Menedžment v sodobnem poslovanju - star program

Menedžment v sodobnem poslovanju - star program

Predmetnik programa

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Obvezni predmeti
6
Ekonomika

Ekonomika je del našega življenja. Čeprav se nam mestoma zdi nekoliko abstraktna, smo vsi nenehno vpeti vanjo. Vsi imamo želje in potrebe na eni strani, na drugi strani pa so viri, s katerimi lahko zadovoljimo svoje potrebe, omejeni. Zato smo prisiljeni izbirati in se odločamo za tiste dobrine, ki nam pomenijo največ in jih najbolj potrebujemo. V življenju nenehno sprejemamo ekonomske odločitve: kaj bomo kupili v trgovini, v kateri trgovini bomo nakupovali, kateri avtomobil bomo kupili in kako ga bomo plačali … Ekonomske odločitve sprejemamo tudi, ko se odločamo za poklic, študij, kariero itd. Še bolj pa v ospredje ekonomske zakonitosti vstopijo, ko se odločamo za samostojno podjetniško pot in je naš uspeh odvisen od naših sposobnosti poslovanja na trgu.

Pri predmetu boste spoznali glavne zakonitosti ekonomike, pomen in osnovne značilnosti podjetja, značilnosti proizvodne funkcije ter funkcije povpraševanja, ponudbe in stroškov. Spoznali boste tudi različne modele oblikovanja prodajnih cen in različne kazalnike za presojanje uspešnosti poslovanja podjetij.

Vsebina

Uvod v predmet (mikroekonomijo in makroekonomijo)

Uvod v ekonomiko podjetja

 • Opredelitev ekonomike podjetja in gospodarjenja

Podjetje

 • Koncepcija podjetja
 • Odločanje o poslovanju podjetja
 • Konkurenčno okolje podjetja

Teorija tržne ponudbe in povpraševanja

 • Zakon ponudbe
 • Zakon povpraševanja
 • Tržno ravnovesje

Teorija stroškov

 • Osnovni koncept stroškov
 • Prikaz posameznih vrst stroškov
 • Odgovornost za stroške

Teorija proizvodnje

 • Proizvodnja kot transformacijski proces
 • Učinkovitost proizvajanja
 • Proizvodna funkcija

Oblikovanje prodajnih cen

 • Ekonomski pomen oblikovanja prodajnih cen
 • Oblikovanje cen
 • Cenovno diskriminiranje

Premoženje podjetja in uspešnost

 • Uvod
 • Sredstva podjetja
 • Ocenjevanje uspešnosti podjetja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali ekonomske pojme, njihovo medsebojno povezanost in odvisnost ter značilnosti in zakonitosti gospodarjenja v podjetjih;
 • razumeli temeljne gospodarske koncepte in zakonitosti, ki jih lahko uporabijo v svojem življenju kot državljani, zaposleni in/ali potrošniki;
 • pridobili znanja za razumevanje temeljnih problemov gospodarjenja podjetij in načine njihovega reševanja;
 • sposobni razumeti ekonomske probleme ter uporabiti znanje za njihovo avtonomno reševanje v poslovni praksi;
 • razvili prilagodljivost, iniciativnost in odgovornost ter pozitiven odnos do dela;
 • razvili sposobnost kritičnega mišljenja in reševanja problemov.
5
Makroekonomika

Gospodarsko življenje neke države je odvisno od milijonov aktivnosti posameznih podjetij, potrošnikov, delavcev, uradnikov, medtem pa se makroekonomika osredotoča na splošne posledice teh aktivnosti. Makroekonomika se ukvarja s proučevanjem medsebojnih vplivov posameznih ekonomskih kategorij in z gospodarstvom kot celoto. Izsledki makrokenomskih znanosti omogočajo narodnogospodarskim institucijam izbiro in vrednotenje ekonomske politike in njenih ukrepov za razreševanje makroekonomskih problemov. Ti pa so: gospodarska rast, inflacija, brezposelnost, agregatna ponudba in agregatno povpraševanje, potrošnja in varčevanje, investicije, monetarna in fiskalna politika, stabilizacija, globalizacija.

Pri predmetu boste spoznali glavne makroekonomske kategorije, spoznali zakonitosti delovanja gospodarstva kot celote ter boste zmožni presojati makroekonomske pojave in probleme.

Vsebina

Nastanek in razvoj ekonomske teorije

 • geneza ekonomske teorije
 • osnovni pojmi o gospodarjenju
 • metoda raziskovanja v ekonomski teoriji
 • ekonomski sistem in vloga države

Izbrane makroekonomske kategorije

 • temeljni makroekonomski pojmi
 • bruto domači proizvod
 • zaposlenost, brezposelnost
 • inflacija
 • gospodarska rast in razvoj
 • model agregatnega povpraševanja in ponudbe
 • agregatno ravnovesje in neravnovesje
 • makroekonomski stabilizatorji

Ekonomska politika

 • cilji, nosilci, instrumenti EP
 • denarna in fiskalna EP
 • dohodkovna in proračunska EP
 • stabilizacijska EP
 • sodobne makroekonomske teorije

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • se seznanili z miselnim svetom ekonomske teorije in poslovnih ved;
 • spoznali cilje, nosilce in instrumente ekonomske politike;
 • se usposobili za razumevanje in reševanje makroekonomskih problemov v sodobnem gospodarstvu;
 • na osnovi razumevanja vpliva makroekonomskega okolja na poslovno politiko bodo znali ustrezno delovati v poslovnem okolju;
 • si razvijali sposobnost kritičnega mišljenja;
 • si razvili občutek za spremljanje in vrednotenje novosti;
 • si razvijali prilagodljivost, iniciativnost, iznajdljivost in izvirnost.
2
Seminar: Uvod v študij

Za študijski uspeh je pomembna temeljita priprava na študij. Z aktivnostmi, izvedenimi pri seminarju, študenti razvijejo večjo samozavest in pripravljenosti za aktivno sodelovanje med študijem, dobijo spodbudo in motivacijo za pozitiven pristop k študiju. Na seminarju se seznanijo s fakulteto, organizacijo ter načinom dela in študija na fakulteti. Pomemben del seminarja je spoznavanje virtualnega učnega okolja in tehnologij za uspešen študij ter razvoju kompetenc pri učenju učenja in učenju online. Prehod v študij je za študente tako lažji, uspešnost v poznejših fazah študija pa večja.

Vsebina

 • Etični kodeks študenta
 • Net etika
 • Uspešno online delo in učenje
 • Tehnike učinkovitega branja
 • Pisanje zapiskov
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja
 • Študijski vodič in informiranje
 • Navodila za pripravo pisnih nalog
 • O strokovnem slogu in kompoziciji
 • Priprava načrta za izdelavo seminarske naloge

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • seznanitev z net etiko;
 • usvojitev tehnike uspešnega online dela in učenja;
 • usvojitev tehnike učinkovitega branja;
 • sposobnost vrednotenja strukture strokovnih besedil;
 • obvladovanje zakonitosti strokovnega sloga in kompozicije;
 • sposobnost analiziranja in primerjanja ustreznosti navajanja virov in načina citiranja;
 • sposobnost vrednotenja načrta izdelave naloge;
 • usvojitev zakonitosti javne predstavitve ob svojem govornem nastopu;
 • sposobnost analize in kritičnega vrednotenja govornega nastopa;
 • sposobnost samorefleksije o lastnem strokovnem napredku;
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in pripravljenost na sodelovalno delo;
 • sposobnost timskega dela;
 • sposobnost kritične /samo/refleksije.
5
Poslovna matematika s statistiko

Pri predmetu boste spoznali različne matematične in statistične vsebine oz. probleme. Mnogi praktični primeri vam bodo predstavljeni z namenom, da boste znali načrtovati in reševati različne ekonomske probleme in poslovne odločitve. Statistični del predmeta boste lahko povezali s praktičnimi primeri iz vsakdanjega življenja.

Naučili se boste računati različne statistične indekse, zbrati podatke v frekvenčno porazdelitev, razumeli boste znanstvene in strokovne dokumente, ki vsebujejo matematični zapis ali statistične analize podatkov. Znali boste zbirati, urediti, grafično prikazati, analizirati in interpretirati podatke, kar je pomembno pri poslovnih procesih, in jih aplicirati v poslovno prakso (npr. določili boste položaj posamezne enote med drugimi …).

Poznali boste različne oblike obrestovanja in jih znali uporabiti v praksi. Tako se boste seznanili s temeljnim delom finančne matematike, katere znanje je še posebno uporabno na področju financ, bančništva in zavarovalništva.

Vsebina

Elementi teorije množic

 • Množice, relacije, preslikave, kompozitum, naravna števila, realna števila …

Linearne funkcije v ekonomiji

 • Reševanje ekonomskih problemov s pomočjo linearne algebre
 • Vektorski prostori in linearne preslikave

Determinante in matrike

Linearno programiranje, grafična in simpleksna metoda

Osnove verjetnostnega računa

Osnovni statistični pojmi

 • Statistična populacija, vzorec, enota, spremenljivka (variabla)
 • Parameter, ocena parametra (statistika)

Postopki obdelave podatkov

 • Srednje vrednosti, mere variacije, mere korelacije
 • Preizkušanje hipoteze o razliki med aritmetičnimi sredinami
 • Preizkušanje hipoteze neodvisnosti in hipoteze enake verjetnosti
 • Računalniška obdelave podatkov s statističnim programskim paketom SPSS ali MS EXCEL

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali temeljne matematične pojme potrebne za kvantitativno obravnavanje ekonomskih procesov;
 • se usposobili za reševanje ekonomskih problemov z matematičnimi orodji;
 • se usposobili za razumevanje statističnih analiz podatkov;
 • se usposobili za uporabo postopkov obdelave podatkov;
 • se usposobili za samostojno obdelavo podatkov;
 • spoznali pomen natančnega zbiranja podatkov;
 • se zavedali pomena statističnih podatkov za ocenjevanje in sprejemanje najugodnejših poslovnih odločitev;
 • si razvijali natančnost, zanesljivost in odgovornost pri delu;
 • znali zbirati, analizirati in interpretirati podatke na področju poslovnih procesov in jih aplicirati v poslovno prakso;
 • sposobni samostojnega strokovnega dela.
5
Osnove informatike

Uporaba računalnikov nam več ne uide ... Uporabljamo jih doma, v službi, pri študiju, pri tem uporabljamo različna računalniška orodja. Nekatera obvladamo bolj, druga manj. Pri predmetu Osnove informatike boste spoznavali informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, pomen informatike v poslovnih procesih pa tudi kako pomembna je netetika v komuniciranju ob pomoči informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike je razdeljen na dva večja dela: na bolj teoretični del in praktične vaje. Pri teoretičnem delu predmeta se boste srečali s koncepti računalništva in informatike, z različnimi strokovnimi pojmi s tega področja, z zgodovinskim razvojem in trenutnimi trendi. Pri praktičnih vajah boste utrjevali svoje znanje uporabe pisarniških računalniških programov: urejevalnika besedil, elektronskih preglednic, orodja za izdelavo predstavitev ipd.

Vsebina

Osnovni pojmi informatike

 • odločitveni proces     
 • pomen in razsežnost informacij     
 • informacijski sistem in informacijski proces

Računalnik

 • razvoj računalnikov   
 • strojna oprema računalnika   
 • programska oprema
 • trendi razvoja

Podatkovne baze in podatkovna skladišča

 • razvoj
 • osnovni pojmi
 • podatkovne strukture
 • programi za upravljanje PB 
 • trendi

Telekomunikacije

 • razvoj telekomunikacij
 • osnovni pojmi
 • omrežja, protokoli
 • mobilna omrežja
 • trendi

Internet in internetna tehnologija

 • razvoj
 • internetna tehnologija
 • internetne storitve
 • elektronsko poslovanje
 • Internet stvari

Izzivi informacijske/digitalne družbe

 • ergonomija uporabe računalnika in mobilnih naprav
 • zasebnost
 • intelektualna lastnina
 • varnost
 • kakovost življenja (zasvojenost z digitalno tehnologijo, digitalni razkorak, digitalne kompetence)
 • digitalna transformacija

Računalniška in informacijska pismenost

 • uporaba urejevalnika besedil
 • uporaba elektronskih preglednic
 • uporaba programa za pripravo predstavitev
 • iskanje in uporaba informacij
 • net etika

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • zavedali se bodo pomena informatike v poslovnem sistemu kot pomembne poslovne funkcije v povezavi z ostalimi funkcijami;
 • širše poznali informatiko in informacijsko komunikacijske tehnike in tehnologije;
 • poznali uporabo računalniških orodij v delovnem procesu;
 • sposobni samostojne uporabe računalnika pri delu in študiju;
 • sposobni pravilne izbire in uporabe ustreznih računalniških orodij;
 • sposobni samostojnega iskanja, analize in predstavitve informacij;
 • razvili bodo natančnost, vztrajnost in samoiniciativnost;
 • razvili bodo sposobnost samostojne izbire in uporabe računalniškega orodja glede na specifike delovne ali učne situacije;
 • razvili bodo sposobnost dela v timu.
6
Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog - prvi tuji jezik I (ang., nem.)

Pred nekaj leti je bilo znanje angleškega ali kakega drugega svetovnega jezika zaželeno, danes pa je za vstop na trg dela nujno. Delodajalci ne gledajo več le na strokovno izobrazbo, vedno pomembnejše je, da kandidati za zaposlitev obvladajo tuje jezike, zlasti na svojem delovnem področju.

Znanje tujega jezika omogoča poslovno komunikacijo po vsem svetu, s poznavanjem drugih tujih jezikov pa lahko prebijete led pri novih poslovnih partnerjih ali si zagotovite dobre temelje za uspešna pogajanja. Znanje tujih jezikov pomeni vašo strokovno kompetenco ne glede na to, ali vodite mednarodni tim ali pa delate kot referent v pisarni – omogoča hitrejše reševanje problemov, morebitnih konfliktov in izzivov, pomeni vaše medkulturne kompetence, saj se poleg jezika učite tudi kulture, običajev, zgodovine.

Pri predmetu se boste seznanili z različnimi poslovnimi kulturami, razvijali prilagodljivost in iznajdljivost v komuniciranju s tujimi poslovnimi partnerji ter čut za medkulturno raznolikost.

Vsebina

Poslovno sporazumevanje

 • Predstavitev sebe in sodelavcev
 • Predstavitev dejavnosti in organizacijske strukture podjetja
 • Predstavitev izdelka oz. primerjava prednosti in slabosti
 • Predstavitev delovnega okolja
 • Poimenovanje administrativnih del in orodij
 • Sporazumevanje po telefonu
 • Organizacija poslovnih obiskov, ekskurzij, seminarjev
 • Delo s strankami

Poslovna korespondenca

 • Poslovna korespondenca (ponudba, povpraševanje, naročilo, opomin, reklamacija)
 • Interna poslovna korespondenca (poročila, protokoli, načrti, zapisniki, dogovori, zapiski)
 • Priložnostna korespondenca (čestitke …)
 • Osebna koresponenca (prošnja za delovno mesto, življenjepis …)

Interkulturna komunikacija

 • Nacionalna identiteta in interkulturna raznolikost
 • Spoznavanje angleško govorečih dežel in interkulturni dialog
 • Sprejem tujih gostov
 • Primerjalna poslovna etika

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • obvladovanje kulture jezika in sporazumevanja v mednarodnem okolju;
 • sposobnost komunikacijske interakcije v poslovnih okoliščinah ob upoštevanju in razumevanju nacionalne identitete in interkulturnih posebnosti; 
 • sposobnost razumevanja in uporabe strokovnega besedišča na področju poslovnega komuniciranja za uresničevanje poslovnih funkcij organizacije v mednarodnem okolju;
 • sposobnost samostojnega vodenje korespondence v jasnem, pravilnem in učinkovitem slogu obvladovanje komunikacijskih veščin za samostojno nastopanje in komuniciranje v globalni družbi;
 • uporabili angleščino kot linguo franco v mednarodnem prostoru;
 • sposobnost samostojnega in učinkovitega dela s strokovno literaturo in slovarji;
 • sposobnost uporabe sodobnih informacijskih virov;
 • sposobnost kritične refleksije in timskega dela;
 • pozitiven odnos do dela in odgovornost za delo.
6
Vodenje in ravnanje z ljudmi

V času izvedbe predmeta se boste seznanili s tematiko s področja vodenja in ravnanja z ljudmi. Vsebina predmeta vam bo pomagala pri plemenitenju (nadgradnji) znanj iz menedžmenta s poudarkom na vodenju in ravnanju z ljudmi (sodelavci), pri oblikovanju sodobne organizacije, ki zahteva obvladovanje tudi in predvsem na področju mehkih veščin, to je pri delu z ljudmi (vodenju, motiviranju, reševanju konfliktov). Vsebina tega predmeta vam bo pomagala, da se boste učinkoviteje oblikovali v še uspešnejše vodje.

Z aktivnostmi pri predmetih boste na konkretnih primerih usvojili znanje in se usposobili za uporabo različnih veščin vodenja in ravnanja z ljudmi pri vsakdanjem delu v svojem delovnem okolju.

Vsebina

Upravljanje (menedžment)

 • dejavniki in načela menedžmenta
 • proces menedžmenta (planiranje, organiziranje, vodenje, kontrola)
 • različni menedžmentski pristopi (MBO, TQM, EFQM model odličnosti, japonski pristop …)

Menedžer

 • naloge in vloge menedžerjev
 • ravni menedžmenta
 • delegiranje

Vodenje in vodje (leadership)

 • pomen in sestavine vodenja
 • vpliv, moč in odločanje vodij
 • modeli in stili vodenja (vedenjski, situacijski, kontingenčni, transformacijski …)
 • mentorstvo
 • učeča se organizacija in timsko delo

Motivacija

 • potrebe in pričakovanja pri delu
 • različni teoretični pristopi (Maslow, Herzberg, Glasser, Vroom …)

Ravnanje z ljudmi

 • menedžment človeških virov
 • oblikovanje delovnega mesta
 • planiranje, zaposlovanje in usposabljanje ljudi
 • ugotavljanje uspešnosti pri delu in karierni plan
 • ravnanje z znanjem
 • komuniciranje
 • standard: Investors in People

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razlikovali specifiko upravljanja in vodenja, s posebnim poudarkom na opredelitvi celovitosti in razsežnosti pojma menedžment kadrovskih virov;
 • razvili spoznanja s področja menedžmenta in vodenja kot nadgradnjo že usvojenih znanj in praktičnih izkušenj, še posebej pa na področju upravljanja s človeškimi viri;
 • povezali podobnosti in razlike med managementom in vodenjem;
 • spoznali pomen učinkovitega vodenja in ravnanja z ljudmi za učinkovito izvajanje poslovnih funkcij;
 • preizkusili nova spoznanja o menedžmentu, vodenju, ravnanju z ljudmi ... s primerjanjem s situacijami v praksi;
 • kritično ocenjevali vrednost pridobljenih informacij in znanj s področja procesa menedžmenta, stilov vodenja in kadrovskih procesov;
 • razčlenjevali, kombinirali, preoblikovali in ustvarjali različne interpretacije podatkov informacij in situacij na področjih menedžmenta, vodenja in ravnanja z ljudmi;
 • znali razložiti naloge in vloge vodij in managerjev;
 • razvili sposobnosti komuniciranja, javnega nastopanja, profesionalnega odnosa do sodelavcev in dela, inovativnosti, samostojnosti in odgovornosti pri lastnem odločanju in delovanju;
 • se usposobili za nenehno prilagajanje in vseživljenjsko učenje;
 • si razvili občutljivost za odnose med ljudmi pri delu.
6
Organiziranje in menedžment

Znanja organiziranja in menedžmenta so ključna za vse uspešne vodje in organizatorje. Namen predmeta je oblikovati spoznanje, da so organizacija, organiziranje in menedžment dejavniki, ki se med seboj prepletajo tako v institucionalnem kot v procesnem smislu. Predmet vam bo pomagal pri plemenitenju (nadgradnji) vlog pri oblikovanju sodobne organizacije, moderne organizacijske kulture in klime, nadalje pri sodobnem menedžmentu, ki zna uporabljati ustrezne metode planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja, pri oblikovanju organizacijskih strategij ter prepoznavanju in reševanju konfliktnih situacij v organizacijah.

Vsebina

Razumevanje organiziranja in menedžmenta

 • pojmovanje menedžmenta (menedžment kot proces, institucije menedžmenta, veščine in sposobnosti menedžerjev) 
 • kriteriji uspešnosti menedžmenta
 • bistvo organizacije in organiziranja

Okolje organizacije

 • lokalno in globalno okolje
 • organizacija in njene interakcije z okoljem
 • deležniki in njihov pomen ter interesi
 • družbena odgovornost in trajnostni razvoj
 • vrednote in poslovna etika

Organizacija in organiziranost

 • načela in dejavniki organizacije
 • organizacijske funkcije in strukture
 • sistemski vidik organizacije
 • vedenje organizacije (organizacijska kultura in klima)
 • spremembe v organizaciji in življenjski cikel organizacije

Strateško načrtovanje

 • vizija in poslanstvo
 • strateška orodja (SWOT, Portfeljska matrika, Porterjeva analiza …)
 • postavljanje ciljev
 • strategije

Sodobni organizacijski in menedžerski koncepti

 • organizacijska agilnost
 • menedžment kvalitete in TQM
 • ciljno vodenje, upravljanje z zavzetostjo
 • učeča se organizacija

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali in razumeli pojem menedžment;
 • spoznali in razumeli pomen organiziranosti;
 • sposobni kritično oceniti uspešnost menedžmenta;
 • sposobni analizirati okolje organizacije;
 • razumeli pomen vrednot in poslovne etike;
 • sposobni implementirati načela trajnostnega razvoja v poslovanje;
 • analizirati organiziranost podjetja ali organizacije;
 • spoznali življenjski cikel organizacije;
 • razumeli pomen strateškega načrtovanja;
 • spoznali orodja strateškega planiranja ter jih znali uporabiti v praksi;
 • postaviti in analizirati cilje in strategijo organizacije;
 • sposobni v praksi udejanjati koncept organizacije agilnosti;
 • razumeli sodobne organizacijske in menedžerske koncepte.
7
Pravna in gospodarska ureditev

Predmet je sestavljen tako, da se najprej seznanite z nekaterimi osnovnimi pravnimi pojmi, kot so država, suverenost, pravni red, pravno razmerje, in z majhnim delom stvarnega prava, ki obsega v bistvu samo stvarne pravice. Nato spoznate osnove obveznostnega ali obligacijskega prava, še posebno se boste ukvarjali s prodajno pogodbo, ter osnove statusnega prava in vrste gospodarskih subjektov, ki jih pozna naš in tudi evropski pravni red.

Vsebina

Temeljni pravni pojmi

 • Pravni red
 • Pravna razmerja
 • Pravni subjekti
 • Predmeti pravnih razmerij
 • Stvarno pravo-stvarne pravice
 • Zastaranje

Družbena ureditev RS

 • Značilnosti in načela ustave RS; načelo ustavnosti in zakonitosti
 • Človekove pravice in svoboščine-varstvo človekovih pravic in svoboščin
 • Gospodarska in socialna razmerja
 • Organizacija državne oblasti

Osnove obveznostnega prava

 • Pogodbene obveznosti
 • Odškodninska obveznost
 • Spremembe obveznostnih razmerij
 • Utrditev obveznosti
 • Prenehanje obveznosti

Nekatere gospodarske pogodbe

 • Prodajna pogodba; licenčna pogodba; zavarovalna pogodba
 • Pogodba o posredovanju; pogodba o trgovinskem zastopanju; zakupna pogodba
 • Komisijska pogodba; skladiščna pogodba; špediterska pogodba
 • Gradbena pogodba

Vrednostni papirji

 • Splošno o vrednostnih papirjih
 • Menica; ček; drugi vrednostni papirji

Uvod v statusno gospodarsko pravo

 • Pojem in viri gospodarskega statusnega prava
 • Statusno-pravne značilnosti gospodarske družbe (dejavnost, pravna osebnost in odgovornost za obveznosti, firma in sedež družbe, zastopanje in predstavljanje družbe, sodni register, poslovna skrivnost in prepoved konkurence)
 • Sodni register
 • Poslovne knjige
 • Sodelovanje delavcev pri upravljanju

Posamezne oblike gospodarskih družb

 • Obrt
 • Osebne družbe: podjetnik, družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba
 • Kapitalske družbe: delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba
 • Druge družbe: tiha družba, dvojna družba, gospodarsko interesno združenje

Finančna razmerja v gospodarskih družbah

Povezovanje, združitev in preoblikovanje gospodarskih družb

Prenehanje gospodarskih družb

 •  Redno prenehanje družbe
 • Prisilna poravnava in stečaj družbe

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • pridobi osnovna pravna znanja in poglobljeno spozna pravno ureditev, da v drugem delu lahko spremlja in usvoji obligacijska razmerja, osnove statusnega prava in prava družb;
 • usvoji temeljne pojme, kot so: pravni red in pravna norma, pravna razmerja in pravni subjekti ter objekti, ki nastopajo v teh razmerjih, spozna stvarne pravice, zastaranjem in varstvom pravic, brez katerih ne more razumeti in usvojiti obligacijskih razmerij in prava družb;
 • se poglobljeno seznani z družbeno ureditvijo, predvsem s pojmom oblasti in njeno organiziranostjo, ustavnostjo in zakonitostjo, človekovimi pravicami in njihovim varstvom;
 • pridobi znanja iz osnov obveznostnega prava (pogodbene in odškodninske obveznosti, utrditev in spremembo pogodbenih obveznosti), ki mu omogočajo v praksi stopati v obveznostna razmerja;
 • spozna in zna sestaviti nekatere osnovne pogodbe, kot so: prodajna pogodba, zakupna pogodba komisijska pogodba, licenčna pogodba, skladiščna pogodba, gradbena pogodba in še nekatere, s katerimi se v praksi najpogosteje srečujejo;
 • spozna vrednostne papirje, njihov pomen in se nauči njihove praktične uporabe (menica, ček, delnica itd.);
 • pridobi osnovna znanja iz statusnega prava, da lahko spozna in razume posamezne vrste gospodarskih družb v našem in evropskem pravnem sistemu;
 • usvoji znanja, na kak način lahko prenehajo družbe (redno prenehanje, prisilna poravnava in stečaj);
 • usvoji znanja o zadrugah, organiziranju zavarovalstva in tujih podjetij;
 • si razvije vztrajnost, storilnostno usmerjenost, natančnost in odgovornost;
 • si razvija interes in pozitiven odnos do delovnih obveznosti in odgovornosti do dela;
 • študent bo znal aplicirati in implementirati teoretično znanje o pravni in gospodarski ureditvi v poslovno prakso.
6
Računovodstvo

Predmet omogoča vpogled v računovodstvo in daje osnovno računovodsko znanje vsem, ki doslej s tem področjem niste imeli (večjega) stika. Osnovno poznavanje računovodstva pa je pomembno za vsakega zaposlenega.

Pri predmetu boste spoznali pomen in vlogo računovodstva za menedžment in katere so tiste računovodske informacije, ki so pomembne za poslovno odločanje. Prav tako boste ob zaključku predmeta znali brati računovodske izkaze, izdelati poslovna in letna poročila ter razumeli boniteto poslovanja podjetja, kjer ste zaposleni, in boniteto poslovnih partnerjev.

Vsebina

Podjetje kot poslovni sistem

Podjetje kot sestavina poslovnih funkcij

 • Temeljne ali izvajalske funkcije
 • Informacijske funkcije
 • Upravljavske funkcije

Računovodstvo kot informacijska funkcija

 • Zgodovinski pregled
 • Načela računovodenja
 • Zakonski oziroma strokovni okvir računovodenja

Sestavine računovodstva

 • Knjigovodstvo
 • Računovodsko načrtovanje
 • Računovodski nadzor
 • Računovodsko proučevanje

Prvine poslovnega procesa

 • Delovna sredstva
 • Predmeti dela
 • Storitve

Poslovni proces in preoblikovanje prvin v učinke

Knjigovodstvo

 • Osnove knjigovodske tehnike
 • Listine
 • Knjige
 • Knjigovodski obračuni

Nadzor

 • Vrste nadzora
 • Funkcija nadzora
 • Izvajalci nadzora

Analiza

 • Osnove računovodske analize
 • Osnovna računovodska sodila
 • Oblikovanje računovodskih informacij

Računovodsko načrtovanje

Računovodska poročila za zunanje uporabnike

Branje računovodskih poročil za zunanje uporabnike

 • Osnove

Ocenjevanje poslovnih partnerjev na osnovi zunanjih računovodskih poročil in priprava poročil o boniteti poslovanja na podlagi zunanjih računovodskih poročil – osnove.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznali in razumeli vsebino poslovnega sistema kot sestavine poslovnih funkcij;
 • usvojili in razumeli mesto in naloge računovodstva kot informacijske funkcije v poslovnem sistemu;
 • znali rokovati s knjigovodskimi listinami, ki vstopajo ali izstopajo iz poslovnega sistema;
 • spoznali osnove računovodskega načrtovanja;
 • znali analizirati računovodska poročila v predvidenem obsegu;
 • znali brati računovodska poročila v predvidenem obsegu;
 • znali ocenjevati boniteto poslovnih partnerjev v obsegu, ki ga omogočajo računovodska poročila;
 • si razvijali vztrajnost, storilnostno usmerjenost, natančnost in odgovornost;
 • se zavedali pomena računovodske funkcije v poslovnem okolju;
 • znali aplicirati teoretična znanja s področja računovodstva v poslovnem sistemu;
 • poznali in razumeli vsebino poslovnega sistema kot sestavine poslovnih funkcij;
 • usvojili in razumeli mesto in naloge računovodstva kot informacijske funkcije v poslovnem sistemu v predvidenem obsegu;
 • znali rokovati s knjigovodskimi listinami, ki vstopajo ali izstopajo iz poslovnega sistema;
 • spoznali osnove računovodskega načrtovanja;
 • znali analizirati računovodska poročila v predvidenem obsegu;
 • znali brati računovodska poročila v predvidenem obsegu;
 • znali ocenjevati boniteto poslovnih partnerjev v obsegu, ki ga omogočajo računovodska poročila;
 • si razvijali vztrajnost, storilnostno usmerjenost, natančnost in odgovornost;
 • se zavedali pomena računovodske funkcije v poslovnem okolju;
 • znal aplicirati teoretična znanja s področja računovodstva v poslovnem sistemu;
 • spoznali osnove mednarodnih standardov računovodskega poročanja;
 • razvijali natančnost in samoiniciativnost in timsko delo.
6
Marketing

Kaj vse spada v marketing? Zagotovo TV-oglasi, jumbo plakati, vsiljevanje izdelkov, ki jih ne potrebujemo, prodajanje izdelkov, ki škodijo naravi, ljudem, rastlinam, živalim … Vendar spadajo v marketing tudi širjenje idej o zaščiti okolja, uvajanje novega zdravila, razmere bivanja v stanovanjih in hišah …

Kar običajno vidimo, so le zunanje pojavne oblike marketinga, to pa so oglasi, embalaža, prodajne cene, izložbe, oblikovnost izdelkov, logotipi znamk izdelkov. Ne vidimo pa raziskovalnega dela pri proučevanju nezadovoljenih ali slabo zadovoljenih potreb in hotenj kupcev ter uporabnikov, dela v laboratorijih in razvojnih oddelkih, kjer strokovnjaki iščejo rešitve problemov mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških strokovnjakov, ki vse navedene in druge učinke ter aktivnosti marketinga povezujejo v usklajeno celoto, tako da so ustrezni izdelki pravočasno, v ustreznem stanju, v ustreznih količinah na razpolago na ustreznih prodajnih mestih.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali razvoj in opredelitev trženja, temeljne tržne koncepte, tržno okolje, proces segmentiranja in pozicioniranja na trgu porabnikov, trženjski splet ter značilnosti posameznih elementov trženjskega spleta izdelka in osnovne koncepte blagovne znamke.

Vsebina

Razvoj in pomen menjalnih procesov v družbi

 • osnovni alternativni načini zadovoljevanja potreb
 • temeljni pogoji za obstoj in razvoj menjalnih procesov
 • značilnosti menjalnih procesov, udeleženci v menjalnih procesih, objekti menjave
 • enostavni in kompleksni sistem menjave

Opredeljevanje marketinga na osnovi različnih izhodišč

Organizacija in njeno ožje okolje

 • dobavitelji
 • odjemalci
 • konkurenti

Organizacija in njeno širše okolje

Trg

 • klasične opredelitve trga
 • marketinške opredelitve trga
 • tipi trgov
 • tržni deleži

Različne miselnosti pri managementu marketinga

 • "zaprte" miselnosti
 • "odprte" miselnosti

Informacije za potrebe managementa marketinga

 • interne primarne in sekundarne informacije
 • eksterne primarne in sekundarne informacije 

Strateški marketing

 • razvoj strateškega marketinga
 • vsebina strateškega marketinga
 • proces strateškega marketinga

Taktični in operativni marketinga

 • razvoj taktičnega in operativnega marketinga
 • vsebina taktičnega in operativnega marketinga
 • proces taktičnega in operativnega marketinga

Marketing in ostale poslovne funkcije

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali razvoj in pomen marketinga v nacionalnem in mednarodnem prostoru;
 • spoznali razvoj in pomen marketinga v družbi in njenih organizacijah;
 • razumeli bodo pomen povezanosti marketinga z ostalimi poslovnimi funkcijami v organizaciji za celotno poslovanje;
 • spoznali in uporabljali osnovne koncepte – pojme marketinga;
 • spoznali in uporabljali različne vidike marketinga (marketing kot veščino, kot proces, kot splet aktivnosti, kot miselnost, kot organizacijsko tvorbo, kot znanost);
 • spoznali in uporabljali različne vidike marketinga v različnih tipih organizacij;
 • spoznali in znali uporabljati aktivnosti ter učinke marketinga;
 • spoznali in znali uporabljati sodobne koncepte marketinga;
 • znali izdelati trženjski načrt;
 • znali sprejemati strateške in taktične trženjske odločitve;
 • se usposobili za nadzor nad trženjskim poslovanjem;
 • vedeli, kako se raziskuje trg;
 • se usposobili za organiziranje trženjskega poslovanja organizacije;
 • krepili analitske in komunikacijske spretnosti ob uporabi trženjskih konceptov;
 • si razvijali kritičnost, samostojnost, samoiniciativnost in iznajdljivost.
Obvezni predmeti
5
Pravo in kadri

Predmet zajema vrsto vsebin s področja delovnega prava, ki ureja razmerja med delavcem in delodajalcem, nastala s pogodbo o zaposlitvi. Med trajanjem predmeta boste usvojili veliko uporabnih in dragocenih informacij in znanj, ki jih boste lahko koristno uporabili v svojem vsakdanjem življenju, predvsem pa v službi: npr. posebnosti zaposlovanja v javnem sektorju, kako lahko preneha pogodba o zaposlitvi, kako se odmerja letni dopust, kdaj je delavec upravičen do izplačila nadur, kdaj je delavec disciplinsko in odškodninsko odgovoren ter kakšne pravice ima na delovnem mestu.

Vsebina

Splošno o pravu

 • Osnove prava
 • Razmejitve ter povezave z drugimi pravnimi podsistemi, zlasti z ustavnim in civilnim, pa tudi upravnim, kazenskim, statusnim in mednarodnim pravom
 • Vrste in obseg ustavnih pravic zaposlenih in njihovo varstvo

Delovna razmerja

 • Delovno razmerje kot pravno razmerje in različnost od civilnega razmerja
 • Enakost in enakopravnost zaposlenih
 • Zakonito določene pravice in obveznosti delavca in delodajalca
 • Pogodbe o zaposlitvi in druge pogodbe delovnega prava
 • Pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih
 • Posebno varstvo nekaterih kategorij delavcev
 • Zunajsodno in sodno varstvo pravic zaposlenih ter druge oblike nadzora

Socialna varnost

 • Sistem socialne varnosti in njegovi elementi
 • Organizacija in financiranje socialne varnosti
 • Temeljna načela socialne varnosti
 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje
 • Zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti
 • Socialno varstvo

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • se seznanili s pravnim sistemom in njegovimi elementi, z razmerjem med pravom in etiko ter temeljnimi značilnostmi pravnih norm;
 • se seznanili z značilnostmi posameznih pravnih podsistemov ter z razmerjem teh podsistemov z delovnim pravom, ki je osrednji pravni podsistem, katerega predmet so kadri in njihov pravni položaj;
 • znali se odločati o pravnem položaju zaposlenih in za druge oblike ravnanja s kadri na individualni in kolektivni ravni;
 • znali praktično uporabiti predpise na področju odločanja pri zaposlovanju, odločanja o posamičnih pravicah, obveznostih in odgovornosti delavcev, urejanja pogodbenih razmerij z zaposlenimi, preprečevanja in razreševanja delovnih sporov, urejanja kolektivnih delovnih razmerij in socialne varnosti;
 • razumeli pravne značilnosti zakonske ureditve največjih sistemov socialnih zavarovanj ter sistemov socialnega varstva;
 • si razvili pozitiven odnos do delovnih obveznosti odgovornosti do dela;
 • si razvili samozavest za sodelovanje pri procesih odločanja;
 • znali aplicirati in implementirati teoretična znanja in predpise s področja prava in kadrov v poslovno prakso.
6
Metodologija družboslovnega raziskovanja

Družboslovna metodologija izhaja iz sociologije, ki je po svoji naravi »nejeverna« veda. Sociologija nič ne vzame za samoumevno, ne verjame, da je življenje takšno, kot se nam kaže, nenehno se sprašuje, kaj se skriva zadaj. Družbo in kulturo misli na način, ki vodi v potrebo po nadaljnjih razlagah. In kako si družboslovec/-ka razlaga, kako družba deluje? Z raziskovanjem. Tako da ljudi opazuje, sprašuje, živi nekaj časa z njimi, preračunava uradne statistične podatke, analizira medijske tekste itd. O tem, kako naj to počne, govori družboslovna metodologija.

Pri vsebinah predmeta se boste seznanili z osnovnimi koncepti v metodologiji družboslovnega raziskovanja, s postavljanjem raziskovalnih vprašanj in oblikovanjem raziskovalnih hipotez, z zbiranjem podatkov, oblikovanjem anketnih vprašalnikov ipd.

Vsebina

Osnovni pojmi  družboslovnega raziskovanja

 • raziskovanje, kvantitativno in kvalitativno raziskovanje
 • vrste raziskav
 • znanstveno spoznanje
 • poti znanstvenega spoznavanja
 • viri znanstvenega spoznavanja

Znanstveni aparat

 •  prevzemanje besedila
 •  dokumentiranje uporabljenih virov
 •  raba opomb

Faze (potek) empirične raziskave

Raziskovalne metode (deskriptivna, kavzalna – neeksperimentalna, eksperimentalna)

Postopki zbiranje podatkov

 • anketiranje
 • postopki ocenjevanje
 • postopki merjenja stališč
 • intervju
 • opazovanje

Struktura seminarske in diplomske naloge

Empirična raziskovalna vaja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • usposobljeni za iskanje in uporabo znanstvenih in strokovnih dokumentov;
 • usposobljeni za uporabo metod družboslovnega raziskovanja in postopkov zbiranja podatkov;
 • usposobljeni za samostojno empirično raziskovalno delo;
 • usposobljeni za empiričnih seminarskih in diplomskih nalog ter drugih raziskovalnih poročil;
 • razvili samozavest za komuniciranje z okoljem in oblikovanje lastnih stališč;
 • znali zbirati, analizirati in interpretirati relevantne podatke na področju poslovnih procesov ob uporabi metod družboslovnega raziskovanja;
 • razvili kritičnega mišljenja;
 • razvili vztrajnost, natančnost, zanesljivost in odgovornost pri delu.
5
Poslovna informatika

Poslovna informatika je veda, ki povezuje vsaj tri vrste ljudi: uporabnike, ki za svoje delo potrebujejo učinkovit poslovni informacijski sistem, poslovne analitike, ki zahteve uporabnikov prevajajo v tehnično govorico, in tehnike (načrtovalce, programerje), ki znajo poslovne zahteve pretvoriti v program/aplikacijo.

Značilnost poslovnih uporabnikov je, da želijo informacije na dlani, s pomočjo katerih bodo lažje odločali (vodje) ali operativno vodili poslovni proces (uporabniki). Običajno se s tehniki slabo razumejo. Značilnost tehnikov je, da odlično poznajo tehnične podrobnosti strojne in programske opreme, programske jezike, podporna orodja, komunikacijske standarde in protokole. Običajno zahtev uporabnikov ne razumejo. Poslovni analitiki so tisti, ki poslušajo zahteve uporabnikov, na podlagi tega pripravijo arhitekturo poslovnoinformacijskega sistema, načrt, procesne modele, podatkovne modele – so most in pospeševalec informatizacije podjetja. Pripravljajo informacijsko strategijo za podjetja, brez katere le redko katero podjetje lahko preživi dolgoročno.

Predmet Poslovna informatika obravnava poslovne informacijske procese in njim ustrezne poslovne informacijske sisteme. Spoznali bomo operativne poslovne informacijske procese in tiste za podporo upravljanju. Seznanili se bomo s strateškim načrtovanjem in razvojem poslovnoinformacijskih procesov.

Vsebina

Uvod

 • Poslovna uporaba IT
 • Poslovni modeli
 • Prenova poslovnih procesov

Členitev poslovni informacijskih sistemov

 • Transakcijski oz. operativni (izvajalni) IS
 • IS za podporo upravljanja
 • IS za podporo sodelovanja
 • IS za upravljanje znanja

Osnove e-poslovanja

 • Oblike in vrste e-poslovanja
 • Inforasturktura e-poslovanja
 • Uvajanje e-poslovanja
 • Pravni, družbeni in etični vidiki e-poslovanja

Menedžment poslovne informatike

 • Načrtovanje in organizacija informatike
 • Informacijski projekti
 • Trg informacijskih virov

Ekonomika PIS

 • Poslovni učinki uporabe IT
 • Stroški odvijanja in razvijanja PIS
 • Metode vrednotenja

Trendi na področju poslovne uporabe IT oz. PIS

 • Razvoj IT za poslovne namene oz. PIS
 • Informatizacija podjetij v nacionalnem in mednarodnem prostoru

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobni načrtovati in uporabljati informacijske tehnologije (IT) in sistemov kot podpore in vira informacij v poslovanju organizacije in v svojem delovnem okolju;
 • razumeli poslovno informacijske sisteme (PIS);
 • razumeli uvajanje IT v poslovno okolje;
 • poznali razvijanje PIS;
 • poznali upravljanje s PIS;
 • poznali razpoložljive poslovno informacijske rešitve nacionalnem in mednarodnem prostoru;
 • se zavedali možnosti uporabe IT za poslovne namene;
 • razvili natančnosti pri delu, vztrajnost, samoiniciativnost ter odgovornost pri delu;
 • sposobni abstraktnega mišljenja.
5
Poslovno komuniciranje

Komuniciranje je sestavni del našega vsakodnevnega življenja in pogosto mislimo, da je to že samo po sebi dovolj in smo v komunikaciji z drugimi uspešni. To seveda ne drži. Še posebno v poslovnem okolju se pomembnosti komuniciranja kot veščine, ki se je je treba naučiti in jo nato nenehno dopolnjevati, vse premalo zavedamo. Sposobnost poslovnega komuniciranja nam lahko pomaga pri sklepanju poslov ali pa nas pri tem krepko ovira. V današnjem času imajo prednost tisti, ki zmorejo v kratkem času sogovorniku prenesti ravno pravšnjo količino potrebnih informacij, ki jih je sogovornik sposoben jasno razumeti. Pri predmetu Poslovno komuniciranje boste razvijali spretnosti jasnega, ciljnega in učinkovitega poslovnega komuniciranja ter dobili veliko usmeritev, ki vam bodo pomagale to veščino tudi po zaključku predmeta izpopolnjevati naprej.

Vsebina

Temelji poslovnega komuniciranja

 • Vloga poslovnega komuniciranja
 • Opredelitev in pomen poslovnega komuniciranja

Komunikacijski procesi

 • Komunikacijski modeli
 • Informacije in komunikacijske kode
 • Tehnologije poslovnega komuniciranja

Osebni in dinamični psihodinamični vidik komuniciranja

 • Osebnost komunikatorja
 • Socialno psihološki aspekti verbalnih interakcij
 • Komunikacijski nesporazum
 • Osebnostni dejavniki uspešnega komuniciranja

Vrste poslovnega komuniciranja

 • Poslovni razgovor
 • Poslovni sestanek
 • Nastopi in predstavitve
 • Pisno komuniciranje

Aplikacije poslovnega komuniciranja

 • Poslovna pogajanja
 • Poslovno komuniciranje v prodaji

Etika, morala in kultura v poslovnem komuniciranju

 • Vidiki etičnosti in moralnosti v poslovnem komuniciranju
 • Kulturni in estetski dejavniki v poslovnem komuniciranju

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali temeljne pojme in vloge poslovnega komuniciranja;
 • spoznali vrste in področja poslovnega komuniciranja;
 • razumel in znal uporabljati različne načine komuniciranja v globalnih in večkulturnih okoljih;
 • sposobnost analize in reševanja konkretnih problemov poslovnega komuniciranja za izvajanje poslovnih funkcij organizacije;
 • spoznali komunikacijske procese in njihovo tehnološko podporo;
 • razumeli osebnostne in psihodinamične vidike komuniciranja, vrste in področja ter aplikacije poslovnega komuniciranja;
 • spoznali aplikacije poslovnega komuniciranja pri poslovnih pogajanjih in prodaji;
 • spoznali etične, moralne in estetske vidike poslovnega komuniciranja, razvili kritičnost v poslovnem komuniciranju in osebno kulturo komuniciranja;
 • se usposobili za vodenje poslovnih sestankov, razgovorov, predstavitev za uspešnega pogajalca;
 • se usposobili za učinkovito pisno komuniciranje in komuniciranje v prodaji;
 • si pridobili samozavest pri komuniciranju s širšim okoljem in zastopanju lastnih stališč;
 • znali uspešno in učinkovito poslovno komunicirati v ob upoštevanju etičnih, moralnih in estetskih vidikov komunikacijske situacije;
 • razumeli družbeno ekonomsko in kulturno pogojenost delovanja organizacij v nacionalnem in mednarodnem prostoru z vidika poslovnega komuniciranja.
5
Dizajnersko razmišljanje

Pojem dizajnersko razmišljanje oziroma v angleščini design thinking predstavlja specifičen način mišljenja, ki ga uporabljajo oblikovalci pri razvijanju novega izdelka oziroma načrtovanju storitve. Je metoda, ki se uporablja pri reševanju odprtih problemov. Izkazala se je kot odlično orodje tudi za prenovo procesov znotraj podjetja in reševanje kompleksnih problemov, s katerimi se srečujejo podjetja.

Vsebine predmeta zajemajo vpliv digitalizacije na posameznike v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu, znanja, veščine in kompetence v digitalni dobi, osnovne digitalne kompetence in veščine, strokovne digitalne kompetence in veščine za različne sektorje, napredne digitalne kompetence in veščine, komunikacijo v digitalni dobi, vodenje (ljudi, organizacij, projektov) v digitalni dobi in vpliv digitalizacije na vseživljenjsko učenje in družbo.

Vsebina

 • Metode načrtovanja produktov in rešitev
 • Uporabniku usmerjeno načrtovanje produktov in rešitev
 • Metodologija Desing Thinking
 • Empatija – kaj je in orodja na razpolago
 • Definicija- Intervju, Empathy map, Persona
 • Ideacija – Vrste inovacij: Arhitekturne, Radikalne, Inkrementalne, Disruptivne, Odprte, Zaprte
 • Prototipiranje – vrste prototipov in orodja za prototipiranje;
 • Testiranje: uporabnost vs. uporabniška izkušnja, strokovno vs. uporabniško testiranje, metode za testiranje
 • NABC metoda za predstavitev projektov

Cilji in kompetence

Študenti bodo:

 • poglobljeno razumeli metodologije design thinking in sposobni za uporabo le-te pri reševanju različnih izzivov in snovanju novih produktov in rešitev;
 • sposobni vrednotenja idej z uporabniške in strokovne perspektive;
 • sposobni interdisciplinarnega projektnega timskega dela;
 • spoznali in uporabili pristope odprtega razmišljanja;
 • zmožni učinkovitega javnega nastopanja in komuniciranja.
5
Finance

S financami se srečujemo vsak dan poslovno kot tudi zasebno, čeprav se tega niti ne zavedamo. Kako oceniti, katero posojilo je ugodnejše, kako izračunati obresti, s kakšnimi nevarnostmi se spoprijemamo pri najemanju posojil, kakšna je razlika med financiranjem in investiranjem ter med likvidnostjo in plačilno sposobnostjo, kako ugotovimo, ali je podjetje donosno, likvidno in deluje gospodarno, katere instrumente plačilnega prometa uporablja podjetje ipd.?

Z znanjem predmeta boste poznali odgovore na vsa vprašanja in znali aktivno sodelovati pri poslovanju vašega podjetja.

Vsebina

Finančna funkcija v podjetju kot poslovnem sistem

Aktivna in pasivna finančna funkcija

 • Pridobivanje finančnih sredstev
 • Plasiranje finančnih sredstev

Institucije finančnega trga

Finančni instrumenti

Obrestovanje

 • Obresti kot cena tujih virov financiranja
 • Zahtevana stopnja donosnosti kot cena lastniških virov financiranja
 • Sedanja vrednost
 • Prihodnja vrednost
 • Anuitetni izračuni

Osnove finančne analize s spoznavanjem vsebine finančnih sodil

Osnove gospodarjenja s sredstvi in viri financiranja (viri pridobivanja sredstev)

 • kreditni, upniški viri
 • lastniški viri

Finančne klavzule v kupoprodajnih  pogodbah

Instrumenti plačilnega prometa in instrumenti zavarovanja plačil

Mednarodno finančno okolje

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • usvojili in razumeli vsebino finančne funkcije;
 • usvojili in razumeli mesto in naloge poslovnih financ kot izvajalske funkcije v poslovnem sistemu;
 • razumeli vlogo mednarodnih financ v poslovnem okolju;
 • spoznali osnove finančnega načrtovanja;
 • spoznali temelje finančnih izračunov, ki so pomembni pri opredeljevanju cene virov financiranja;
 • znali razlikovati različne instrumente zavarovanja plačil in instrumente plačilnega prometa;
 • si razvijali vztrajnost, storilnostno usmerjenost, natančnost in odgovornost;
 • se zavedali pomena finančne funkcije v poslovnem okolju;
 • znali aplicirati teoretična znanja s področja financ v poslovnem sistemu;
 • sposobni organiziranja in izvajanja finančnih funkcij;
 • sposobni analize, kritične refleksije in dela v timu.
5
Sistemi za podporo upravljanja

Izzivi sodobnega časa zahtevajo vse bolj celostno odločanje. Izkušnje kažejo, da je poslovanje kompleksno in zapleteno. Ker imamo ljudje omejeno sposobnost dojemanja, stvari pogosto poenostavljamo, kar je lahko za podjetje nevarno oz. nas lahko nekateri poslovni dogodki in procesi presenetijo. Ekonomisti moramo zato razmišljati, odločati in delovati kar se da celostno. Potrebujemo razvoj dodatnih kompetenc, učinkovita orodja in sodobne tehnologije.

Pri študiju tega predmeta boste spoznavali sisteme za podporo upravljanja in se naučili, kako s pomočjo sodobnih informacijskih rešitev, ki omogočajo hitro preoblikovanje velike množice podatkov v informacije, njihovo interpretacijo pa v znanje, vsak zaposleni z informacijskimi rešitvami izboljša svoje delo in poslovanje svojega podjetja.

Vsebina

Uvod v sisteme za podporo upravljanja

 • Opredelitev
 • Terminologija

Vpliv upravljanja na sisteme za podporo upravljanja

 • Vpliv značilnosti upravljanja
 • Vpliv ravni upravljanja
 • Vpliv faz upravljanja
 • Vpliv modelov upravljanja

Podatki in informacije za poslovno odločanje

 • Analiza podatkov
 • Viri podatkov
 • Kakovost podatkov

Sistemi za podporo upravljanja

 • Razvrstitev sistemov za podporo upravljanja
 • Značilnosti, modeli in IT sistemov za podporo vodenja
 • Značilnosti, modeli in IT sistemov za podporo odločanja (tudi skupinskega odločanja)
 • Značilnosti, modeli in IT direktorskih informacijskih sistemov
 • Poslovna uporaba umetne inteligence in ekspertnih sistemov

Tehnološke osnove sistemov za podporo upravljanja

 • Podatkovna skladišča kot informacijska infrastruktura sistemov za podporo upravljanja
 •  Značilnosti, modeli in IT analitičnih rešitev za podporo upravljanja
 • Poslovna uporaba in IT podatkovnega rudarjenja
 • Ostale tehnološke rešitve

Uvajanje sistemov za podporo upravljanja

 • Opredelitev zahtev za sisteme podpore upravljanja
 • Izbira sistemov za podporo upravljanja
 • Načrtovanje sistemov za podporo upravljanja uvajanje sistemov za podporo upravljanja v uporabo

Oskrbovanje managementa s podatki

 • Spremljanje informacijskih potreb managementa
 • Opredelitev zahtev
 • Organiziranje oskrbovanja podatkov in informacij
 • Nadzor kakovosti podatkov in informacij

Orodja za izgradnjo sistemov za podporo upravljanja

 • Pregled orodij
 • Primer orodja za izgradnjo enostavnih sistemov za podporo upravljanja (MS Excel …)
 • Primer orodja za izgradnjo zapletenih sistemov za podporo upravljanja (MS Analysis Server, Knosys Proclarity …)

Trendi uporabe sistemov za podporo upravljanja

 • Trendi razvoja sistemov za podporo upravljanja
 • Trendi uporabe v svetu in slovenskih podjetij

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali poslovno uporabo sistemov za podporo upravljanja;
 • spoznali informacijsko tehnologijo sistemov za podporo upravljanja;
 • se usposobili za sodelovanje pri izboru ustreznega sistema za podporo upravljanju;
 • se usposobili za sodelovanje pri postavljanju zahtev uvajanja sistemov za podporo upravljanja;
 • se usposobili za sodelovanje pri načrtovanju in uvajanju uporabe sistemov za podporo upravljanja;
 • razumeli vlogo upravljanja oskrbovanja managementa s podatki in informacijami iz sistemov za podporo upravljanja ter pomen zaupnosti komunikacije z managementom;
 • znali uporabljati orodje za izgradnjo enostavnih sistemov za podporo upravljanja (npr. MS Excel …);
 • spoznali orodja za izgradnjo zapletenih sistemov za podporo upravljanja (npr. MS Analysis Server in Knosys Proclarity …);
 • si razvijali kritično mišljenje, samozavest pri komuniciranju z okoljem in oblikovanju lastnih stališč;
 • si razvili natančnost, zanesljivost, iniciativnost in odgovornost pri delu;
 • znali samostojno načrtovati in pripraviti sisteme poslovanja s podporo informacijske in komunikacijske tehnologije v poslovnem okolju in znal uporabljati osnovna orodja za izgradnjo enostavnih sistemov za podporo upravljanja.
6
Inovativni in inovacijski menedžment

Inovacije in inovativno razmišljanje pomagajo oblikovati ključni vzvod za začetek razumevanja dolgoročnega razvoja poslovnega sistema. Z ustreznim znanjem se vsak posameznik, ki želi uspeti v napadu na poslovni svet, uči in sprejema enega glavnih virov dodane vrednosti.

V okviru Inovativnega in inovativnega managementa se boste naučili, kako učinkovito inovirati, prepoznati in oblikovati svoje inovativne procese. Vizija predmeta je, da je v prihodnje vsak študent lahko mednarodni inovacijski ali inovacijski vodja, katerega znanje ni povezano le z njegovim lastnim okoljem, temveč je sposobno prepoznati priložnost, ne glede na stopnjo razvoja okolja, znotraj katerega se poslovna organizacija in njena proces nahaja.

Vsebina

Inovativni in inovacijski menedžment

 • novi pristopi in trendi v menedžmentu
 • evolucijski poslovni model in vloga inovativnosti v njem

Ustvarjalnost in inoviranje

 • razlike med inovativnostjo, inventivnostjo in ustvarjalnostjo
 • vrste in primeri inovacij
 • odprto in trajnostno inoviranje

Inovacijski proces

 • faze, orodja in metode inovacijskega procesa
 • tehnike in metode ustvarjalnega razmišljanja
 • analiza potreb trga
 • segmentacija
 • tržna manifestacija (prodajno-marketinške strategije)
 • načini in tehnike učinkovite predstavitve idej in projektov                      

Misleča (inovativna) okolja

 • temeljne značilnosti mislečih okolijmedstrukturni timi in participativni model
 • metode in orodja za razvoj inovativnih okolij
 • model 8 +1 poslovnih odnosov
 • deležniki inovacijskega prostora
 • inovativna kultura

Vloga menedžerja

 • razlike med inovacijskim in inovativnim menedžerjem
 • celostni osebnostni razvoj
 • človeški, strukturni in socialni kapital
 • vloga inovacijskega menedžerja pri upravljanju posameznika in tima

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje vloge inovativnosti in ustvarjalnosti v evolucijskem modelu poslovnih sistemov;
 • poznavanje razlik med inventivnostjo in inovativnostjo ter različnih vrst inovacij;
 • usvojitev ključnih korakov inovacijskega procesa;
 • razumevanje vloge menedžerja v upravljanju mislečega podjetja;
 • poznavanje orodij za razvoj mislečih (inovativnih) okolij;
 • analiziranje poslovnih primerov na osnovi evolucije poslovnih sistemov;
 • načrtovanje izvedbe ideje do tržne manifestacije;
 • organiziranje in vodenje medstrukturnega timskega dela;
 • prepoznavanje lastnih ključnih sposobnosti, kreativnosti in odgovornosti.
6
Projektni menedžment in timsko delo

V vsakdanjem in poklicnem življenju se kar naprej srečujemo s projekti – nalogami in dejavnostmi, ki imajo točno določene cilje. Projektno vodenje in projektna organizacija dela nista nikakršna čarobna paličica, ki bi ohlapno skupino brez natančno določenih ciljev in načina komunikacije navzven in navznoter spremenila v tekoči trak za izvedbo projektov. Pravzaprav pomeni projektno vodenje največjo spremembo za tiste, ki projekt vodijo, in od njih tudi največ zahteva. Tu ni velike znanosti, poleg skrbnega načrtovanja in upoštevanja vseh pogojev, ki jih postavlja okolje, zahteva tudi veliko discipline pri spremljanju projekta in predvsem stalno prilagajanje spremembam.

Kaj je to projekt? Kakšen je dober projektni vodja, katera znanja in lastnosti ima? Je dovolj, da je velik strokovnjak na vsebinskem področju projekta? Iz česa je sestavljen projektni načrt in kdo je odgovoren za pripravo projektnega načrta? Pri vsebinah predmeta in s pomočjo detektivske izobraževalne igre boste razvili kompetence projektnega vodenja.

Vsebina

 • definicija projekta
  • določitev ciljev projekta
  • določitev vektorjev projekta
  • definiranje dimenzij projekta
  • definiranje aktivnosti projekta
 • vpliv sprememb na projekt in projektno okolje
  • prepoznavanje deležnikov projekta
  • razumevanje vloge deležnikov
  • predstavitev projektnega načrta deležnikom projekta
  • uskladitev in potrditev projektnega načrta
  • razumevanje vsebine in oblike načrta obvladovanja tveganj
 • izvedba procesov planiranja
  • izbira organizacijske sheme
  • strukturiranje projekta
  • priprava projektnega načrta
   • planiranje aktivnosti, nosilcev in rezultatov
   • ocena trajanja aktivnosti
   • določanje nosilca aktivnosti
   • določanje rezultata aktivnosti
   • povezovanje aktivnosti v mrežo
   • določanje kritične poti
  • uporaba orodja s področja projektnega vodenja
 • pomen nadzora projekta
  • spremljanje teka projekta, sestanki, reševanje konfliktov
  • predstavitev dokumentov projektnega načrta
  • poročanje o stanju na projektu
  • pripravljanje sestankov
  • uporaba informacijskih virov
 • aktivnost ob zaključku projekta
  • predstavitev rezultatov projekta deležnikom
  • zaključno poročilo
  • poprojektne aktivnosti

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • seznanili se bodo s projektnim vodenjem kot orodjem za učinkovito realizacijo ciljev in s konceptualnimi osnovami ter sodobnimi tehnikami vodenja projektov;
 • znali bodo aplicirati znanje v procesih priprave in izvedbe projektov;
 • znali bodo uporabljati sodobne tehnologije za predstavljanje projekta;
 • znali bodo vrednotiti sodobne metode predstavljanja projekta;
 • znali bodo uporabljati sodobno orodje za načrtovanje projekta;
 • znali bodo predstaviti projekt in poročati o projektu;
 • sposobni bodo analize, sinteze in predvidevanja rešitev;
 • sposobni bodo samostojnega strokovnega dela;
 • sposobni bodo timskega dela.
Izbirni predmeti (študent izbere dva)
6
Menedžment dogodkov

Dogodki so neke vrste komunikacijska modna muha, ki pa ima že zelo »stara krila«. Rituale in prireditve v smislu kruha in iger zasledimo bistveno pred pojavom tiskanih, avdiovizualnih in elektronskih medijev. Dogodek je že od nekdaj najpomembnejši način množičnega komuniciranja, saj mu učinek spektakla in druženja daje veliko moč pri vplivanju na čustva in naravnanost udeležencev. Dogodki so bili vedno povezani z zabavo, močjo in vplivom.

Dogodki so danes že močno prerasli svoje prvotne oblike srečanj ali sejmov. Na vedno bolj konkurenčnih trgih tako tudi v gospodarstvu odkrivamo priljubljenost in moč dogodkov, ki so pridobili pomembno mesto v komuniciranju organizacijskih sporočil. Dogodki s svojim bistvom, srečevanjem ljudi, predstavljajo komunikacijsko orodje.

Pri predmetu bosta vsekakor do izraza prišli vaša kreativnost in inovativnost. Pridobljeno znanje pa boste lahko uporabili tudi pri dogodkih v zasebnem življenju, zagotovo bodo rojstnodnevne zabave mnogo bolj pestre, ali nasprotno, službeni dogodki manj resni.

Vsebina

 1. Uvod v menedžment dogodkov
  • Definicija menedžmenta dogodkov,  okvir predmeta, cilji predmeta
 2. Vrste dogodkov:
  • Po obliki
  • Po ciljni skupini
  • Po interesih/namenih
  • Poslovni protokol
  • Naloge, aktivnosti
  • Poslovna etika in etiketa
 3. Načrtovanje in priprava scenarija dogodka
  • Načrt aktivnosti: študija primernosti; postavljanje ciljev in nalog
  • Organizacijska shema poteka dogodka; sestava pravil; zbiranje podatkov
  • Izbira sodelavcev; sklepanje dogovorov in pogodb; izogibanje težavam in koordinacija; oblikovanje in prestavitev predloga
 4. Načrtovanje in pridobivanje potrebnih sredstev
  • Finančni načrt, analiza stroškov
  • Določanje nagradnega sklada
  • Pridobivanje sredstev, sponzorstev (priprava načrta iskanja sponzorstev, mreženje …)
 5. Koordinacija dogodka
  • Oblikovanje kreativnih elementov; terminsko usklajevanje aktivnosti; razporeditev lokacij in nadzor
  • Spremljanje in analiza prijav in prihodov (domačih in tujih gostov)
  • Zagotavljanje varnosti; protokol; koordinacija govornikov in drugih aktivnost za maksimalni učinek
  • Zagotavljanje hrane in pijače; zagotavljanje potrebnih materialov.
  • Delo z VIP gosti
 6. Odkljuknica
 7. Marketing dogodka
  • Marketinška strategija dogodka
  • Priprava marketinškega načrta; določitev ključnih promocijski sporočil in aktivnosti, pošiljanje vabil; določitev in razporejanje potrebnih sredstev; publiciranje dogodka
  • Merchandising; embalaža in pospeševanje prodaje; oblikovanje strategijo PR
  • Spremljava tržnih raziskav; metode merjenja tržnih aktivnosti
 8. Korporacijski menedžment dogodkov
  • Integrirani korporacijski dogodki; organizacija lokalnih in globalnih dogodkov; tipični dogodki
  • Dogodki kot korporacijski motivatorji; vodenje pomembnih korporacijskih dogodkov; razvoj korporacijskih dogodkov; organizacija nastanitev
  • Pogajana glede stroškov in prihodkov; menedžment stroškov
 9. Odnosi z javnostmi
  • Sponzorji
  • Interno komuniciranje; Imidž
  • Tisk in poročanje; odnosi s strankami
  • Najem in dogovori s fotografi
  • Dostava potrebnih materialov medijem (tisk, radio, TV, internet)
  • Organizacija seminarjev, razstav, interna glasila in obvestila, brošure, posebne izdaje
 10. Vrednotenje uspešnosti ter merjenje učinkovitosti dogodka
 • Tehnike vmesnega in končnega vrednotenja in nadzora, priprava končnega poročila

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje pomena organiziranja poslovnih dogodkov v nacionalnem in mednarodnem prostoru;
 • sposobnost opredelitve osnovnih značilnosti dogodka v smislu razlikovanja družabnih in poslovnih dogodkov ter njihove uporabnosti v tržno-komunikacijskem spletu;
 • obvladovanje poslovnega bontona in protokola posameznega dogodka;
 • kreativno razmišljanje za uspešno in učinkovito implementacijo dogodka v komunikacijskih načrtih za svoje deležnike;
 • razumevanje koncepta poslovnega dogodka, njegovega vpliva na uspešnost upravljanja odnosov z deležniki  in sposobnost njegove implementacije v komunikacijski splet;
 • poznavanje nujnih sestavnih elementov organizacijskega načrta (team, finance, vsebina …) ter sposobnost kritične presoje pri vsebinski in praktični zasnovi ter izvedbi;
 • obvladovanje kompleksnosti organizacije dogodka (pred, med in po dogodku) z namenom doseganja zastavljenih ciljev tega orodja komuniciranja;
 • sposobnost uporabe zlatih pravil komuniciranja ter ovrednotenje njihovega pomena pri pripravi dogodka kot enega od orodij komunikacije organizacije;
 • razumevanje odnosov med poslovnostjo in etiko v organizacijah;
 • sposobnost nenehnega učenja in uvajanja novosti v svoje delo.
6
Interno komuniciranje

Predmet Interno komuniciranje obravnava odnose z zaposlenimi ter snovanje, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje komuniciranja znotraj organizacij. Cilj internega komuniciranja je vzpostaviti, razvijati in vzdrževati zdrave in motivirajoče odnose med zaposlenimi, kar je pogoj za delovanje organizacij, doseganje poslovnih ciljev in vizije, uresničevanje organizacijskega poslanstva in navsezadnje za pojavljanje v javnosti, saj so zaposleni najboljši ambasadorji vsake organizacije.

Brez internega komuniciranja ne more in ne obstaja nobena organizacija, brez načrtnega proaktivnega notranjega komuniciranja pa je doseganje uresničevanja poslanstva in vizije ter organizacijskih ciljev zagotovo izjemno oteženo, če že ne onemogočeno. Interno komuniciranje sledi in podpira organizacijsko in poslovno strategijo in zasleduje iste poslovne cilje ter pomeni proaktivno delovanje na podlagi nenehnega opazovanja in analiziranja organizacijskega okolja, upoštevajoč organizacijsko poslanstvo, vizijo in strategijo ter nato njeno izvajanje, kontrolo in vrednotenje. Pri predmetu boste obravnavali tudi organizacijsko kulturo, klimo in vrednote, identificirali bomo glavne komunikacijske metode in dejavnike uspeha (načrtovanje, izvajanje in merjenje učinkov internega komuniciranja) ter se dotaknili tudi etičnega vidika internega komuniciranja ne le s teoretičnega vidika, temveč tudi s primeri iz prakse.

Vsebina

 1. Organizacijsko okolje in vpliv na organizacijsko komuniciranje
 • vpliv zunanjega okolja na sistem in poslanstvo internega organizacijskega komuniciranja
 • analiza deležnikov organizacije in način tvorjenja vrednosti za deležnike
 • organizacijska kultura, organizacijska klima in interno komuniciranje
 • etika internega komuniciranja
 1. Poslanstvo internega organizacijskega komuniciranja
 • opredelitev poslanstva, namenov in ciljev
 • umestitev funkcije internega komuniciranja v organizacijsko strukturo
 • določanje politike in strategije internega komuniciranja
 • ovire in pasti
 • interno komuniciranje = tvorjenje pomenov za zaposlene
 • repozicioniranje in organiziranje IK v organizacijski strukturi sodobnih organizacij
 1. Vloga vodij in menedžerjev v internem komuniciranju
 • menedžersko in interno komuniciranje
 • kritične komunikacijske kompetence vodij
 • komunikacijske vloge managementa
 1. Upravljanje organizacijskega komuniciranja
 • modeli internega komuniciranja
 • standardi internega komuniciranja
 • segmentiranje interne javnosti
 • slog internega komuniciranja
 • strateško načrtovanje internega komuniciranja
 • strategije internega komuniciranja
 • izbira tehnik internega komuniciranja, komunikacijskih orodij in poti
 • osebno in tehnološko posredovano komuniciranje
 1. Raziskovanje, merjenje in analiza učinkov organizacijskega komuniciranja
 • komunikacijski pregled
 • vrednotenje in ocenjevanje (evalvacija) internega komuniciranja in programov internega komuniciranja
 1. Specifične prakse internega komuniciranja
 • komuniciranje in upravljanje sprememb
 • upravljanje konfliktov, krizno komuniciranje in komuniciranje slabih novic
 1. Sodobni trendi in vpliv informacijskih tehnologij na razvoj in sistem internega komuniciranja
 • Web 2.0, družbeni mediji
 • snovanje in upravljanje intranetov

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobni analize in sinteze temeljnih vprašanj in izzivov za načrtovanje, oblikovanje in merjenje politike, strategije, taktik in tehnik internega organizacijskega komuniciranja;
 • razumeli teoretične koncepte upravljanja internega organizacijskega komuniciranja;
 • sposobni kritične refleksije in obvladovanja komunikacijskih kompetenc internega organizacijskega komuniciranja za delovanje v mednarodnem multikulturnem okolju;
 • sposobni upravljanja organizacijskega internega komuniciranja kot sredstva za doseganje konkurenčne prednosti in vzdržno doseganje poslovne uspešnosti;
 • razumeli in bodo sposobni uporabe ključnih teoretičnih načel pri razvoju in implementaciji strategij v politiki in praksi upravljanja internega organizacijskega komuniciranja;
 • obvladali metodološke pristope za preučevanje dejavnikov, ki vplivajo na komuniciranje z in med zaposlenimi;
 • sposobni prepoznavanja ključnih okoljskih izzivov in njihove inovativne izrabe pri oblikovanju strategij upravljanja internega organizacijskega komuniciranja;
 • sposobni uporabe sistemov in modelov organizacijskega internega komuniciranja za podporo strateškemu upravljanju organizacij;
 • sposobni analiziranja in merjenja ter raziskovanja vplivov organizacijskega komuniciranja na poslovno uspešnost, organizacijsko mikroklimo, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih.
6
Veščine pisnega in ustnega komuniciranja

Morda se tega ne zavedamo, toda v vsakdanjem in poslovnem življenju nastopamo ves čas – na sestanku, razgovoru za službo, pred sodelavci, pri delu v timih, na seminarjih, v prodajnih razgovorih …

V konkurenčnem poslovnem okolju tako naša strokovna znanja niso več dovolj. Poslovni svet zahteva vzpostavljanje odnosov in pri tem izjemno pomembno vlogo igra posameznikova sposobnost odličnega javnega nastopanja in predstavljanja idej. Kako odločno, spretno, trenutku in okoliščinam primerno nastopamo, vpliva ne le na oblikovanje osebnega imidža, temveč tudi na imidž organizacije, ki jo zastopamo, in posredno tudi na njeno poslovanje.

K sreči sta javno nastopanje in retorika spretnosti, ki se ju da naučiti in z vajo nenehno razvijati. Pri predmetu boste usvojili temeljne prvine dobrega in uspešnega javnega nastopanja in retorike, kar se bo odražalo pri vaših nadaljnjih javnih, poslovnih in osebnih nastopih. Zagotovo pa boste spretnosti razvijali po zaključku predmeta še naprej z redno uporabo tehnik pri študiju, zasebno in v poslovnih okoljih.

Vsebina

 1. Retorika in praktična vodila govorništva
 • kratka zgodovina govorniške umetnosti
 • definicije osnovnih pojmov (govor, govorništvo, retorika, javni nastop in predstavitev)
 • spoznavanje izrazne strani jezika (govorila v svoji dejavnosti, fonetika besedila, hitrost govorjenja, govorne vaje)
 • napake pri javnem nastopanju
 1. Veščine javnega nastopanja
 • nebesedna komunikacija:  govorica telesa, gestika, proksemika, mimika, glas, obleka
 • besedna komunikacija:
 • sinteza: različni nastopi za različne publike
 • enosmerna vs. dvosmerni komunikacija
 1. Načrtovanje javnega nastopa in nastop
 • koraki do dobrega nastopa (invencija, dispozicija, formulacija, spomin, aktualizacija)
 • zunanja vizualizacija
 • prepričevanje
 • spretnosti sproščenega komuniciranja s publiko oziroma sogovornikom
 • spoznavanje načinov, kako pritegniti pozornost poslušalcev in jih navdušiti za svoje zamisli
 • tehnike premagovanja treme
 • efektivna predstavitev zamisli in oblikovanje dokazov
 • razlika med prepričevalnimi in mnenjskimi govori
 • izbiranje in oblikovanje argumentov
 • vodenje prezentacije (kako odgovoriti na vprašanja ali ugovore)
 • slovesni govori
 1. Zgradba strokovnega in znanstvenega besedila
 2. Zbiranje in urejanje literarnega gradiva
 3. Jezikovno-stilististična in terminološka obdelava besedila

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznal pomen učinkovitega komuniciranja;
 • sposobni učinkovitejšega komuniciranja, samozavestnejšega predstavljanja sebe, svojih storitev, izdelkov, projektov, idej širši skupini ljudi in ustvarjanja močnejšega vtisa s svojim nastopom;
 • obvladali in sintetizirali osnovne veščine retorike in javnega nastopanja;
 • razvili samozavest in obvladali tehnike premagovanja treme;
 • spoznali in uporabljali različne oblike javnega nastopanja, obvladali priprave efektivnega vsebinskega dela javnega nastopanja ter sintetizirali govor, govornika in publiko;
 • sposobni diskutiranja, debatiranja in argumentiranja ter obvladovanje čustev;
 • razvili kompetence za pogajanja in argumentiranje;
 • razvil sposobnost argumentiranega strokovnega pisanja;
 • razvili iniciativnost in  kreativnost;
 • razvili pozitiven odnos do dela, natančnost, vztrajnost in prilagodljivost.
6
Javna uprava in poslovanje javnega sektorja

Z javno upravo in z vsem, kar je z njo povezano, se srečujemo vsak dan. Javna uprava je tista, ki sprejema predpise, jih izvaja in poskrbi za sankcije, če predpisov ne upoštevamo. Javna uprava zagotavlja delovanje države, življenje v njej in uresničevanje naših pravic. Hkrati pa imamo do države tudi obveznosti – javna uprava bo poskrbela, da jih bomo izpolnili.

Javna uprava je torej izjemno aktualno področje. Pa natančno vemo, kateri so organi javne uprave? In kateri organi državne uprave? Kako so organizirani? Kako delujejo in kakšne so njihove pristojnosti? Kaj pa delajo občine in kakšna je njihova organizacija? Zakaj so javna naročila tako pomembna? Kaj so upravni postopki? Kako se vodijo? Kaj moramo vedeti, ko se znajdemo kot stranka v nekem upravnem postopku? Pri tem predmetu si boste lahko odgovorili na ta vprašanja.

Vsebina

Splošni pojmi

 • Temeljne teorije in pojmi s področja sistema državne uprave, lokalne samouprave in javnih služb
 • Javni interes kot osnova za javnopravno urejanje in delovanje
 • Teritorialni, organizacijski in funkcionalni vidiki izvrševanja nalog državne uprave
 • Pravne osebe javnega prava in njihove osnovne značilnosti
 • Nadzor nad delovanjem javnega sektorja

Državna uprava

 • Organizacija izvršilnih in upravnih organov ter njihova medsebojna razmerja
 • Financiranje državne uprave
 • Temeljne funkcije vlade in upravnih organov
 • Temelji pravne ureditve javnih služb v Sloveniji

Javne službe

 • Javne službe na področju negospodarstva
 • Gospodarske javne službe in način njihovega izvajanja javnih služb (režijski obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje, koncesionirana gospodarska javna služba, vlaganje javnega kapitala)
 • Financiranje javnih služb

Lokalna samouprava

 • Ustavne in zakonske osnove ureditve lokalne samouprave v Sloveniji
 • Občine (nastanek, notranja členitev, organi, volitve)
 • Organizacija in delovanje občinske uprave
 • Financiranje občin
 • Pokrajine
 • Problematika skladnega regionalnega razvoja

Temelji ureditve delovnih razmerij in plačilnega sistema v javnem sektorju

 • Pregled predpisov, ki se nanašajo na delovna razmerja v javnem sektorju
 • Temelji ureditve plačilnega sistema

Vrste nadzora nad delovanjem javnega sektorja

 • Vrste nadzora
 • Zunanji in notranji nadzor
 • Sodni nadzor

Javna naročila

 • Zakonska ureditev področja javnih naročil
 • Prikaz konkretnih postopkov oddaje javnega naročila
 • Revizija postopkov oddaje javnega naročila
 • Pogodbena razmerja v javnem sektorju in z javnim sektorjem

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • pridobili znanje o temeljnih pojmih s področja uprave in javnih naročil;
 • usvojili podrobnejša znanja o organizaciji in delovanju sistema državne uprave, javnih služb in sistema lokalne samouprave;
 • spoznali organizacijo izvršilnih in upravnih organov, organov lokalne skupnosti ter njihova medsebojna razmerja;
 • seznanili z delovnim področjem ministrstev in drugih organov državne uprave;
 • razumeli bistvo delovanja javnih služb ter načine in statusno pravne oblike njihovega izvajanja;
 • se znašli pri iskanju predpisov, ki pozitivno pravno urejajo obravnavano problematiko;
 • se naučili opravljanja nalog v zvezi z delovnimi razmerji v javni upravi in spoznali specifičnosti, po katerih se ta razmerja razlikujejo od delovnih razmerij v gospodarskih dejavnostih;
 • spoznali in razumeli bistvo financiranja državne uprave, lokalne samouprave in javnih služb;
 • razumeli smisel in bistvo javnih služb in načine njihovega izvajanja;
 • razumeli bistveni namen pravnih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja;
 • se seznanili z javnimi naročili in zakonodajo s tega področja;
 • se usposobili za vodenje postopkov javnih naročil, priprave razpisne dokumentacije, izvedbe postopka izbire najboljših ponudnikov, revizijskih postopkov;
 • znali aplicirati teoretična znanja s področja javne uprave in poslovanja javnega sektorja v okviru svojih pristojnosti v poslovni praksi;
 • si razvili samozavest za komuniciranje z organizacijami v javni upravi;
 • se usposobili za ustrezno presojo in razumevanje dogajanj v okolju, pomembnih za nemoteno tekoče delo;
 • si razvili iznajdljivost, natančnost, pozitiven odnos do delovnih obveznosti, poštenost.
6
Družinsko podjetništvo

Namen predmeta Družinsko podjetništvo je, da študentje, ki boste prevzeli vodilne vloge in naloge v družinskih podjetjih, ali se morda na ustanovitev družinskega podjetja šele pripravljate ali pa vas problematika zanima iz kakšnega drugega razloga (svetovanje, publicistika, načrtovanje ukrepov podpore), spoznate posebnosti družinskih podjetij, v katerih prihaja do spleta poslovne (podjetniške) in družinske kulture. Prav tako boste spoznali razlike med podjetniki in podjetnicami in ključne dejavnike ženskega podjetništva v družinskih podjetjih.

Vsebina

 • Pomen in posebnosti družinskih podjetij  (pomen družinskih podjetij za nacionalna gospodarstva, v Evropi in po svetu, glavne vloge v družinskem podjetju, vloga ustanoviteljev družinskih podjetij, prednosti in slabosti družinskih podjetij)
 • Konfliktnost družinskih podjetij – težave vodenja DP (konflikti v isti generaciji, konflikti med starejšo in mlajšo generacijo, načini reševanja konfliktov)
 • Družina kot dejavnik pri odločitvi žensk za podjetništvo
 • Rast in razvoj družinskega podjetja (zadovoljstvo z ekonomskimi in neekonomskimi parametri poslovanja, dolgoročna usmeritev družinskega podjetja, inovacije, digitalne inovacije, strateške in razvojne usmeritve ter vizija družinskega podjetja, dolgoročno načrtovanje)
 • Pravni vidiki družinskih podjetij (nasledstvo, prenos premoženja in deležev v podjetju, optimalna pravna organiziranost družinskega podjetja, prednosti in slabosti posameznih formalno-pravnih oblik, zavarovanje družinskega premoženja, družinska ustava)
 • Podporno okolje za družinska podjetja (svetovanje in usposabljanje za družinska podjetja)
 • Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v družinskih podjetjih

Cilji in kompetence

Študentje bodo:

 • Sposobni razlikovati družinska podjetja od ostalih podjetij, jih analizirati , prepoznati prednosti in slabosti družinskih podjetij in predlagati možne izboljšave
 • poznali in analizirali ključne dejavnike ženskega podjetništva v svetu in v Sloveniji ter spoznali in ovrednotili pomen družine kot dejavnika pri odločitvi žensk za podjetništvo
 • razumeli ključne razloge za nastanek konfliktov v družinskih podjetjih, jih ovrednotili (kritično osvetlili, soočili, presodili ideje za možne rešitve), kreirali predloge izboljšav in spoznali nekatera orodja za preprečevanje oz. reševanje konfliktov
 • razumeli pomen načrtovanja prenosa družinskega podjetja iz ene generacije na drugo, analizirali problem nasledstva in s pomočjo sinteze iskali rešitve ter oblikovali predloge izboljšav
 • razumeli pomen inovacij in inovativnosti naslednikov za nadaljnji razvoj in rast družinskih podjetij
 • poznali ter ovrednotili ključne posebnosti dolgoročnega razvoja družinskega podjetja
 • spoznali glavna orodja za načrtovanje v družinskem podjetju ter jih uporabili in ovrednotili njihove prednosti in slabosti
 • razumeli najpomembnejše elemente pravnega obravnavanja družinskih podjetij ter pomen in vsebino družinske ustave
 • razumeli posebnosti strokovnega dela z družinskimi podjetji
 • razumeli in uporabili kritično refleksijo na rezultate sodelovalnega dela
6
E-poslovanje

V vsakdanjem življenju se na vsakem koraku srečujemo s pojmi e-poslovanje, e-bančništvo, e-izobraževanje, e-trgovina in drugimi, ki se začnejo s predpono e- oz. »elektronsko«. Pri izbirnem predmetu Elektronsko poslovanje boste poiskali vzrok za razmah teh terminov, pogledali, kako se dejavnosti s predpono e- razlikujejo od tistih brez nje, in se usposobili za delovanje v digitalni ekonomiji oz. informacijski družbi.

Pri predmetu boste spoznali značilnosti t. i. digitalne ekonomije in spremembe v poslovnih organizacijah, ki so posledica spremenjenih razmer. Utrdili boste znanja s področja digitalne ekonomije in se posebej seznanili s položajem majhnih in srednje velikih podjetij.

Vsebina

Uvod v elektronsko poslovanje

 • Opredelitev pojmov in udeležencev
 • Modeli ePoslovanja
 • Kratka zgodovina
 • ePoslovanje v svetu in pri nas

Oblike in vrste e-poslovanja

 • Podjetje-potrošnik (B2C)
 • Podjetje-podjetje (B2B)
 • Država oz. vlada – podjetje in potrošnik (G oz. A 2 B oz. C)

Prednosti in pomanjkljivosti ePoslovanja

 • Prednosti in pomanjkljivosti za posameznika
 • Prednosti in pomanjkljivosti za podjetje
 • Prednosti in pomanjkljivosti za državo oz. družbo

Tehnološke osnove ePoslovanja

 • Strežniki in odjemalci
 • Programska oprema za strežnike in odjemalce
 • Omrežna infrastruktura in omrežna programska oprema
 • Baze podatkov in podatkovna skladišča za ePoslovanje
 • Programska oprema in pripomočki za razvoj ePoslovanja
 • Ponudniki tehnoloških osnov ePoslovanja

ePlačevanje

 • Značilnosti
 • Členitev in vrste
 • Posredniki

Varnost ePoslovanja

 • Nevarnosti in tveganja  ePoslovanja
 • Varovalne funkcije, področja varovanja in varovalni mehanizmi
 • Podpisi in kriptografija
 • Protokoli

Uvajanje in upravljanje ePoslovanja

 • ePoslovne strategije
 • Načrtovanje uvajanja ePoslovanja
 • Uvajanje ePoslovanja Upravljnaje ePoslovanja

Pravni, družbeni in etični vidiki ePoslovanja

 • Pravni vidiki
 • Družbeni vidiki
 • Etični vidiki

Razvojni trendi ePoslovanja

 • Tehnično-tehnološke rešitve ePoslovanja
 • Digitalizirano, mrežno in virtualno podjetje
 • Trendi uporabe ePoslovanja in njihovih učinkov v svetu in Sloveniji

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spozna ePoslovanje;
 • spozna možnosti in značilnosti uporabe ePoslovanja;
 • se usposobi za uporabo ePoslovanja;
 • spozna uvajanje ePoslovanja;
 • se usposobi za uvajanje in upravljanje ePoslovanja;
 • spozna pravne vidike ePoslovanja;
 • razvije zavest in odgovornost za kulturni, etični in moralni vidik ePoslovanja;
 • razvije sistemsko natančnost, vztrajnost in samoiniciativnost;
 • se zaveda možnosti in pomena ePoslovanja;
 • študent bo usposobljen za uvajanje in upravljanje ePoslovanja v poslovnem okolju.
Smer Menedžment
6
Strateški menedžment

V predmetu bomo obravnavali strateški menedžment, s katerim naj bi vrhnji menedžment podjetij skrbel za konkurenčnost v čedalje bolj dinamičnem in spreminjajočem se okolju. Na podlagi sistematičnega analiziranja tega okolja in proučevanja novih smernic ter analize lastnega delovanja strateški menedžment preverja svoje poslanstvo in vizijo ter oblikuje dolgoročnejše strateške cilje za razvoj in dolgoročno uspešnost.

Predmet je zasnovan tako, da študentom omogoča razvijanje različnih konceptualnih in strateških veščin. Koncept webinarjev in učno okolje Blackboard omogočata dialog in sodelovanje v cilju izmenjave znanja, izkušenj in mnenj ter raziskovanja literature in študij primerov na produktiven način. Predmet ni povezan le s študijem literature, ampak vključuje tudi aktivno razmišljanje ter timsko in individualno delo na lastnih projektih – pripravi strateških planov.

Vsebina

1 Strateški menedžment

 • Proces, modeli in metode
 • Konkurenčna prednost

2 Vrste strategij podjetja

 • Vizija in poslanstvo
 • Korporacijska strategija
 • Poslovna strategija
 • Funkcijske strategije

3 Oblikovanje strategij

 • Analiza okolja podjetja
 • Analiza podjetja
 • Oblikovanje strategij
 • Ocenjevanje in izbira strategij

4 Uresničevanje in kontrola uresničevanja strategij

 • Plan aktivnosti in strateških projektov
 • Opredelitev kazalnikov in merjenje rezultatov
 • Korektivni ukrepi

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • implementirali in aplicirali teoretično znanje v poslovno prakso;
 • zbirali, analizirali in interpretirali dejavnike okolja in organizacije za potrebe poslovnega odločanja;
 • razvijali uspešno delovanja v timu;
 • samostojno poslovno odločali;
 • razvili strateško razmišljanje – dolgoročnejši pogled na delovanje podjetij in okolja;
 • razumeli odnose med organizacijo ter dinamičnim in konkurenčnim globalnim okoljem;
 • prepoznavali in razumeli dejavnike okolja, ki vplivajo na delovanje podjetja;
 • zbirali in interpretirali podatke za strateško analizo in vrednotenje;
 • razumeli kompleksnost organizacije, poznali in razumeli poslovne, organizacijske in proizvodne procese;
 • aplicirali razumevanje strateških usmeritev;
 • razvijali strateške usmeritev, kritične ocene različnih alternativ ter izbirali najprimernejše;
 • kritično presojali zamišljene strategije;
 • uporabo različnih načinov in oblik strateške kontrole.
6
Mednarodni ekonomski odnosi in institucije

Poznavanje globalnega ekonomskega okolja je za ekonomista nujno, zato je cilj predmeta, da študenti pridobite osnovno znanje iz zunanjih ekonomskih tokov med deželami v smislu integracije, spoznate mednarodni ekonomski sistem in temeljne instrumente mednarodne gospodarske politike, s pridobljenim znanjem pa razumete, kakšen je ekonomski položaj Slovenije danes in v prihodnje.

Vsebina

Opredelitev mednarodnega poslovanja

 • Internacionalizacija podjetij
 • Globalizacija in globalni marketing
 • Različne oblike vstopa na tuji trg

Mednarodno okolje

 • Negospodarsko okolje
 • Gospodarsko okolje
 • Tržno okolje

Kalkulacije trgovskega podjetja v mednarodnem poslovanju

Evropska unija in ostale mednarodne institucije

 • Faze nastajanja Evropske unije
 • Institucije EU ter procesi odločanja
 • Odnos EU s tretjimi državami
 • Vloga integracijskih procesov v svetu
 • Vloga nadvladnih organizacij (OZN, Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne banke, STO)

Tveganja v mednarodnem poslovanju

 • Splošna tržna tveganja
 • Komercialna tveganja
 • Politična tveganja
 • Zavarovanje tveganj 

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje modelov poslovanja v mednarodnem okolju;
 • poznavanje značilnosti posameznih poslovnih funkcij v povezavi z  mednarodnim poslovanjem;
 • razumevanje načel delovanja podjetja/organizacij s poudarkom na mednarodnem poslovanju;
 • osvojijo izhodišča mednarodnega ekonomskega okolja;
 • osvojijo izhodišča mednarodnega poslovanja za državo in podjetje;
 • se usposobijo za analizo dejavnikov mednarodne konkurenčnosti;
 • znajo primerjati ekonomske integracije v svetu;
 • spoznajo značilnosti evropskega gospodarskega prostora;
 • znajo ovrednotiti pomen članstva držav v EU v povezanosti z nekaterimi pomembnimi podjetji;
 • znajo oceniti tveganje v mednarodnem poslovanju na študiju primerov;
 • razvijali avtonomnost, kritičnost in prizadevanje za kvalitetno delo.
6
Menedžment kakovosti

Beseda kakovost se v vsakdanjem življenju in predvsem v poslovanju veliko uporablja. Kaj pa pomeni, pa se različno razume. Definicij je veliko. Katere so? Kako zagotavljati kakovost? Kakšna orodja in modeli ter tehnike nam na poti doseganja kakovosti in odličnosti pomagajo oz. so nam v pomoč? Kakšni so stroški kakovosti. Kako kakovostno delati v mednarodni poslovni administraciji?

Po uspešno opravljenem predmetu boste znali aplicirati teoretično znanje o kakovosti v poslovanju in uporabiti znanje v organizaciji, kar bo pripomoglo, da bo uspešnejša in učinkovitejša.

Vsebina

 1. Razvoj in opredelitev kakovosti
 2. Celovito obvladovanje kakovosti
 3. Vpeljava celovitega obvladovanja kakovosti
 4. Sistemi kakovosti
 5. Stroški kakovosti
 6. Metode zagotavljanja kakovosti
 7. Instrumenti kontrole kakovosti
 8. Kakovost in delo posameznika v mednarodni poslovni administraciji

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobni razumevanja razvoja in teoretičnih spoznanj na področju kakovosti;
 • razumeli celovito obvladovanje kakovosti za celovito  obvladovanje sistema kakovosti, ki ga bodo znali vpeljati v organizacijo;
 • poznali pomen obvladovanja kakovosti pri izvajanju poslovnih funkcij v organizaciji;
 • poznali različne sisteme kakovosti;
 • razumeli stroške vodenja kakovosti;
 • poznali in uporabili  metode zagotavljanja kakovosti;
 • razumeli in uporabili instrumente kontrole kakovosti;
 • obvladovali kakovost pri vsakdanjem delu v mednarodni poslovni administraciji;
 • spoznali razvoj in pomen kakovosti v mednarodnem poslovanju;
 • razvijali kritično razmišljanje.
6
Sodobno poslovno okolje

V sodobnem poslovnem okolju se spremembe dogajajo vse hitreje. Nobena organizacija ne živi v vakuumu, temveč je njeno poslovanje tesno povezano s poslovnim okoljem, v katerem deluje. Posledično je razumevanje sodobnega poslovnega okolja zelo pomembno za uspešno vodenje organizacij, saj imajo lahko dejavniki okolja pomemben vpliv na skoraj vidike poslovanja.

Organizacije se soočajo s sodobnim poslovnim okoljem, kjer morajo razbliniti stare načine delovanja, rešiti stare probleme in predstaviti nove, bolj učinkovite rešitve v skladu z vse hitrejšimi tehnološkimi spremembami. Načrtovanje in upravljanje sprememb v organizacijah pa ni enostavno ne glede, ali so sprožilci sprememb notranji ali zunanji.

Vsebina

 • Spreminjajoča se narava poslovnega okolja
 • Opredelitev poslovnega okolja podjetja in zakonitosti delovanje poslovnega okolja
 • Ključne dimenzije poslovnega okolja
 • Globalizacija in internacionalizacija
 • Globalni premiki in izzivi  v poslovnem okolju in v storitveni dejavnosti
 • Strategije podjetij in pozicioniranje v lokalnem in mednarodnem poslovnem okolju
 • Upravljanje sprememb in menedžment sprememb

Cilji in kompetence

Študenti bodo:

 • razvili splošno in aplikativno znanje o procesu globalizacije, mednarodnem poslovanju in razvojnih trendih ter menedžmentu sprememb v kontekstu sodobnega poslovnega okolja;
 • razumeli sodobno poslovno okolje in njegovo delovanje, kulturne in družbene procese;
 • sposobni njihove kompleksne analize;
 • razvili razumevanje vpliva globalnega okolja na razvoj poslovnega okolja;
 • razumevanje strategije podjetja in možnosti pozicioniranja podjetja v sodobnem poslovnem okolju;
 • prepoznavali priložnosti v dinamičnosti in konkurenčnosti sodobnega poslovnega okolja;
 • razumeli izzive v globalnem poslovnem okolju;
 • razumeli pomen obvladovanja sprememb;
 • aplicirali znanje in presojali  v praktičnih poslovnih situacijah;
 • učili se na osnovi relevantnih virov z različnih področij teorije in prakse;
 • razvili sposobnosti interdisciplinarnega mišljenja in sodelovanja;
 • poznali in uporabljali različna  metodološka orodja;
 • uporabljali napredne tehnologije.
6
Podjetništvo in kultura podjetja

Podjetništvo ima pomembno vlogo pri pospeševanju gospodarske rasti in ustanavljanju novih delovnih mest v vsaki državi. Pogosto je povezano z malimi in srednje velikimi podjetji. Če vemo, da so ta med podjetji v Sloveniji daleč najštevilnejša in da tudi z vidika dejavnosti prevladujejo na vseh področjih, potem vemo, da je razumevanje podjetništva v današnjem poslovnem svetu zelo pomembno.

Pri predmetu Podjetništvo in kultura podjetja boste spoznali temeljne koncepte in značilnosti sodobnega podjetništva, kakšno vlogo in pomen ima podjetništvo za gospodarstvo in družbo, spoznali procese, povezane s podjetništvom, ter proučevali etične in moralne vidike podjetništva, ki so v današnji družbi izjemno pomembni. 

Predmet bo usmerjen ne le v teorijo, temveč predvsem v razvijanje podjetniške kulture in podjetniškega duha, ki pomaga raziskovati, prepoznati različne priložnosti, razmišljati ustvarjalno, kritično in drugače.

Vsebina

Podjetništvo, vloga podjetništva in podjetnika, vpliv na gospodarski razvoj

 • Temeljni pojmi in definicije
 • Klasično razumevanje podjetništva
 • Sodobno razumevanje podjetništva
 • Vloga podjetništva v globalni ekonomiji
 • Vloga in razvoj podjetništva v Sloveniji

Podjetnik

 • Temeljne značilnosti in lastnosti podjetnika
 • Podjetniško mišljenje in obnašanje
 • Podjetnik vs. manager
 • Globalni podjetnik
 • Podjetniška etika

Poslovna priložnost

 • Generiranje idej
 • Dizajnerski pristop
 • Prepoznavanje in vrednotenje priložnosti
 • Od ideje do poslovne priložnosti
 • Inovacije

Podjetniški proces

 • Podjetnikova vizija in razvoj vizije podjetja
 • Faze v življenjskem ciklu podjema

Oblike podjetništva

 • Samozaposlitev
 • Rastoče in dinamično podjetništvo
 • Notranje podjetništvo
 • Žensko podjetništvo
 • Družinsko podjetništvo
 • Franšizing
 • Socialno podjetništvo

Podporna infrastruktura za podjetništvo

 • podjetniški ekosistem (programi podpore)
 • oblike podporne infrastrukture

Načrtovanje, ustanovitev in zagon podjetja

 • Predhodno ekonomsko, tržno in tehnično-tehnološko vrednotenje priložnosti in potrebnih virov in sredstev
 • Izbor pravne oblike in organizacije podjema
 • Inovativni poslovni model za novo podjetje
 • Poslovni načrt na eni strani
 • Pitch
 • Kako zmanjšati tveganje

Ime, pojem kulture in morale nasploh, predvsem pa v poslovnem svetu

 • vrline vzornega poslovnega obnašanja v sodobnem poslovnem svetu
 • trajnostni razvoj ter družbena odgovornost podjetnika in podjetja

Moralne dileme podjetnika pri poslovanju

 • moralni vidiki nastopanja podjetnika/podjetja v javnosti
 • odnos podjetnika do kupcev, partnerjev, konkurence
 • odnos do domačih običajev v poslovnem svetu

Cilji in kompetence

Študentje bodo:

 • spoznali osnovne pojme in definicije podjetništva, vključno z oblikami podjetništva, ter vlogo podjetništva za gospodarski razvoj;
 • poznali pomen in značilnosti podjetniškega ekosistema in delovanja podporne infrastrukture za spodbujanje podjetništva;
 • spoznali vseh pet sestavin podjetniškega procesa: podjetnika, podjetniško priložnost, ustvarjalnost in inoviranje, sredstva in vire za zagotavljanje sredstev in podjetniško okolje, in njihovo vlogo v praksi;
 • sposobni razlikovati posamezne faze podjetniškega procesa od generiranja ter vrednotenja idej do razvoja podjema do zrelosti in definirati osnovne značilnosti posameznih faz rasti podjetja;
 • razumeli kako od ideje do poslovne priložnosti;
 • spoznali pomen razvoja inovativnih poslovnih modelov za nova podjetja;
 • spoznali pomen načrtovanja podjema in kako oceniti potencial uspeha;
 • razlikovali med poslovnim načrtom na eni strani ter tradicionalnim poslovnim načrtom za novi podjem;
 • razumeli vlogo trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti podjetja in podjetnika ter pomen kulture in morale v poslovnem svetu;
 • samo-spoznali in se kritično ozrli na lastne podjetniške sposobnosti.
Smer Digitalni menedžment
6
Digitalna strategija

Podjetja v digitalni ekonomiji bolj kod kdaj koli prej potrebujejo jasna in enotna poslovna izhodišča za svoj poslovni razvoj in krepitev konkurenčnega položaja v novih pogojih poslovanja. Naloga vsake strategije je ravno v usmerjanju vseh zaposlenih k enotnim strateškim ciljem na način, ki je skupaj dogovorjen in razumljiv vsakemu zaposlenemu.

Tudi Digitalna strategija je najprej strategija. Zato je njena naloga najprej postaviti strateške cilje in oblikovati enotno razumevanje, kako bomo prehodili poslovno pot iz trenutnega poslovnega stanja podjetja v želeno (konkurenčnejše) ciljno stanje. Šele nato je tudi digitalna, kar pomeni, da podjetja na tej poslovni poti upoštevajo značilnosti digitalne ekonomije in vanjo vključujejo digitalne tehnologije, s pomočjo katerih bodo lahko hitreje in lažje prehodile to pot.

Predmet Digitalna strategija zajema vse potrebne elemente za razumevanje poslovnih izhodišč in za izdelavo ter uresničevanje digitalne strategije. Ob njegovem zaključku boste razumeli, zakaj podjetja zares potrebujejo digitalno strategijo in kaj morate upoštevati pri njeni izdelavi za svoje podjetje.

Vsebina

Temelji razumevanja poslovnih strategij

 • Zakaj podjetja potrebujejo poslovno strategijo
 • Kaj vpliva na strategijo
 • Kaj je/ni strategija
 • Temeljni strateški elementi
 • Klasični in novi modeli oblikovanja strategij
 • Elementi uresničevanja strategij
 • Izzivi uresničevanja strategij

Digitalna ekonomija

 • Značilnosti digitalnega ekonomije in kaj pomenijo za oblikovanje (digitalnih) strategij
 • Kupec v digitalni ekonomiji (persone, popotovanje kupca, kupčeva izkušnja)
 • Najpomembnejše digitalne tehnologije
 • Digitalni poslovni modeli
 • Digitalne platforme

Digitalna strategija

 • Zakaj digitalna strategija
 • Kaj je/ni digitalna strategija
 • Kje je pravo mesto digitalne strategije
 • Ključni elementi digitalne strategije

Digitalna poslovna preobrazba

 • Povezava z digitalno strategijo
 • Modeli digitalne poslovne preobrazbe

Oblikovanje digitalne strategije

 • Ključni nosilci oblikovanja
 • Zagotavljanje skladnosti poslovne in digitalne strategije 
 • Izzivi priprave digitalne strategije

Uresničevanje digitalne strategije

 • Ključni elementi uresničevanja digitalne strategije: digitalne zmožnosti, digitalna kultura, digitalni projekti, agilnost organizacij
 • Izzivi in pasti izvedbe digitalne strategije
 • Merjenje napredka uresničevanja digitalne strategije: digitalni KPIs
 • Posodabljanje digitalne strategije

Cilji in kompetence

Študent bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli značilnosti digitalne ekonomije in jih bo sposoben širše aplicirati;
 • se zavedali pomena naravnanosti na stranke;
 • usvojili strateški pogled na poslovanje;
 • usvojili temeljne strateške elemente;
 • razumeli razliko med klasičnimi in novejšimi modeli strategij;
 • razumeli razlike med različnimi stopnjami uvajanja digitalnega poslovanja;
 • se seznanili z najpogostejšimi digitalnimi  tehnologijami in razvil zavedanje pomen teh  tehnologij za sodobno poslovanje;
 • analizirali primere digitalnih strategij in digitalnih transformacij;
 • analizirali in ovrednotil svojo poslovno in digitalno strategijo;
 • razumeli vlogo (digitalnih) projektov pri uresničevanju (digitalne) strategije;
 • razumel vlogo IIBA poslovnega analitika pri uresničevanju digitalne strategije;
 • razvili sposobnost izogniti se izzivom in pastem uresničevanja digitalne strategije;
 • razvili kritično in sistemsko mišljenje;
 • razvili vztrajnosti, natančnosti, zanesljivosti in odgovornosti pri delu.
6
Digitalizacija in posameznik

Znanje je danes ključni vzvod za generiranje konkurenčnosti tako na nivoju gospodarskih družb, lokalnih skupnosti kot vsakega posameznika. Vedno bolj v ospredje prihajajo digitalne kompetence, ki organizacijam pomagajo pri preboju in dvigovanju uspešnosti. Digitalna – informacijska pismenost postaja ključna za delovanje posameznikov in organizacij. V ustvarjanju ugodnega okolja in pogojev za izobraževanje pomembno vlogo igrajo tako podjetja, izobraževalne ustanove, mediji, politika ter managerji, ki se zavedajo pomena znanja in spretnosti za prebojne rešitve. Motiviranje in omogočanje stalnega izobraževanja za nadgrajevaje obstoječih kompetenc na vseh področjih, še posebej na področju digitalizacije, je odločilna naložba v agilnih podjetjih. Tega se že zavedajo v mnogih podjetjih.

Po študiju tega predmeta boste razumeli, kakšna znanja in kompetence potrebujete zase za vsakdanjo življenje in za izbrano delovno mesto, znali predlagati katalog znanja in kompetenc, ki jih potrebuje zaposleni v izbranem sektorju, usposobljeni boste za uporabo digitalnih orodij za vodenje ljudi, organizacije in projektov ter spoznali orodja in platforme za vseživljenjsko učenje. 

Vsebina

 • Vpliv digitalizacije na posameznike v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu
 • Znanja, veščine in kompetence v digitalni dobi
 • Osnovne digitalne kompetence in veščine
 • Strokovne digitalne kompetence in veščine za različne sektorje
 • Napredne digitalne kompetence in veščine
 • Komunikacija v digitalni dobi
 • Vodenje (ljudi, organizacij, projektov) v digitalni dobi
 • Vpliv digitalizacije na vseživljenjsko učenje
 • Vpliv digitalizacije na družbo

Cilji in kompetence

Študenti bodo:

 • spoznali in razumeli vpliv digitalizacije na posameznike v njihovem vsakdanjem življenju in še posebej na delovnem mestu;
 • usvojili bodo osnovne digitalne veščine in kompetence, ki jih mora imeti vsak posameznik za osnovno digitalno pismenost;
 • razumeli, kakšne digitalne kompetence potrebujejo zaposleni v različnih sektorjih;
 • analizirali orodja, ki se lahko uporabljajo za vodenje ljudi, organizacije in projektov v digitalni dobi;
 • kritično vrednotili digitalna orodja in izbrali najbolj učinkovita;
 • razumeli vpliv digitalizacije na celotno družbo in njen prispevek k vseživljenjskemu učenju.
6
Digitalni menedžment in tehnologija

Pomemben segment strateškega menedžmenta je uvajanje digitalizacije v poslovne procese in modele. Tehnološki napredek v obliki digitalizacije industrije in podjetništva je namreč v zadnjem desetletju pomembno prispeval k spremembam obstoječih in oblikovanju novih poslovnih modelov, ki podjetjem omogočajo poslovanje v večjem obsegu, na večjih razdaljah in z nižjimi stroški, pa tudi razvoj novih izdelkov in storitev.

Po uspešno opravljenem predmetu boste znali kritično vrednotiti vlogo tehnologije v poslovanju in organiziranju, opredeliti lastnosti digitalne materije v kontekstu  poslovnosti, interpretirati nove vloge, poklice in kompetence ter argumentirati njihov vpliv na (digitalno) poslovanje, razčleniti tipični razvojni proces digitalnih storitev na konkretnem primeru, prav tako pa boste razlikovali različne pristope agilnega razvoja digitalnih storitev.

Vsebina

 • Vpliv digitalne transformacije na ključne poslovne funkcije
 • Novi procesi, kadri, kompetence in znanja za digitalno dobo
 • Digitalne tehnologije v procesih podjetij:
  • Pregled področij in izbranih tehnologij v »analognih« podjetjih
  • Strategije za ustvarjanje in odzivanje na tehnološke spremembe v svetovnem poslovnem okolju
 • Razvoj novih digitalnih storitev:
  • Spremembe v načinu organiziranja dela
  • Predstavitev izbranih pristopov in praks agilnega razvoja (angl. Agile):
   • Lean, DevOps, Kanban, Scrum,…
 • Študije primerov aktualnih prihajajočih tehnologij in njihova vloga v poslovnosti:
  • Industrija 4.0
  • Umetna inteligenca
  • Blokovne verige

Cilji in kompetence

Študent:

 • razume dejavnike tehnološkega napredka v informacijski družbi;
 • prepoznava učinke in vloge posameznih tehnologij v organizacijah;
 • je sposoben umeščati procese digitalizacije v izboljšave obstoječih podpornih sistemov v poslovanju organizacije;
 • je sposoben izbire ustreznih razvojnih pristopov in njihove uporabe pri projektnem razvoju internih poslovnih procesov ali eksternih digitalnih rešitev;
 • je sposoben samostojno voditi proces razvoja digitalnih rešitev (»IT service design«);
 • pozna in je sposoben analiziranja aktualnih svetovnih tehnoloških in poslovnih trendov;
 • je sposoben sodelovati v projektnem timu ali ga voditi;
 • samostojno raziskuje primerno strokovno in znanstveno literaturo.
6
Digitalna transformacija in novi poslovni modeli

Digitalna transformacija (digitalizacija) ne zajema le modernizacije IT, ampak pomeni izgradnjo novih poslovnih modelov. Zato pri digitalizaciji ni pomembna le vpeljava novih tehnologij, pomembna je tudi transformacija poslovanja in poslovnih procesov ter posledično transformacija IT, ki to poslovanje podpira. Potencial, ki ga nudi pravo digitalno poslovanje, je nedvomno izjemen, škoda ga ne bi bilo izkoristiti, saj prinaša številne koristi.

Ob zaključku predmeta boste razumeli kontekst digitalne ekonomije, znali identificirati nove poslovne modele, ki jih uporabljajo podjetja v današnji digitalni dobi, znali uporabiti alternativne poslovne modele v praksi in jih kritično vrednotiti ter demonstrirali kolaborativno timsko delo.

Vsebina

Uvod - digitalna ekonomija

 • Ključni akterji in deležniki v digitalni ekonomiji
 • Pojav novih digitalnih prostorov, platform in poslovnih modelov
 • Prilagajanje poslovnih modelov v digitalni dobi in disrupcija uveljavljenih tržnih sektorjev
 • Razvoj digitalnih poslovnih modelov
 • Potrebni pogoji za ustvarjanje uspešnih digitalnih modelov
 • Nova digitalna industrija: odprti podatki

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • znanje in sposobnost razumevanja za okoliščine, ki so privedle do nastanka digitalne ekonomije;
 • poznavanje in razlikovanje različnih digitalnih poslovnih modelov, ki jih uporabljajo organizacije doma in v tujini;
 • razumevanje vpliva novih digitalnih poslovnih modelov na obstoječe tržne sektorje;
 • sposobnost analitičnega vrednotenja novih digitalnih poslovnih sektorjev;
 • sposobnost sodelovanja pri generiranju novih poslovnih modelov;
 • sposobnost pridobivanja in širjenja novega znanja, uporabnega za sodobno poslovanje in digitalno ekonomijo.
6
Strateški menedžment

V predmetu bomo obravnavali strateški menedžment, s katerim naj bi vrhnji menedžment podjetij skrbel za konkurenčnost v čedalje bolj dinamičnem in spreminjajočem se okolju. Na podlagi sistematičnega analiziranja tega okolja in proučevanja novih smernic ter analize lastnega delovanja strateški menedžment preverja svoje poslanstvo in vizijo ter oblikuje dolgoročnejše strateške cilje za razvoj in dolgoročno uspešnost.

Predmet je zasnovan tako, da študentom omogoča razvijanje različnih konceptualnih in strateških veščin. Koncept webinarjev in učno okolje Blackboard omogočata dialog in sodelovanje v cilju izmenjave znanja, izkušenj in mnenj ter raziskovanja literature in študij primerov na produktiven način. Predmet ni povezan le s študijem literature, ampak vključuje tudi aktivno razmišljanje ter timsko in individualno delo na lastnih projektih – pripravi strateških planov.

Vsebina

1 Strateški menedžment

 • Proces, modeli in metode
 • Konkurenčna prednost

2 Vrste strategij podjetja

 • Vizija in poslanstvo
 • Korporacijska strategija
 • Poslovna strategija
 • Funkcijske strategije

3 Oblikovanje strategij

 • Analiza okolja podjetja
 • Analiza podjetja
 • Oblikovanje strategij
 • Ocenjevanje in izbira strategij

4 Uresničevanje in kontrola uresničevanja strategij

 • Plan aktivnosti in strateških projektov
 • Opredelitev kazalnikov in merjenje rezultatov
 • Korektivni ukrepi

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • implementirali in aplicirali teoretično znanje v poslovno prakso;
 • zbirali, analizirali in interpretirali dejavnike okolja in organizacije za potrebe poslovnega odločanja;
 • razvijali uspešno delovanja v timu;
 • samostojno poslovno odločali;
 • razvili strateško razmišljanje – dolgoročnejši pogled na delovanje podjetij in okolja;
 • razumeli odnose med organizacijo ter dinamičnim in konkurenčnim globalnim okoljem;
 • prepoznavali in razumeli dejavnike okolja, ki vplivajo na delovanje podjetja;
 • zbirali in interpretirali podatke za strateško analizo in vrednotenje;
 • razumeli kompleksnost organizacije, poznali in razumeli poslovne, organizacijske in proizvodne procese;
 • aplicirali razumevanje strateških usmeritev;
 • razvijali strateške usmeritev, kritične ocene različnih alternativ ter izbirali najprimernejše;
 • kritično presojali zamišljene strategije;
 • uporabo različnih načinov in oblik strateške kontrole.
Smer Kadrovski menedžment
6
Strateški menedžment

V predmetu bomo obravnavali strateški menedžment, s katerim naj bi vrhnji menedžment podjetij skrbel za konkurenčnost v čedalje bolj dinamičnem in spreminjajočem se okolju. Na podlagi sistematičnega analiziranja tega okolja in proučevanja novih smernic ter analize lastnega delovanja strateški menedžment preverja svoje poslanstvo in vizijo ter oblikuje dolgoročnejše strateške cilje za razvoj in dolgoročno uspešnost.

Predmet je zasnovan tako, da študentom omogoča razvijanje različnih konceptualnih in strateških veščin. Koncept webinarjev in učno okolje Blackboard omogočata dialog in sodelovanje v cilju izmenjave znanja, izkušenj in mnenj ter raziskovanja literature in študij primerov na produktiven način. Predmet ni povezan le s študijem literature, ampak vključuje tudi aktivno razmišljanje ter timsko in individualno delo na lastnih projektih – pripravi strateških planov.

Vsebina

1 Strateški menedžment

 • Proces, modeli in metode
 • Konkurenčna prednost

2 Vrste strategij podjetja

 • Vizija in poslanstvo
 • Korporacijska strategija
 • Poslovna strategija
 • Funkcijske strategije

3 Oblikovanje strategij

 • Analiza okolja podjetja
 • Analiza podjetja
 • Oblikovanje strategij
 • Ocenjevanje in izbira strategij

4 Uresničevanje in kontrola uresničevanja strategij

 • Plan aktivnosti in strateških projektov
 • Opredelitev kazalnikov in merjenje rezultatov
 • Korektivni ukrepi

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • implementirali in aplicirali teoretično znanje v poslovno prakso;
 • zbirali, analizirali in interpretirali dejavnike okolja in organizacije za potrebe poslovnega odločanja;
 • razvijali uspešno delovanja v timu;
 • samostojno poslovno odločali;
 • razvili strateško razmišljanje – dolgoročnejši pogled na delovanje podjetij in okolja;
 • razumeli odnose med organizacijo ter dinamičnim in konkurenčnim globalnim okoljem;
 • prepoznavali in razumeli dejavnike okolja, ki vplivajo na delovanje podjetja;
 • zbirali in interpretirali podatke za strateško analizo in vrednotenje;
 • razumeli kompleksnost organizacije, poznali in razumeli poslovne, organizacijske in proizvodne procese;
 • aplicirali razumevanje strateških usmeritev;
 • razvijali strateške usmeritev, kritične ocene različnih alternativ ter izbirali najprimernejše;
 • kritično presojali zamišljene strategije;
 • uporabo različnih načinov in oblik strateške kontrole.
6
Sodobni koncepti kadrovskega menedžmenta

Za dolgoročni uspeh organizacije je nujno ustrezno odzivanje na visoko dinamiko in prevzemanje aktivne vloge v razvoju poslovnega okolja. Ob tem je ključen strateški pogled na kadrovski menedžment in razvoj zaposlenih.

Dejstvo je, da se poslovna okolja spreminjajo zelo hitro, kadrovski menedžment pa je del teh sprememb, ki močno vplivajo na življenja in aktivnosti človeških virov v podjetju. Poslovna okolja pričakujejo učinkovite in inovativne prakse kadrovskega menedžmenta, da lahko delujejo v koraku s časom in konkurenco. Posamezniki, ki že ali šele bodo delovali na področju kadrovskega menedžmenta, zato potrebujejo aktualna znanja in kompetence, ki jim bodo omogočala udejanjanje teh potreb. 

Po zaključku predmeta boste znali pripraviti predlog ukrepov za  učinkovito ravnanje s starejšimi zaposlenimi v delovnih okoljih, poznali in razumeli razlike med generacijami, znali pripraviti predlog medgeneracijskega sodelovanja v poslovnem okolju, razumeli pomen in vlogo upravljanja s talenti v organizacijah, znali oblikovati ustrezne strategije ravnanja s talenti, znali identificirati in meriti zavzetost zaposlenih ter uporabili in kritično ovrednotili sodobne načine kadrovskega menedžmenta  v praksi posameznih podjetij.

Vsebina

 1. Aktivno upravljanje s starejšimi zaposlenimi (Age management)
 • Demografske spremembe in izzivi okolja
 • Percepcije o starejših zaposlenih (miti, predsodki in stereotipi o starosti in staranju)
 • Biološki učinki staranja
 • Proaktivno ravnanje s starejšimi zaposlenimi na delovnem mestu
 • Ukrepi za učinkovito ravnanje s starejšimi v delovnih okoljih
 1. Upravljanje s talenti (Talent management)
 • Opredelitev ključnih pojmov
 • Vpliv digitalizacije na upravljanje s talenti
 • Proces upravljanja s talenti
 • Strategije upravljanja s talenti:
  • Privabljanje in prepoznavanje talentov
  • Ohranjanje in razvoj talentov
 • Evalvacija sistemov upravljanja s talenti
 1. Zavzetost zaposlenih
 • Opredelitev ključnih pojmov
 • Učinki zavzetosti (organizacija, tim, posameznik)
 • Nivoji zavzetosti zaposlenih
 • Merjenje zavzetosti zaposlenih (UWES, Gallup …)
 • Načini povečanja zavzetosti
 1. Medgeneracijsko sodelovanje
 • Opredelitev osnovnih pojmov
 • Izvor razlik med generacijami
 • Generacijska vrzel
 • Generacijski stereotipi
 • Značilnosti in posebnosti posameznih generacij (Baby Boom, generacija X, generacija Y, generacija Z in generacija Alfa)
 • Generacijska raznolikost v poslovnem okolju
 • Strategije ravnanja z medgeneracijsko raznoliko delovno silo:
  • Medgeneracijska solidarnost
  • Medgeneracijsko učenje
  • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Načini implementacije medgeneracijskega sodelovanja v okolje organizacije

        5. Drugi sodobni koncepti (raznolikost zaposlenih, psihično dobro počutje, usklajevanje privatnega in poslovnega življenja itd.)

Cilji in kompetence

 • razumevanje in uporaba znanj s področja poslovnih ved ter njihovo interdisciplinarno povezovanje;
 • razumevanje pomena in vloge proaktivnega ravnanja s starejšimi kot sodobnega koncepta kadrovskega menedžmenta;
 • poznavanje in razumevanje predsodkov in stereotipov o starosti in starejših zaposlenih;
 • poznavanje in razumevanje pomena in vloge medgeneracijskega sodelovanja in medgeneracijskega učenja na delovnem mestu ter njihove uporabe v praksi;
 • poznavanje in razumevanja pomena prepoznavanja različnih talentov v podjetju;
 • seznanitev s strategijami pridobivanja talentov in ohranjanja talentov v podjetju in razumevanje pomena njihove uporabe v praksi organizacije;
 • poznavanje in razumevanje koncepta zavzetosti zaposlenih; 
 • poznavanje in razumevanja konceptov raznolikost zaposlenih, dobro počutje, usklajevanje privatnega in poslovnega življenja;
 • avtonomnost, prizadevanje za kakovost s prevzemanjem odgovornosti za lastno delo; 
 • sposobnost prenosa in uporabe teoretičnega ter funkcionalnega znanja s področja sodobnega kadrovskega menedžmenta v neposredno prakso.
6
Temeljni kadrovski procesi

Načrtovanje in vodenje človeških virov v organizaciji predstavlja pomembno konkurenčno prednost. Pri tem gre za povezovanje interesov zaposlenih in interesov vodstva. Več časa, ko podjetje nameni zbiranju informacij o svojih zaposlenih in potrebah podjetja, bolj natančno lahko opredeli strategijo upravljanja človeški virov in doseganje ciljev podjetja. Za uspešen razvoj podjetja so v prvi vrsti ključni dovolj usposobljeni kadri, ki se uspešno spopadajo z novimi, danimi razmerami. Podjetja se iz teh razlogov odločajo za sistematični razvoj človeških virov. Poudarek je predvsem na izobraževanju, usposabljanju, motiviranju, izgradnji kariere.

Po zaključku tega predmeta boste znali na praktičnem primeru izbrane organizacije predstaviti upravljanje s človeškimi viri, znali oblikovati strategijo upravljanja s človeškimi viri, ki bo podpirala uresničevanje poslovne strategije organizacije ter identificirati vlogo ključnih deležnikov v organizaciji pri uresničevanju strategije upravljanja s človeškimi viri, kritično vrednoti vlogo in pomen upravljanja s človeškimi viri v organizaciji ter njen prispevek k oblikovanju konkurenčne prednosti organizacije, znali oceniti izvedbo procesov upravljanja s človeškimi viri z vidika ustreznosti temeljnem pravnem okviru ter znali identificirati ključne vplivne dejavnike, ki vplivajo na delovanje funkcije upravljanja s človeškimi viri v sodobnem poslovnem okolju.

Vsebina

Sodobno upravljanje s človeškimi viri:

 • človeški viri ter temeljni pojmi upravljanja s človeškimi viri
 • funkcije upravljanja s človeškimi viri
 • sodobno upravljanje s človeškimi viri
 • izbrani certifikati in standardi na področju upravljanja s človeškimi viri

2. Od operativnega do strateškega upravljanja s človeškimi viri:

 • zgodovinski razvoj upravljanja s človeškimi viri
 • transformacija upravljanja s človeškimi viri
 • strategija upravljanja s človeškimi viri
 • vloga in pomen upravljanja s človeškimi viri v organizaciji
 • vloga menedžmenta pri upravljanju s človeškimi viri
 • upravljanje s človeškimi viri in konkurenčna prednost 

3. Procesi upravljanja s človeškimi viri:

 • vrste procesov upravljanja s človeškimi viri
 • pomen in vloga procesov upravljanja s človeškimi viri v organizaciji
 • nosilci procesov upravljanja s človeškimi viri
 • povezanost med procesi upravljanja s človeškimi viri
 • zakonodaja in procesi upravljanja s človeškimi viri

4. Sodobni izzivi upravljanja s človeškimi viri:

 • demografske spremembe
 • starajoča delovna sila
 • generacijska pestrost
 • vojna za talente
 • migracije

Cilji in kompetence

Študenti bodo:

 • spoznali in razvili sposobnost obvladovanja temeljnih kadrovskih procesov v sodobni organizaciji;
 • spoznali funkcije upravljanja s človeškim viri;
 • sposobni kritično vrednotiti primernost izbranih certifikatov in standardov na področju upravljanja s človeškimi viri za izbrano organizacijo;
 • sposobni implementacije temeljnih procesov upravljanja s človeškimi viri v delovno okolje;
 • razumeli temeljne koncepte upravljanja s človeškimi viri v delovnem okolju;
 • spoznali zgodovinski razvoj in transformacijo upravljanja s človeškimi viri;
 • sposobni reševanja konkretnih problemov na področju upravljanja s človeškimi viri;
 • poznali in razumeli sisteme upravljanja s človeškimi viri v organizaciji;
 • poznali procese upravljanja s človeškimi viri in njihovo vlogo in pomen v organizaciji,
 • spoznali nosilce procesov upravljanja s človeškimi viri,
 • spoznali povezanost med procesi upravljanja s človeškimi viri;
 • razvili strokovne veščine in spretnosti na področju upravljanja s človeškimi viri;
 • razvili pristope uspešnega komuniciranja z različnimi deležniki upravljanja s človeškimi viri;
 • prepoznavali probleme in izzive na področju upravljanja s človeškimi viri v organizaciji ter jih reševali;
 • spoznali temeljni pravni okvir delovanja funkcije upravljanja s človeškimi viri;
 • spoznali ključne vplivne dejavnike sodobnega okolja na upravljanje s človeškimi viri in s tem povezane izzive upravljanja s človeškimi viri v praksi;
 • sposobni izvajanja standardnih procesov na področju upravljanja s človeškimi viri v organizaciji;
 • sposobni vodenja sodelavcev in zaposlenih;
 • znali upoštevati sodobne izzive in sodobno okolje pri delovanju funkcije upravljanja s človeškimi viri; 
 • strateško in operativno načrtovali ter udejanjali upravljanje s človeškimi viri v organizaciji.
6
Razvoj zaposlenih

Karierni razvoj zaposlenih je ključnega pomena za ohranjanje konkurenčnosti podjetja. Razvoj zaposlenih je sistematičen in nepretrgan proces, s katerim podjetje načrtno razvija tista znanja in kompetence, ki podpirajo zastavljeno vizijo in strateške cilje.

V okviru predmeta boste spoznali in razumeli vlogo, pomen in cilje razvoja zaposlenih za uspešno delovanje organizacij, znali identificirati potrebe po razvoju zaposlenih ter oblikovati, implementirati in evalvirati programe razvoja zaposlenih ter znali analizirati in kritično vrednotili obstoječe prakse na področju razvoja zaposlenih v organizacijah ter predlagati izboljšave.

Vsebina

 1. Temeljna izhodišča razvoja zaposlenih
 • izzivi v okolju in potreba po razvoju zaposlenih
 • opredelitev razvoja zaposlenih
 • vloga, pomen in cilji razvoja zaposlenih
 • učenje in razvoj zaposlenih
 1. Strateški vidik razvoja zaposlenih
 • povezava med razvojem zaposlenih in strategijo organizacije
 • strategija razvoja zaposlenih
 • temeljne funkcije razvoja zaposlenih
 1. Proces razvoja zaposlenih
 • definiranje potreb po razvoju zaposlenih
 • oblikovanje programov razvoja zaposlenih
 • implementacija programov razvoja zaposlenih
 • evalvacija programov razvoja zaposlenih
 1. Usposabljanje zaposlenih
 • kako se ljudje učijo
 • proces usposabljanja
 • analiza potreb po usposabljanju
 • priprava plana usposabljanja
 • izvedba in ovrednotenje programov usposabljanja
 1. Načini in metode implementiranja razvoja zaposlenih
 • sodobne metode razvoja zaposlenih
 • karierni razvoj zaposlenih
 • sistemi razvoja vodij
 • načrtovanje nasledstev
 • upravljanje uspešnosti zaposlenih
 1. Prihodnost razvoja zaposlenih
 • agilno razmišljanje
 • nove tehnologije in njihov vpliv na učenje
 • razvoj zaposlenih in kultura organizacije

Cilji in kompetence

Študenti:

 • spoznajo in razumejo pomen ter vlogo razvoja zaposlenih za uspešno delo s posamezniki in skupinami ter za doseganje uspešnosti in konkurenčnost organizacij;
 • usvojijo teoretično in praktično znanje s področja razvoja zaposlenih kot podlage za razumevanje strokovnih in delovnih problemov;
 • na podlagi kritičnega mišljenja, usvojenega praktičnega znanja in veščin ustvarjajo nove zamisli in iščejo rešitve za konkretne poslovne probleme na področju razvoja.
 • razumejo pomen vseživljenjskega učenja in osebne rasti za zagotavljanje ustrezne kompetentnosti na  področju poklicnega delovanja;
 • razumejo prihodnosti in izzive na področju razvoja zaposlenih;
 • poznajo in razumejo vlogo, pomen in cilje razvoja zaposlenih za doseganje strateških in poslovnih ciljev organizacije;
 • so sposobni načrtovati, pripraviti, implementirati in evalvirati programe razvoja zaposlenih v podjetjih;
 • so sposobni načrtovati, pripraviti, implementirati in evalvirati programe usposabljanja zaposlenih v podjetjih;
 • poznajo in razumejo različne načine razvoja zaposlenih v poslovni praksi;
 • razvijejo sposobnost (samo)refleksije, oblikovanja poklicne identitete in zavezanosti profesionalni etiki.
6
Osebni menedžment

Z izzivi osebnega menedžmenta se srečujemo vsakodnevno. Pa navedimo samo nekatere: Kako si organizirati čas, da bomo pri delu in v zasebnem življenju čim bolj učinkoviti in zadovoljni? Kako se spoprijemati s stresnimi situacijami? Kako učinkovito komunicirati? Kako učinkovito reševati konflikte? Kako čim učinkoviteje usvajati nova znanja in veščine ter kako razmišljati in delovati bolj ustvarjalno? Kako čim bolje uresničevati svoje cilje?

Študenti boste pri tem predmetu razvili različne kompetence, in ne samo razumeli pomena dejavnikov, ki določajo osebnost, in pridobili znanje za razumevanje duševnih procesov, temveč se boste seznanili s temeljnimi pojmi poslovne in socialne psihologije v poslovni organizaciji ter pridobili znanje za spoznavanje socialnega vedenja v organizacijah.

Vsebina

Temelji poslovne psihologije

 • Socialna psihologija poslovne organizacije
 • Organizacija in posameznik kot osebnost

Osebnost

 • Osebnostne lastnosti in medosebne razlike
 • Struktura osebnosti
 • Samopodoba

Duševni procesi

 • Motivacija
 • Čustvovanje (čustvena inteligenca, samomotivacija)
 • Mišljenje (ustvarjalno, pozitivno, tehnike, porajanja idej, obvladovanje sprememb)

Organizacija in posameznik

 • Socialno vedenje v poslovnih organizacijah
 • Vloge in konflikti vlog
 • Uspešna poslovna organizacija

Poslovna klima

 • Značilnosti poslovne klime
 • Objektivni in subjektivni vidiki poslovne klime
 • Klima in stališča
 • Zadovoljstvo z delom
 • Motivacija
 • Klima in kontakti
 • Kultura poslovne organizacije
 • Teoretični modeli in empirični pristopi pri raziskovanju socialne moči posameznika

Vrednote

 • Definicija in oblikovanje vrednot
 • Vrednote kot motivacijski cilji in vodila

Vodenje samega sebe

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

Študenti:

 • Razumejo pomen dejavnikov, ki določajo osebnost.
 • Pridobijo znanje za razumevanje duševnih procesov.
 • Pridobijo znanje za spoznavanje socialnega vedenja v organizacijah.
 • Znajo uporabljati tehnike za spodbujanje ustvarjalnosti in samomotivacijo.
 • Spoznajo vrednote in njihovo motivacijsko vlogo.
 • Razvijejo spretnosti spoprijemanja s ključnimi stresorji v njihovem življenju.
 • Spoznajo pomen sistematičnega načrtovanja lastne kariere.
 • Razvijejo oziroma izboljšajo svoje sposobnosti samorefleksije, komuniciranja, reševanja konfliktov ter učenja.
Obvezni predmeti
6
Poljubno izbirna učna enota*
12
Praktično izobraževanje v delovnem okolju

Zaposlovalci si danes želijo sodelavce, ki so pripravljeni na takojšnje učinkovito delo. Praktično izobraževanje v delovnem okolju je tako odlična priložnost za vse, ki tovrstnih izkušenj nimate, da si jih pridobite in spoznate, kako posamezno delovno okolje diha in živi v praksi. Z opravljanjem aktivnosti, ki izhajajo iz študijskega programa, boste v konkretnem podjetju oz. delovni organizaciji sodelovali z notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja, spoznavali raznolikost delovnih mest in nalog ter hkrati razvijali kompetence, ki vam bodo omogočale napredek na strokovni in osebnostni ravni.

Vsebina

Študenti v okviru strokovne prakse v obsegu 320 ur opravljajo delo v neposrednem delovnem okolju, in sicer skladno z vsebino študijskega programa.

Študenti si:

 • Izberejo podjetje oz. delovno organizacijo
 • Izberejo mentorja v delovni organizaciji
 • Pripravijo načrt strokovne prakse
 • Opravljajo prakso
 • Napišejo poročilo o opravljeni praksi

Študenti se na tak način seznanijo s poslovnimi, delovnimi in informacijskimi procesi in vsebinami v konkretnem podjetju oz. delovni organizaciji, pridejo v kontakt z notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja, spoznavajo raznolikost delovnih mest in nalog. Obenem razvijajo odgovornost do dela in reflektirajo o lastnem napredku – strokovnem in osebnostnem.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje organiziranosti in delovanja podjetij oz. organizacij;
 • sposobnost samostojnega opravljanja strokovnega dela;
 • sposobnost povezovanja usvojenih teoretičnih znanj s predmetnih področij Poslovanje in upravljanje v turizmu z neposrednimi izzivi v delovnem okolju;
 • sposobnost zaznavanja potencialne problematike v delovnem okolju in iskanje rešitev;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in pripravljenost na sodelovalno delo;
 • prevzemanje odgovornosti za lastno delo;
 • sposobnost timskega dela;
 • sposobnost kritične /samo/refleksije;
 • razvoj prilagodljivosti, iniciativnosti in odgovornosti ter pozitivnega odnosa do dela.
12
Zaključna strokovna naloga ali opravljanje dveh izbirnih učnih enot

Na podlagi akreditacije visokošolskega študijskega programa in njegovih sprememb, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo in pozneje njegov naslednik NAKVIS, študenti dodiplomskih visokošolskih programov, ki jih izvajamo na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije, namesto obveznosti, povezanih z zaključno strokovno nalogo, ki so ovrednotene z 12 ECTS, lahko opravijo dva izbirna predmeta, ovrednotena s po 6 ECTS, ki ju izberejo med izbirnimi predmeti v visokošolskih strokovnih študijskih programih na DOBA Fakulteti.

Vsebina

 • Izbor obravnavane teme
 • Formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Odločanje o pristopu k problematiki in izboru delovne strategije
 • Priprava dispozicije zaključne strokovne naloge:

             - Opredelitev obravnavane problematike in teoretičnih izhodišč
             - Opredelitev pristopa k zastavljeni problematiki raziskovanja
             - Opredelitev metod in tehnik obravnavanja problematike za doseganje ciljev naloge
             - Opredelitev členjenosti vsebine
             - Opredelitev literature in virov

 • Prijava teme in mentorja zaključne strokovne naloge
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Študij literature in virov
 • Izdelava zaključne strokovne naloge
 • Priprava predstavitve zaključne strokovne naloge in zagovor

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja konkretnih problemov v poslovnem okolju na področju programa;
 • sposobnost reševanja konkretne problematike s pomočjo usvojenega teoretičnega znanja;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov;
 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe raziskovalnih metod;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • sposobnost partnerskega dela;
 • sposobnost povezovanja različnih znanj ter pomena uporabe strokovne literature;
 • sposobnost samostojnega učenja;
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli