Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi - star program

Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi - star program

Predmetnik programa

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Obvezni predmeti
5
Javno nastopanje in retorika

Morda se tega ne zavedamo, toda v vsakdanjem in poslovnem življenju nastopamo ves čas – na sestanku, razgovoru za službo, pred sodelavci, pri delu v timih, na seminarjih, v prodajnih razgovorih …

V konkurenčnem poslovnem okolju tako naša strokovna znanja niso več dovolj. Poslovni svet zahteva vzpostavljanje odnosov in pri tem izjemno pomembno vlogo igra posameznikova sposobnost odličnega javnega nastopanja in predstavljanja idej. Kako odločno, spretno, trenutku in okoliščinam primerno nastopamo, vpliva ne le na oblikovanje osebnega imidža, temveč tudi na imidž organizacije, ki jo zastopamo, in posredno tudi na njeno poslovanje.

K sreči sta javno nastopanje in retorika spretnosti, ki se ju da naučiti in z vajo nenehno razvijati. Pri predmetu boste usvojili temeljne prvine dobrega in uspešnega javnega nastopanja in retorike, kar se bo odražalo pri vaših nadaljnjih javnih, poslovnih in osebnih nastopih. Zagotovo pa boste spretnosti razvijali po zaključku predmeta še naprej z redno uporabo tehnik pri študiju, zasebno in v poslovnih okoljih.

Vsebina

 1. Retorika in praktična vodila govorništva
  • kratka zgodovina govorniške umetnosti
  • definicije osnovnih pojmov (govor, govorništvo, retorika, javni nastop in predstavitev)
  • spoznavanje izrazne strani jezika (govorila v svoji dejavnosti, fonetika besedila, hitrost govorjenja, govorne vaje)
  • napake pri javnem nastopanju
 2. Veščine javnega nastopanja
 • nebesedna komunikacija: govorica telesa, gestika, proksemika, mimika, glas, obleka
 • besedna komunikacija:
 1. sinteza: različni nastopi za različne publike
 2. enosmerna vs. dvosmerni komunikacija
 1. Načrtovanje javnega nastopa in nastop
 • koraki do dobrega nastopa (invencija, dispozicija, formulacija, spomin, aktualizacija)
 • zunanja vizualizacija
 • prepričevanje
 • spretnosti sproščenega komuniciranja s publiko oziroma sogovornikom
 • spoznavanje načinov, kako pritegniti pozornost poslušalcev in jih navdušiti za svoje zamisli
 • tehnike premagovanja treme
 • efektivna predstavitev zamisli in oblikovanje dokazov
 • razlika med prepričevalnimi in mnenjskimi govori
 • izbiranje in oblikovanje argumentov
 • vodenje prezentacije (kako odgovoriti na vprašanja ali ugovore)
 • slovesni govori 

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali pomen učinkovitega komuniciranja;
 • sposobni učinkovitejšega komuniciranja, samozavestnejšega predstavljanja sebe, svojih storitev, izdelkov, projektov, idej širši skupini ljudi in ustvarjanja močnejšega vtisa s svojim nastopom;
 • obvladali in sintetizirali osnovne veščine retorike in javnega nastopanja;
 • razvili samozavest in obvladali tehnike premagovanja treme;
 • spoznali in uporabljali različne oblike javnega nastopanja, obvladali priprave efektivnega vsebinskega dela javnega nastopanja ter sintetizirali govor, govornika in publiko;
 • sposobni diskutiranja, debatiranja in argumentiranja ter obvladovanje čustev;
 • razvili kompetence za pogajanja in argumentiranje;
 • razvili iniciativnost in kreativnost;
 • razvili pozitiven odnos do dela, natančnost, vztrajnost in prilagodljivost.
6
Ekonomika

Ekonomika je del našega življenja. Čeprav se nam mestoma zdi nekoliko abstraktna, smo vsi nenehno vpeti vanjo. Vsi imamo želje in potrebe na eni strani, na drugi strani pa so viri, s katerimi lahko zadovoljimo svoje potrebe, omejeni. Zato smo prisiljeni izbirati in se odločamo za tiste dobrine, ki nam pomenijo največ in jih najbolj potrebujemo. V življenju nenehno sprejemamo ekonomske odločitve: kaj bomo kupili v trgovini, v kateri trgovini bomo nakupovali, kateri avtomobil bomo kupili in kako ga bomo plačali … Ekonomske odločitve sprejemamo tudi, ko se odločamo za poklic, študij, kariero itd. Še bolj pa v ospredje ekonomske zakonitosti vstopijo, ko se odločamo za samostojno podjetniško pot in je naš uspeh odvisen od naših sposobnosti poslovanja na trgu.

Pri predmetu boste spoznali glavne zakonitosti ekonomike, pomen in osnovne značilnosti podjetja, značilnosti proizvodne funkcije ter funkcije povpraševanja, ponudbe in stroškov. Spoznali boste tudi različne modele oblikovanja prodajnih cen in različne kazalnike za presojanje uspešnosti poslovanja podjetij.

Vsebina

Uvod v predmet (mikroekonomijo in makroekonomijo)

Uvod v ekonomiko podjetja

 • Opredelitev ekonomike podjetja in gospodarjenja

Podjetje

 • Koncepcija podjetja
 • Odločanje o poslovanju podjetja
 • Konkurenčno okolje podjetja

Teorija tržne ponudbe in povpraševanja

 • Zakon ponudbe
 • Zakon povpraševanja
 • Tržno ravnovesje

Teorija stroškov

 • Osnovni koncept stroškov
 • Prikaz posameznih vrst stroškov
 • Odgovornost za stroške

Teorija proizvodnje

 • Proizvodnja kot transformacijski proces
 • Učinkovitost proizvajanja
 • Proizvodna funkcija

Oblikovanje prodajnih cen

 • Ekonomski pomen oblikovanja prodajnih cen
 • Oblikovanje cen
 • Cenovno diskriminiranje

Premoženje podjetja in uspešnost

 • Uvod
 • Sredstva podjetja
 • Ocenjevanje uspešnosti podjetja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali ekonomske pojme, njihovo medsebojno povezanost in odvisnost ter značilnosti in zakonitosti gospodarjenja v podjetjih;
 • razumeli temeljne gospodarske koncepte in zakonitosti, ki jih lahko uporabijo v svojem življenju kot državljani, zaposleni in/ali potrošniki;
 • pridobili znanja za razumevanje temeljnih problemov gospodarjenja podjetij in načine njihovega reševanja;
 • sposobni razumeti ekonomske probleme ter uporabiti znanje za njihovo avtonomno reševanje v poslovni praksi;
 • razvili prilagodljivost, iniciativnost in odgovornost ter pozitiven odnos do dela;
 • razvili sposobnost kritičnega mišljenja in reševanja problemov.
5
Jezik stroke in evropska dimenzija – prvi tuji jezik (angleščina, nemščina, italijanščina)

Pred nekaj leti je bilo znanje angleškega ali kakega drugega svetovnega jezika zaželeno, danes pa je za vstop na trg dela nujno. Delodajalci ne gledajo več le na strokovno izobrazbo, vedno pomembnejše je, da kandidati za zaposlitev obvladajo tuje jezike, zlasti na svojem delovnem področju.

Znanje tujega jezika omogoča poslovno komunikacijo po vsem svetu, s poznavanjem drugih tujih jezikov pa lahko prebijete led pri novih poslovnih partnerjih ali si zagotovite dobre temelje za uspešna pogajanja. Znanje tujih jezikov pomeni vašo strokovno kompetenco ne glede na to, ali vodite mednarodni tim ali pa delate kot referent v pisarni – omogoča hitrejše reševanje problemov, morebitnih konfliktov in izzivov, pomeni vaše medkulturne kompetence, saj se poleg jezika učite tudi kulture, običajev, zgodovine.

Cilj predmeta je, da boste uspešno in učinkovito obvladali govorno sporazumevanje v splošnem pogovornem in poslovnem jeziku ob upoštevanju evropske dimenzije komunikacije. Znali boste uspešno in učinkovito argumentirati kavzalnost na področju družbenoekonomskega in političnega dogajanja doma in v EU, poiskati podatke o podjetjih iz svojega strokovnega področja ter pripraviti poročilo.

Vsebina

 1. Evropska unija
  • izrazoslovje
  • inštitucije
  • pogodbe in listine
  • medkulturne razlike
 2. Družbeno-ekonomsko dogajanje doma in v EU
  • gospodarstvo
  • dnevne novice
  • trendi gospodarskega razvoja
 3. Strokovno področje
  • izrazoslovje
  • članki s strokovnega področja
 4. Sodelovanje s podjetji iz svojega strokovnega področja
  • poročilo o podjetjih, s katerimi želimo sodelovati
  • podatkovne baze o tujih podjetjih

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • se znali uspešno in učinkovito govorno in pisno poslovno sporazumevati v jeziku stroke ob upoštevanju evropske dimenzije komunikacije;
 • obvladali besedni zaklad na področju širšega poslovnega komuniciranja;
 • razvili spretnosti analitično-kritičnega pisnega sporočanja v angleškem jeziku;
 • obvladali osnovno besedišče s strokovnega področja;
 • znali argumentirati kavzalnost na področju družbeno-ekonomskega in političnega dogajanja doma in v EU;
 • sposobni poslovne komunikacije ob upoštevanju kulture in etike ter raznolikosti EU narodov;
 • znali samostojno nastopati in prezentirati vsebine strokovnega področja v angleškem jeziku;
 • sposobni dela s slovarji in strokovno literaturo ter avtentičnimi besedili s strokovnega področja;
 • uspešno uporabljali sodobne informacijske vire;
 • razvili iniciativnost, vztrajnost, natančnost, prilagodljivost in iznajdljivost;
 • razvili pozitiven odnos do dela in odgovornost za delo;
 • sposobni dela z interaktivnim materialom.
6
Obnašanje strank

Dandanes so marketinški cilji osredinjeni predvsem na ugotavljanje potreb, oblikovanje ustrezne ponudbe, pridobivanje, zadovoljevanje in ohranjanje strank … med nakupnim procesom in njihovim življenjskim ciklom. O strankah moramo vedeti čim več; kdo so, kakšne so njihove vedenjske posebnosti, kako se povečujejo njihovo sodelovanje in nakupi glede na pozitivne izkušnje. Pomembno je poznati načine segmentiranja strank, saj le tako lahko pripravimo ustrezno ponudbo.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali pojem potrošnika in vedenje potrošnikov, nakupne procese, dejavnike odločanja, ki vplivajo na nakupni proces, zaznavanje, učenje in spomin, motivacijo in vrednote, osebnost in življenjski stil, stališča, skupine in kulturo ter različne metodološke pristope, katerimi raziskujemo in napovedujemo nakupne procese.

Vsebina

 1. Uvod v obnašanje strank
 2. Raziskovanje obnašanja strank
 3. Psihološki dejavniki obnašanja strank: motivacija, zaznavanje, učenje in spomin, stališča
 4. Družbeni dejavniki obnašanja strank: referenčne skupine, družina, vloga in položaj posameznika
 5. Kulturni dejavniki obnašanja strank: kultura, družbeni razred
 6. Osebni dejavniki obnašanja strank: starost in stopnja življenjskega cikla družine, življenjski slog, osebnost
 7. Nakupni proces odločanja strank

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli pomen konceptov obnašanja strank;
 • razumeli, da obnašanje strank determinirajo notranji in zunanji dejavniki ;
 • obvladali metode raziskovanja obnašanja strank;
 • razumeli proces sprejemanja nakupnih odločitev;
 • sposobni analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic obnašanja strank na izvedbenem in upravljavskem področju organizacije;
 • avtonomnost pri raziskovanju stališč strank in odločanju o marketinških aktivnostih v organizacijah;
 • uporabili pridobljena znanja pri sprejemanju marketinških odločitev v organizacijah;
 • sposobni reševanja marketinških problemov na področju zaznavanja in zadovoljevanja potreb potrošnikov (strank);
 • sposobni reševanja strokovnih problemov;
 • sposobni izražanja svojih stališč in komuniciranja;
 • razvili iniciativnost, vztrajnost, natančnost, prilagodljivost in iznajdljivost.
2
Seminar – Uvod v študij

Za študijski uspeh je pomembna temeljita priprava na študij. Z aktivnostmi, izvedenimi pri seminarju, študenti razvijejo večjo samozavest in pripravljenosti za aktivno sodelovanje med študijem, dobijo spodbudo in motivacijo za pozitiven pristop k študiju. Na seminarju se seznanijo s fakulteto, organizacijo ter načinom dela in študija na fakulteti. Pomemben del seminarja je spoznavanje virtualnega učnega okolja in tehnologij za uspešen študij ter razvoju kompetenc pri učenju učenja in učenju online. Prehod v študij je za študente tako lažji, uspešnost v poznejših fazah študija pa večja.

Vsebina

 • Etični kodeks študenta
 • Net etika
 • Uspešno online delo in učenje
 • Tehnike učinkovitega branja
 • Pisanje zapiskov
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja
 • Študijski vodič in informiranje
 • Navodila za pripravo pisnih nalog
 • O strokovnem slogu in kompoziciji
 • Priprava načrta za izdelavo seminarske naloge

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • seznanitev z net etiko;
 • usvojitev tehnike uspešnega online dela in učenja;
 • usvojitev tehnike učinkovitega branja;
 • sposobnost vrednotenja strukture strokovnih besedil;
 • obvladovanje zakonitosti strokovnega sloga in kompozicije;
 • sposobnost analiziranja in primerjanja ustreznosti navajanja virov in načina citiranja;
 • sposobnost vrednotenja načrta izdelave naloge;
 • usvojitev zakonitosti javne predstavitve ob svojem govornem nastopu;
 • sposobnost analize in kritičnega vrednotenja govornega nastopa;
 • sposobnost samorefleksije o lastnem strokovnem napredku;
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in pripravljenost na sodelovalno delo;
 • sposobnost timskega dela;
 • sposobnost kritične /samo/refleksije.
6
Komuniciranje in nove tehnologije

Komuniciranje je osrednja družbena dejavnost ljudi, zato je zelo pomembno, kako komuniciramo in kako uspešni smo pri komuniciranju. Tudi naše dobro počutje je v veliki meri odvisno od sposobnosti uspešnega komuniciranja. Komuniciranje nikakor ni prirojena sposobnost, pač pa skupek tehnik, ki smo se jih ali se jih bomo naučili. Izbor načina uspešnih tehnik komuniciranja je odvisen od značilnosti ljudi, na katere želimo vplivati, in od konkretnega konteksta, v katerem poteka komunikacija.

Pri predmetu Komuniciranje in nove tehnologije boste spoznali temeljna načela, teorije in modele komuniciranja, osnovne tehnike komunikacije v okviru razvoja novih tehnologij, s tem pa razvili sposobnosti medkulturnega komuniciranja. Poudarek bo tudi na značilnostih uspešnega marketinškega komuniciranja.

Vsebina

 • Spoznavanje vloge medijev v sodobni družbi
 • Spoznali osnovne teoretske pristope k preučevanju množičnih medijev
 • Preučevanje verbalne in neverbalne komunikacije v množičnem komuniciranju
 • Osnovne teoretske modele v komuniciranju
 • Predstavitev ključnih tradicionalnih in sodobnih teoretskih pristopov k novinarstvu
 • Spoznavanje temeljev množičnega poročanja in temeljnih novinarskih zvrsti
 • Spoznavanje sodobnih komunikacijskih modelov z uporabo novih tehnologij
 • Strateško komuniciranje
 • Medijsko komuniciranje
 • Priprava medijskih vsebin

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali vlogo komuniciranja v sodobni družbi;
 • spoznali ključne teoretske pristope v preučevanju medijskega delovanja;
 • razvili različne spretnosti potrebne za delovanje v klasičnih in novih medijih;
 • pridobili praktična znanja o nastopih v javnosti in predvsem o nastopih v medijih;
 • razumeli osnove novinarskega poklica v različnih medijih;
 • spoznali pisno in ustno izražanje v novinarskih izdelkih;
 • pridobili znanja za analizo medijskega okolja ter veščine za razvijanje tehnik komuniciranja z mediji;
 • razvili sposobnost komuniciranja za različnimi ciljnimi skupinami;
 • pridobili osnovne komunikacijske spretnosti za javni nastop;
 • razvili kreativnosti in prilagodljivost v komunikaciji;
 • razvili pozitivni odnos do dela.
6
Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost

Družbena odgovornost podjetij je delovanje podjetja v korist podjetja samega in vseh njegovih deležnikov. Z družbeno odgovornim ravnanjem si podjetja oz. organizacije gradijo ugled. Vprašanje ugleda pa je močno povezano tudi s pravilnim komuniciranjem družbeno odgovornih ravnanj. Če pogledamo razvoj v zadnjem letu, lahko trdimo, da družbena odgovornost zavzema vedno več prostora tudi v medijih in korporacijah. Kaj to je in kako je povezano z odnosi z javnostmi, boste spoznali pri vsebinah tega predmeta, pri čemer se boste seznalili z najboljšimi družbeno odgovornimi projekti v Sloveniji in v tujini.

Vsebina

 1. Družba, kultura in komuniciranje
  • posamezniki, skupine in poslovna kultura
  • déležniki in delničarji
  • vloga organizacij v družbi
  • družbena pričakovanja od organizacij (družbeno dovoljenje za delovanje)
  • komuniciranje, organizacija in družba
 2. Procesi odnosov z javnostmi
  • analiziranje in raziskovanje organizacijskega okolja/identificiranje problema/opredelitev namena in komunikacijskih ciljev/segmentacija javnosti
  • načrtovanje komunikacijskih programov
  • delovanje in komuniciranje
  • merjenje uspešnosti komunikacijskih programov, spremljanje in nadzorovanje rezultatov
 3. Etični vidiki odnosov z javnostmi
  • vloga in pomen odnosov z javnostmi v organizacijah
  • vloga in pomen odnosov z javnostmi v družbi
  • aktualno stanje v Sloveniji in EU
 4. Odgovornost in družbena odgovornost
  • opredelitev pojmov
  • kategorije družbene odgovornosti
  • elementi in načela družbene odgovornosti podjetij
  • vloga praktikov s področja odnosov z javnostmi v družbeni odgovornosti
 5. Integriranje družbenih pričakovanj v organizacijo
  • opredelitev temeljnih pojmov: trojna bilanca, družbeni dogovor, družbeno dovoljenje za delovanje
  • medsebojna razmerja in soodvisnost  med organizacijami in njihovim okoljem
  • komuniciranje družbene odgovornosti: procesi, načini, pomen
  • upravljanje odnosov z deležniki
 6. Institucionalizacija odnosov z javnostmi in družbene odgovornosti v organizacijah
  • odnosi z javnostmi kot procesni del družbene odgovornosti
  • regulativne, normativne in kognitivne institucije odnosov z javnostmi in družbene odgovornosti
  • vpetost odnosov z javnostmi in družbene odgovornosti v druge organizacijske funkcije

       7. Procesi institucionalizacije odnosov z javnostmi in družbene odgovornosti v organizacijah

Cilji in kompetence

Študentje bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali in razumeli dinamično razmerje med posamezniki, (poslovnimi) organizacijami in družbo ter med organizacijami in njihovim notranjim in zunanjim okoljem;
 • razumeli bodo pomen in vlogo odnosov z javnostmi in njihovo povezanost z vzpostavljanjem vzajemnih in koristnih odnosov znotraj organizacij in v družbi;
 • spoznali in razumeli osnove odnosov z javnostmi;
 • razumeli bodo koncepte »déležnikov«, »javnosti«, »trojne bilance«, »družbenega dogovora« in »družbenega dovoljenja za delo« ter njihove implementacije v praksi;
 • spoznali bodo povezavo med odnosi z javnostmi in družbeno odgovornostjo v kontekstu »družbenega dogovora« in »družbenega dovoljenja za delo«;
 • razumeli in prepoznali bodo načela družbene odgovornosti ter vključevanja déležnikov v poslovanje organizacij;
 • spoznali in razumeli etična načela v poslovanju (korporativno upravljanje) in odnosih z javnostmi tako, da jih bodo lahko implementirali v praksi;
 • razvili bodo kritično distanco ter analitične in raziskovalne zmožnosti za odkrivanje vzajemne povezanosti med organizacijami in njihovim okoljem ter komuniciranja družbene odgovornosti;
 • usposobili se bodo za prepoznavanje, načrtovanje in vrednotenje  dejavnosti in pobud družbene odgovornosti v povezavi z odnosi z javnostmi.
5
Osnove informatike

Uporaba računalnikov nam več ne uide ... Uporabljamo jih doma, v službi, pri študiju, pri tem uporabljamo različna računalniška orodja. Nekatera obvladamo bolj, druga manj. Pri predmetu Osnove informatike boste spoznavali informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, pomen informatike v poslovnih procesih pa tudi kako pomembna je netetika v komuniciranju ob pomoči informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike je razdeljen na dva obsežnejša dela: na bolj teoretični del in praktične vaje. Pri teoretičnem delu predmeta se boste spoznali s koncepti računalništva in informatike, z različnimi strokovnimi pojmi s tega področja, z zgodovinskim razvojem in trenutnimi trendi. Pri praktičnih vajah boste utrjevali svoje znanje uporabe pisarniških računalniških programov: urejevalnika besedil, elektronskih preglednic, orodja za izdelavo predstavitev ipd.

Vsebina

Osnovni pojmi informatike

 • odločitveni proces     
 • pomen in razsežnost informacij     
 • informacijski sistem in informacijski proces

Računalnik

 • razvoj računalnikov   
 • strojna oprema računalnika   
 • programska oprema
 • trendi razvoja

Podatkovne baze in podatkovna skladišča

 • razvoj
 • osnovni pojmi
 • podatkovne strukture
 • programi za upravljanje PB
 • trendi

Telekomunikacije

 • razvoj telekomunikacij
 • osnovni pojmi
 • omrežja, protokoli
 • mobilna omrežja
 • trendi

Internet in internetna tehnologija

 • razvoj
 • internetna tehnologija
 • internetne storitve
 • elektronsko poslovanje
 • internet stvari

Izzivi informacijske/digitalne družbe

 • ergonomija uporabe računalnika in mobilnih naprav
 • zasebnost
 • intelektualna lastnina
 • varnost
 • kakovost življenja (zasvojenost z digitalno tehnologijo, digitalni razkorak, digitalne kompetence)
 • digitalna transformacija

Računalniška in informacijska pismenost

 • uporaba urejevalnika besedil
 • uporaba elektronskih preglednic
 • uporaba programa za pripravo predstavitev
 • iskanje in uporaba informacij
 • net etika

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • zavedali se bodo pomena informatike v poslovnem sistemu kot pomembne poslovne funkcije v povezavi z ostalimi funkcijami;
 • širše poznali informatiko in informacijsko komunikacijske tehnike in tehnologije;
 • poznali uporabo računalniških orodij v delovnem procesu;
 • sposobni samostojne uporabe računalnika pri delu in študiju;
 • sposobni pravilne izbire in uporabe ustreznih računalniških orodij;
 • sposobni samostojnega iskanja, analize in predstavitve informacij;
 • razvili bodo natančnost, vztrajnost in samoiniciativnost;
 • razvili bodo sposobnost samostojne izbire in uporabe računalniškega orodja glede na specifike delovne ali učne situacije;
 • razvili bodo sposobnost dela v timu.
6
Organiziranje in menedžment

Znanja organiziranja in menedžmenta so ključna za vse uspešne vodje in organizatorje. Namen predmeta je oblikovati spoznanje, da so organizacija, organiziranje in menedžment dejavniki, ki se med seboj prepletajo tako v institucionalnem kot v procesnem smislu. Predmet vam bo pomagal pri plemenitenju (nadgradnji) vaših vlog pri oblikovanju sodobne organizacije, moderne organizacijske kulture in klime, nadalje na področju sodobnega menedžmenta, ki zna uporabljati ustrezne metode planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja, do oblikovanja organizacijskih strategij ter prepoznavanja in reševanja konfliktnih situacij v organizacijah.

Vsebina

Razumevanje organiziranja in menedžmenta

 • pojmovanje menedžmenta (menedžment kot proces, institucije menedžmenta, veščine in sposobnosti menedžerjev) 
 • kriteriji uspešnosti menedžmenta
 • bistvo organizacije in organiziranja

Okolje organizacije

 • lokalno in globalno okolje
 • organizacija in njene interakcije z okoljem
 • deležniki in njihov pomen ter interesi
 • družbena odgovornost in trajnostni razvoj
 • vrednote in poslovna etika

Organizacija in organiziranost

 • načela in dejavniki organizacije
 • organizacijske funkcije in strukture
 • sistemski vidik organizacije
 • vedenje organizacije (organizacijska kultura in klima)
 • spremembe v organizaciji in življenjski cikel organizacije

Strateško načrtovanje

 • vizija in poslanstvo
 • strateška orodja (SWOT, Portfeljska matrika, Porterjeva analiza …)
 • postavljanje ciljev
 • strategije

Sodobni organizacijski in menedžerski koncepti

 • organizacijska agilnost
 • menedžment kvalitete in TQM
 • ciljno vodenje, upravljanje z zavzetostjo
 • učeča se organizacija

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali in razumeli pojem menedžment;
 • spoznali in razumeli pomen organiziranosti;
 • sposobni kritično oceniti uspešnost menedžmenta;
 • sposobni analizirati okolje organizacije;
 • razumeli pomen vrednot in poslovne etike;
 • sposobni implementirati načela trajnostnega razvoja v poslovanje;
 • analizirati organiziranost podjetja ali organizacije;
 • spoznali življenjski cikel organizacije;
 • razumeli pomen strateškega načrtovanja;
 • spoznali orodja strateškega planiranja ter jih znali uporabiti v praksi;
 • postaviti in analizirati cilje in strategijo organizacije;
 • sposobni v praksi udejanjati koncept organizacije agilnosti;
 • razumeli sodobne organizacijske in menedžerske koncepte.
6
Uvod v marketing

Kaj vse spada v marketing? Zagotovo TV-oglasi, jumbo plakati, vsiljevanje izdelkov, ki jih ne potrebujemo, prodajanje izdelkov, ki škodijo naravi, ljudem, rastlinam, živalim … Vendar spadajo v marketing tudi širjenje idej o zaščiti okolja, uvajanje novega zdravila, razmere bivanja v stanovanjih in hišah …

Kar običajno vidimo, so le zunanje pojavne oblike marketinga, to pa so oglasi, embalaža, prodajne cene, izložbe, oblikovnost izdelkov, logotipi znamk izdelkov. Ne vidimo pa raziskovalnega dela pri proučevanju nezadovoljenih ali slabo zadovoljenih potreb in hotenj kupcev ter uporabnikov, dela v laboratorijih in razvojnih oddelkih, kjer strokovnjaki iščejo rešitve problemov mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških strokovnjakov, ki vse navedene in druge učinke ter aktivnosti marketinga povezujejo v usklajeno celoto, tako da so ustrezni izdelki pravočasno, v ustreznem stanju, v ustreznih količinah na razpolago na ustreznih prodajnih mestih.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali razvoj in opredelitev trženja, temeljne tržne koncepte, tržno okolje, proces segmentiranja in pozicioniranja na trgu porabnikov, trženjski splet ter značilnosti posameznih elementov trženjskega spleta izdelka in osnovne koncepte blagovne znamke.

Vsebina

 1. Evolucija menjalnih procesov in marketinga
  • potrebe, hotenja, povpraševanje, resursi
  • osnovni alternativni načini zadovoljevanja potreb in hotenj
  • izdelki
  • samozadostnost organizacij, soodvisnost organizacij in okolja
  • osnovni model menjave
  • zakon menjave
  • zadovoljstvo, zvestoba v menjalnih procesih
  • različne oblike menjalnih transakcij
  • primerjalne prednosti, konkurenčne prednosti
 2. Opredelitev marketinga na osnovi različnih izhodišč
  • pomen opredeljevanja konceptov
  • opredelitev marketinga kot: veščine, procesa, spleta aktivnosti (marketinški splet), miselnosti (tržna naravnanost), organizacijske tvorbe, poslovne funkcije, sistema, vede
  • splošno veljavne značilnosti marketinga
 3. Širše in ožje okolje organizacije-izvajalca marketinga
  • sestavine širšega okolja
  • dobavitelji
  • odjemalci (kupci, uporabniki)
  • konkurenti
 4. Trg
  • opredelitve trga na osnovi različnih izhodišč
  • opredelitev trga iz marketinškega vidika
  • tri dimenzije trga: skupine organizacij, potrebe organizacij, načini zadovoljevanja potreb
 5. Osnovni koncepti managementa marketinga
  • kultura organizacije
  • miselne naravnanosti managementa marketinga
  • tržna naravnanost organizacij
  • ustvarjanje informacij za potrebe marketinga
 6. Strateške razsežnosti marketinga
  • osnovne značilnosti strateškega managementa organizacije,
  • opredelitev strateškega marketinga iz vsebinskega in procesnega vidika,
  • strateška analiza in diagnoza
  • strateško načrtovanje marketinga
 7. Taktično-operativni vidiki marketinga
  • opredelitev in pomen taktično-operativnega marketinga
  • sestavine marketing miksa
  • proces taktično-operativnega načrtovanja marketinga
 8. Posebna področja marketinga
  • Interni marketing
  • Marketing odnosov
  • Družbeni marketing
  • Etika v marketingu

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali in razumeli razvoj ter pomen marketinga v družbi in njenih organizacijah (npr. v podjetjih);
 • spoznali in uporabljali osnovne koncepte (pojme) marketinga: trg, menjalni proces, koristi, cene, udeleženci v menjalnih procesih, izdelek, zadovoljstvo itd.;
 • spoznali in uporabljali različne vidike marketinga (marketing kot veščino, kot proces, kot splet aktivnosti, kot miselnost, kot organizacijsko tvorbo, kot znanost);
 • spoznali in uporabljali različne vidike marketinga v različnih tipih organizacij (pridobitne, nepridobitne; velike, srednje, majhne; organizacije blagovne proizvodnje; storitvene organizacije …);
 • spoznali in znali uporabljati aktivnosti ter učinke marketinga (raziskovanje za potrebe marketinga, izdelek, marketinško komuniciranje, nabavne in prodajne poti …);
 • spoznali in znali uporabljati sodobne koncepte marketinga (marketing, naravnan na trajnejše odnose, globalni marketing, elektronski marketing, marketing na osnovi podatkovnih baz, marketing ukrojen po meri, individualizirani marketing);
 • sposobni bodo razumevanja umeščenosti marketinga v druge poslovne procese;
 • razvili osebnostne kompetence za spodbujanje aktivnosti marketinga in inovativnost v različnih globalnih poslovnih okoljih;
 • razvili sposobnost kreativnega razmišljanja in timskega dela.
7
Pravna in gospodarska ureditev

Predmet je sestavljen tako, da se najprej seznanite z nekaterimi osnovnimi pravnimi pojmi, kot so država, suverenost, pravni red, pravno razmerje, in z majhnim delom stvarnega prava, ki obsega v bistvu samo stvarne pravice. Nato pa spoznate osnove obveznostnega ali obligacijskega prava, še posebno se boste ukvarjali s prodajno pogodbo, ter osnove statusnega prava in vrste gospodarskih subjektov, ki jih pozna naš in tudi evropski pravni red.

Vsebina

 1. Temeljni pravni pojmi
  • Pravni red
  • Pravna razmerja
  • Pravni subjekti
  • Predmeti pravnih razmerij
  • Stvarno pravo-stvarne pravice
  • Zastaranje
 2. Družbena ureditev RS
  • Značilnosti in načela ustave RS; načelo ustavnosti in zakonitosti
  • Človekove pravice in svoboščine-varstvo človekovih pravic in svoboščin
  • Gospodarska in socialna razmerja
  • Organizacija državne oblasti
 3. Osnove obveznostnega prava
  • Pogodbene obveznosti
  • Odškodninska obveznost
  • Spremembe obveznostnih razmerij
  • Utrditev obveznosti
  • Prenehanje obveznosti
 4. Nekatere gospodarske pogodbe
  • Prodajna pogodba; licenčna pogodba; zavarovalna pogodba
  • Pogodba o posredovanju; pogodba o trgovinskem zastopanju; zakupna pogodba
  • Komisijska pogodba; skladiščna pogodba; špediterska pogodba
  • Gradbena pogodba
 5. Vrednostni papirji
  • Splošno o vrednostnih papirjih
  • Menica; ček; drugi vrednostni papirji
 6. Uvod v statusno gospodarsko pravo
  • Pojem in viri gospodarskega statusnega prava
  • Statusno-pravne značilnosti gospodarske družbe (dejavnost, pravna osebnost in odgovornost za obveznosti, firma in sedež družbe, zastopanje in predstavljanje družbe, sodni register, poslovna skrivnost in prepoved konkurence)
  • Sodni register
  • Poslovne knjige
  • Sodelovanje delavcev pri upravljanju
 7. Posamezne oblike gospodarskih družb
  • Obrt
  • Osebne družbe: podjetnik, družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba
  • Kapitalske družbe: delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba
  • Druge družbe: tiha družba, dvojna družba, gospodarsko interesno združenje
 8. Finančna razmerja v gospodarskih družbah
 9. Povezovanje, združitev in preoblikovanje gospodarskih družb

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • pridobili osnovna pravna znanja in poglobljeno spoznali pravno ureditev, da v drugem delu lahko spremlja in usvoji obligacijska razmerja, osnove statusnega prava in prava družb;
 • usvojili temeljne pojme, kot so: pravni red in pravna norma, pravna razmerja in pravni subjekti ter objekti, ki nastopajo v teh razmerjih;
 • spoznali stvarne pravice, zastaranjem in varstvom pravic, brez katerih ne morejo razumeti in usvojiti obligacijskih razmerij in prava družb;
 • se poglobljeno seznanili z družbeno ureditvijo, predvsem s pojmom oblasti in njeno organiziranostjo, ustavnostjo in zakonitostjo, človekovimi pravicami in njihovim varstvom;
 • pridobili znanja iz osnov obveznostnega prava (pogodbene in odškodninske obveznosti, utrditev in spremembo pogodbenih obveznosti), ki jim omogočajo v praksi stopati v obveznostna razmerja;
 • spoznali in znali sestaviti nekatere osnovne pogodbe, kot so: prodajna pogodba, zakupna pogodba komisijska pogodba, licenčna pogodba, skladiščna pogodba, gradbena pogodba in še nekatere, s katerimi se v praksi najpogosteje srečujejo;
 • spoznali vrednostne papirje, njihov pomen in se naučili njihove praktične uporabe (menica, ček, delnica itd.);
 • pridobili osnovna znanja iz statusnega prava, da lahko spozna in razume posamezne vrste gospodarskih družb v našem in evropskem pravnem sistemu;
 • usvojili znanja, na kak način lahko prenehajo družbe (redno prenehanje, prisilna poravnava in stečaj);
 • usvojili znanja o zadrugah, organiziranju zavarovalstva in tujih podjetij;
 • bodo znali aplicirati in implementirati teoretično znanje o pravni in gospodarski ureditvi v poslovno prakso si razvili vztrajnost, storilnostno usmerjenost, natančnost in odgovornost;
 • si razvili interes in pozitiven odnos do delovnih obveznosti in odgovornosti do dela.
Obvezni predmeti
5
Finance

S financami se srečujemo vsak dan poslovno kot tudi zasebno, čeprav se tega niti ne zavedamo. Kako oceniti, katero posojilo je ugodnejše, kako izračunati obresti, s kakšnimi nevarnostmi se spoprijemamo pri najemanju posojil, kakšna je razlika med financiranjem in investiranjem ter med likvidnostjo in plačilno sposobnostjo, kako ugotovimo, ali je podjetje donosno, likvidno in deluje gospodarno, katere instrumente plačilnega prometa uporablja podjetje ipd.?

Z znanjem predmeta boste poznali odgovore na vsa vprašanja in znali aktivno sodelovati pri poslovanju vašega podjetja.

Vsebina

 1. Finančna funkcija v podjetju kot poslovnem sistem
 2. Aktivna in pasivna finančna funkcija
  • pridobivanje finančnih sredstev
  • plasiranje finančnih sredstev
 3. Institucije finančnega trga
 4. Finančni instrumenti
 5. Obrestovanje
  • obresti kot cena tujih virov financiranja
  • zahtevana stopnja donosnosti kot cena lastniških virov financiranja
  • sedanja vrednost
  • prihodnja vrednost
  • anuitetni izračuni
 6. Osnove finančne analize s spoznavanjem vsebine finančnih sodil
 7. Osnove gospodarjenja s sredstvi in viri financiranja (viri pridobivanja sredstev)
  • kreditni, upniški viri
  • lastniški viri
 8. Finančne klavzule v kupoprodajnih  pogodbah
 9. Instrumenti plačilnega prometa in instrumenti zavarovanja plačil
 10. Mednarodno finančno okolje

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • usvojili in razumeli vsebino finančne funkcije;
 • usvojili in razumeli mesto in naloge poslovnih financ kot izvajalske funkcije v poslovnem sistemu;
 • razumeli vlogo mednarodnih financ v poslovnem okolju;
 • spoznali osnove finančnega načrtovanja;
 • spoznali temelje finančnih izračunov, ki so pomembni pri opredeljevanju cene virov financiranja;
 • znali razlikovati različne instrumente zavarovanja plačil in instrumente plačilnega prometa;
 • si razvijali vztrajnost, storilnostno usmerjenost, natančnost in odgovornost;
 • se zavedali pomena finančne funkcije v poslovnem okolju;
 • znali aplicirati teoretična znanja s področja financ v poslovnem sistemu;
 • sposobni organiziranja in izvajanja finančnih funkcij;
 • sposobni analize, kritične refleksije in dela v timu.
7
Statistika z raziskovanjem za potrebe marketinga

Pomen in uporaba raziskovanja v poslovnem odločanju sta ključna. Marketing podjetja brez procesov tržnega raziskovanja ne more uspešno delovati. Priprava poročila in predstavitve raziskave pa v veliki meri odločajo o končni sprejeti odločitvi za marketing v podjetju.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali pojem in temeljne značilnosti raziskave marketinga, področja raziskave zunaj in znotraj organizacij, faze procesa raziskave marketinga in nekatera področja uporabe raziskave marketinga, obenem pa se boste seznanili s številnimi primeri iz prakse ter odkrili še marsikaj novega in zanimivega. Prav tako boste usvojili celovit model postopka raziskovanja trga po načelu faznega pristopa: znali opredeliti problem raziskovanja, načrtovati raziskavo za rešitev problema, raziskavo opravili in rezultate uporabili pri rešitvi problema.

Vsebina

 1. Uvod v raziskovanje
  • Vloga in pomen raziskovanja v poslovnem odločanju
  • Raziskovalna etika
 2. Koraki raziskovalnega procesa
  • Opredelitev raziskovalnega problema in ciljev raziskave
  • Načrtovanje raziskave
  • Načrtovanje vzorca in zbiranje informacij
  • Analiza informacij
  • Predstavitev ugotovitev
  • Predstavitev odločitev
 3. Zbiranje podatkov
  • Primarni podatki
  • Metode in tehnike zbiranja podatkov
  • Načrtovanje vprašalnika
  • Merjenje
  • Anketiranje
  • Veljavnost in zanesljivost podatkov
  • Vzorčni načrt
  • Verjetnostni vzorec in neverjetnostni vzorec
  • Velikost vzorca
  • Sekundarni podatki
  • Presoja primernosti in uporabnosti
 4. Analiza podatkov
  • Osnovna analiza podatkov
  • Kvantitativne in kvalitativne metode
  • Raziskovalno poročilo in predstavitev rezultatov

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali faze raziskovalnega procesa;
 • spoznali vlogo, pomen in uporabo informacij  raziskovanja v poslovnem odločanju;
 • usposobljeni bodo za opredelitev raziskovalnega problema;
 • razumeli pomen načrtovanja izvedbe raziskave;
 • usposobljeni za zbiranje, urejanje in analizo potrebnih podatkov;
 • poznali razliko med sekundarnimi in primarnimi podatki;
 • razumeli pomen vzorčenja in velikosti vzorca;
 • usposobljeni za analizo pridobljenih podatkov s pomočjo različnih kvantitativnih in kvalitativnih metod;
 • sposobni pripraviti poročilo in predstavitev raziskave;
 • razvijali kreativnost in natančnost.
6
Tržno in medijsko pravo

Poznavanje pravnega okvira delovanja dveh množic, medijskega delovanja in trga, omogoča suvereno delovanje vsakega zaposlenega v marketingu. Poznavanje pravnih okvirov medijskega prostora in z njim povezanih okvirov ustavnega, upravnega, civilnega oz. gospodarskega prava pa zagotavlja še boljše opravljanje posameznikovih delovnih nalog.

Študenti boste pri tem predmetu razvili sposobnost vedeti, kaj mediji so in kaj niso, spoznali boste razliko med komercialnimi in javnimi medij. Prav tako boste znali poskrbeti za varstvo svojih lastnih pravic s področja osebnosti in zasebnosti, spoznali boste pravne predpise, s katerimi se zagotovi varstvo teh pravic v primeru poseganja vanje. Dodatno se boste seznanili s področjem sklepanja pogodb z elementi zaščite avtorstva, torej zaščite svojih avtorskih pravic. In ne nazadnje se boste spoznali z omejitvami v oglaševanju, označevanju oglaševanja, prikritim oglaševanjem, promocijskim prikazovanjem izdelkov ter se seznanili z najpogostejšimi kršitvami pri oglaševanju (prekoračitev oglaševalskega časa, nedovoljen oglas, prikazovanje nedovoljenih slik v oglasih).

Vsebina

 1. Trg in mediji v RS in EU
  • Pravni viri EU, Sveta Evrope in Slovenije glede delovanja medijev in trga
  • Pomen medijev in tržnega prava za delovanja gospodarstva
 2. Svoboda medijev in osebnostne pravice
  • Ustava RS, Kazenski zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o medijih
  • Sovražni govor in omejitve svobode izražanja Priporočilo Sveta Evrope »on hate speech«
 3. Varovanje osebnih podatkov
  • Varstvo osebnih podatkov
  • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 4. Avtorsko pravo
  • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (izbrana poglavja)
 5. Novinarsko častno razsodišče in oglaševalsko razsodišče
  • Novinarski etični kodeks, pravila postopka, poročilo NČR
  • dokumenti SOZ-a (kodeks)
 6. Izbrana poglavja iz zakona o medijih
  • Zakon o medijih
  • Praksa ustavnega sodišča: - Odločitev: Up-345/01,  Odločitev: U-I-146/93
 7. Zakonodaja s področja telekomunikacij in elektronskega poslovanja
  • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
  • Zakon o elektronskih komunikacijah
  • Zakon o elektronskem poslovanju na trgu
 8. Zakonodaja s področja varovanja intelektualne lastnine, preprečevanja nelojalne konkurence in varovanja potrošnikov
  • Zakon o varstvu konkurence 
  • Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence
  • Zakon o varstvu potrošnikov  (izbrana poglavja)

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznali pravni okvir medijskega prostora ter z njim povezane okvire ustavnega, upravnega, civilnega oz. gospodarskega prava;
 • poznali temeljne pojme tržnega in medijskega prava;
 • uporabljali pravna načela in pravila tržnega in medijskega prava v konkretnem primeru;
 • analizirali dejanska stanja in poiskali pravno relevantna dejstva;
 • poznali vlogo medijev pri nepoštenih poslovnih praksah ter učinek na osebnostne pravice;
 • poznali pravni okvir medijskega prostora ter z njim povezane okvire ustavnega, upravnega, civilnega oz. gospodarskega prava;
 • poznali medijsko zakonodajo (Zakon o medijih, Evropske direktive …) in drugih sorodnih pravnih virov – Obligacijski zakonik (izbrana poglavja), Kazenski zakonik (izbrana poglavja) in gospodarskopravne pojme;
 • poznali pravice posameznika v sklopu varstva osebnih podatkov;
 • spoznali presek medijev in tržnega gospodarstva – zakonodaja o varstvu potrošnikov, zakonodaja o preprečevanju konkurence in izbrana poglavja iz intelektualne lastnine;
 • razvili natančnost in sistematičnost;
 • razvili sposobnost timskega dela.
6
Menedžment izdelkov, storitev in blagovnih znamk

Menedžment izdelkov, storitev in blagovnih znamk je srž trženjskega upravljanja. Vsa podjetja in organizacije ponujajo izdelke ali/in storitve, s katerimi razvijajo vzajemno koristne menjave s ciljnimi odjemalci, ki želijo zadovoljiti določeno potrebo ali željo. Vendar so minili časi, ko je bilo dovolj imeti samo dober izdelek, velik trženjski proračun in dobre prodajalce. Danes imajo odjemalci v vsaki kategoriji na voljo veliko število med seboj zamenljivih izdelkov, hkrati pa tudi neomejen dostop do informacij o izdelkih/storitvah, na katere proizvajalec ne more vplivati. Odjemalci se bodo odločili za nakup tistih izdelkov/storitev, ki bo kar najbolje zadovoljili njihove potrebe in pričakovanja. Kupili bodo na osnovi lastnega zaznavanja vrednosti. Zmagovalci bodo tista podjetja in organizacije, ki bodo s svojo celostno ponudbo najbolje zadovoljili odjemalce, to pa bodo dosegli tako, da se bodo osredinili na svoje ciljne trge in ciljne odjemalce, na podlagi teh spoznanj pa ponudili ne samo izdelek, temveč celostno izkušnjo, ki jo nakup in uporaba izdelka/storitve predstavlja odjemalcu.

Pri predmetu se bomo vsemu temu in še posebno posvetili. Tako se boste naučili in spoznali, da mora biti trženje vpeto v celotno verigo vrednosti, saj se trženje začne mnogo pred načrtovanjem izdelka in se nadaljuje še dolgo po tem, ko je izdelek prodan.

Vsebina

 1. Opredelitev izdelka v marketingu
 2. Različne pojavne oblike izdelka
 3. Koncept vrednosti (uporabna vrednost, cena) izdelka
 4. Sestavine izdelka v ožjem in širšem pomenu
 5. Stopnje življenjskega cikla izdelka
 6. Proces razvoja novega izdelka
 7. Management znamk izdelkov

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje in oblikovanje konceptov menedžmenta izdelkov, storitev in blagovnih znamk v marketingu;
 • spoznali, razumeli in uporabljali koncept različnih pojavnih oblik izdelka;
 • spoznali, razumeli in uporabljali koncept vrednosti (uporabna vrednost, cena) izdelka;
 • spoznali, razumeli in uporabljali analizo in diagnozo izdelkov (življenjski ciklus izdelkov, portfolio izdelkov);
 • spoznali, razumeli in uporabljali aktivnosti (inovacija, modifikacija in eliminacija) v zvezi z izdelki;
 • sposobnost obvladovanja sprememb in prilagajanja potrebam in zahtevam trga potrošnikov na podlagi stalnega evalviranja izdelkov, storitev in blagovnih znamk;
 • sposobnost razumevanja pomembnosti  procesa menedžmenta izdelkov, storitev in blagovnih znamk za sprejemanje trženjskih odločitev v praksi;
 • usposobljenost za analizo, sintezo in samostojno oblikovanje rešitev trženjskih problemov podjetja/organizacije;
 • poznavanje procesa razvoja izdelkov, storitev, značilnosti menedžmenta izdelkov, storitev in sposobnost uporabe metod in orodij, ki omogočajo učinkovito načrtovanje, oblikovanje in uvedbo izdelkov, storitev na trg;
 • poznavanje procesa menedžmenta izdelkov, storitev in blagovnih znamk;
 • sposobnost uporabe pridobljenih znanj in veščin pri analizi, načrtovanju, udejanjanju in nadzoru odločitev na področju menedžmenta izdelkov, storitev in blagovnih znamk;
 • razvili prilagodljivost, iniciativnost in izvirnost;
 • razvili sposobnost vodenja timov in timskega dela.
6
Inovativni in inovacijski menedžment

Inovacije in z njimi inovativno razmišljanje nam pomagajo izoblikovati ključne vzvode za začetek razumevanja dolgoročnega razvoja poslovnih sistemov. Inovativno razmišljanje nima nekega strogega začetka in upajmo, sploh ne konca. S pravilnim znanjem se lahko vsak posameznik, ki je uspešno krmaril med viharji poslovnega sveta ali pa si to želi, nauči in sprejme enega glavnih virov za ustvarjanje dodane vrednosti.

Pri predmetu Inovativni in inovacijski menedžment boste spoznali, kako učinkovito voditi inovativne procese, kako jih spoznati, prepoznati in izoblikovati. Vizija predmeta je, da je lahko v prihodnosti vsak študent mednarodni inovativni ali inovacijski menedžer, čigar znanje ni vezano le na lastno okolje, temveč je sposoben s svojim znanjem prepoznati priložnost ne glede na stopnjo razvoja okolja, v katerem je sam znotraj neke poslovne organizacije in njenega procesa.

Vsebina

Inovativni in inovacijski menedžment

 • novi pristopi in trendi v menedžmentu
 • evolucijski poslovni model in vloga inovativnosti v njem

Ustvarjalnost in inoviranje

 • razlike med inovativnostjo, inventivnostjo in ustvarjalnostjo
 • vrste in primeri inovacij
 • odprto in trajnostno inoviranje

Inovacijski proces

 • faze, orodja in metode inovacijskega procesa
 • tehnike in metode ustvarjalnega razmišljanja
 • analiza potreb trga
 • segmentacija
 • tržna manifestacija (prodajno-marketinške strategije)
 • načini in tehnike učinkovite predstavitve idej in projektov                      

Misleča (inovativna) okolja

 • temeljne značilnosti mislečih okolij
 • medstrukturni timi in participativni model
 • metode in orodja za razvoj inovativnih okolij
 • model 8 +1 poslovnih odnosov
 • deležniki inovacijskega prostora
 • inovativna kultura

Vloga menedžerja

 • razlike med inovacijskim in inovativnim menedžerjem
 • celostni osebnostni razvoj
 • človeški, strukturni in socialni kapital
 • vloga inovacijskega menedžerja pri upravljanju posameznika in tima

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje vloge inovativnosti in ustvarjalnosti v evolucijskem modelu poslovnih sistemov;
 • poznavanje razlik med inventivnostjo in inovativnostjo ter različnih vrst inovacij;
 • usvojitev ključnih korakov inovacijskega procesa;
 • razumevanje vloge menedžerja v upravljanju mislečega podjetja;
 • poznavanje orodij za razvoj mislečih (inovativnih) okolij;
 • analiziranje poslovnih primerov na osnovi evolucije poslovnih sistemov;
 • načrtovanje izvedbe ideje do tržne manifestacije;
 • organiziranje in vodenje medstrukturnega timskega dela;
 • prepoznavanje lastnih ključnih sposobnosti, kreativnosti in odgovornosti.
6
Projektni menedžment in timsko delo

V vsakdanjem in poklicnem življenju se kar naprej srečujemo s projekti – nalogami in dejavnostmi, ki imajo točno določene cilje. Projektno vodenje in projektna organizacija dela nista nikakršna čarobna paličica, ki bi ohlapno skupino brez natančno določenih ciljev in načina komunikacije navzven in navznoter spremenila v tekoči trak za izvedbo projektov. Pravzaprav pomeni projektno vodenje največjo spremembo za tiste, ki projekt vodijo, in od njih tudi največ zahteva. Tu ni velike znanosti, poleg skrbnega načrtovanja in upoštevanja vseh pogojev, ki jih postavlja okolje, zahteva tudi veliko discipline pri spremljanju projekta in predvsem stalno prilagajanje spremembam.

Kaj je to projekt? Kakšen je dober projektni vodja, katera znanja in lastnosti ima? Je dovolj, da je velik strokovnjak na vsebinskem področju projekta? Iz česa je sestavljen projektni načrt in kdo je odgovoren za pripravo projektnega načrta? Pri vsebinah predmeta in s pomočjo detektivske izobraževalne igre boste razvili kompetence projektnega vodenja.

Vsebina

 • definicija projekta
  • določitev ciljev projekta
  • določitev vektorjev projekta
  • definiranje dimenzij projekta
  • definiranje aktivnosti projekta
 • vpliv sprememb na projekt in projektno okolje
  • prepoznavanje deležnikov projekta
  • razumevanje vloge deležnikov
  • predstavitev projektnega načrta deležnikom projekta
  • uskladitev in potrditev projektnega načrta
  • razumevanje vsebine in oblike načrta obvladovanja tveganj
 • izvedba procesov planiranja
  • izbira organizacijske sheme
  • strukturiranje projekta
  • priprava projektnega načrta
   • planiranje aktivnosti, nosilcev in rezultatov
   • ocena trajanja aktivnosti
   • določanje nosilca aktivnosti
   • določanje rezultata aktivnosti
   • povezovanje aktivnosti v mrežo
   • določanje kritične poti
  • uporaba orodja s področja projektnega vodenja
 • pomen nadzora projekta
  • spremljanje teka projekta, sestanki, reševanje konfliktov
  • predstavitev dokumentov projektnega načrta
  • poročanje o stanju na projektu
  • pripravljanje sestankov
  • uporaba informacijskih virov
 • aktivnost ob zaključku projekta
  • predstavitev rezultatov projekta deležnikom
  • zaključno poročilo
  • poprojektne aktivnosti

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • seznanili se bodo s projektnim vodenjem kot orodjem za učinkovito realizacijo ciljev in s konceptualnimi osnovami ter sodobnimi tehnikami vodenja projektov;
 • znali bodo aplicirati znanje v procesih priprave in izvedbe projektov;
 • znali bodo uporabljati sodobne tehnologije za predstavljanje projekta;
 • znali bodo vrednotiti sodobne metode predstavljanja projekta;
 • znali bodo uporabljati sodobno orodje za načrtovanje projekta;
 • znali bodo predstaviti projekt in poročati o projektu;
 • sposobni bodo analize, sinteze in predvidevanja rešitev;
 • sposobni bodo samostojnega strokovnega dela;
 • sposobni bodo timskega dela.
Izbirni predmeti
6
Oglaševalske akcije

Pri predmetu se po pregledu zgodovine oglaševanja za ogrevanje študenti posvetijo izboru, opisu in umestitvi njihove najljubše oglaševalske akcije. V okviru gostujočega predavanja izbranega sponzorja/podjetja/organizacije se poda izhodiščni »brief« za oblikovanje predloga kreativne rešitve. Poslovne izzive vam postavijo uveljavljena in velika, pa tudi start-up podjetja.

V nadaljevanju študija predmeta študenti delajo na konkretnem, živem in praktičnem primeru.

Na podlagi sponzorjevega povzetka študenti izdelajo profil persone, njene značilnosti, življenjski stil, nakupne navade, realne in virtualne lokacije, na katerih je dosegljiva. Za oblikovano persono zasnujejo dinamično oglaševalsko akcijo s sloganom in vizualno podobo osnovnega oglasa ter pripravijo projekt širjenja oglaševalske akcije po izbranem družbenem omrežju.

Ob koncu predmeta sponzorji izberejo in nagradijo najboljše kreativne projekte.

Vsebina

 • temelji komuniciranja in komunikacijskih modelov v marketingu
 • vloga oglaševanja v širšem družbenem kontekstu
 • vloga in zakonitosti različnih medijev v oglaševanju
 • preučevanje in analiza javnosti v oglaševalskem okolju
 • analiza različnih medijskih učinkov v oglaševalskih akcijah
 • etika oglaševanja, mehanizmov regulacije in samoregulacije oglaševanja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli razmejitev oglaševanja od drugih oblik tržnega komuniciranja;
 • spoznali temelje komuniciranja v oglaševanju;
 • spoznali vlogo množičnih medijev v oglaševanju;
 • razumeli zahteve posamičnih medijev v oglaševanju;
 • obvladali organizacijo produkcije oglaševalskih proizvodov;
 • spoznali vlogo različnih strok (umetnost, tehnika, ekonomija, psihologija) v oglaševalskih projektih;
 • spoznali vlogo samopromocije v različnih projektih;
 • spoznali zakonske okvire oglaševanja;
 • spoznali vlogo različnih javnosti v oglaševalski dejavnosti;
 • seznanili se s socialno in ekonomsko vlogo oglaševanja v družbi;
 • razvili natančnost in sposobnost kreativnega razmišljanja;
 • razvili socialne kompetence za spodbujanje inovativnosti;
 • razvili kompetence za timsko delo.
6
Poslovni jezik – drugi tuji jezik (angleščina, nemščina, italijanščina)

Poznavanje tujih jezikov je vaša konkurenčna prednost, ki vam pri prihodnjem delodajalcu lahko prinese dodatne točke ali pa pomeni prav tisto piko na i, zaradi katere se tehtnica pri izboru prevesi v vašo korist. Delodajalcev ne zanima samo, ali poznate osnove tujega jezika, temveč kako tekoče v tujem jeziku vodite telefonske pogovore s poslovnimi strankami in partnerji iz tujine, kako dobro znate sestaviti uradno e-sporočilo v tujem jeziku, kako kompetentno boste nastopali na srečanjih, sejmih in prepričljivo predstavljali podjetje, njegove storitve in/ali izdelke, kako obvladate poslovni bonton, koliko poznate kulturo in običaje tuje dežele ...

Pri predmetu boste pridobili temeljno znanje tujega jezika za enostavnejše sporazumevanje v različnih poslovnih situacijah (telefoniranje, pisna korespondenca, rezervacije …). Prav tako boste razvijali skrb za kulturo jezika in kulturo sporazumevanja.

Vsebina

 1. Predstavitev sebe in svojih sodelavcev
  • Navezava stika
  • Predstavitev sebe in sodelavcev
  • Neobvezen klepet
 2. Opis funkcij in delovnih nalog
  • Opis svojih odgovornosti, zadolžitev in nalog in poklica
  • Organigram organizacije
 3. Predstavitev organizacije
  • Opis dejavnosti organizacije
  • Predstavitev osebne izkaznice organizacije
 4. Opis izdelka ali storitve
  • Predstavitev izdelka ali storitve
  • Opis izdelka in njegove uporabe
 5. Poslovna korespondenca
  • Osnovne zakonitosti poslovne korespondence  v angleškem jeziku
  • Oblike poslovnega dopisovanja
  • Enostavna poslovno korespondenca v različnih medijih
 6. Osebna korespondenca
  • Prošnja za delo
  • Življenjepis
 7. Telefonski razgovor
  • Posebnosti komunikacije po telefonu
  • Prevzem klica in posredovanje osnovnih informacij
  • Situacije v telefonski komunikaciji

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobni uspešnega in učinkovitega govornega in pisnega poslovnega sporazumevanja na ustrezni ravni ob upoštevanju interkulturnih posebnosti;
 • sposobni sporazumevanja v poslovnih situacijah na ustrezni ravni za izvajanje poslovnih funkcij organizacije;
 • sposobni razumevanja in uporabe temeljnega besednega zaklada na področju poslovnega komuniciranja za izvajanje poslovnih funkcij v mednarodnem poslovanju ter vodenju pisarniškega poslovanja;
 • sposobni samostojnega vodenja korespondence na ustrezni ravni;
 • poznavali teoretične zakonitosti medkulturne komunikacije ter uporaba  medkulturne komunikacije v dani situaciji;
 • sposobni samostojnega in učinkovitega dela s slovarji in strokovno literaturo na ustrezni ravni;
 • sposobni uporabe sodobnih informacijskih virov;
 • sposobni kritične refleksije in timskega dela;
 • razvili pozitiven odnos do dela in odgovornost za delo.
6
Multimedija in dizajn v podjetju

Najpogostejša raba izraza multimedija v podjetju se nanaša na pomen medija kot tehnologije za prenašanje, obdelovanje in hranjenje podatkov. Kot vsak drug tehnološkorazvojni proces mora biti tudi opremljanje podjetja z medijsko tehnologijo oziroma razvoj multimedijskih storitev skrbno načrtovan, saj je podvržen strategiji (razvoja) podjetja.

V sklop celostnega načrtovanja informacijskega sistema pogosto spada tudi razvoj spletne strani oz. spletnega mesta podjetja, ki je praviloma konceptualno, oblikovno in vsebinsko vezan na celostno podobo in strategijo podjetja, vse pogosteje pa vključuje multimedijske elemente (animacije, videoposnetke, interaktivne aplikacije).

Pri predmetu Multimedija in dizajn v podjetju vas bomo popeljali po poti ustvarjanja in krepitve osnovnih, deloma pa tudi naprednih znanj in veščin s področja medijev, multimedijev, t. i. novih (digitalnih) medijev in dizajna oziroma oblikovanja v poslovnih okoljih. Spoznali boste širšo definicijo koncepta »medij«, se spraševali o povezavi med človekom, družbo in tehnologijo ter se zazrli v preteklost in prihodnost uporabe medijskih tehnologij in multimedijskega oziroma novomedijskega poslovanja.

Vsebina

 • osnovni pojmi komuniciranja
 • pomen multimedije v poslovnih okoljih
 • estetika in etika poslovnega komuniciranja
 • osnovni pristopi h konceptualizaciji multimedijski vsebin
 • pomen, ustvarjanja in oblikovanja celostne podobe v poslovnih okoljih ter njih strategije
 • pristopi k oblikovanju podobe podjetja v različnih medijih
 • komunikacija in storitve na sodobnih platformah (spletne strani, socialna omrežja …)
 • komunikacija in storitve v tradicionalnih medijih (TV, radio, tisk)
 • orodja in platforme za ustvarjanje, hranjenje in distribucijo multimedijskih vsebin
 • izbrana programska orodja in pristopi k oblikovanju grafične in slikovne podobe, zvočnih in video vsebin ter spletne predstavitve podjetja
 • produkcija avdio-vizualnih vsebin
 • aktualne smeri razvoja na področju multimedije in dizajna
 • tehnološki in komunikacijski trendi v poslovnih okoljih

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli povezave med človekom, družbo in tehnologijo ter njena presoja v poslovnem okolju;
 • uporabili aktualna orodja in trende za ustvarjanje in oblikovanje multimedijskih vsebin v poslovnih okoljih;
 • opravili analizo, zasnovo in izvedbo multimedijske predstavitve v poslovnem okolju in njenega vrednotenja tako samostojno kot tudi skupinsko;
 • uporabili različne oblike komunikacije in produkcije skozi različne medije na uporabniškem in poslovnem nivoju;
 • vrednotili različne oblike elektronskega poslovanja glede na njihovo multimedijsko specifiko;
 • razumeli pojav senzorične in tehnološke konvergence v multimedijskem kontekstu ter jo kritično presojali v poslovnih okoljih;
 • analizirali procese prenosa, obdelave in hranjenja podatkov v multimedijskih poslovnih okoljih;
 • sodelovali pri skupinskem delu v tehniziranih poslovnih okoljih;
 • argumentirano zagovarjali lastna stališča in upoštevali stališča študijskih kolegov.
6
Socialni marketing

Predmet Socialni marketing obravnava aktivnosti strateškega komuniciranja za vplivanje in spodbujanje prostovoljnih vedenjskih sprememb in načinov reševanja družbeno perečih tem ob hkratnem izboljšanju družbene blaginje ter spreminjanju in doseganju pomembnih prosocialnih (družbeno zaželenih) vedenj. Pri tem socialni marketing uporablja komercialne marketinške tehnologije za analizo, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje programov, ki vplivajo na védenje javnosti o prosocialnem vedênju in spodbujanju le-tega z namenom izboljšati njihovo osebno blaginjo in blaginjo družbe, katere del so. Aktivnosti socialnega marketinga so usmerjene k vplivanju na spremembe zaznave in vedenja posameznikov in ciljnih javnosti, s tem pa na vplivanje in spreminjanje celotne družbe.

Najbolj prepoznavni programi socialnega marketinga so vplivanje na prometno varnost, zdrav način življenja, preprečevanje (zlo)rabe drog, preprečevanje nasilja v družini ipd. Ob predstavitvi temeljnih teoretičnih izhodišč predmet na praktičnih primerih razloži temeljne tehnike socialnega marketinga in njihovo uporabo pri doseganju družbeno zaželenega vedenja.

Vsebina

V okviru predmeta bo obdelana naslednja vsebina:

 • socialno-marketinški koncepti: družbeni, socialni in neprofitni marketing
 • razvoj, značilnosti in področja uporabe socialnega marketinga
 • socialni marketing in okolje, teorija družbene menjave
 • vidiki socialnega marketinga in njegova vloga pri doseganju družbenih sprememb
 • socialno-marketinški modeli in procesi razvoja programov socialnega marketinga
 • elementi marketinškega spleta na področju socialnega marketinga in načrtovanje socialno-marketinških kampanj

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali in razumeli bodo temeljne pojme s področja socialnega marketinga in socialnega oglaševanja (social cause advertising);
 • znali bodo uporabiti strategije in tehnike socialnega marketinga za doseganje družbenih ciljev in promocijo socialnih tem v družbi (npr. v okviru programov za promocijo zdravja, okoljevarstvenih programov in številnih drugih programov za spodbujanje prosocialnih vedenj); 
 • usposobili se bodo za samostojno uporabo metodoloških orodij za snovanje, izvajanje, vodenje in organiziranje aktivnosti s področja socialnega marketinga ter njihovega evalviranja;
 • razvili bodo strateško naravnanost do programov prosocialnega vedenja (visoka sposobnost načrtovanja, evalvacije in gledanja v prihodnost, anticipiranje razvoja dogodkov, ločevanja bistvenega od nebistvenega in iskanja trajnejših rešitev temeljnih problemov);
 • razvili bodo sposobnost timskega in skupinskega dela (vodenje tima in/ali skupine, pripravljenost na sodelovanje, kooperativnost, upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima in skupine);
 • razvili bodo sprejemanje odgovornosti za svetovanje, načrtovanje in izvajanje procesov socialnega marketinga ter njegove uporabe v neprofitnih organizacijah, javnem in tudi zasebnem sektorju;
 • sposobnost razumevanja uporabe marketinga za spodbujanje prosocialnih vedenj;
 • znanje za ustrezno uporabo procesov uporabe ključnih strokovnih, profesionalnih in etičnih načel pri načrtovanju in implementaciji programov socialnega marketinga.
6
Ustvarjanje vsebin in pripovedovanje zgodb

Poslovni svet je danes globalen. To pomeni vrsto novih poslovnih priložnosti, hkrati pa intenzivne spremembe in zaostren konkurenčni boj. V tem boju so uspešni in v ospredju le prodorni, drzni, inovativni in kreativni. Skratka, drugačni in zapomnljivi. Kreativno sporočanje in ustvarjanju vsebin skozi pripovedovanje zgodb je eno uspešnejših orodij, da nas opazijo in prepoznavajo.

Kreativna vsebina in pripovedovanje zgodb sta danes ena izmed najmočnejših orodij v marketingu, da nas potencialne stranke opazijo in prepoznavajo. Pri predmetu boste spoznali različne načine kreativnega pisanja in tako razvijali svoje kreativne sposobnosti.

Vsebina

 1. Osnove sporočanja
  • Koncepti in veščine (jezikovnega, vizualnega in poslovnega) komuniciranja
  • Vrste poslovnega komuniciranja (ustno in pisno poslovno ter neverbalno; interno, tržno, krizno in komuniciranje z javnostmi ter mediji)
  • Etika, kultura in estetika v poslovnem komuniciranju
  • Upravljanje z ugledom
  • Na vajah spoznano prakticirajo
 2. Osnove kreativnosti
  • Opredelitve ustvarjalnosti (kot način mišljenja, kot osebnostna lastnost, kot sposobnost, kot vedenje …)
  • Faze ustvarjalnega procesa (preparacija, inkubacija, iluminacija, verifikacija)
  • Vrste mišljenja, povezane z ustvarjalnostjo (konvergentno-divergentno, racionalno-iracionalno, realistično-domišljijsko, abstraktno-konkretno, analitično-sintetično …)
  • Vpliv drugih duševnih procesov in lastnosti na ustvarjalnost (čustev, motivov, inteligentnosti, učenja, kognitivnega stila, vrednot, prepričanj, verovanj, stereotipov …)
  • Prakticiranje kreativnega mišljenja
 3. Kreativno sporočanje
  • Pripovedovanje zgodb kot najučinkovitejša metoda kreativnega sporočanja
  • Uporaba kreativnega sporočanja v načrtovanju, razvijanju, uporabi in vrednotenju kreativnih strategij za uporabo v različnih medijih
  • Oglaševanje in publiciteta kot najpogostejša uporabnika kreativnega sporočanja
  • Uporaba različnih vizualnih in pisnih sredstev glede na slog, ciljno skupino, posamezen medij, funkcijo, kategorijo …
  • Primeri najboljših domačih in mednarodnih praks kot vir inspiracije

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli teoretične koncepte poteka komuniciranja;
 • razumeli teoretične koncepte kreativnega razmišljanja;
 • sposobni kritične refleksije in vrednotenja primerov dobre, kreativne prakse;
 • obvladali trženjske komunikacije na drugačen, izstopajoč, ustvarjalen način;
 • sposobni konceptualiziranja komunikacijskih izzivov podjetja;
 • znali uporabiti nekatere tehnike, metode, postopke, procese za vzpodbujanja kreativnosti;
 • sposobni prepoznavanja trendov v komuniciranju;
 • razvili osebne in medosebne kompetence za vzpodbujanje ustvarjalnega sporočanja v vsakdanji službeni praksi;
 • razvili sposobnosti za timsko delo.
6
Trendi v digitalnem komuniciranju

S pomočjo praktičnih primerov boste ustvarili lastno digitalno komunikacijsko strategijo ali kampanjo za komuniciranje vas in vašega podjetja s ciljnimi javnostmi.

Vsebina

 1. Klasični in digitalni odnosi z javnostmi
 • načela, podobnosti in razlike
 • uporaba družbenih omrežij v odnosih z javnostmi
 • digitalna pismenost
 • lažne novice in etika v digitalnem komuniciranju
 1. Komunikacijski kanali in komunikacijska orodja v digitalnem komuniciranju in klasičnih odnosih z javnostmi
 • načela uporabe družbenih omrežij v odnosih z javnostmi
 • zgodbičenje (storytelling) ali vsebinski marketing
 • digitalni vplivneži (influencers)
 1. Priprava kampanje digitalnega komuniciranja
 • analiza stanja
 • določitev komunikacijskih ciljev
 • identificiranje in opredelitev tarčnih javnosti; izbor komunikacijskih kanalov in komunikacijskih orodij digitalnega komuniciranja
 • optimizacija iskalnikov (SEO)
 • evalvacija digitalnega komuniciranja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli bodo osnovna načela strateških in digitalnih odnosov z javnostmi;
 • razvili bodo sposobnost načrtovanja komunikacijskih procesov, ki temeljijo na komunikacijskih problemih, komunikacijskih ciljih in tarčnih javnostih;
 • razvili bodo sposobnost načrtovanja digitalnega komuniciranja z uporabo različnih komunikacijskih kanalov in komunikacijskih orodij;
 • se spoznali s temeljnimi etičnimi načeli digitalnega komuniciranja;
 • znali razlikovati med lažnimi novicami in drugimi zlorabami v digitalnem komuniciranju in etičnimi načeli digitalnih odnosov z javnostmi.
6
Nevromarketing

Nevromarketing so raziskovalne aktivnosti, kjer se uporabljajo metode in tehnologija nevroznanosti. Na splošno nevromarketing rešuje enake težave, kot jih rešujejo tradicionalne raziskovalne metode in to je, kako naj oglaševalci najkoristneje zapravijo oglaševalska sredstva za najvišji učinek, pri čem bodo kar najbolje sporočali vrednote ponujenih produktov. Nevromarketing je torej zgolj nov način merjenja ali in kako marketinški stimuli deluje na respondenta in njihovo interpretacijo.

V akademskih vodah nevroznanstvenemu raziskovanju to, kako marketinški dražljaji vplivajo na naše možgane in posledično na naše odločitve, imenujemo potrošniška nevroznanot. Raziskujemo pozornost, zavest in podzavest, učenje in spomin, emocije in občutke. Aplikacija nevroloških orodij in znanj v praksi je komercialna različica potrošniške nevroznanosti in se imenuje nevromarketing.

Vsebina

 1. Osnove in temeljna načela nevromarketinga in kognitivne nevroznanosti.
 2. Zaznavni, spoznavni in emocionalni procesi, ki vplivajo na odločitve in nakupno vedenje potrošnikov (racionalni vs. intuitivni procesi, zavestni vs. nezavedni procesi, ključni sistemi/mehanizmi v možganih, ki so povezani z zaznavanjem, presojanjem in odločanjem potrošnikov).
 3. Orodja in tehnike za raziskovanje in merjenje odzivov potrošnikov na dražljaje (eye-tracking, EEG, fMRI itd.).
 4. Primerjava raziskovalnih orodij in tehnik kognitivne nevroznanosti s klasičnimi orodji in tehnikami trženjskega raziskovanja (ankete, intervjuji, fokusne skupine).
 5. Uporaba spoznanj kognitivne nevroznanosti v marketingu (razvoj embalaže in pozicioniranje izdelkov v trgovini, priprava učinkovitih oglasov in sporočil, razvoj novih izdelkov itd.).
 6. Nevromarketing in etika.

Cilji in kompetence

 • celovito razumevanje procesov, dejavnikov in mehanizmov, ki vplivajo na zaznavanje, presojanje, doživljanje in vedenje potrošnikov;
 • analiza in argumentacija različnih pristopov za merjenje in napovedovanje zaznavanja, presojanja, doživljanja in vedenja potrošnikov;   
 • poznavanje temeljnih orodij/tehnik merjenja nevrofiziološke aktivnosti in evaluacija potenciala teh orodij kot podlage za sprejemanje poslovnih odločitev na področju marketinga;
 • sposobnost uporabe in kritične refleksije spoznanj kognitivne nevroznanosti pri načrtovanju in vrednotenju marketinških projektov;
 • razumevanje pomena informacijskih tehnologij in njihove uporabe za uresničevanje marketinških ciljev;
 • sposobnost kritične presoje in sinteze spoznanj različnih disciplin za sprejemanje marketinških odločitev.
6
Interno komuniciranje

Predmet Interno komuniciranje obravnava odnose z zaposlenimi ter snovanje, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje komuniciranja znotraj organizacij. Cilj internega komuniciranja je vzpostaviti, razvijati in vzdrževati zdrave in motivirajoče odnose med zaposlenimi, kar je pogoj za delovanje organizacij, doseganje poslovnih ciljev in vizije, uresničevanje organizacijskega poslanstva in navsezadnje za pojavljanje v javnosti, saj so zaposleni najboljši ambasadorji vsake organizacije.

Brez internega komuniciranja ne more in ne obstaja nobena organizacija, brez načrtnega proaktivnega notranjega komuniciranja pa je doseganje uresničevanja poslanstva in vizije ter organizacijskih ciljev zagotovo izjemno oteženo, če že ne onemogočeno. Interno komuniciranje sledi in podpira organizacijsko in poslovno strategijo in zasleduje iste poslovne cilje ter pomeni proaktivno delovanje na podlagi nenehnega opazovanja in analiziranja organizacijskega okolja, upoštevajoč organizacijsko poslanstvo, vizijo in strategijo ter nato njeno izvajanje, kontrolo in vrednotenje. Pri predmetu boste obravnavali tudi organizacijsko kulturo, klimo in vrednote, identificirali bomo glavne komunikacijske metode in dejavnike uspeha (načrtovanje, izvajanje in merjenje učinkov internega komuniciranja) ter se dotaknili tudi etičnega vidika internega komuniciranja ne le s teoretičnega vidika, temveč tudi s primeri iz prakse.

Vsebina

 1. Organizacijsko okolje in vpliv na organizacijsko komuniciranje
 • vpliv zunanjega okolja na sistem in poslanstvo internega organizacijskega komuniciranja
 • analiza deležnikov organizacije in način tvorjenja vrednosti za deležnike
 • organizacijska kultura, organizacijska klima in interno komuniciranje
 • etika internega komuniciranja
 1. Poslanstvo internega organizacijskega komuniciranja
 • opredelitev poslanstva, namenov in ciljev
 • umestitev funkcije internega komuniciranja v organizacijsko strukturo
 • določanje politike in strategije internega komuniciranja
 • ovire in pasti
 • interno komuniciranje = tvorjenje pomenov za zaposlene
 • repozicioniranje in organiziranje IK v organizacijski strukturi sodobnih organizacij
 1. Vloga vodij in menedžerjev v internem komuniciranju
 • menedžersko in interno komuniciranje
 • kritične komunikacijske kompetence vodij
 • komunikacijske vloge managementa
 1. Upravljanje organizacijskega komuniciranja
 • modeli internega komuniciranja
 • standardi internega komuniciranja
 • segmentiranje interne javnosti
 • slog internega komuniciranja
 • strateško načrtovanje internega komuniciranja
 • strategije internega komuniciranja
 • izbira tehnik internega komuniciranja, komunikacijskih orodij in poti
 • osebno in tehnološko posredovano komuniciranje
 1. Raziskovanje, merjenje in analiza učinkov organizacijskega komuniciranja
 • komunikacijski pregled
 • vrednotenje in ocenjevanje (evalvacija) internega komuniciranja in programov internega komuniciranja
 1. Specifične prakse internega komuniciranja
 • komuniciranje in upravljanje sprememb
 • upravljanje konfliktov, krizno komuniciranje in komuniciranje slabih novic
 1. Sodobni trendi in vpliv informacijskih tehnologij na razvoj in sistem internega komuniciranja
 • Web 2.0, družbeni mediji
 • snovanje in upravljanje intranetov

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobni analize in sinteze temeljnih vprašanj in izzivov za načrtovanje, oblikovanje in merjenje politike, strategije, taktik in tehnik internega organizacijskega komuniciranja;
 • razumeli teoretične koncepte upravljanja internega organizacijskega komuniciranja;
 • sposobni kritične refleksije in obvladovanja komunikacijskih kompetenc internega organizacijskega komuniciranja za delovanje v mednarodnem multikulturnem okolju;
 • sposobni upravljanja organizacijskega internega komuniciranja kot sredstva za doseganje konkurenčne prednosti in vzdržno doseganje poslovne uspešnosti;
 • razumeli in bodo sposobni uporabe ključnih teoretičnih načel pri razvoju in implementaciji strategij v politiki in praksi upravljanja internega organizacijskega komuniciranja;
 • obvladali metodološke pristope za preučevanje dejavnikov, ki vplivajo na komuniciranje z in med zaposlenimi;
 • sposobni prepoznavanja ključnih okoljskih izzivov in njihove inovativne izrabe pri oblikovanju strategij upravljanja internega organizacijskega komuniciranja;
 • sposobni uporabe sistemov in modelov organizacijskega internega komuniciranja za podporo strateškemu upravljanju organizacij;
 • sposobni analiziranja in merjenja ter raziskovanja vplivov organizacijskega komuniciranja na poslovno uspešnost, organizacijsko mikroklimo, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih.
Izbirni modul Menedžment marketinga
6
Dogodki in sponzorstvo

Dogodki so neke vrste komunikacijska modna muha, ki pa ima že zelo stara krila. Rituale in prireditve v smislu »kruha in iger« zasledimo bistveno pred pojavom tiskanih, avdiovizualnih in elektronskih medijev. Dogodek je že od nekdaj najpomembnejši način množičnega komuniciranja, saj mu učinek spektakla in druženja daje veliko moč vplivanja na čustva in naravnanost udeležencev. Dogodki so bili vedno povezani z zabavo, močjo in vplivom.

Dogodki so danes močno prerasli svoje prvotne oblike srečanj ali sejmov. Na vedno bolj konkurenčnih trgih tudi v gospodarstvu odkrivamo priljubljenost in moč dogodkov, ki so pridobili pomembno mesto v komuniciranju organizacijskih sporočil. Dogodki s svojim bistvom, srečevanjem ljudi, predstavljajo komunikacijsko orodje.

Pri predmetu bosta vsekakor do izraza prišli vaša kreativnost in inovativnost. Pridobljeno znanje pa boste lahko uporabili tudi pri dogodkih v zasebnem življenju, zagotovo bodo rojstnodnevne zabave mnogo bolj pestre, ali nasprotno, službeni dogodki manj resni.

Vsebina

Uvod v predmet Dogodki in sponzorstvo

 • definicija osnovnih pojmov, pregled značilnosti in vrst dogodkov ter klasifikacija dogodkov
 • umeščanje upravljanja dogodkov v širše poslovno okolje
 • trendi v svetu

Načrtovanje zasnove dogodka:

 • opredelitev izhodišč in ciljev dogodka
 • zasnova koncepta
 • oblikovanje idejne - kreativne zasnove dogodka (od viharjenja možganov do analize idej)

Načrtovanje izvedbe dogodka:

 • pravni predpisi in zavarovanja
 • finančno načrtovanje prihodkov in stroškov
 • načrtovanje človeških virov za izvedbo dogodka,
 • marketinško načrtovanje dogodka,
 • logistično načrtovanje dogodka (lokacija, prevozi, nastanitve, v primeru mednarodnega dogodka informacije o vizumih, potrebnih prevodih ...)
 • uporaba tabele z roki, na primer Ganttove tabele
 • priprava programa in scenarija dogodka
 • skrb za skladnost in dramaturgijo dogodka
 • priprava opomnikov za brezhibno koordinacijo izvedbe dogodka
 • pripravljenost na krizno upravljanje

Načrtovanje komuniciranja dogodka:

 • priprava komunikacijskega načrta za dogodek
 • posebnosti in značilnosti komuniciranja pred, med in po dogodku
 • pregled in izbor medijev ter opredelitev vsebin, ki povečajo zanimanje medijev,
 • upravljanje odnosov z mediji na dogodku,
 • pregled drugih oblik sodelovanja z mediji ob dogodkih – oglasi, medijsko sponzorstvo, promocijske zgodbe, native
 • komuniciranje po dogodku.

Načrtovanje vrednotenja dogodka:

 • priprava načrta vrednotenja dogodka
 • metode, tehnike vrednotenja dogodka
 • vrednotenje medijskih in finančnih učinkov,
 • poročanje o dogodku.

Sponzorstvo:

 • definicija osnovnih pojmov o sponzorstvu
 • umestitev v širši kontekst in pregled aktualnih trendov glede sponzorstev
 • pregled značilnost sponzorstev
 • cilji sponzorstva (s strani sponzorja)
 • strategija sponzorstva (s strani sponzorja)
 • kako se umestiti v sponzorsko strategijo (s strani sponzoriranca)
 • oblikovanje sponzorske ponudbe (s strani sponzoriranca)
 • priprava na pogajanja (s strani sponzoriranca)
 • osnovni pregled vsebin in pomena pogodbe o sponzorstvu
 • oblikovanje dolgotrajnih in kakovostnih odnosov s sponzorji.

Cilji in kompetence

Študentje bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razvili sposobnost sprejemanja izzivov za organizacijo dogodkov;
 • razvili sposobnost kreativnega snovanja dogodkov;
 • razvili sposobnost predstavitve projektne zasnove, kot tudi poteka projekta;
 • razvili sposobnost podjetnega vedenja;
 • spoznali način projektnega dela, obvladovanja rokovnika, organizacije dela in časa;
 • razvili sposobnost nadziranja stroškov in poteka dogodkov;
 • razvili sposobnost upravljanja s sponzorstvi;
 • razvili sposobnost komuniciranja z različnimi ciljnimi skupinami povezanimi z dogodki;
 • razvili sposobnost razmišljanja ter kritične analize uspešnosti;
 • usmerjeni bodo v sodelovanje, multidisciplinarnost, sposobnost timskega dela;
 • razvili sposobnost situacijske orientacije pri organizaciji dogodkov in hitrega sprejemanja odločitev.
6
Globalni marketing

Globalni marketing je realnost. V bistvu gre za marketing, ki se usklajeno izvaja po svetu oziroma izkorišča prednosti komercialnih aktivnosti, globalne različnosti, podobnosti kot tudi priložnosti za doseganje globalnih ciljev.

Pri predmetu boste s pomočjo medsebojne komunikacije, literature in študij primerov spoznavali dobre prakse in pravila mednarodnega poslovanja. Učili se boste analizirati trg in prepoznavati tržne priložnosti na mednarodnih trgih v turbulentnem, dinamičnem okolju ter kako čim bolje izkoriščati vire podjetja.

Vsebina

 1. Globalna ekonomija in marketing    
 2. Globalno okolje in vplivi       
 3. Globalni kupci
 4. Izbira in vstop na globalne trge        
 5. Globalne strategije izdelka/storitve, cene in distribucije
 6. Globalne in e-marketinške strategije promocije
 7. Internetni marketing
 8. Globalni marketing management

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali teorijo in prakso mednarodnega trženja;
 • spoznali kontekst globalnega marketinga s poudarkom na Evropski uniji;
 • sposobni analize, sinteze in predvidevanja rešitev na področju globalnega marketinga;
 • sposobni prepoznavanja globalnih priložnosti na trgu;
 • seznanili se bodo z medkulturnimi globalnega marketinga in tržnega komuniciranja;
 • razumeli pomembnost izbire globalnih trgov;
 • sposobni razvoja strategij v podjetju za uspešno globalno poslovanje;
 • sposobno obvladovanja marketinških izzivov na globalnem trgu;
 • poznali in razumeli razvoj internetnega marketinga;
 • razvili komunikacijske kompetence;
 • sposobni samostojnega strokovnega dela;
 • sposobni za delo z ljudmi.
6
Strateški marketing

V današnjem tržnem okolju, ki v ospredje postavlja kupca, njegove želje in potrebe, bodo preživela in ostala konkurenčna le tržno usmerjena in dinamična podjetja. Strateški marketing je način trženja, preko katerega se podjetje učinkovito razlikuje od konkurenčnih podjetij, tako da se osredini na svoje močne strani z namenom, da bi proizvedlo večjo trajno konkurenčno prednost svojih produktov pri potrošnikih kot konkurenčna organizacija.

Pri predmetu boste spoznali vlogo strateškega marketinga pri upravljanju in vodenju podjetja kot celote, z razsežnostmi strateškega marketinga ter s posameznimi vsebinskimi in metodološkimi značilnostmi faz v procesu strateškega marketinga: faza strateške analize, strateške diagnoze, strateškega načrtovanja ter izvajanja in nadzora strateškega marketinga v organizaciji.

Vsebina

 1. Spremembe v okoljih organizacij
  • Spremembe v dejavnikih makro okolja organizacij (tehnologija, znanost, izobraževanje, ekologija, zakonodaja …)
  • Spremembe na nabavnih trgih organizacij (dobavitelji, konkurenti)
  • Spremembe na prodajnih trgih organizacij (odjemalci, konkurenti)
 2. Primerjalne in konkurenčne prednosti
  • Na resursih temelječ pogled
  • Marketinški resursi
  • Koncept primerjalnih prednosti
  • Značilne kompetence organizacij
  • Koncept konkurenčnih prednosti
  • Obstojne konkurenčne prednosti
 3. Celovitost strateškega menedžmenta in strateškega marketinga
  • Evolucija strateškega menedžmenta
  • Vsebina in proces strateškega menedžmenta
  • Evolucija strateškega marketinga
  • Vsebina in proces strateškega marketinga
 4. Tržna naravnanost organizacij
  • Evolucija tržne naravnanosti organizacij
  • Tržna naravnanost organizacije in konkurenčne prednosti
  • Vsebina in gradnja tržne naravnanosti organizacij
  • Sestavine tržne naravnanost
  • Vedenjske dimenzije tržne naravnanosti
 5. Strategije razvoja organizacije
  • Pomen strategij razvoja organizacije
  • Smeri razvoja organizacije
  • Načini udejanjanja izbranih smeri razvoja organizacije
 6. Določanje ciljnih trgov
  • Podrobnejši opis področja poslovanja
  • Odločanje o načinu (kriterijih) oblikovanja segmentov znotraj področja poslovanja
  • Opis značilnosti vsakega segmenta
  • Ovrednotenje alternativnih ciljnih trgov (segmentov)
  • Izbira ciljnega trga
 7. Oblikovanje temeljnih ciljev in strategij marketinga
  • Oblikovanje temeljnih ciljev marketinga
  • Opredelitev generičnih in temeljnih strategij marketinga
  • Klasifikacija strategij marketinga
  • Kombiniranje strategij marketinga
  • Kriteriji izbiranja strategij marketinga
 8. Strateško pozicioniranje
  • Opredelitev in pomen imagea
  • Pomen strateškega pozicioniranja
  • Objekti strateškega pozicioniranja
  • Proces strateškega pozicioniranja
  • Dimenzije strateškega pozicioniranja
  • Kriteriji strateškega pozicioniranja
 9. Določanje osnov marketinškega spleta
             Povezanost med strateškim in taktično-operativnim marketingom

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli pomen obvladovanja in reševanja marketinških nalog in izzivov podjetja;
 • sposobni bodo razumevanja umeščenosti marketinga v poslovne procese v organizaciji;
 • spoznali in uporabljali koncept sprememb v okoljih organizacij;
 • spoznali in uporabljali i koncepte primerjalnih in konkurenčnih prednosti;
 • spoznali in uporabljali celovitost strateškega menedžmenta in strateškega marketinga;
 • spoznali in uporabljali koncept tržne naravnanosti organizacij,
 • spoznali in uporabljali strategije razvoja organizacije;
 • spoznali in uporabljali določanje ciljnih trgov;
 • spoznali in uporabljali oblikovanje temeljnih ciljev in strategij marketinga,
 • spoznali in uporabljali strateško pozicioniranje;
 • spoznali in uporabljali določanje osnov marketinškega spleta;
 • sposobni bodo samostojnega strokovnega dela in timskega dela.
6
Nabavno-prodajna veriga

Ste danes že kaj kupili? Zagotovo. Ste danes morda tudi kaj prodali? Morda še boste.
Človek se vse življenje srečuje s trženjem. Osebno trženje se začne že v zgodnji mladosti, ko se mora posameznik vključiti v družbo in si pridobiti pozicijo pod soncem, predvsem pa na profesionalni poti, ko pridobiva znanje in ga prodaja na delovnem mestu svoji interni in eksterni ciljni skupini kupcev. Zato je pomembno poznati in razumeti nabavne aktivnosti, ki jih sicer ne bi potrebovali, če ne bi izvajali tudi prodajnih. Če želite uspeti, morate biti tudi dobri gospodarji, poznati pravila, standarde, posebnosti, izdelke, ki jih kupujemo ali prodajamo, predvsem pa nabavni trg in kupce.

S predmetom vam želimo približati in predstaviti delo v nabavi in prodaji, ki poteka v podjetjih, čeprav se v praksi dnevno vsak posameznik pojavlja v vlogi nabavnika in prodajnika. Pridobili boste znanja in kompetence iz nabavnega in prodajnega poslovanja.

Vsebina

 • Pomen in naloge prodaje in prodajnega menedžmenta
 • Strateško vodenje prodaje
 • Novosti na področju prodaje
 • Obratni marketing in priporočila
 • Prodajni proces/ciklus
 • Različni pristopi prodaje
 • Osnove strateškega planiranja prodaje
 • Tržni potencial in prodajni potencial
 • Pričakovana prodaja in pričakovani trg
 • SWOT analiza v prodaji
 • Prodajni prodor, tržni prodor in tržni delež
 • Organiziranost prodaje
 • Temeljne oblike specializacije prodaje
 • Točka pokritja
 • Merjenje uspešnosti in učinkovitosti v prodaji
 • Vloga nabave v podjetju
 • Različne nabavne dobrine
 • Cilji v nabavi
 • Faze nabavnega procesa in različni pristopi k upravljanju zaloge
 • Poslovna pogajanja

Cilji in kompetence

Študenti pridobijo splošne in predmetno specifične kompetence:

 • poznavanje osnovnih principov prodaje v organizacijah in nasploh v družbi, razumevanje temeljnih zakonitosti in pravil;
 • poznavanje procesov, sestavin in načel sodobnega prodajnega menedžmenta;
 • oblikovanje in sprejemanje določenih prodajnih odločitev;
 • poznavanje prodajnega procesa in njegove uporabe v različnih tipih prodaje;
 • poznavanje osnov strateškega planiranja v prodaji, organizacijskih struktur v prodaji in procesov vrednotenja;
 • razlikovanje med tržnim in prodajnim potencialom in med pričakovano prodajo in pričakovanim trgom;
 • sposobnost za analiziranje učinkovitosti in uspešnosti prodaje v podjetju na osnovi identifikacije in presoje temeljnih kazalcev (prag pokritja, analiza obsega prodaje, analiza stroškov in dobičkonosnosti prodajnih segmentov, analiza produktivnosti in prodajne učinkovitosti, analiza prodajnega osebja, analiza prodajnih cen in plači, analiza zadovoljstva odjemalcev);
 • organiziranje prodaje po načelih specializacije;
 • poznavanje osnovnih principov nabave v podjetju, različnih nabavnih dobrin in delo v menedžmentu nabave;
 • razlikovanje med različnimi fazami nabavnega procesa in različnimi pristopi k upravljanju zalog;
 • poznavanje poslovnih navad in protokola pri nabavnem pogajanju.
Izbirni modul Menedžment odnosov z javnostmi
6
Strateško načrtovanje odnosov z javnostmi

Predmet Strateško načrtovanje odnosov z javnostmi se osredinja na funkcionalno raven odnosov z javnostmi, organizacijskega komuniciranja ali komunikacijskega menedžmenta. Učinkoviti odnosi z javnostmi so nujno strateško vodeni in upravljani (proaktivni, načrtovani) ter usmerjeni k tistim javnostim, ki najbolj vzajemno učinkujejo na organizacijo.

Komunikacijsko aktivnost ljudje začenjamo in vzdržujemo zaradi uresničevanja določenih interesov in ciljev, v komunikacijski interakciji pa vidimo možnost uresničevanja svojih potreb in interesov. Odnosi z javnostmi so načrtno, dolgoročno, proaktivno in sistematično komuniciranje organizacij ter nenehno iskanje medsebojnega razumevanja med organizacijo in njenimi javnostmi z ustvarjanjem, grajenjem in vzdrževanjem vzajemno koristnih odnosov med organizacijo in njenimi okolji – javnostmi.

Organizacijskemu strateškemu menedžmentu odnosi z javnostmi pomagajo s tem, ko ustvarjajo razmerja s tistimi javnostmi, ki učinkujejo na organizacije ali na katere organizacije učinkujejo, in sicer tako s tistimi, ki podpirajo uresničevanje organizacijskega poslanstva, kot tudi s tistimi, ki s svojim delovanjem lahko preprečijo uresničevanje organizacijskega poslanstva. S strateškim načrtovanjem odnosov z javnostmi organizacije identificirajo javnosti, ki bodo najbolj verjetno omejevale ali krepile njihovo zmožnost, da zasledujejo svoje poslanstvo in da snujejo komunikacijske programe, ki pomagajo organizacijam upravljati njihovo soodvisnost s temi strateškimi javnostmi.

Pri predmetu se bodo študenti seznanili s teoretičnimi temelji in sodobno prakso strateškega komuniciranja ter se s praktičnimi primeri in izdelavo aplikativne naloge za konkretno organizacijo naučili strateškega načrtovanja odnosov z javnostmi kot pomembnega dela proaktivnega upravljanega komuniciranja.

Vsebina

 1. Odnosi z javnostmi in strateško komuniciranje
 • Pregled ključnih teorij in konceptov ter izvorov teorije odnosov z javnostmi v ekonomiji in strateškem menedžmentu
 • Osnove strateškega komuniciranja in povezanost med odnosi z javnostmi in strateškim komuniciranjem
 • Družbena in organizacijska vloga odnosov z javnostmi
 • Temeljna profesionalna načela v odnosih z javnostmi
 • Pravni, etični in profesionalni okviri ter zahteve
 • Ključna znanja, veščine in izkušnje, ki jih mora imeti praktik za uspešno izvajanje odnosov z javnostmi: tehnike in orodja odnosov z javnostmi
 • Multikulturni in globalni vidiki komuniciranja – pogoji in zahteve
 • Programi odnosov z javnostmi (upravljanje tem, interno komuniciranje, odnosi z mediji, odnosi z vplivnimi javnostmi, odnosi s finančnimi javnostmi, odnosi z lokalno skupnostjo, organizacija dogodkov, upravljanje komunikacijskih kampanj, krizno komuniciranje)
 • Organiziranost in umeščenost odnosov z javnostmi v organizacijah
 • Predstavitev primerov iz prakse
 1. Strateško načrtovanje odnosov z javnostmi
 • Strateško načrtovanje kot osrednji del strateškega menedžmenta
 • Strateško upravljanje komuniciranja in odnosov z javnostmi, procesi upravljanja komuniciranjem
 • Načela strateškega načrtovanja in izvajanja komunikacijskih kampanj oz. programov: ključne faze in koraki  strateškega načrtovanja
 • Metode analiziranja organizacijskega okolja
 • Deležniki in javnosti, situacijska teorija javnosti, segmentiranje javnosti
 • Upravljanje tem (issue management)
 • Strategije in taktike odnosov z javnostmi
 • Implementacijski načrt odnosov z javnostmi
 • Merjenje uspešnosti in učinkovitosti (analiziranje in ocenjevanje rezultatov komunikacijskih aktivnosti- metode, merila, modeli)
 • Izdelava in predstavitev strateškega komunikacijskega načrta (načrta odnosov z javnostmi) oz. komunikacijske kampanje za konkretno organizacijo ali družbeni pojav

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli teoretične koncepte strateškega komuniciranja in odnosov z javnostmi;
 • razumeli podobnosti in razlike med odnosi z javnostmi in sorodnimi disciplinami (trženjem, oglaševanjem, strateškim komuniciranjem in integriranim marketinškim komuniciranjem);
 • razumeli in prepoznali vlogo odnosov z javnostmi v organizacijah in družbi;
 • razumeli medsebojni vpliv okolja in organizacij ter sposobni analiziranja okolja - prepoznavanja prednosti, slabosti, groženj in priložnosti, ki delujejo v notranjem in zunanjem organizacijskem okolju in pogojujejo vsebino in obliko dejavnosti odnosov z javnostmi;
 • razumeli procese komunikacijskega upravljanja oz. strateškega upravljanja odnosov z javnostmi;
 • sposobni razumevanja strateškega načrtovanja v povezavi s organizacijskim poslanstvom, vizijo in poslovnimi cilji organizacij;
 • sposobni razumevanja in uporabe procesov raziskovanja, načrtovanja, izvajanja in vrednotenja odnosov z javnostmi;
 • znali uporabiti ključna strokovna, profesionalna in etična načela pri načrtovanju in implementaciji strateškega komuniciranja in odnosov z javnostmi;
 • razumeli in sposobni upravljanja komunikacijskih procesov na različnih vsebinskih področjih – programih odnosov z javnostmi, in sicer v odnosih z mediji, v odnosih z zaposlenimi, z lokalnim okoljem, s poslovnim in finančnim okoljem, mednarodnim okoljem ter pri upravljanju tem;
 • poznali in uporabili metodološke pristope za analiziranje okolja, načrtovanje in vrednotenje odnosov z javnostmi;
 • usposobljeni za samostojno strokovno delo na področju odnosov z javnostmi.
6
Povezava med mediji, odnosi z javnostmi in marketingom

Že nekaj let spremljamo velike spremembe pri dostopu do informacij, ki so na voljo slehernemu človeku z malo tehnološkega znanja in vsaj osnovno povezljivostjo do spleta. Hitrost internetnih povezav in bogastvo paketov praktično vseh komunikacijskih ponudnikov vse to še pospešuje. Slovenska podjetja pa tudi mediji sicer niso vsi enako hitro in kakovostno pristopili k spreminjanju svojega odnosa do kupcev in do tehnološkega napredka, a so bili prisiljeni slediti trendom, drugače bi bila konkurenčnost vprašljiva.

Udeleženci v marketinškem procesu brez upoštevanja digitalne komponente ne morejo več funkcionirati. Toda, ali ni »digital« samo še ena od platform, sredstev ali kanalov, ki nam pomaga pri uspešnem poslovanju? Zaradi katere je razvoj lahko hitrejši, odnosi s kupci, potrošniki tesnejši in razumevanje trga bolj poglobljeno?

Ker je marketing vse, kar počnemo, brez »digitala« v resnici že dolgo ne moremo, saj nas obkroža na vsakem koraku. Pri predmetu se boste seznanili s tem, kako so se slovenske marketinške agencije prilagodile novemu trendu ter kako so se mediji, naročniki in oglaševalci organizirali v novih razmerah. Študij pri predmetu Povezava med mediji, PR in marketingom vam bo obenem pomagal razumeti vsaj del odnosov, relacij med členi oglaševalskega trikotnika ter čim bolj premišljeno in učinkovito uporabljati orodja, ki so nam na voljo.

Vsebina

V okviru predmeta bo obdelana naslednja vsebina:

 • tehnični in teoretični vidiki družbenih medijev
 • pristopi za sledenje in merjenje učinkov družbenih medijev
 • strateški pristop k vključevanju medijev v online komuniciranje
 • vpliv novic - način komuniciranja z javnostmi -  na spreminjanje prihodnosti organizacije
 • prenos sporočil skozi najrazličnejši spekter novih tehnologij in tehnik, s poudarkom na družbenih medijih
 • tradicionalne in netradicionalne online (nove) tehnologije ter orodja
 • principi in prakse v družbenih medijih
 • uporaba družbenih medijev kot poslovnih in komunikacijskih orodij
 • vpliv družbenih medijev na spremenjeno komunikacijo in interakcijo organizacij s strankami
 • povezanost družbenih medijev s poslovnimi cilji ter celotno komunikacijsko strategijo organizacije
 • vključenost družbenih medijev v različne funkcije sektorjev v organizaciji
 • etični vidiki pri družbenih medijev
 • zakonodajna pravila, varnost in zasebnost pri uporabi družbenih medijev

Cilji in kompetence

Študent bo pri predmetu pridobil naslednje cilje in kompetence:

 • razvil razumevanje principov menedžmenta družbenih medijev kot dela komunikacijske strategije organizacije;
 • sposoben razumeti potrebo po inovativnih pristopih za doseganje učinkovite in uspešne komunikacije organizacije;
 • spoznal uporabo različnih orodij in novih tehnik;
 • učinkovito uporabljal različna orodja družbenih medijev za potrebe učinkovite in  uspešne komunikacije organizacije in njenega poslovanja;
 • znanja za smiselno uporabo online metod merjenja;
 • sposobnost izvajanje dobrih praks v uporabi družbenih medijev z upoštevanjem etičnih, zakonskih varnostnih predpisov ter predpisov s področja varovanja zasebnosti. 
6
Odnosi z mediji

Predmet Odnosi z mediji obravnava medsebojno vplivanje in sodelovanje med organizacijami in tradicionalnimi (tisk, radio, televizija) ter tudi konvergenčnimi mediji (družbena omrežja, blogi ipd.). Odnosi z mediji so zagotovo ključnega pomena za vsako sodobno organizacijo in nasprotno, medijske objave imajo danes tako velik vpliv na posamezno organizacijo, predvsem na njen ugled v javnosti in tudi poslovanje, kot še nikoli v moderni zgodovini. Prav zato velja odnose z mediji usvojiti v tolikšni meri, da smo sposobni samostojno uporabiti ključna orodja in vanje umestiti komunikacijska sporočila za doseganje organizacijskih ciljev. Ob predstavitvi temeljnih teoretičnih izhodišč predmet s praktičnimi primeri razloži najboljše prakse v odnosih z mediji, študenti pa se bodo s pripravo praktičnih nalog lahko usposobili za učinkovito, profesionalno in etično delo pri odnosih z mediji.

Vsebina

 1. Razumevanje medijev in odnosov z njimi
  • Zakaj komunicirati z mediji
  • Šest medijskih resnic
  • Razlike in lastnosti medijev
  • Občinstvo množičnih medijev
  • Novinarski kriteriji objave novic
  • Kaj mediji potrebujejo, kaj novinarji cenijo
  • Lastnosti dobrega praktika odnosov z mediji
  • Mejna področja sodelovanja med novinarji in praktiki odnosov z mediji
 2. Struktura in uporaba orodij odnosov z mediji
  • Adrema novinarjev
  • Sporočilo za javnost
  • Informativna in razlagalna gradiva
  • Novinarska mapa (press kit)
  • Osebna izkaznica organizacije
  • Govorci
  • Novinarske konference
  • Načrtovana publiciteta
  • Arhiv
  • Priročniki
  • Spletno novinarsko središče
  • Dogodki
  • Spremljanje (kliping) in analiza medijskih objav
 3. Strateško upravljanje komuniciranja z mediji
  • Vzpostavljanje funkcije odnosov z mediji
  • Načrtovanje, izvajanje in merjenje reaktivnega (odzivnega) in proaktivnega (strateškega) komuniciranja z mediji
  • Prvine dolgoročnega, kratkoročnega in projektnega medijskega načrta ter koraki načrtovanja
  • Usklajenost medijskega komuniciranja z ostalimi funkcijami
 4. Oblike medijskega nastopanja:
  • Klasične forme: izjava, intervju, neuradni pogovor (off-the-record brief)
  • Kaj, kdaj in zakaj vas mediji potrebujejo – vsakemu mediju svoje
  • Priprave na medijski nastop
  • Zlata pravila medijskega nastopanja
  • Pravica do popravka in odgovora
  • Taktike v primeru negativnega prispevka
  • Avtorizacija

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznali medijev, njihov ustroj in poslanstvo;
 • razumeli funkcije odnosov z mediji;
 • razvili odnose med predstavniki medijev in praktiki odnosov z mediji;
 • razumeli in pravilno uporabili orodja odnosov z mediji;
 • razumeli sintezo – strateško upravljanje komuniciranja z mediji;
 • razumeli in pravilno uporabili različne oblike ter vsebine medijskega nastopanja;
 • znali vrednotiti odnose z mediji;
 • razvili komunikativnost in kompetence za timsko delo.
6
Krizno komuniciranje

Vsebina tega predmeta se pomembneje veže na tiste pereče odnose med organizacijo in njenim (notranjim in zunanjim) okoljem, ki so lahko priložnost za organizacijo ali pa lahko omajajo njen ugled, ogrozijo njeno legitimnost ali celo postavijo pod vprašaj njen obstoj. Upravljanje tem (issues management) je predvidevajoč proces strateškega upravljanja, ki organizacijam pomaga identificirati in se ustrezno odzvati na trende, dogodke in nastajajoče spremembe v organizacijskem, družbenem ali političnem okolju, ti pa se lahko razvijejo v stanje, ki vzbuja pozornost in skrb vplivnih organizacijskih déležnikov in javnosti. Organizacijam pomaga pri rasti in preživetju z usklajevanjem njihovih interesov z interesi javnosti, ki imajo možnost vplivati na delovanje organizacij ali na javne politike, ki določajo regulatorno okolje za delovanje organizacij. Vodenje in upravljanje (javnih) tem ima za cilj zaščititi organizacijo pred potencialnimi nevarnostmi, ustvariti priložnosti pri sooblikovanju javnih politik, pomembnih za organizacijo, in upravljati soodvisnost organizacije v njenih okoljih; povedano drugače, upravljanje javnih tem pomeni tudi proaktivno delovanje za preprečevanje kriznih okoliščin.

Krizno komuniciranje je osrednji del kriznega menedžmenta in se ukvarja s komuniciranjem organizacije, ki se je že znašla v krizi in predstavlja zbir dejavnikov, s katerim želi organizacija preprečiti ali vsaj zmanjšati negativne izide krize oz. želi pred škodo zaščititi organizacijo in njene deležnike. Pri tem je kriza praviloma definirana kot kronično in ne akutno stanje, to je stanje javnih tem oz. inkubacijska, akutna (pereča) ali predkrizna faza. Krizno fazo v razvoju organizacije spremlja dramatičen sprožilni dogodek, v pokrizni fazi pa se porajajo vprašanja vzroka, odgovornosti in novih varnostnih ukrepov. Krizno vodenje in upravljanje enako kot krizno komuniciranje izhaja iz identificiranja slabosti, pomanjkljivosti, občutljivosti ter razvija selektivne odzive na posamezne krizne primere (različne podrobne scenarije odzivanja) in vaje kriznih primerov. Izhaja iz vzrokov (nesreča, bojkot, zloraba, korupcija ...), pričakovanj (poostren nadzor, odločna akcija, iznajdljivost ...), udeležencev (zaposleni, mediji, delničarji, politiki, različni aktivisti ...) in okolja (upor, panika, zmeda ...). Tako kot kriza je lahko tudi krizno upravljanje priložnost za nadaljnji razvoj ali grožnja blaginji in celo obstoju organizacije.

Vsebina

 1. Organizacijsko okolje, upravljanje tem in krizno komuniciranje          
 • vzajemni vpliv med organizacijami in njihovimi okolji
 • teme, trendi, dogodki v organizacijskem okolju
 • strateški odnosi z javnostmi in upravlhanje tem
 1. Teme, incident, konflikt, kriza; kriza in parakriza
 2. Značilnosti, vrste, vzroki in faze organizacijskih kriz
 3. Značilnosti, načela in procesi kriznega organizacijskega komuniciranja
 4. Upravljanje tem in aplikacija situacijske teorije kriznega komuniciranja kot diagnostičnega orodja za izbiro strategij kriznega odziva in kriznega komuniciranja
 5. Strategije kriznega odziva in kriznega organizacijskega komuniciranja
 6. Načrt in priročnik za krizno komuniciranje
 7. Vpliv informacijskih tehnologij in digitalnih medijev na krizno komuniciranje
 8. Analiza in presoja praks kriznega komuniciranja ter etika kriznega komuniciranja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli teoretične koncepte upravljanja tem, kriz in tveganj s poudarkom na njihove komunikacijske razsežnosti;
 • sposobni kritične refleksije in obvladovanja kompetenc etičnega kriznega in konfliktnega organizacijskega upravljanja in komuniciranja za delovanje v lokalnem in mednarodnem multikulturnem okolju;
 • sposobni upravljanja organizacijskih tem, kriz in tveganj;
 • razumeli in bodo sposobni uporabe ključnih teoretičnih načel pri razvoju in implementaciji strategij v politiki in praksi etičnega upravljanja kriz in kriznega komuniciranja;
 • obvladali metodološke pristope za preučevanju dejavnikov, ki vplivajo na komuniciranje z deležniki organizacije v času konfliktov in kriz, s poudarkom na vlogo klasičnih in konvergenčnih (digitalnih) medijev;
 • sposobni prepoznavanja ključnih okoljskih izzivov in njihove inovativne izrabe pri oblikovanju strategij upravljanja organizacijskih kriz in kriznega komuniciranja;
 • sposobni uporabe diagnostičnih orodij za analizo organizacijskih tem in (potencialnih) kriz, izbiro strategij in taktik ter tehnik in orodij kriznega odziva in kriznega komuniciranja;
 • sposobni analiziranja in merjenja ter raziskovanja vplivov kriz in kriznega komuniciranja na poslovno uspešnost in organizacijsko mikroklimo;
 • sposobni pripraviti in uporabiti načrt in priročnik za upravljanje kriz in kriznega komuniciranja.
Izbirni modul Menedžment družbenih medijev
6
Digitalni marketing

Digitalni marketing je sestavni del trženjskih aktivnosti vsakega podjetja, marketinške cilje pa dosega z internetno tehnologijo. Gre za proces prepoznavanja, razumevanja potrošnikov, zadovoljevanja njihovih potreb pri sočasnem ustvarjanju zadovoljivih poslovnih rezultatov. Pri spletnem poslovanju je zelo pomembno, kak poslovni model smo izbrali, saj je poslovnemu modelu prilagojena celotna strategija digitalnega marketinga.

Pri predmetu boste spoznali temelje digitalnega marketinga, preučevali poslovne modele, se učili o uporabniški izkušnji, razvoju spletnih portalov in tehnikah pisanja za splet. Obravnavali boste tudi tri pomembne discipline digitalnega marketinga (e-mail marketing, vsebinski marketing in iskalni marketing).

Vsebina

 1. Uvod v E-marketing
 2. Okolje E-marketinga
 3. Poznavanje elektronskih trgov
 4. Strateški E-marketing
 5. E-marketing splet
 6. Upravljanje odnosov s strankami
 7. Nekatera področja uporabe E-marketinga

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli internet, splete in ostale tehnologije e-poslovanja;
 • razumeli porabnike in kupce v e-trženju;
 • poznali primarno in sekundarno raziskovanje v e-trženju;
 • znali ovrednotiti strategije upravljanja trženjskih odnosov pri uporabi e-tehnologij;
 • poznali pravne in etične vsebine, ki se nanašajo na internet in e-tehnologije;
 • znali izdelati e-trženjski načrt podjetja;
 • razvili spretnost vrednotenja in izvajanja trženjski načrtov z uporabo elektronskih medijev;
 • se usposobili za razumevanje analitičnega dela procesa planiranja elektronskega trženja;
 • si razvili prilagodljivost, iniciativnost, iznajdljivost in izvirnost.
6
Strategije družbenih medijev in marketing

Če je še pred nekaj leti veljalo, da so družbeni mediji servis postranskega pomena, si dandanes ne moremo predstavljati svetovnega spleta brez družbenih medijev. Za veliko uporabnikov spleta so Facebook, Twitter, YouTube in podobni mediji že kar sinonim za internet, saj z njimi preživijo veliko večino svojega spletnega časa. To je še bolj izrazito pri uporabnikih pametnih telefonov, kjer je poplava takšnih in drugačnih servisov še večja: omrežja, kot so Instagram, Whatsapp in Snapchat, »živijo« samo na mobilnih napravah.

Tako pomembnemu delu svetovnega spleta se seveda tržniki ne morejo izogniti. V veliki večini primerov gre pri družbenih medijih za brezplačne servise – se pravi, da lastniki teh omrežij priložnost za zaslužek iščejo drugje, največkrat v obliki oglaševanja. Uporabniki smo namreč administratorjem omrežij zaupali neskončno informacij, zbirko pa vsak dan pridno dopolnjujemo s podatki o svojih interesih, navadah, osebnih povezavah in načinu uporabe svetovnega spleta.

Zato družbeni mediji tržnikom ponujajo orodje brez primere v zgodovini naše stroke: možnost skoraj individualnega naslavljanja potencialnih strank in kupcev na podlagi njihovih interesov. Obljubljajo nam ugodnejše oglaševanje, bolj relevantne ciljne skupine in posledično bolj smotrno porabo trženjskih proračunov. Po drugi strani odnos med oglaševalcem in kupcem nadgrajujejo z možnostjo grajenja skupnosti strank, simpatizerjev in podpornikov blagovnih znamk in podjetij, ki komuniciranju s ciljnimi javnostmi doda povsem novo dimenzijo.

Pri predmetu Strategije družbenih medijev in marketing si boste ogledali, kako so se družbeni mediji razvijali do današnjega stanja, kakšne možnosti nam ponujajo in kako jih vplesti v celovit komunikacijski ekosistem.

Vsebina

 • Zgodovina, razvoj in značilnosti družbenih medijev
 • Glavni akterji na področju družbenih medijev in njihov vpliv na družbo
 • Koncepti trženja preko družbenih medijev
 • Praktična uporaba družbenih medijev v trženjske namene
 • Vključevanje družbenih medijev v sodobni marketinški spletni koncept
 • Analitika in merjenje učinkovitosti trženja preko družbenih medijev
 • Priprava vsebinskega nastopa na družbenih omrežjih
 • Priprava strategije nastopa na družbenih medijih

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje zgodovine in razvoja družbenih medijev, njihovo vlogo v sodobni družbi in marketinškem spletu;
 • poznavanje aktualnih trendov na področju družbenih omrežij;
 • sposobnost analiziranja družbenih omrežij, kot so Facebook, Instagram, LinkeIn, Twitter, TikTok, YouTube …;
 • razumevanje, kako prek omenjenih skupnosti povečati prepoznavnost blagovne znamke, pospešiti prodajo, ustvariti nove prodajne in komunikacijske kanale ter vključiti kupce v oblikovanje blagovne znamke;
 • sposobnost samostojne uporabe orodij za analizo družbenih medijev in pripravo strategije nastopa na družbenih medijih;
 • sposobnost analize komunikacijskih kanalov, konkurence in dogajanja na družbenih medijih;
 • sposobnost vzpostavitve metrike za merjenje učinkovitosti družbenih medijev;
 • sposobnost analize učinkovitosti družbenih medijev;
 • razumevanje vključevanja družbenih medijev v sodobne trženjske procese;
 • sposobnost vodenja skupnosti na družbenih medijih.
6
Odnosi z mediji

Predmet Odnosi z mediji obravnava medsebojno vplivanje in sodelovanje med organizacijami ter tradicionalnimi (tisk, radio, televizija) in tudi konvergenčnimi mediji (družbena omrežja, blogi ipd.). Odnosi z mediji so zagotovo ključnega pomena za vsako sodobno organizacijo in nasprotno, medijske objave imajo danes tako velik vpliv na posamezno organizacijo, predvsem na njen ugled v javnosti in tudi poslovanje, kot še nikoli v moderni zgodovini. Prav zato velja odnose z mediji usvojiti v tolikšni meri, da smo sposobni samostojno uporabiti ključna orodja in vanje umestiti komunikacijska sporočila za doseganje organizacijskih ciljev. Ob predstavitvi temeljnih teoretičnih izhodišč predmet s praktičnimi primeri razloži najboljše prakse pri odnosih z mediji, študenti pa se bodo s pripravo praktičnih nalog lahko usposobili za učinkovito, profesionalno in etično delo pri odnosih z mediji.

Vsebina

 1. Razumevanje medijev in odnosov z njimi
  • Zakaj komunicirati z mediji
  • Šest medijskih resnic
  • Razlike in lastnosti medijev
  • Občinstvo množičnih medijev
  • Novinarski kriteriji objave novic
  • Kaj mediji potrebujejo, kaj novinarji cenijo
  • Lastnosti dobrega praktika odnosov z mediji
  • Mejna področja sodelovanja med novinarji in praktiki odnosov z mediji
 2. Struktura in uporaba orodij odnosov z mediji
  • Adrema novinarjev
  • Sporočilo za javnost
  • Informativna in razlagalna gradiva
  • Novinarska mapa (press kit)
  • Osebna izkaznica organizacije
  • Govorci
  • Novinarske konference
  • Načrtovana publiciteta
  • Arhiv
  • Priročniki
  • Spletno novinarsko središče
  • Dogodki
  • Spremljanje (kliping) in analiza medijskih objav
 3. Strateško upravljanje komuniciranja z mediji
  • Vzpostavljanje funkcije odnosov z mediji
  • Načrtovanje, izvajanje in merjenje reaktivnega (odzivnega) in proaktivnega (strateškega) komuniciranja z mediji
  • Prvine dolgoročnega, kratkoročnega in projektnega medijskega načrta ter koraki načrtovanja
  • Usklajenost medijskega komuniciranja z ostalimi funkcijami
 4. Oblike medijskega nastopanja:
  • Klasične forme: izjava, intervju, neuradni pogovor (off-the-record brief)
  • Kaj, kdaj in zakaj vas mediji potrebujejo – vsakemu mediju svoje
  • Priprave na medijski nastop
  • Zlata pravila medijskega nastopanja
  • Pravica do popravka in odgovora
  • Taktike v primeru negativnega prispevka
  • Avtorizacija

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznali medijev, njihov ustroj in poslanstvo;
 • razumeli funkcije odnosov z mediji;
 • razvili odnose med predstavniki medijev in praktiki odnosov z mediji;
 • razumeli in pravilno uporabili orodja odnosov z mediji;
 • razumeli sintezo – strateško upravljanje komuniciranja z mediji;
 • razumeli in pravilno uporabili različne oblike ter vsebine medijskega nastopanja;
 • znali vrednotiti odnose z mediji;
 • razvili komunikativnost in kompetence za timsko delo.
6
Povezava med mediji, odnosi z javnostmi in marketingom

Že nekaj let spremljamo velike spremembe pri dostopu do informacij, ki so na voljo slehernemu človeku z malo tehnološkega znanja in vsaj osnovno povezljivostjo do spleta. Hitrost internetnih povezav in bogastvo paketov praktično vseh komunikacijskih ponudnikov vse to še pospešuje. Slovenska podjetja pa tudi mediji sicer niso vsi enako hitro in kakovostno pristopili k spreminjanju svojega odnosa do kupcev in do tehnološkega napredka, a so bili prisiljeni slediti trendom, drugače bi bila njihova konkurenčnost vprašljiva.

Udeleženci v marketinškem procesu brez upoštevanja digitalne komponente ne morejo več funkcionirati. Toda, ali ni »digital« samo še ena od platform, sredstev ali kanalov, ki nam pomaga pri uspešnem poslovanju? Zaradi katere je razvoj lahko hitrejši, odnosi s kupci, potrošniki tesnejši in razumevanje trga bolj poglobljeno?

Ker je marketing vse, kar počnemo, brez »digitala« v resnici že dolgo ne moremo, saj nas obkroža na vsakem koraku. Pri predmetu se boste seznanili, kako so se slovenske marketinške agencije prilagodile novemu trendu ter kako so se mediji, naročniki in oglaševalci organizirali v novih razmerah. Študij pri predmetu Povezava med mediji, PR in marketingom vam bo pomagal tudi razumeti vsaj del odnosov, relacij med členi oglaševalskega trikotnika ter čim bolj premišljeno in učinkovito uporabljati orodja, ki so nam na voljo.

Vsebina

V okviru predmeta bo obdelana naslednja vsebina:

 • tehnični in teoretični vidiki družbenih medijev
 • pristopi za sledenje in merjenje učinkov družbenih medijev
 • strateški pristop k vključevanju medijev v online komuniciranje
 • vpliv novic - način komuniciranja z javnostmi -  na spreminjanje prihodnosti organizacije
 • prenos sporočil skozi najrazličnejši spekter novih tehnologij in tehnik, s poudarkom na družbenih medijih
 • tradicionalne in netradicionalne online (nove) tehnologije ter orodja
 • principi in prakse v družbenih medijih
 • uporaba družbenih medijev kot poslovnih in komunikacijskih orodij
 • vpliv družbenih medijev na spremenjeno komunikacijo in interakcijo organizacij s strankami
 • povezanost družbenih medijev s poslovnimi cilji ter celotno komunikacijsko strategijo organizacije
 • vključenost družbenih medijev v različne funkcije sektorjev v organizaciji
 • etični vidiki pri družbenih medijev
 • zakonodajna pravila, varnost in zasebnost pri uporabi družbenih medijev

Cilji in kompetence

Študent bo pri predmetu pridobil naslednje cilje in kompetence:

 • razvil razumevanje principov menedžmenta družbenih medijev kot dela komunikacijske strategije organizacije;
 • sposoben razumeti potrebo po inovativnih pristopih za doseganje učinkovite in uspešne komunikacije organizacije;
 • spoznal uporabo različnih orodij in novih tehnik;
 • učinkovito uporabljal različna orodja družbenih medijev za potrebe učinkovite in  uspešne komunikacije organizacije in njenega poslovanja;
 • znanja za smiselno uporabo online metod merjenja;
 • sposobnost izvajanje dobrih praks v uporabi družbenih medijev z upoštevanjem etičnih, zakonskih varnostnih predpisov ter predpisov s področja varovanja zasebnosti. 
Obvezni predmeti
12
Zaključna strokovna naloga ali opravljanje dveh izbirnih predmetov

Na podlagi akreditacije visokošolskega študijskega programa in njegovih sprememb, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo in pozneje njegov naslednik NAKVIS, študenti dodiplomskih visokošolskih programov, ki jih izvajamo na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije, namesto obveznosti, povezanih z zaključno strokovno nalogo, ki so ovrednotene z 12 ECTS, lahko opravijo dva izbirna predmeta, ovrednotena s po 6 ECTS, ki ju izberejo med izbirnimi predmeti v visokošolskih strokovnih študijskih programih na DOBA Fakulteti.

Vsebina

 • Izbor obravnavane teme
 • Formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Odločanje o pristopu k problematiki in izboru delovne strategije
 • Priprava dispozicije zaključne strokovne naloge 
 • Opredelitev obravnavane problematike in teoretičnih izhodišč
 • Opredelitev pristopa k zastavljeni problematiki raziskovanja
 • Opredelitev metod in tehnik obravnavanja problematike za doseganje ciljev naloge
 • Opredelitev členjenosti vsebine
 • Opredelitev literature in virov
 • Prijava teme in mentorja zaključne strokovne naloge
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Študij literature in virov
 • Izdelava zaključne strokovne naloge
 • Priprava predstavitve zaključne strokovne naloge in zagovor

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja konkretnih problemov v delovnem okolju na področju marketinga, medijev in odnosov z javnostmi;
 • sposobnost reševanja konkretne problematike s pomočjo usvojenega teoretičnega znanja;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov;
 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe raziskovalnih metod;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • zmožnost partnerskega dela;
 • sposobnost povezovanja različnih znanj ter pomena uporabe strokovne literature;
 • sposobnost samostojnega učenja;
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije.
12
Praktično izobraževanje v delovnem okolju

Zaposlovalci si danes želijo sodelavce, ki so pripravljeni na takojšnje učinkovito delo. Praktično izobraževanje v delovnem okolju je tako odlična priložnost za vse, ki tovrstnih izkušenj nimate, da si jih pridobite in spoznate, kako posamezno delovno okolje diha in živi v praksi. Z opravljanjem aktivnosti, ki izhajajo iz študijskega programa, boste v konkretnem podjetju oz. delovni organizaciji sodelovali z notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja, spoznavali raznolikost delovnih mest in nalog ter hkrati razvijali kompetence, ki vam bodo omogočale napredek na strokovni in osebnostni ravni.

Vsebina

Študenti v okviru praktičnega izobraževanja v delovnem okolju/strokovne prakse v obsegu  320 ur opravljajo delo v neposrednem delovnem okolju in sicer skladno z vsebino študijskega programa.

Študenti si:

 • Izberejo podjetje oz. delovno organizacijo
 • Izberejo mentorja v delovni organizaciji
 • Pripravijo načrt strokovne prakse
 • Opravljajo prakso
 • Napišejo poročilo o opravljeni praksi

Študenti se na tak način seznanijo s poslovnimi, delovnimi in informacijskimi procesi in vsebinami v konkretnem podjetju oz. delovni organizaciji, pridejo v kontakt z notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja, spoznavajo raznolikost delovnih mest in nalog. Obenem razvijajo odgovornost do dela in reflektirajo o lastnem napredku – strokovnem in osebnostnem.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje organiziranosti in delovanja podjetij oz. organizacij;
 • sposobnost samostojnega opravljanja strokovnega dela;
 • sposobnost povezovanja usvojenih teoretičnih znanj s predmetnih področij programa z neposrednimi izzivi v delovnem okolju;
 • sposobnost zaznavanja potencialne problematike v delovnem okolju in iskanje rešitev;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in pripravljenost na sodelovalno delo;
 • prevzemanje odgovornosti za lastno delo;
 • sposobnost timskega dela;
 • sposobnost kritične /samo/refleksije;
 • razvoj prilagodljivosti, iniciativnosti in odgovornosti ter pozitivnega odnosa do dela.
6
Poljubni izbirni predmet 2
6
Poljubni izbirni predmet 1
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli