih tehnologij na razvoj in sistem internega komuniciranja
 • Web 2.0, družbeni mediji
 • snovanje in upravljanje intranetov

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobni analize in sinteze temeljnih vprašanj in izzivov za načrtovanje, oblikovanje in merjenje politike, strategije, taktik in tehnik internega organizacijskega komuniciranja;
 • razumeli teoretične koncepte upravljanja internega organizacijskega komuniciranja;
 • sposobni kritične refleksije in obvladovanja komunikacijskih kompetenc internega organizacijskega komuniciranja za delovanje v mednarodnem multikulturnem okolju;
 • sposobni upravljanja organizacijskega internega komuniciranja kot sredstva za doseganje konkurenčne prednosti in vzdržno doseganje poslovne uspešnosti;
 • razumeli in bodo sposobni uporabe ključnih teoretičnih načel pri razvoju in implementaciji strategij v politiki in praksi upravljanja internega organizacijskega komuniciranja;
 • obvladali metodološke pristope za preučevanje dejavnikov, ki vplivajo na komuniciranje z in med zaposlenimi;
 • sposobni prepoznavanja ključnih okoljskih izzivov in njihove inovativne izrabe pri oblikovanju strategij upravljanja internega organizacijskega komuniciranja;
 • sposobni uporabe sistemov in modelov organizacijskega internega komuniciranja za podporo strateškemu upravljanju organizacij;
 • sposobni analiziranja in merjenja ter raziskovanja vplivov organizacijskega komuniciranja na poslovno uspešnost, organizacijsko mikroklimo, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih.
6
Javna uprava in poslovanje javnega sektorja

Z javno upravo in z vsem, kar je z njo povezano, se srečujemo vsak dan. Javna uprava je tista, ki sprejema predpise, jih izvaja in poskrbi za sankcije, če predpisov ne upoštevamo. Javna uprava zagotavlja delovanje države, življenje v njej in uresničevanje naših pravic. Hkrati pa imamo do države tudi obveznosti – javna uprava bo poskrbela, da jih bomo izpolnili.

Javna uprava je torej izjemno aktualno področje. Pa natančno vemo, kateri so organi javne uprave? In kateri organi državne uprave? Kako so organizirani? Kako delujejo in kakšne so njihove pristojnosti? Kaj pa delajo občine in kakšna je njihova organizacija? Zakaj so javna naročila tako pomembna? Kaj so upravni postopki? Kako se vodijo? Kaj moramo vedeti, ko se znajdemo kot stranka v nekem upravnem postopku? Pri tem predmetu si boste lahko odgovorili na ta vprašanja.

Vsebina

Splošni pojmi

 • Temeljne teorije in pojmi s področja sistema državne uprave, lokalne samouprave in javnih služb
 • Javni interes kot osnova za javnopravno urejanje in delovanje
 • Teritorialni, organizacijski in funkcionalni vidiki izvrševanja nalog državne uprave
 • Pravne osebe javnega prava in njihove osnovne značilnosti
 • Nadzor nad delovanjem javnega sektorja

Državna uprava

 • Organizacija izvršilnih in upravnih organov ter njihova medsebojna razmerja
 • Financiranje državne uprave
 • Temeljne funkcije vlade in upravnih organov
 • Temelji pravne ureditve javnih služb v Sloveniji

Javne službe

 • Javne službe na področju negospodarstva
 • Gospodarske javne službe in način njihovega izvajanja javnih služb (režijski obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje, koncesionirana gospodarska javna služba, vlaganje javnega kapitala)
 • Financiranje javnih služb

Lokalna samouprava

 • Ustavne in zakonske osnove ureditve lokalne samouprave v Sloveniji
 • Občine (nastanek, notranja členitev, organi, volitve)
 • Organizacija in delovanje občinske uprave
 • Financiranje občin
 • Pokrajine
 • Problematika skladnega regionalnega razvoja

Temelji ureditve delovnih razmerij in plačilnega sistema v javnem sektorju

 • Pregled predpisov, ki se nanašajo na delovna razmerja v javnem sektorju
 • Temelji ureditve plačilnega sistema

Vrste nadzora nad delovanjem javnega sektorja

 • Vrste nadzora
 • Zunanji in notranji nadzor
 • Sodni nadzor

Javna naročila

 • Zakonska ureditev področja javnih naročil
 • Prikaz konkretnih postopkov oddaje javnega naročila
 • Revizija postopkov oddaje javnega naročila
 • Pogodbena razmerja v javnem sektorju in z javnim sektorjem

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • pridobili znanje o temeljnih pojmih s področja uprave in javnih naročil;
 • usvojili podrobnejša znanja o organizaciji in delovanju sistema državne uprave, javnih služb in sistema lokalne samouprave;
 • spoznali organizacijo izvršilnih in upravnih organov, organov lokalne skupnosti ter njihova medsebojna razmerja;
 • seznanili z delovnim področjem ministrstev in drugih organov državne uprave;
 • razumeli bistvo delovanja javnih služb ter načine in statusno pravne oblike njihovega izvajanja;
 • se znašli pri iskanju predpisov, ki pozitivno pravno urejajo obravnavano problematiko;
 • se naučili opravljanja nalog v zvezi z delovnimi razmerji v javni upravi in spoznali specifičnosti, po katerih se ta razmerja razlikujejo od delovnih razmerij v gospodarskih dejavnostih;
 • spoznali in razumeli bistvo financiranja državne uprave, lokalne samouprave in javnih služb;
 • razumeli smisel in bistvo javnih služb in načine njihovega izvajanja;
 • razumeli bistveni namen pravnih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja;
 • se seznanili z javnimi naročili in zakonodajo s tega področja;
 • se usposobili za vodenje postopkov javnih naročil, priprave razpisne dokumentacije, izvedbe postopka izbire najboljših ponudnikov, revizijskih postopkov;
 • znali aplicirati teoretična znanja s področja javne uprave in poslovanja javnega sektorja v okviru svojih pristojnosti v poslovni praksi;
 • si razvili samozavest za komuniciranje z organizacijami v javni upravi;
 • se usposobili za ustrezno presojo in razumevanje dogajanj v okolju, pomembnih za nemoteno tekoče delo;
 • si razvili iznajdljivost, natančnost, pozitiven odnos do delovnih obveznosti, poštenost.
6
Medkulturni menedžment

Kaj je različnost? Kaj je medkulturnost? Kako, če sploh, medkulturnost vpliva na poslovni svet in delovanje v njem? Vse to so vprašanja, ki si jih danes, ko je svet postal globalna vas, moramo zastaviti in nanje tudi znati odgovoriti. Odsotnost ali pomanjkanje medkulturnih kompetenc pri sodobnih menedžerjih ni le družbeno nesprejemljivo, ampak lahko vodi v velike izgube in dolgoročno škodo v mednarodnem poslovanju, zato je pomembno razumevanje multikulturnosti v poslovnem kontekstu. Večkulturna zavest, občutljivost (dojemljivost), spoštovanje zgodovine, vrednot, izkušenj, vedenjskih vzorcev, interakcij, ki vplivajo na razumevanje družbenih skupin, ki se razlikujejo po rasi, etnični pripadnosti, veri, družbenoekonomskem položaju in psihofizičnih lastnostih; kulturni stereotipi, regionalne posplošitve in individualne lastnosti menedžerjev znotraj posameznih poslovnih kultur; uspešno komuniciranje v medkulturnem poslovnem kontekstu; vloga večkulturnega menedžerja v podjetju je le nekaj tem, ki se jih boste poglobljeno dotaknili prav pri predmetu.

Vsebina

 1. Opredelitve glavnih kategorij medkulturnega menedžmenta
  • Multikulturna zavest  - razumevanje, občutljivost (dojemljivost), spoštovanje zgodovine, vrednot, izkušenj, vedenjskih vzorcev, interakcij, ki vplivajo na razumevanje družbenih skupin, ki se razlikujejo po rasi, etnični pripadnosti, veri, družbeno-ekonomskem položaju in psiho-fizičnih lastnostih.
  • Odsotnost ali pomanjkanje medkulturnih kompetenc pri sodobnih menedžerjih ni le družbeno nesprejemljivo, ampak lahko vodi v velike izgube in dolgoročno škodo v mednarodnem poslovanju. 
  • Razlika med kulturo multinacionalni družb (kot posebne podjetniške kulture)  in regionalno/nacionalno kulturo.
  • Kulturni stereotipi, regionalne posplošitve in individualne lastnosti menedžerjev znotraj posameznih poslovnih kultur.
 2. Glavne značilnosti pomembnejših poslovnih kultur v svetu:
  • Skandinavske države, Nemčija, Avstrija, Švica.
  • Velika Britanija, ZDA, Kanada, Avstralija.
  • Francija, Italija, Španija, Portugalska, Grčija, Turčija.
  • Srednja in JV Evropa.
  • Arabske države, Izrael, Bližnji in Srednji Vzhod (Magreb, Mašrek).
  • Japonska, Kitajska, Indija, JV Azija.
  • Rusija, Ukrajina, srednja Azija.
  • Srednja in južna Amerika.
  • Subsaharska Afrika.
 3. Uspešno komuniciranje v medkulturnem poslovnem kontekstu
  • Vzpostavljanje prvih stikov.
  • Trgovsko sodelovanje.
  • Intenzivnejše, dolgoročno sodelovanje: prevzemi in skupne naložbe, skupno RR delo, idr.
 4. Medkulturni menedžment
  • Strokovna priprava vodilnih menedžerjev.
  • Optimalna kadrovska politika.
  • Izobraževanje in strokovno usposobljenih vodilnih menedžerjev in ostalega osebja za delovanje v multikulturnih delovnih okoljih.
  • Vloga multikulturnega menedžerja v podjetju.
  • Medkulturni menedžment v razreševanju kriznih situacij

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali pojem kulture v kontekstu mednarodnega poslovanja;
 • se seznanili z glavnimi značilnostmi arhetipov poslovnih kultur v sodobnem svetu;
 • se seznanil z elementi multikulturnega menedžmenta in pridobi kompetence potrebne v različnih poslovnih kontekstih: upravljanje in produktivno delovanje v večnacionalnih delovnih teamih; medkulturni vidiki v prevzemih in združevanju podjetij ter pri naložbah v podjetjih, ki delujejo v drugih kulturah; mednarodno poslovanje (izvozno-uvozni posli, industrijska kooperacija, agentsko-zastopniški posli, skupno raziskovalno-razvojno delo, drugo);
 • obvladali medkulturne vidike pri vzpostavljanju novih poslovnih stikov;
 • obvladali medkulturne vidike pri poslovnih pogajanjih;
 • dobili vpogled v informacijske vire o glavnih poslovnih kulturah v svetu;
 • razumeli multikulture in specifike poslovanja v medkulturnem kontekstu;
 • sposobnosti vzpostavljanja poslovnih stikov s predstavniki glavnih poslovnih kultur v sodobnem svetu;
 • sposobnosti sodelovati v multikulturnem delovnem teamu v lastnem podjetju ali na ravni mednarodnega poslovanja;
 • razvijati pozitivnega odnosa do dela in odgovornost.
6
Menedžment dogodkov

Dogodki so neke vrste komunikacijska modna muha, ki pa ima že zelo »stara krila«. Rituale in prireditve v smislu kruha in iger zasledimo bistveno pred pojavom tiskanih, avdiovizualnih in elektronskih medijev. Dogodek je že od nekdaj najpomembnejši način množičnega komuniciranja, saj mu učinek spektakla in druženja daje veliko moč pri vplivanju na čustva in naravnanost udeležencev. Dogodki so bili vedno povezani z zabavo, močjo in vplivom.

Dogodki so danes že močno prerasli svoje prvotne oblike srečanj ali sejmov. Na vedno bolj konkurenčnih trgih tako tudi v gospodarstvu odkrivamo priljubljenost in moč dogodkov, ki so pridobili pomembno mesto v komuniciranju organizacijskih sporočil. Dogodki s svojim bistvom, srečevanjem ljudi, predstavljajo komunikacijsko orodje.

Pri predmetu bosta vsekakor do izraza prišli vaša kreativnost in inovativnost. Pridobljeno znanje pa boste lahko uporabili tudi pri dogodkih v zasebnem življenju, zagotovo bodo rojstnodnevne zabave mnogo bolj pestre, ali nasprotno, službeni dogodki manj resni.

Vsebina

 1. Uvod v menedžment dogodkov
  • Definicija menedžmenta dogodkov,  okvir predmeta, cilji predmeta
 2. Vrste dogodkov:
  • Po obliki
  • Po ciljni skupini
  • Po interesih/namenih
  • Poslovni protokol
  • Naloge, aktivnosti
  • Poslovna etika in etiketa
 3. Načrtovanje in priprava scenarija dogodka
  • Načrt aktivnosti: študija primernosti; postavljanje ciljev in nalog
  • Organizacijska shema poteka dogodka; sestava pravil; zbiranje podatkov
  • Izbira sodelavcev; sklepanje dogovorov in pogodb; izogibanje težavam in koordinacija; oblikovanje in prestavitev predloga
 4. Načrtovanje in pridobivanje potrebnih sredstev
  • Finančni načrt, analiza stroškov
  • Določanje nagradnega sklada
  • Pridobivanje sredstev, sponzorstev (priprava načrta iskanja sponzorstev, mreženje …)
 5. Koordinacija dogodka
  • Oblikovanje kreativnih elementov; terminsko usklajevanje aktivnosti; razporeditev lokacij in nadzor
  • Spremljanje in analiza prijav in prihodov (domačih in tujih gostov)
  • Zagotavljanje varnosti; protokol; koordinacija govornikov in drugih aktivnost za maksimalni učinek
  • Zagotavljanje hrane in pijače; zagotavljanje potrebnih materialov.
  • Delo z VIP gosti
 6. Odkljuknica
 7. Marketing dogodka
  • Marketinška strategija dogodka
  • Priprava marketinškega načrta; določitev ključnih promocijski sporočil in aktivnosti, pošiljanje vabil; določitev in razporejanje potrebnih sredstev; publiciranje dogodka
  • Merchandising; embalaža in pospeševanje prodaje; oblikovanje strategijo PR
  • Spremljava tržnih raziskav; metode merjenja tržnih aktivnosti
 8. Korporacijski menedžment dogodkov
  • Integrirani korporacijski dogodki; organizacija lokalnih in globalnih dogodkov; tipični dogodki
  • Dogodki kot korporacijski motivatorji; vodenje pomembnih korporacijskih dogodkov; razvoj korporacijskih dogodkov; organizacija nastanitev
  • Pogajana glede stroškov in prihodkov; menedžment stroškov
 9. Odnosi z javnostmi
  • Sponzorji
  • Interno komuniciranje; Imidž
  • Tisk in poročanje; odnosi s strankami
  • Najem in dogovori s fotografi
  • Dostava potrebnih materialov medijem (tisk, radio, TV, internet)
  • Organizacija seminarjev, razstav, interna glasila in obvestila, brošure, posebne izdaje
 10. Vrednotenje uspešnosti ter merjenje učinkovitosti dogodka
 • Tehnike vmesnega in končnega vrednotenja in nadzora, priprava končnega poročila

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje pomena organiziranja poslovnih dogodkov v nacionalnem in mednarodnem prostoru;
 • sposobnost opredelitve osnovnih značilnosti dogodka v smislu razlikovanja družabnih in poslovnih dogodkov ter njihove uporabnosti v tržno-komunikacijskem spletu;
 • obvladovanje poslovnega bontona in protokola posameznega dogodka;
 • kreativno razmišljanje za uspešno in učinkovito implementacijo dogodka v komunikacijskih načrtih za svoje deležnike;
 • razumevanje koncepta poslovnega dogodka, njegovega vpliva na uspešnost upravljanja odnosov z deležniki  in sposobnost njegove implementacije v komunikacijski splet;
 • poznavanje nujnih sestavnih elementov organizacijskega načrta (team, finance, vsebina …) ter sposobnost kritične presoje pri vsebinski in praktični zasnovi ter izvedbi;
 • obvladovanje kompleksnosti organizacije dogodka (pred, med in po dogodku) z namenom doseganja zastavljenih ciljev tega orodja komuniciranja;
 • sposobnost uporabe zlatih pravil komuniciranja ter ovrednotenje njihovega pomena pri pripravi dogodka kot enega od orodij komunikacije organizacije;
 • razumevanje odnosov med poslovnostjo in etiko v organizacijah;
 • sposobnost nenehnega učenja in uvajanja novosti v svoje delo.
6
Menedžment kakovosti v izobraževanju

Zagotavljanje doseganja enakovrednih standardov kakovosti in standardov znanj med različnimi organizacijskimi oblikami in izvedbenimi posebnostmi je ključno za vsako organizacijo, ki je vpeta v upravljanje izobraževanja. Na menedžment kakovosti v izobraževanju vplivajo tako trendi in usmeritve v izobraževanju, ki oblikujejo smernice, kot različni pristopi h kakovosti na področju primarnega, sekundarnega in terciarnega izobraževanja. Pri predmetu ne bomo pozabili niti na različne deležnike (npr. študente), ki prav tako nosijo svoj delež k prispevku za dvig kakovosti izobraževanja, in sicer v širšem okviru vseživljenjskega izobraževanja.

Vsebina

 • Pomen in razvoj kakovosti ter celovitega obvladovanja kakovosti
 • Pomen vodenja kakovosti v izobraževanju
 • Orodja, metode in tehnike vodenja kakovosti (nekateri znani modeli kakovosti v izobraževanju)
 • Uvajanje in menedžeriranje sistema vodenja kakovosti v organizacijo (benchmarking, evalvacija, samoevalvacija …)

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli pomen in razvoj kakovosti ter celovitega obvladovanja kakovosti;
 • razumeli pomen menedžmenta kakovosti v izobraževanju;
 • razumeli in uporabili orodja, metode in tehnike vodenja kakovosti na različnih ravneh;
 • spoznali različne sisteme kakovosti;
 • poznali in razumeli obstoječe modele kakovosti na področju izobraževanja;
 • uporabili obstoječe modele kakovosti na področju izobraževanja;
 • spodbujali uvajanje sistema vodenja kakovosti v organizacijo;
 • sposobni voditi in koordinirati sistem vodenja kakovosti v organizaciji;
 • obvladovali kakovost pri vsakdanjem delu;
 • razvijali kritično razmišljanje in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju;
 • sposobni timskega dela.
6
Nevromarketing

Nevromarketing so raziskovalne aktivnosti, kjer se uporabljajo metode in tehnologija nevroznanosti. Na splošno nevromarketing rešuje enake težave, kot jih rešujejo tradicionalne raziskovalne metode in to je, kako naj oglaševalci najkoristneje zapravijo oglaševalska sredstva za najvišji učinek, pri čem bodo kar najbolje sporočali vrednote ponujenih produktov. Nevromarketing je torej zgolj nov način merjenja ali in kako marketinški stimuli deluje na respondenta in njihovo interpretacijo.

V akademskih vodah nevroznanstvenemu raziskovanju to, kako marketinški dražljaji vplivajo na naše možgane in posledično na naše odločitve, imenujemo potrošniška nevroznanot. Raziskujemo pozornost, zavest in podzavest, učenje in spomin, emocije in občutke. Aplikacija nevroloških orodij in znanj v praksi je komercialna različica potrošniške nevroznanosti in se imenuje nevromarketing.

Vsebina

 1. Osnove in temeljna načela nevromarketinga in kognitivne nevroznanosti.
 2. Zaznavni, spoznavni in emocionalni procesi, ki vplivajo na odločitve in nakupno vedenje potrošnikov (racionalni vs. intuitivni procesi, zavestni vs. nezavedni procesi, ključni sistemi/mehanizmi v možganih, ki so povezani z zaznavanjem, presojanjem in odločanjem potrošnikov).
 3. Orodja in tehnike za raziskovanje in merjenje odzivov potrošnikov na dražljaje (eye-tracking, EEG, fMRI itd.).
 4. Primerjava raziskovalnih orodij in tehnik kognitivne nevroznanosti s klasičnimi orodji in tehnikami trženjskega raziskovanja (ankete, intervjuji, fokusne skupine).
 5. Uporaba spoznanj kognitivne nevroznanosti v marketingu (razvoj embalaže in pozicioniranje izdelkov v trgovini, priprava učinkovitih oglasov in sporočil, razvoj novih izdelkov itd.).
 6. Nevromarketing in etika.

Cilji in kompetence

 • celovito razumevanje procesov, dejavnikov in mehanizmov, ki vplivajo na zaznavanje, presojanje, doživljanje in vedenje potrošnikov;
 • analiza in argumentacija različnih pristopov za merjenje in napovedovanje zaznavanja, presojanja, doživljanja in vedenja potrošnikov;   
 • poznavanje temeljnih orodij/tehnik merjenja nevrofiziološke aktivnosti in evaluacija potenciala teh orodij kot podlage za sprejemanje poslovnih odločitev na področju marketinga;
 • sposobnost uporabe in kritične refleksije spoznanj kognitivne nevroznanosti pri načrtovanju in vrednotenju marketinških projektov;
 • razumevanje pomena informacijskih tehnologij in njihove uporabe za uresničevanje marketinških ciljev;
 • sposobnost kritične presoje in sinteze spoznanj različnih disciplin za sprejemanje marketinških odločitev.
6
Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost

Družbena odgovornost podjetij je delovanje podjetja v korist podjetja samega in vseh njegovih deležnikov. Z družbeno odgovornim ravnanjem si podjetja oz. organizacije gradijo ugled. Vprašanje ugleda pa je močno povezano tudi s pravilnim komuniciranjem družbeno odgovornih ravnanj. Če pogledamo razvoj v zadnjem letu, lahko trdimo, da družbena odgovornost zavzema vedno več prostora tudi v medijih in korporacijah. Kaj to je in kako je povezano z odnosi z javnostmi, boste spoznali pri vsebinah tega predmeta, pri čemer se boste seznalili z najboljšimi družbeno odgovornimi projekti v Sloveniji in v tujini.

Vsebina

 1. Družba, kultura in komuniciranje
  • posamezniki, skupine in poslovna kultura
  • déležniki in delničarji
  • vloga organizacij v družbi
  • družbena pričakovanja od organizacij (družbeno dovoljenje za delovanje)
  • komuniciranje, organizacija in družba
 2. Procesi odnosov z javnostmi
  • analiziranje in raziskovanje organizacijskega okolja/identificiranje problema/opredelitev namena in komunikacijskih ciljev/segmentacija javnosti
  • načrtovanje komunikacijskih programov
  • delovanje in komuniciranje
  • merjenje uspešnosti komunikacijskih programov, spremljanje in nadzorovanje rezultatov
 3. Etični vidiki odnosov z javnostmi
  • vloga in pomen odnosov z javnostmi v organizacijah
  • vloga in pomen odnosov z javnostmi v družbi
  • aktualno stanje v Sloveniji in EU
 4. Odgovornost in družbena odgovornost
  • opredelitev pojmov
  • kategorije družbene odgovornosti
  • elementi in načela družbene odgovornosti podjetij
  • vloga praktikov s področja odnosov z javnostmi v družbeni odgovornosti
 5. Integriranje družbenih pričakovanj v organizacijo
  • opredelitev temeljnih pojmov: trojna bilanca, družbeni dogovor, družbeno dovoljenje za delovanje
  • medsebojna razmerja in soodvisnost  med organizacijami in njihovim okoljem
  • komuniciranje družbene odgovornosti: procesi, načini, pomen
  • upravljanje odnosov z deležniki
 6. Institucionalizacija odnosov z javnostmi in družbene odgovornosti v organizacijah
  • odnosi z javnostmi kot procesni del družbene odgovornosti
  • regulativne, normativne in kognitivne institucije odnosov z javnostmi in družbene odgovornosti
  • vpetost odnosov z javnostmi in družbene odgovornosti v druge organizacijske funkcije

       7. Procesi institucionalizacije odnosov z javnostmi in družbene odgovornosti v organizacijah

Cilji in kompetence

Študentje bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali in razumeli dinamično razmerje med posamezniki, (poslovnimi) organizacijami in družbo ter med organizacijami in njihovim notranjim in zunanjim okoljem;
 • razumeli bodo pomen in vlogo odnosov z javnostmi in njihovo povezanost z vzpostavljanjem vzajemnih in koristnih odnosov znotraj organizacij in v družbi;
 • spoznali in razumeli osnove odnosov z javnostmi;
 • razumeli bodo koncepte »déležnikov«, »javnosti«, »trojne bilance«, »družbenega dogovora« in »družbenega dovoljenja za delo« ter njihove implementacije v praksi;
 • spoznali bodo povezavo med odnosi z javnostmi in družbeno odgovornostjo v kontekstu »družbenega dogovora« in »družbenega dovoljenja za delo«;
 • razumeli in prepoznali bodo načela družbene odgovornosti ter vključevanja déležnikov v poslovanje organizacij;
 • spoznali in razumeli etična načela v poslovanju (korporativno upravljanje) in odnosih z javnostmi tako, da jih bodo lahko implementirali v praksi;
 • razvili bodo kritično distanco ter analitične in raziskovalne zmožnosti za odkrivanje vzajemne povezanosti med organizacijami in njihovim okoljem ter komuniciranja družbene odgovornosti;
 • usposobili se bodo za prepoznavanje, načrtovanje in vrednotenje  dejavnosti in pobud družbene odgovornosti v povezavi z odnosi z javnostmi.
6
Organiziranje kakovosti življenja

Zdrav način življenja je vrednota, ki bi morala vsakemu posamezniku pomeniti eno od prioritet v življenju. Predmet Organiziranje kakovosti življenja je namenjen seznanitvi s področjem zdravja in zdravega življenja. Spoznali boste osnovne teoretske koncepte, analizo trenutnega stanja v Sloveniji in po svetu, se seznanili z izbranimi področji javnega zdravja ter analizirali dobre prakse preventivnih ukrepov za zdravo življenje in razvijali lastne projektne zamisli.

Vizija predmeta je seznaniti študente z zgoraj omenjenimi vsebinami in jim podati osnovna znanja za reševanje izzivov na področju zdravja in ukrepov za zdravo življenje.

Vsebina

 1. Življenjska obdobja in psihološki problemi:
  • Družina, vloge, dinamika
  • Moški/Ženska odnos
  • Partnerstvo
  • Starševstvo
  • Nasilje
  • Otroci kot žrtve nasilja in zlorabe moči
  • Spolne zlorabe, žrtve in storilci
  • Zlorabe moči, vrste in zaščita v kasnejših obdobjih
  • Asertivnost in asertivni trening
  • Problemi staranja
  • Krizna srednja leta
  • Življenjske izgube
  • Procesi žalovanja
  • Oblike pomoči in samopomoči
 2. Obvladovanje stresa:
  • Življenjske situacije ogroženosti, škode in nenadnih zasukov
  • Zdravju škodljive navade in življenjski slog
  • Spreminjanje navad
  • Pozitivni življenjski slog, optimizem
  • Individualne in skupinske oblike pomoči
  • Kognitivno-vedenjske oblike pomoči
  • Sprostitvene tehnike
  • Tehnike vizualizacije
  • Terapevtske tehnike imaginacij
 3. Ko pridejo bolezni:
  • Motnje prehranjevanja in organizirana pomoč: prenajedanje in zvišana telesna teža, bulimija, anoreksija. Vzroki in pojavnost.
  • Možnost organizirane pomoči.
  • Psihosomatske motnje in bolezni kot posledica zdravju škodljivega življenjskega sloga in navad.
  • Možnost samopomoči in organizirane psihološke in psihosocialne pomoči.
  • Kronične bolezni in kvaliteta življenja z njimi.
  • Hospitalizacija in pojavi naučene nemoči bolnika.
  • Bolnik in stresne situacije, povezane z preiskavami in terapevtskimi posegi. Organizirana priprava na operacijo.
  • Akutna in kronična bolečina.
  • Bolečina kot posledica stalnih napetosti in stresov.
  • Organizirana pomoč in samopomoč pri akutni bolečini.
  • Organizirana, interdisciplinarna pomoč pri kroničnih bolečinskih stanjih.
  • Komunikacija. Terapevtska komunikacija. Aktivno poslušanje. Rogersova nedirektivna metoda pomoči.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • se seznanijo s celostnim, biopsihosocialnim modelom zdravja in bolezni;
 • spoznajo številne prednosti celostnega pristopa k reševanju problemov zdravja in bolezni glede na obstoječ biomedicinski model;
 • z usvojenim psihološkim znanjem zmorejo razumevati zvezo med človekovimi navadami in  prevladujočim življenjskim slogom ter problemi zdravja kot tudi bolezni;
 • zmorejo razumeti in organizirati psihosocialno pomoč različnim ogroženim skupinam prebivalstva;
 • usvojijo znanja in spoznajo pomen ustrezne komunikacije, še posebno pa terapevtske komunikacije in aktivnega poslušanja in ustreznega nudenja socialne podpore in pomoči posamezniku v stiski, povezane s psihofizičnim zdravjem ali boleznijo;  
 • so zmožni analitično-sintetičnega razumevanja družbenih pojavov glede na njegov pomen in možnosti posameznika za skladen psihofizični razvoj;
 • so zmožni kritične presoje obstoječe družbene mreže oskrbe in pomoči posamezniku v stanju porušenega psihofizičnega ravnovesja in predlagati nove oblike pomoči; 
 • so zmožni kritično in celovito razumeti in ovrednoti posameznikovo skrb za ohranjanje zdravja z vidika interesov družbene skupnosti;
 • so zmožni svoja spoznanja in videnja psihosocialnih pojavov in oblik pomoči argumentirano posredovati drugim osebam in skupinam in doseči soglasje v postavitvi ciljev, reševanju problemov, v organiziranem in  celovitem  pristopu k reševanju problemov zdravja in bolezni;
 • na osnovi pridobljenih znanj, opažanj in spoznanj so zmožni slediti tudi interesom ohranjanja in krepitve lastnega zdravja, spoznati prednosti načel permanentnega učenja in jim v praksi tudi slediti kot težiti k lastni neprestani skrbi za osebnostno rast;
 • razvili kreativnosti in prilagodljivost;
 • razvili pozitivni odnos do dela.
6
Osebni menedžment in komunikacija

Z izzivi osebnega menedžmenta se srečujemo vsakodnevno. Pa navedimo samo nekatere: Kako si organizirati čas, da bomo pri delu in v zasebnem življenju čim bolj učinkoviti in zadovoljni? Kako se spoprijemati s stresnimi situacijami? Kako učinkovito komunicirati? Kako učinkovito reševati konflikte? Kako čim učinkoviteje usvajati nova znanja in veščine ter kako razmišljati in delovati bolj ustvarjalno? Kako čim bolje uresničevati svoje cilje?

Študenti boste pri tem predmetu razvili različne kompetence, in ne samo razumeli pomena dejavnikov, ki določajo osebnost, in pridobili znanje za razumevanje duševnih procesov, temveč se boste seznanili s temeljnimi pojmi poslovne in socialne psihologije v poslovni organizaciji ter pridobili znanje za spoznavanje socialnega vedenja v organizacijah.

Vsebina

Temelji poslovne psihologije

 • Socialna psihologija poslovne organizacije
 • Organizacija in posameznik kot osebnost

Osebnost

 • Osebnostne lastnosti in medosebne razlike
 • Struktura osebnosti
 • Samopodoba

Duševni procesi

 • Motivacija
 • Čustvovanje (čustvena inteligenca, samomotivacija)
 • Mišljenje (ustvarjalno, pozitivno, tehnike, porajanja idej, obvladovanje sprememb)

Organizacija in posameznik

 • Socialno vedenje v poslovnih organizacijah
 • Vloge in konflikti vlog
 • Uspešna poslovna organizacija

Poslovna klima

 • Značilnosti poslovne klime
 • Objektivni in subjektivni vidiki poslovne klime
 • Klima in stališča
 • Zadovoljstvo z delom
 • Motivacija
 • Klima in kontakti
 • Kultura poslovne organizacije
 • Teoretični modeli in empirični pristopi pri raziskovanju socialne moči posameznika

Vrednote

 • Definicija in oblikovanje vrednot
 • Vrednote kot motivacijski cilji in vodila

Vodenje samega sebe

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

Študenti:

 • Razumejo pomen dejavnikov, ki določajo osebnost.
 • Pridobijo znanje za razumevanje duševnih procesov.
 • Pridobijo znanje za spoznavanje socialnega vedenja v organizacijah.
 • Znajo uporabljati tehnike za spodbujanje ustvarjalnosti in samomotivacijo.
 • Spoznajo vrednote in njihovo motivacijsko vlogo.
 • Razvijejo spretnosti spoprijemanja s ključnimi stresorji v njihovem življenju.
 • Spoznajo pomen sistematičnega načrtovanja lastne kariere.
 • Razvijejo oziroma izboljšajo svoje sposobnosti samorefleksije, komuniciranja, reševanja konfliktov ter učenja.
6
Podjetništvo in kultura podjetja

Podjetništvo ima pomembno vlogo pri pospeševanju gospodarske rasti in ustanavljanju novih delovnih mest v vsaki državi. Pogosto je povezano z malimi in srednje velikimi podjetji. Če vemo, da so ta med podjetji v Sloveniji daleč najštevilnejša in da tudi z vidika dejavnosti prevladujejo na vseh področjih, potem vemo, da je razumevanje podjetništva v današnjem poslovnem svetu zelo pomembno.

Pri predmetu Podjetništvo in kultura podjetja boste spoznali temeljne koncepte in značilnosti sodobnega podjetništva, kakšno vlogo in pomen ima podjetništvo za gospodarstvo in družbo, spoznali procese, povezane s podjetništvom, ter proučevali etične in moralne vidike podjetništva, ki so v današnji družbi izjemno pomembni. 

Predmet bo usmerjen ne le v teorijo, temveč predvsem v razvijanje podjetniške kulture in podjetniškega duha, ki pomaga raziskovati, prepoznati različne priložnosti, razmišljati ustvarjalno, kritično in drugače.

Vsebina

Podjetništvo, vloga podjetništva in podjetnika, vpliv na gospodarski razvoj

 • Temeljni pojmi in definicije
 • Klasično razumevanje podjetništva
 • Sodobno razumevanje podjetništva
 • Vloga podjetništva v globalni ekonomiji
 • Vloga in razvoj podjetništva v Sloveniji

Podjetnik

 • Temeljne značilnosti in lastnosti podjetnika
 • Podjetniško mišljenje in obnašanje
 • Podjetnik vs. manager
 • Globalni podjetnik
 • Podjetniška etika

Poslovna priložnost

 • Generiranje idej
 • Dizajnerski pristop
 • Prepoznavanje in vrednotenje priložnosti
 • Od ideje do poslovne priložnosti
 • Inovacije

Podjetniški proces

 • Podjetnikova vizija in razvoj vizije podjetja
 • Faze v življenjskem ciklu podjema

Oblike podjetništva

 • Samozaposlitev
 • Rastoče in dinamično podjetništvo
 • Notranje podjetništvo
 • Žensko podjetništvo
 • Družinsko podjetništvo
 • Franšizing
 • Socialno podjetništvo

Podporna infrastruktura za podjetništvo

 • podjetniški ekosistem (programi podpore)
 • oblike podporne infrastrukture

Načrtovanje, ustanovitev in zagon podjetja

 • Predhodno ekonomsko, tržno in tehnično-tehnološko vrednotenje priložnosti in potrebnih virov in sredstev
 • Izbor pravne oblike in organizacije podjema
 • Inovativni poslovni model za novo podjetje
 • Poslovni načrt na eni strani
 • Pitch
 • Kako zmanjšati tveganje

Ime, pojem kulture in morale nasploh, predvsem pa v poslovnem svetu

 • vrline vzornega poslovnega obnašanja v sodobnem poslovnem svetu
 • trajnostni razvoj ter družbena odgovornost podjetnika in podjetja

Moralne dileme podjetnika pri poslovanju

 • moralni vidiki nastopanja podjetnika/podjetja v javnosti
 • odnos podjetnika do kupcev, partnerjev, konkurence
 • odnos do domačih običajev v poslovnem svetu

Cilji in kompetence

Študentje bodo:

 • spoznali osnovne pojme in definicije podjetništva, vključno z oblikami podjetništva, ter vlogo podjetništva za gospodarski razvoj;
 • poznali pomen in značilnosti podjetniškega ekosistema in delovanja podporne infrastrukture za spodbujanje podjetništva;
 • spoznali vseh pet sestavin podjetniškega procesa: podjetnika, podjetniško priložnost, ustvarjalnost in inoviranje, sredstva in vire za zagotavljanje sredstev in podjetniško okolje, in njihovo vlogo v praksi;
 • sposobni razlikovati posamezne faze podjetniškega procesa od generiranja ter vrednotenja idej do razvoja podjema do zrelosti in definirati osnovne značilnosti posameznih faz rasti podjetja;
 • razumeli kako od ideje do poslovne priložnosti;
 • spoznali pomen razvoja inovativnih poslovnih modelov za nova podjetja;
 • spoznali pomen načrtovanja podjema in kako oceniti potencial uspeha;
 • razlikovali med poslovnim načrtom na eni strani ter tradicionalnim poslovnim načrtom za novi podjem;
 • razumeli vlogo trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti podjetja in podjetnika ter pomen kulture in morale v poslovnem svetu;
 • samo-spoznali in se kritično ozrli na lastne podjetniške sposobnosti.
6
Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog - prvi tuji jezik I (ang., nem., ita.)

Pred nekaj leti je bilo znanje angleškega ali kakega drugega svetovnega jezika zaželeno, danes pa je za vstop na trg dela nujno. Delodajalci ne gledajo več le na strokovno izobrazbo, vedno pomembnejše je, da kandidati za zaposlitev obvladajo tuje jezike, zlasti na svojem delovnem področju.

Znanje tujega jezika omogoča poslovno komunikacijo po vsem svetu, s poznavanjem drugih tujih jezikov pa lahko prebijete led pri novih poslovnih partnerjih ali si zagotovite dobre temelje za uspešna pogajanja. Znanje tujih jezikov pomeni vašo strokovno kompetenco ne glede na to, ali vodite mednarodni tim ali pa delate kot referent v pisarni – omogoča hitrejše reševanje problemov, morebitnih konfliktov in izzivov, pomeni vaše medkulturne kompetence, saj se poleg jezika učite tudi kulture, običajev, zgodovine.

Pri predmetu se boste seznanili z različnimi poslovnimi kulturami, razvijali prilagodljivost in iznajdljivost v komuniciranju s tujimi poslovnimi partnerji ter čut za medkulturno raznolikost.

Vsebina

Poslovno sporazumevanje

 • Predstavitev sebe in sodelavcev
 • Predstavitev dejavnosti in organizacijske strukture podjetja
 • Predstavitev izdelka oz. primerjava prednosti in slabosti
 • Predstavitev delovnega okolja
 • Poimenovanje administrativnih del in orodij
 • Sporazumevanje po telefonu
 • Organizacija poslovnih obiskov, ekskurzij, seminarjev
 • Delo s strankami

Poslovna korespondenca

 • Poslovna korespondenca (ponudba, povpraševanje, naročilo, opomin, reklamacija)
 • Interna poslovna korespondenca (poročila, protokoli, načrti, zapisniki, dogovori, zapiski)
 • Priložnostna korespondenca (čestitke …)
 • Osebna koresponenca (prošnja za delovno mesto, življenjepis …)

Interkulturna komunikacija

 • Nacionalna identiteta in interkulturna raznolikost
 • Spoznavanje angleško govorečih dežel in interkulturni dialog
 • Sprejem tujih gostov
 • Primerjalna poslovna etika

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • obvladovanje kulture jezika in sporazumevanja v mednarodnem okolju;
 • sposobnost komunikacijske interakcije v poslovnih okoliščinah ob upoštevanju in razumevanju nacionalne identitete in interkulturnih posebnosti; 
 • sposobnost razumevanja in uporabe strokovnega besedišča na področju poslovnega komuniciranja za uresničevanje poslovnih funkcij organizacije v mednarodnem okolju;
 • sposobnost samostojnega vodenje korespondence v jasnem, pravilnem in učinkovitem slogu obvladovanje komunikacijskih veščin za samostojno nastopanje in komuniciranje v globalni družbi;
 • uporabili angleščino kot linguo franco v mednarodnem prostoru;
 • sposobnost samostojnega in učinkovitega dela s strokovno literaturo in slovarji;
 • sposobnost uporabe sodobnih informacijskih virov;
 • sposobnost kritične refleksije in timskega dela;
 • pozitiven odnos do dela in odgovornost za delo.
6
Povezava med mediji, odnosi z javnostmi in marketingom

Že nekaj let spremljamo velike spremembe pri dostopu do informacij, ki so na voljo slehernemu človeku z malo tehnološkega znanja in vsaj osnovno povezljivostjo do spleta. Hitrost internetnih povezav in bogastvo paketov praktično vseh komunikacijskih ponudnikov vse to še pospešuje. Slovenska podjetja pa tudi mediji sicer niso vsi enako hitro in kakovostno pristopili k spreminjanju svojega odnosa do kupcev in do tehnološkega napredka, a so bili prisiljeni slediti trendom, drugače bi bila konkurenčnost vprašljiva.

Udeleženci v marketinškem procesu brez upoštevanja digitalne komponente ne morejo več funkcionirati. Toda, ali ni »digital« samo še ena od platform, sredstev ali kanalov, ki nam pomaga pri uspešnem poslovanju? Zaradi katere je razvoj lahko hitrejši, odnosi s kupci, potrošniki tesnejši in razumevanje trga bolj poglobljeno?

Ker je marketing vse, kar počnemo, brez »digitala« v resnici že dolgo ne moremo, saj nas obkroža na vsakem koraku. Pri predmetu se boste seznanili s tem, kako so se slovenske marketinške agencije prilagodile novemu trendu ter kako so se mediji, naročniki in oglaševalci organizirali v novih razmerah. Študij pri predmetu Povezava med mediji, PR in marketingom vam bo obenem pomagal razumeti vsaj del odnosov, relacij med členi oglaševalskega trikotnika ter čim bolj premišljeno in učinkovito uporabljati orodja, ki so nam na voljo.

Vsebina

V okviru predmeta bo obdelana naslednja vsebina:

 • tehnični in teoretični vidiki družbenih medijev
 • pristopi za sledenje in merjenje učinkov družbenih medijev
 • strateški pristop k vključevanju medijev v online komuniciranje
 • vpliv novic - način komuniciranja z javnostmi -  na spreminjanje prihodnosti organizacije
 • prenos sporočil skozi najrazličnejši spekter novih tehnologij in tehnik, s poudarkom na družbenih medijih
 • tradicionalne in netradicionalne online (nove) tehnologije ter orodja
 • principi in prakse v družbenih medijih
 • uporaba družbenih medijev kot poslovnih in komunikacijskih orodij
 • vpliv družbenih medijev na spremenjeno komunikacijo in interakcijo organizacij s strankami
 • povezanost družbenih medijev s poslovnimi cilji ter celotno komunikacijsko strategijo organizacije
 • vključenost družbenih medijev v različne funkcije sektorjev v organizaciji
 • etični vidiki pri družbenih medijev
 • zakonodajna pravila, varnost in zasebnost pri uporabi družbenih medijev

Cilji in kompetence

Študent bo pri predmetu pridobil naslednje cilje in kompetence:

 • razvil razumevanje principov menedžmenta družbenih medijev kot dela komunikacijske strategije organizacije;
 • sposoben razumeti potrebo po inovativnih pristopih za doseganje učinkovite in uspešne komunikacije organizacije;
 • spoznal uporabo različnih orodij in novih tehnik;
 • učinkovito uporabljal različna orodja družbenih medijev za potrebe učinkovite in  uspešne komunikacije organizacije in njenega poslovanja;
 • znanja za smiselno uporabo online metod merjenja;
 • sposobnost izvajanje dobrih praks v uporabi družbenih medijev z upoštevanjem etičnih, zakonskih varnostnih predpisov ter predpisov s področja varovanja zasebnosti. 
6
Razvoj zaposlenih

Karierni razvoj zaposlenih je ključnega pomena za ohranjanje konkurenčnosti podjetja. Razvoj zaposlenih je sistematičen in nepretrgan proces, s katerim podjetje načrtno razvija tista znanja in kompetence, ki podpirajo zastavljeno vizijo in strateške cilje.

V okviru predmeta boste spoznali in razumeli vlogo, pomen in cilje razvoja zaposlenih za uspešno delovanje organizacij, znali identificirati potrebe po razvoju zaposlenih ter oblikovati, implementirati in evalvirati programe razvoja zaposlenih ter znali analizirati in kritično vrednotili obstoječe prakse na področju razvoja zaposlenih v organizacijah ter predlagati izboljšave.

Vsebina

 1. Temeljna izhodišča razvoja zaposlenih
 • izzivi v okolju in potreba po razvoju zaposlenih
 • opredelitev razvoja zaposlenih
 • vloga, pomen in cilji razvoja zaposlenih
 • učenje in razvoj zaposlenih
 1. Strateški vidik razvoja zaposlenih
 • povezava med razvojem zaposlenih in strategijo organizacije
 • strategija razvoja zaposlenih
 • temeljne funkcije razvoja zaposlenih
 1. Proces razvoja zaposlenih
 • definiranje potreb po razvoju zaposlenih
 • oblikovanje programov razvoja zaposlenih
 • implementacija programov razvoja zaposlenih
 • evalvacija programov razvoja zaposlenih
 1. Usposabljanje zaposlenih
 • kako se ljudje učijo
 • proces usposabljanja
 • analiza potreb po usposabljanju
 • priprava plana usposabljanja
 • izvedba in ovrednotenje programov usposabljanja
 1. Načini in metode implementiranja razvoja zaposlenih
 • sodobne metode razvoja zaposlenih
 • karierni razvoj zaposlenih
 • sistemi razvoja vodij
 • načrtovanje nasledstev
 • upravljanje uspešnosti zaposlenih
 1. Prihodnost razvoja zaposlenih
 • agilno razmišljanje
 • nove tehnologije in njihov vpliv na učenje
 • razvoj zaposlenih in kultura organizacije

Cilji in kompetence

Študenti:

 • spoznajo in razumejo pomen ter vlogo razvoja zaposlenih za uspešno delo s posamezniki in skupinami ter za doseganje uspešnosti in konkurenčnost organizacij;
 • usvojijo teoretično in praktično znanje s področja razvoja zaposlenih kot podlage za razumevanje strokovnih in delovnih problemov;
 • na podlagi kritičnega mišljenja, usvojenega praktičnega znanja in veščin ustvarjajo nove zamisli in iščejo rešitve za konkretne poslovne probleme na področju razvoja.
 • razumejo pomen vseživljenjskega učenja in osebne rasti za zagotavljanje ustrezne kompetentnosti na  področju poklicnega delovanja;
 • razumejo prihodnosti in izzive na področju razvoja zaposlenih;
 • poznajo in razumejo vlogo, pomen in cilje razvoja zaposlenih za doseganje strateških in poslovnih ciljev organizacije;
 • so sposobni načrtovati, pripraviti, implementirati in evalvirati programe razvoja zaposlenih v podjetjih;
 • so sposobni načrtovati, pripraviti, implementirati in evalvirati programe usposabljanja zaposlenih v podjetjih;
 • poznajo in razumejo različne načine razvoja zaposlenih v poslovni praksi;
 • razvijejo sposobnost (samo)refleksije, oblikovanja poklicne identitete in zavezanosti profesionalni etiki.
6
Razvojna psihologija

Razvojna psihologija preučuje, kako se razmišljanje, čustvovanje in vedenje spreminjajo skozi človekovo življenje. Pomemben del teorij v tej disciplini se osredotoča na razvoj v otroštvu, saj je to obdobje v posameznikovi življenjski dobi, ko pride do največ sprememb. V okviru predmeta boste spoznali in razumeli zakonitosti razvojnih obdobij od spočetja do smrti, prepoznali povezave med področji razvoja, uporabljali ustrezne razvojno-psihološke pojme pri opisu razvojnih značilnosti in upoštevali dinamiko spoznavnega in socialno čustvenega razvoja pri delu z otroki, mladostniki in odraslimi, tudi pri delu s starostniki in starajočo aktivno delovno populacijo ter z družinami otrok s posebnimi potrebami.

Spoznali boste tudi zakonitosti razvoja otroške igre in risbe ter uporabili ustrezne tehnike za oceno le-teh.

Vsebina

 1. Kronološka opredelitev razvojnih obdobij (Prenatalno, dojenček, malček, zgodnje, srednje in pozno otroštvo, mladostništvo, prehod v odraslost, zgodnja, srednja in pozna odraslost) in temeljne zakonitosti razvoja na posameznih področjih (groba in drobna motorika, zaznavni razvoj, razvoj mišljenja, čustva in socialni razvoj, moralni razvoj)
 2. Temeljne razvojnopsihološke teorije (Piaget, Freud, Kohlberg, Erikson, Bronfenbrenner, Selman)
 3. Socialna kognicija, teorija uma
 4. Razvoj otroške igre
 5. Razvoj otroške risbe
 6. Opisovanje medosebnih razlik s pomočjo modela Velikih pet (Pristop prostih opisov)
 7. Otroci s posebnimi potrebami
 8. Mladostništvo (Ocena težavnosti obdobja, oblikovanje identitete, specifične oblike egocentrizma)
 9. Odraslost (prehod v odraslost, kriteriji odraslosti, razvojne naloge v zgodnji, srednji in pozni odraslosti)
 10. Starostniki (spoznavni razvoj in vsakdanja kompetentnost v pozni odraslosti, subjektivna starost, stereotipi o starejših in staranju)

Cilji in kompetence

Študentje bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje pomena psihologije in psiholoških znanj za zagotavljanje višje kakovosti življenja v kontekstu izzivov digitalne družbe;
 • sposobnost uporabe interdisciplinarnih strokovnih znanj in spretnosti s področij uporabne psihologije in drugih sorodnih ved v praksi;
 • poznajo in razumejo zakonitosti razvojnih obdobij od spočetja do smrti, razlikujejo med laičnimi in znanstvenimi razlagami obdobij, razumejo in prepoznavajo povezave med področji razvoja, uporabljajo ustrezne razvojnopsihološke pojme pri opisu razvojnih značilnosti in upoštevajo dinamiko spoznavnega in socialno čustvenega razvoja pri delu z otroki, mladostniki in odraslimi, tudi pri delu s starostniki in starajočo aktivno delovno populacijo ter z družinami otrok s posebnimi potrebami;
 • poznajo zakonitosti razvoja otroške igre in risbe ter uporabijo ustrezne tehnike za oceno le-teh, pri tem pa upoštevajo svojo raven kompetentnosti in se izogibajo preuranjenim zaključkom;
 • poznajo kategorije Modela Velikih pet in njegovo uporabnost pri opisovanju medosebnih razlik pri otrocih;
 • poznajo značilnosti različnih skupin otrok s posebnimi potrebami ter njihovih družinskih članov, poznajo tudi razpoložljive možnosti strokovne podpore;
 • poznajo zakonitosti razvoja v odraslosti ter kritično presodijo kompetence in omejitve starostnikov, prepoznajo zmotna prepričanja o starosti in staranju.
6
Socialni marketing

Predmet Socialni marketing obravnava aktivnosti strateškega komuniciranja za vplivanje in spodbujanje prostovoljnih vedenjskih sprememb in načinov reševanja družbeno perečih tem ob hkratnem izboljšanju družbene blaginje ter spreminjanju in doseganju pomembnih prosocialnih (družbeno zaželenih) vedenj. Pri tem socialni marketing uporablja komercialne marketinške tehnologije za analizo, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje programov, ki vplivajo na védenje javnosti o prosocialnem vedênju in spodbujanju le-tega z namenom izboljšati njihovo osebno blaginjo in blaginjo družbe, katere del so. Aktivnosti socialnega marketinga so usmerjene k vplivanju na spremembe zaznave in vedenja posameznikov in ciljnih javnosti, s tem pa na vplivanje in spreminjanje celotne družbe.

Najbolj prepoznavni programi socialnega marketinga so vplivanje na prometno varnost, zdrav način življenja, preprečevanje (zlo)rabe drog, preprečevanje nasilja v družini ipd. Ob predstavitvi temeljnih teoretičnih izhodišč predmet na praktičnih primerih razloži temeljne tehnike socialnega marketinga in njihovo uporabo pri doseganju družbeno zaželenega vedenja.

Vsebina

V okviru predmeta bo obdelana naslednja vsebina:

 • socialno-marketinški koncepti: družbeni, socialni in neprofitni marketing
 • razvoj, značilnosti in področja uporabe socialnega marketinga
 • socialni marketing in okolje, teorija družbene menjave
 • vidiki socialnega marketinga in njegova vloga pri doseganju družbenih sprememb
 • socialno-marketinški modeli in procesi razvoja programov socialnega marketinga
 • elementi marketinškega spleta na področju socialnega marketinga in načrtovanje socialno-marketinških kampanj

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali in razumeli bodo temeljne pojme s področja socialnega marketinga in socialnega oglaševanja (social cause advertising);
 • znali bodo uporabiti strategije in tehnike socialnega marketinga za doseganje družbenih ciljev in promocijo socialnih tem v družbi (npr. v okviru programov za promocijo zdravja, okoljevarstvenih programov in številnih drugih programov za spodbujanje prosocialnih vedenj); 
 • usposobili se bodo za samostojno uporabo metodoloških orodij za snovanje, izvajanje, vodenje in organiziranje aktivnosti s področja socialnega marketinga ter njihovega evalviranja;
 • razvili bodo strateško naravnanost do programov prosocialnega vedenja (visoka sposobnost načrtovanja, evalvacije in gledanja v prihodnost, anticipiranje razvoja dogodkov, ločevanja bistvenega od nebistvenega in iskanja trajnejših rešitev temeljnih problemov);
 • razvili bodo sposobnost timskega in skupinskega dela (vodenje tima in/ali skupine, pripravljenost na sodelovanje, kooperativnost, upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima in skupine);
 • razvili bodo sprejemanje odgovornosti za svetovanje, načrtovanje in izvajanje procesov socialnega marketinga ter njegove uporabe v neprofitnih organizacijah, javnem in tudi zasebnem sektorju;
 • sposobnost razumevanja uporabe marketinga za spodbujanje prosocialnih vedenj;
 • znanje za ustrezno uporabo procesov uporabe ključnih strokovnih, profesionalnih in etičnih načel pri načrtovanju in implementaciji programov socialnega marketinga.
6
Športna psihologija

Psihologija je pomemben del sodobnega športa in eden izmed mnogih gradnikov, ki pomembno prispevajo k temu, da lahko športnik doseže vrhunsko zmogljivost ob pravem času. Športna psihologija je uporabna psihološka znanost, ki preučuje pogoje, procese in posledice psihološke regulacije športnih dejavnosti in načine, kako nanje vplivati. Vključuje proučevanje, kako psihološki dejavniki vplivajo na uspešnost in kako sodelovanje v športu in pri vadbi vpliva na psihološke in fizične dejavnike. Športni psihologi športnike učijo kognitivnih in vedenjskih strategij, da bi izboljšali njihove izkušnje in uspešnost v športu. Pri predmetu boste spoznali osnovna psihološka orodja in intervencije za uporabo v športu, znali boste pripraviti praktični načrt predštartne priprave športnika za določeno športno panogo in izbrati ter predstaviti primerno tehniko sproščanja za obvladanje stresne situacije pri športniku.

Vsebina

Pomen psihologije v športu. Predmet in metode psihologije športa. Oblike delovanja športnega psihologa. Temeljne psihološke zakonitosti v procesu učenja in treniranja. Motivacija in fokus v športu. Spoznavanje stresne situacije v športu. Tehnike in načini sproščanja. Predštartna priprava in načini predštartne rutine. Čustveni procesi izzvani s športno dejavnostjo. Agresivnost in frustracije v športu. Kognitivne sposobnosti in uspeh v športu. Vrednote v vrhunskem športu. Psihologija skupinskih športov. Socialna klima in harmonija v moštvu športnikov (skupina, procesi v skupini, socialne norme, konformiranje, prisiljevanje, ugotavljanje strukture skupine, vodenje ip.). Trener in njegova osebnost ter vključevanje psihologa v strokovni športni team. Učinkoviti načini vodenja športnika in ekipe.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje umeščenosti in vloge psihologije v širšem družbenem in poslovnem okolju;
 • razumevanje temeljnih zakonitosti človeškega mišljenja, čustvovanja in vedenja ter sposobnost analize, sinteze in implementacije rešitev za krepitev optimalnega funkcioniranja posameznikov, skupin in organizacij;
 • razumevanje pomena vseživljenjskega učenja in osebne rasti za zagotavljanje ustrezne kompetentnosti na  področju poklicnega delovanja;
 • empatičnost in komunikacijska odprtost, občutljivost za socialne situacije ter razumevanje in spoštovanje različnosti;
 • poznavanje pomena psihologije v športu ter vloge športnega psihologa v procesu priprave na treninge in tekmovanja;
 • razumevanje temeljnih psiholoških značilnosti v procesu učenja in treniranja;
 • poznavanje in razumevanje vloge pravilne motivacije ter s tem povezane temeljne teorije in sisteme motivacije;
 • usposobljenost za postavljanje fokusa v tekmovalni situaciji;
 • razumevanje zakonitosti stresne situacije v športu ter zmožnost uporabe osnovnih vaj za sproščanje;
 • zmožnost načrtovanja priprave športnika na štart;
 • usposobljenost za oblikovanje vrednot pri športnikih v vrhunskem športu;
 • poznavanje negativnih in pozitivnih psiholoških razsežnosti ter usmerjanje vpliva na uspešnost športnika (agresivnost - anksioznost);
 • poznavanje možnosti za ustvarjanje pravilne socialne klime in harmonije v ekipi športnikov, še posebej v tekmovalnem obdobju;
 • razumevanje možnosti modificiranja trenerjevega in športnikovega vedenja in osebnostnih značilnosti, ki zagotavljajo dobre konstruktivne odnose, uspešno treniranje in optimalen dosežek.
6
Strateško načrtovanje v turističnih podjetjih in organizacijah in njihovo upravljanje

Za dobro poslovanje se morajo turistična podjetja in organizacije zavedati turističnih trendov doma in v tujini ter na podlagi teh pripraviti ustrezne poslovne strategije.

Cilj predmeta je znati pripraviti analizo priložnosti in nevarnosti na turističnem trgu, oblikovati poslovne strategije na podlagi stanja in trendov na trgu turističnih organizacij ter ustrezno predstaviti in nato ovrednotiti uvajanje novih turističnih storitev na trg.

Vsebina

 1. Stanje in trendi na trgu turističnih podjetij v svetu;
 2. Oblikovanje strategije in ponudbe v turističnem podjetju;
 3. Vrste turističnih podjetij in njihov vpliv na lokalno gospodarstvo;
 4. Priložnosti in nevarnosti na turističnem trgu, ter globalne spremembe;
 5. Pojavne razlike med različnimi lastniškimi in upravljavskimi strukturami  turističnega podjetja;
 6. Upravljanje podjetij in posameznikov v turizmu;
 7. Organizacijske strukture in poslovne funkcije turističnih podjetij;
 8. Opredelitev posameznih oddelkov  v turističnem podjetju;
 9. Strateške povezave in poslovno povezovanje turističnih organizacij z okoljem in drugimi organizacijami;
 10. Dejavniki in procesi, ki vplivajo na poslovanje organizacije turističnega podjetja;
 11. Usklajevanje poslovne strategije s poslovnim okoljem na področju turizma.

Cilji in kompetence

 1. Razumevanje načrtovanja v turističnem podjetju in sposobnost kompleksne analize;
 2. poznavanje lastniških, upravljavskih in organizacijskih struktur ter poslovnih funkcij  turističnega podjetja;
 3. sposobnost oblikovanja strategije in ponudbe v turističnem podjetju;
 4. poznavanje trendov na trgu turističnih podjetij v svetu;
 5. sposobnost prepoznavanja priložnosti in nevarnosti na turističnem trgu;
 6. sposobnost vodenja, koordiniranja in načrtovanja poslovnega procesa;
 7. sposobnost razumevanja in razvijanja svobodne podjetniške pobude;
 8. uporaba metodoloških orodij, tj. izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik;
 9. sposobnost timskega dela;
 10. razvoj refleksije ob upoštevanju lokalne, nacionalne in globalne ravni;
 11. razvoj znanja, veščin in stališč za vseživljenjsko učenje;
 12. razvoj sposobnosti interdisciplinarnega mišljenja in sodelovanja;
 13. sposobnost učenja na osnovi relevantnih virov z različnih področij teorije in prakse;
 14. spodbujanje vključevanja napredne tehnologije pri učenju in proučevanju družbenih in poslovnih študij.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli