Mednarodno inovativno poslovanje

Magistrski programi

Program Mednarodno inovativno poslovanje

Nova znanja bodo v teh spremenjenjih okoliščinah tista, ki bodo prispevala k vašemu strokovnemu in osebnemu razvoju. Magistrski program Mednarodno inovativno poslovanje je usmerjen v prihodnost. Primeren je za višji in srednji vodstveni kader, saj boste poleg strokovnih znanj razvijali ključne kompetence za prihodnost, kot so kritično razmišljanje, reševanje kompleksnih problemov, kreativnost, digitalizacija, timsko delo v virtualnih okoljih, inovativnost.

Pri študiju boste sodelovali s priznanimi in uglednimi strokovnjaki s področij ekonomije in poslovnih ved, inoviranja, upravljanja človeških virov, komuniciranja z javnostmi itd. Z njihovo pomočjo se boste usposobili za učinkovito spoprijemanje s sodobnimi izzivi poslovanja v domačem in globalnem prostoru, ki jih narekujejo konkurenčnost in kompetitivnost trgov, skokovita dinamika sprememb ter inovacije in trajnostni razvoj kot temeljno gonilo napredka in rasti.


Pridobili boste znanja in razvili kompetence

Poslovanje

Poslovanje

Prepoznavati priložnosti, izzive in zakonitosti za spoprijemanje s sodobnimi izzivi poslovanja v domačem in globalnem prostorju.
Upravljanje inovacij

Upravljanje inovacij

Obvladovati spremembe na področju poslovanja in strateško uvajati inovacije s kreativnim razmišljanjem.
Globalnost in internacionalizacija

Globalnost in internacionalizacija

Poznavati globalne izzive za uspešno mednarodno poslovanje.
Socialne kompetence in komuniciranje

Socialne kompetence in komuniciranje

Poznavati strategije in tehnike za učinkovito komuniciranje, lobiranje, pogajanja in mreženje.
Osebni razvoj in vodenje

Osebni razvoj in vodenje

Razviti osebne kompetence za uspešno vodenje in delovanje na domačem in mednarodnem trgu.

Predmetnik programa

1. letnik
2. letnik
Obvezne učne enote
9
Mednarodna poslovna ekonomija

Mednarodno poslovanje se nanaša na širok nabor poslovnih dejavnosti, ki se opravljajo zunaj meja matične države. Zaradi vse hitrejše globalizacije je mednarodno poslovanje postalo zanimiva tema, ki je vzbudila pozornost vodstvenih delavcev, državnih uradnikov in akademikov. Mednarodno poslovanje zahteva drugačno vodenje kot domače poslovanje. Na mednarodni ravni globalizacija svetovnega gospodarstva in razlike med državami za mednarodna podjetja predstavljajo priložnosti kot tudi izzive. Menedžerji morajo pri sprejemanju mednarodnih strateških odločitev in pri vodenju mednarodnega poslovanja upoštevati globalizirano poslovno okolje. Vseobsegajoča logika predmeta je intuitivna – organizirana je okoli odgovorov, kaj, kje, zakaj in kako je povezano z mednarodnim poslovanjem. Pridobljeno znanje se v času trajanja predmeta uporablja pri različnih študijah primerov.

Vsebina

 1. Tekoče in predvidene strukturne spremembe mednarodnega poslovnega okolja
 2. Izzivi in priložnosti globalizacije
 3. Teorije internacionalizacije (tujih neposrednih investicij, transnacionalnih podjetij …)
 4. Internacionalizacija poslovanja in konkurenčnost
 5. Organizacija transnacionalnih podjetij
 6. Kako se odzivati na globalizacijo?
 7. Posebnosti poslovanja v Evropski Uniji
 8. Medkulturno poslovanje

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja in metodološkega analiziranja spreminjajočega se globalnega poslovnega okolja;
 • sposobnost prognoziranja bodočih tendenc in odzivanja nanje z različnimi načini mednarodnega poslovanja;
 • sposobnost ustvarjalnega oblikovanja načinov vstopanja na tuje trge;
 • sposobnost sedanjega in bodočega pozicioniranja svojega podjetja/ustanove v globalnem okolju;
 • z obvladovanjem sodobnih teorij mednarodnega poslovanja poiskati svojemu podjetju najprimernejše načine mednarodnega poslovanja v pogojih globalizacije;
 • obvladati interdisciplinarna znanja potrebna za pospešeno internacionalizacijo dejavnosti v pogojih medkulturnih razlik;
 • obvladanje upravljavsko voditeljskih sposobnosti za načrtovanje, spreminjanje in izvajanje organizacijskih sprememb, ki jih izziva globalno okolje;
 • oblikovanje globalne miselnosti;
 • znanja za uspešen nastop na notranjem trgu EU;
 • spoznavanje programov EU namenjene podjetjem;
 • spoznavanje evropskega podpornega okolja za mala in srednja podjetja;
 • sposobnost analize gospodarske krize na mednarodno poslovanje.
9
Upravljanje podjetij z informacijskimi tehnologijami

Pri tem predmetu imajo študenti priložnost informacijske tehnologije (IT) spoznati z vidika organizacije. Praviloma IT znamo uporabljati pri vsakdanjem delu, manj znano pa je, kako upravljati vse vidike sistemov IT v organizaciji. Tako ta predmet ponuja drugačen in bolj sistematičen pogled na upravljanje IT s ciljem uspešnega poslovanja. Ko to znanje uporabijo za reševanje izzivov na delovnem mestu, študenti pridobijo nove konstruktivne zamisli za izboljšanje uporabe IT v svojih organizacijah. Pridobijo poglobljeno razumevanje, kako upravljati informacijsko tehnologijo v organizaciji, od nakupa do zagotavljanja varnosti IT z vidika sistema. Prav tako se naučijo, kako učinkovito uporabljati informacijske, komunikacijske in internetne tehnologije za upravljanje poslovnega obveščanja in znanja. Študenti se seznanijo in spoznajo vse pomembne faze razvoja in trajnosti IT v organizaciji, kjer takoj lahko uporabijo svoje znanje v delovnem okolju ali organizaciji.

Vsebina

 1. Managerski pogled na sodobne digitalne tehnologije
 2. Informacijska, komunikacijska in internetna infrastruktura sodobne družbe
 3. Zbliževanje informacijske, komunikacijske, internetne, mobilne, audio, video in podobnih tehnologij
 4. Vključevanje predvidevanj razvoja digitalnih tehnologij v strateški načrt poslovnega informacijskega sistema podjetja
 5. Upravljanje zunanjega izvajanja IKT storitev
 6. Poslovno obveščanje kot temelj sodobnega upravljanja podjetja
 7. Strategije in razvojni projekti digitalnih tehnologij v EU in Sloveniji

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost kreativnega razmišljanja pri uporabi napredne informacijske, komunikacijske in internetne tehnologije za oblikovanje inovativnih poslovnih konceptov ter reševanje poslovnih problemov;
 • sposobnost kritičnega ocenjevanja vloge naprednih tehnologij pri upravljanju podjetij ter razumevanje pozitivnih in negativnih vplivov dinamičnega razvoja digitalnih tehnologij;
 • sposobnost razumevanja in analiziranja trendov razvoja informacijske, komunikacijske in internetne tehnologije in sinteze njihovega vpliva na virtualizacijo poslovnega okolja;
 • usposobljenost analize poslovnega okolja in sinteze informacijskih rešitev, ki uporabljajo sodobne IKT tehnologije;
 • razumevanje vloge informacijske, komunikacijske in internetne infrastrukture na mednarodni, nacionalni in predvsem podjetniški ravni;
 • sposobnost učinkovite uporabe informacijskih, komunikacijskih in internetnih tehnologij za upravljanje poslovnih informacij in znanja;
 • poznavanje pomena zbliževanja sodobnih digitalnih tehnologij v poslovnem okolju;
 • sposobnost prenašanja rešitev sodobnih mobilnih, mrežnih in multimedijskih tehnologij v poslovno okolje s ciljem povečanja učinkovitosti njihovega upravljanja;
 • razumevanje koncepta poslovnega obveščanje, njegovega vpliva na uspešnost upravljanja podjetij  in sposobnost njegove implementacije v poslovno okolje;
 • usposobljenost predvidevanja trendov tehnološkega razvoja in vključevanje pričakovanih tehnoloških dosežkov v strateške načrte podjetij;
 • sposobnost kritične presoje in izkoriščanja sodobne ITK tehnologije pri uporabi podatkovnih virov podjetja; 
 • usposobljenost sodelovanja na projektih strateškega načrtovanja poslovnega informacijskega sistema.
9
Inovativni poslovni procesi, odnosi in modeli

Predmet se osredinja na razvoj in upravljanje inovacij s celostnega vidika. Inovacije so kompleksen pojem, ki združuje številne pomembne vidike poslovanja, in tako linearno mišljenje in individualni pristop nista dovolj. Potrebna sta sodelovanje in sistematičen pristop. Predmet temelji na prvem pogoju, da so inovacije in inovativnost glavni dejavniki konkurenčnosti. Začne se z makroekonomskim pogledom na inovacije doma in na globalnem trgu s prepoznavanjem indeksov in kazalnikov ter raziskovanjem podpornih okolij za inovacije, z oddelki za raziskave in razvoj ter drugimi. Predmet zajema študij tehnoloških in storitvenih inovacij ter se nadaljuje z organizacijskim pogledom na inovacije, učenjem o tehnikah in metodah upravljanja inovacij. Predmet/modul se zaključi z globljim proučevanjem in razumevanjem trženja potencialne inovacije (raziskava trga, tržna strategija, segmentacija trga, potencial trga, vrednost za kupca ...). V času trajanja predmeta se študenti spodbujajo, da svoje novo znanje uporabijo pri študijah primerov in razvijejo skupinski projekt, ki bo predstavljal potencialno inovacijo.

Vsebina

 1. Teoretične opredelitve inovacijskih procesov v družbi, ki temelji na znanju (opredelitve osnovnih pojmov, definicij, pristopov, produktne in procesne inovacije, RR, inovacije v predelovalnih in storitvenih dejavnostih, vzorci širjenja inovacij glede na različne poslovne modele, državne in podjetniške inovacijske politike, študije primerov na ravni sektorjev in podjetij).
 2. Tehnike in metode inovacijskega managementa (tehnike managementa znanja, »inteligence« tržne tehnike, metode povezovanja in mreženja, management na področju človeških virov, tehnike za razvoj kreativnosti, tehnike za izboljšanje poslovnih procesov, inovacijski projektni management, tehnike na področju konstruiranja in oblikovanja novih proizvodov in storitev, metode za ustanavljanje novih podjetij in poslovnih modelov); študije primerov iz prakse.
 3. Paradigme podjetniških inovacijskih sistemov (zaprti in odprti podjetniški inovacijski sistemi, snovanje inovacijskih podjetniških strategij; prehodi iz stare v novo razvojno paradigmo; svetovni inovacijski trendi).
 4. Inovacijska strategija podjetja: pomen inovativnosti za poslovanje podjetja, analiziranje obstoječega globalnega tržnega in inovacijskega okolja (megatrendi, katera podjetja največ vlagajo v R&R, katera so najbolj inovativna svetovna podjetja), analiziranje (razumevanje) ključnih globalnih družbenih, ekonomskih, tehnoloških, okoljskih, demografskih in političnih izzivov ter njihov vpliv na prihodnost, povezava strateškega managementa in inovacijske strategije podjetja, opis inovacijske in R&R strategije podjetja, storitve in inovativnost, inovativnost srednjih in malih podjetij v primerjavi z velikimi podjetji, podjetja osnovana na novih tehnologijah (samorogi, fintech …), pravice industrijske lastnine, SWOT analiza.
 5. Razumevanje tržnega potenciala: vsebinska področja strategije trženja; pristopi k ocenjevanju tržnega potenciala za inovativne proizvode/storitve; uporaba orodja CANVAS.
 6. Orodja za management znanja in inovativnosti.
 7. Povezava novih poslovnih modelov s pravicami industrijske oziroma intelektualne lastnine.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja in analiziranja globalnega tržnega, inovacijskega in raziskovalno-razvojnega okolja; 
 • razumevanje pomena inovativnosti za razvoj podjetja, gospodarstva in celotne družbe;
 • obvladovanje in uporaba metod in tehnik inovacijskega managementa;
 • razumevanje inovacijskih procesov v različnih gospodarskih družbah, panogah in mrežnih povezavah (velika podjetja, mala in srednje velika podjetja);
 • sposobnost praktičnega reševanja razvojnih in trženjskih podjetniških problemov;
 • sposobnost vrednotenja inovacij na področju znanosti, tehnologije in podjetniškega managementa;
 • celovito generiranje in vrednotenje novih poslovnih modelov, inovacijskih in tržnih strategij.
9
Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti

Ljudje predstavljajo konkurenčno prednost in bistven vir organizacije, je pa njihovo upravljanje velik izziv, saj ne obstaja edinstven način. Pred študente je postavljen izziv, da na svoje delovno mesto pogledajo z vidika vodenja in organizacije. Predmet Kreativno upravljanje človeških virov opozarja na pomembnost strateškega in sistemskega pristopa k upravljanju človeških virov, od pridobivanja in zaposlovanja, materialnih povračil, delovnih razmerij, upravljanja uspešnosti, učenja in razvoja do zagotavljanja kakovosti delovnega življenja. Študenti imajo priložnost dodatno raziskati načrtovanje delovnega prostora, letni razgovor in ocenjevanje delovne uspešnosti, pomen upravljanja človeških virov v mednarodnem kontekstu, težave z diskriminacijo, politike upravljanja človeških virov in druge povezane tematike. S skupinskim projektom študenti pripravijo konstruktivne rešitve za dejanske izzive upravljanja človeških virov ter vadijo pripravo in izvedbo učinkovite predstavitve.

Vsebina

1. Upravljanje človeških virov kot strategija in tehnika globalnega upravljanja 

 • človeški viri kot strateški dejavnik 
 • teorije, koncepti in izzivi na področju razvoja strateškega upravljanja človeških virov

2. Trendi, ki vplivajo na  UČV

 • demografski trendi
 • ekonomski trendi
 • tehnološki trendi
 • potrebne veščine in kompetence

3. Strateški pristopi h kreativnemu  upravljanju človeških virov

 • upravljanje človeških virov kot proaktivna funkcija
 • strateško upravljanje človeških virov kot poslovodska funkcija 
 • strateško načrtovanje človeških virov

4. Ključni funkcije kreativnega UČV na delovnem mestu

 • pridobivanja, selekcija in zaposlovanje kadrov
 • usposabljanje in razvoj
 • upravljanje delovne uspešnosti
 • sistem nagrajevanja
 • zadrževanje in motivacija zaposlenih
 • odnosi z zaposlenih
 • varnost in zdravje na delovnem mestu

Cilji in kompetence

Cilje predmeta je, da študenti razumejo vlogo in pomen kreativnega upravljanja človeških virov za doseganje konkurenčnih prednosti podjetja ter so sposobni implementirati ključne modele in metode upravljanja človeških virov v različna poslovna okolja.

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje in analiza konceptov upravljanja človeških virov in sposobnost njihove kreativne uporabe v dinamičnih spreminjajočih se okoljih;
 • sposobnost analize, načrtovanja in oblikovanja inovativnih strategij in ukrepov za kreativno upravljanja človeških virov;
 • sposobnost prepoznavanja ključnih okoljskih izzivov in njihove inovativne izrabe pri oblikovanju strategij upravljanja človeških virov za konkurenčne prednosti;
 • uporaba različnih pristopov k vrednotenju učinkov vlaganj v usposabljanja;
 • razumevanje povezanosti med upravljanjem uspešnosti in širšo strategijo upravljanja človeških virov;
 • sposobnost kritičnega ovrednotenja prevladujočih modelov zaposlovanja, nagrajevanja in zadrževanja zaposlenih;
 • sposobnost sooblikovanja ustvarjalnega, uspešnega in zdravega delovnega okolja;
 • osebnostne, komunikacijske in druge socialne kompetence za učinkovito delovanje.
9
Metodologija raziskovanja

Ta predmet izzove predsodke, da je raziskovanje dolgočasno in zahtevno. Odkriva nove vidike in možnosti raziskovanja, ki vodijo k pomembnim poslovnim dejavnikom pri uspešnem sprejemanju odločitev. Študenti poročajo, da so zaradi tega predmeta postali samozavestnejši med sestanki ali pri predstavljanju izboljšav upravi. Predmet o metodah poslovnega raziskovanja je pomemben gradnik študijskega programa, saj študentom omogoči celoten vpogled v raziskovanje in jim pomaga razumeti raziskovalne zahteve za namene študija in za njihovo magistrsko nalogo.

Cilj tega predmeta je predstaviti glavne filozofije in pristope k poslovnemu raziskovanju ter uporabiti glavne kvantitativne/kvalitativne metode in tehnike, s tem pa postaviti jasne raziskovalne kazalnike in standarde. Študenti imajo priložnost pripraviti predlog skupinskega raziskovalnega projekta ter se tako naučiti, kako pripraviti podobne predloge raziskave, ovrednotiti raziskovalne članke in preiskati baze podatkov v svetu, da bi našli ustrezne znanstvene in strokovne članke, ki jih potrebujejo za študij. Predmet mejo obzorja premika v svet raziskovanja in proučevanja.

Vsebina

 1. opredelitev raziskovalne teme in postavljanje primernih in preverljivih raziskovalnih vprašanj;
 2. raziskovalni dizajni zbiranja podatkov (npr. eksperiment, prečna študija, longitudinalna študija, študija primera);
 3. raziskovalni strategiji in metode/tehnike zbiranja podatkov v kvantitativnem in kvalitativnem raziskovanju;
 4. opredelitev ciljne populacije ter vzorčenje v kvantitativnem in kvalitativnem raziskovanju;
 5. priprava vprašanj za zbiranje podatkov v intervjujih in anketnih vprašalnikih;
 6. osnove etičnih vidikov v raziskovanju;
 7. priprava dispozicije (načrta) raziskave.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje osnovnih metodoloških konceptov in razumevanje njihove medsebojne povezanosti in soodvisnosti;
 • sposobnost prepoznavanja in konkretizacije problemov v poslovnem okolju ter uporabe ustreznih metodoloških pristopov za reševanje problemov;
 • sposobnost natančnega načrtovanja raziskave (priprava dispozicije raziskave) in umestitve v širši kontekst (povezava teorija – praksa);
 • sposobnost samostojne uporabe znanstvenih metod v poslovnem raziskovanju in pri sprejemanju poslovnih odločitev;
 • kritična presoja in zmožnost argumentiranja lastnih stališč in odločitev;
 • komunikacijske veščine in veščine timskega dela;
 • sposobnost iskanja informacij v strokovnih in znanstvenih virih.
6
Pozitivna psihologija

V sodobnem poslovanju pridobiva pozitivna psihologija vedno večji pomen. Pozitivna psihologija je vznemirljiva in navdihujoča mlada veja psihologije. Gradi tisto, kar je v posamezniku pozitivnega – njegova moč in viri. Cilj pozitivne psihologije je izboljšati subjektivno blagostanje (srečo) in funkcioniranje posameznikov, organizacij in skupnosti ter omogočiti, da bi le-ti uspevali.

Pri predmetu boste imeli priložnost spoznati trende v pozitivni psihologiji, spoznati in uporabiti čuječnost, aplicirati pozitivno psihologijo v delovno okolje, prepoznati svoje značajske moči ter preizkusiti naučeno pri timskem delu.

Vsebina

 1. Poslovna psihologija
  • osnove ekonomske psihologije
  • poslovna psihologija
  • sodobno poslovanje na temeljih pozitivne psihologije
 2. Pozitivna samopodoba
  • osebnostna rast in razvoj profesionalnih kompetenc
  • osebni menedžment in oblikovanje lastnih ciljev
  • pomen samopodobe za poslovno uspešnost
  • večanje samozavesti posameznika
  • razvijanje sposobnosti
  • razvoj interesov
  • pozitivna stališča
  • vrednote
  • nivo aspiracij in motivacija
  • višanje osebnih ciljev
  • samopodoba in življenjski stil
 3. Ustvarjalnost v poslovanju
  • vplivi na ustvarjalnost v poslovanju
 4. Kreativno mišljenje v poslovanju
  • kreativno mišljenje in reševanje poslovnih problemov
  • inventivnost in inovativnost
  • strategije kreativnega reševanja problemov
  • stališča in kreativnost
  • timsko delo in kreativnost
  • kreativno mišljenje in vodenje
 5. Učenje in spomin
  • vrste učenja
  • vseživljenjsko učenje
  • tehnike izboljšanja spominskih funkcij
 6. Emocije in poslovanje
  • vrste emocij
  • vpliv emocionalnega doživljanja na uspešnost poslovnega delovanja
  • emocionalna stabilnost
 7. Pozitivna poslovna klima in organizacijska kultura
  • ugotavljanje dejavnikov  poslovne klime
  • vzpostavljanje pozitivne poslovne klime
  • razvojni koncepti: vprašanja vodenja, razvijanje timov
  • Kvaliteta življenja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • usvojijo teoretično in praktično znanje in razvijejo kompetence s področja pozitivne psihologije za sodobno inovativno poslovanje;
 • razvijejo zanimanje za delo na področju pozitivne psihologije in mednarodnega poslovanja, spremljanje novosti, nadaljnjo pridobivanje znanja ter raziskovanje;
 • razvijejo sposobnost za implementacijo in aplikacijo teoretičnega znanja s področja pozitivne psihologije za sodobno poslovanje v poslovno prakso;
 • so usposobljeni za vrednotenje in razvijanja svoje samopodobe in  za večanje lastnih osebnostnih potencialov;
 • so sposobni  pozitivnega odnosa do analitičnega reševanja problemov in učinkovitega vodenja,
 • so sposobni kreativnega in inovativnega mišljenja v procesih vodenja in reševanja poslovnih problemov;
 • razvijejo afiniteto do vseživljenjskega učenja;
 • razvijejo samokontrolo čustvenega doživljanja v poslovnem svetu;
 • so usposobljeni za vrednotenje in ustvarjanje pozitivne poslovne klime;
 • si pridobivajo kompetence za vsestranski osebnostni razvoj.
9
Ekonomski, okoljski in družbeni trajnostni razvoj in glokalizacija

Kakšno vlogo imajo pametna mesta v kontekstu trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva in glokalizacije? Odgovore na to vprašanje boste odkrivali v enem od temeljnih predmetov prvega letnika. Ugotovili boste, da so lahko pametna mesta presečišče ekonomskega, okoljskega in družbenega trajnostnega razvoja. Kritično boste razmišljali, kako sploh opredeljujemo trajnostni razvoj ter kakšno vlogo imajo podjetja, nevladne organizacije in drugi deležniki pri trajnostnem razvoju. Spoznali boste tehnologije in primere matematičnih modelov, ki prispevajo k vzpostavitvi glokalnega ravnovesja.

Vsebina

 • Okoljska ekonomika in politika
 • Opredelitev trajnostnega razvoja
 • Zelena ekonomija
 • Ekonomski instrumenti za spodbujanje varovanja naravnega okolja
 • Pomembnost fizike v luči merjenja in razumevanja okoljskih problemov ter razvoja trajnostnih tehnologij
 • Evolucijska teorija iger kot orodje za preučevanje izzivov na področju podnebnih sprememb
 • Vpliv opravljanja dejavnosti na zdravje ljudi in naravno okolje
 • Družbena odgovornost in trajnostni razvoj
 • Politični in gospodarski okviri trajnostnega razvoja danes in v prihodnosti
 • Globalno in lokalno ravnovesje na mikro in makro nivoju (rast vs pravičnost, razpršenost vs koncentracija)
 • Lokalni in globalni vidik urbanega razvoja
 • Pametna mesta kot presečišče ekonomskega, okoljskega in družbenega trajnostnega razvoja
 • Pojem glokalizacije (razvoj in prikaz na regularnih ter kompleksnih mrežah)
 • Lokalizacija tehnologij in dobrih praks (trgovanje z emisijskimi kuponi)
 • Vloga podjetij in drugih deležnikov pri trajnostnem razvoju (prenos znanja in najboljših razpoložljivih tehnik)
 • Krožno gospodarstvo
 • Vloga nevladnih organizacij
 • Strategije igralcev s primeri matematičnih modelov za vzpostavitev glokalnega ravnovesja ter izzivi za prihodnost

Cilji in kompetence

Študenti bodo:

 • razumeli osnove koncepta okoljske ekonomike in trajnostnega razvoja;
 • razumeli različne oblikovalce okoljske politike v sklopu uporabe ekonomskih instrumentov za spodbujanje trajnostnega razvoja;
 • razumeli pomembnosti procesa glokalizacije med različnimi deležniki;
 • sposobni vključevanja v lokalne, mednarodne in globalne okoljske in ekonomske raziskave;
 • sposobni odločanja z upoštevanjem poznavanja pomembnosti interdisciplinarnega pogleda na reševanje gospodarskih in okoljskih problemov;
 • pridobili osnovno znanje o podnebni dilemi in evolucijski teoriji iger;
 • pridobili sposobnost uporabe raziskovalnih metod in postopkov ter različnih analitičnih in prognostičnih orodij v funkciji oblikovanja strategije ekonomskega, družbenega in ekološkega trajnostnega razvoja mest;
 • razumeli globalna gibanja in upoštevali pomen glokalizacije pri razvoju in uvajanju pametnih tehnologij, produktov in rešitev;
 • pridobili znanje o pomenu in temeljnih elementih krožnega in zelenega gospodarstva;
 • razumeli pomen in aktivnosti nevladnih organizacij na področju trajnostnega razvoja;
 • pridobili sposobnost razumevanja in analize kazalnikov trajnostnega razvoja na mikro (lokalni) in makro (globalni) ravni;
 • spoznali osnove delovanja pametnih mest;
 • sposobni kritične refleksije;
 • sposobni sprejemanja odgovornosti za svoje delo in odločitve.
Obvezne učne enote
6
Mednarodni marketing

Z globalizacijo in internacionalizacijo podjetij je tudi marketing razvil mednarodne vidike svojega delovanja. Ali vas zanima, kako proučiti različna okolja za vstop na tuji trg, kako opraviti mednarodno tržno raziskavo, kako segmentirati, diferencirati, kateri so najučinkovitejši načini in oblike vstopa na tuje trge? Kako deluje trženjski splet, kako strateško upravljati blagovno znamko na mednarodnem trgu? Ter ne nazadnje, kako uporabiti digitalno revolucijo (digitalni marketing) za boljše trženje mednarodno in globalno? Odgovore na ta vprašanja boste raziskovali in odkrivali pri predmetu Mednarodni marketing.

Vsebina

Predmet posreduje vsebinske, odločitvene in konceptualne osnove za tržno delovanje podjetja na mednarodnih trgih. Vključuje spoznanja o sodobni zasnovi mednarodnega marketinga, odločitvenih orodjih in konceptih za podporo izvajanja marketinških aktivnostih na mednarodnih trgih.

Predvideni vsebinski sklopi:

 • SODOBNI POMEN IN RAZSEŽNOSTI MEDNARODNEGA MARKETINGA: razvoj in pomen mednarodnega marketinga, dejavniki sprememb na mednarodnih trgih, mednarodna konkurenčnost podjetij
 • ANALIZA OKOLIJ MEDNARODNEGA MARKETINGA: ekonomsko, politično, pravno-zakonodajno, sociokulturno okolje, informacijsko-tehnološko okolje, ekološko okolje, pomen analize okolij kot podlaga za odločanje o vstopu na tuje trge (PEST/SLEPT/C analiza)
 • RAZISKOVANJE TUJIH TRGOV: opredelitev mednarodnih tržnih raziskav, proces mednarodnih tržnih raziskav
 • IZBOR TUJIH TRGOV IN ODLOČITVE O VSTOPU NA TRGE: značilnosti in proces izbora trgov v mednarodnem marketingu, segmentiranje, diferenciacija/standardizacija v mednarodnem marketingu
 • STRATEGIJE VSTOPA NA TUJE TRGE: oblike in načini vstopa podjetij na mednarodne trge
 • TRŽENJSKI SPLET V MEDNARODNEM MARKETINGU: mednarodna politika izdelka, mednarodna politika določanja cene, mednarodne tržne poti, mednarodno komuniciranje 
 • STRATEŠKO UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK ZA MEDNARODNE TRGE: opredelitev in pomen blagovne znamke, uravnotežen pogled na blagovno znamko, imidž in identiteta, zaznana vrednost blagovne znamke, modeli zaznane vrednosti blagovne znamke
 • INTERNET IN ZASNOVA MEDNARODNEGA MARKETINGA: digitalna revolucija

Cilji in kompetence

Cilji predmeta:

 • usposobiti študente za razumevanje procesa globalizacije trgov in procesa internacionalizacije podjetij ter vpliva teh procesov na mednarodno trženje podjetja;
 • sistematično nadgraditi trženjsko znanje na področju mednarodnega marketinga;
 • usposobiti študenta za uporabo pridobljenega znanja v konkretnih kompleksnih situacijah na področju mednarodnega marketinga;
 • usposobiti študenta za samostojno uporabo pridobljenega znanja v procesih sprejemanja poslovnih odločitev podjetja/organizacije;

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • sposobnost kreativnega spopadanja z izzivi mednarodnega trženja ter kreativnega razmišljanja za učinkovito reševanje poslovnih problemov;
 • sposobnost razumevanja pomembnosti procesa mednarodnega trženja za sprejemanje poslovnih odločitev v praksi;
 • usposobljenost za analizo, sintezo in samostojno oblikovanje rešitev trženjskih problemov podjetja/organizacije;
 • sposobnost analize, sinteze, predvidevanja in načrtovanja strateških odločitev podjetja/organizacije;
 • razvoj komunikacijskih  in pogajalskih sposobnosti, timsko delo in sposobnost kritične /samo/refleksije;

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • razvoj veščin za uporabo znanja s področja menedžmenta mednarodnega marketinga;
 • sposobnost razumevanja umeščenosti mednarodnega marketinga v poslovne procese v podjetju;
 • poznavanje analitičnega pristopa za analiziranje tržnih priložnosti na tujih trgih;
 • poznavanje pristopov za izbor tujih trgov ter za snovanje strategij in programov za tuje trge;
 • poznavanje procesa tržnega raziskovanja ter sodobnih metod in informacijskih orodij v mednarodnem marketingu;
 • razumevanje posebnosti domačega vs. mednarodnega trženja, standardizacije in adaptacije;
 • sposobnost uporabe metod in tehnik, ki omogočajo učinkovito načrtovanje in upravljanje na področju mednarodnega marketinga;
 • sposobnost za razumevanje in kritično analizo pri reševanju konkretnih poslovnih problemov na področju procesov mednarodnega marketinga;
 • sposobnost samostojnega načrtovanja , vodenja in evalviranja procesov ter uporabo uspešnih orodij na področju mednarodnega marketinga glede na potrebe trga  in konkurenčnih prednosti izdelkov/storitev;
 • sposobnost uporabe pridobljenih znanj in veščin pri analizi, sintezi, predvidevanju, načrtovanju, udejanjanju in nadzoru odločitev na področju mednarodnega marketinga v podjetju/organizaciji.
6
Poslovna prognostika in strategija trajnostnega razvoja

Ta razburljivi predmet predstavlja nove vidike ter ponuja celovit vpogled v svet poslovanja in podjetništva. Predmetov o prognostiki ne najdemo pogosto v programu mednarodnega poslovanja. Vendar pa morajo v današnjem hitro spreminjajočem se svetu poslovni voditelji in podjetniki svoje organizacije usmeriti v pravo smer. Pri tem predmetu se študenti naučijo in razumejo namen in izzive napovedovanja in predvidevanja.

Predmet/modul se začne z vpogledom v razvoj teorije vodenja, kar študentom pomaga razumeti trende in cikle, nato pa jih razširiti glede na poslovne cikle ter življenjske cikle podjetij in izdelkov. Prav tako preko strategije in rasti posega v poslovno načrtovanje in napovedovanje. Študenti se učijo in delajo z analitičnimi metodami kot tudi z metodami intuitivnega napovedovanja in predvidevanja. Študenti imajo priložnost svoje znanje uporabiti pri študijah primerov, prav tako pa se lahko razvije izjemna razprava s študijskimi kolegi. To so tudi glavni vidiki predmeta. Predmet se zaključi s povezovanjem poslovnega napovedovanja s trajnostnim razvojem, kar pri študentih razvije poglobljeno razumevanje strategije trajnostnega razvoja.

Vsebina

 1. Razvoj teorije managementa
 2. Poslovno okolje in temeljni dejavniki dinamičnega podjetništva; gonilne sile sprememb, igralci in orodja sprememb v podjetju
 3. Vrste, oblike ter upravljanje sprememb v podjetju
 4. Narava in koristi poslovnega napovedovanja v podjetništvu; predpogoji, situacije in značilnosti napovedovanja
 5. Trendi, poslovni (življenjski) cikli, sezonska gibanja (nihanja) in nepredvidena (naključna) gibanja ter izbrane metode statističnega in matematičnega napovedovanja; regresije in korelacije, modeli negotovosti, input-output analiza, kvalitativne metode napovedovanja
 6. Dolgoročno (strateško) podjetniško načrtovanje in uresničevanje načrta
  • faze načrtovanja
  • področja načrtovanja
  • napovedovanje, načrtovanje v podjetju
  • uresničevanje načrta in nadzor
 7. Omejitve in problemi v napovedovanju, načrtovanju in uresničevanju
 8. Rast in razvoj podjetja
  • hipoteze o rasti in razvoju podjetja
  • modeli za notranjo in zunanjo rast podjetja
  • strategije za notranjo in zunanjo rast podjetja
  • MOF in RECoIL analiza za oceno preteklega in sedanjega poslovanja podjetja ter oceno potenciala rasti podjetja v prihodnosti
  • Orodja strateške analize v funkciji izbora strategij rasti
 9. Strategija rasti podjetja in izbor strategije rasti za prihodnost
 10. Trajnostni razvoj in okolje
  • Koncept/ paradigma trajnostnega razvoja
  • korelacije med razvojem okolja, družbe in gospodarstva
  • izzivi naše generacije na področju trajnostnega razvoja
  • Pospeševanje trajnostnega preoblikovanja trgov
  • indikatorji trajnostnega razvoja
  • 17 ciljev trajnostnega razvoja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence in bodo:

 • spoznali in razumeli razvoj teorije managementa;
 • razumeli ter uporabili kompleksnejše poslovno načrtovanje v sodobnem svetu (nadgradnja znanja za poslovno načrtovanje - poslovni načrt podjetnika) z zahtevnejšimi in sodobnejšimi metodami;
 • poznali in obvladali interdisciplinarno razmišljanje v primeru načrtovanja novih in še posebej rasti in razvoja obstoječih podjemov;
 • razumeli in samostojno povezovali analitične metode iz statistike in matematike z metodami intuitivnega predvidevanja in napovedovanja;
 • usposobljeni za sprejemanje odgovornosti za prognoziranje in strategijo trajnostnega razvoja podjetja;
 • usposobljeni za poglobljene strateške analize, snovanje in uresničevanje razvojne politike podjetja;
 • analizirali, povezovali in samostojno interpretirali ob vključevanju vidika interdisciplinarnosti podjetje v odnosu do okolja;
 • razumeli in uporabili kritično analizo, sintezo in predvidevanje rešitev na področju trajnostnega razvoja v okviru raziskovalnih metod s področja trajnostnega razvoja;
 • razvili kritičen znanstveni pristop in sposobnost formuliranja razvojnih vprašanj podjetja.
6
Integrativni projekt

Ko raziskovanje in odkrivanje postaneta vaša partnerja. Predmet Integrativni projekt študente ponese na naslednjo raven raziskovalnih metod. Predmet ponuja poglobljeno razumevanje poslovnega raziskovanja in študente vodi skozi različne stopnje priprav na raziskovanje za projektno/magistrsko nalogo. Predmet že od začetne dispozicije naloge in dalje vključuje metode vzorčenja, izbire ustreznih metod in tehnik, tehnike analize podatkov in programske opreme ter interpretacije rezultatov vse do učinkovite predstavitve rezultatov raziskave. Študenti se spodbujajo, da svoj integrativni projekt pripravijo na podlagi konkretnega primera iz prakse organizacije, regije ali industrije ter da se kritično ozrejo na druge poslovne raziskave.

Vsebina

 • Izbor teme raziskovanja, formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Načrt projekta - strategija iskanja informacijskih virov in kritičen pregled literature ter raziskav
 • Odločanje o raziskovalnem pristopu in izboru raziskovalne strategije
 • Uporaba kvantitativnih ali kvalitativnih metod raziskovanja
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Metode analize: po možnosti statistična obdelava kvantitativnih podatkov
 • Sinteza celotnega projekta
 • Predstavitev rezultatov 
 • Posamezne vloge pri pridobivanju sredstev: posamezniki, podjetja, fundacije, neprofitne organizacije, država
 • Proces pridobivanja sredstev: oblikovanje skupnosti zainteresiranih darovalcev, oblikovanje skladov, vzpostavljanje stikov z darovalci, načrt pridobivanja sredstev
 • Pregled programov in skladov, ki razpisujejo sredstva za RR projekte
 • Priprava projekta in projektne dokumentacije
 • Prikaz osnov administrativno-finančnega vodenja projekta

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe znanstvenih metod pri projektnem raziskovanju;
 • zmožnost prepoznavanja in izkoriščanja priložnosti, ki se ponujajo v družbenem in delovnem okolju;
 • razumevanje socialne problematike ter sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev in njihovih posledic;
 • zavedanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • razumevanje odnosov med posamezniki, socialnimi organizacijami in družbenim okoljem, zmožnost za kompleksno sistemsko gledanje in delovanje;
 • načrtovanje in obvladovanje sprememb ob oblikovanju celovite ocene stanja v socialnih organizacijah ali družbenem okolju z upoštevanjem različnih dejavnikov;
 • sposobnost izvajanja, koordiniranja in organiziranja raziskav/projektov;
 • usposobljenost za prijavljanje projektov, ki so financirani iz evropskih sredstev;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • strateška usmerjenost, sposobnost ponujanja rešitev za preprečevanje njihovih negativnih posledic;
 • sposobnost učinkovitega delovanja v neprofitnih organizacijah in socialnih podjetjih, z zavedanjem pomena fleksibilnosti in učinkovitosti;
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja kooperativnih odnosov za delo v skupini in z drugimi uporabniki in skupinami (lokalna skupnost, organizacije javne uprave, nevladne organizacije, socialna podjetja).
24
Magistrska naloga

Magistrska naloga je pisni izdelek in rezultat samostojnega strokovnega dela študenta ob mentorstvu visokošolskega učitelja. V nalogi študent celovito zajame področja študijskega programa.

Z magistrsko nalogo študent pokaže:

 • da je sposoben razumevanja in aplikacije vsebin s področij študijskega programa,
 • da zna uporabiti interdisciplinarne in teoretične pristope pri reševanju konkretnih problemov iz prakse, predvsem pri poslovanju,
 • da obvlada raziskovalne metode in postopke z uporabo različnih analitičnih in prognostičnih orodij,
 • da je sposoben kritično obravnavati strokovno problematiko ob upoštevanju teorij ter temeljnih in specifičnih konceptov,
 • da je sposoben kreativnega razmišljanja, oblikovanja smelih inovativnih konceptov in rešitev problemov,
 • da je sposoben učinkovite uporabe informacijske tehnologije in zna upravljati informacije,
 • da ima kritičen odnos in distanco do lastnega dela in obstoječe prakse v spreminjajočem se okolju.

Vsebina

 • Izbor teme raziskovanja
 • Formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Odločanje o raziskovalnem pristopu in izboru raziskovalne strategije
 • Priprava dispozicije magistrske naloge: 
 1. Opredelitev problema raziskave in teoretičnih izhodišč
 2. Opredelitev pristopa k zastavljeni problematiki raziskovanja
 3. Opredelitev metod in tehnik raziskovanja za doseganje ciljev naloge
 4. Opredelitev členjenosti vsebine
 5. Opredelitev literature in virov 
 • Prijava teme in mentorja magistrske naloge
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Študij literature in virov
 • Izdelava magistrske naloge
 • Priprava predstavitve magistrske naloge in zagovor

Cilji in kompetence 

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja konkretnih problemov v domačem in mednarodnem poslovnem okolju;
 • sposobnost reševanja konkretne problematike s pomočjo usvojenega teoretičnega znanja;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov;
 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe znanstvenih metod pri raziskovanju;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • zmožnost partnerskega dela;
 • sposobnost povezovanja različnih znanj ter pomena uporabe strokovne literature;
 • sposobnost samostojnega učenja;
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije.
Izbirne učne enote (študent izbere 3 predmete)
6
Izbirni predmet 1*, 2* in 3*

Izbirne predmete študent izbere iz skupnega nabora izbirnih predmetov, pri čemer lahko izbere tiste izbirne predmete, ki niso hkrati tudi obvezni predmeti njegovega programa. Fakulteta izvaja tiste izbirne predmete, na katere je prijavljeno zadostno število študentov.  >> Nabor izbirnih predmetov

* Izberete si 3 izbirne predmete. 

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa. 

Predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata 20. 1. 2022, in velja za študente, ki se bodo prvič vpisali v program v 2022/2023. Za študente, vpisane v študijski program do vključno 2021/2022, velja predmetnik oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če v izobraževanju redno napredujejo.

Študij po tem programu lahko zaključijo do najkasneje 30. 9. 2025.

Uroš Pintar,

magister poslovnih ved
Ker vodim zavod, je magistrski študij veliko pripomogel k vpeljevanju izboljšav na različnih področjih. Veliko novega znanja sem prejel iz ravnanja s človeškimi viri.

Uroš Pintar,

magister poslovnih ved
Ker vodim zavod, je magistrski študij veliko pripomogel k vpeljevanju izboljšav na različnih področjih. Veliko novega znanja sem prejel iz ravnanja s človeškimi viri.

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Fleksibilen online študij

Fleksibilen online študij

Prilagojen sodobnemu načinu življenja, zaposlenim in mladim, ki želite biti del uspešne zgodbe podjetij.
Celostna podpora

Celostna podpora

Osebni online mentor, tehnična, organizacijska in podagoška podpora zagotavljajo študij po najvišjih standardih.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Aktiven študij ob podpori učiteljev, ki poznajo razliko med teorijo in resničnim življenjem.
Projekti za podjetja

Projekti za podjetja

Rezultat študentovega dela je 12 uporabnih projektov za podjetje ali organizacijo, kjer je zaposlen.

Magistri in kariera

Ker boste po opravljenem magisteriju s področja mednarodnega poslovanja usposobljeni za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje procesov internacionalizacije, za upravljanje inovacijskih in poslovnih procesov ter za vodenje človeških virov, boste z veliko verjetnostjo napredovali na delovnem mestu oziroma uspešneje konkurirali za delovno mesto visokega menedžmenta. Magisterij vam bo odprl vrata tudi za nadaljevanje študija v doktorskem programu.
Prijava
Šolnina in drugi prispevki
Priznavanje znanj

Prijava in vpis

Vse informacije o vpisu najdete na >> povezavi.

Vpisni pogoji

V 1. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor:

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 180 ECTS. 
 • je končal triletni visokošolski strokovni študijski program pred bolonjskim sistemom z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije, pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike).
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS. Iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete. 

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujete tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor:

 • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 240 ECTS. 
 • je končal študijski program za pridobitev univerzitetne  izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom).
 • je končal specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij. 
 • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete. 

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujete tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo naslednja področja: ekonomske, poslovne, upravne in organizacijske vede, sociologija, pravne, politične, družboslovne vede, humanistika.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

 • kopija diplomske listine ali potrdila o diplomiranju,
 • potrdilo o opravljenih izpitih,
 • življenjepis,
 • pismo, s katerim utemeljujete svojo namero o vpisu.

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode)

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med študijskimi programi iste stopnje. Prehodi so možni med študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prijave kandidatov za vpis v višji letnik po merilih za prehode  obravnava Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete. Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani program ter pogoje za prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo študij zaključiti po novem programu. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi med študijem.

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2023/2024 znaša 3.289,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik
Plačilo šolnine za en letnik je možno plačati na 12 obrokov. Obrok šolnine v študijskem letu 2023/2024 znaša 290,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2023 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

Način plačila študent opredeli v pogodbi ob vpisu. DOBA Fakulteta bo predvidoma trikrat letno usklajevala višino obrokov v skladu s stopnjo rasti življenjskih potrebščin v RS, pri čemer ob prvem vpisu v študij za prve tri mesece veljajo cene, kot so bile ob podpisu pogodbe. Plačilo šolnine za vpis v vsak nadaljnji letnik in vse ostale prispevke (diplomiranje, …) bo DOBA Fakulteta študentu zaračunala po ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor DOBA Fakultete predvidoma januarja za prihodnje študijsko leto.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek magistrske naloge.

>> Cenik storitev DOBA Fakultete

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je plačljivo. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si.

V primeru, da komisija študentu prizna predmet v celoti, je študent upravičen do vračila šolnine v višini število ECTS predmeta x 50% vrednosti ECTS točke.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja  se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave.

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli