ARRS raziskovalni CRP projekt

Krepitev digitalnih kompetenc ranljivih skupin za izboljšanje zaposljivosti in višjo dodano vrednost na trgu dela

ARRS raziskovalni CRP projekt

Razpisodajalec: ARRS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Razpis: ARRS: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019

Številka/oznaka projekta: V5-1927: Krepitev digitalnih kompetenc ranljivih skupin za izboljšanje zaposljivosti in višjo dodano vrednost na trgu dela

Trajanje projekta: 1.11. 2019 – 31.10.2021

Nosilec projekta: 2414-DOBA Fakulteta za uporabne in poslovne študije Maribor

Projektna skupina

Odgovorna oseba: red. prof. dr. Rasto Ovin

Raziskovalci:

 


Projekt financirajo:                        Logotip ARRS


Bibliografija projekta:                      SICRIS                                                          


Vsebinski opis projekta

Hitre tehnološke spremembe in različne možnosti avtomatizacije trga postavljajo udeležence na trgu dela v posebno potrebo po posodobitvi znanja in spretnosti.  Stalno usposabljanje na delovnem mestu zato postaja ključni instrument za ohranjanje dolgoročne zaposljivosti vseh zaposlenih. V zvezi z dostopom do usposabljanja o novih tehnologijah se zdi, da imajo ranljive skupine zaposlenih manj priložnosti za usposabljanje kot ostali zaposleni. Zato je potrebno oblikovati kot odgovor na te izzive politike za vzpostavitev in nadgradnjo digitalnih veščin za ranljive skupine.

Prihodnji izzivi na področju digitalnih kompetenc bodo zahtevali znatno povečanje možnosti za usposabljanje odraslih, še posebej ranljivih skupin za spodbujanje naložb v znanja in spretnosti. Ključni izziv je v tem, da veliko število ranljivih skupin posameznikov nima osnovnih digitalnih veščin, potrebnih za preživetje v tehnološko bogatem delovnem okolju. Reševanje tega izziva bo zahtevalo takojšnje in obsežno povečanje možnosti za usposabljanje le-teh.

CRP bo zapolnil vrzeli, ki obstajajo na trgu dela med ranljivimi skupinami posameznikov med obstoječo ponudbo usposabljanj za krepitev digitalnih kompetenc in povečanje motivacije in potrebami po digitalnih kompetencah na trgu dela. Na podlagi kompetenčne matrike bo razvit model vseživljenjskega učenja (v nadaljevanju VŽU) za krepitev digitalnih kompetenc in povečanje motivacije ranljivih skupin za vstop na trg dela in povečanje dodane vrednosti na trgu dela.

Rezultati CRP bodo imeli pomembno vlogo za gospodarstvo in družbo. Ponudil bo možnost močnejše povezave med izobraževalnim sektorjem, usposabljanjem in trgom dela. Kompetenčna matrika bo rezultat dejanskih potreb na trgu dela, zato bo CRP zagotovil tudi boljše in ujemajoče se kompetence, ki so ključnega pomena za količino dela in kakovost delovnih mest. Model VŽU bo zagotovil ustrezna znanja ranljivih skupin na delovnem mestu in izogibanje njihovi depreciaciji.


Cilji projekta

 • Analiza vloge slovenskih in evropskih Zavodov za zaposlovanje in drugih podpornih institucij na trgu dela z vidika digitalnih veščin, motivacije za ponovno vključevanje na trg dela in VŽU.
 • Analiza digitalnih znanj, ki jih zahtevajo delodajalci z vidika panoge in poklica, vključno z analizo najpogostejših vrzeli v digitalni digitalnih znanjih pri delodajalcih.
 • Priprava predlogov ukrepov za izboljšanje ujemanja med digitalnimi spretnostmi delavcev in zahtevami njihovih delovnih mest.
 • Priprava predloga ukrepov za opolnomočenje ranljivih skupin za potrebe trga dela.
 • Priprava VŽU modela usposabljanja za izboljšanje digitalnih kompetenc in povečanje motivacije pri vključevanju na trg dela.
 • Ozaveščanje javnosti o pomenu digitalnih kompetenc za izboljšanje zaposljivosti in ustvarjanje dodane vrednosti na trgu dela z dvigom digitalnih kompetenc posameznikov.
 • Priprava matrike digitalnih veščin po gospodarskih sektorjih in glede na izobrazbo posameznikov.
 • Priprava predloga ukrepov za oblikovalce politik.

Faze projekta in opis njihove realizacije

Raziskovalno delo v projektu bo ob aktivnostih vodenja potekalo v okviru petih delovnih sklopov:

 1. DS 1: Analiza slovenskih in evropskih Zavodov za zaposlovanje in drugih podpornih institucij na trgu dela z vidika digitalnih veščin, motivacije za ponovno vključevanje na trg dela in VŽU.
 2. DS 2: Analiza potreb po digitalnih kompetencah na trgu dela po gospodarskem sektorju in stopnji izobrazbe.
 3. DS 3: Priprava matrike potrebnih digitalnih kompetenc.
 4. DS 4: Model VŽU za povečanje motivacije za vključitev na trg dela in VŽU.
 5. DS : KOMUNIKACIJA.

V okviru DS 1 bomo analizirali slovenske in evropske Zavode za zaposlovanje in druge podporne institucije na trgu dela z vidika digitalnih veščin, motivacije za ponovno vključevanje na trg dela in VŽU. V tem smislu bo analizirana obstoječa znanstvena in strokovna literatura na to temo, pregledana bodo že obstoječa usposabljanja za krepitev digitalnih kompetenc, ukrepi in dobre prakse s področja motivacije ranljivih skupin vključevanja v VŽU in pripravljen nabor dobrih praks, ki bi jih v Sloveniji lahko uporabili za krepitev digitalnih kompetenc in povečanje motivacije ranljivih skupin za vstop na trg dela in VŽU.

V okviru DS 2 bomo analizirali potrebe po digitalnih kompetencah na trgu dela po gospodarskem sektorju in stopnji izobrazbe in na podlagi rezultatov analize v okviru DS 3 oblikovali matriko digitalnih kompetenc po sektorju in izobrazbi. Glavni namen kompetenčne matrike je zagotoviti transparentnost potrebnih in obstoječih digitalnih kompetenc, s tem pa tudi vzajemno razumevanje in možnost primerjave med različnimi gospodarskimi sektorji.

DS 4 bo namenjen model VŽU za povečanje motivacije za vključitev na trg dela in VŽU. Model bo razdeljen v več faz in v dva vsebinska modula. Prvi modul se bo osredotočal na krepitev digitalnih kompetenc, drugi pa na motivacijo. V okviru tega delovnega sklopa bomo poleg modela VŽU pripravili tudi priporočila ukrepov za povečanje dodane vrednosti ranljivih skupin na trgu dela za oblikovalce politik.

DS Komunikacija bo namenjen kontinuirani komunikaciji o projektu s ciljnimi skupinami in širše. V okviru tega delovnega sklopa bo polega tega organiziran tudi diseminacijski dogodek z oblikovalci politik, konferenca, ki  bo namenjena širjenju  rezultatov in dobrih praks ter znanstvena monografija, ki bo zajemala pregled obstoječih raziskav na temo vključevanja ranljivih skupin na trg dela z vidika digitalizacije ter predloge ukrepov za izboljšanje njihovega položaja na trgu dela.


Dogodki projekta

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli