Poslovanje

Dodiplomski visokošolski programi

Poslovanje

Si želite z novim znanjem in diplomo zagotoviti boljšo prihodnost? Napredovati? Ste podjetni in imate vizijo, ki jo želite uresničiti? Vas zanimata sodobno poslovanje in pomen inovativnega okolja? Potem je program Poslovanje prava izbira, saj boste dobili vsa tista znanja in kompetence, ki jih iščete in potrebujete za svoje poslovne priložnosti in zagotavljanje boljše prihodnosti.

Področja v programu, kjer boste dobili največ

Podjetnost

Med študijem boste spremenili lastno miselnost in razvili podjetniški duh, ki pomaga raziskovati, prepoznati priložnosti, razmišljati ustvarjalno, kritično in drugače.

Inovativnost

Z novim znanjem boste sposobni prepoznati nove priložnosti. Pri svojem delu boste nenehno iskali rešitve. Delovne procese boste učinkoviteje načrtovali z znanji s področja informacijske tehnologije.

Menedžment in vodenje

Usposobili se boste za vodenje in ravnanje z ljudmi, za delo in komunikacijo v timih.
Pridobili boste kompetence na področju poslovanja, organiziranja in menedžmenta, marketinga in prava.

Osebni razvoj in komuniciranje

Pri svojem delu boste postali bolj samostojni, odgovorni, inovativni in pripravljeni na uspešno timsko delo. Učinkoviteje boste reševali konflikte in se spoprijemali s stresom.
Ime *
Priimek *
Email *
Telefon

Profil študentov

0%

zaposlenih v gospodarstvu

0-0

povprečna starost študentov

0%

diploma omogoči napredovanje

0%

je v preteklosti obiskovalo drugo fakulteto

Damir Jurenec,

diplomiran ekonomist
Svežina in inovativnost študijskega procesa, ter strokovnost in prijaznost vseh zaposlenih, so dejstva in odlične reference te sodobne izobraževalne ustanove.

Damir Jurenec,

diplomiran ekonomist
Svežina in inovativnost študijskega procesa, ter strokovnost in prijaznost vseh zaposlenih, so dejstva in odlične reference te sodobne izobraževalne ustanove.

Izberite pravi način študija

Predmetnik

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Obvezni predmeti
6
Marketing

Kaj vse spada v marketing? Zagotovo TV-oglasi, jumbo plakati, vsiljevanje izdelkov, ki jih ne potrebujemo, prodajanje izdelkov, ki škodijo naravi, ljudem, rastlinam, živalim … Vendar spadajo v marketing tudi širjenje idej o zaščiti okolja, uvajanje novega zdravila, razmere bivanja v stanovanjih in hišah …

Kar običajno vidimo, so le zunanje pojavne oblike marketinga, to pa so oglasi, embalaža, prodajne cene, izložbe, oblikovnost izdelkov, logotipi znamk izdelkov. Ne vidimo pa raziskovalnega dela pri proučevanju nezadovoljenih ali slabo zadovoljenih potreb in hotenj kupcev ter uporabnikov, dela v laboratorijih in razvojnih oddelkih, kjer strokovnjaki iščejo rešitve problemov mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških strokovnjakov, ki vse navedene in druge učinke ter aktivnosti marketinga povezujejo v usklajeno celoto, tako da so ustrezni izdelki pravočasno, v ustreznem stanju, v ustreznih količinah na razpolago na ustreznih prodajnih mestih.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali razvoj in opredelitev trženja, temeljne tržne koncepte, tržno okolje, proces segmentiranja in pozicioniranja na trgu porabnikov, trženjski splet ter značilnosti posameznih elementov trženjskega spleta izdelka in osnovne koncepte blagovne znamke.

7
Pravna in gospodarska ureditev

Predmet je sestavljen tako, da se najprej seznanite z nekaterimi osnovnimi pravnimi pojmi, kot so država, suverenost, pravni red, pravno razmerje, in z majhnim delom stvarnega prava, ki obsega v bistvu samo stvarne pravice. Nato spoznate osnove obveznostnega ali obligacijskega prava, še posebno se boste ukvarjali s prodajno pogodbo, ter osnove statusnega prava in vrste gospodarskih subjektov, ki jih pozna naš in tudi evropski pravni red.

6
Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog - prvi tuji jezik I (ang., nem., ita. ali rus.)

Pred nekaj leti je bilo znanje angleškega ali kakega drugega svetovnega jezika zaželeno, danes pa je za vstop na trg dela nujno. Delodajalci ne gledajo več le na strokovno izobrazbo, vedno pomembnejše je, da kandidati za zaposlitev obvladajo tuje jezike, zlasti na svojem delovnem področju.

Znanje tujega jezika omogoča poslovno komunikacijo po vsem svetu, s poznavanjem drugih tujih jezikov pa lahko prebijete led pri novih poslovnih partnerjih ali si zagotovite dobre temelje za uspešna pogajanja. Znanje tujih jezikov pomeni vašo strokovno kompetenco ne glede na to, ali vodite mednarodni tim ali pa delate kot referent v pisarni – omogoča hitrejše reševanje problemov, morebitnih konfliktov in izzivov, pomeni vaše medkulturne kompetence, saj se poleg jezika učite tudi kulture, običajev, zgodovine.

Pri predmetu se boste seznanili z različnimi poslovnimi kulturami, razvijali prilagodljivost in iznajdljivost v komuniciranju s tujimi poslovnimi partnerji ter čut za medkulturno raznolikost.

5
Poslovno komuniciranje

Komuniciranje je sestavni del našega vsakodnevnega življenja in pogosto mislimo, da je to že samo po sebi dovolj in smo v komunikaciji z drugimi uspešni. To seveda ne drži. Še posebno v poslovnem okolju se pomembnosti komuniciranja kot veščine, ki se je je treba naučiti in jo nato nenehno dopolnjevati, vse premalo zavedamo. Sposobnost poslovnega komuniciranja nam lahko pomaga pri sklepanju poslov ali pa nas pri tem krepko ovira. V današnjem času imajo prednost tisti, ki zmorejo v kratkem času sogovorniku prenesti ravno pravšnjo količino potrebnih informacij, ki jih je sogovornik sposoben jasno razumeti. Pri predmetu Poslovno komuniciranje boste razvijali spretnosti jasnega, ciljnega in učinkovitega poslovnega komuniciranja ter dobili veliko usmeritev, ki vam bodo pomagale to veščino tudi po zaključku predmeta izpopolnjevati naprej.

5
Jezik stroke in evropska dimenzija - prvi tuji jezik II (ang., nem., ita. ali rus.)

Pred nekaj leti je bilo znanje angleškega ali kakega drugega svetovnega jezika zaželeno, danes pa je za vstop na trg dela nujno. Delodajalci ne gledajo več le na strokovno izobrazbo, vedno pomembnejše je, da kandidati za zaposlitev obvladajo tuje jezike, zlasti na svojem delovnem področju.

Znanje tujega jezika omogoča poslovno komunikacijo po vsem svetu, s poznavanjem drugih tujih jezikov pa lahko prebijete led pri novih poslovnih partnerjih ali si zagotovite dobre temelje za uspešna pogajanja. Znanje tujih jezikov pomeni vašo strokovno kompetenco ne glede na to, ali vodite mednarodni tim ali pa delate kot referent v pisarni – omogoča hitrejše reševanje problemov, morebitnih konfliktov in izzivov, pomeni vaše medkulturne kompetence, saj se poleg jezika učite tudi kulture, običajev, zgodovine.

Cilj predmeta je, da boste uspešno in učinkovito obvladali govorno sporazumevanje v splošnem pogovornem in poslovnem jeziku ob upoštevanju evropske dimenzije komunikacije. Znali boste uspešno in učinkovito argumentirati kavzalnost v družbenoekonomskem in političnem dogajanju doma in v EU ter poiskati podatke o podjetjih s svojega strokovnega področja in pripraviti poročilo.

6
Organiziranje in menedžment

Znanja organiziranja in menedžmenta so ključna za vse uspešne vodje in organizatorje. Namen predmeta je oblikovati spoznanje, da so organizacija, organiziranje in menedžment dejavniki, ki se med seboj prepletajo tako v institucionalnem kot v procesnem smislu. Predmet vam bo pomagal pri plemenitenju (nadgradnji) vlog pri oblikovanju sodobne organizacije, moderne organizacijske kulture in klime, nadalje pri sodobnem menedžmentu, ki zna uporabljati ustrezne metode planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja, pri oblikovanju organizacijskih strategij ter prepoznavanju in reševanju konfliktnih situacij v organizacijah.

6
Ekonomika

Ekonomika je del našega življenja. Čeprav se nam mestoma zdi nekoliko abstraktna, smo vsi nenehno vpeti vanjo. Vsi imamo želje in potrebe na eni strani, na drugi strani pa so viri, s katerimi lahko zadovoljimo svoje potrebe, omejeni. Zato smo prisiljeni izbirati in se odločamo za tiste dobrine, ki nam pomenijo največ in jih najbolj potrebujemo. V življenju nenehno sprejemamo ekonomske odločitve: kaj bomo kupili v trgovini, v kateri trgovini bomo nakupovali, kateri avtomobil bomo kupili in kako ga bomo plačali … Ekonomske odločitve sprejemamo tudi, ko se odločamo za poklic, študij, kariero itd. Še bolj pa v ospredje ekonomske zakonitosti vstopijo, ko se odločamo za samostojno podjetniško pot in je naš uspeh odvisen od naših sposobnosti poslovanja na trgu.

Pri predmetu boste spoznali glavne zakonitosti ekonomike, pomen in osnovne značilnosti podjetja, značilnosti proizvodne funkcije ter funkcije povpraševanja, ponudbe in stroškov. Spoznali boste tudi različne modele oblikovanja prodajnih cen in različne kazalnike za presojanje uspešnosti poslovanja podjetij.

6
Računovodstvo

Predmet omogoča vpogled v računovodstvo in daje osnovno računovodsko znanje vsem, ki doslej s tem področjem niste imeli (večjega) stika. Osnovno poznavanje računovodstva pa je pomembno za vsakega zaposlenega.

Pri predmetu boste spoznali pomen in vlogo računovodstva za menedžment in katere so tiste računovodske informacije, ki so pomembne za poslovno odločanje. Prav tako boste ob zaključku predmeta znali brati računovodske izkaze, izdelati poslovna in letna poročila ter razumeli boniteto poslovanja podjetja, kjer ste zaposleni, in boniteto poslovnih partnerjev.

6
Poslovni tuji jezik – drugi tuji jezik (angl., nem., it., ru.)

Poznavanje tujih jezikov je vaša konkurenčna prednost, ki vam lahko pri prihodnjem delodajalcu prinese dodatne točke ali pa pomeni prav tisto piko na i, zaradi katere se tehtnica pri izboru prevesi v vašo korist. Delodajalcev ne zanima samo, ali poznate osnove tujega jezika, temveč kako tekoče v tujem jeziku vodite telefonske pogovore s poslovnimi strankami in partnerji iz tujine, kako dobro znate sestaviti uradno e-sporočilo v tujem jeziku, kako kompetentno boste nastopali na srečanjih, sejmih in prepričljivo predstavljali podjetje, njegove storitve in/ali izdelke, kako obvladate poslovni bonton, koliko poznate kulturo in običaje tuje dežele ...

Pri predmetu boste pridobili temeljno znanje tujega jezika za enostavnejše sporazumevanje v različnih poslovnih situacijah (telefoniranje, pisna korespondenca, rezervacije …). Prav tako boste razvijali skrb za kulturo jezika in kulturo sporazumevanja.

5
Osnove informatike

Uporaba računalnikov nam več ne uide ... Uporabljamo jih doma, v službi, pri študiju, pri tem uporabljamo različna računalniška orodja. Nekatera obvladamo bolj, druga manj. Pri predmetu Osnove informatike boste spoznavali informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, pomen informatike v poslovnih procesih pa tudi kako pomembna je netetika v komuniciranju ob pomoči informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike je razdeljen na dva večja dela: na bolj teoretični del in praktične vaje. Pri teoretičnem delu predmeta se boste srečali s koncepti računalništva in informatike, z različnimi strokovnimi pojmi s tega področja, z zgodovinskim razvojem in trenutnimi trendi. Pri praktičnih vajah boste utrjevali svoje znanje uporabe pisarniških računalniških programov: urejevalnika besedil, elektronskih preglednic, orodja za izdelavo predstavitev ipd.

1
Seminar - 10-prstna uporaba tipkovnice

Seminar je namenjen usvajanju pomembne spretnosti v digitalnem svetu: 10-prstni slepi uporabi računalniške tipkovnice. Študenti usvojijo črkovni in številčni del računalniške tipkovnice, pravilno uporabo ločil in drugih pravil. V zelo kratkem času študenti pridobijo praktično znanje, ki jim je v veliko pomoč pri študiju in zagotovo tudi v delovnih okoljih.

1
Seminar - Strokovno pisanje in učinkovit študij

Za učinkovit študij potrebujemo vrsto spretnosti. Seminar Strokovno pisanje in učinkovit študij je usmerjen v tehnike in spretnosti, ki študentom med študijem omogočajo večjo učinkovitost. Razvili boste spretnosti tehnike učinkovitega branja, zapisovanja, tehnike učenja glede na spoznavne stile, tehnike online učenja. Poseben poudarek je namenjen strokovnemu pisanju, ki ga je med študijem veliko. Le-to se namreč razlikuje od vsakodnevnega pisanja v vsebinskem kot tudi tehničnem in oblikovnem smislu. Usvojili boste tudi načela iskanja po tujih bazah in informacijskih virih ter razvili razumevanje etičnih vidikov pri pisanju strokovnih besedil.

Obvezni predmeti
6
Gospodarsko pravo Evropske unije

Cilj predmeta je razumljivo predstaviti naravo in strukturo prava Evropske unije (EU), ki zadeva gospodarstvo. Študenti boste znali pravne predpise uporabiti v praksi, na konkretnih primerih, tako da boste znali v množici predpisov EU, ki se navezujejo na notranje predpise članic EU, poiskati ustrezen predpis oziroma druge informacije, ki bodo zadevale konkretno situacijo, ugotoviti vsebino predpisa in jo uporabiti v praksi.

7
Makroekonomika

Gospodarsko življenje neke države je odvisno od milijonov aktivnosti posameznih podjetij, potrošnikov, delavcev, uradnikov, medtem pa se makroekonomika osredinja na splošne posledice teh aktivnosti. Makroekonomika se ukvarja s proučevanjem medsebojnih vplivov posameznih ekonomskih kategorij in z gospodarstvom kot celoto. Izsledki makroekonomskih znanosti omogočajo narodnogospodarskim institucijam izbiro in vrednotenje ekonomske politike in njenih ukrepov za razreševanje makroekonomskih problemov. Ti so: gospodarska rast, inflacija, brezposelnost, agregatna ponudba in agregatno povpraševanje, potrošnja in varčevanje, investicije, monetarna in fiskalna politika, stabilizacija, globalizacija.

Študenti boste pri predmetu spoznali glavne makroekonomske kategorije, zakonitosti delovanja gospodarstva kot celote, ob tem pa boste zmožni presojati makroekonomske pojave in probleme.

5
Poslovna informatika

Poslovna informatika je veda, ki povezuje vsaj tri vrste ljudi: uporabnike, ki za svoje delo potrebujejo učinkovit poslovni informacijski sistem, poslovne analitike, ki zahteve uporabnikov prevajajo v tehnično govorico, in tehnike (načrtovalce, programerje), ki znajo poslovne zahteve pretvoriti v program/aplikacijo.

Značilnost poslovnih uporabnikov je, da želijo informacije na dlani, s pomočjo katerih bodo lažje odločali (vodje) ali operativno vodili poslovni proces (uporabniki). Običajno se s tehniki slabo razumejo. Značilnost tehnikov je, da odlično poznajo tehnične podrobnosti strojne in programske opreme, programske jezike, podporna orodja, komunikacijske standarde in protokole. Običajno zahtev uporabnikov ne razumejo. Poslovni analitiki so tisti, ki poslušajo zahteve uporabnikov, na podlagi tega pripravijo arhitekturo poslovnoinformacijskega sistema, načrt, procesne modele, podatkovne modele – so most in pospeševalec informatizacije podjetja. Pripravljajo informacijsko strategijo za podjetja, brez katere le redko katero podjetje lahko preživi dolgoročno.

Predmet Poslovna informatika obravnava poslovne informacijske procese in njim ustrezne poslovne informacijske sisteme. Spoznali bomo operativne poslovne informacijske procese in tiste za podporo upravljanju. Seznanili se bomo s strateškim načrtovanjem in razvojem poslovnoinformacijskih procesov.

5
Finance

S financami se srečujemo vsak dan poslovno kot tudi zasebno, čeprav se tega niti ne zavedamo. Kako oceniti, katero posojilo je ugodnejše, kako izračunati obresti, s kakšnimi nevarnostmi se spoprijemamo pri najemanju posojil, kakšna je razlika med financiranjem in investiranjem ter med likvidnostjo in plačilno sposobnostjo, kako ugotovimo, ali je podjetje donosno, likvidno in deluje gospodarno, katere instrumente plačilnega prometa uporablja podjetje ipd.?

Z znanjem predmeta boste poznali odgovore na vsa vprašanja in znali aktivno sodelovati pri poslovanju vašega podjetja.

6
Vodenje in ravnanje z ljudmi

V času izvedbe predmeta se boste seznanili s tematiko s področja vodenja in ravnanja z ljudmi. Vsebina predmeta vam bo pomagala pri plemenitenju (nadgradnji) znanj iz menedžmenta s poudarkom na vodenju in ravnanju z ljudmi (sodelavci), pri oblikovanju sodobne organizacije, ki zahteva obvladovanje tudi in predvsem na področju mehkih veščin, to je pri delu z ljudmi (vodenju, motiviranju, reševanju konfliktov). Vsebina tega predmeta vam bo pomagala, da se boste učinkoviteje oblikovali v še uspešnejše vodje.

Z aktivnostmi pri predmetih boste na konkretnih primerih usvojili znanje in se usposobili za uporabo različnih veščin vodenja in ravnanja z ljudmi pri vsakdanjem delu v svojem delovnem okolju.

5
Poslovna matematika s statistiko

Pri predmetu boste spoznali različne matematične in statistične vsebine oz. probleme. Mnogi praktični primeri vam bodo predstavljeni z namenom, da boste znali načrtovati in reševati različne ekonomske probleme in poslovne odločitve. Statistični del predmeta boste lahko povezali s praktičnimi primeri iz vsakdanjega življenja.

Naučili se boste računati različne statistične indekse, zbrati podatke v frekvenčno porazdelitev, razumeli boste znanstvene in strokovne dokumente, ki vsebujejo matematični zapis ali statistične analize podatkov. Znali boste zbirati, urediti, grafično prikazati, analizirati in interpretirati podatke, kar je pomembno pri poslovnih procesih, in jih aplicirati v poslovno prakso (npr. določili boste položaj posamezne enote med drugimi …).

Poznali boste različne oblike obrestovanja in jih znali uporabiti v praksi. Tako se boste seznanili s temeljnim delom finančne matematike, katere znanje je še posebno uporabno na področju financ, bančništva in zavarovalništva.

5
Pravo in kadri

Predmet zajema vrsto vsebin s področja delovnega prava, ki ureja razmerja med delavcem in delodajalcem, nastala s pogodbo o zaposlitvi. Med trajanjem predmeta boste usvojili veliko uporabnih in dragocenih informacij in znanj, ki jih boste lahko koristno uporabili v svojem vsakdanjem življenju, predvsem pa v službi: npr. posebnosti zaposlovanja v javnem sektorju, kako lahko preneha pogodba o zaposlitvi, kako se odmerja letni dopust, kdaj je delavec upravičen do izplačila nadur, kdaj je delavec disciplinsko in odškodninsko odgovoren ter kakšne pravice ima na delovnem mestu.

1
Seminar - Prezentacija in retorika

Pogosto sicer ne razmišljamo tako, a zavedati se moramo, da v poslovnem svetu nastopamo vsak dan – na sestanku, konferenci, posvetu, poslovni prezentaciji ... Pogosto je od nastopa odvisna tudi poslovna uspešnost, zato so znanja in odlično razvite spretnosti prezentacije in retorike izjemno pomembni. Pri intenzivnem seminarju študenti usvojijo načela dobre priprave na prezentacijo in govorni nastop, se usposobijo za njuno načrtovanje in potek ter se znajo učinkovito organizirati. In najpomembnejše, ob upoštevanju učinkovitih načel verbalnega in neverbalnega komuniciranja znajo predstavitev ustrezno izpeljati.

2
Seminar - Ustvarjalno poslovno pisanje in pravopis

V poslovnem svetu je podoba našega jezika tudi sestavni del naše celostne podobe. Pravopisno ustrezno pisanje in ustvarjalno poslovno pisanje lahko pomembno prispevata k pozitivnemu poslovnemu vtisu. Pri seminarju boste osvežili pravopisno in slovnično znanje, ki ga že imate, odkrili tudi kaj novega, kar boste lahko vključili v svoje dopise in jih še bolj približali svojim naslovnikom. Predvsem pa boste razvili znanje in občutek za bolj ustvarjalno in avtentično poslovno komuniciranje.

Izbirni predmeti (študent izbere tri predmete)
6
Podjetništvo in kultura podjetja

Podjetništvo ima pomembno vlogo pri pospeševanju gospodarske rasti in ustanavljanju novih delovnih mest v vsaki državi. Pogosto je povezano z malimi in srednje velikimi podjetji. Če vemo, da so ta med podjetji v Sloveniji daleč najštevilnejša in da tudi z vidika dejavnosti prevladujejo na vseh področjih, potem vemo, da je razumevanje podjetništva v današnjem poslovnem svetu zelo pomembno.

Pri predmetu Podjetništvo in kultura podjetja boste spoznali temeljne koncepte in značilnosti sodobnega podjetništva, kakšno vlogo in pomen ima podjetništvo za gospodarstvo in družbo, spoznali procese, povezane s podjetništvom, ter proučevali etične in moralne vidike podjetništva, ki so v današnji družbi izjemno pomembni. 

Predmet bo usmerjen ne le v teorijo, temveč predvsem v razvijanje podjetniške kulture in podjetniškega duha, ki pomaga raziskovati, prepoznati različne priložnosti, razmišljati ustvarjalno, kritično in drugače.

6
Javna uprava in poslovanje javnega sektorja

Z javno upravo in z vsem, kar je z njo povezano, se srečujemo vsak dan. Javna uprava je tista, ki sprejema predpise, jih izvaja in poskrbi za sankcije, če predpisov ne upoštevamo. Javna uprava zagotavlja delovanje države, življenje v njej in uresničevanje naših pravic. Hkrati pa imamo do države tudi obveznosti – javna uprava bo poskrbela, da jih bomo izpolnili.

Javna uprava je torej izjemno aktualno področje. Pa natančno vemo, kateri so organi javne uprave? In kateri organi državne uprave? Kako so organizirani? Kako delujejo in kakšne so njihove pristojnosti? Kaj pa delajo občine in kakšna je njihova organizacija? Zakaj so javna naročila tako pomembna? Kaj so upravni postopki? Kako se vodijo? Kaj moramo vedeti, ko se znajdemo kot stranka v nekem upravnem postopku? Pri tem predmetu si boste lahko odgovorili na ta vprašanja.

6
Poslovno lobiranje v Evropski uniji

Lobiranje. Ta beseda se pogostokrat uporablja; vendar ali res razumemo, kaj vse se skriva zanjo? Od kod izvira? Kakšen namen ima lobiranje? Kaj je poslovno lobiranje? Kakšna je razlika med lobiranjem in komuniciranjem z javnostmi? Kako lahko izboljšamo svoje pogajalske kompetence?

V času trajanja predmeta boste študenti odkrili marsikaj zanimivega. Spoznali boste pojem lobiranja, se seznanili z lobiranjem v kontekstu delovanja ključnih institucij EU ter z oblikovanjem odločitev in koordinacijo interesov med državami članicami – od nosilcev interesov v državah do evropskega sveta. Študenti boste znali aplicirati teoretično znanje o lobiranju v EU in se usposobili za implementacijo pogajalskih tehnik v poslovno prakso.

6
Metodologija družboslovnega raziskovanja

Družboslovna metodologija izhaja iz sociologije, ki je po svoji naravi »nejeverna« veda. Sociologija nič ne vzame za samoumevno, ne verjame, da je življenje takšno, kot se nam kaže, nenehno se sprašuje, kaj se skriva zadaj. Družbo in kulturo misli na način, ki vodi v potrebo po nadaljnjih razlagah. In kako si družboslovec/-ka razlaga, kako družba deluje? Z raziskovanjem. Tako da ljudi opazuje, sprašuje, živi nekaj časa z njimi, preračunava uradne statistične podatke, analizira medijske tekste itd. O tem, kako naj to počne, govori družboslovna metodologija.

Pri vsebinah predmeta se boste seznanili z osnovnimi koncepti v metodologiji družboslovnega raziskovanja, s postavljanjem raziskovalnih vprašanj in oblikovanjem raziskovalnih hipotez, z zbiranjem podatkov, oblikovanjem anketnih vprašalnikov ipd.

6
Elektronsko poslovanje

V vsakdanjem življenju se na vsakem koraku srečujemo s pojmi e-poslovanje, e-bančništvo, e-izobraževanje, e-trgovina in drugimi, ki se začnejo s predpono e- oz. »elektronsko«. Pri izbirnem predmetu Elektronsko poslovanje boste poiskali vzrok za razmah teh terminov, pogledali, kako se dejavnosti s predpono e- razlikujejo od tistih brez nje, in se usposobili za delovanje v digitalni ekonomiji oz. informacijski družbi.

Pri predmetu boste spoznali značilnosti t. i. digitalne ekonomije in spremembe v poslovnih organizacijah, ki so posledica spremenjenih razmer. Utrdili boste znanja s področja digitalne ekonomije in se posebej seznanili s položajem majhnih in srednje velikih podjetij.

6
Osebni menedžment

Z izzivi osebnega menedžmenta se srečujemo vsakodnevno. Pa navedimo samo nekatere: Kako si organizirati čas, da bomo pri delu in v zasebnem življenju čim bolj učinkoviti in zadovoljni? Kako se spoprijemati s stresnimi situacijami? Kako učinkovito komunicirati? Kako učinkovito reševati konflikte? Kako čim učinkoviteje usvajati nova znanja in veščine ter kako razmišljati in delovati bolj ustvarjalno? Kako čim bolje uresničevati svoje cilje?

Študenti boste pri tem predmetu razvili različne kompetence, in ne samo razumeli pomena dejavnikov, ki določajo osebnost, in pridobili znanje za razumevanje duševnih procesov, temveč se boste seznanili s temeljnimi pojmi poslovne in socialne psihologije v poslovni organizaciji ter pridobili znanje za spoznavanje socialnega vedenja v organizacijah.

6
Poslovni jezik – tretji tuji jezik – italijanščina

Poznavanje tujih jezikov je vaša konkurenčna prednost, ki vam pri prihodnjem delodajalcu lahko prinese dodatne točke ali pa pomeni prav tisto piko na i, zaradi katere se tehtnica pri izboru prevesi v vašo korist. Delodajalcev ne zanima samo, ali poznate osnove tujega jezika, temveč kako tekoče v tujem jeziku vodite telefonske pogovore s poslovnimi strankami in partnerji iz tujine, kako dobro znate sestaviti uradno e-sporočilo v tujem jeziku, kako kompetentno boste nastopali na srečanjih, sejmih in prepričljivo predstavljali podjetje, njegove storitve in/ali izdelke, kako obvladate poslovni bonton, koliko poznate kulturo in običaje tuje dežele ...

Pri predmetu boste pridobili temeljno znanje tujega jezika za enostavnejše sporazumevanje v različnih poslovnih situacijah (telefoniranje, pisna korespondenca, rezervacije …). Prav tako boste razvijali skrb za kulturo jezika in kulturo sporazumevanja.

6
Poslovni jezik – tretji tuji jezik – francoščina

Poznavanje tujih jezikov je vaša konkurenčna prednost, ki vam pri prihodnjem delodajalcu lahko prinese dodatne točke ali pa pomeni prav tisto piko na i, zaradi katere se tehtnica pri izboru prevesi v vašo korist. Delodajalcev ne zanima samo, ali poznate osnove tujega jezika, temveč kako tekoče v tujem jeziku vodite telefonske pogovore s poslovnimi strankami in partnerji iz tujine, kako dobro znate sestaviti uradno e-sporočilo v tujem jeziku, kako kompetentno boste nastopali na srečanjih, sejmih in prepričljivo predstavljali podjetje, njegove storitve in/ali izdelke, kako obvladate poslovni bonton, koliko poznate kulturo in običaje tuje dežele ...

Pri predmetu boste pridobili temeljno znanje tujega jezika za enostavnejše sporazumevanje v različnih poslovnih situacijah (telefoniranje, pisna korespondenca, rezervacije …). Prav tako boste razvijali skrb za kulturo jezika in kulturo sporazumevanja.

6
Poslovni jezik – tretji tuji jezik – ruščina

Poznavanje tujih jezikov je vaša konkurenčna prednost, ki vam pri prihodnjem delodajalcu lahko prinese dodatne točke ali pa pomeni prav tisto piko na i, zaradi katere se tehtnica pri izboru prevesi v vašo korist. Delodajalcev ne zanima samo, ali poznate osnove tujega jezika, temveč kako tekoče v tujem jeziku vodite telefonske pogovore s poslovnimi strankami in partnerji iz tujine, kako dobro znate sestaviti uradno e-sporočilo v tujem jeziku, kako kompetentno boste nastopali na srečanjih, sejmih in prepričljivo predstavljali podjetje, njegove storitve in/ali izdelke, kako obvladate poslovni bonton, koliko poznate kulturo in običaje tuje dežele ...

Pri predmetu boste pridobili temeljno znanje tujega jezika za enostavnejše sporazumevanje v različnih poslovnih situacijah (telefoniranje, pisna korespondenca, rezervacije …). Prav tako boste razvijali skrb za kulturo jezika in kulturo sporazumevanja.

6
Dinamično podjetništvo in značilnosti podjetniških gazel

Dinamična podjetja so inovativna, hitrorastoča, z bliskovito rastjo, dosegajo pa nadpovprečne rezultate na posameznih področjih in prispevajo resnično dodano vrednost k nacionalnemu gospodarstvu. Hitra rast je odvisna predvsem od strukture podjetja, podjetnika in njegovega tima oziroma menedžmenta, financ, intelektualnega kapitala podjetja … Dinamična podjetja pa se srečujejo tudi z vrsto izzivov.

Pri predmetu Dinamično podjetništvo in značilnosti podjetniških gazel se boste ukvarjali z vprašanji, kako uspešno voditi in na različnih ravneh upravljati hitrorastoče podjetje, da bi to uspešno prešlo v višjo fazo življenjskega cikla. Spoznali boste primere posameznih hitrorastočih podjetij in njihov način reagiranja v rasti ter se učili iz primerov dobrih in slabih praks. Razvili boste poglobljeno razumevanje dinamičnega podjetništva in ga znali aplicirati v svoja poslovna okolja.

6
Družinsko podjetništvo

Po nekaterih ocenah predstavljajo družinska podjetja v svetovnem merilu med 60 in 80 % vseh podjetij. V Nemčiji naj bi bilo okrog 80 % družinskih podjetij, ki zaposlujejo 80 % ljudi. V Sloveniji naj bi bilo okrog 70 % družinskih podjetij v kategoriji mikro-, mala in srednje velika podjetja. Prednost družinskih podjetij je predvsem v pripadnosti poslu in družini, veliki fleksibilnosti in strokovnemu znanju.

Namen predmeta Družinsko podjetništvo je, da študenti, ki boste prevzeli vodilne vloge in naloge v družinskih podjetjih ali se morda na ustanovitev družinskega podjetja šele pripravljate ali pa vas problematika zanima iz kakšnega drugega razloga (svetovanje, publicistika, načrtovanje ukrepov podpore), spoznate posebnosti družinskih podjetij, v katerih se spletata poslovna (podjetniška) in družinska kultura. Prav tako boste spoznali razlike med podjetniki in podjetnicami ter ključne dejavnike ženskega podjetništva v družinskih podjetjih.

6
Logistika v podjetju

Logistika je za podjetja pomemben dejavnik uspešnosti in konkurenčnosti. Spremenjena tržna razmerja pa med drugim vplivajo na spremembe v logističnih sistemih posamezne organizacije. Tako ima logistika vedno pomembnejšo vlogo v marketinški dejavnosti podjetja oz. organizacije, saj neposredno vpliva na zadovoljstvo kupcev, strank in s tem na dobičkonosnost podjetja.

Pri predmetu boste s študijem literature in konkretnih problemov, ki se pojavljajo pri izvedbi logističnih procesov v različnih podjetjih in različnih panogah, spoznali dobre prakse na tem področju.

6
Notranje podjetništvo

Notranje podjetništvo je sistematična poslovna oblika podjetij in način njihovega obnašanja, s čimer poskušajo spodbujati uvajanje novosti na različnih področjih, od novih poslov, izdelkov ali storitev do povečane proaktivnosti v podjetju. Notranje podjetništvo prinaša podjetju ugodne učinke – rast, dobiček …, vendar zahteva ogromno sprememb, ki jih mora organizacija vpeljati v svoj sistem. Razvoj notranjega podjetništva terja preoblikovanje organizacijske kulture inovativnosti, oblikovanje klime, ki spodbuja notranje podjetništvo, ustrezno tehnologijo, ljudi … Kakšni so torej sedanji in prihodnji trendi v razvoju notranjega podjetništva, kakšna je in bo vloga posameznika v organizaciji v kontekstu novih paradigem konkurenčnosti. Ali še bolj pomembno, kako voditi podjetniške organizacije, kako ustvarjalne posameznike, kako spodbujati in nenehno vzdrževati podjetniško razmišljanje v organizaciji … Vse to so vprašanja, na katera boste pri predmetu iskali odgovore ob pomoči teorije in primerov iz prakse. Spoznanja pa boste lahko učinkovito uporabili v svojem poslovnem okolju in praksi.

Obvezni predmeti
6
Poljubni izbirni predmet
2
Seminar – Priprava na strokovno prakso

Dobra priprava je pol uspeha, pravijo. Zato je tudi dobra priprava na opravljanje strokovne praske oz. praktičnega izobraževanja v delovnem okolju pomembna, da boste uspešno razvili kompetence in pridobili kar največ ustreznih izkušenj iz neposrednega delovnega okolja. Pri seminarju vas bomo seznanili z odgovornostmi vseh deležnikov, s pravili in drugimi organizacijskimi vidiki. Z usmerjanjem vas bomo vodili skozi proces priprave na strokovno prasko, da se boste izognili pastem in strokovno prakso uspešno opravili.

16
Strokovna praksa v podjetju

Zaposlovalci si danes želijo sodelavce, ki so pripravljeni na takojšnje učinkovito delo. Strokovna praksa v delovnem okolju je odlična priložnost za vse, ki tovrstnih izkušenj nimate, da si jih pridobite in spoznate, kako posamezno delovno okolje diha in živi v praksi. Z opravljanjem aktivnosti, ki izhajajo iz študijskega programa, boste v konkretnem podjetju oz. delovni organizaciji sodelovali z notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja, spoznavali raznolikost delovnih mest in nalog ter hkrati razvijali kompetence, ki vam bodo omogočale napredek na strokovni in osebnostni ravni.

12
Zaključna strokovna naloga ali opravljanje dveh izbirnih predmetov

Na podlagi akreditacije visokošolskega študijskega programa in njegovih sprememb, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo in pozneje njegov naslednik NAKVIS, študenti dodiplomskih visokošolskih programov, ki jih izvajamo na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije, namesto obveznosti, povezanih z zaključno strokovno nalogo, ki so ovrednotene z 12 ECTS, lahko opravijo dva izbirna predmeta, ovrednotena s po 6 ECTS, ki ju izberejo med izbirnimi predmeti v visokošolskih strokovnih študijskih programih na DOBA Fakulteti.

Modul Pravo in poslovanje
6
Mednarodni ekonomski odnosi in institucije

Poznavanje globalnega ekonomskega okolja je za ekonomista nujno, zato je cilj predmeta, da študenti pridobite osnovno znanje iz zunanjih ekonomskih tokov med deželami v smislu integracije, spoznate mednarodni ekonomski sistem in temeljne instrumente mednarodne gospodarske politike, s pridobljenim znanjem pa razumete, kakšen je ekonomski položaj Slovenije danes in v prihodnje.

6
Odnosi z javnostmi in oglaševanje

Odnosi z javnostmi in oglaševanje v zadnjih petih letih bistveno spreminjajo svojo zunanjo obliko in pojavnost. Hkrati z razvojem različnih spletnih platform in spleta se spreminjajo tudi načini komuniciranja – pa ne le organizacij s svojimi potrošniki/strankami, ampak tudi ljudi med seboj.

Vedno več je iskanja relevantnih informacij na spletu, vedno bolj zaupamo ocenam in mnenjem drugih, ki jih najdemo na spletu – še posebno če ta mnenja izražajo osebe, ki jim tudi sicer zaupamo in/ali so naši prijatelji. Kdaj ste nazadnje šli v trgovino s tehničnimi stvarmi, pa niste pred tem preverili vsega o aparatu/napravi, ki ste ga/jo želeli kupiti, že na spletu? Če ste sploh šli v trgovino! Morda ste izdelek kupili kar preko spleta in so vam ga pripeljali ali dostavili na dom. Spremenjeni nakupni načini zelo vplivajo na komunikacijo podjetja s svojimi odjemalci.

Pri predmetu boste lahko izkoristili vse svoje potenciale. Povezal bo vaše znanje z marsikaterega področja, hkrati pa bo omogočil, da na organizacije (podjetja, društva ...) pogledate z nekoliko drugačnimi očmi. Kaj se skriva v zakulisju odnosov z javnostmi? Kaj delajo piarovci in kaj zaposleni v marketingu? Koliko smo lahko kreativni in kako natančni moramo biti? Kako so povezani cilji podjetja s cilji tržnega komuniciranja in s cilji odnosov z javnostmi? Katere javnosti sploh poznamo? Kaj je to deležnik? Kako merimo učinkovitost in kako uspešnost komunikacijskih programov? Kaj je to mediaplan? Kaj je API in kaj infografika?

6
Mednarodno delovno pravo in sindikalno pravo

Varovanje človekovih pravic, ekonomsko-socialna pravica in pravna država so pojmi, s katerimi se srečujemo vsak dan in so pomembni za vsakega posameznika. Pri tem predmetu boste spoznali vlogo, pomen in pravne akte najpomembnejše mednarodne organizacije, ki se zavzema za razvoj in izboljšanje delovnega in socialnega prava (in ju ureja), s tem pa seveda tudi za izboljšanje ekonomsko-socialnih pravic in položaja delavcev.

Prav tako boste pri predmetu spoznali, kdaj lahko delavci sodelujejo pri upravljanju in udeležbi pri dobičku, kakšno vlogo imajo sindikati, izvedeli boste, kdaj lahko delavci uporabijo skrajno sredstvo za uveljavljanje svojih ekonomsko-socialnih pravic, stavke, kdaj je stavka nezakonita.

6
Tržno pravo

Danes je pri nas in tudi v svetu najbolj uveljavljen model tržnega gospodarstva. Pri nastopanju na trgu podjetja vstopajo v različna pravna razmerja z drugimi tržnimi udeleženci, bodisi z drugimi podjetji bodisi s potrošniki.

Podjetja na trgu ne morejo poslovati na kakršenkoli način, ampak morajo pri tem ravnati v skladu s tržnimi pravili, ki določajo meje njihovega svobodnega nastopanja na trgu. Tovrstna pravila tvorijo tržno pravo, ki je pri nas postalo pomembno zlasti po osamosvojitvi Slovenije.

Namen predmeta je, da vas opozori na obstoj tržnih pravil, ki usmerjajo in hkrati omejujejo podjetniško nastopanje na trgu. To vam bo omogočilo razločevanje dovoljenih podjetniških praks od nedovoljenih, kar je pomembno tako za konkretno podjetje, njegove konkurente, poslovne partnerje in potrošnike. Seznanili se boste z »zornimi koti« vseh tržnih udeležencev.

ali
Modul Menedžment in informatika
6
Inovativni in inovacijski menedžment

Inovacije in z njimi inovativno razmišljanje nam pomagajo izoblikovati ključne vzvode za začetek razumevanja dolgoročnega razvoja poslovnih sistemov. Inovativno razmišljanje nima nekega strogega začetka in upajmo, sploh ne konca. S pravilnim znanjem se lahko vsak posameznik, ki je uspešno krmaril med viharji poslovnega sveta ali pa si to želi, nauči in sprejme enega glavnih virov za ustvarjanje dodane vrednosti.

Pri predmetu Inovativni in inovacijski menedžment boste spoznali, kako učinkovito voditi inovativne procese, kako jih spoznati, prepoznati in izoblikovati. Vizija predmeta je, da je lahko v prihodnosti vsak študent mednarodni inovativni ali inovacijski menedžer, čigar znanje ni vezano le na lastno okolje, temveč je sposoben s svojim znanjem prepoznati priložnost ne glede na stopnjo razvoja okolja, v katerem je sam znotraj neke poslovne organizacije in njenega procesa.

6
Projektni menedžment in timsko delo

V vsakdanjem in poklicnem življenju se kar naprej srečujemo s projekti – nalogami in dejavnostmi, ki imajo točno določene cilje. Projektno vodenje in projektna organizacija dela nista nikakršna čarobna paličica, ki bi ohlapno skupino brez natančno določenih ciljev in načina komunikacije navzven in navznoter spremenila v tekoči trak za izvedbo projektov. Pravzaprav pomeni projektno vodenje največjo spremembo za tiste, ki projekt vodijo, in od njih tudi največ zahteva. Tu ni velike znanosti, poleg skrbnega načrtovanja in upoštevanja vseh pogojev, ki jih postavlja okolje, zahteva tudi veliko discipline pri spremljanju projekta in predvsem stalno prilagajanje spremembam.

Kaj je to projekt? Kakšen je dober projektni vodja, katera znanja in lastnosti ima? Je dovolj, da je velik strokovnjak na vsebinskem področju projekta? Iz česa je sestavljen projektni načrt in kdo je odgovoren za pripravo projektnega načrta? Pri vsebinah predmeta in s pomočjo detektivske izobraževalne igre boste razvili kompetence projektnega vodenja.

6
Multimedija in dizajn v podjetju

Najpogostejša raba izraza multimedija v podjetju se nanaša na pomen medija kot tehnologije za prenašanje, obdelovanje in hranjenje podatkov. Kot vsak drug tehnološkorazvojni proces mora biti tudi opremljanje podjetja z medijsko tehnologijo oziroma razvoj multimedijskih storitev skrbno načrtovan, saj je podvržen strategiji (razvoja) podjetja.

V sklop celostnega načrtovanja informacijskega sistema pogosto spada tudi razvoj spletne strani oz. spletnega mesta podjetja, ki je praviloma konceptualno, oblikovno in vsebinsko vezan na celostno podobo in strategijo podjetja, vse pogosteje pa vključuje multimedijske elemente (animacije, videoposnetke, interaktivne aplikacije).

Pri predmetu Multimedija in dizajn v podjetju vas bomo popeljali po poti ustvarjanja in krepitve osnovnih, deloma pa tudi naprednih znanj in veščin s področja medijev, multimedijev, t. i. novih (digitalnih) medijev in dizajna oziroma oblikovanja v poslovnih okoljih. Spoznali boste širšo definicijo koncepta »medij«, se spraševali o povezavi med človekom, družbo in tehnologijo ter se zazrli v preteklost in prihodnost uporabe medijskih tehnologij in multimedijskega oziroma novomedijskega poslovanja.

6
Sistemi za podporo upravljanja

Izzivi sodobnega časa zahtevajo vse bolj celostno odločanje. Izkušnje kažejo, da je poslovanje kompleksno in zapleteno. Ker imamo ljudje omejeno sposobnost dojemanja, stvari pogosto poenostavljamo, kar je lahko za podjetje nevarno oz. nas lahko nekateri poslovni dogodki in procesi presenetijo. Ekonomisti moramo zato razmišljati, odločati in delovati kar se da celostno. Potrebujemo razvoj dodatnih kompetenc, učinkovita orodja in sodobne tehnologije.

Pri študiju tega predmeta boste spoznavali sisteme za podporo upravljanja in se naučili, kako s pomočjo sodobnih informacijskih rešitev, ki omogočajo hitro preoblikovanje velike množice podatkov v informacije, njihovo interpretacijo pa v znanje, vsak zaposleni z informacijskimi rešitvami izboljša svoje delo in poslovanje svojega podjetja.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa. Izbirni predmeti in predmeti modula se izvajajo le v primeru, če je prijavljeno določeno število študentov. Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila študentov sama opredeli izbirne predmete in module, ki jih bo izvajala.

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Fleksibilnost

100 % online in kombinacija sta načina študija prilagojena sodobnemu načinu življenja in dinamičnemu posamezniku.

Celostna podpora

Osebni online mentor, tehnična, organizacijska in pedagoška podpora zagotavljajo študij po najvišjih standardih.

Učitelji iz prakse

Študij poteka ob podpori učiteljev, ki poznajo razliko med besedili v knjigi in resničnim življenjem.

Napredovanje

Kar 56 % diplomantov takoj po diplomi doživi pozitivne spremembe – napredujejo, dobijo višjo plačo.

Diplomanti in kariera

Kot diplomant programa boste lahko prevzemali samostojno organiziranje procesov in asistiranje v menedžmentu. Zaposlitev boste našli v gospodarstvu, različnih zavodih ali v javni upravi tako doma kot v tujini. Profil diplomanta s takšnimi znanji in kompetencami je vedno zelo iskan. Ker boste postali bolj podjetni in inovativni, hkrati pa boste imeli obsežno paleto znanj, boste lahko vodili tudi lastno podjetje.
Prijava v študij
Prispevki za študij
Priznavanje znanj

Kako uredite prijavo

1. Izpolnite obrazec
2. Priložite vsa ustrezna dokazila in vse skupaj pošljite na naslov fakultete: Prešernova 1, 2000 Maribor.

Vpisni pogoji

Vpis v 1. letnik
• zaključena vsaj štiriletna srednja šola

Vpis v 2. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem po letu 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 3. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem pred letom 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 2. oziroma 3. letnik se omogoči tudi študentom in diplomantom dodiplomskih programov sorodnih smeri, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Študentom se na podlagi potrdila o opravljenih izpitih in potrjenih učnih načrtov dodelijo dodatne študijske obveznosti.
Pogoje za vpis izpolnjujete tudi tisti, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

Kandidati ob prijavi priložite overjeno kopijo spričeval, diplome in drugih potrdil, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis.

Prispevki za študij (vpisnina in šolnina) za en letnik je 2.549,00 EUR

Vaše ugodnosti za prijavo do 8. septembra 2018!

 • Plačilo na 11 obrokov brez obresti: 1 x 329,00 (ob vpisu) in 10 x 222,00 (mesečno po e-položnici)
 • Popust v višini 51,00 EUR (diplomanti DF 200,00)
 • Popust v višini 100,00 EUR za plačilo letnika v enkratnem znesku

Popusti veljajo za samoplačnike.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek diplomske naloge 449,00 EUR.

Priponka: Cenik DOBA Fakultete 2018/2019

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je vključeno v stroške šolnine.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo