Marketing in prodaja - star program

Marketing in prodaja - star program

1. letnik
2. letnik
Obvezni predmeti
8
Raziskave trga

Pri tem predmetu se boste naučili, kako načrtovati in opraviti trženjsko raziskavo ter kako analizirati in interpretirati zbrane podatke. Spoznali boste temeljne metodološke koncepte v (trženjskem) raziskovanju in se naučili, kako napisati dispozicijo oz. načrt za trženjsko raziskavo. Osnovni namen dispozicije je, da raziskovalec pred izvedbo raziskave ustrezno opredeli raziskovalni problem in predvidi ustrezno zbiranje empiričnih podatkov, ki mu bodo omogočili, da poišče odgovore na zastavljena vprašanja (oz. rešitve raziskovalnega problema). Dispozicija pravzaprav predstavlja natančen načrt trženjske raziskave, iz katerega mora biti razvidno:

 • kaj je raziskovalni problem oz. od kod izvira potreba po raziskovanju,
 • kakšni so cilji trženjske raziskave in z njimi povezana raziskovalna vprašanja (kaj želimo z raziskavo ugotoviti),
 • kako bomo pridobili potrebne podatke za rešitev raziskovalnega problema,
 • koga bomo vključili v raziskavo (ciljna populacija, vzorec),
 • kakšna bo korist izsledkov raziskave za rešitev raziskovalnega problema oz. za sprejemanje nadaljnjih poslovnih odločitev.

Vsebina

 1. Uvod v raziskave trga: vloga in pomen raziskave trga, predpogoji za uspešno raziskovalno delo, etični vidiki raziskovalnega dela
 2. Metode raziskave trga: kvantitativni in kvalitativni pristop
 3. Teorija in praksa merjenja: kakovost, zanesljivost, veljavnost merjenja
 4. Faze raziskovalnega procesa
 5. Zbiranje podatkov: izbira in priprava raziskovalnega pristopa:
 • opazovanje,
 • spraševanje: intervju, fokusna skupina, projekcijske tehnike
 • eksperiment
 1. Metode obdelave in analize podatkov: deskriptivna, univariatna in bivariatna statistična analiza
 2. Sodobni vidiki proučevanja raziskovanja in uporaba rezultatov raziskovanja za potrebe marketinga in prodaje

Cilji in kompetence

Cilji predmeta:

 • usposobiti študenta za načrtovanje in izvedbo zahtevnejših raziskav trga s področja poslovnih ved;
 • usposobiti študenta za samostojno uporabo pridobljenega znanja v procesih sprejemanja poslovnih odločitev podjetja/organizacije;

Kompetence:

 • obvladovanje raziskovalnih metod in postopkov z uporabo analitičnih in programskih orodij v funkciji odkrivanja novih poslovnih priložnosti in oblikovanja ustreznih marketinških in prodajnih strategij;
 • sposobnost načrtovanja, izvedbe in analize zahtevnejših raziskav trga s področja poslovnih ved;
 • sposobnost uporabe kvalitativnih in kvantitativnih metod raziskovanja s področja poslovnih ved;
 • sposobnost zbiranja in analize različnih virov podatkov;
 • usposobljenost za analizo, sintezo in samostojno oblikovanje rešitev trženjskih problemov podjetja/organizacije;
 • razvoj veščin za uporabo znanja s področja zahtevnejših raziskav trga s področja marketinga in prodaje;
 • sposobnost uporabe ustreznih metod raziskave trga glede na namen raziskovanja;
 • sposobnost uporabe metod univariatne, bivariatne in multivariatne analize v poslovnih aplikacijah na področju marketinga in prodaje;
 • sposobnost interpretacije rezultatov raziskave trga s področja marketinga in prodaje;
 • sposobnost za spremljanje in vrednotenje doseganja ciljev marketinga in prodaje;
 • razvoj komunikacijskih  in pogajalskih sposobnosti, timsko delo in sposobnost kritične /samo/refleksije.
6
Finance za prodajo in marketing

Tudi področji prodaje in marketinga imata predviden del finančnih sredstev oz. svoj »budžet«. Ali veste, kolikšen del celotnih sredstev namenja vaše podjetje/organizacija za prodajo in marketing? Ali znate spremljati in izračunati učinkovitost porabljenih finančnih sredstev na uspešnost podjetja? Le kako spremljati učinkovitost posamezne marketinške akcije ali pa učinkovitost ukrepa stimulacije na povečanje prodaje? Pri predmetu boste iskali odgovore na ta vprašanja in namenili še poseben poudarek novejšim metodam, to je spremljanju finančnih investicij in izračunu njihove učinkovitosti v spletne aplikacije in družbene medije.

Vsebina

 • Opredelitev osnovnih pojmov poslovnih financ  
 • Finančno okolje podjetja
 • Pomen razumevanja financ za marketinško in prodajno odločanje  
 • Razumevanje ciljev in organiziranosti podjetja
 • Značilnosti procesa kroženja denarja v podjetju
 • Osnovna poslovno finančna orodja
 • Finančna politika (interesne skupine, finančna strategija, cilji poslovanja, finančna funkcija)
 • Plačilna sposobnost
 • Vrednotenje naložb
 • Obvladovanje tveganj
 • Marketinški in prodajni kontroling (organizacija marketinškega in prodajnega kontrolinga, sistemi indikatorjev, uporaba strateških orodij)

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje pomena in teže poslovnih financ kot temeljne poslovne funkcije;
 • sposobnost razumevanja finančne funkcije in njene prepletenosti z drugimi poslovnimi funkcijami v podjetju;
 • poglobljeno razumevanje področja financ za prodajo in marketing;
 • osnovno spoznanje, potrebno za odločanje (o investiranju, financiranju, plačilni sposobnosti, obvladovanju tveganj);
 • poglobljeno in sistematično razumevanje kontrolinga za prodajo in marketing in orodij kontrolinga za prodajo in marketing;
 • sposobnost uporabe znanj in veščin s področja financ za prodajo in marketing v praksi;
 • sposobnost interpretacije podatkov na področju financ za prodajo in marketing;
 • sposobnost analize finančnih vidikov različnih poslovnih modelov;
 • sposobnost ustvarjalnega razmišljanja za doseganje čim bolj racionalnega gospodarjenja z denarnimi sredstvi;
 • komunikacijske sposobnosti za učinkovito strokovno komuniciranje;
 • sposobnost kritične in samokritične presoje;
 • zmožnost timskega dela;
 • sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja financ za marketing in prodajo v literaturi in praksi;
 • sposobnost povezovanja različnih znanj ter pomena uporabe strokovne literature;
 • razvijejo samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov;  
 • sposobnost samostojnega učenja;
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije.
6
Menedžment v prodaji in marketingu

Se pogosto srečujete z izrazi v nadaljevanju, pa jih ne razumete povsem? Si želite bolje spoznati trende v razvoju prodaje in v menedžmentu prodaje, kompetence menedžmenta prodaje, proces menedžmenta prodaje, opredelitev marketinga in menedžmenta marketinga, trende v razvoju marketinga in menedžmenta marketinga, temeljne tržne koncepte, tržno okolje, povezanost menedžmenta prodaje in menedžmenta marketinga, načrtovanje prodaje in marketinga, merjenje trgov in napovedovanje prodaje, proces zaposlovanja osebja v prodaji in marketingu ter proces analize uspešnosti prodaje in marketinga? Predmet Menedžment v prodaji in marketingu vam bo zagotovo odkril veliko novosti, zlasti pa prikazal pomen povezovanja, sodelovanja med marketingom in prodajo.

Vsebina

1. UVOD V PRODAJO IN V MENEDŽMENT PRODAJE: trendi v razvoju prodaje in v menedžmentu prodaje, kompetence menedžmenta prodaje, proces menedžmenta prodaje 
UVOD V MARKETING IN V MENEDŽMENT MARKETINGA: razvoj in opredelitev marketinga in menedžmenta marketinga, trendi v razvoju marketinga in menedžmenta marketinga, temeljni tržni koncepti, tržno okolje, povezanost menedžmenta prodaje in menedžmenta marketinga
2. NAČRTOVANJE PRODAJE: opredelitev, cilji in pomen načrtovanja prodaje, proces načrtovanja prodaje, strategije in oblikovanje strategij prodaje
NAČRTOVANJE MARKETINGA: opredelitev, cilji in pomen načrtovanja marketinga, načrtovanje dolgoročnih odnosov s potrošniki, segmentiranje, izbor ciljnih trgov in pozicioniranje na trgu potrošnikov, trženjski splet, blagovna znamka, proces načrtovanja marketinga, strategije in oblikovanje strategij marketinga
3. MERJENJE TRGOV IN NAPOVEDOVANJE PRODAJE: merjenje možnega trga in možne prodaje ter merila za merjenje, proces napovedovanja prodaje
4. ZAPOSLOVANJE OSEBJA V PRODAJI: načela in oblike organiziranosti prodaje, zaposlovanje osebja v prodaji, cilji, opis dela, profil zaposlenega, usposabljanje osebja v prodaji, motiviranje in nagrajevanje prodajalcev
5. ZAPOSLOVANJE OSEBJA V MARKETINGU: načela in oblike organiziranosti marketinga, zaposlovanje osebja v marketingu, cilji, opis dela, profil zaposlenega, usposabljanje osebja v marketingu, motiviranje in nagrajevanje osebja v marketingu
6. ANALIZA USPEŠNOSTI PRODAJE IN MARKETINGA: opredelitev analize uspešnosti prodaje in marketinga, vrste analiz uspešnosti prodaje in marketinga in njihov pomen za poslovanje podjetja

Cilji in kompetence

Cilji predmeta:

 • sistematično nadgraditi trženjsko znanje na področju menedžmenta prodaje in marketinga;
 • usposobiti študenta za uporabo pridobljenega znanja v konkretnih kompleksnih situacijah na področju menedžmenta prodaje in marketinga;
 • usposobiti študenta za samostojno uporabo pridobljenega znanja v procesih sprejemanja poslovnih odločitev podjetja/organizacije.

Kompetence:

 • sposobnost kreativnega spopadanja z izzivi globalnega marketinga in prodaje ter kreativnega razmišljanja za učinkovito reševanje poslovnih problemov;
 • sposobnost razumevanja pomembnosti procesa menedžmenta prodaje in marketinga za sprejemanje trženjskih odločitev v praksi;
 • usposobljenost za analizo, sintezo in samostojno oblikovanje rešitev trženjskih problemov podjetja/organizacije;
 • razvoj veščin za uporabo znanja s področja menedžmenta prodaje in marketinga;
 • poznavanje procesa menedžmenta prodaje in marketinga;
 • poznavanje vloge prodaje in marketinga v okviru mikro in makro okolja podjetja;
 • sposobnost uporabe metod in tehnik, ki omogočajo učinkovito načrtovanje in upravljanje na področju prodaje in marketinga;
 • sposobnost za razumevanje in kritično analizo pri reševanju konkretnih poslovnih problemov na področju vodenja procesov prodaje in marketinga;
 • sposobnost samostojnega načrtovanja, vodenja in evalviranja procesov ter uporabo uspešnih orodij na področju menedžmenta prodaje in marketinga glede na potrebe trga in konkurenčnih prednosti izdelkov/storitev;
 • sposobnost uporabe pridobljenih znanj in veščin pri analizi, načrtovanju, udejanjanju in nadzoru odločitev na področju menedžmenta prodaje in marketinga;
 • usposobljenost analize, sinteze, predvidevanja in načrtovanja strateških odločitev podjetja na področju menedžmenta prodaje in marketinga;
 • razvoj komunikacijskih  in pogajalskih sposobnosti, timsko delo in sposobnost kritične /samo/refleksije.
9
Poslovna prognostika in strategija trajnostnega razvoja

Ta razburljivi predmet predstavlja nove vidike ter ponuja celovit vpogled v svet poslovanja in podjetništva. Predmetov o prognostiki ne najdemo pogosto v programu mednarodnega poslovanja. Vendar pa morajo v današnjem hitro spreminjajočem se svetu poslovni voditelji in podjetniki svoje organizacije usmeriti v pravo smer. Pri tem predmetu se študenti naučijo in razumejo namen in izzive napovedovanja in predvidevanja.

Predmet/modul se začne z vpogledom v razvoj teorije vodenja, kar študentom pomaga razumeti trende in cikle, nato pa jih razširiti glede na poslovne cikle ter življenjske cikle podjetij in izdelkov. Prav tako preko strategije in rasti posega v poslovno načrtovanje in napovedovanje. Študenti se učijo in delajo z analitičnimi metodami kot tudi z metodami intuitivnega napovedovanja in predvidevanja. Študenti imajo priložnost svoje znanje uporabiti pri študijah primerov, prav tako se lahko razvije izjemna razprava s študijskimi kolegi. To so tudi glavni vidiki predmeta. Predmet se zaključi s povezovanjem poslovnega napovedovanja s trajnostnim razvojem, kar pri študentih razvije poglobljeno razumevanje strategije trajnostnega razvoja.

Vsebina

 1. Razvoj teorije managementa
 2. Poslovno okolje in temeljni dejavniki dinamičnega podjetništva; gonilne sile sprememb, igralci in orodja sprememb v podjetju
 3. Vrste, oblike ter upravljanje sprememb v podjetju
 4. Narava in koristi poslovnega napovedovanja v podjetništvu; predpogoji, situacije in značilnosti napovedovanja
 5. Trendi, poslovni (življenjski) cikli, sezonska gibanja (nihanja) in nepredvidena (naključna) gibanja ter izbrane metode statističnega in matematičnega napovedovanja; regresije in korelacije, modeli negotovosti, input-output analiza, kvalitativne metode napovedovanja
 6. Dolgoročno (strateško) podjetniško načrtovanje in uresničevanje načrta
  • faze načrtovanja
  • področja načrtovanja
  • napovedovanje, načrtovanje v podjetju
  • uresničevanje načrta in nadzor
 7. Omejitve in problemi v napovedovanju, načrtovanju in uresničevanju
 8. Rast in razvoj podjetja
  • hipoteze o rasti in razvoju podjetja
  • modeli za notranjo in zunanjo rast podjetja
  • strategije za notranjo in zunanjo rast podjetja
  • MOF in RECoIL analiza za oceno preteklega in sedanjega poslovanja podjetja ter oceno potenciala rasti podjetja v prihodnosti
  • Orodja strateške analize v funkciji izbora strategij rasti
 9. Strategija rasti podjetja in izbor strategije rasti za prihodnost
 10. Trajnostni razvoj in okolje
  • Koncept/ paradigma trajnostnega razvoja
  • korelacije med razvojem okolja, družbe in gospodarstva
  • izzivi naše generacije na področju trajnostnega razvoja
  • Pospeševanje trajnostnega preoblikovanja trgov
  • indikatorji trajnostnega razvoja
  • 17 ciljev trajnostnega razvoja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence in bodo:

 • spoznali in razumeli razvoj teorije managementa;
 • razumeli ter uporabili kompleksnejše poslovno načrtovanje v sodobnem svetu (nadgradnja znanja za  poslovno načrtovanje - poslovni načrt podjetnika) z zahtevnejšimi in sodobnejšimi metodami;
 • poznali in obvladali interdisciplinarno razmišljanje v primeru načrtovanja novih in še posebej rasti in razvoja obstoječih podjemov;
 • razumeli in samostojno povezovali analitične metode iz statistike in matematike z metodami intuitivnega predvidevanja in napovedovanja;
 • usposobljeni za sprejemanje odgovornosti za prognoziranje in strategijo trajnostnega razvoja podjetja;
 • usposobljeni za poglobljene strateške analize, snovanje in uresničevanje razvojne politike podjetja;
 • analizirali, povezovali in samostojno interpretirali ob vključevanju vidika interdisciplinarnosti podjetje v odnosu do okolja;
 • razumeli in uporabili kritično analizo, sintezo in predvidevanje rešitev na področju trajnostnega razvoja v okviru raziskovalnih metod s področja trajnostnega razvoja;
 • razvili kritičen znanstveni pristop in sposobnost formuliranja razvojnih vprašanj podjetja.
9
Inovativni poslovni procesi, odnosi, modeli

Predmet se osredinja na razvoj in upravljanje inovacij s celostnega vidika. Inovacije so kompleksen pojem, ki združuje številne pomembne vidike poslovanja, in tako linearno mišljenje in individualni pristop nista dovolj. Potrebna sta sodelovanje in sistematičen pristop. Predmet temelji na prvem pogoju, da so inovacije in inovativnost glavni dejavniki konkurenčnosti. Začne se z makroekonomskim pogledom na inovacije doma in na globalnem trgu s prepoznavanjem indeksov in kazalnikov ter raziskovanjem podpornih okolij za inovacije, z oddelki za raziskave in razvoj ter drugimi. Predmet zajema študij tehnoloških in storitvenih inovacij ter se nadaljuje z organizacijskim pogledom na inovacije, učenjem o tehnikah in metodah upravljanja inovacij. Predmet/modul se zaključi z globljim proučevanjem in razumevanjem trženja potencialne inovacije (raziskava trga, tržna strategija, segmentacija trga, potencial trga, vrednost za kupca ...). V času trajanja predmeta se študenti spodbujajo, da svoje novo znanje uporabijo pri študijah primerov in razvijejo skupinski projekt, ki bo predstavljal potencialno inovacijo.

Vsebina

 1. Teoretične opredelitve inovacijskih procesov v družbi, ki temelji na znanju (opredelitve osnovnih pojmov, definicij, pristopov, produktne in procesne inovacije, RR, inovacije v predelovalnih in storitvenih dejavnostih, vzorci širjenja inovacij glede na različne poslovne modele, državne in podjetniške inovacijske politike, študije primerov na ravni sektorjev in podjetij).
 2. Tehnike in metode inovacijskega managementa (tehnike managementa znanja, »inteligence« tržne tehnike, metode povezovanja in mreženja, management na področju človeških virov, tehnike za razvoj kreativnosti, tehnike za izboljšanje poslovnih procesov, inovacijski projektni management, tehnike na področju konstruiranja in oblikovanja novih proizvodov in storitev, metode za ustanavljanje novih podjetij in poslovnih modelov); študije primerov iz prakse.
 3. Paradigme podjetniških inovacijskih sistemov (zaprti in odprti podjetniški inovacijski sistemi, snovanje inovacijskih podjetniških  strategij;  prehodi iz stare v novo razvojno paradigmo; svetovni inovacijski trendi).
 4. Inovacijska strategija podjetja: pomen inovativnosti za poslovanje podjetja, analiziranje obstoječega globalnega tržnega in inovacijskega okolja (megatrendi, katera podjetja največ vlagajo v R&R, katera so najbolj inovativna svetovna podjetja), analiziranje (razumevanje) ključnih globalnih družbenih, ekonomskih, tehnoloških, okoljskih, demografskih in političnih izzivov ter njihov vpliv na prihodnost, povezava strateškega managementa in inovacijske strategije podjetja, opis inovacijske in R&R strategije podjetja, storitve in inovativnost, inovativnost srednjih in malih podjetij v primerjavi z velikimi podjetji, podjetja osnovana na novih tehnologijah (samorogi, fintech …), pravice industrijske lastnine, SWOT analiza.
 5. Razumevanje tržnega potenciala: vsebinska področja strategije trženja; pristopi k ocenjevanju tržnega potenciala za inovativne proizvode/storitve; uporaba orodja CANVAS.
 6. Orodja za management znanja in inovativnosti.
 7. Povezava novih poslovnih modelov s pravicami industrijske oziroma intelektualne lastnine.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja in analiziranja globalnega tržnega, inovacijskega in raziskovalno-razvojnega okolja; 
 • razumevanje pomena inovativnosti za razvoj podjetja, gospodarstva in celotne družbe;
 • obvladovanje in uporaba metod in tehnik inovacijskega managementa;
 • razumevanje inovacijskih procesov v različnih gospodarskih družbah, panogah in mrežnih povezavah (velika podjetja, mala in srednje velika podjetja);
 • sposobnost praktičnega reševanja razvojnih in trženjskih podjetniških problemov;
 • sposobnost vrednotenja inovacij na področju znanosti, tehnologije in podjetniškega managementa;
 • celovito generiranje in vrednotenje novih poslovnih modelov, inovacijskih in tržnih strategij.
6
Psihologija prodaje: ljudje, kultura, spremembe in obnašanje strank

Razumevanje vedenja strank je ključni dejavnik tržnega uspeha. Zato boste študenti pri predmetu iskali odgovore na vprašanja, kateri so psihološki dejavniki, ki vplivajo na vedenje strank, kakšen je vpliv emocionalnega doživljanja na uspešnost poslovnega delovanja, kako uporabljamo psihologijo v marketingu in prodaji, kateri so psihološki dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo in zvestobo strank, kakšna je vloga osebnosti v poslovnem odnosu, kakšni so psihološki vidiki poslovne klime itd. Pri predmetu boste imeli veliko priložnosti za preizkus naučenega v obliki simulacij in aplikativnih nalog.

Vsebina

Razumevanje vedenja strank kot ključni dejavnik tržnega uspeha

 • Temeljni dejavniki vedenja porabnikov; vpliv psiholoških dejavnikov na vedenje strank (B2C in B2B).
 • Kognitivni in konativni (motivacijske, čustvene) temelji vedenja strank.
 • Vedenje strank in družba.
 • Čustva in poslovanje, vpliv emocionalnega doživljanja na uspešnost poslovnega delovanja.
 • Vloga socialnih motivov v poslovnih odnosih.
 • Uporaba psihologije v marketingu in prodaji.
 • Psihološka načela zavestnega odločanja.

Zadovoljstvo in zvestoba porabnikov

 • Psihološki dejavniki zadovoljstva strank.
 • Psihološki dejavniki zvestobe strank.

Vloga osebnosti v poslovnem odnosu.

 • Vloga samopodobe, samovrednotenja in samospoštovanja v poslovnem odnosu.
 • Osebnost in samopodoba.

Poslovna klima in organizacijska kultura

 • Psihološki vidiki komuniciranja s strankami.
 • Psihološki vidiki poslovne klime.
 • Vrednote in drugi psihološki dejavniki organizacijske kulture.

Cilji in kompetence

 • Usposobljenost za poznavanje in obvladovanje vedenja strank.
 • Razumevanje vpliva psiholoških dejavnikov na vedenje strank (B2C in B2B).
 • Obvladovanje kognitivnih in konativnih (motivacijske, čustvene) temeljev vedenja strank. 
 • Razumevanje vpliva emocionalnega doživljanja na uspešnost poslovnega delovanja.
 • Razumevanje vloge socialnih motivov v poslovnih odnosih.
 • Usposobljenost za uporabo znanja psihologije v marketingu in prodaji.
 • Sposobnost analiziranja psiholoških dejavnikov zadovoljstva in zvestobe strank.
 • Poznavanje vloge osebnosti v poslovnem odnosu in razumevanje vloge samopodobe, samovrednotenja in samospoštovanja v poslovnem odnosu.
 • Usposobljenost za uporabo psiholoških vidikov komuniciranja s strankami, poslovne klime in organizacijske kulture v marketingu in prodaji.
9
Mednarodna poslovna ekonomija

Mednarodno poslovanje se nanaša na širok nabor poslovnih dejavnosti, ki se opravljajo zunaj meja matične države. Zaradi vse hitrejše globalizacije je mednarodno poslovanje postalo zanimiva tema, ki je vzbudila pozornost vodstvenih delavcev, državnih uradnikov in akademikov. Mednarodno poslovanje zahteva drugačno vodenje kot domače poslovanje. Na mednarodni ravni globalizacija svetovnega gospodarstva in razlike med državami za mednarodna podjetja predstavljajo priložnosti kot tudi izzive. Menedžerji morajo pri sprejemanju mednarodnih strateških odločitev in pri vodenju mednarodnega poslovanja upoštevati globalizirano poslovno okolje. Vseobsegajoča logika predmeta je intuitivna – organizirana je okoli odgovorov, kaj, kje, zakaj in kako je povezano z mednarodnim poslovanjem. Pridobljeno znanje se v času trajanja predmeta uporablja pri različnih študijah primerov.

Vsebina

 1. Tekoče in predvidene strukturne spremembe mednarodnega poslovnega okolja
 2. Izzivi in priložnosti globalizacije
 3. Teorije internacionalizacije (tujih neposrednih investicij, transnacionalnih podjetij …)
 4. Internacionalizacija poslovanja in konkurenčnost
 5. Organizacija transnacionalnih podjetij
 6. Kako se odzivati na globalizacijo
 7. Posebnosti poslovanja v Evropski Uniji
 8. Medkulturno poslovanje

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja in metodološkega analiziranja spreminjajočega se globalnega poslovnega okolja;
 • sposobnost prognoziranja bodočih tendenc in odzivanja nanje z različnimi načini mednarodnega poslovanja;
 • sposobnost ustvarjalnega oblikovanja načinov vstopanja na tuje trge;
 • sposobnost sedanjega in bodočega pozicioniranja svojega podjetja/ustanove v globalnem okolju;
 • z obvladovanjem sodobnih teorij mednarodnega poslovanja poiskati svojemu podjetju najprimernejše načine mednarodnega poslovanja v pogojih globalizacije;
 • obvladati interdisciplinarna znanja potrebna za pospešeno internacionalizacijo dejavnosti v pogojih medkulturnih razlik;
 • obvladanje upravljavsko voditeljskih sposobnosti za načrtovanje, spreminjanje in izvajanje organizacijskih sprememb, ki jih izziva globalno okolje;
 • oblikovanje globalne miselnosti;
 • znanja za uspešen nastop na notranjem trgu EU;
 • spoznavanje programov EU namenjene podjetjem;
 • spoznavanje evropskega podpornega okolja za mala in srednja podjetja;
 • sposobnost analize gospodarske krize na mednarodno poslovanje.
Izbirni predmeti (študent izbere en predmet)
7
Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika

Družbena odgovornost podjetja (DOP) je tek na dolge proge. Podjetje mora znati uporabiti številna orodja DOP, v skladu z njimi načrtovati in poročati o svojem delu, to predstaviti različnim javnostim in pri tem vključevati številne deležnike. Žal je v svetu še vedno veliko primerov slabe prakse. Ker je teh preveč, smo se odločili, da se bomo iz slabih primerov kaj naučili, govorili pa bomo predvsem o primerih dobre prakse ter tako krepili pozitiven odnos do podjetništva in razvoja družbe, ob tem pa se predvsem iz njih učili, kako biti družbeno odgovoren in trajnostno naravnan.

Z letom 2017 so velika podjetja v EU zavezana poročati o nefinančnih vidikih poslovanja. To pomeni, da morajo ob ekonomskih vidikih poslovanja poročati še o družbenih in okoljskih vidikih. Kako lahko to počnejo, kaj vse morajo ob tem vedeti in kako DOP integrirati v vse procese, izdelke in storitve podjetja, bomo odkrivali pri predmetu.

Vsebina

 1. Pojmi družbene odgovornosti podjetništva, poslovna morala in poslovna etika
  • razmerje med poslovno moralo in poslovno etiko
  • ekonomija poslovne etike
  • poslovna etika kot kriterij uspešnosti v podjetništvu
 2. Pravo in morala ter etika
  • razmerje med pravom in moralo
  • vloga poslovnih običajev in dobrih poslovnih običajev
  • pomen etičnih kodeksov
  • nastanek prava in nastanek moralno etičnih pravil
 3. Dobri poslovni običaji kot standardi razumnega poslovnega poslovanja
  • dobri poslovni običaji kot standard povezovanja prava in morale v podjetništvu
  • sankcije za kršitev dobrih poslovnih običajev
  • vloga poklicnih kodeksov in vloga častnih sodišč in drugih organov, ki spremljajo in nadzorujejo poslovanje v skladu z družbeno odgovornostjo podjetništva in poslovno etiko
 4. Posebnosti uveljavljanja načel poslovne etike in poslovne morale ter dobrih poslovnih običajev na področju varovanja konkurence, preprečevanja omejevanja konkurence in varstva potrošnikov

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali vlogo in vsebino podjetništva v kapitalistični družbeno-ekonomski ureditvi;
 • spoznali družbeno odgovornost podjetništva v neposrednem družbenem okolju;
 • znali sprejemati poslovne odločitve v luči načel poslovne etike;
 • spoznali standarde poslovne morale v praksi;
 • seznanili z delovanjem častnih sodišč in drugih organov, ki odločajo o kršitvi poslovne morale;
 • spoznali vlogo dobrih poslovnih običajev in kodeksov etičnega obnašanja v poslovanju;
 • usposobljeni za delo etika v podjetju.
7
Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje

S terminologijo zastopanja interesov, lobiranja in pogajalskih tehnik se večkrat srečamo. Te izraze pogostokrat slišimo ali celo uporabljamo. Vendar ali res razumemo, kaj pomenijo? Kakšen namen ima lobiranje? Kaj je poslovno lobiranje? Kakšna je razlika med lobiranjem in komuniciranjem z vplivnimi javnostmi? Kakšen pomen imajo za organizacijo pogajanja ter kako so povezana s komuniciranjem in lobiranjem?

Pogosteje, kot se tega zavedamo, smo se v različnih okoliščinah prisiljeni angažirati v vlogi lobista oziroma pri pogajanjih zastopati svojo organizacijo. Kdor ne zna dobro komunicirati, ne bo znal poslovnim partnerjem ali organom oblasti uspešno predstaviti produktov, storitev ali projektov svoje organizacije, pridobiti kupcev ali investitorjev ter si pridobiti primernega položaja v lastnem delovnem okolju. Najmanj, kar potrebuje vsak za svojo obrambo, je poznavanje lobističnih in pogajalskih strategij in taktik, ki jih bodo pogosto drugi deležniki uporabljali v komunikaciji z vami. Pomembno je poznati tudi kriterije etičnosti in legitimnosti njihovega ravnanja, da bi se lahko dovolj hitro odločili, kako ravnati ob takih preizkušnjah.

Vsebina

1. Opredelitev pojmov: javne/vladne zadeve, zastopanje interesov, komuniciranje z vplivnimi javnostmi, zagovorništvo, interesne in skupine pritiska, mreženje, možganski trusti in lobiranje;
2. Kategorije lobiranja po kriteriju družbene korektnosti (zakonito, legitimno, etično);
3. Kategorije vplivnih struktur: šampioni, zavezniki, omahljivci, mehki in trdi nasprotniki;
4. Razvoj lobistične dejavnosti in specifika glede na kulturno-politični kontekst;
5. Tipologija lobiranja (domače, profesionalno, neposredno- posredno, formalno-neformalno, povratno);
6. Dejavnosti lobistov;
7. Lobiranje in korupcija;
8. Lobiranje in mediji;
9. Zakonodaja in samoregulacija lobistične dejavnosti: smoter, problemi in učinkovitost;
10. Kvalitete in kompetence uspešnega lobista;
11. Lobistične strategije in taktike;
12. Specifika lobiranja v EU (kdo, koga, kako in zakaj lobira EU institucije);
13. Organizacija – subjekt v evropskem komunikacijskem prostoru;
14. Orodja in metode komuniciranja z vplivnimi javnostmi;
15. Koncipiranje, sestava in sprejetje programa  komuniciranja z vplivnimi javnostmi in lobiranja (KVJL);
16. Izvajanje KVJL programa;
17. Zastopanje interesov in lobiranje za posamezno organizacijo v Bruslju; 
18. Opredelitev pogajalskega procesa;
19. Tipologija pogajanj in pogajalcev;
20. Mednarodna pogajanja in multikultura.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

1. Celovito in avtentično razumevanje vloge organizacije, kot subjekta v lokalnem, državnem in mednarodnem komunikacijsko-lobističnem prostoru za različne profile strokovnjakov (managerjev, tržnikov, vodij razvojno-inovacijskih oddelkov, vodilnih v lokalnih skupnostih);
2. Obvladovanje lobističnih orodij in instrumentov komuniciranja z vplivnimi javnostmi, zagovorništva, vključevanja v interesne in skupine pritiska ter v možganske truste;  
3. Sposobnost opredeliti ustrezno strategijo in taktike v konkretnem primeru lobiranja; 
4. Pravilno izbirati in učinkovito uporabljati lobistična orodja v različnih kontekstih; 
5. Produktivno angažiranje in sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki za komuniciranje in lobiranje;
6. Upoštevati pri svojem lobističnem delovanju kriterije zakonitega, legitimnega in etičnega lobiranja;
7. Sposobnost opredeliti primeren in učinkovit program lobiranja za svojo organizacijo v EU kontekstu;
8. Obvladati pogajalske veščine in tehnike kot sestavnega dela lobističnih procesov.
9. Prepoznavanje potencialnih nasprotnikov in podpornikov pri lobističnih naporih organizacije; 
10. Sposobnost objektivne analize doseženih rezultatov in napak/pomanjkljivosti v opravljeni lobistični akciji.

Obvezni predmeti
7
Strategije in tehnike prodaje

Prodaja kot pomembna funkcija v podjetju postaja še pomembnejša s presežkom ponudbe na trgu. Kako organizirati prodajne procese, da bomo dosegli prodajne cilje, je želja večine podjetij. Pri predmetu nas bo zanimalo, v kakšnem odnosu sta marketinška in prodajna funkcija; kateri so strateški elementi in katere učinkovite tehnike prodaje; kako planirati in organizirati prodajne aktivnosti za uspešno prodajo; kakšni naj bodo prodajni proces, prenos dobrih praks, obvladovanje kupčevih ugovorov ter kako naj izkoristimo prodajne priložnosti z uporabo novih tehnologij.

Vsebina

 • Definicija ključnih pojmov, kot npr.: »prodaja«, »strategija prodaje« in »tehnike prodaje«
 • Odnos med marketinško in prodajno funkcijo
 • Ključni strateški elementi v procesu prodaje
 • Opredelitev potencialnih ciljnih trgov oz. ciljnih kupcev
 • Planiranje in organizacija prodajnih aktivnosti, sestavljanje in vodenje prodajnih timov ter nadzor nad realizacijo prodajnih ciljev
 • Vloge in aktivnosti udeležencev v prodajni funkciji znotraj celotne organizacije; načini delovanja, prenos dobrih praks, cilji interne komunikacije
 • Prodajni proces in obnašanje kupca
 • Obvladovanje kupčevih ugovorov in pogajanje za dosego »zmaga-zmaga« rezultata
 • Aplikacije prodajnih tehnik s podporo sodobnih tehnologij

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje temeljnih definicij prodajne funkcije, tako z vidika njenega strateškega razumevanja kot razumevanja prodajnih tehnik;
 • sposobnosti uporabe hitrega in pravilnega poslovnega prilagajanja stalno spreminjajočemu se mednarodnemu okolju z uporabo najustreznejših prodajnih strategij in prodajnih tehnik;
 • sposobnost analiziranja ključnih dejavnikov, ki že vplivajo in še bodo vplivali na pričakovan razvoj prodajnih tehnik s poudarkom na napredku s področja novih tehnologij;
 • ugotavljanje značilnosti in analiziranje ključnih elementov, ki vplivajo na izbor novih trgov oz. ciljnih kupcev;
 • sposobnost analiziranja in ovrednotenja najpogostejših pristopov k organizaciji prodajnih aktivnosti in ključnih elementov pri vodenju prodajnih timov;
 • sposobnost analiziranja poteka prodajnega procesa in poznavanje pričakovanega obnašanja kupcev v posamezni fazi prodajnega procesa;
 • ovrednotenje pričakovanih tehnoloških sprememb z vidika njihovega dejanskega pomena za spremembe v organizaciji in opredelili možne oz. potrebne modifikacije prodajnih strategij;
 • kritično vrednotenje delujočih pristopov k opredelitvi učinkovitih in dolgoročno zasnovanih prodajnih strategij;
 • razumevanje procesa prodaje kot timsko delujoče aktivnosti, v kateri ne sme priti do prikrivanja individualne odgovornosti udeležencev v prodajnem procesu;
 • zmožnost timskega dela;
 • sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja strategij in tehnik prodaje v literaturi in praksi;
 • sposobnost povezovanja različnih znanj ter pomena uporabe strokovne literature;
 • razvijejo samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov; 
 • komunikacijske sposobnosti za učinkovito strokovno in etično komuniciranje.
18
Magistrska naloga

Magistrska naloga je pisni izdelek in rezultat samostojnega strokovnega dela študenta ob mentorstvu visokošolskega učitelja. V nalogi študent celovito zajame področja študijskega programa.

Z magistrsko nalogo študent pokaže:

 • da je sposoben razumevanja in aplikacije vsebin s področij študijskega programa,
 • da zna uporabiti interdisciplinarne in teoretične pristope pri reševanju konkretnih problemov iz prakse, predvsem na področju poslovanja,
 • da obvlada raziskovalne metode in postopke z uporabo različnih analitičnih in prognostičnih orodij,
 • da je sposoben kritično obravnavati strokovno problematiko ob upoštevanju teorij ter temeljnih in specifičnih konceptov,
 • da je sposoben kreativnega razmišljanja, oblikovanja smelih inovativnih konceptov in rešitev problemov,
 • da je sposoben učinkovite uporabe informacijske tehnologije in upravljanja informacij,
 • da ima kritičen odnos in distanco do lastnega dela in obstoječe prakse v spreminjajočem se okolju.

Vsebina

 • Izbor teme raziskovanja
 • Formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Odločanje o raziskovalnem pristopu in izboru raziskovalne strategije
 • Priprava dispozicije magistrske naloge: 
 1. Opredelitev problema raziskave in teoretičnih izhodišč
 2. Opredelitev pristopa k zastavljeni problematiki raziskovanja
 3. Opredelitev metod in tehnik raziskovanja za doseganje ciljev naloge
 4. Opredelitev členjenosti vsebine
 5. Opredelitev literature in virov 
 • Prijava teme in mentorja magistrske naloge
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Študij literature in virov
 • Izdelava magistrske naloge
 • Priprava predstavitve magistrske naloge in zagovor

Cilji in kompetence 

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja konkretnih problemov v domačem in mednarodnem poslovnem okolju;
 • sposobnost reševanja konkretne problematike s pomočjo usvojenega teoretičnega znanja;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov;
 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe znanstvenih metod pri raziskovanju;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • zmožnost partnerskega dela;
 • sposobnost povezovanja različnih znanj ter pomena uporabe strokovne literature;
 • sposobnost samostojnega učenja;
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije.
7
Projektna naloga

Ker je nekako v človeški navadi, da stvari delimo na manjše dele, tudi s predmeti študenti po navadi vidijo le delčke celote in sprejmejo izziv pri reševanju aktualnih problemov organizacij, ki pa zahtevajo celovit pristop, konkretno rešitev in uspešno implementacijo. S predmetom Projektna naloga ste študenti postavljeni pred izziv reševanja aktualnega problema neke organizacije in k uporabi vsega pri študiju pridobljenega znanja. Priložnost imate preizkusiti, kako uporabljati pridobljeno znanje v konkretnih aktualnih primerih ter pridobiti dragocene izkušnje in reference za nadaljnjo kariero.

Vsebina

 • opredelitev poslovnega, marketinškega in/ali prodajnega izziva ter priprava koncepta aplikativnega projekta za reševanje tega izziva:
 • priprava koncepta raziskave kot podlage za zasnovo aplikativnega projekta (izbor teme raziskovanja, formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih ciljev vprašanj in hipotez);
 • priprava metodološkega načrta raziskave (odločanje o raziskovalnem pristopu in izboru raziskovalne strategije - kvantitativna ali kvalitativna, vzorčenje, priprava instrumenta za zbiranje podatkov);
 • zbiranje primarnih empiričnih podatkov;
 • metode analize: univariatna in bivariatna statistična obdelava kvantitativnih podatkov;
 • zasnova aplikativnega projekta, konkretne rešitve problema iz prakse, na podlagi rezultatov izvedene raziskave;
 • sinteza celotne projektne naloge.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe znanstvenih metod pri projektnem raziskovanju;
 • zavedanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • sposobnost izvajanja, koordiniranja in organiziranja raziskav/projektov;
 • sposobnost prepoznavanja konkretnih problemov s področja marketinga in prodaje;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov na področju marketinga in prodaje;
 • sposobnost analize novih poslovnih priložnosti in strategij na področju marketinga in prodaje;
 • samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov;
 • zmožnost timskega dela;
 • sposobnost povezovanja različnih znanj  ter pomena uporabe strokovne literature;
 • sposobnost samostojnega učenja;
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije.
7
Integrirano marketinško komuniciranje

Komuniciranje je ena najpomembnejših kompetenc v poslovanju. Vendar kakšno vlogo igra komuniciranje pri trženju in oglaševanju? Ali gre za komuniciranje navznoter ali navzven oz. za oboje? Katere vrste, metode, tehnike komuniciranja so najučinkovitejše in kako jih celovito zastaviti v strateško komuniciranje podjetja ali na primer za razvoj blagovne znamke? Kako sodelovati z oglaševalci, mediji, agencijami za celovito marketinško komuniciranje?

Vprašanja, ki bodo spodbudila vašo radovednost in vam pomagala poiskati najnovejša znanja s področja marketinškega komuniciranja. Primeri dobrih praks in priložnost aplikacije na vaš aktualni primer iz delovnega okolja pa bodo ponudili nove priložnosti za uspeh vašega podjetja/organizacije na tem področju.

Vsebina

 • Gre za pomik od parcialnega gledanja na vsako posamezno orodje tržnega komuniciranja k mnogo kompleksnejšemu integriranemu pristopu. Ta zahteva razvijanje vpogleda v obstoječe segmente potrošnikov, izbiranje segmenta potencialnih kupcev in razvijanje konceptov, na osnovi katere jih je možno učinkovito doseči s pomočjo celovito zastavljenega spleta razpoložljivih orodij komuniciranja. Za doseganje načrtovanih rezultatov je treba zagotoviti kreativnost, pravilne reakcije v primeru krize, določiti, kako učinkovito je komuniciranje kot celota in koliko k temu prispeva posamezno orodje, ter sestaviti celovit plan komuniciranja.
 • Definicija integriranega marketinškega komuniciranja in njegova vloga.
 • Značilnosti procesa komuniciranja in komunikacijske teorije.
 • Cilji in proračun za aktivnosti trženjskega komuniciranja.
 • Oglaševanje kot orodje trženjskega komuniciranja - oblike, cilji, funkcije, proces oglaševanja, merjenje učinkov oglaševanja …
 • Tradicionalni množični mediji in razvoj novih medijev.
 • Načrtovanje medijev in medijskega spleta.
 • Druga orodja trženjskega komuniciranja
  (osebna prodaja, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi, PR, korporativno  komuniciranje, SEM, CEO, direktni marketing, sponzorstvo, donatorstvo  …).
 • Presojanje/merjenje učinkovitosti in uspešnosti trženjskega komuniciranja.
 • Družbeno-etični in pravni vidiki marketinške komunikacije

Cilji in kompetence

Študenti bodo razvili naslednje kompetence:

 • sposobnost strateške in taktičneuporabe osnovnih načel trženja in oglaševanja ter povezanih pojmov;
 • analitično razumevanje pomembnosti dolgoročnega razvoja blagovnih znamk;
 • obvladovanje ključnih dejavnikov, ki določajo učinkovito oglaševanje;
 • sposobnost kreativnega razumevanja različnih strategij oglaševanja in njihovo samostojno načrtovanje;
 • sintezo različnih oblik sodelovanja med oglaševalci, mediji in oglaševalskimi agencijami pri razvoju BZ in oglaševanja po vrstah medijev;
 • sposobnost kreativnega spopadanja s spremembami v marketing;
 • kreativnost in prilagodljivost v komunikaciji z deležniki;
 • sposobnost celovitega razmišljanja;
 • sposobnost timskega dela;
 • pozitiven odnos do dela na področju marketinškega komuniciranja.
7
Razvoj izdelkov in blagovnih znamk

Pri razvoju izdelkov in njihovih blagovnih znamk kupci po navadi nimamo predstave, kakšno pot ima izdelek za sabo. Le kako izdelek nastane, kako se iz prototipa razvija naprej izdelek, njegov dizajn, embalaža, znamka, vrednost, povečuje kakovost, ustvari imidž? Kako se upravlja življenjski cikel izdelka? Kako lahko uporabimo marketinški splet kot orodje za razvoj novih izdelkov? Kako lahko strateško razvijamo blagovno znamko, kako ji ustvarimo vrednost, kako jo upravljamo? To so vprašanja, ki nas bodo usmerjala pri vsebinah predmeta in spodbujala našo radovednost.

Vsebina

1.    Uvod: opredelitev osnovnih konceptov (izdelek in njegov razvoj, ravni izdelka, blagovna znamka in njen razvoj)
2.    Klasificiranje in sestavine izdelkov: design izdelka, embalaža, znamka, vrednost, kakovost, image, izdelčni splet
3.    Menedžment izdelkov: SWOT analiza, življenjski cikel izdelka (ŽCI) in strategije v posameznih fazah ŽCI, portfolio modeli
4.    Razvoj novih izdelkov: marketinški splet kot orodje za razvoj novih izdelkov, strateško načrtovanje in proces razvoja novih izdelkov, cilji in strategije razvoja novih izdelkov
5.    Razvoj blagovne znamke in uravnotežen pogled nanjo: razvoj in značilnosti blagovnih znamk, vrste in funkcije blagovnih znamk, uravnotežen pogled na blagovno znamko - pogled porabnikov vs. pogled skrbnikov
6.    Menedžment blagovnih znamk: identiteta blagovne znamke, ustvarjanje poznavanja blagovne znamke, določanje elementov blagovne znamke, klasifikacija blagovnih znamk, strategije blagovne znamke
7.    Koncept vrednosti blagovne znamke: merjenje vrednosti blagovne znamke, modeli za merjenje vrednosti blagovne znamke
8.    Implementacija blagovne znamke: v podjetju (notranji branding) in zunaj podjetja (izbira orodij za dosego ciljne skupine blagovne znamke)

Cilji in kompetence

Cilji predmeta:

 • razumeti temeljna spoznanja, ki jih ponujajo pravila sodobnega razvoja izdelkov in blagovnih znamk;
 • usposobiti študenta za uporabo pridobljenih znanj in veščin pri analizi, načrtovanju, udejanjanju in nadzoru odločitev na področju razvoja izdelkov in blagovnih znamk;
 • usposobiti študenta za samostojno uporabo pridobljenih znanj in veščin v procesih sprejemanja poslovnih odločitev podjetja/organizacije.

Kompetence:

 • poznavanje in oblikovanje konceptov razvoja izdelkov in blagovnih znamk;
 • sposobnost obvladovanja sprememb in prilagajanja potrebam in zahtevam trga potrošnikov na podlagi stalnega evalviranja izdelkov;
 • sposobnost razumevanja pomembnosti procesa menedžmenta blagovnih znamk za sprejemanje trženjskih odločitev v praksi;
 • usposobljenost za analizo, sintezo in samostojno oblikovanje rešitev trženjskih problemov podjetja/organizacije;
 • poznavanje procesa razvoja izdelkov, značilnosti menedžmenta izdelkov in sposobnost uporabe metod in orodij, ki omogočajo učinkovito načrtovanje, oblikovanje in uvedbo izdelkov na trg;
 • poznavanje procesa menedžmenta blagovnih znamk;
 • poznavanje koncepta vrednosti blagovnih znamk ter sposobnost uporabe metod in modelov merjenja vrednosti blagovnih znamk v praksi;
 • sposobnost razvoja in uveljavljanja blagovne znamke v domačem in mednarodnem okolju;
 • razvoj veščin za uporabo znanja s področja razvoja novih izdelkov in blagovnih znamk;
 • sposobnost uporabe pridobljenih znanj in veščin pri analizi, načrtovanju, udejanjanju in nadzoru odločitev na področju razvoja izdelkov in blagovnih znamk;
 • razvoj komunikacijskih in pogajalskih sposobnosti, timsko delo in sposobnost kritične /samo/refleksije.
Izbirni predmeti (študent izbere dva predmeta)
7
Upravljanje odnosov s strankami (CRM) in poslovna inteligenca (BI)

Upravljanje odnosov s strankami (CRM) in poslovna inteligenca (BI) sta priložnosti za podjetja/organizacije, da si ustvarijo konkurenčno prednost, ker s tem povečajo učinkovitost in preglednost. Učinkovito in uspešno upravljanje odnosov s strankami je nujno za podjetje; tako bomo iskali odgovore, kakšno strategijo CRM oblikovati, kateri so osnovni pojmi in orodja, kako oblikovati prodajne baze, kakšna je vloga zaposlenih, kaj je analitika, kako skrbeti za zaščito podatkov itd. Pri poslovni inteligenci pa nas bo zanimalo, kako urejamo podatkovne baze in skladišča, kako rudarimo in analiziramo velike količine podatkov, kako jih lahko uporabimo za osnovo pri odločanju v organizaciji, kakšne informacijske sisteme naj uporabljamo.

Vsebina

Sklop 1: Upravljanje odnosov s strankami (CRM)

 1. Menedžerski vidik upravljanja odnosov s strankami in poslovno inteligenco
 2. Osnovni pojmi: stranka, ciljna skupina (target group), poslovna priložnost (opportunity), poslovna sled (lead), prodajni lijak (funnel), zaključevanje (closing), uporabniška izkušnja (UX), marketinška akcija, napovedovanje prodaje, družabni CRM
 3. CRM strategija kot jedro organizacije
 4. Prodajne baze, CRM procesi in vloge zaposlenih
 5. Načrtovanje in sledenje CRM procesa s preprostimi in namenskimi informacijskimi orodji
 6. CRM analitika
 7. Informacijski sistemi za podporo CRM in izbira primernega CRM ponudnika
 8. Iskalni marketing (SEM – Search Engine Marketing)
 9. Varnost in zaščita podatkov
 10. Ekonomski vidik CRM

Sklop 2: Poslovna inteligenca (BI)

2.1 Osnovni pojmi: podatkovne baze, podatkovna kocka, podatkovna skladišča, transformacija podatkov (ETL), podatkovno rudarjenje, analiza podatkov, vizualizacija podatkov, velike količine podatkov (big data)

2.2 BI strategija kot osnova odločanju v organizaciji

2.3 Priprava podatkov

2.4 Analiza podatkov in vizualizacija

2.4 Informacijski sistemi kot podpora BI

Cilji in kompetence

 • razumevanje pomembnosti ureditve procesa za upravljanje s strankami v organizaciji z namenom uspešne prodaje;
 • razumevanje pomembnosti informacijsko-podprtega odločanja v organizaciji; 
 • poznavanje in razumevanje terminologije s področja CRM in BI;
 • sposobnost analiziranja obstoječega CRM procesa in njegove prenove;
 • sposobnost zasnove CRM strategije;
 • usposobljenost za pripravo podatkovne baze, podatkovnega skladišča, vrtilne tabele;
 • zmožnost sinteze posameznih korakov prodajnega procesa v celovit proces z informacijsko podporo;
 • sposobnost zasnove BI strategije;
 • vrednotenje ponudnikov CRM in BI informacijskih sistemov;
 • izvedba ekonomske analize CRM procesa, strank, informacijskih sistemov;
 • usposobljenost za timsko delo;
 • sposobnost analitičnega razmišljanja in (kritične)samorefleksije;
 • usposobljenost za samostojno in samoiniciativno opravljanje nalog ter evalviranja lastnega dela;
 • usposobljenost za iskanje različnih vrst virov.
7
Cenovne strategije in oblikovanje cen

Za podjetje/organizacijo je določitev cen izdelkov in storitev zelo pomemben dejavnik za uspešno poslovanje. Temelji zlasti na ekonomski teoriji cen in upravljanju konkurence, medtem ko se sprašujemo, kateri so psihološki dejavniki pojmovanja cen pri potrošnikih, kakšen je pomen stroškov pri določanju cen, kako poteka razvoj cenovnih strategij, kako oblikovati portfelj cen pri različnih izdelkih in storitvah. Zagotovo pa ste se že spraševali, kako določamo cene novim izdelkom ali storitvam, kako upravljamo cene posameznih tržnih poti in kakšno vlogo imajo strateške odločitve vodstva.

Skratka, pri predmetu Cenovne strategije in oblikovanje cen bomo spoznali vidik konkurence, pravne okvire in etične vidike določanja cen, cenovnih politik in taktik.

Vsebina

1. Uvod v razumevanje cen
2. Temelji ekonomske teorije cen in upravljanje s konkurenco
3. Razumevanje potrošnika in vedenje kupca
4. Pravila psiholoških dejavnikov pojmovanja cen pri potrošnikih
5. Pomen stroškov pri določanju cen
6. Cenovna raznolikost
7. Razvoj cenovnih strategij
8. Portfelj cen pri različnih izdelkih ali storitvah 
9. Upravljanje cen v posameznih tržnih poteh, določanje cen novim izdelkom ali storitvam in strategije cen za svežnje
10. Odgovorne strateške odločitve vodstva
11. Vidik konkurence, pravni okviri in etični vidik določanja cen, cenovnih politik in taktik

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 1. poglobljeno kritično razumevanje narave cenovnih strategij in njihova opredelitev v procesu marketinga;
 2. razumevanje strateškega pomena upravljanja cen in izdelkov za podjetja;
 3. sposobnost analize in uporabe različnih ključnih konceptov in orodij za oblikovanje cen;
 4. sposobnost razumevanja razvoja novih izdelkov in razumevanja kako vplivajo cene na tržni uspeh novih izdelkov;
 5. sposobnost kritično oceniti različne metode za določanje cen in kakšne cenovne strategije je mogoče razviti za različne tržne razmere;
 6. razložiti delovanje »yield management sistema« in prihodkovnega managementa pri določanju cen izdelkov in storitev;
 7. sposobnost kritičnega mišljenja in reševanja problemov.
7
Spletni marketing

Spletni marketing se je razvil kot odziv na razvoj tehnologij in evolucijo prodajnih poti. Pri predmetu bomo iskali odgovore in proučevali dobre prakse: kakšne so uspešne strategije spletnega marketinga; katera so orodja in tehnike spletnega marketinga; kateri so uspešni poslovni modeli; kako upravljati digitalne marketinške poti; kako načrtovati, izpeljati, evalvirati spletne marketinške kampanje; kakšne so omejitve spleta, kateri so pomembni pravni vidiki … Študenti boste imeli priložnost naučeno preizkusiti v svojem delovnem okolju in predlagati izboljšave.

Vsebina

 • spremembe v marketingu in trendi
 • spletna mesta in intraneti: načrtovanje, uporabniška izkušnja, vsebine
 • strategija digitalnega marketinga
 • poslovno komuniciranje na družbenih omrežjih ter priprava strategije komuniciranja prek družbenih omrežij
 • uporabna digitalna orodja, ki nam olajšajo delo
 • vsebinski in vhodni marketing ter nakupna pot potrošnika
 • e-poštni marketing
 • optimizacija za iskalnike
 • marketinška avtomatizacija
 • analitika digitalnega marketinga
 • digitalno (PPC) oglaševanje

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje interneta in digitalnega poslovanja;
 • sposobnost identificirati in implementirati poslovni model za uspešno digitalno poslovanje;
 • razvoj strategije digitalnega marketinga;
 • sposobnost uspešno voditi razvoj spletnih portalov;
 • usposobljenost načrtovati in izvesti spletno marketinško kampanjo z marketinško avtomatizacijo;
 • sposobnost samostojnega načrtovanja in izvajanja različnih tehnik digitalnega marketinga;
 • sposobnost zgraditi odnose in vplivati na lojalnost ciljnih skupin;
 • obvladovanje analiziranja aktivnosti digitalnega marketinga;
 • si razvili prilagodljivost, iniciativnost, iznajdljivost in izvirnost.
7
Korporativno komuniciranje

Komuniciranje v podjetju na splošno ter njegov vpliv na kulturo in uspešnost. Kaj pa je pomembno pri komuniciranju v prodaji in trženju? Katere komunikacijske tehnike uporabljamo pri oglaševanju in prodaji? Kako vodimo učinkovit prodajni pogovor? Kako uspešno javno nastopati? Kako sestaviti učinkovita pisna sporočila v kontekstu korporativnega komuniciranja?

Obvladovanje komuniciranja in tehnik kot ene najpomembnejših mehkih veščin. Pri predmetu boste imeli priložnost preizkusiti različne tehnike komuniciranja in prepoznati najučinkovitejše načine korporativnega komuniciranja.

Vsebina

Predmet sestavljajo naslednji sklopi:

Predstavitev osnovnih pojmov ter komunikacijskih prvin v organizaciji:

 • osnovni komunikacijski modeli
 • predpogoji učinkovite komunikacije
 • vloge različnih oddelkov v korporativnem
 • komuniciranju
 • pomen komunikacijskih tehnik pri ustvarjanju
 • pozitivne organizacijske kulture in spodbujajočega delovnega okolja

Predstavitev in trening izbranih pro-aktivnih komunikacijskih tehnik:

 • pojasnilo, kaj v resnici so komunikacijske
 • tehnike, njihov osnovni princip delovanja in
 • predpostavke učinkovite komunikacije
 • etika uporabe subliminalnih tehnik
 • postavljanje ciljev v komunikaciji
 • tehnike za vzpostavljanje povezave
 • besedne in neverbalne sugestivne tehnike
 • tehnike za razumevanje vrednot
 • posameznikov
 • tehnike za poglabljanje sugestibilnosti

Aplikacije komunikacijskih tehnik v organizacijah s poudarkom na oglaševanju in prodaji:

 • aplikacijo pro-aktivnih tehnik na oglasna sporočila
 • vodenje učinkovitega prodajnega pogovora
 • uporabo tehnik v poslovnih pogajanjih

Priprava učinkovite predstavitve za javni nastop:

 • razumevanje strukture predstavitve
 • mentalno pripravo na predstavitev
 • tehnike za obvladovanje občinstva

Pisanje učinkovitih sporočil v kontekstu korporativnega komuniciranja:

 • aplikacije tehnik na pisna sporočila
 • sestavljanje metafor

Cilji in kompetence

 • Poznavanje in sposobnost analize procesov komuniciranja na področju marketinga in prodaje.
 • Razumevanje temeljev za učinkovito komunikacijo  v okviru komunikacijskih modelov (ACTION model).
 • Sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev problemov z uporabo naprednih komunikacijskih tehnik, ki temeljijo na visokih etičnih standardih.
 • Usposobljenost za vzpostavljanje notranjih in zunanjih kooperativnih delovnih odnosov (z lokalno skupnostjo, gospodarstvom, nevladnimi organizacijami).
 • Sposobnosti komuniciranja s strokovnjaki iz različnih področij gospodarskega in družbenega življenja v medkulturnem okolju.
 • Poznavanje in sposobnost aplikacije komunikacijskih tehnik na področju oglaševanja, prodaje in poslovnih pogajanj v mednarodnem okolju.
 • Razumevanje strukture za učinkovite predstavitve in različnih veščin retorike v javnem nastopanju.
 • Poznavanje in razumevanje komunikacijskih procesov ter sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev in njihovih posledic.
 • Razvoj komunikacijskih  in pogajalskih sposobnosti, timsko delo in sposobnost kritične /samo/refleksije
7
Razvoj mrež in prodajnih kanalov

Pri predmetu bomo proučili možne strateške pristope k opredelitvi in upravljanju prodajnih mrež ter prodajnih kanalov kot dela celovite marketinške strategije podjetja. Spraševali se bomo, kakšne so podobnosti in razlike med prodajno mrežo in prodajnim kanalom; kako razvijati in upravljati distribucijske poti glede na lokacije ponudnikov in kupcev, tipe blaga ipd. Zanimalo nas bo, kako moderne tehnologije vplivajo na delovanje prodajnih mrež in prodajnih kanalov. Kakšne so cenovne strategije, kako oblikovati in upravljati vrednostne verige prodajnih mrež in prodajnih kanalov za doseganje ciljnih prodajnih rezultatov.

Vsebina

 • Definicija pojmov »prodajna mreža« in »prodajni kanal«, stične točke in razlike.
 • Nastanek in zgodovinski razvoj prodajnih mrež ter prodajnih kanalov.
 • Specifike trenutnega razvojnega nivoja prodajnih mrež in prodajnih kanalov z različnih vidikov kot npr.: geografska lokacija ponudnikov in ciljnih kupcev, gospodarska dejavnost ponudnika, tipi blaga …
 • Vpliv razvoja modernih tehnologij na pričakovane spremembe organizacije in delovanja prodajnih mrež ter prodajnih kanalov.
 • Možni strateški pristopi k opredelitvi in upravljanju prodajnih mrež ter prodajnih kanalov kot dela celovite marketinške strategije podjetja.
 • Oblikovanje in upravljanje vrednostne verige prodajnih mrež in prodajnih kanalov.
 • Cenovne strategije pri upravljanju prodajnih mrež in kanalov.
 • Upravljanje odnosov z distributerji in oblikovanje partnerske distribucijske mreže.
 • Napovedovanje in upravljanje aktivnosti za doseganje ciljnih prodajnih rezultatov.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali in razumeli temeljne značilnosti zgodovinskega razvoja prodajnih mrež in prodajnih kanalov za razumevanje njihove nenehne spremenljivosti in predvidevanja razvoja v prihodnosti;
 • sposobnost analize ključnih dejavnikov, ki vplivajo na pričakovan razvoj prodajnih mrež in prodajnih kanalov s poudarkom na napredku s področja novih tehnologij;
 • sposobnost analize specifike prodajnih mrež in kanalov glede na različne kriterije (geografski, kupci, blago);
 • sposobnost izpeljave racionalnih pristopov k načrtovanju prodajnih mrež in izbiri prodajnih kanalov za nekatere izbrane vrste blaga;
 • presojanje in vrednotenje dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje vrednostne verige v prodajnih mrežah in prodajnih kanalih;
 • sposobnost opredeljevanja racionalne cenovne strategije pri upravljanju prodajnih mrež in kanalov;
 •  ovrednotenje pričakovanih tehnoloških sprememb z vidika njihovega dejanskega pomena za spremembe v organizaciji in upravljanju prodajnih mrež ter prodajnih kanalov;
 • poznavanje učinkovitih pristopov pri uporabi znanj iz starteškega pristopa k oblikovanju in upravljanju opredeljenih prodajnih mrež in prodajnih kanalov v poslovni praksi na osnovi vzpostavljenega razumevanja in predvidevanja pričakovanih sprememb;
 • sposobnost fleksibilnega razmisleka v pristopu k oblikovanju prodajnih mrež in kanalov in odzivnost pri zaznanih potrebnih spremembah v upravljanju prodajnih mrež in kanalov;
 • sposobnosti uporabe hitrega in pravilnega poslovnega prilagajanja stalno spreminjajočemu se mednarodnemu okolju z uporabo najustreznejših prodajnih kanalov in prodajnih mrež.
7
Mednarodno gospodarsko pravo

Bi želeli prepoznati, katero normo oziroma norme je treba uporabiti za konkretno pravno razmerje z mednarodnim elementom, to je razmerje med subjektoma, praviloma gospodarskima, ki po določenih merilih ne pripadata isti državi? Da bi lahko pravo uporabili v praksi, moramo predvsem poznavati njegovo sistematiko, da se lahko znajdemo v množici predpisov, ki jih sprejemajo najrazličnejše institucije in tudi avtonomno oblikujejo gospodarski subjekti znotraj meja posameznih držav in seveda zunaj njihovih okvirov.

Namen predmeta je, da pridobite znanje s področja mednarodnega gospodarskega prava in to znanje uporabite v praksi, hkrati pa tudi usvojite osnovna moralna načela delovanja mednarodnega prava oziroma prava na splošno in skladno z njimi delujete v praksi.

Vsebina

 1. Temelji mednarodnega javnega in mednarodnega zasebnega prava
  • viri mednarodnega javnega in mednarodnega zasebnega  prava
  • mednarodne in evropske organizacije (OZN, EU, SE)
 2. Mednarodno javno in mednarodno zasebno gospodarsko pravo
  • mednarodne institucije gospodarskega prava (WTO, UNCITRAL itd.)
 3. Tendence mednarodnih odnosov (globalizacija, vojna za surovine, wall-martizacija)
  • pregled statističnih podatkov za Evropo, ZDA, Kitajsko in Rusijo
 4. Dunajska konvencija o mednarodni prodaji blaga
  • uporaba notranjega pogodbenega prava in kolizijska pravila
  • uporaba Dunajske konvencije in njene posebnosti
  • sodno reševanje pogodbenih sporov
 5. Pravna ureditev mednarodnega transporta
  • železniški, cestni, zračni in pomorski promet
  • posamezne mednarodne konvencije, ki urejajo promet
 6. INOTERMS klavzule
  • pomen transportnih klavzul
  • zavarovanje prevoza
 7. Mednarodnopravni vidiki intelektualne lastnine
 8. Mednarodne arbitraže in reševanje sporov
 • arbitražni postopek v mednarodnih arbitražah
 • posebnosti arbitražnega postopka pri Stalni arbitraži GZS

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje pravnih vidikov mednarodnega poslovanja;
 • razumevanje in poznavanje tendenc mednarodnih ekonomski odnosov;
 • sposobnost poglobljene uporabe znanj s pravnih področij;
 • poznavanje sorodnih disciplin in korelacij med njimi;
 • sposobnost priprave posameznih pogodb;
 • razumevanje delovanja mehanizmov zaščite intelektualne lastnine;
 • poznavanje mehanizmov reševanja mednarodno-gospodarskih sporov, predvsem preko postopka arbitraže;
 • avtonomnost pri strokovnem delu in sprejemanju poslovnih odločitev;
 • sposobnost prepoznavanja razvoja in temeljev pravne discipline;
 • sposobnost za umeščanje novosti v stroki v skladu z njenimi temeljnimi paradigmami.
7
Organizacijska dinamika za odličnost podjetij in kreativno upravljanje sprememb

Organizacija in njena dinamika so med pomembnimi dejavniki, ki določajo uspešnost podjetja. Vključujejo tako organizacijske modele kot vpogled v vodenje, motivacijo, organizacijsko klimo, timsko delo itd. Sodobni trendi v vedno večji meri prepoznavajo pomen dobre organizacijske klime.

Pri predmetu boste skušali npr. najti odgovore, kaj podjetje lahko spremeni na organizacijskem področju, da bo bolj inovativno, bolj uspešno; kje so šibke točke organizacije; kako na organizacijo vplivajo vodenje, motivacija, komunikacija, kultura itd. Kako kultura ovira inovacijski proces; ali vodje spodbujajo inovacije? Kakšno vlogo ima etika v organizaciji?

Vsebina

 1. Globalne razsežnosti organizacije
  • značilnosti globalnega organizacijskega okolja
  • kompleksnost, izvirnost in dinamičnost sprememb organizacije v globalnem okolju
  • strateški dejavniki uspeha organizacije v globalnem okolju
 2. Sistemske osnove organizacije
  • splet povezav med podsistemi
  • komunikacija smisla, ravnotežje in spremembe v sistemu/organizaciji
  • avtonomija relativno odprtih/zaprtih organizacijskih podsistemov
  • referenčne zveze in operacijska logika delovanja organizacijskih podsistemov
  • časovni zamik delovanja podsistemov
  • interakcija podsistema z okoljem
 3. Organizacijsko vedenje
  • elementi in modeli organizacijskega vedenja
  • organizacijski razvoj in sistematično vpeljevanje vzorcev organizacijskega vedenja
  • značilnosti organizacijskega vedenja
  • organizacijska kultura – splet vzorcev organizacijskega vedenja
  • razmerje med organizacijsko kulturo in strukturo organizacije
  • zmogljivost, produktivnost, učinkovitost in uspešnost različnih oblik organizacijskega vedenja
  • odličnost organizacije in organizacijska dinamika
 4. Spreminjanje vzorcev organizacijskega vedenja
  • organizacijsko vedenje in dinamika organizacije
  • organizacijska kultura in spreminjanje vzorcev organizacijskega vedenja
  • pogoji za vpeljevanje, spreminjanje in postopno utrjevanje organizacijskih sprememb
  • modeli sprememb in njihova praktična uporaba (Ciklični model sprememb organizacijskega vedenja – model prenove; Model spreminjanja in izboljševanja organizacijskih procesov – Vanguard (Toyota); Model vpeljevanja  in utrjevanja sprememb –Lewinov model sprememb)
  • oblikovanje integralnega modela sprememb v konkretnem organizacijskem okolju
  • vloga managerja pri načrtovanju, vpeljevanju in spodbujanju sprememb organizacijskega vedenja
  • pomen filozofije, vrednot, vizij in ciljev v procesu sprememb organizacijskega vedenja
  • organizacijske spremembe in strateški dejavniki uspeha
 5. Organizacijska dinamika skupine
  • vrednote, cilji in vloge v skupini in organizacijska dinamika
  • politika, odnosi in konflikti v skupini
  • krepitev moči posameznika in skupine v procesu spreminjanja skupinskega vedenja
  • razvoj ustvarjalnih organizacijskih oblik v skupini – timsko delo
  • odločanje in uporaba moči v skupini
  • fleksibilna organizacija delovnega mesta in spreminjanje organizacijskega vedenja
  • načrtovanje in razvoj sistema nenehnih izboljšav na ravni skupine

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost poznavanja sistemskega delovanja organizacije v globalnem poslovnem okolju;
 • sposobnosti razumeti spreminjajoče tržno in tekmovalno okolje organizacije;
 • sposobnost uporabe raziskovalnih metod s področja organizacije za analizo organizacijskih sprememb v podjetju;
 • sposobnost uporabljati kompleksne modele sprememb organizacijskega vedenja;
 • sposobnost analize kompleksnih vzorcev organizacijskega vedenja z uporabo analitičnih metod sprememb;
 • sposobnost analizirati organizacijsko kulturo organizacije in izide uporabiti za vpeljevanje dinamičnih in ustvarjalnih oblik organizacije;
 • sposobnost kritičnega vrednotenja in presoje delovanje in rezultatov konkretnih modelov sprememb organizacijskega vedenja;
 • sposobnost utemeljevanja prednosti in slabosti modela sprememb v konkretnem organizacijskem okolju.
7
Ekonomska politika v medijih

Predmet Ekonomska politika v medijih izhaja z vidika, da je v današnjem okolju, ko imamo neomejen dostop do informacij, najpomembnejša obdelava teh informacij. Vse vrste podjetij enostavno morajo razumeti, kaj bodo medijske novice o odnosu vlade pomenile za njihovo poslovanje. Predmet temelji na primerih iz medijev in prinaša boljše razumevanje dejanskih in prihodnjih ukrepov ekonomske politike.

Študenti bodo razlikovali med instrumenti ekonomske politike. Informacije v medijih bodo znali prenesti v ustrezne koncepte makroekonomske in ekonomske politike, kar bodo morali dokazati v svoji seminarski nalogi.

Vsebina

 • Repetitorij iz statistike (odstotki, indeksi, deleži, stopnje rasti)
 • Mediji, tehnologija in družba
 • Repetitorij iz ekonomske politike (ekonomska politika kot politična akcija za kratkoročno spremembo parametrov gospodarjenja)
 • Kratkoročni, dolgoročni in vzporedni cilji ekonomske politike (vrste ciljev, ex-post proti ex-ante ekonomski politiki, število ciljev proti številu instrumentov)
 • Instrumenti in ukrepi ekonomske politike (skupine instrumentov glede na politične stroške, ki jih povzročajo)
 • Učinkovitost ekonomske politike (učinkovitost s stališča vladnega ukrepanja, učinkovitost s stališča odziva podjetij)
 • Orodja ekonomske politike (gospodarska tekma, demokracija, birokracija, družbeno pogajanje, družbeno planiranje – nacionalna strategija
 • Omejitve ekonomske politike (informacijska tehnologija, globalizacija, proračunska omejitev)
 • Regeneracija okolja (ekonomsko vzdržni proti priljubljenim ukrepom)

Cilji in kompetence

 • Cilj predmeta je, da študenti poznajo cilje, instrumente in ukrepe ekonomske politike kot političnega procesa pri spreminjanju pogojev gospodarjenja v narodnem gospodarstvu.
 • Poleg tega je cilj predmeta, da študenti razumejo razliko med posameznimi koncepti, na katerih temelji ekonomsko – politična dejavnost vsake vlade in to od ravni lokalne skupnosti (občina), preko nacionalne vlade pa vse do nadnacionalnih teles (Evropska komisija), ki se ukvarjajo s spreminjanjem  parametrov za gospodarjenje.
 • Najpomembnejši cilj predmeta pa je, da študenti usvojijo tehniko procesiranja poročil iz medijev o gospodarskih razmerah v okolju podjetja.
 • Študenti znajo utemeljiti svojo oceno pomena ukrepov ekonomske politike na osnovi tega, kako bodo predstavljeni v medijih.
 • Razumejo pomen določenih ukrepov za svoje podjetje in organizacijo ter predvidevati razmere, ki bi jih za njihovo organizacijo, oddelek ali delovno mesto povzročilo nadaljevanje določene ekonomske politike. Na osnovi tega bodo relevanten sogovornik vrhunskim strategom v podjetju in v organizaciji.
 • Študenti sposobni pripravljati utemeljena poročila o posameznih informacijah v medijih za vodstvene ravni v svojih podjetjih ali organizacijah.

Osebnostne in etične kompetence

 • bodo razlikovali med socialno družbo in socialno državo;
 • bodo dajali prednost socialnemu in družbeni odgovornosti;
 • bodo kritično opozarjali na pomanjkljivosti realne ekonomske politike;
 • bodo izkazovali visoko samostojnost pri analizi in pri predlaganju ukrepov v organizaciji;
 • bodo fleksibilni in odgovorni člani timov za pripravo ukrepov.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo