Poslovanje in upravljanje v turizmu - star program

Poslovanje in upravljanje v turizmu - star program

Predmetnik programa

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Obvezni predmeti
6
Organiziranje in menedžment

Znanja organiziranja in menedžmenta so ključna za vse uspešne vodje in organizatorje. Namen predmeta je oblikovati spoznanje, da so organizacija, organiziranje in menedžment dejavniki, ki se med seboj prepletajo tako v institucionalnem kot v procesnem smislu. Predmet vam bo pomagal pri plemenitenju (nadgradnji) vaših vlog pri oblikovanju sodobne organizacije, moderne organizacijske kulture in klime, nadalje na področju sodobnega menedžmenta, ki zna uporabljati ustrezne metode planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja, do oblikovanja organizacijskih strategij ter prepoznavanja in reševanja konfliktnih situacij v organizacijah.

Vsebina

Razumevanje organiziranja in menedžmenta

 • pojmovanje menedžmenta (menedžment kot proces, institucije menedžmenta, veščine in sposobnosti menedžerjev) 
 • kriteriji uspešnosti menedžmenta
 • bistvo organizacije in organiziranja

Okolje organizacije

 • lokalno in globalno okolje
 • organizacija in njene interakcije z okoljem
 • deležniki in njihov pomen ter interesi
 • družbena odgovornost in trajnostni razvoj
 • vrednote in poslovna etika

Organizacija in organiziranost

 • načela in dejavniki organizacije
 • organizacijske funkcije in strukture
 • sistemski vidik organizacije
 • vedenje organizacije (organizacijska kultura in klima)
 • spremembe v organizaciji in življenjski cikel organizacije

Strateško načrtovanje

 • vizija in poslanstvo
 • strateška orodja (SWOT, Portfeljska matrika, Porterjeva analiza …)
 • postavljanje ciljev
 • strategije

Sodobni organizacijski in menedžerski koncepti

 • organizacijska agilnost
 • menedžment kvalitete in TQM
 • ciljno vodenje, upravljanje z zavzetostjo
 • učeča se organizacija

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali in razumeli pojem menedžment;
 • spoznali in razumeli pomen organiziranosti;
 • sposobni kritično oceniti uspešnost menedžmenta;
 • sposobni analizirati okolje organizacije;
 • razumeli pomen vrednot in poslovne etike;
 • sposobni implementirati načela trajnostnega razvoja v poslovanje;
 • analizirati organiziranost podjetja ali organizacije;
 •  spoznali življenjski cikel organizacije;
 • razumeli pomen strateškega načrtovanja;
 • spoznali orodja strateškega planiranja ter jih znali uporabiti v praksi;
 • postaviti in analizirati cilje in strategijo organizacije;
 • sposobni v praksi udejanjati koncept organizacije agilnosti;
 • razumeli sodobne organizacijske in menedžerske koncepte.
5
Poslovna informatika

Poslovna informatika je veda, ki povezuje vsaj tri vrste ljudi: uporabnike, ki za svoje delo potrebujejo učinkovit poslovni informacijski sistem, poslovne analitike, ki zahteve uporabnikov prevajajo v tehnično govorico, in tehnike (načrtovalce, programerje), ki znajo poslovne zahteve pretvoriti v program/aplikacijo.

Značilnost poslovnih uporabnikov je, da želijo informacije na dlani, s pomočjo katerih bodo lažje odločali (vodje) ali operativno vodili poslovni proces (uporabniki). Običajno se s tehniki slabo razumejo. Značilnost tehnikov je, da odlično poznajo tehnične podrobnosti strojne in programske opreme, programske jezike, podporna orodja, komunikacijske standarde in protokole. Običajno zahtev uporabnikov ne razumejo. Poslovni analitiki so tisti, ki poslušajo zahteve uporabnikov, na podlagi tega pripravijo arhitekturo poslovnoinformacijskega sistema, načrt, procesne modele, podatkovne modele – so most in pospeševalec informatizacije podjetja. Pripravljajo informacijsko strategijo za podjetja, brez katere le redko katero podjetje lahko preživi dolgoročno.

Predmet Poslovna informatika obravnava poslovne informacijske procese in njim ustrezne poslovne informacijske sisteme. Spoznali bomo operativne poslovne informacijske procese in tiste za podporo upravljanju. Seznanili se bomo s strateškim načrtovanjem in razvojem poslovnoinformacijskih procesov.

Vsebina

 1. Uvod
 • Poslovna uporaba IT
 • Poslovni modeli
 • Prenova poslovnih procesov
 1. Členitev poslovnih informacijskih sistemov
 • Transakcijski oz. operativni (izvajalni) IS
 • IS za podporo upravljanja
 • IS za podporo sodelovanja
 • IS za upravljanje znanja
 1. Osnove e-poslovanja
 • Oblike in vrste e-poslovanja
 • Infrastruktura e-poslovanja
 • Uvajanje e-poslovanja
 • Pravni, družbeni in etični vidiki e-poslovanja
 1. Menedžment poslovne informatike
 • Načrtovanje in organizacija informatike
 • Informacijski projekti
 • Trg informacijskih virov
 1. Ekonomika PIS
 • Poslovni učinki uporabe IT
 • Stroški odvijanja in razvijanja PIS
 • Metode vrednotenja
 1. Trendi na področju poslovne uporabe IT oz. PIS
 • Razvoj IT za poslovne namene oz. PIS
 • Informatizacija podjetij v nacionalnem in mednarodnem prostoru

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobni načrtovati in uporabljati informacijske tehnologije (IT) in sistemov kot podpore in vira informacij v poslovanju organizacije in v svojem delovnem okolju;
 • razumeli poslovno informacijske sisteme (PIS);
 • razumeli uvajanje IT v poslovno okolje;
 • poznali razvijanje PIS;
 • poznali upravljanje s PIS;
 • poznali razpoložljive poslovno informacijske rešitve nacionalnem in mednarodnem prostoru;
 • se zavedali možnosti uporabe IT za poslovne namene;
 • razvili natančnosti pri delu, vztrajnost, samoiniciativnost ter odgovornost pri delu;
 • sposobni abstraktnega mišljenja.
6
Računovodstvo

Predmet omogoča vpogled v računovodstvo in daje osnovno računovodsko znanje vsem, ki doslej s tem področjem niste imeli (večjega) stika. Osnovno poznavanje računovodstva pa je pomembno za vsakega zaposlenega.

Pri predmetu boste spoznali pomen in vlogo računovodstva za menedžment in katere so tiste računovodske informacije, ki so pomembne za poslovno odločanje. Prav tako boste ob zaključku predmeta znali brati računovodske izkaze, izdelati poslovna in letna poročila ter razumeli boniteto poslovanja podjetja, kjer ste zaposleni, in boniteto poslovnih partnerjev.

Vsebina

 1. Podjetje kot poslovni sistem
 2. Podjetje kot sestavina poslovnih funkcij
  • Temeljne ali izvajalske funkcije
  • Informacijske funkcije
  • Upravljavske funkcije
 3. Računovodstvo kot informacijska funkcija
  • Zgodovinski pregled
  • Načela računovodenja
  • Zakonski oziroma strokovni okvir računovodenja
 4. Sestavine računovodstva
  • Knjigovodstvo
  • Računovodsko načrtovanje
  • Računovodski nadzor
  • Računovodsko proučevanje
 5. Prvine poslovnega procesa
  • Delovna sredstva
  • Predmeti dela
  • Storitve
 6. Poslovni proces in preoblikovanje prvin v učinke
 7. Knjigovodstvo
  • osnove knjigovodske tehnike
  • listine
  • knjige
  • knjigovodski obračuni
 8. Nadzor
  • Vrste nadzora
  • Funkcija nadzora
  • Izvajalci nadzora
 9. Analiza
  • Osnove računovodske analize
  • Osnovna računovodska sodila
  • Oblikovanje računovodskih informacij
 10. Računovodsko načrtovanje
 11. Računovodska poročila za zunanje uporabnike
 12. Branje računovodskih poročil za zunanje uporabnike
  • osnove
 13. Ocenjevanje poslovnih partnerjev na osnovi zunanjih računovodskih poročil in priprava poročil o boniteti  poslovanja na podlagi zunanjih računovodskih poročil – osnove

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznali in razumeli vsebino poslovnega sistema kot sestavine poslovnih funkcij;
 • usvojili in razumeli mesto in naloge računovodstva kot informacijske funkcije v poslovnem sistemu;
 • znali rokovati s knjigovodskimi listinami, ki vstopajo ali izstopajo iz poslovnega sistema;
 • spoznali osnove računovodskega načrtovanja;
 • znali analizirati računovodska poročila v predvidenem obsegu;
 • znali brati računovodska poročila v predvidenem obsegu;
 • znali ocenjevati boniteto poslovnih partnerjev v obsegu, ki ga omogočajo računovodska poročila;
 • si razvijali vztrajnost, storilnostno usmerjenost, natančnost in odgovornost;
 • se zavedali pomena računovodske funkcije v poslovnem okolju;
 • znali aplicirati teoretična znanja s področja računovodstva v poslovnem sistemu;
 • poznali in razumeli vsebino poslovnega sistema kot sestavine poslovnih funkcij;
 • usvojili in razumeli mesto in naloge računovodstva kot informacijske funkcije v poslovnem sistemu v predvidenem obsegu;
 • znali rokovati s knjigovodskimi listinami, ki vstopajo ali izstopajo iz poslovnega sistema;
 • spoznali osnove računovodskega načrtovanja;
 • znali analizirati računovodska poročila v predvidenem obsegu;
 • znali brati računovodska poročila v predvidenem obsegu;
 • znali ocenjevati boniteto poslovnih partnerjev v obsegu, ki ga omogočajo računovodska poročila;
 • si razvijali vztrajnost, storilnostno usmerjenost, natančnost in odgovornost;
 • se zavedali pomena računovodske funkcije v poslovnem okolju;
 • znal aplicirati teoretična znanja s področja računovodstva v poslovnem sistemu;
 • spoznali osnove mednarodnih standardov računovodskega poročanja;
 • razvijali natančnost in samoiniciativnost in timsko delo.
6
Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog – prvi tuji jezik I (ang., nem., ita. ali rus.)

Pred nekaj leti je bilo znanje angleškega ali kakega drugega svetovnega jezika zaželeno, danes pa je za vstop na trg dela nujno. Delodajalci ne gledajo več le na strokovno izobrazbo, vedno pomembnejše je, da kandidati za zaposlitev obvladajo tuje jezike, zlasti na svojem delovnem področju.

Znanje tujega jezika omogoča poslovno komunikacijo po vsem svetu, s poznavanjem drugih tujih jezikov pa lahko prebijete led pri novih poslovnih partnerjih ali si zagotovite dobre temelje za uspešna pogajanja. Znanje tujih jezikov pomeni vašo strokovno kompetenco ne glede na to, ali vodite mednarodni tim ali pa delate kot referent v pisarni – omogoča hitrejše reševanje problemov, morebitnih konfliktov in izzivov, pomeni vaše medkulturne kompetence, saj se poleg jezika učite tudi kulture, običajev, zgodovine.

Pri predmetu se boste seznanili z različnimi poslovnimi kulturami, razvijali prilagodljivost in iznajdljivost v komuniciranju s tujimi poslovnimi partnerji ter čut za medkulturno raznolikost.

Vsebina

 1. Poslovno sporazumevanje
  • Predstavitev sebe in sodelavcev
  • Predstavitev dejavnosti in organizacijske strukture podjetja
  • Predstavitev izdelka oz. primerjava prednosti in slabosti
  • Predstavitev delovnega okolja
  • Poimenovanje administrativnih del in orodij
  • Sporazumevanje po telefonu
  • Organizacija poslovnih obiskov, ekskurzij, seminarjev
  • Delo s strankami
 2. Poslovna korespondenca
  • Poslovna korespondenca (ponudba, povpraševanje, naročilo, opomin, reklamacija)
  • Interna poslovna korespondenca (poročila, protokoli, načrti, zapisniki, dogovori, zapiski)
  • Priložnostna korespondenca (čestitke …)
  • Osebna koresponenca (prošnja za delovno mesto, življenjepis …)
 3. Interkulturna komunikacija
  • Nacionalna identiteta in interkulturna raznolikost
  • Spoznavanje angleško govorečih dežel in interkulturni dialog
  • Sprejem tujih gostov
  • Primerjalna poslovna etika

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • obvladovanje kulture jezika in sporazumevanja v mednarodnem okolju;
 • sposobnost komunikacijske interakcije v poslovnih okoliščinah ob upoštevanju in razumevanju nacionalne identitete in interkulturnih posebnosti; 
 • sposobnost razumevanja in uporabe strokovnega besedišča na področju poslovnega komuniciranja za uresničevanje poslovnih funkcij organizacije v mednarodnem okolju;
 • sposobnost samostojnega vodenje korespondence v jasnem, pravilnem in učinkovitem slogu obvladovanje komunikacijskih veščin za samostojno nastopanje in komuniciranje v globalni družbi;
 • uporabili angleščino kot linguo franco v mednarodnem prostoru;
 • sposobnost samostojnega in učinkovitega dela s strokovno literaturo in slovarji;
 • sposobnost uporabe sodobnih informacijskih virov;
 • sposobnost kritične refleksije in timskega dela;
 • pozitiven odnos do dela in odgovornost za delo.
6
Podjetništvo in kultura podjetja

Podjetništvo ima pomembno vlogo pri pospeševanju gospodarske rasti in ustanavljanju novih delovnih mest v vsaki državi. Pogosto je povezano z malimi in srednje velikimi podjetji. Če vemo, da so ta med podjetji v Sloveniji daleč najštevilnejša in da tudi z vidika dejavnosti prevladujejo na vseh področjih, potem vemo, da je razumevanje podjetništva v današnjem poslovnem svetu zelo pomembno.

Pri predmetu Podjetništvo in kultura podjetja boste spoznali temeljne koncepte in značilnosti sodobnega podjetništva, kakšno vlogo in pomen ima podjetništvo za gospodarstvo in družbo, spoznali procese, povezane s podjetništvom, ter proučevali etične in moralne vidike podjetništva, ki so v današnji družbi izjemno pomembni. 

Predmet bo usmerjen ne le v teorijo, temveč predvsem v razvijanje podjetniške kulture in podjetniškega duha, ki pomaga raziskovati, prepoznati različne priložnosti, razmišljati ustvarjalno, kritično in drugače.

Vsebina

Podjetništvo, vloga podjetništva in podjetnika, vpliv na gospodarski razvoj

 • Temeljni pojmi in definicije
 • Klasično razumevanje podjetništva
 • Sodobno razumevanje podjetništva
 • Vloga podjetništva v globalni ekonomiji
 • Vloga in razvoj podjetništva v Sloveniji

Podjetnik

 • Temeljne značilnosti in lastnosti podjetnika
 • Podjetniško mišljenje in obnašanje
 • Podjetnik vs. manager
 • Globalni podjetnik
 • Podjetniška etika

Poslovna priložnost

 • Generiranje idej
 • Dizajnerski pristop
 • Prepoznavanje in vrednotenje priložnosti
 • Od ideje do poslovne priložnosti
 • Inovacije

Podjetniški proces

 • Podjetnikova vizija in razvoj vizije podjetja
 • Faze v življenjskem ciklu podjema

Oblike podjetništva

 • Samozaposlitev
 • Rastoče in dinamično podjetništvo
 • Notranje podjetništvo
 • Žensko podjetništvo
 • Družinsko podjetništvo
 • Franšizing
 • Socialno podjetništvo

Podporna infrastruktura za podjetništvo

 • Podjetniški ekosistem (programi podpore)
 • Oblike podporne infrastrukture

Načrtovanje, ustanovitev in zagon podjetja

 • Predhodno ekonomsko, tržno in tehnično-tehnološko vrednotenje priložnosti in potrebnih virov in sredstev
 • Izbor pravne oblike in organizacije podjema
 • Inovativni poslovni model za novo podjetje
 • Poslovni načrt na eni strani
 • Pitch
 • Kako zmanjšati tveganje

Ime, pojem kulture in morale nasploh, predvsem pa v poslovnem svetu

 • Vrline vzornega poslovnega obnašanja v sodobnem poslovnem svetu
 • Trajnostni razvoj ter družbena odgovornost podjetnika in podjetja

Moralne dileme podjetnika pri poslovanju

 • Moralni vidiki nastopanja podjetnika/podjetja v javnosti
 • Odnos podjetnika do kupcev, partnerjev, konkurence
 • Odnos do domačih običajev v poslovnem svetu

Cilji in kompetence

Študenti bodo:

 • spoznali osnovne pojme in definicije podjetništva, vključno z oblikami podjetništva, ter vlogo podjetništva za gospodarski razvoj;
 • poznali pomen in značilnosti podjetniškega ekosistema in delovanja podporne infrastrukture za spodbujanje podjetništva;
 • spoznali vseh pet sestavin podjetniškega procesa: podjetnika, podjetniško priložnost, ustvarjalnost in inoviranje, sredstva in vire za zagotavljanje sredstev in podjetniško okolje, in njihovo vlogo v praksi;
 • sposobni razlikovati posamezne faze podjetniškega procesa od generiranja ter vrednotenja idej do razvoja podjema do zrelosti in definirati osnovne značilnosti posameznih faz rasti podjetja;
 • razumeli, kako od ideje do poslovne priložnosti;
 • spoznali pomen razvoja inovativnih poslovnih modelov za nova podjetja;
 • spoznali pomen načrtovanja podjema in kako oceniti potencial uspeha;
 • razlikovali med poslovnim načrtom na eni strani ter tradicionalnim poslovnim načrtom za novi podjem;
 • razumeli vlogo trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti podjetja in podjetnika ter pomen kulture in morale v poslovnem svetu;
 • samo-spoznali in se kritično ozrli na lastne podjetniške sposobnosti.
6
Gospodarsko pravo EU

Cilj predmeta je razumljivo predstaviti naravo in strukturo prava Evropske unije (EU), ki zadeva gospodarstvo. Študenti boste znali pravne predpise uporabiti v praksi, na konkretnih primerih, tako da boste znali v množici predpisov EU, ki se navezujejo na notranje predpise članic EU, poiskati ustrezen predpis oziroma druge informacije, ki bodo zadevale konkretno situacijo, ugotoviti vsebino predpisa in jo uporabiti v praksi.

Vsebina

 1. Zgodovinski, politični in institucionalni razvoj Evropske unije
 • Zgodovinski in politični razlogi nastanka evropske gospodarske skupnosti
 • Luksemburški dogovor
 • Enotni evropski akt
 • Pogodba o Evropski uniji – Maastricht Treaty
 1. Institucije Evropske unije
 • Uvod, vloga, sestava in pristojnost
 • Evropski svet
 • Svet ministrov
 • Komisija ES
 • Evropski parlament
 • Sodišče ES
 • Sodišče prve stopnje
 • Ostali organi Evropske unije
 1. Pravni viri Evropske unije
 • Delitev na primarne in sekundarne vire
 • Sekundarni viri organov Evropske skupnosti
 • Uredbe – regulations
 • Direktive – directives
 • Odločbe – decisions
 • Priporočila – recommendations
 1. Narava prava Evropske unije
 • Supranacionalnost (naddržavnost) kot poglavitna značilnost
 • Neposredna uporabnost in neposredni učinek – »direct applicability« in »direrect effect«
 • Pogoji za neposredni učinek
 • Odgovornost države zaradi kršitve prava Skupnosti
 1. Sodni nadzor (judicial review) v Evropski uniji
 • Postopki proti državam članicam
 • Sodni nadzor aktov Skupnosti
 • Tožba zaradi opustitve delovanja
 • Tožba na neveljavnost akta
 • Nepogodbena odgovornost EU
 • Reševanje predhodnih vprašanj
 1. Širitev temeljne svoboščine
 • Vloga svoboščin za delovanje notranjega trga
 • Medsebojna interakcija svoboščin in razmejevanje med njimi
 1. Prosti pretok blaga
 • Oblike gospodarske integracije: carinska unija in notranji trg
 • Dajatve z enakovrednim učinkom
 • Prosti pretok blaga in količinske omejitve
 • Direktiva 70/50 in sodba v zadevi Dassonville
 • Diskriminatorne ovire za trgovanje in sodne odločbe Cassis de Dijon in Keck
 • Opravičljivost diskriminatornih ovir
 1. Prosto gibanje delavne sile
 • Uvod in analiza 39. člena Pogodbe o ES
 • Učinek 39. člena in koncept delavca
 • Direktiva 68/360
 • Pravica do bivanja in Uredba 1251/70
 • Zaposleni in njihove družine
 • Izobrazba (otroci in družinski člani zaposlenih, študenti)
 • Omejitve svobodnega gibanja delovne sile po 39(3). členu (prej 48(3). člen)
 1. Svoboda ustanovitve sedeža in ponujanja storitev
 • Uvod in analiza členov 43 – 48 Pogodbe o ES
 • Pravica do ustanovitve sedeža, podjetja
 • Prosto gibanje storitev in vzajemno priznavanje kvalifikacij
 • Pravica do sprejema storitev in »vocational training«
 • Omejitve prostega opravljanja storitev
 1. Prosti pretok kapitala
 2. Konkurenčno pravo
 • Vloga konkurenčnega prava v Evropski skupnosti
 • Viri konkurenčne zakonodaje
 • Monopolno sporazumevanje
 • Koncept podjetja, pogodbe, sklepov in usklajena ravnanja
 • Monopolistični namen ali učinek
 • Učinek na trgovanje med državami članicami
 • Izjeme od nedopustnosti sporazumevanja, negative clearance in pisma tolažbe (confort letters)
 • Skupinske izjeme
 • Zloraba dominantnega položaja na trgu - pojem in generalna prepoved
 • Obstoj dominantnega položaja
 • Obstoj zlorabe

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali temeljno pravno-organizacijsko strukturo Evropske unije, razloge za njen nastanek in dosedanji zgodovinski razvoj;
 • se seznanili z mestom Evropske unije v mednarodnih ekonomskih integracijah;
 • spoznali temeljne institucije v Evropski uniji in razumejo njihovo medsebojno interakcijo ter razmerja do držav članic;
 • razumeli razmerje med pravom Evropske unije in pravom Evropske skupnosti ter državnimi pravnimi redi;
 • spoznali temeljne institute varstva prava Evropske unije pred državnimi organi in državnimi sodišči;
 • spoznali in razumeli najosnovnejša pravila notranjega trga, ki omogočajo delovanje te ekonomske intergracije;
 • poglobljeno analizirali pravice do svobodnega pretoka blaga, prostega opravljanja storitev, proste ustanovitve sedeža, prostega pretoka kapitala in prostega gibanja delavcev;
 • spoznali pravila konkurenčne politike Evropske unije, anti-monopolne zakonodaje, državnih pomoči in antidumpinga;
 • spoznali in znali analizirati položaj Slovenije v evropskih integracijah, specialno v Evropski uniji v obdobju članstva v EU;
 • razvijali osebne lastnosti, povezane s tematiko Evropske unije in zadovoljevanje posameznih potreb, povezanih s poklicnim profilom na tem področju.
 • si razvili občutek za prepoznavanje in sprejemanje drugačnosti ter razumevanje interkulturnih drugačnosti;
 • znali aplicirati in implementirati teoretično znanje o gospodarskem pravu Evropske unije v poslovno prakso;
 • razvili kritično mišljenje in analitične pristope.
5
Poslovno komuniciranje

Komuniciranje je sestavni del našega vsakodnevnega življenja in pogosto mislimo, da je to že samo po sebi dovolj in smo v komunikaciji z drugimi uspešni. To seveda ne drži. Še posebno v poslovnem okolju se pomembnosti komuniciranja kot veščine, ki se je je treba naučiti in jo nato nenehno dopolnjevati, vse premalo zavedamo. Sposobnost poslovnega komuniciranja nam lahko pomaga pri sklepanju poslov ali pa nas pri tem krepko ovira. V današnjem času imajo prednost tisti, ki zmorejo v kratkem času sogovorniku prenesti ravno pravšnjo količino potrebnih informacij, ki jih je sogovornik sposoben jasno razumeti. Pri predmetu Poslovno komuniciranje boste razvijali spretnosti jasnega, ciljnega in učinkovitega poslovnega komuniciranja ter dobili veliko usmeritev, ki vam bodo pomagale to veščino tudi po zaključku predmeta izpopolnjevati naprej.

Vsebina

 1. Temelji poslovnega komuniciranja
  • Vloga poslovnega komuniciranja
  • Opredelitev in pomen poslovnega komuniciranja
 2. Komunikacijski procesi
  • Komunikacijski modeli
  • Informacije in komunikacijske kode
  • Tehnologije poslovnega komuniciranja
 3. Osebni in dinamični psihodinamični vidik komuniciranja
  • Osebnost komunikatorja
  • Socialno psihološki aspekti verbalnih interakcij
  • Komunikacijski nesporazum
  • Osebnostni dejavniki uspešnega komuniciranja
 4. Vrste poslovnega komuniciranja
  • Poslovni razgovor
  • Poslovni sestanek
  • Nastopi in predstavitve
  • Pisno komuniciranje
 5. Aplikacije poslovnega komuniciranja
  • Poslovna pogajanja
  • Poslovno komuniciranje v prodaji
 6. Etika, morala in kultura v poslovnem komuniciranju
  • Vidiki etičnosti in moralnosti v poslovnem komuniciranju
  • Kulturni in estetski dejavniki v poslovnem komuniciranju

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali temeljne pojme in vloge poslovnega komuniciranja;
 • spoznali vrste in področja poslovnega komuniciranja;
 • razumeli in znali uporabljati različne načine komuniciranja v globalnih in večkulturnih okoljih;
 • sposobnost analize in reševanja konkretnih problemov poslovnega komuniciranja za izvajanje poslovnih funkcij organizacije;
 • spoznali komunikacijske procese in njihovo tehnološko podporo;
 • razumeli osebnostne in psihodinamične vidike komuniciranja, vrste in področja ter aplikacije poslovnega komuniciranja;
 • spoznali aplikacije poslovnega komuniciranja pri poslovnih pogajanjih in prodaji;
 • spoznali etične, moralne in estetske vidike poslovnega komuniciranja, razvili kritičnost v poslovnem komuniciranju in osebno kulturo komuniciranja;
 • se usposobili za vodenje poslovnih sestankov, razgovorov, predstavitev za uspešnega pogajalca;
 • se usposobili za učinkovito pisno komuniciranje in komuniciranje v prodaji;
 • si pridobili samozavest pri komuniciranju s širšim okoljem in zastopanju lastnih stališč;
 • znali uspešno in učinkovito poslovno komunicirati v ob upoštevanju etičnih, moralnih in estetskih vidikov komunikacijske situacije;
 • razumeli družbeno ekonomsko in kulturno pogojenost delovanja organizacij v nacionalnem in mednarodnem prostoru z vidika poslovnega komuniciranja.
6
Sodobno poslovno okolje in storitvena dejavnost

Poznavanje in razumevanje sodobnega poslovnega okolja in njegovega delovanja sta bistveni za uspešno poslovanje podjetja. Pri predmetu nas bodo zanimali vpliv globalnega okolja, razumevanje strategije podjetja, konkurenčnost in obvladovanje sprememb s posebnim poudarkom na storitveni dejavnosti.

Storitvene dejavnosti imajo v sodobnem poslovnem okolju posebnosti delovanja, ki vključujejo pomen zaposlenih in njihovega razvoja kot bistvenega vira na eni strani ter trende in pomen sodobnih tehnologij pri poslovanju na drugi strani in prepletanje obeh. Nadalje bomo proučili pomembnost vpliva migracij delovne sile na storitvene dejavnosti, vpliv velikosti organizacije ter še posebej raziskali vlogo in pomen turizma kot storitvene dejavnosti v sodobnem poslovnem okolju.

Vsebina

 • Opredelitev poslovnega okolja podjetja in zakonitosti delovanje poslovnega okolja
 • Dinamičnost in konkurenčnost sodobnega poslovnega okolja
 • Globalni premiki in izzivi v poslovnem okolju in v storitveni dejavnosti
 • Strategije podjetij in pozicioniranje v lokalnem in mednarodnem poslovnem okolju
 • Vrste in posebnosti posamezne storitvene dejavnosti
 • Obvladovanje sprememb in storitvene dejavnosti
 • Trendi in pomen sodobnih tehnologij pri  poslovanju in uvajanju sprememb v storitveni dejavnosti
 • Migracije delovne sile in njen vpliv na storitvene dejavnosti
 • Vpliv velikost organizacije na poslovanje storitvenega podjetja
 • Vloga in pomen turizma kot storitvene dejavnosti v sodobnem gospodarstvu
 • Vključenost posameznih storitvenih dejavnosti v turizem

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje sodobnega poslovnega okolja in njegovega delovanja, kulturnih in družbenih procesov in sposobnost njihove kompleksne analize;
 • razumevanje vpliva globalnega okolja na razvoj poslovnega okolja;
 • razumevanje strategije podjetja in možnosti pozicioniranja podjetja v sodobnem poslovnem okolju;
 • poznavanje izzivov v globalnem poslovnem okolju in v storitveni dejavnosti ter obvladovanje sprememb;
 • sposobnost razumevanja in razvijanja svobodne podjetniške pobude;
 • sposobnost učenja na osnovi relevantnih virov z različnih področij teorije in prakse;
 • razvoj sposobnosti interdisciplinarnega mišljenja in sodelovanja;
 • uporaba metodoloških orodij;
 • sposobnost timskega dela;
 • sposobnost uporabe relevantnih domačih in mednarodnih virov, uporabe elektronskih virov in kritične analize relevantne literature;
 • sposobnost uporabe napredne tehnologije.
6
Uvod v turizem in gostoljubnost

Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. Gostoljubnost je stvar človekove življenjske kulture ter močno vpliva na prijaznost in kakovost življenja nasploh. Brez gostoljubnosti ni dobre storitve, saj je to njen pomembni, morda celo bistveni del. Kakovostna storitev v turizmu je povezana z razumevanjem gostovih potreb, želja in pričakovanj. Sicer pa se v besedi gostoljubnost skriva ljubezen do gosta – stranke.

Pri predmetu boste spoznali pomen zgodovine za nastanek sodobnega kompleksno razvitega turizma, naredili nekonvencionalen turistični produkt in se naučili obnašati gostoljubno glede na tipe gostov. Prav tako boste spoznali različne tehnike in metode zbiranja povratnih informacij od gostov, kot so tripadviser, forumi, spletne ankete ipd.

Vsebina

 • Zgodovina turizma v svetu
 • Turizem kot družbeni in gospodarski pojav
 • Pogoji za razvoj turizma
 • Turistični proizvod
 • Ključne industrije, vključene v distribucijo turističnih proizvodov
 • Mednarodne turistične organizacije in pregled trendov
 • Trendi doma
 • Pest analiza
 • Prisrčnost in gostoljubnost v turizmu
 • Psihologija kot dejavnik gostoljubnosti
 • Etika v turizmu
 • Gost in gostitelj
 • Različni poklici v turizmu in gostoljubnosti (front of the house, back of the house)
 • Vloga zaposlenih v turističnih podjetjih
 • Turizem, potovanja in gostoljubnost: razmerja, njihove sestavine in značilnosti
 • Novi tipi turizma in pomen trajnostnega turizma

Cilji in kompetence

 • Poznavanje zgodovine turizma od časov pred našim štetjem.
 • Razumevanje infrastrukturnih in drugih gospodarskih pogojev za razvoj turizma ter njegovega vpliva na gospodarski, kulturni in družbeni razvoj.
 • Razumevanje svetovnih trendov in njihovega vpliva na panogo turizma skozi Pest analizo (politično, ekonomsko, socialno in tehnološko).
 • Poznavanje etičnih načel v turizmu, razumevanje vrednosti prijaznosti v turizmu in pozitivnih psiholoških pristopov do gostov.
 • Razumevanje različnih tipov družb v turizmu (NO, agencije, letalske družbe…).
 • Razumevanje povezovanja poklicev, ki se prepletajo v tej panogi.
 • Spoznavanje pogojev za delovanje različnih poklicev (formalni pogoji).
 • Razumevanje čisto novih tipov turizma s pomočjo idej  timskega dela in poznavanja vseh ostalih deležnikov.
 • Spoznavanje pomena trajnostnega turizma.
2
Seminar: Uvod v študij

Za študijski uspeh je pomembna temeljita priprava na študij. Z aktivnostmi, izvedenimi pri seminarju, študenti razvijejo večjo samozavest in pripravljenosti za aktivno sodelovanje med študijem, dobijo spodbudo in motivacijo za pozitiven pristop k študiju. Na seminarju se seznanijo s fakulteto, organizacijo ter načinom dela in študija na fakulteti. Pomemben del seminarja je spoznavanje virtualnega učnega okolja in tehnologij za uspešen študij ter razvoju kompetenc pri učenju učenja in učenju online. Prehod v študij je za študente tako lažji, uspešnost v poznejših fazah študija pa večja.

Vsebina

 • Etični kodeks študenta
 • Net etika
 • Uspešno online delo in učenje
 • Tehnike učinkovitega branja
 • Pisanje zapiskov
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja
 • Študijski vodič in informiranje
 • Navodila za pripravo pisnih nalog
 • O strokovnem slogu in kompoziciji
 • Priprava načrta za izdelavo seminarske naloge

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • seznanitev z net etiko;
 • usvojitev tehnike uspešnega online dela in učenja;
 • usvojitev tehnike učinkovitega branja;
 • sposobnost vrednotenja strukture strokovnih besedil;
 • obvladovanje zakonitosti strokovnega sloga in kompozicije;
 • sposobnost analiziranja in primerjanja ustreznosti navajanja virov in načina citiranja;
 • sposobnost vrednotenja načrta izdelave naloge;
 • usvojitev zakonitosti javne predstavitve ob svojem govornem nastopu;
 • sposobnost analize in kritičnega vrednotenja govornega nastopa;
 • sposobnost samorefleksije o lastnem strokovnem napredku;
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in pripravljenost na sodelovalno delo;
 • sposobnost timskega dela;
 • sposobnost kritične /samo/refleksije.
6
Ekonomika

Ekonomika je del našega življenja. Čeprav se nam mestoma zdi nekoliko abstraktna, smo vsi nenehno vpeti vanjo. Vsi imamo želje in potrebe na eni strani, na drugi strani pa so viri, s katerimi lahko zadovoljimo svoje potrebe, omejeni. Zato smo prisiljeni izbirati in se odločamo za tiste dobrine, ki nam pomenijo največ in jih najbolj potrebujemo. V življenju nenehno sprejemamo ekonomske odločitve: kaj bomo kupili v trgovini, v kateri trgovini bomo nakupovali, kateri avtomobil bomo kupili in kako ga bomo plačali … Ekonomske odločitve sprejemamo tudi, ko se odločamo za poklic, študij, kariero itd. Še bolj pa v ospredje ekonomske zakonitosti vstopijo, ko se odločamo za samostojno podjetniško pot in je naš uspeh odvisen od naših sposobnosti poslovanja na trgu.

Pri predmetu boste spoznali glavne zakonitosti ekonomike, pomen in osnovne značilnosti podjetja, značilnosti proizvodne funkcije ter funkcije povpraševanja, ponudbe in stroškov. Spoznali boste tudi različne modele oblikovanja prodajnih cen in različne kazalnike za presojanje uspešnosti poslovanja podjetij.

Vsebina

Uvod v predmet (mikroekonomijo in makroekonomijo)

Uvod v ekonomiko podjetja

 • Opredelitev ekonomike podjetja in gospodarjenja

Podjetje

 • Koncepcija podjetja
 • Odločanje o poslovanju podjetja
 • Konkurenčno okolje podjetja

Teorija tržne ponudbe in povpraševanja

 • Zakon ponudbe
 • Zakon povpraševanja
 • Tržno ravnovesje

Teorija stroškov

 • Osnovni koncept stroškov
 • Prikaz posameznih vrst stroškov
 • Odgovornost za stroške

Teorija proizvodnje

 • Proizvodnja kot transformacijski proces
 • Učinkovitost proizvajanja
 • Proizvodna funkcija

Oblikovanje prodajnih cen

 • Ekonomski pomen oblikovanja prodajnih cen
 • Oblikovanje cen
 • Cenovno diskriminiranje

Premoženje podjetja in uspešnost

 • Uvod
 • Sredstva podjetja
 • Ocenjevanje uspešnosti podjetja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali ekonomske pojme, njihovo medsebojno povezanost in odvisnost ter značilnosti in zakonitosti gospodarjenja v podjetjih;
 • razumeli temeljne gospodarske koncepte in zakonitosti, ki jih lahko uporabijo v svojem življenju kot državljani, zaposleni in/ali potrošniki;
 • pridobili znanja za razumevanje temeljnih problemov gospodarjenja podjetij in načine njihovega reševanja;
 • sposobni razumeti ekonomske probleme ter uporabiti znanje za njihovo avtonomno reševanje v poslovni praksi;
 • razvili prilagodljivost, iniciativnost in odgovornost ter pozitiven odnos do dela;
 • razvili sposobnost kritičnega mišljenja in reševanja problemov.
Obvezni predmeti
7
Metode raziskovanja in statistika

Pomen in raziskava pri poslovnem odločanju sta ključna. Priprava poročila in predstavitev raziskave v veliki meri odločata o sprejemanju dokončnih odločitev v podjetju.

V okviru predmeta boste izvedeli več o pojmu in temeljnih značilnostih turističnih raziskav, področjih raziskovanja zunaj in znotraj organizacij, fazah raziskovalnega procesa in nekaterih področjih uporabe turističnih raziskav ter številne primere iz prakse. Tako boste sprejeli celovit model procesa tržnih raziskav, ki temelji na principu faznega pristopa: znati prepoznati raziskovalni problem, načrtovati raziskavo za rešitev problema, izvesti raziskavo in uporabiti rezultate pri reševanju problemov.

Vsebina

 1. Metode statistične analize
 2. Uvod v raziskovanje
  1. Vloga in pomen raziskovanja v poslovnem odločanju
  2. Raziskovalna etika
 3. Opredelitev problema raziskave
  1. Cilji raziskave
  2. Operacionalizacija v sodelovanju z naročnikom
  3. Odločitveni in raziskovalni problem
  4. Tehnike operacionalizacije
  5. Določitev načrta raziskave
  6. Pregledne, opisne in vzorčne raziskave
  7. Pomen in izbor
  8. Soodvisnost in sosledja različnih tipov raziskav
 4. Zbiranje podatkov
  1. Primarni podatki
  2. Metode in tehnike zbiranja podatkov
  3. Načrtovanje vprašalnika
  4. Merjenje
  5. Anketiranje
  6. Veljavnost in zanesljivost podatkov
  7. Vzorčni načrt
  8. Verjetnostni vzorec in neverjetnostni vzorec
  9. Velikost vzorca
  10. Sekundarni podatki
  11. Internet
  12. Baze podatkov
  13. Presoja primernosti in uporabnosti
 5. Analiza podatkov
  1. Osnovna analiza podatkov
  2. Kvantitativne in kvalitativne metode
  3. Raziskovalno poročilo in predstavitev rezultatov
 6. Ekonomika tržnih raziskav

Cilji in kompetence

 1. Seznanili se bodo z osnovnimi statističnimi analizami v družboslovju;
 2. spoznali vlogo in pomen in uporabo informacij  raziskovanja v poslovnem odločanju;
 3. usposobljeni bodo za opredelitev raziskovalnega problema;
 4. razumeli pomen načrtovanja izvedbe raziskave;
 5. usposobljeni za zbiranje, urejanje in analizo potrebnih podatkov;
 6. poznali razliko med sekundarnimi in primernimi podatki;
 7. razumeli pomen vzorčenja in velikosti vzorca;
 8. usposobljeni za analizo pridobljenih podatkov s pomočjo različnih kvantitativnih in kvalitativnih metod;
 9. sposobni pripraviti poročilo in predstavitev raziskave;
 10. razvijali kreativnost in natančnost.
5
Finance

S financami se srečujemo vsak dan poslovno kot tudi zasebno, čeprav se tega niti ne zavedamo. Kako oceniti, katero posojilo je ugodnejše, kako izračunati obresti, s kakšnimi nevarnostmi se spoprijemamo pri najemanju posojil, kakšna je razlika med financiranjem in investiranjem ter med likvidnostjo in plačilno sposobnostjo, kako ugotovimo, ali je podjetje donosno, likvidno in deluje gospodarno, katere instrumente plačilnega prometa uporablja podjetje ipd.?

Z znanjem predmeta boste poznali odgovore na vsa vprašanja in znali aktivno sodelovati pri poslovanju vašega podjetja.

Vsebina

Finančna funkcija v podjetju kot poslovnem sistem

Aktivna in pasivna finančna funkcija

 • Pridobivanje finančnih sredstev
 • Plasiranje finančnih sredstev

Institucije finančnega trga

Finančni instrumenti

Obrestovanje

 • Obresti kot cena tujih virov financiranja
 • Zahtevana stopnja donosnosti kot cena lastniških virov financiranja
 • Sedanja vrednost
 • Prihodnja vrednost
 • Anuitetni izračuni

Osnove finančne analize s spoznavanjem vsebine finančnih sodil

Osnove gospodarjenja s sredstvi in viri financiranja (viri pridobivanja sredstev)

 • kreditni, upniški viri
 • lastniški viri

Finančne klavzule v kupoprodajnih  pogodbah

Instrumenti plačilnega prometa in instrumenti zavarovanja plačil

Mednarodno finančno okolje

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • usvojili in razumeli vsebino finančne funkcije;
 • usvojili in razumeli mesto in naloge poslovnih financ kot izvajalske funkcije v poslovnem sistemu;
 • razumeli vlogo mednarodnih financ v poslovnem okolju;
 • spoznali osnove finančnega načrtovanja;
 • spoznali temelje finančnih izračunov, ki so pomembni pri opredeljevanju cene virov financiranja;
 • znali razlikovati različne instrumente zavarovanja plačil in instrumente plačilnega prometa;
 • si razvijali vztrajnost, storilnostno usmerjenost, natančnost in odgovornost;
 • se zavedali pomena finančne funkcije v poslovnem okolju;
 • znali aplicirati teoretična znanja s področja financ v poslovnem sistemu;
 • sposobni organiziranja in izvajanja finančnih funkcij;
 • sposobni analize, kritične refleksije in dela v timu.
6
Razvoj in oblikovanje vrhunskih izdelkov in storitev v turizmu

Priprava odličnega produkta v turizmu je proces, ki temelji na okolju, zgodbah, trendih, idejah, uporabi elementov zgodovine (zgodbe), kulture, »dizajna«, športa v mreži vrhunskih produktov. Razvoj in oblikovanje vrhunskih produktov in storitev v turizmu je treba razumeti kot proces, ki se nikoli ne konča. Pozabiti morate na svoje želje in preference ter razmišljati o motivih in značilnostih gostov, ki prihajajo k vam. Turizem je panoga, ki se hitro spreminja – če so se še pred nekaj leti ljudje raje odpravili na počitnice 1-2 krat letno, so današnji trendi krajši in pogostejši dopusti, predvsem nekje blizu. Temu trendu se prilagaja razvoj novih turističnih produktov.

Pri predmetu bodo študenti spoznali proces razvoja turističnih produktov in storitev s pomočjo inovacij, tem in zgodb iz okolja ter pomen vedenja potrošnikov in njihove zahteve za oblikovanje produktov in storitev v turizmu. Tako boste spoznali mednarodni model poslovne odličnosti in primere odličnosti v turizmu (dejavniki-rezultati), kot ključno metodo za oblikovanje odličnega izdelka ali storitve. Omenili bomo tudi vlogo potrošnikov in trende pri ustvarjanju turističnih produktov.

Vsebina

 1. Metode in orodja za oblikovanje produktov in storitev;
 2. Pomen obnašanja potrošnikov in njihovih zahtev za oblikovanje produktov in storitev v turizmu;
 3. Proces razvoja turističnih produktov in storitev s pomočjo inovacij, in tem ter zgodb iz okolice;
 4. Vloga potrošnika in trendov pri kreiranju produktov;
 5. Uporaba medijev, in drugih virov za oblikovanje turistične izkušnje;
 6. Izdelava poslovnega načrta novega visoko zahtevnega produkta;
 7. Upoštevanje sistemskih pristopov h obvladovanju kakovosti, oziroma poslovne odličnosti;
 8. Oblikovanje cen takih produktov;
 9. Uporaba kvalitativnih in kvantitativnih metoda preverjanja zadovoljstva gostov.

Cilji in kompetence

 1. Spoznavanje  mednarodnega modela poslovne odličnosti in primeri odličnosti v turizmu (dejavniki-rezultati) kot ključno metodo za oblikovanje odličnega proizvoda ali storitve;
 2. Spoznavanje potreb  timskega dela, saj je samo sestavljen produkt lahko odličen;
 3. spoznavanje Demingovega kroga, oziroma kroga stalnih izboljšav;
 4. Razumevanje priprave odličnega produkta v turizmu, to je proces, ki temelji na okolju, zgodbah, trendih idejah ipd. uporabe elementov zgodovine (zgodbe), kulture, »designa«, športa ipd. v splet vrhunskih produktov;
 5. Uporaba  najnovejših IKT tehnologij in teh v praksi.
 6. Uporaba primerjav in analiz za izvedbo svoje politike, strateških usmeritev in ciljev.
 7. Sintetiziranje zaključkov (kvantitativni in kvalitativni);
 8. Vrednotenje odzivov skozi rezultate poslovanja in odzive v marketingu;
 9. Vrednotenje skozi primerjave z najboljšim ter  ugotoviti ali so kalkulacije za pripravo cen (tržni in stroškovni vidik cene) bile optimalne.
6
Marketing

Kaj vse spada v marketing? Zagotovo TV-oglasi, jumbo plakati, vsiljevanje izdelkov, ki jih ne potrebujemo, prodajanje izdelkov, ki škodijo naravi, ljudem, rastlinam, živalim … Vendar spadajo v marketing tudi širjenje idej o zaščiti okolja, uvajanje novega zdravila, razmere bivanja v stanovanjih in hišah …

Kar običajno vidimo, so le zunanje pojavne oblike marketinga, to pa so oglasi, embalaža, prodajne cene, izložbe, oblikovnost izdelkov, logotipi znamk izdelkov. Ne vidimo pa raziskovalnega dela pri proučevanju nezadovoljenih ali slabo zadovoljenih potreb in hotenj kupcev ter uporabnikov, dela v laboratorijih in razvojnih oddelkih, kjer strokovnjaki iščejo rešitve problemov mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških strokovnjakov, ki vse navedene in druge učinke ter aktivnosti marketinga povezujejo v usklajeno celoto, tako da so ustrezni izdelki pravočasno, v ustreznem stanju, v ustreznih količinah na razpolago na ustreznih prodajnih mestih.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali razvoj in opredelitev trženja, temeljne tržne koncepte, tržno okolje, proces segmentiranja in pozicioniranja na trgu porabnikov, trženjski splet ter značilnosti posameznih elementov trženjskega spleta izdelka in osnovne koncepte blagovne znamke.

Vsebina

Razvoj in pomen menjalnih procesov v družbi

 • osnovni alternativni načini zadovoljevanja potreb
 • temeljni pogoji za obstoj in razvoj menjalnih procesov
 • značilnosti menjalnih procesov, udeleženci v menjalnih procesih, objekti menjave
 • enostavni in kompleksni sistem menjave

Opredeljevanje marketinga na osnovi različnih izhodišč

Organizacija in njeno ožje okolje

 • dobavitelji
 • odjemalci
 • konkurenti

Organizacija in njeno širše okolje

Trg

 • klasične opredelitve trga
 • marketinške opredelitve trga
 • tipi trgov
 • tržni deleži

Različne miselnosti pri managementu marketinga

 • "zaprte" miselnosti
 • "odprte" miselnosti

Informacije za potrebe managementa marketinga

 • interne primarne in sekundarne informacije
 • eksterne primarne in sekundarne informacije 

Strateški marketing

 • razvoj strateškega marketinga
 • vsebina strateškega marketinga
 • proces strateškega marketinga

Taktični in operativni marketinga

 • razvoj taktičnega in operativnega marketinga
 • vsebina taktičnega in operativnega marketinga
 • proces taktičnega in operativnega marketinga

Marketing in ostale poslovne funkcije

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali razvoj in pomen marketinga v nacionalnem in mednarodnem prostoru;
 • spoznali razvoj in pomen marketinga v družbi in njenih organizacijah;
 • razumeli bodo pomen povezanosti marketinga z ostalimi poslovnimi funkcijami v organizaciji za celotno poslovanje;
 • spoznali in uporabljali osnovne koncepte – pojme marketinga;
 • spoznali in uporabljali različne vidike marketinga (marketing kot veščino, kot proces, kot splet aktivnosti, kot miselnost, kot organizacijsko tvorbo, kot znanost);
 • spoznali in uporabljali različne vidike marketinga v različnih tipih organizacij;
 • spoznali in znali uporabljati aktivnosti ter učinke marketinga;
 • spoznali in znali uporabljati sodobne koncepte marketinga;
 • znali izdelati trženjski načrt;
 • znali sprejemati strateške in taktične trženjske odločitve;
 • se usposobili za nadzor nad trženjskim poslovanjem;
 • vedeli, kako se raziskuje trg;
 • se usposobili za organiziranje trženjskega poslovanja organizacije;
 • krepili analitske in komunikacijske spretnosti ob uporabi trženjskih konceptov;
 • si razvijali kritičnost, samostojnost, samoiniciativnost in iznajdljivost.
6
Osebni menedžment

Z izzivi osebnega menedžmenta se srečujemo vsakodnevno. Pa navedimo samo nekatere: Kako si organizirati čas, da bomo pri delu in v zasebnem življenju čim bolj učinkoviti in zadovoljni? Kako se spoprijemati s stresnimi situacijami? Kako učinkovito komunicirati? Kako učinkovito reševati konflikte? Kako čim učinkoviteje usvajati nova znanja in veščine ter kako razmišljati in delovati bolj ustvarjalno? Kako čim bolje uresničevati svoje cilje?

Študenti boste pri tem predmetu razvili različne kompetence, in ne samo razumeli pomena dejavnikov, ki določajo osebnost, in pridobili znanje za razumevanje duševnih procesov, temveč se boste seznanili s temeljnimi pojmi poslovne in socialne psihologije v poslovni organizaciji ter pridobili znanje za spoznavanje socialnega vedenja v organizacijah.

Vsebina

Temelji poslovne psihologije

 • Socialna psihologija poslovne organizacije
 • Organizacija in posameznik kot osebnost

Osebnost

 • Osebnostne lastnosti in medosebne razlike
 • Struktura osebnosti
 • Samopodoba

Duševni procesi

 • Motivacija
 • Čustvovanje (čustvena inteligenca, samomotivacija)
 • Mišljenje (ustvarjalno, pozitivno, tehnike, porajanja idej, obvladovanje sprememb)

Organizacija in posameznik

 • Socialno vedenje v poslovnih organizacijah
 • Vloge in konflikti vlog
 • Uspešna poslovna organizacija

Poslovna klima

 • Značilnosti poslovne klime
 • Objektivni in subjektivni vidiki poslovne klime
 • Klima in stališča
 • Zadovoljstvo z delom
 • Motivacija
 • Klima in kontakti
 • Kultura poslovne organizacije
 • Teoretični modeli in empirični pristopi pri raziskovanju socialne moči posameznika

Vrednote

 • Definicija in oblikovanje vrednot
 • Vrednote kot motivacijski cilji in vodila

Vodenje samega sebe

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

Študenti:

 • Razumejo pomen dejavnikov, ki določajo osebnost.
 • Pridobijo znanje za razumevanje duševnih procesov.
 • Pridobijo znanje za spoznavanje socialnega vedenja v organizacijah.
 • Znajo uporabljati tehnike za spodbujanje ustvarjalnosti in samomotivacijo.
 • Spoznajo vrednote in njihovo motivacijsko vlogo.
 • Razvijejo spretnosti spoprijemanja s ključnimi stresorji v njihovem življenju.
 • Spoznajo pomen sistematičnega načrtovanja lastne kariere.
 • Razvijejo oziroma izboljšajo svoje sposobnosti samorefleksije, komuniciranja, reševanja konfliktov ter učenja.
6
Strateško načrtovanje v turističnih podjetjih in organizacijah in njihovo upravljanje

Za dobro poslovanje se morajo turistična podjetja in organizacije zavedati turističnih trendov doma in v tujini ter na podlagi teh pripraviti ustrezne poslovne strategije.

Cilj predmeta je znati pripraviti analizo priložnosti in nevarnosti na turističnem trgu, oblikovati poslovne strategije na podlagi stanja in trendov na trgu turističnih organizacij ter ustrezno predstaviti in nato ovrednotiti uvajanje novih turističnih storitev na trg.

Vsebina

 1. Stanje in trendi na trgu turističnih podjetij v svetu;
 2. Oblikovanje strategije in ponudbe v turističnem podjetju;
 3. Vrste turističnih podjetij in njihov vpliv na lokalno gospodarstvo;
 4. Priložnosti in nevarnosti na turističnem trgu, ter globalne spremembe;
 5. Pojavne razlike med različnimi lastniškimi in upravljavskimi strukturami  turističnega podjetja;
 6. Upravljanje podjetij in posameznikov v turizmu;
 7. Organizacijske strukture in poslovne funkcije turističnih podjetij;
 8. Opredelitev posameznih oddelkov  v turističnem podjetju;
 9. Strateške povezave in poslovno povezovanje turističnih organizacij z okoljem in drugimi organizacijami;
 10. Dejavniki in procesi, ki vplivajo na poslovanje organizacije turističnega podjetja;
 11. Usklajevanje poslovne strategije s poslovnim okoljem na področju turizma.

Cilji in kompetence

 1. Razumevanje načrtovanja v turističnem podjetju in sposobnost kompleksne analize;
 2. poznavanje lastniških, upravljavskih in organizacijskih struktur ter poslovnih funkcij  turističnega podjetja;
 3. sposobnost oblikovanja strategije in ponudbe v turističnem podjetju;
 4. poznavanje trendov na trgu turističnih podjetij v svetu;
 5. sposobnost prepoznavanja priložnosti in nevarnosti na turističnem trgu;
 6. sposobnost vodenja, koordiniranja in načrtovanja poslovnega procesa;
 7. sposobnost razumevanja in razvijanja svobodne podjetniške pobude;
 8. uporaba metodoloških orodij, tj. izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik;
 9. sposobnost timskega dela;
 10. razvoj refleksije ob upoštevanju lokalne, nacionalne in globalne ravni;
 11. razvoj znanja, veščin in stališč za vseživljenjsko učenje;
 12. razvoj sposobnosti interdisciplinarnega mišljenja in sodelovanja;
 13. sposobnost učenja na osnovi relevantnih virov z različnih področij teorije in prakse;
 14. spodbujanje vključevanja napredne tehnologije pri učenju in proučevanju družbenih in poslovnih študij.
Izbirni predmeti (študent izbere štiri)
6
Obnašanje strank

Dandanes so marketinški cilji osredinjeni predvsem na ugotavljanje potreb, oblikovanje ustrezne ponudbe, pridobivanje, zadovoljevanje in ohranjanje strank … med nakupnim procesom in njihovim življenjskim ciklom. O strankah moramo vedeti čim več; kdo so, kakšne so njihove vedenjske posebnosti, kako se povečujejo njihovo sodelovanje in nakupi glede na pozitivne izkušnje. Pomembno je poznati načine segmentiranja strank, saj le tako lahko pripravimo ustrezno ponudbo.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali pojem potrošnika in vedenje potrošnikov, nakupne procese, dejavnike odločanja, ki vplivajo na nakupni proces, zaznavanje, učenje in spomin, motivacijo in vrednote, osebnost in življenjski stil, stališča, skupine in kulturo ter različne metodološke pristope, katerimi raziskujemo in napovedujemo nakupne procese.

Vsebina

 1. Uvod v obnašanje strank
 2. Raziskovanje obnašanja strank
 3. Psihološki dejavniki obnašanja strank: motivacija, zaznavanje, učenje in spomin, stališča
 4. Družbeni dejavniki obnašanja strank: referenčne skupine, družina, vloga in položaj posameznika
 5. Kulturni dejavniki obnašanja strank: kultura, družbeni razred
 6. Osebni dejavniki obnašanja strank: starost in stopnja življenjskega cikla družine, življenjski slog, osebnost
 7. Nakupni proces odločanja strank

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli pomen konceptov obnašanja strank;
 • razumeli, da obnašanje strank determinirajo notranji in zunanji dejavniki ;
 • obvladali metode raziskovanja obnašanja strank;
 • razumeli proces sprejemanja nakupnih odločitev;
 • sposobni analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic obnašanja strank na izvedbenem in upravljavskem področju organizacije;
 • avtonomnost pri raziskovanju stališč strank in odločanju o marketinških aktivnostih v organizacijah;
 • uporabili pridobljena znanja pri sprejemanju marketinških odločitev v organizacijah;
 • sposobni reševanja marketinških problemov na področju zaznavanja in zadovoljevanja potreb potrošnikov (strank);
 • sposobni reševanja strokovnih problemov;
 • sposobni izražanja svojih stališč in komuniciranja;
 • razvili iniciativnost, vztrajnost, natančnost, prilagodljivost in iznajdljivost.
6
Menedžment dogodkov

Dogodki so neke vrste komunikacijska modna muha, ki pa ima že zelo »stara krila«. Rituale in prireditve v smislu kruha in iger zasledimo bistveno pred pojavom tiskanih, avdiovizualnih in elektronskih medijev. Dogodek je že od nekdaj najpomembnejši način množičnega komuniciranja, saj mu učinek spektakla in druženja daje veliko moč pri vplivanju na čustva in naravnanost udeležencev. Dogodki so bili vedno povezani z zabavo, močjo in vplivom.

Dogodki so danes že močno prerasli svoje prvotne oblike srečanj ali sejmov. Na vedno bolj konkurenčnih trgih tako tudi v gospodarstvu odkrivamo priljubljenost in moč dogodkov, ki so pridobili pomembno mesto v komuniciranju organizacijskih sporočil. Dogodki s svojim bistvom, srečevanjem ljudi, predstavljajo komunikacijsko orodje.

Pri predmetu bosta vsekakor do izraza prišli vaša kreativnost in inovativnost. Pridobljeno znanje pa boste lahko uporabili tudi pri dogodkih v zasebnem življenju, zagotovo bodo rojstnodnevne zabave mnogo bolj pestre, ali nasprotno, službeni dogodki manj resni.

Vsebina

 1. Uvod v menedžment dogodkov
  • Definicija menedžmenta dogodkov,  okvir predmeta, cilji predmeta
 2. Vrste dogodkov:
  • Po obliki
  • Po ciljni skupini
  • Po interesih/namenih
  • Poslovni protokol
  • Naloge, aktivnosti
  • Poslovna etika in etiketa
 3. Načrtovanje in priprava scenarija dogodka
  • Načrt aktivnosti: študija primernosti; postavljanje ciljev in nalog
  • Organizacijska shema poteka dogodka; sestava pravil; zbiranje podatkov
  • Izbira sodelavcev; sklepanje dogovorov in pogodb; izogibanje težavam in koordinacija; oblikovanje in prestavitev predloga
 4. Načrtovanje in pridobivanje potrebnih sredstev
  • Finančni načrt, analiza stroškov
  • Določanje nagradnega sklada
  • Pridobivanje sredstev, sponzorstev (priprava načrta iskanja sponzorstev, mreženje …)
 5. Koordinacija dogodka
  • Oblikovanje kreativnih elementov; terminsko usklajevanje aktivnosti; razporeditev lokacij in nadzor
  • Spremljanje in analiza prijav in prihodov (domačih in tujih gostov)
  • Zagotavljanje varnosti; protokol; koordinacija govornikov in drugih aktivnost za maksimalni učinek
  • Zagotavljanje hrane in pijače; zagotavljanje potrebnih materialov.
  • Delo z VIP gosti
 6. Odkljuknica
 7. Marketing dogodka
  • Marketinška strategija dogodka
  • Priprava marketinškega načrta; določitev ključnih promocijski sporočil in aktivnosti, pošiljanje vabil; določitev in razporejanje potrebnih sredstev; publiciranje dogodka
  • Merchandising; embalaža in pospeševanje prodaje; oblikovanje strategijo PR
  • Spremljava tržnih raziskav; metode merjenja tržnih aktivnosti
 8. Korporacijski menedžment dogodkov
  • Integrirani korporacijski dogodki; organizacija lokalnih in globalnih dogodkov; tipični dogodki
  • Dogodki kot korporacijski motivatorji; vodenje pomembnih korporacijskih dogodkov; razvoj korporacijskih dogodkov; organizacija nastanitev
  • Pogajana glede stroškov in prihodkov; menedžment stroškov
 9. Odnosi z javnostmi
  • Sponzorji
  • Interno komuniciranje; Imidž
  • Tisk in poročanje; odnosi s strankami
  • Najem in dogovori s fotografi
  • Dostava potrebnih materialov medijem (tisk, radio, TV, internet)
  • Organizacija seminarjev, razstav, interna glasila in obvestila, brošure, posebne izdaje
 10. Vrednotenje uspešnosti ter merjenje učinkovitosti dogodka
 • Tehnike vmesnega in končnega vrednotenja in nadzora, priprava končnega poročila

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje pomena organiziranja poslovnih dogodkov v nacionalnem in mednarodnem prostoru;
 • sposobnost opredelitve osnovnih značilnosti dogodka v smislu razlikovanja družabnih in poslovnih dogodkov ter njihove uporabnosti v tržno-komunikacijskem spletu;
 • obvladovanje poslovnega bontona in protokola posameznega dogodka;
 • kreativno razmišljanje za uspešno in učinkovito implementacijo dogodka v komunikacijskih načrtih za svoje deležnike;
 • razumevanje koncepta poslovnega dogodka, njegovega vpliva na uspešnost upravljanja odnosov z deležniki  in sposobnost njegove implementacije v komunikacijski splet;
 • poznavanje nujnih sestavnih elementov organizacijskega načrta (team, finance, vsebina …) ter sposobnost kritične presoje pri vsebinski in praktični zasnovi ter izvedbi;
 • obvladovanje kompleksnosti organizacije dogodka (pred, med in po dogodku) z namenom doseganja zastavljenih ciljev tega orodja komuniciranja;
 • sposobnost uporabe zlatih pravil komuniciranja ter ovrednotenje njihovega pomena pri pripravi dogodka kot enega od orodij komunikacije organizacije;
 • razumevanje odnosov med poslovnostjo in etiko v organizacijah;
 • sposobnost nenehnega učenja in uvajanja novosti v svoje delo.
6
Kakovostni hotelski menedžment

Zadovoljstvo gostov je ključnega pomena. Že dolgo namreč ni dovolj misel gosta, da je na dopustu ali službenem potovanju, ampak želijo, da se jim med bivanjem posveti več pozornosti. Današnji gostje so vse bolj izobraženi in opazijo vse malenkosti, ki so jih hotelirji pred desetimi leti še lahko skrili. Skratka, gostje postajajo vse bolj zahtevni.

V okviru predmeta se boste lahko seznanili z aktualnimi trendi v hotelirstvu, osnovnimi značilnostmi hotelskega poslovanja in kakovostnimi elementi hotelske ponudbe. Pripravili boste lahko hotelski vodič »od A do Ž«, tako v smislu optimalne organizacije hotelskega poslovanja kot interne komunikacije z gosti. Naučili se boste pripraviti in slediti povratnim informacijam o zadovoljstvu hotelskih gostov v obliki anketnega sistema, »skritega gosta« in spletne ocene.

Vsebine

 1. Aktualni  trendi v hotelirstvu
 2. Osnovne značilnosti   hotelskega poslovanja
 3. Elementi  kakovosti hotelske ponudbe
 4. Objektivni in subjektivni pristop k ocenjevanju  elementov hotelske ponudbe
 5. Kakovost z vidika zadovoljstva hotelskih gostov
 6. Značilnosti različnih sistemov kategorizacije hotelov
 7. Oblikovanje hotelskih proizvodov, kalkuliranje stroškov ter oblikovanje prodajne cene iz vidika kakovosti.

Cilji in kompetence

 1. Razumevanje osnovnih principov managementa kakovosti v hotelu
 2. Spoznavanje in kreativno razmišljanje o trendih v hotelirstvu
 3. Razumevanje kriterijev za ocenjevanje uspešnega poslovanja hotelov iz vidika kakovosti
 4. Analiziranje in primerjanje minimalnih standardov kakovosti značilnosti opreme in nudenja hotelskih storitev v različnih kategorijah hotelov
 5. Poznavanje razlik specifičnosti ponudbe posameznih hotelskih segmentov, netipične hotelske ponudbe in t. i.  parahotelirstva
 6. Usposobljenost za uporabo različnih tehnik in metod za pridobivanje povratnih informacij od gostov v hotelu
 7. Timsko delo pri spoznavanju in razumevanju vsebine  hotelskega vodnika A-Z in ostalih elementov internega komuniciranja z gosti
 8. Razumevanje kakovosti hotelske storitve iz vidika razkoraka med pričakovanji in zaznavo gostov
 9. Poznavanje razlik med objektivnimi in subjektivnimi kriteriji ocenjevanja kakovosti
 10. Organizacijsko vodstvene kompetence uvajanja specifičnosti različnih sistemih kategorizacij in kakovosti v hotelsko poslovanju
 11. Informacijske kompetence ob izvajanju kategorizacije
6
Poslovni jezik – drugi tuji jezik (ang., nem., ita.)

Poznavanje tujih jezikov je vaša konkurenčna prednost, ki vam pri prihodnjem delodajalcu lahko prinese dodatne točke ali pa pomeni prav tisto piko na i, zaradi katere se tehtnica pri izboru prevesi v vašo korist. Delodajalcev ne zanima samo, ali poznate osnove tujega jezika, temveč kako tekoče v tujem jeziku vodite telefonske pogovore s poslovnimi strankami in partnerji iz tujine, kako dobro znate sestaviti uradno e-sporočilo v tujem jeziku, kako kompetentno boste nastopali na srečanjih, sejmih in prepričljivo predstavljali podjetje, njegove storitve in/ali izdelke, kako obvladate poslovni bonton, koliko poznate kulturo in običaje tuje dežele ...

Pri predmetu boste pridobili temeljno znanje tujega jezika za enostavnejše sporazumevanje v različnih poslovnih situacijah (telefoniranje, pisna korespondenca, rezervacije …). Prav tako boste razvijali skrb za kulturo jezika in kulturo sporazumevanja.

Vsebina

 1. Predstavitev sebe in svojih sodelavcev
  • Navezava stika
  • Predstavitev sebe in sodelavcev
  • Neobvezen klepet
 2. Opis funkcij in delovnih nalog
  • Opis svojih odgovornosti, zadolžitev in nalog in poklica
  • Organigram organizacije
 3. Predstavitev organizacije
  • Opis dejavnosti organizacije
  • Predstavitev osebne izkaznice organizacije
 4. Opis izdelka ali storitve
  • Predstavitev izdelka ali storitve
  • Opis izdelka in njegove uporabe
 5. Poslovna korespondenca
  • Osnovne zakonitosti poslovne korespondence  v angleškem jeziku
  • Oblike poslovnega dopisovanja
  • Enostavna poslovno korespondenca v različnih medijih
 6. Osebna korespondenca
  • Prošnja za delo
  • Življenjepis
 7. Telefonski razgovor
  • Posebnosti komunikacije po telefonu
  • Prevzem klica in posredovanje osnovnih informacij
  • Situacije v telefonski komunikaciji

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobni uspešnega in učinkovitega govornega in pisnega poslovnega sporazumevanja na ustrezni ravni ob upoštevanju interkulturnih posebnosti;
 • sposobni sporazumevanja v poslovnih situacijah na ustrezni ravni za izvajanje poslovnih funkcij organizacije;
 • sposobni razumevanja in uporabe temeljnega besednega zaklada na področju poslovnega komuniciranja za izvajanje poslovnih funkcij v mednarodnem poslovanju ter turizmu;
 • sposobni samostojnega vodenja korespondence na ustrezni ravni;
 • poznavali teoretične zakonitosti medkulturne komunikacije ter uporaba medkulturne komunikacije v dani situaciji;
 • sposobni samostojnega in učinkovitega dela s slovarji in strokovno literaturo na ustrezni ravni;
 • sposobni uporabe sodobnih informacijskih virov;
 • sposobni kritične refleksije in timskega dela;
 • razvili pozitiven odnos do dela in odgovornost za delo.
6
Vodenje in ravnanje z ljudmi

V času izvedbe predmeta se boste seznanili s tematiko s področja vodenja in ravnanja z ljudmi. Vsebina predmeta vam bo pomagala pri plemenitenju (nadgradnji) znanj iz menedžmenta s poudarkom na vodenju in ravnanju z ljudmi (sodelavci), pri oblikovanju sodobne organizacije, ki zahteva obvladovanje tudi in predvsem na področju mehkih veščin, to je pri delu z ljudmi (vodenju, motiviranju, reševanju konfliktov). Vsebina tega predmeta vam bo pomagala, da se boste učinkoviteje oblikovali v še uspešnejše vodje.

Z aktivnostmi pri predmetih boste na konkretnih primerih usvojili znanje in se usposobili za uporabo različnih veščin vodenja in ravnanja z ljudmi pri vsakdanjem delu v svojem delovnem okolju.

Vsebina

 1. Upravljanje (menedžment)
  • dejavniki in načela menedžmenta
  • proces menedžmenta (planiranje, organiziranje, vodenje, kontrola)
  • različni menedžmentski pristopi (MBO, TQM, EFQM model odličnosti, japonski pristop …)
 2. Menedžer
  • naloge in vloge menedžerjev
  • ravni menedžmenta
  • delegiranje
 3. Vodenje in vodje (leadership)
  • pomen in sestavine vodenja
  • vpliv, moč in odločanje vodij
  • modeli in stili vodenja (vedenjski, situacijski, kontingenčni, transformacijski …)
  • mentorstvo
  • učeča se organizacija in teamsko delo
 4. Motivacija
  • potrebe in pričakovanja pri delu
  • različni teoretični pristopi (Maslow, Herzberg, Glasser, Vroom …)
 5. Ravnanje z ljudmi
  • menedžment človeških virov
  • oblikovanje delovnega mesta
  • planiranje, zaposlovanje in usposabljanje ljudi
  • ugotavljanje uspešnosti pri delu in karierni plan
  • ravnanje z znanjem
  • komuniciranje
  • standard: Investors in People

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razlikovali specifiko upravljanja in vodenja, s posebnim poudarkom na opredelitvi celovitosti in razsežnosti pojma menedžment kadrovskih virov;
 • razvili spoznanja s področja menedžmenta in vodenja kot nadgradnjo že usvojenih znanj in praktičnih izkušenj, še posebej pa na področju upravljanja s človeškimi viri;
 • povezali podobnosti in razlike med managementom in vodenjem;
 • spoznali pomen učinkovitega vodenja in ravnanja z ljudmi za učinkovito izvajanje poslovnih funkcij;
 • preizkusili nova spoznanja o menedžmentu, vodenju, ravnanju z ljudmi ... s primerjanjem s situacijami v praksi;
 • kritično ocenjevali vrednost pridobljenih informacij in znanj s področja procesa menedžmenta, stilov vodenja in kadrovskih procesov;
 • razčlenjevali, kombinirali, preoblikovali in ustvarjali različne interpretacije podatkov informacij in situacij na področjih menedžmenta, vodenja in ravnanja z ljudmi;
 • znali razložiti naloge in vloge vodij in managerjev;
 • razvili sposobnosti komuniciranja, javnega nastopanja, profesionalnega odnosa do sodelavcev in dela, inovativnosti, samostojnosti in odgovornosti pri lastnem odločanju in delovanju;
 • se usposobili za nenehno prilagajanje in vseživljenjsko učenje;
 • si razvili občutljivost za odnose med ljudmi pri delu.
6
Inovativni in inovacijski menedžment

Inovacije in z njimi inovativno razmišljanje nam pomagajo izoblikovati ključne vzvode za začetek razumevanja dolgoročnega razvoja poslovnih sistemov. Inovativno razmišljanje nima nekega strogega začetka in upajmo, sploh ne konca. S pravilnim znanjem se lahko vsak posameznik, ki je uspešno krmaril med viharji poslovnega sveta ali pa si to želi, nauči in sprejme enega glavnih virov za ustvarjanje dodane vrednosti.

Pri predmetu Inovativni in inovacijski menedžment boste spoznali, kako učinkovito voditi inovativne procese, kako jih spoznati, prepoznati in izoblikovati. Vizija predmeta je, da je lahko v prihodnosti vsak študent mednarodni inovativni ali inovacijski menedžer, čigar znanje ni vezano le na lastno okolje, temveč je sposoben s svojim znanjem prepoznati priložnost ne glede na stopnjo razvoja okolja, v katerem je sam znotraj neke poslovne organizacije in njenega procesa.

Vsebina

 1. Inovativni in inovacijski menedžment
  •    novi pristopi in trendi v menedžmentu
  •    evolucijski poslovni model in vloga inovativnosti v njem
  Ustvarjalnost in inoviranje
  •    razlike med inovativnostjo, inventivnostjo in ustvarjalnostjo
  •    vrste in primeri inovacij
  •    odprto in trajnostno inoviranje
  Inovacijski proces
  •    faze, orodja in metode inovacijskega procesa 
  •    tehnike in metode ustvarjalnega razmišljanja
  •    analiza potreb trga 
  •    segmentacija 
  •    tržna manifestacija (prodajno-marketinške strategije)
  •    načini in tehnike učinkovite predstavitve idej in projektov                      
  Misleča (inovativna) okolja
  •    temeljne značilnosti mislečih okolij, medstrukturni timi in participativni model
  •    metode in orodja za razvoj inovativnih okolij
  •    model 8 +1 poslovnih odnosov
  •    deležniki inovacijskega prostora
  •    inovativna kultura
  Vloga menedžerja
  •    razlike med inovacijskim in inovativnim menedžerjem
  •    celostni osebnostni razvoj
  •    človeški, strukturni in socialni kapital
  •    vloga inovacijskega menedžerja pri upravljanju posameznika in tima

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje vloge inovativnosti in ustvarjalnosti v evolucijskem modelu poslovnih sistemov;
 • poznavanje razlik med inventivnostjo in inovativnostjo ter različnih vrst inovacij;
 • usvojitev ključnih korakov inovacijskega procesa;
 • razumevanje vloge menedžerja v upravljanju mislečega podjetja;
 • poznavanje orodij za razvoj mislečih (inovativnih) okolij;
 • analiziranje poslovnih primerov na osnovi evolucije poslovnih sistemov;
 • načrtovanje izvedbe ideje do tržne manifestacije;
 • organiziranje in vodenje medstrukturnega timskega dela;
 • prepoznavanje lastnih ključnih sposobnosti, kreativnosti in odgovornosti.
Obvezni predmeti
6
Poljubni izbirni predmet 1
12
Zaključna strokovna naloga ali opravljanje dveh izbirnih predmetov

Na podlagi akreditacije visokošolskega študijskega programa in njegovih sprememb, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo in pozneje njegov naslednik NAKVIS, študenti dodiplomskih visokošolskih programov, ki jih izvajamo na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije, namesto obveznosti, povezanih z zaključno strokovno nalogo, ki so ovrednotene z 12 ECTS, lahko opravijo dva izbirna predmeta, ovrednotena s po 6 ECTS, ki ju izberejo med izbirnimi predmeti v visokošolskih strokovnih študijskih programih na DOBA Fakulteti.

Vsebina

 • Izbor obravnavane teme
 • Formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Odločanje o pristopu k problematiki in izboru delovne strategije
 • Priprava dispozicije zaključne strokovne naloge:
 1. Opredelitev obravnavane problematike in teoretičnih izhodišč
 2. Opredelitev pristopa k zastavljeni problematiki raziskovanja
 3. Opredelitev metod in tehnik obravnavanja problematike za doseganje ciljev naloge
 4. Opredelitev členjenosti vsebine
 5. Opredelitev literature in virov
 • Prijava teme in mentorja zaključne strokovne naloge
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Študij literature in virov
 • Izdelava zaključne strokovne naloge
 • Priprava predstavitve zaključne strokovne naloge in zagovor

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja konkretnih problemov v poslovnem okolju na področju programa;
 • sposobnost reševanja konkretne problematike s pomočjo usvojenega teoretičnega znanja;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov;
 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe raziskovalnih metod;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • sposobnost partnerskega dela;
 • sposobnost povezovanja  različnih  znanj  ter  pomena  uporabe  strokovne literature;
 • sposobnost samostojnega učenja;
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije.
12
Praktično izobraževanje v delovnem okolju

Zaposlovalci si danes želijo sodelavce, ki so pripravljeni na takojšnje učinkovito delo. Praktično izobraževanje v delovnem okolju je tako odlična priložnost za vse, ki tovrstnih izkušenj nimate, da si jih pridobite in spoznate, kako posamezno delovno okolje diha in živi v praksi. Z opravljanjem aktivnosti, ki izhajajo iz študijskega programa, boste v konkretnem podjetju oz. delovni organizaciji sodelovali z notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja, spoznavali raznolikost delovnih mest in nalog ter hkrati razvijali kompetence, ki vam bodo omogočale napredek na strokovni in osebnostni ravni.

Vsebina

Študenti v okviru strokovne prakse v obsegu 320 ur opravljajo delo v neposrednem delovnem okolju, in sicer skladno z vsebino študijskega programa Poslovanje in upravljanje v turizmu.

Študenti si:

 • Izberejo podjetje oz. delovno organizacijo
 • Izberejo mentorja v delovni organizaciji
 • Pripravijo načrt strokovne prakse
 • Opravljajo prakso
 • Napišejo poročilo o opravljeni praksi

Študenti se na tak način seznanijo s poslovnimi, delovnimi in informacijskimi procesi in vsebinami v konkretnem podjetju oz. delovni organizaciji, pridejo v kontakt z notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja, spoznavajo raznolikost delovnih mest in nalog. Obenem razvijajo odgovornost do dela in reflektirajo o lastnem napredku – strokovnem in osebnostnem.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje organiziranosti in delovanja podjetij oz. organizacij;
 • sposobnost samostojnega opravljanja strokovnega dela;
 • sposobnost povezovanja usvojenih teoretičnih znanj s predmetnih področij Poslovanje in upravljanje v turizmu z neposrednimi izzivi v delovnem okolju;
 • sposobnost zaznavanja potencialne problematike v delovnem okolju in iskanje rešitev;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in pripravljenost na sodelovalno delo;
 • prevzemanje odgovornosti za lastno delo;
 • sposobnost timskega dela;
 • sposobnost kritične /samo/refleksije;
 • razvoj prilagodljivosti, iniciativnosti in odgovornosti ter pozitivnega odnosa do dela.
6
Poljubni izbirni predmet 2
Izbirni predmeti (študent izbere štiri predmete)
6
Medkulturni menedžment

Kaj je različnost? Kaj je medkulturnost? Kako, če sploh, medkulturnost vpliva na poslovni svet in delovanje v njem? Vse to so vprašanja, ki si jih danes, ko je svet postal globalna vas, moramo zastaviti in nanje tudi znati odgovoriti. Odsotnost ali pomanjkanje medkulturnih kompetenc pri sodobnih menedžerjih ni le družbeno nesprejemljivo, ampak lahko vodi v velike izgube in dolgoročno škodo v mednarodnem poslovanju, zato je pomembno razumevanje multikulturnosti v poslovnem kontekstu. Večkulturna zavest, občutljivost (dojemljivost), spoštovanje zgodovine, vrednot, izkušenj, vedenjskih vzorcev, interakcij, ki vplivajo na razumevanje družbenih skupin, ki se razlikujejo po rasi, etnični pripadnosti, veri, družbenoekonomskem položaju in psihofizičnih lastnostih; kulturni stereotipi, regionalne posplošitve in individualne lastnosti menedžerjev znotraj posameznih poslovnih kultur; uspešno komuniciranje v medkulturnem poslovnem kontekstu; vloga večkulturnega menedžerja v podjetju je le nekaj tem, ki se jih boste poglobljeno dotaknili prav pri predmetu.

Vsebina

 1. Opredelitve glavnih kategorij medkulturnega menedžmenta
  • Multikulturna zavest  - razumevanje, občutljivost (dojemljivost), spoštovanje zgodovine, vrednot, izkušenj, vedenjskih vzorcev, interakcij, ki vplivajo na razumevanje družbenih skupin, ki se razlikujejo po rasi, etnični pripadnosti, veri, družbeno-ekonomskem položaju in psiho-fizičnih lastnostih.
  • Odsotnost ali pomanjkanje medkulturnih kompetenc pri sodobnih menedžerjih ni le družbeno nesprejemljivo, ampak lahko vodi v velike izgube in dolgoročno škodo v mednarodnem poslovanju. 
  • Razlika med kulturo multinacionalni družb (kot posebne podjetniške kulture)  in regionalno/nacionalno kulturo.
  • Kulturni stereotipi, regionalne posplošitve in individualne lastnosti menedžerjev znotraj posameznih poslovnih kultur.
 2. Glavne značilnosti pomembnejših poslovnih kultur v svetu:
  • Skandinavske države, Nemčija, Avstrija, Švica.
  • Velika Britanija, ZDA, Kanada, Avstralija.
  • Francija, Italija, Španija, Portugalska, Grčija, Turčija.
  • Srednja in JV Evropa.
  • Arabske države, Izrael, Bližnji in Srednji Vzhod (Magreb, Mašrek).
  • Japonska, Kitajska, Indija, JV Azija.
  • Rusija, Ukrajina, srednja Azija.
  • Srednja in južna Amerika.
  • Subsaharska Afrika.
 3. Uspešno komuniciranje v medkulturnem poslovnem kontekstu
  • Vzpostavljanje prvih stikov.
  • Trgovsko sodelovanje.
  • Intenzivnejše, dolgoročno sodelovanje: prevzemi in skupne naložbe, skupno RR delo, idr.
 4. Medkulturni menedžment
  • Strokovna priprava vodilnih menedžerjev.
  • Optimalna kadrovska politika.
  • Izobraževanje in strokovno usposobljenih vodilnih menedžerjev in ostalega osebja za delovanje v multikulturnih delovnih okoljih.
  • Vloga multikulturnega menedžerja v podjetju.
  • Medkulturni menedžment v razreševanju kriznih situacij

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali pojem kulture v kontekstu mednarodnega poslovanja;
 • se seznanili z glavnimi značilnostmi arhetipov poslovnih kultur v sodobnem svetu;
 • se seznanil z elementi multikulturnega menedžmenta in pridobi kompetence potrebne v različnih poslovnih kontekstih: upravljanje in produktivno delovanje v večnacionalnih delovnih teamih; medkulturni vidiki v prevzemih in združevanju podjetij ter pri naložbah v podjetjih, ki delujejo v drugih kulturah; mednarodno poslovanje (izvozno-uvozni posli, industrijska kooperacija, agentsko-zastopniški posli, skupno raziskovalno-razvojno delo, drugo);
 • obvladali medkulturne vidike pri vzpostavljanju novih poslovnih stikov;
 • obvladali medkulturne vidike pri poslovnih pogajanjih;
 • dobili vpogled v informacijske vire o glavnih poslovnih kulturah v svetu;
 • razumeli multikulture in specifike poslovanja v medkulturnem kontekstu;
 • sposobnosti vzpostavljanja poslovnih stikov s predstavniki glavnih poslovnih kultur v sodobnem svetu;
 • sposobnosti sodelovati v multikulturnem delovnem teamu v lastnem podjetju ali na ravni mednarodnega poslovanja;
 • razvijati pozitivnega odnosa do dela in odgovornost.
6
Upravljanje potovalne dejavnosti

Pri uspešnem upravljanju potovalnih poslovnih procesov je treba skrbeti za kakovost turističnih podjetij ter proizvodov in storitev kakor tudi turističnih resursov. Vsekakor je ključno poznavanje turističnega povpraševanja z različnih tržišč, da nato organizacija lahko pripravi ustrezno turistično ponudbo.

Pri predmetu boste med drugim spoznali, kako uspešno kreirati nove turistične proizvode, ki ustrezajo sodobnim turističnim trendom v svetu, in to za različne vrste turizma, ter se seznanili s splošnimi pojmi in ustanovitvijo turistične agencije. Prav tako boste spoznali storitvene dejavnosti in njihove vloge v upravljanju, kot so nastanitvena in prehrambna ponudba, transportne storitve in proizvodi ter vse druge turistične storitve.

Vsebina

 • Upravljanje potovalnih poslovnih procesov: turistični resursi, turistična podjetja in turistični proizvodi.
 • Splošni pojmi in ustanovitev turistične agencije.
 • Analiza turističnega povpraševanja in segmentacija trgov.
 • Konkurenčnost in njene razsežnosti.
 • Turistična ponudba.
 • Programiranje turističnih storitev in proizvodov.
 • Plasman turističnih storitev in proizvodov.
 • Storitvene dejavnosti in njihove vloge v upravljanju - nastanitvena in prehrambena ponudba; transportne storitve in proizvodi.
 • Ostale turistične storitve.
 • Glavni turistični proizvodi in storitve v Sloveniji.

Cilji in kompetence

 • pridobitev interdisciplinarnih teoretičnih in praktičnih znanj s področij potovalnih dejavnosti;
 • programiranje in usklajevanje turističnih storitev pri kreiranju novih turističnih proizvodov;
 • spoznavanje pomembnosti timskega dela pri kreiranju kompleksnih turističnih proizvodov;
 • razvijanje kompetentnih komunikacijskih sposobnosti z različnimi poslovnimi partnerji;
 • obvladovanje strokovne terminologije s področja poslovanja turističnih podjetij ali organizacije na področju turizma;
 • odgovorno razvija in razume vlogo in pomen poslovnih funkcij;
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja razvoja mednarodnih turističnih trendov;
 • sposobnost analize dobrih svetovnih primerov iz prakse in možnost njihovega apliciranja v domačem okolju;
 • inovativnost pri kreiranju novih turističnih proizvodov;
 • razume in vrednoti poslovanje sodobnih turističnih podjetij in organizacij.
6
Trajnostni turizem in lokalno okolje

Trajnostni turizem vedno bolj pridobiva pomen, saj ne zadovoljuje samo potreb turistov, temveč upošteva kulturno integriteto države gostiteljice, zadovoljuje gospodarske, družbene in kulturne potrebe in varuje okolje. Vedno več potrošnikov povprašuje po t. i. zelenih programih turističnih ponudnikov, zato vlade oblikujejo nove politike s tega področja in spodbujajo prakse trajnostnega turizma, s tem pa razvoj celotnega gospodarstva.

Pri predmetu boste spoznali pomen trajnostnega razvoja v turizmu v globalnem in lokalnem okolju, znali analizirati stanje ter pripraviti strateški in akcijski načrt trajnostnega razvoja destinacije, lokalnega okolja ali turističnega produkta.

Vsebina

 1. Izhodišča, definicija, teoretične osnove, etični temelji in načela trajnostnega razvoja v turizmu
 2. Vizija in cilji TR v turizmu v globalnem in lokalnem okolju
 3. Trajnostni razvoj in lokalno okolje
 4. Trajnostni razvoj turističnega podjetja ali organizacije
 5. Načrtovanje TR v turizmu v lokalnem okolju
 6. Trajnostni razvoj turistične destinacije
 7. Ukrepi za uresničevanje TR v turizmu globalnem, državnem, lokalnem nivoju in turističnih podjetjih ali organizacijah.
 8. Trajnostni razvoj turizma v pogojih zdravstvene, ekonomske in družbene krize.

Cilji in kompetence

 1. Sposobnost razumevanja koncepta, celostnega trajnostnega razvoja turizma v ekološkem, družbenem tehničnem in ekonomsko- poslovnem okolju, na lokalni, nacionalni in globalni ravni.
 2. Sposobnost razumevanja in uresničevanja vizije in ciljev, celostnega trajnostnega razvoja turizma na lokalni ravni.
 3. Sposobnost analiziranja razvoja turizma na lokalni ravni.
 4. Sposobnost razumevanja pomena in vloge trajnostnega razvoja turističnega podjetja ali organizacije s poudarkom na razumevanju vloge in pomena poslovnih funkcij.
 5. Sposobnost uporabe strokovnih znanj s področja načrtovanja trajnostnega razvoja v lokalnem okolju.
 6. Sposobnost uporabe strokovnih znanj s področja načrtovanja in upravljanja trajnostnega razvoja v turistični destinaciji.
 7. Sposobnost analize, sinteze ter načrtovanja in udejanjanja rešitev – ukrepov, na področju turizma v podjetju, lokalnem nivoju in turistični destinaciji ter usposobljenost za poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje na področju razvoja ter osebno rast.
 8. Sposobnost analiziranja, načrtovanja in delovanja v kriznih razmerah.
6
Strategije družbenih medijev in marketing

Če je še pred nekaj leti veljalo, da so družbeni mediji servis postranskega pomena, si dandanes ne moremo predstavljati svetovnega spleta brez družbenih medijev. Za veliko uporabnikov spleta so Facebook, Twitter, YouTube in podobni mediji že kar sinonim za internet, saj z njimi preživijo veliko večino svojega spletnega časa. To je še bolj izrazito pri uporabnikih pametnih telefonov, kjer je poplava takšnih in drugačnih servisov še večja: omrežja, kot so Instagram, Whatsapp in Snapchat, »živijo« samo na mobilnih napravah.

Tako pomembnemu delu svetovnega spleta se seveda tržniki ne morejo izogniti. V veliki večini primerov gre pri družbenih medijih za brezplačne servise – se pravi, da lastniki teh omrežij priložnost za zaslužek iščejo drugje, največkrat v obliki oglaševanja. Uporabniki smo namreč administratorjem omrežij zaupali neskončno informacij, zbirko pa vsak dan pridno dopolnjujemo s podatki o svojih interesih, navadah, osebnih povezavah in načinu uporabe svetovnega spleta.

Zato družbeni mediji tržnikom ponujajo orodje brez primere v zgodovini naše stroke: možnost skoraj individualnega naslavljanja potencialnih strank in kupcev na podlagi njihovih interesov. Obljubljajo nam ugodnejše oglaševanje, bolj relevantne ciljne skupine in posledično bolj smotrno porabo trženjskih proračunov. Po drugi strani odnos med oglaševalcem in kupcem nadgrajujejo z možnostjo grajenja skupnosti strank, simpatizerjev in podpornikov blagovnih znamk in podjetij, ki komuniciranju s ciljnimi javnostmi doda povsem novo dimenzijo.

Pri predmetu Strategije družbenih medijev in marketing si boste ogledali, kako so se družbeni mediji razvijali do današnjega stanja, kakšne možnosti nam ponujajo in kako jih vplesti v celovit komunikacijski ekosistem.

Vsebina

 • Trženjska komunikacija v sodobni družbi
 • Zgodovina, razvoj in značilnosti družbenih medijev
 • Glavni akterji na področju družbenih medijev in njihov vpliv na družbo
 • Ključne razlike med tradicionalnim marketingom in marketingom, podprtim z družbenimi mediji
 • Družbeno medijski zemljevid in njegov pomen za organizacijo
 • Koncepti trženja preko družbenih medijev
 • Praktična uporaba družbenih medijev v trženjske namene
 • Vključevanje družbenih medijev v sodobni marketinški splet
 • Analitika in merjenje učinkovitosti trženja preko družbenih medijev
 • Priprava strategije nastopa na družbenih medijih

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje temeljnih pojmov trženjske komunikacije v sodobni družbi;
 • razumevanje in presojanje principov menedžmenta družbenih medijev kot dela komunikacijske strategije organizacije;
 • razumevanje razvoja, značilnosti in vpliva družbenih medijev ter glavnih akterjev na področju družbenih medijev na družbo;
 • upoštevanje ključnih razlik med tradicionalnim marketingom in marketingom, podprtim z družbenimi mediji pri delu;
 • sposobnost implementacije različnih marketinških strategij in pristopov;
 • sposobnost oblikovanja strategije nastopa na družbenih medijih;
 • sposobnost samostojnega oblikovanja družbeno medijskega zemljevida organizacije in sodobnega marketinškega spleta;
 • znanje za ustrezno uporabo strategij nastopov na družbenih medijih;
 • sprejemanje odgovornosti za učinkovito uporabe konceptov trženja preko družbenih medijev z upoštevanjem analitike in merjenja učinkovitosti trženja;
 • sposobnost timskega dela;
 • razumevanje in kritično presojanje etičnih vidikov uporabe družbenih medijev.
6
Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost

Družbena odgovornost podjetij je delovanje podjetja v korist podjetja samega in vseh njegovih deležnikov. Z družbeno odgovornim ravnanjem si podjetja oz. organizacije gradijo ugled. Vprašanje ugleda pa je močno povezano tudi s pravilnim komuniciranjem družbeno odgovornih ravnanj. Če pogledamo razvoj v zadnjem letu, lahko trdimo, da družbena odgovornost zavzema vedno več prostora tudi v medijih in korporacijah. Kaj to je in kako je povezano z odnosi z javnostmi, boste spoznali pri vsebinah tega predmeta, obenem pa se boste seznanili z najboljšimi družbeno odgovornimi projekti v Sloveniji in v tujini.

Vsebina

 1. Družba, kultura in komuniciranje
 • posamezniki, skupine in poslovna kultura
 • medkulturna komunikacija
 • človekove pravice
 1. Kodeksi poklicne etike
 • kodeksi poklicne etike v odnosih z javnostmi
 1. Družbena odgovornost
 • definicija pojma
 • kategorije družbene odgovornosti
 • vloga praktikov s področja odnosov z javnostmi pri družbeni odgovornosti
 1. Temelji odnosov z javnostmi
 • deležniki organizacije
 • umestitev v organizacijski strukturi
 • odkrivanje problemov in priložnosti v odnosih z javnostmi
 1. Etični vidiki odnosov z javnostmi
 • etika medijskih komunikacij
 1. Pomen odnosov z javnostmi
 • družbeni pomen odnosov z javnostmi
 • aktualno stanje v Sloveniji in EU
 1. Načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje odnosov z javnostmi
 • odnosi z notranjimi javnostmi
 • odnosi s finančnimi javnostmi
 • vladni in javni odnosi
 • odnosi z lokalno skupnostjo
 • odnosi z mediji
 • mednarodni odnosi
 1. Proces ravnanja odnosov z javnostmi
 • analiziranje in raziskovanje organizacijskega okolja/definiranje problema
 • načrtovanje komunikacijskih programov
 • delovanje in komuniciranje
 • merjenje uspešnosti komunikacijskih programov, spremljanje in nadzorovanje rezultatov
 • načrtovanje in izvedba kampanj
 1. Pravni vidiki odnosov z javnostmi
 2. Orodja in tehnike odnosov z javnostmi

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali in razumeli dinamično razmerje organizacije z njenim notranjim in zunanjim okoljem;
 • poznali in razumeli družbene procese;
 • razumeli odnose z javnostmi in njihovo povezanost z vzpostavljanjem vzajemnih in koristnih odnosov;
 • se zavedali povezanosti aktivnosti odnosov z javnostmi in družbeno odgovornostjo;
 • poznali in obvladali etiko odnosov z javnostmi kot eno temeljnih vodil pri izvajanju aktivnosti podjetja;
 • usposobljeni za analiziranje poslovnega okolja in prepoznavali ter kritično opozarjali na priložnosti, pasti, težave in izzive podjetja z vidika odnosov z javnostmi z namenom vključevanja v druge poslovne procese organizacije;
 • usposobljeni za sodelovanje pri strateškem načrtovanju projektov s področja odnosov z javnostmi;
 • razlikovali in definirali namen odnosov z javnostmi v primerjavi s tržnim komuniciranjem/korporativnim komuniciranjem;
 • poznali in implementirali orodja, tehnike in namen odnosov z javnostmi za doseganje poslovnih ciljev organizacije;
 • razvili kolegialnost do sodelavcev in lojalnost do organizacije;
 • razvili kooperativnost in timsko delo;
 • razvili kritično presojo.
6
Upravljanje trendov v turizmu

Kreativno razmišljanje o novostih v turistični ponudbi in povpraševanju je ključno za uspeh posamezne turistične organizacije. Ključni trendi v turizmu trenutno obsegajo zdrav način življenja (velnes, spa in anti-ageing turizem, termalizem), povezavo z naravo (glamping, ekoturizem, podeželski turizem) in turizem višjega segmenta kakovosti. Splet in družbena omrežja pa prav tako na področju turizma postajajo ključni komunikacijski kanali.

Pri predmetu se boste seznanili z vsemi novimi trendi turizma, hkrati pa razvili razumevanje za nove oblike ponudbe, namenjene razvoju turizma. Poznavanje medkulturnih razlik pri razumevanju novih trendov in segmentov v turizmu ter specifičnih potreb turističnega segmenta je znanje, ki ga boste usvojili.

Vsebina

Aktualni trendi na področju turistične ponudbe in povpraševanja

Turizem v povezavi z zdravim načinom življenja:

 • wellness turizem
 • spa turizem
 • termalizem
 • anti-ageing turizem

Turizem v povezavi z naravo:

 • glamping
 • eko turizem
 • podeželjski turizem

Turizem višjega segmenta kakovosti

Splet in socialna omrežja v povezavi s  turizmom skupne oz. deljene rabe 

Cilji in kompetence

 • Spoznavanje in kreativno razmišljanje o novosti na področju turistične ponudbe in v povpraševanju.
 • Razumevanje pomena novih oblik turistične ponudbe za razvoj turizma.
 • Poznavanje medkulturnih razlik v razumevanju wellness turizma, spa turizma in termalnega turizma.
 • Poznavanje specifičnih potreb turističnega segmenta seniorjev iz vidika anti-aginga.
 • Razvoj afinitete do turizma, ki se navezuje na zdrav način življenja in sprejemanje wellnessa kot lastne filozofije zdravega načina življenja.
 • Spodbujanje interesa za samostojno spoznavanje tradicionalnih znanj s področja zdravja iz daljnega vzhoda.
 • Sposobnost raziskovanja specifičnosti glampinga, eko turizma in podeželskega turizma.
 • Razumevanje vloge t. i. ogljičnega odtisa v posameznih segmentih turizma.
 • Poznavanje pomena razvoja elementov turizma višjega segmenta kakovosti za posamezno zvrst turizma.
 • Ugotavljanje značilnosti in vpliva razvoja ponudbe turizma skupne oz. deljene rabe.
 • Sposobnost timskega dela in medsebojna pomoč pri razreševanju študijskih problemov.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli