Menedžment v sodobnem poslovanju

Dodiplomski visokošolski programi

Program Menedžment v sodobnem poslovanju

Med študijem v programu Menedžment v sodobnem poslovanju boste pridobili temeljna znanja in kompetence s področja osnov ekonomije, poslovanja, organiziranja in menedžmenta ter jih povezali s strateškim načrtovanjem, komuniciranjem, inovacijskim menedžmentom in projektnim delom.

Izbirali boste lahko med štirimi usmeritvami: Menedžment, Kadrovski menedžment,  Digitalni menedžment, Menedžment v turizmu in svoj študijski fokus usmerili na pridobivanje specializiranih znanj, ki se vam bodo zdela najbolj relevantna. Uravnotežen in učinkovit spoj teorije in uporabnih znanj vam bo omogočil razvoj strokovnih ter mehkih kompetenc za takojšen prenos v poslovno prakso. 


Specializirana znanja (izbor smeri v 3. letniku študija)

Smer Menedžment

Smer Menedžment

Usposobili se boste za vodenje in ravnanje z ljudmi, delo in komunikacijo v timih. Pridobili boste kompetence na področju poslovanja, organiziranja in strateškega menedžmenta, marketinga in prava. Razvijali boste podjetnost, inovativnost in kritično razmišljanje.
Smer Kadrovski menedžment

Smer Kadrovski menedžment

Spoznali boste izzive in trende na področju kadrovskega menedžmenta, kako aktivno upravljati s starejšimi zaposlenimi, s talenti ter kako graditi zavzetost zaposlenih. S svojim znanjem boste prispevali k agilnosti vsake organizacije.
Smer Digitalni menedžment

Smer Digitalni menedžment

Spoznali boste povezanost tehnologije in digitalnega menedžmenta za poslovanje in razvoj podjetja ter razumeli vlogo posameznika za udejanjanje vseh por digitalne transformacije v podjetju ali ustanovi, kar vam bo omogočilo strukturirano delo ter razvoj digitalnih poslovnih rešitev.
Smer Menedžment v turizmu

Smer Menedžment v turizmu

Nabor predmetov v smeri Menedžment v turizmu odraža trende in usmeritve v industriji turizma in je usmerjen v razvijanje specifičnih strokovno-teoretičnih znanj in kompetenc na področju turizma in gostoljubnosti v spreminjajočem se svetu.

Predmetnik

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Obvezne učne enote
9
Ekonomika

Ekonomika je del našega življenja. Čeprav se nam mestoma zdi nekoliko abstraktna, smo vsi nenehno vpeti vanjo. Vsi imamo želje in potrebe na eni strani, na drugi strani pa so viri, s katerimi lahko zadovoljimo svoje potrebe, omejeni. Zato smo prisiljeni izbirati in se odločamo za tiste dobrine, ki nam pomenijo največ in jih najbolj potrebujemo. V življenju nenehno sprejemamo ekonomske odločitve: kaj bomo kupili v trgovini, v kateri trgovini bomo nakupovali, kateri avtomobil bomo kupili in kako ga bomo plačali … Ekonomske odločitve sprejemamo tudi, ko se odločamo za poklic, študij, kariero itd. Še bolj pa v ospredje ekonomske zakonitosti vstopijo, ko se odločamo za samostojno podjetniško pot in je naš uspeh odvisen od naših sposobnosti poslovanja na trgu.

Pri predmetu boste spoznali glavne zakonitosti ekonomike, pomen in osnovne značilnosti podjetja, značilnosti proizvodne funkcije ter funkcije povpraševanja, ponudbe in stroškov. Spoznali boste tudi različne modele oblikovanja prodajnih cen in različne kazalnike za presojanje uspešnosti poslovanja podjetij.

Vsebina

Uvod v predmet (mikroekonomijo in makroekonomijo)

Uvod v ekonomiko podjetja

 • Opredelitev ekonomike podjetja in gospodarjenja

Podjetje

 • Koncepcija podjetja
 • Odločanje o poslovanju podjetja
 • Konkurenčno okolje podjetja

Teorija tržne ponudbe in povpraševanja

 • Zakon ponudbe
 • Zakon povpraševanja
 • Tržno ravnovesje

Teorija stroškov

 • Osnovni koncept stroškov
 • Prikaz posameznih vrst stroškov
 • Odgovornost za stroške

Teorija proizvodnje

 • Proizvodnja kot transformacijski proces
 • Učinkovitost proizvajanja
 • Proizvodna funkcija

Oblikovanje prodajnih cen

 • Ekonomski pomen oblikovanja prodajnih cen
 • Oblikovanje cen
 • Cenovno diskriminiranje

Premoženje podjetja in uspešnost

 • Uvod
 • Sredstva podjetja
 • Ocenjevanje uspešnosti podjetja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali ekonomske pojme, njihovo medsebojno povezanost in odvisnost ter značilnosti in zakonitosti gospodarjenja v podjetjih;
 • razumeli temeljne gospodarske koncepte in zakonitosti, ki jih lahko uporabijo v svojem življenju kot državljani, zaposleni in/ali potrošniki;
 • pridobili znanja za razumevanje temeljnih problemov gospodarjenja podjetij in načine njihovega reševanja;
 • sposobni razumeti ekonomske probleme ter uporabiti znanje za njihovo avtonomno reševanje v poslovni praksi;
 • razvili prilagodljivost, iniciativnost in odgovornost ter pozitiven odnos do dela;
 • razvili sposobnost kritičnega mišljenja in reševanja problemov.
6
Makroekonomika

Gospodarsko življenje neke države je odvisno od milijonov aktivnosti posameznih podjetij, potrošnikov, delavcev, uradnikov, medtem pa se makroekonomika osredotoča na splošne posledice teh aktivnosti. Makroekonomika se ukvarja s proučevanjem medsebojnih vplivov posameznih ekonomskih kategorij in z gospodarstvom kot celoto. Izsledki makrokenomskih znanosti omogočajo narodnogospodarskim institucijam izbiro in vrednotenje ekonomske politike in njenih ukrepov za razreševanje makroekonomskih problemov. Ti pa so: gospodarska rast, inflacija, brezposelnost, agregatna ponudba in agregatno povpraševanje, potrošnja in varčevanje, investicije, monetarna in fiskalna politika, stabilizacija, globalizacija.

Pri predmetu boste spoznali glavne makroekonomske kategorije, spoznali zakonitosti delovanja gospodarstva kot celote ter boste zmožni presojati makroekonomske pojave in probleme.

Vsebina

Nastanek in razvoj ekonomske teorije

 • geneza ekonomske teorije
 • osnovni pojmi o gospodarjenju
 • metoda raziskovanja v ekonomski teoriji
 • ekonomski sistem in vloga države

Izbrane makroekonomske kategorije

 • temeljni makroekonomski pojmi
 • bruto domači proizvod
 • zaposlenost, brezposelnost
 • inflacija
 • gospodarska rast in razvoj
 • model agregatnega povpraševanja in ponudbe
 • agregatno ravnovesje in neravnovesje
 • makroekonomski stabilizatorji

Ekonomska politika

 • cilji, nosilci, instrumenti EP
 • denarna in fiskalna EP
 • dohodkovna in proračunska EP
 • stabilizacijska EP
 • sodobne makroekonomske teorije

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • se seznanili z miselnim svetom ekonomske teorije in poslovnih ved;
 • spoznali cilje, nosilce in instrumente ekonomske politike;
 • se usposobili za razumevanje in reševanje makroekonomskih problemov v sodobnem gospodarstvu;
 • na osnovi razumevanja vpliva makroekonomskega okolja na poslovno politiko bodo znali ustrezno delovati v poslovnem okolju;
 • si razvijali sposobnost kritičnega mišljenja;
 • si razvili občutek za spremljanje in vrednotenje novosti;
 • si razvijali prilagodljivost, iniciativnost, iznajdljivost in izvirnost.
6
Pravna in gospodarska ureditev

Predmet je sestavljen tako, da se najprej seznanite z nekaterimi osnovnimi pravnimi pojmi, kot so država, suverenost, pravni red, pravno razmerje, in z majhnim delom stvarnega prava, ki obsega v bistvu samo stvarne pravice. Nato spoznate osnove obveznostnega ali obligacijskega prava, še posebno se boste ukvarjali s prodajno pogodbo, ter osnove statusnega prava in vrste gospodarskih subjektov, ki jih pozna naš in tudi evropski pravni red.

Vsebina

Temeljni pravni pojmi

 • Pravni red
 • Pravna razmerja
 • Pravni subjekti
 • Predmeti pravnih razmerij
 • Stvarno pravo-stvarne pravice
 • Zastaranje

Družbena ureditev RS

 • Značilnosti in načela ustave RS; načelo ustavnosti in zakonitosti
 • Človekove pravice in svoboščine-varstvo človekovih pravic in svoboščin
 • Gospodarska in socialna razmerja
 • Organizacija državne oblasti

Osnove obveznostnega prava

 • Pogodbene obveznosti
 • Odškodninska obveznost
 • Spremembe obveznostnih razmerij
 • Utrditev obveznosti
 • Prenehanje obveznosti

Nekatere gospodarske pogodbe

 • Prodajna pogodba; licenčna pogodba; zavarovalna pogodba
 • Pogodba o posredovanju; pogodba o trgovinskem zastopanju; zakupna pogodba
 • Komisijska pogodba; skladiščna pogodba; špediterska pogodba
 • Gradbena pogodba

Vrednostni papirji

 • Splošno o vrednostnih papirjih
 • Menica; ček; drugi vrednostni papirji

Uvod v statusno gospodarsko pravo

 • Pojem in viri gospodarskega statusnega prava
 • Statusno-pravne značilnosti gospodarske družbe (dejavnost, pravna osebnost in odgovornost za obveznosti, firma in sedež družbe, zastopanje in predstavljanje družbe, sodni register, poslovna skrivnost in prepoved konkurence)
 • Sodni register
 • Poslovne knjige
 • Sodelovanje delavcev pri upravljanju

Posamezne oblike gospodarskih družb

 • Obrt
 • Osebne družbe: podjetnik, družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba
 • Kapitalske družbe: delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba
 • Druge družbe: tiha družba, dvojna družba, gospodarsko interesno združenje

Finančna razmerja v gospodarskih družbah

Povezovanje, združitev in preoblikovanje gospodarskih družb

Prenehanje gospodarskih družb

 •  Redno prenehanje družbe
 • Prisilna poravnava in stečaj družbe

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • pridobi osnovna pravna znanja in poglobljeno spozna pravno ureditev, da v drugem delu lahko spremlja in usvoji obligacijska razmerja, osnove statusnega prava in prava družb;
 • usvoji temeljne pojme, kot so: pravni red in pravna norma, pravna razmerja in pravni subjekti ter objekti, ki nastopajo v teh razmerjih, spozna stvarne pravice, zastaranjem in varstvom pravic, brez katerih ne more razumeti in usvojiti obligacijskih razmerij in prava družb;
 • se poglobljeno seznani z družbeno ureditvijo, predvsem s pojmom oblasti in njeno organiziranostjo, ustavnostjo in zakonitostjo, človekovimi pravicami in njihovim varstvom;
 • pridobi znanja iz osnov obveznostnega prava (pogodbene in odškodninske obveznosti, utrditev in spremembo pogodbenih obveznosti), ki mu omogočajo v praksi stopati v obveznostna razmerja;
 • spozna in zna sestaviti nekatere osnovne pogodbe, kot so: prodajna pogodba, zakupna pogodba komisijska pogodba, licenčna pogodba, skladiščna pogodba, gradbena pogodba in še nekatere, s katerimi se v praksi najpogosteje srečujejo;
 • spozna vrednostne papirje, njihov pomen in se nauči njihove praktične uporabe (menica, ček, delnica itd.);
 • pridobi osnovna znanja iz statusnega prava, da lahko spozna in razume posamezne vrste gospodarskih družb v našem in evropskem pravnem sistemu;
 • usvoji znanja, na kak način lahko prenehajo družbe (redno prenehanje, prisilna poravnava in stečaj);
 • usvoji znanja o zadrugah, organiziranju zavarovalstva in tujih podjetij;
 • si razvije vztrajnost, storilnostno usmerjenost, natančnost in odgovornost;
 • si razvija interes in pozitiven odnos do delovnih obveznosti in odgovornosti do dela;
 • študent bo znal aplicirati in implementirati teoretično znanje o pravni in gospodarski ureditvi v poslovno prakso.
6
Organiziranje in menedžment

Znanja organiziranja in menedžmenta so ključna za vse uspešne vodje in organizatorje. Namen predmeta je oblikovati spoznanje, da so organizacija, organiziranje in menedžment dejavniki, ki se med seboj prepletajo tako v institucionalnem kot v procesnem smislu. Predmet vam bo pomagal pri plemenitenju (nadgradnji) vlog pri oblikovanju sodobne organizacije, moderne organizacijske kulture in klime, nadalje pri sodobnem menedžmentu, ki zna uporabljati ustrezne metode planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja, pri oblikovanju organizacijskih strategij ter prepoznavanju in reševanju konfliktnih situacij v organizacijah.

Vsebina

Razumevanje organiziranja in menedžmenta

 • pojmovanje menedžmenta (menedžment kot proces, institucije menedžmenta, veščine in sposobnosti menedžerjev) 
 • kriteriji uspešnosti menedžmenta
 • bistvo organizacije in organiziranja

Okolje organizacije

 • lokalno in globalno okolje
 • organizacija in njene interakcije z okoljem
 • deležniki in njihov pomen ter interesi
 • družbena odgovornost in trajnostni razvoj
 • vrednote in poslovna etika

Organizacija in organiziranost

 • načela in dejavniki organizacije
 • organizacijske funkcije in strukture
 • sistemski vidik organizacije
 • vedenje organizacije (organizacijska kultura in klima)
 • spremembe v organizaciji in življenjski cikel organizacije

Strateško načrtovanje

 • vizija in poslanstvo
 • strateška orodja (SWOT, Portfeljska matrika, Porterjeva analiza …)
 • postavljanje ciljev
 • strategije

Sodobni organizacijski in menedžerski koncepti

 • organizacijska agilnost
 • menedžment kvalitete in TQM
 • ciljno vodenje, upravljanje z zavzetostjo
 • učeča se organizacija

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali in razumeli pojem menedžment;
 • spoznali in razumeli pomen organiziranosti;
 • sposobni kritično oceniti uspešnost menedžmenta;
 • sposobni analizirati okolje organizacije;
 • razumeli pomen vrednot in poslovne etike;
 • sposobni implementirati načela trajnostnega razvoja v poslovanje;
 • analizirati organiziranost podjetja ali organizacije;
 • spoznali življenjski cikel organizacije;
 • razumeli pomen strateškega načrtovanja;
 • spoznali orodja strateškega planiranja ter jih znali uporabiti v praksi;
 • postaviti in analizirati cilje in strategijo organizacije;
 • sposobni v praksi udejanjati koncept organizacije agilnosti;
 • razumeli sodobne organizacijske in menedžerske koncepte.
9
Informatika

Uporaba računalnikov nam več ne uide ... Uporabljamo jih doma, v službi, pri študiju, pri tem uporabljamo različna računalniška orodja. Nekatera obvladamo bolj, druga manj. Pri predmetu Osnove informatike boste spoznavali informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, pomen informatike v poslovnih procesih pa tudi kako pomembna je netetika v komuniciranju ob pomoči informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predmet Informatika je razdeljen na dva večja dela: na bolj teoretični del in praktične vaje. Pri teoretičnem delu predmeta se boste srečali s koncepti računalništva in informatike, z različnimi strokovnimi pojmi s tega področja, z zgodovinskim razvojem in trenutnimi trendi. Pri praktičnih vajah boste utrjevali svoje znanje uporabe pisarniških računalniških programov: urejevalnika besedil, elektronskih preglednic, orodja za izdelavo predstavitev ipd.

Vsebina

Osnovni pojmi informatike

 • odločitveni proces     
 • pomen in razsežnost informacij     
 • informacijski sistem in informacijski proces

Računalnik

 • razvoj računalnikov   
 • strojna oprema računalnika   
 • programska oprema
 • trendi razvoja

Podatkovne baze in podatkovna skladišča

 • razvoj
 • osnovni pojmi
 • podatkovne strukture
 • programi za upravljanje PB 
 • trendi

Telekomunikacije

 • razvoj telekomunikacij
 • osnovni pojmi
 • omrežja, protokoli
 • mobilna omrežja
 • trendi

Internet in internetna tehnologija

 • razvoj
 • internetna tehnologija
 • internetne storitve
 • elektronsko poslovanje
 • Internet stvari

Izzivi informacijske/digitalne družbe

 • ergonomija uporabe računalnika in mobilnih naprav
 • zasebnost
 • intelektualna lastnina
 • varnost
 • kakovost življenja (zasvojenost z digitalno tehnologijo, digitalni razkorak, digitalne kompetence)
 • digitalna transformacija

Računalniška in informacijska pismenost

 • uporaba urejevalnika besedil
 • uporaba elektronskih preglednic
 • uporaba programa za pripravo predstavitev
 • iskanje in uporaba informacij
 • net etika

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • zavedali se bodo pomena informatike v poslovnem sistemu kot pomembne poslovne funkcije v povezavi z ostalimi funkcijami;
 • širše poznali informatiko in informacijsko komunikacijske tehnike in tehnologije;
 • poznali uporabo računalniških orodij v delovnem procesu;
 • sposobni samostojne uporabe računalnika pri delu in študiju;
 • sposobni pravilne izbire in uporabe ustreznih računalniških orodij;
 • sposobni samostojnega iskanja, analize in predstavitve informacij;
 • razvili bodo natančnost, vztrajnost in samoiniciativnost;
 • razvili bodo sposobnost samostojne izbire in uporabe računalniškega orodja glede na specifike delovne ali učne situacije;
 • razvili bodo sposobnost dela v timu.
9
Marketing

Kaj vse spada v marketing? Zagotovo TV-oglasi, jumbo plakati, vsiljevanje izdelkov, ki jih ne potrebujemo, prodajanje izdelkov, ki škodijo naravi, ljudem, rastlinam, živalim … Vendar spadajo v marketing tudi širjenje idej o zaščiti okolja, uvajanje novega zdravila, razmere bivanja v stanovanjih in hišah …

Kar običajno vidimo, so le zunanje pojavne oblike marketinga, to pa so oglasi, embalaža, prodajne cene, izložbe, oblikovnost izdelkov, logotipi znamk izdelkov. Ne vidimo pa raziskovalnega dela pri proučevanju nezadovoljenih ali slabo zadovoljenih potreb in hotenj kupcev ter uporabnikov, dela v laboratorijih in razvojnih oddelkih, kjer strokovnjaki iščejo rešitve problemov mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških strokovnjakov, ki vse navedene in druge učinke ter aktivnosti marketinga povezujejo v usklajeno celoto, tako da so ustrezni izdelki pravočasno, v ustreznem stanju, v ustreznih količinah na razpolago na ustreznih prodajnih mestih.

V sklopu predmeta boste natančneje spoznali razvoj in opredelitev trženja, temeljne tržne koncepte, tržno okolje, proces segmentiranja in pozicioniranja na trgu porabnikov, trženjski splet ter značilnosti posameznih elementov trženjskega spleta izdelka in osnovne koncepte blagovne znamke.

Vsebina

Razvoj in pomen menjalnih procesov v družbi

 • osnovni alternativni načini zadovoljevanja potreb
 • temeljni pogoji za obstoj in razvoj menjalnih procesov
 • značilnosti menjalnih procesov, udeleženci v menjalnih procesih, objekti menjave
 • enostavni in kompleksni sistem menjave

Opredeljevanje marketinga na osnovi različnih izhodišč

Organizacija in njeno ožje okolje

 • dobavitelji
 • odjemalci
 • konkurenti

Organizacija in njeno širše okolje

Trg

 • klasične opredelitve trga
 • marketinške opredelitve trga
 • tipi trgov
 • tržni deleži

Različne miselnosti pri managementu marketinga

 • "zaprte" miselnosti
 • "odprte" miselnosti

Informacije za potrebe managementa marketinga

 • interne primarne in sekundarne informacije
 • eksterne primarne in sekundarne informacije 

Strateški marketing

 • razvoj strateškega marketinga
 • vsebina strateškega marketinga
 • proces strateškega marketinga

Taktični in operativni marketinga

 • razvoj taktičnega in operativnega marketinga
 • vsebina taktičnega in operativnega marketinga
 • proces taktičnega in operativnega marketinga

Marketing in ostale poslovne funkcije

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali razvoj in pomen marketinga v nacionalnem in mednarodnem prostoru;
 • spoznali razvoj in pomen marketinga v družbi in njenih organizacijah;
 • razumeli bodo pomen povezanosti marketinga z ostalimi poslovnimi funkcijami v organizaciji za celotno poslovanje;
 • spoznali in uporabljali osnovne koncepte – pojme marketinga;
 • spoznali in uporabljali različne vidike marketinga (marketing kot veščino, kot proces, kot splet aktivnosti, kot miselnost, kot organizacijsko tvorbo, kot znanost);
 • spoznali in uporabljali različne vidike marketinga v različnih tipih organizacij;
 • spoznali in znali uporabljati aktivnosti ter učinke marketinga;
 • spoznali in znali uporabljati sodobne koncepte marketinga;
 • znali izdelati trženjski načrt;
 • znali sprejemati strateške in taktične trženjske odločitve;
 • se usposobili za nadzor nad trženjskim poslovanjem;
 • vedeli, kako se raziskuje trg;
 • se usposobili za organiziranje trženjskega poslovanja organizacije;
 • krepili analitske in komunikacijske spretnosti ob uporabi trženjskih konceptov;
 • si razvijali kritičnost, samostojnost, samoiniciativnost in iznajdljivost.
9
Poslovno komuniciranje

Komuniciranje je sestavni del našega vsakodnevnega življenja in pogosto mislimo, da je to že samo po sebi dovolj in smo v komunikaciji z drugimi uspešni. To seveda ne drži. Še posebno v poslovnem okolju se pomembnosti komuniciranja kot veščine, ki se je je treba naučiti in jo nato nenehno dopolnjevati, vse premalo zavedamo. Sposobnost poslovnega komuniciranja nam lahko pomaga pri sklepanju poslov ali pa nas pri tem krepko ovira. V današnjem času imajo prednost tisti, ki zmorejo v kratkem času sogovorniku prenesti ravno pravšnjo količino potrebnih informacij, ki jih je sogovornik sposoben jasno razumeti. Pri predmetu Poslovno komuniciranje boste razvijali spretnosti jasnega, ciljnega in učinkovitega poslovnega komuniciranja ter dobili veliko usmeritev, ki vam bodo pomagale to veščino tudi po zaključku predmeta izpopolnjevati naprej.

Vsebina

Temelji poslovnega komuniciranja

 • Vloga poslovnega komuniciranja
 • Opredelitev in pomen poslovnega komuniciranja

Komunikacijski procesi

 • Komunikacijski modeli
 • Informacije in komunikacijske kode
 • Tehnologije poslovnega komuniciranja

Osebni in dinamični psihodinamični vidik komuniciranja

 • Osebnost komunikatorja
 • Socialno psihološki aspekti verbalnih interakcij
 • Komunikacijski nesporazum
 • Osebnostni dejavniki uspešnega komuniciranja

Vrste poslovnega komuniciranja

 • Poslovni razgovor
 • Poslovni sestanek
 • Nastopi in predstavitve
 • Pisno komuniciranje

Aplikacije poslovnega komuniciranja

 • Poslovna pogajanja
 • Poslovno komuniciranje v prodaji

Etika, morala in kultura v poslovnem komuniciranju

 • Vidiki etičnosti in moralnosti v poslovnem komuniciranju
 • Kulturni in estetski dejavniki v poslovnem komuniciranju

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali temeljne pojme in vloge poslovnega komuniciranja;
 • spoznali vrste in področja poslovnega komuniciranja;
 • razumel in znal uporabljati različne načine komuniciranja v globalnih in večkulturnih okoljih;
 • sposobnost analize in reševanja konkretnih problemov poslovnega komuniciranja za izvajanje poslovnih funkcij organizacije;
 • spoznali komunikacijske procese in njihovo tehnološko podporo;
 • razumeli osebnostne in psihodinamične vidike komuniciranja, vrste in področja ter aplikacije poslovnega komuniciranja;
 • spoznali aplikacije poslovnega komuniciranja pri poslovnih pogajanjih in prodaji;
 • spoznali etične, moralne in estetske vidike poslovnega komuniciranja, razvili kritičnost v poslovnem komuniciranju in osebno kulturo komuniciranja;
 • se usposobili za vodenje poslovnih sestankov, razgovorov, predstavitev za uspešnega pogajalca;
 • se usposobili za učinkovito pisno komuniciranje in komuniciranje v prodaji;
 • si pridobili samozavest pri komuniciranju s širšim okoljem in zastopanju lastnih stališč;
 • znali uspešno in učinkovito poslovno komunicirati v ob upoštevanju etičnih, moralnih in estetskih vidikov komunikacijske situacije;
 • razumeli družbeno ekonomsko in kulturno pogojenost delovanja organizacij v nacionalnem in mednarodnem prostoru z vidika poslovnega komuniciranja.
6
Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog – prvi tuji jezik (ang., nem., ita.)

Pred nekaj leti je bilo znanje angleškega ali kakega drugega svetovnega jezika zaželeno, danes pa je za vstop na trg dela nujno. Delodajalci ne gledajo več le na strokovno izobrazbo, vedno pomembnejše je, da kandidati za zaposlitev obvladajo tuje jezike, zlasti na svojem delovnem področju.

Znanje tujega jezika omogoča poslovno komunikacijo po vsem svetu, s poznavanjem drugih tujih jezikov pa lahko prebijete led pri novih poslovnih partnerjih ali si zagotovite dobre temelje za uspešna pogajanja. Znanje tujih jezikov pomeni vašo strokovno kompetenco ne glede na to, ali vodite mednarodni tim ali pa delate kot referent v pisarni – omogoča hitrejše reševanje problemov, morebitnih konfliktov in izzivov, pomeni vaše medkulturne kompetence, saj se poleg jezika učite tudi kulture, običajev, zgodovine.

Pri predmetu se boste seznanili z različnimi poslovnimi kulturami, razvijali prilagodljivost in iznajdljivost v komuniciranju s tujimi poslovnimi partnerji ter čut za medkulturno raznolikost.

Vsebina

Poslovno sporazumevanje

 • Predstavitev sebe in sodelavcev
 • Predstavitev dejavnosti in organizacijske strukture podjetja
 • Predstavitev izdelka oz. primerjava prednosti in slabosti
 • Predstavitev delovnega okolja
 • Poimenovanje administrativnih del in orodij
 • Sporazumevanje po telefonu
 • Organizacija poslovnih obiskov, ekskurzij, seminarjev
 • Delo s strankami

Poslovna korespondenca

 • Poslovna korespondenca (ponudba, povpraševanje, naročilo, opomin, reklamacija)
 • Interna poslovna korespondenca (poročila, protokoli, načrti, zapisniki, dogovori, zapiski)
 • Priložnostna korespondenca (čestitke …)
 • Osebna koresponenca (prošnja za delovno mesto, življenjepis …)

Interkulturna komunikacija

 • Nacionalna identiteta in interkulturna raznolikost
 • Spoznavanje angleško govorečih dežel in interkulturni dialog
 • Sprejem tujih gostov
 • Primerjalna poslovna etika

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • obvladovanje kulture jezika in sporazumevanja v mednarodnem okolju;
 • sposobnost komunikacijske interakcije v poslovnih okoliščinah ob upoštevanju in razumevanju nacionalne identitete in interkulturnih posebnosti; 
 • sposobnost razumevanja in uporabe strokovnega besedišča na področju poslovnega komuniciranja za uresničevanje poslovnih funkcij organizacije v mednarodnem okolju;
 • sposobnost samostojnega vodenje korespondence v jasnem, pravilnem in učinkovitem slogu obvladovanje komunikacijskih veščin za samostojno nastopanje in komuniciranje v globalni družbi;
 • uporabili angleščino kot linguo franco v mednarodnem prostoru;
 • sposobnost samostojnega in učinkovitega dela s strokovno literaturo in slovarji;
 • sposobnost uporabe sodobnih informacijskih virov;
 • sposobnost kritične refleksije in timskega dela;
 • pozitiven odnos do dela in odgovornost za delo.
Obvezne učne enote
6
Projektni menedžment in timsko delo

V vsakdanjem in poklicnem življenju se kar naprej srečujemo s projekti – nalogami in dejavnostmi, ki imajo točno določene cilje. Projektno vodenje in projektna organizacija dela nista nikakršna čarobna paličica, ki bi ohlapno skupino brez natančno določenih ciljev in načina komunikacije navzven in navznoter spremenila v tekoči trak za izvedbo projektov. Pravzaprav pomeni projektno vodenje največjo spremembo za tiste, ki projekt vodijo, in od njih tudi največ zahteva. Tu ni velike znanosti, poleg skrbnega načrtovanja in upoštevanja vseh pogojev, ki jih postavlja okolje, zahteva tudi veliko discipline pri spremljanju projekta in predvsem stalno prilagajanje spremembam.

Kaj je to projekt? Kakšen je dober projektni vodja, katera znanja in lastnosti ima? Je dovolj, da je velik strokovnjak na vsebinskem področju projekta? Iz česa je sestavljen projektni načrt in kdo je odgovoren za pripravo projektnega načrta? Pri vsebinah predmeta in s pomočjo detektivske izobraževalne igre boste razvili kompetence projektnega vodenja.

Vsebina

 • definicija projekta
  • določitev ciljev projekta
  • določitev vektorjev projekta
  • definiranje dimenzij projekta
  • definiranje aktivnosti projekta
 • vpliv sprememb na projekt in projektno okolje
  • prepoznavanje deležnikov projekta
  • razumevanje vloge deležnikov
  • predstavitev projektnega načrta deležnikom projekta
  • uskladitev in potrditev projektnega načrta
  • razumevanje vsebine in oblike načrta obvladovanja tveganj
 • izvedba procesov planiranja
  • izbira organizacijske sheme
  • strukturiranje projekta
  • priprava projektnega načrta
   • planiranje aktivnosti, nosilcev in rezultatov
   • ocena trajanja aktivnosti
   • določanje nosilca aktivnosti
   • določanje rezultata aktivnosti
   • povezovanje aktivnosti v mrežo
   • določanje kritične poti
  • uporaba orodja s področja projektnega vodenja
 • pomen nadzora projekta
  • spremljanje teka projekta, sestanki, reševanje konfliktov
  • predstavitev dokumentov projektnega načrta
  • poročanje o stanju na projektu
  • pripravljanje sestankov
  • uporaba informacijskih virov
 • aktivnost ob zaključku projekta
  • predstavitev rezultatov projekta deležnikom
  • zaključno poročilo
  • poprojektne aktivnosti

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • seznanili se bodo s projektnim vodenjem kot orodjem za učinkovito realizacijo ciljev in s konceptualnimi osnovami ter sodobnimi tehnikami vodenja projektov;
 • znali bodo aplicirati znanje v procesih priprave in izvedbe projektov;
 • znali bodo uporabljati sodobne tehnologije za predstavljanje projekta;
 • znali bodo vrednotiti sodobne metode predstavljanja projekta;
 • znali bodo uporabljati sodobno orodje za načrtovanje projekta;
 • znali bodo predstaviti projekt in poročati o projektu;
 • sposobni bodo analize, sinteze in predvidevanja rešitev;
 • sposobni bodo samostojnega strokovnega dela;
 • sposobni bodo timskega dela.
6
Inovativni in inovacijski menedžment

Inovacije in inovativno razmišljanje pomagajo oblikovati ključni vzvod za začetek razumevanja dolgoročnega razvoja poslovnega sistema. Z ustreznim znanjem se vsak posameznik, ki želi uspeti v napadu na poslovni svet, uči in sprejema enega glavnih virov dodane vrednosti.

V okviru Inovativnega in inovativnega managementa se boste naučili, kako učinkovito inovirati, prepoznati in oblikovati svoje inovativne procese. Vizija predmeta je, da je v prihodnje vsak študent lahko mednarodni inovacijski ali inovacijski vodja, katerega znanje ni povezano le z njegovim lastnim okoljem, temveč je sposobno prepoznati priložnost, ne glede na stopnjo razvoja okolja, znotraj katerega se poslovna organizacija in njena proces nahaja.

Vsebina

Inovativni in inovacijski menedžment

 • novi pristopi in trendi v menedžmentu
 • evolucijski poslovni model in vloga inovativnosti v njem

Ustvarjalnost in inoviranje

 • razlike med inovativnostjo, inventivnostjo in ustvarjalnostjo
 • vrste in primeri inovacij
 • odprto in trajnostno inoviranje

Inovacijski proces

 • faze, orodja in metode inovacijskega procesa
 • tehnike in metode ustvarjalnega razmišljanja
 • analiza potreb trga
 • segmentacija
 • tržna manifestacija (prodajno-marketinške strategije)
 • načini in tehnike učinkovite predstavitve idej in projektov                      

Misleča (inovativna) okolja

 • temeljne značilnosti mislečih okolijmedstrukturni timi in participativni model
 • metode in orodja za razvoj inovativnih okolij
 • model 8 +1 poslovnih odnosov
 • deležniki inovacijskega prostora
 • inovativna kultura

Vloga menedžerja

 • razlike med inovacijskim in inovativnim menedžerjem
 • celostni osebnostni razvoj
 • človeški, strukturni in socialni kapital
 • vloga inovacijskega menedžerja pri upravljanju posameznika in tima

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje vloge inovativnosti in ustvarjalnosti v evolucijskem modelu poslovnih sistemov;
 • poznavanje razlik med inventivnostjo in inovativnostjo ter različnih vrst inovacij;
 • usvojitev ključnih korakov inovacijskega procesa;
 • razumevanje vloge menedžerja v upravljanju mislečega podjetja;
 • poznavanje orodij za razvoj mislečih (inovativnih) okolij;
 • analiziranje poslovnih primerov na osnovi evolucije poslovnih sistemov;
 • načrtovanje izvedbe ideje do tržne manifestacije;
 • organiziranje in vodenje medstrukturnega timskega dela;
 • prepoznavanje lastnih ključnih sposobnosti, kreativnosti in odgovornosti.
6
Dizajnersko razmišljanje

Pojem dizajnersko razmišljanje oziroma v angleščini design thinking predstavlja specifičen način mišljenja, ki ga uporabljajo oblikovalci pri razvijanju novega izdelka oziroma načrtovanju storitve. Je metoda, ki se uporablja pri reševanju odprtih problemov. Izkazala se je kot odlično orodje tudi za prenovo procesov znotraj podjetja in reševanje kompleksnih problemov, s katerimi se srečujejo podjetja.

Vsebine predmeta zajemajo vpliv digitalizacije na posameznike v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu, znanja, veščine in kompetence v digitalni dobi, osnovne digitalne kompetence in veščine, strokovne digitalne kompetence in veščine za različne sektorje, napredne digitalne kompetence in veščine, komunikacijo v digitalni dobi, vodenje (ljudi, organizacij, projektov) v digitalni dobi in vpliv digitalizacije na vseživljenjsko učenje in družbo.

Vsebina

 • Metode načrtovanja produktov in rešitev
 • Uporabniku usmerjeno načrtovanje produktov in rešitev
 • Metodologija Desing Thinking
 • Empatija – kaj je in orodja na razpolago
 • Definicija- Intervju, Empathy map, Persona
 • Ideacija – Vrste inovacij: Arhitekturne, Radikalne, Inkrementalne, Disruptivne, Odprte, Zaprte
 • Prototipiranje – vrste prototipov in orodja za prototipiranje;
 • Testiranje: uporabnost vs. uporabniška izkušnja, strokovno vs. uporabniško testiranje, metode za testiranje
 • NABC metoda za predstavitev projektov

Cilji in kompetence

Študenti bodo:

 • poglobljeno razumeli metodologije design thinking in sposobni za uporabo le-te pri reševanju različnih izzivov in snovanju novih produktov in rešitev;
 • sposobni vrednotenja idej z uporabniške in strokovne perspektive;
 • sposobni interdisciplinarnega projektnega timskega dela;
 • spoznali in uporabili pristope odprtega razmišljanja;
 • zmožni učinkovitega javnega nastopanja in komuniciranja.
6
Vodenje in ravnanje z ljudmi

V času izvedbe predmeta se boste seznanili s tematiko s področja vodenja in ravnanja z ljudmi. Vsebina predmeta vam bo pomagala pri plemenitenju (nadgradnji) znanj iz menedžmenta s poudarkom na vodenju in ravnanju z ljudmi (sodelavci), pri oblikovanju sodobne organizacije, ki zahteva obvladovanje tudi in predvsem na področju mehkih veščin, to je pri delu z ljudmi (vodenju, motiviranju, reševanju konfliktov). Vsebina tega predmeta vam bo pomagala, da se boste učinkoviteje oblikovali v še uspešnejše vodje.

Z aktivnostmi pri predmetih boste na konkretnih primerih usvojili znanje in se usposobili za uporabo različnih veščin vodenja in ravnanja z ljudmi pri vsakdanjem delu v svojem delovnem okolju.

Vsebina

Upravljanje (menedžment)

 • dejavniki in načela menedžmenta
 • proces menedžmenta (planiranje, organiziranje, vodenje, kontrola)
 • različni menedžmentski pristopi (MBO, TQM, EFQM model odličnosti, japonski pristop …)

Menedžer

 • naloge in vloge menedžerjev
 • ravni menedžmenta
 • delegiranje

Vodenje in vodje (leadership)

 • pomen in sestavine vodenja
 • vpliv, moč in odločanje vodij
 • modeli in stili vodenja (vedenjski, situacijski, kontingenčni, transformacijski …)
 • mentorstvo
 • učeča se organizacija in timsko delo

Motivacija

 • potrebe in pričakovanja pri delu
 • različni teoretični pristopi (Maslow, Herzberg, Glasser, Vroom …)

Ravnanje z ljudmi

 • menedžment človeških virov
 • oblikovanje delovnega mesta
 • planiranje, zaposlovanje in usposabljanje ljudi
 • ugotavljanje uspešnosti pri delu in karierni plan
 • ravnanje z znanjem
 • komuniciranje
 • standard: Investors in People

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razlikovali specifiko upravljanja in vodenja, s posebnim poudarkom na opredelitvi celovitosti in razsežnosti pojma menedžment kadrovskih virov;
 • razvili spoznanja s področja menedžmenta in vodenja kot nadgradnjo že usvojenih znanj in praktičnih izkušenj, še posebej pa na področju upravljanja s človeškimi viri;
 • povezali podobnosti in razlike med managementom in vodenjem;
 • spoznali pomen učinkovitega vodenja in ravnanja z ljudmi za učinkovito izvajanje poslovnih funkcij;
 • preizkusili nova spoznanja o menedžmentu, vodenju, ravnanju z ljudmi ... s primerjanjem s situacijami v praksi;
 • kritično ocenjevali vrednost pridobljenih informacij in znanj s področja procesa menedžmenta, stilov vodenja in kadrovskih procesov;
 • razčlenjevali, kombinirali, preoblikovali in ustvarjali različne interpretacije podatkov informacij in situacij na področjih menedžmenta, vodenja in ravnanja z ljudmi;
 • znali razložiti naloge in vloge vodij in managerjev;
 • razvili sposobnosti komuniciranja, javnega nastopanja, profesionalnega odnosa do sodelavcev in dela, inovativnosti, samostojnosti in odgovornosti pri lastnem odločanju in delovanju;
 • se usposobili za nenehno prilagajanje in vseživljenjsko učenje;
 • si razvili občutljivost za odnose med ljudmi pri delu.
9
Strateški menedžment

V predmetu bomo obravnavali strateški menedžment, s katerim naj bi vrhnji menedžment podjetij skrbel za konkurenčnost v čedalje bolj dinamičnem in spreminjajočem se okolju. Na podlagi sistematičnega analiziranja tega okolja in proučevanja novih smernic ter analize lastnega delovanja strateški menedžment preverja svoje poslanstvo in vizijo ter oblikuje dolgoročnejše strateške cilje za razvoj in dolgoročno uspešnost.

Predmet je zasnovan tako, da študentom omogoča razvijanje različnih konceptualnih in strateških veščin. Koncept webinarjev in učno okolje Blackboard omogočata dialog in sodelovanje v cilju izmenjave znanja, izkušenj in mnenj ter raziskovanja literature in študij primerov na produktiven način. Predmet ni povezan le s študijem literature, ampak vključuje tudi aktivno razmišljanje ter timsko in individualno delo na lastnih projektih – pripravi strateških planov.

Vsebina

1 Strateški menedžment

 • Proces, modeli in metode
 • Konkurenčna prednost

2 Vrste strategij podjetja

 • Vizija in poslanstvo
 • Korporacijska strategija
 • Poslovna strategija
 • Funkcijske strategije

3 Oblikovanje strategij

 • Analiza okolja podjetja
 • Analiza podjetja
 • Oblikovanje strategij
 • Ocenjevanje in izbira strategij

4 Uresničevanje in kontrola uresničevanja strategij

 • Plan aktivnosti in strateških projektov
 • Opredelitev kazalnikov in merjenje rezultatov
 • Korektivni ukrepi

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • implementirali in aplicirali teoretično znanje v poslovno prakso;
 • zbirali, analizirali in interpretirali dejavnike okolja in organizacije za potrebe poslovnega odločanja;
 • razvijali uspešno delovanja v timu;
 • samostojno poslovno odločali;
 • razvili strateško razmišljanje – dolgoročnejši pogled na delovanje podjetij in okolja;
 • razumeli odnose med organizacijo ter dinamičnim in konkurenčnim globalnim okoljem;
 • prepoznavali in razumeli dejavnike okolja, ki vplivajo na delovanje podjetja;
 • zbirali in interpretirali podatke za strateško analizo in vrednotenje;
 • razumeli kompleksnost organizacije, poznali in razumeli poslovne, organizacijske in proizvodne procese;
 • aplicirali razumevanje strateških usmeritev;
 • razvijali strateške usmeritev, kritične ocene različnih alternativ ter izbirali najprimernejše;
 • kritično presojali zamišljene strategije;
 • uporabo različnih načinov in oblik strateške kontrole.
9
Sistemi za podporo upravljanja

Izzivi sodobnega časa zahtevajo vse bolj celostno odločanje. Izkušnje kažejo, da je poslovanje kompleksno in zapleteno. Ker imamo ljudje omejeno sposobnost dojemanja, stvari pogosto poenostavljamo, kar je lahko za podjetje nevarno oz. nas lahko nekateri poslovni dogodki in procesi presenetijo. Ekonomisti moramo zato razmišljati, odločati in delovati kar se da celostno. Potrebujemo razvoj dodatnih kompetenc, učinkovita orodja in sodobne tehnologije.

Pri študiju tega predmeta boste spoznavali sisteme za podporo upravljanja in se naučili, kako s pomočjo sodobnih informacijskih rešitev, ki omogočajo hitro preoblikovanje velike množice podatkov v informacije, njihovo interpretacijo pa v znanje, vsak zaposleni z informacijskimi rešitvami izboljša svoje delo in poslovanje svojega podjetja.

Vsebina

Uvod v sisteme za podporo upravljanja

 • Opredelitev
 • Terminologija

Vpliv upravljanja na sisteme za podporo upravljanja

 • Vpliv značilnosti upravljanja
 • Vpliv ravni upravljanja
 • Vpliv faz upravljanja
 • Vpliv modelov upravljanja

Podatki in informacije za poslovno odločanje

 • Analiza podatkov
 • Viri podatkov
 • Kakovost podatkov

Sistemi za podporo upravljanja

 • Razvrstitev sistemov za podporo upravljanja
 • Značilnosti, modeli in IT sistemov za podporo vodenja
 • Značilnosti, modeli in IT sistemov za podporo odločanja (tudi skupinskega odločanja)
 • Značilnosti, modeli in IT direktorskih informacijskih sistemov
 • Poslovna uporaba umetne inteligence in ekspertnih sistemov

Tehnološke osnove sistemov za podporo upravljanja

 • Podatkovna skladišča kot informacijska infrastruktura sistemov za podporo upravljanja
 •  Značilnosti, modeli in IT analitičnih rešitev za podporo upravljanja
 • Poslovna uporaba in IT podatkovnega rudarjenja
 • Ostale tehnološke rešitve

Uvajanje sistemov za podporo upravljanja

 • Opredelitev zahtev za sisteme podpore upravljanja
 • Izbira sistemov za podporo upravljanja
 • Načrtovanje sistemov za podporo upravljanja uvajanje sistemov za podporo upravljanja v uporabo

Oskrbovanje managementa s podatki

 • Spremljanje informacijskih potreb managementa
 • Opredelitev zahtev
 • Organiziranje oskrbovanja podatkov in informacij
 • Nadzor kakovosti podatkov in informacij

Orodja za izgradnjo sistemov za podporo upravljanja

 • Pregled orodij
 • Primer orodja za izgradnjo enostavnih sistemov za podporo upravljanja (MS Excel …)
 • Primer orodja za izgradnjo zapletenih sistemov za podporo upravljanja (MS Analysis Server, Knosys Proclarity …)

Trendi uporabe sistemov za podporo upravljanja

 • Trendi razvoja sistemov za podporo upravljanja
 • Trendi uporabe v svetu in slovenskih podjetij

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali poslovno uporabo sistemov za podporo upravljanja;
 • spoznali informacijsko tehnologijo sistemov za podporo upravljanja;
 • se usposobili za sodelovanje pri izboru ustreznega sistema za podporo upravljanju;
 • se usposobili za sodelovanje pri postavljanju zahtev uvajanja sistemov za podporo upravljanja;
 • se usposobili za sodelovanje pri načrtovanju in uvajanju uporabe sistemov za podporo upravljanja;
 • razumeli vlogo upravljanja oskrbovanja managementa s podatki in informacijami iz sistemov za podporo upravljanja ter pomen zaupnosti komunikacije z managementom;
 • znali uporabljati orodje za izgradnjo enostavnih sistemov za podporo upravljanja (npr. MS Excel …);
 • spoznali orodja za izgradnjo zapletenih sistemov za podporo upravljanja (npr. MS Analysis Server in Knosys Proclarity …);
 • si razvijali kritično mišljenje, samozavest pri komuniciranju z okoljem in oblikovanju lastnih stališč;
 • si razvili natančnost, zanesljivost, iniciativnost in odgovornost pri delu;
 • znali samostojno načrtovati in pripraviti sisteme poslovanja s podporo informacijske in komunikacijske tehnologije v poslovnem okolju in znal uporabljati osnovna orodja za izgradnjo enostavnih sistemov za podporo upravljanja.
9
Računovodstvo in finance

Morda ste že slišali za misel: "Računovodstvo je jezik poslovnežev." Podjetniki in managerji vsakodnevno sprejemajo različne poslovne odločitve, povezane z vsakodnevnim poslovanjem ali z načrtovanimi aktivnostmi v prihodnosti. Bančniki ocenjujejo kreditno sposobnost podjetij na podlagi letnih poročil, v jih iščejo informacije, kako uspešno in učinkovito posluje podjetje in ocenjujejo njihovo plačilno sposobnost. Informacije, ki so pripravljene v različnih poročilih, je treba razumeti in pravilno uporabiti, za to pa je treba poznati osnove računovodstva in financ.

Pri predmetu se boste seznanili z osnovnimi načeli računovodstva in financ za upravljanje poslovanja. Spoznali boste vse tri temeljne računovodske izkaze, se seznanili z osnovami načrtovanja poslovanja, se naučili presojati svoje poslovne partnerje na podlagi analize računovodskih izkazov in razumeli, kako odločitve, povezane s financiranjem podjetja, vplivajo na finančno stabilnost podjetij.

Vsebina

 1. Uvod v računovodstvo in finance
 2. Izkaz poslovnega izida: poročanje o uspešnosti poslovanja
 3. Bilanca stanja: poročanje o finančnem položaju
 4. Izkaz denarnih tokov: plačilna sposobnost in njeno načrtovanje
 5. Finančna analiza in ocenjevanje poslovnih partnerjev
 6. Politika obratnega kapitala
 7. Financiranje podjetja

Cilji

 • Razumevanje vloge računovodstva in financ v poslovnem sistemu
 • Poznavanje vsebine izkaza poslovnega izida in sposobnost ugotavljanja uspešnosti poslovanja podjetja
 • Poznavanje vsebine bilance stanja in sposobnost ocenjevanja premoženjskega in finančnega stanja podjejta
 • Razumevanje denarnih tokov podjetja in sposobnost osnovnega finančnega načrtovanja z vidika likvidnosti
 • Sposobnost analiziranja računovodskih izkazov s pomočjo finančnih kazalnikov
 • Razumevanje vloge obratnega kapitala v podjetju in obvladovanje posameznih elementov obratnega kapitala v praksi
 • Poznavanje glavnih virov financiranja podjetja in razumevanje prednosti in slabosti posamezne oblike financiranja
9
Poslovna statistika

Vsebina:

Osnovni pojmi  družboslovnega raziskovanja

 • raziskovanje, kvantitativno in kvalitativno raziskovanje
 • vrste raziskav

Faze (potek) empirične raziskave
Raziskovalne metode (deskriptivna, kavzalna – neeksperimentalna, eksperimentalna)
Postopki zbiranje podatkov

 • anketiranje
 • postopki ocenjevanja
 • postopki merjenja stališč
 • intervju
 • opazovanje

Osnovni statistični pojmi

 • Statistična populacija, vzorec, enota, spremenljivka (variabla)
 • Parameter, ocena parametra (statistika)

Relativna števila

 • Indeksi (verižni, bazni), koeficienti, stopnje rasti

Frekvenčne porazdelitve

 • Ranžirne vrste, število razredov, širina razredov, frekvence, kumulativne frekvence, relativne frekvence

Kvantili

 • Rang, kvantilni rang, kvantil, postopanje pri podatkih v obliki ranžirne vrste ter v obliki frekvenčne porazdelitve

Srednje vrednosti

 • Aritmetična sredina, mediana, modus

Mere variabilnosti

 • Varianca, standardni odklon, variacijski razmik

Analize podatkov – osnovni koraki
Deskriptivna statistična analiza
Razlike med aritmetičnimi sredinami
Postavljanje hipotez ter preverjanje hipotez
T test
Analiza trenda

 • Enačba najmanjših kvadratov in postopek izračuna linearnega trenda

Regresijska in korelacijska analiza

 • Korelacijski koeficient
 • Regresijska premica, determinacijski koeficient, odvisna spremenljivka, pojasnjevalna spremenljivka

Postopki obdelave podatkov
Računalniška obdelave podatkov s statističnim programskim paketom MS EXCEL.
Osnove obrestnega računa

 • Navadni obrestni račun, obrestno obrestni račun

Anticipativni način obrestovanja, dekurzivni način obrestovanja, pogostejša kapitalizacija, konformna obrestna mera

Cilji in kompetence:

Študentje bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • Usposobljenost za uporabo metod družboslovnega raziskovanja in postopkov zbiranja podatkov
 • Usposobljenost za samostojno empirično raziskovalno delo
 • Znali bodo zbirati, analizirati in interpretirati relevantne podatke na področju poslovnih procesov ob uporabi metod družboslovnega raziskovanja
 • Študent zna uporabiti osnovna matematična znanja za kvantitativno obravnavanje ekonomskih procesov.
 • Študent razume znanstvene in strokovne dokumente, ki vsebujejo matematični zapis ali statistične analize podatkov.
 • Zna reševati enostavne ekonomske probleme z matematičnimi orodji.

Študent je usposobljen za samostojno ročno (kalkulatorsko) in računalniško (MS EXCEL) obdelavo podatkov zbranih v  okviru lastnega empiričnega raziskovalnega dela.

 • Študent se zaveda pomena statističnih podatkov za ocenjevanje in sprejemanje najugodnejših poslovnih odločitev.

Študent si je razvil natančnost, zanesljivost in odgovornost pri delu.

Smer Menedžment (obvezne učne enote smeri)
6
Digitalna transformacija in novi poslovni modeli

Digitalna transformacija (digitalizacija) ne zajema le modernizacije IT, ampak pomeni izgradnjo novih poslovnih modelov. Zato pri digitalizaciji ni pomembna le vpeljava novih tehnologij, pomembna je tudi transformacija poslovanja in poslovnih procesov ter posledično transformacija IT, ki to poslovanje podpira. Potencial, ki ga nudi pravo digitalno poslovanje, je nedvomno izjemen, škoda ga ne bi bilo izkoristiti, saj prinaša številne koristi.

Ob zaključku predmeta boste razumeli kontekst digitalne ekonomije, znali identificirati nove poslovne modele, ki jih uporabljajo podjetja v današnji digitalni dobi, znali uporabiti alternativne poslovne modele v praksi in jih kritično vrednotiti ter demonstrirali kolaborativno timsko delo.

Vsebina

Uvod - digitalna ekonomija

 • Ključni akterji in deležniki v digitalni ekonomiji
 • Pojav novih digitalnih prostorov, platform in poslovnih modelov
 • Prilagajanje poslovnih modelov v digitalni dobi in disrupcija uveljavljenih tržnih sektorjev
 • Razvoj digitalnih poslovnih modelov
 • Potrebni pogoji za ustvarjanje uspešnih digitalnih modelov
 • Nova digitalna industrija: odprti podatki

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • znanje in sposobnost razumevanja za okoliščine, ki so privedle do nastanka digitalne ekonomije;
 • poznavanje in razlikovanje različnih digitalnih poslovnih modelov, ki jih uporabljajo organizacije doma in v tujini;
 • razumevanje vpliva novih digitalnih poslovnih modelov na obstoječe tržne sektorje;
 • sposobnost analitičnega vrednotenja novih digitalnih poslovnih sektorjev;
 • sposobnost sodelovanja pri generiranju novih poslovnih modelov;
 • sposobnost pridobivanja in širjenja novega znanja, uporabnega za sodobno poslovanje in digitalno ekonomijo.
6
Mednarodni ekonomski odnosi in institucije

Poznavanje globalnega ekonomskega okolja je za ekonomista nujno, zato je cilj predmeta, da študenti pridobite osnovno znanje iz zunanjih ekonomskih tokov med deželami v smislu integracije, spoznate mednarodni ekonomski sistem in temeljne instrumente mednarodne gospodarske politike, s pridobljenim znanjem pa razumete, kakšen je ekonomski položaj Slovenije danes in v prihodnje.

Vsebina

Opredelitev mednarodnega poslovanja

 • Internacionalizacija podjetij
 • Globalizacija in globalni marketing
 • Različne oblike vstopa na tuji trg

Mednarodno okolje

 • Negospodarsko okolje
 • Gospodarsko okolje
 • Tržno okolje

Kalkulacije trgovskega podjetja v mednarodnem poslovanju

Evropska unija in ostale mednarodne institucije

 • Faze nastajanja Evropske unije
 • Institucije EU ter procesi odločanja
 • Odnos EU s tretjimi državami
 • Vloga integracijskih procesov v svetu
 • Vloga nadvladnih organizacij (OZN, Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne banke, STO)

Tveganja v mednarodnem poslovanju

 • Splošna tržna tveganja
 • Komercialna tveganja
 • Politična tveganja
 • Zavarovanje tveganj 

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje modelov poslovanja v mednarodnem okolju;
 • poznavanje značilnosti posameznih poslovnih funkcij v povezavi z  mednarodnim poslovanjem;
 • razumevanje načel delovanja podjetja/organizacij s poudarkom na mednarodnem poslovanju;
 • osvojijo izhodišča mednarodnega ekonomskega okolja;
 • osvojijo izhodišča mednarodnega poslovanja za državo in podjetje;
 • se usposobijo za analizo dejavnikov mednarodne konkurenčnosti;
 • znajo primerjati ekonomske integracije v svetu;
 • spoznajo značilnosti evropskega gospodarskega prostora;
 • znajo ovrednotiti pomen članstva držav v EU v povezanosti z nekaterimi pomembnimi podjetji;
 • znajo oceniti tveganje v mednarodnem poslovanju na študiju primerov;
 • razvijali avtonomnost, kritičnost in prizadevanje za kvalitetno delo.
6
Menedžment kakovosti

Beseda kakovost se v vsakdanjem življenju in predvsem v poslovanju veliko uporablja. Kaj pa pomeni, pa se različno razume. Definicij je veliko. Katere so? Kako zagotavljati kakovost? Kakšna orodja in modeli ter tehnike nam na poti doseganja kakovosti in odličnosti pomagajo oz. so nam v pomoč? Kakšni so stroški kakovosti. Kako kakovostno delati v mednarodni poslovni administraciji?

Po uspešno opravljenem predmetu boste znali aplicirati teoretično znanje o kakovosti v poslovanju in uporabiti znanje v organizaciji, kar bo pripomoglo, da bo uspešnejša in učinkovitejša.

Vsebina

 1. Razvoj in opredelitev kakovosti
 2. Celovito obvladovanje kakovosti
 3. Vpeljava celovitega obvladovanja kakovosti
 4. Sistemi kakovosti
 5. Stroški kakovosti
 6. Metode zagotavljanja kakovosti
 7. Instrumenti kontrole kakovosti
 8. Kakovost in delo posameznika v mednarodni poslovni administraciji

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobni razumevanja razvoja in teoretičnih spoznanj na področju kakovosti;
 • razumeli celovito obvladovanje kakovosti za celovito  obvladovanje sistema kakovosti, ki ga bodo znali vpeljati v organizacijo;
 • poznali pomen obvladovanja kakovosti pri izvajanju poslovnih funkcij v organizaciji;
 • poznali različne sisteme kakovosti;
 • razumeli stroške vodenja kakovosti;
 • poznali in uporabili  metode zagotavljanja kakovosti;
 • razumeli in uporabili instrumente kontrole kakovosti;
 • obvladovali kakovost pri vsakdanjem delu v mednarodni poslovni administraciji;
 • spoznali razvoj in pomen kakovosti v mednarodnem poslovanju;
 • razvijali kritično razmišljanje.
6
Podjetništvo in kultura podjetja

Podjetništvo ima pomembno vlogo pri pospeševanju gospodarske rasti in ustanavljanju novih delovnih mest v vsaki državi. Pogosto je povezano z malimi in srednje velikimi podjetji. Če vemo, da so ta med podjetji v Sloveniji daleč najštevilnejša in da tudi z vidika dejavnosti prevladujejo na vseh področjih, potem vemo, da je razumevanje podjetništva v današnjem poslovnem svetu zelo pomembno.

Pri predmetu Podjetništvo in kultura podjetja boste spoznali temeljne koncepte in značilnosti sodobnega podjetništva, kakšno vlogo in pomen ima podjetništvo za gospodarstvo in družbo, spoznali procese, povezane s podjetništvom, ter proučevali etične in moralne vidike podjetništva, ki so v današnji družbi izjemno pomembni. 

Predmet bo usmerjen ne le v teorijo, temveč predvsem v razvijanje podjetniške kulture in podjetniškega duha, ki pomaga raziskovati, prepoznati različne priložnosti, razmišljati ustvarjalno, kritično in drugače.

Vsebina

Podjetništvo, vloga podjetništva in podjetnika, vpliv na gospodarski razvoj

 • Temeljni pojmi in definicije
 • Klasično razumevanje podjetništva
 • Sodobno razumevanje podjetništva
 • Vloga podjetništva v globalni ekonomiji
 • Vloga in razvoj podjetništva v Sloveniji

Podjetnik

 • Temeljne značilnosti in lastnosti podjetnika
 • Podjetniško mišljenje in obnašanje
 • Podjetnik vs. manager
 • Globalni podjetnik
 • Podjetniška etika

Poslovna priložnost

 • Generiranje idej
 • Dizajnerski pristop
 • Prepoznavanje in vrednotenje priložnosti
 • Od ideje do poslovne priložnosti
 • Inovacije

Podjetniški proces

 • Podjetnikova vizija in razvoj vizije podjetja
 • Faze v življenjskem ciklu podjema

Oblike podjetništva

 • Samozaposlitev
 • Rastoče in dinamično podjetništvo
 • Notranje podjetništvo
 • Žensko podjetništvo
 • Družinsko podjetništvo
 • Franšizing
 • Socialno podjetništvo

Podporna infrastruktura za podjetništvo

 • podjetniški ekosistem (programi podpore)
 • oblike podporne infrastrukture

Načrtovanje, ustanovitev in zagon podjetja

 • Predhodno ekonomsko, tržno in tehnično-tehnološko vrednotenje priložnosti in potrebnih virov in sredstev
 • Izbor pravne oblike in organizacije podjema
 • Inovativni poslovni model za novo podjetje
 • Poslovni načrt na eni strani
 • Pitch
 • Kako zmanjšati tveganje

Ime, pojem kulture in morale nasploh, predvsem pa v poslovnem svetu

 • vrline vzornega poslovnega obnašanja v sodobnem poslovnem svetu
 • trajnostni razvoj ter družbena odgovornost podjetnika in podjetja

Moralne dileme podjetnika pri poslovanju

 • moralni vidiki nastopanja podjetnika/podjetja v javnosti
 • odnos podjetnika do kupcev, partnerjev, konkurence
 • odnos do domačih običajev v poslovnem svetu

Cilji in kompetence

Študentje bodo:

 • spoznali osnovne pojme in definicije podjetništva, vključno z oblikami podjetništva, ter vlogo podjetništva za gospodarski razvoj;
 • poznali pomen in značilnosti podjetniškega ekosistema in delovanja podporne infrastrukture za spodbujanje podjetništva;
 • spoznali vseh pet sestavin podjetniškega procesa: podjetnika, podjetniško priložnost, ustvarjalnost in inoviranje, sredstva in vire za zagotavljanje sredstev in podjetniško okolje, in njihovo vlogo v praksi;
 • sposobni razlikovati posamezne faze podjetniškega procesa od generiranja ter vrednotenja idej do razvoja podjema do zrelosti in definirati osnovne značilnosti posameznih faz rasti podjetja;
 • razumeli kako od ideje do poslovne priložnosti;
 • spoznali pomen razvoja inovativnih poslovnih modelov za nova podjetja;
 • spoznali pomen načrtovanja podjema in kako oceniti potencial uspeha;
 • razlikovali med poslovnim načrtom na eni strani ter tradicionalnim poslovnim načrtom za novi podjem;
 • razumeli vlogo trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti podjetja in podjetnika ter pomen kulture in morale v poslovnem svetu;
 • samo-spoznali in se kritično ozrli na lastne podjetniške sposobnosti.
Smer Digitalni menedžment (obvezne učne enote smeri)
6
Digitalna transformacija in novi poslovni modeli

Digitalna transformacija (digitalizacija) ne zajema le modernizacije IT, ampak pomeni izgradnjo novih poslovnih modelov. Zato pri digitalizaciji ni pomembna le vpeljava novih tehnologij, pomembna je tudi transformacija poslovanja in poslovnih procesov ter posledično transformacija IT, ki to poslovanje podpira. Potencial, ki ga nudi pravo digitalno poslovanje, je nedvomno izjemen, škoda ga ne bi bilo izkoristiti, saj prinaša številne koristi.

Ob zaključku predmeta boste razumeli kontekst digitalne ekonomije, znali identificirati nove poslovne modele, ki jih uporabljajo podjetja v današnji digitalni dobi, znali uporabiti alternativne poslovne modele v praksi in jih kritično vrednotiti ter demonstrirali kolaborativno timsko delo.

Vsebina

Uvod - digitalna ekonomija

 • Ključni akterji in deležniki v digitalni ekonomiji
 • Pojav novih digitalnih prostorov, platform in poslovnih modelov
 • Prilagajanje poslovnih modelov v digitalni dobi in disrupcija uveljavljenih tržnih sektorjev
 • Razvoj digitalnih poslovnih modelov
 • Potrebni pogoji za ustvarjanje uspešnih digitalnih modelov
 • Nova digitalna industrija: odprti podatki

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • znanje in sposobnost razumevanja za okoliščine, ki so privedle do nastanka digitalne ekonomije;
 • poznavanje in razlikovanje različnih digitalnih poslovnih modelov, ki jih uporabljajo organizacije doma in v tujini;
 • razumevanje vpliva novih digitalnih poslovnih modelov na obstoječe tržne sektorje;
 • sposobnost analitičnega vrednotenja novih digitalnih poslovnih sektorjev;
 • sposobnost sodelovanja pri generiranju novih poslovnih modelov;
 • sposobnost pridobivanja in širjenja novega znanja, uporabnega za sodobno poslovanje in digitalno ekonomijo.
6
Digitalna strategija

Podjetja v digitalni ekonomiji bolj kod kdaj koli prej potrebujejo jasna in enotna poslovna izhodišča za svoj poslovni razvoj in krepitev konkurenčnega položaja v novih pogojih poslovanja. Naloga vsake strategije je ravno v usmerjanju vseh zaposlenih k enotnim strateškim ciljem na način, ki je skupaj dogovorjen in razumljiv vsakemu zaposlenemu.

Tudi Digitalna strategija je najprej strategija. Zato je njena naloga najprej postaviti strateške cilje in oblikovati enotno razumevanje, kako bomo prehodili poslovno pot iz trenutnega poslovnega stanja podjetja v želeno (konkurenčnejše) ciljno stanje. Šele nato je tudi digitalna, kar pomeni, da podjetja na tej poslovni poti upoštevajo značilnosti digitalne ekonomije in vanjo vključujejo digitalne tehnologije, s pomočjo katerih bodo lahko hitreje in lažje prehodile to pot.

Predmet Digitalna strategija zajema vse potrebne elemente za razumevanje poslovnih izhodišč in za izdelavo ter uresničevanje digitalne strategije. Ob njegovem zaključku boste razumeli, zakaj podjetja zares potrebujejo digitalno strategijo in kaj morate upoštevati pri njeni izdelavi za svoje podjetje.

Vsebina

Temelji razumevanja poslovnih strategij

 • Zakaj podjetja potrebujejo poslovno strategijo
 • Kaj vpliva na strategijo
 • Kaj je/ni strategija
 • Temeljni strateški elementi
 • Klasični in novi modeli oblikovanja strategij
 • Elementi uresničevanja strategij
 • Izzivi uresničevanja strategij

Digitalna ekonomija

 • Značilnosti digitalnega ekonomije in kaj pomenijo za oblikovanje (digitalnih) strategij
 • Kupec v digitalni ekonomiji (persone, popotovanje kupca, kupčeva izkušnja)
 • Najpomembnejše digitalne tehnologije
 • Digitalni poslovni modeli
 • Digitalne platforme

Digitalna strategija

 • Zakaj digitalna strategija
 • Kaj je/ni digitalna strategija
 • Kje je pravo mesto digitalne strategije
 • Ključni elementi digitalne strategije

Digitalna poslovna preobrazba

 • Povezava z digitalno strategijo
 • Modeli digitalne poslovne preobrazbe

Oblikovanje digitalne strategije

 • Ključni nosilci oblikovanja
 • Zagotavljanje skladnosti poslovne in digitalne strategije 
 • Izzivi priprave digitalne strategije

Uresničevanje digitalne strategije

 • Ključni elementi uresničevanja digitalne strategije: digitalne zmožnosti, digitalna kultura, digitalni projekti, agilnost organizacij
 • Izzivi in pasti izvedbe digitalne strategije
 • Merjenje napredka uresničevanja digitalne strategije: digitalni KPIs
 • Posodabljanje digitalne strategije

Cilji in kompetence

Študent bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumeli značilnosti digitalne ekonomije in jih bo sposoben širše aplicirati;
 • se zavedali pomena naravnanosti na stranke;
 • usvojili strateški pogled na poslovanje;
 • usvojili temeljne strateške elemente;
 • razumeli razliko med klasičnimi in novejšimi modeli strategij;
 • razumeli razlike med različnimi stopnjami uvajanja digitalnega poslovanja;
 • se seznanili z najpogostejšimi digitalnimi  tehnologijami in razvil zavedanje pomen teh  tehnologij za sodobno poslovanje;
 • analizirali primere digitalnih strategij in digitalnih transformacij;
 • analizirali in ovrednotil svojo poslovno in digitalno strategijo;
 • razumeli vlogo (digitalnih) projektov pri uresničevanju (digitalne) strategije;
 • razumel vlogo IIBA poslovnega analitika pri uresničevanju digitalne strategije;
 • razvili sposobnost izogniti se izzivom in pastem uresničevanja digitalne strategije;
 • razvili kritično in sistemsko mišljenje;
 • razvili vztrajnosti, natančnosti, zanesljivosti in odgovornosti pri delu.
6
Digitalni menedžment in tehnologija

Pomemben segment strateškega menedžmenta je uvajanje digitalizacije v poslovne procese in modele. Tehnološki napredek v obliki digitalizacije industrije in podjetništva je namreč v zadnjem desetletju pomembno prispeval k spremembam obstoječih in oblikovanju novih poslovnih modelov, ki podjetjem omogočajo poslovanje v večjem obsegu, na večjih razdaljah in z nižjimi stroški, pa tudi razvoj novih izdelkov in storitev.

Po uspešno opravljenem predmetu boste znali kritično vrednotiti vlogo tehnologije v poslovanju in organiziranju, opredeliti lastnosti digitalne materije v kontekstu  poslovnosti, interpretirati nove vloge, poklice in kompetence ter argumentirati njihov vpliv na (digitalno) poslovanje, razčleniti tipični razvojni proces digitalnih storitev na konkretnem primeru, prav tako pa boste razlikovali različne pristope agilnega razvoja digitalnih storitev.

Vsebina

 • Vpliv digitalne transformacije na ključne poslovne funkcije
 • Novi procesi, kadri, kompetence in znanja za digitalno dobo
 • Digitalne tehnologije v procesih podjetij:
  • Pregled področij in izbranih tehnologij v »analognih« podjetjih
  • Strategije za ustvarjanje in odzivanje na tehnološke spremembe v svetovnem poslovnem okolju
 • Razvoj novih digitalnih storitev:
  • Spremembe v načinu organiziranja dela
  • Predstavitev izbranih pristopov in praks agilnega razvoja (angl. Agile):
   • Lean, DevOps, Kanban, Scrum,…
 • Študije primerov aktualnih prihajajočih tehnologij in njihova vloga v poslovnosti:
  • Industrija 4.0
  • Umetna inteligenca
  • Blokovne verige

Cilji in kompetence

Študent:

 • razume dejavnike tehnološkega napredka v informacijski družbi;
 • prepoznava učinke in vloge posameznih tehnologij v organizacijah;
 • je sposoben umeščati procese digitalizacije v izboljšave obstoječih podpornih sistemov v poslovanju organizacije;
 • je sposoben izbire ustreznih razvojnih pristopov in njihove uporabe pri projektnem razvoju internih poslovnih procesov ali eksternih digitalnih rešitev;
 • je sposoben samostojno voditi proces razvoja digitalnih rešitev (»IT service design«);
 • pozna in je sposoben analiziranja aktualnih svetovnih tehnoloških in poslovnih trendov;
 • je sposoben sodelovati v projektnem timu ali ga voditi;
 • samostojno raziskuje primerno strokovno in znanstveno literaturo.
6
Digitalizacija in posameznik

Znanje je danes ključni vzvod za generiranje konkurenčnosti tako na nivoju gospodarskih družb, lokalnih skupnosti kot vsakega posameznika. Vedno bolj v ospredje prihajajo digitalne kompetence, ki organizacijam pomagajo pri preboju in dvigovanju uspešnosti. Digitalna – informacijska pismenost postaja ključna za delovanje posameznikov in organizacij. V ustvarjanju ugodnega okolja in pogojev za izobraževanje pomembno vlogo igrajo tako podjetja, izobraževalne ustanove, mediji, politika ter managerji, ki se zavedajo pomena znanja in spretnosti za prebojne rešitve. Motiviranje in omogočanje stalnega izobraževanja za nadgrajevaje obstoječih kompetenc na vseh področjih, še posebej na področju digitalizacije, je odločilna naložba v agilnih podjetjih. Tega se že zavedajo v mnogih podjetjih.

Po študiju tega predmeta boste razumeli, kakšna znanja in kompetence potrebujete zase za vsakdanjo življenje in za izbrano delovno mesto, znali predlagati katalog znanja in kompetenc, ki jih potrebuje zaposleni v izbranem sektorju, usposobljeni boste za uporabo digitalnih orodij za vodenje ljudi, organizacije in projektov ter spoznali orodja in platforme za vseživljenjsko učenje. 

Vsebina

 • Vpliv digitalizacije na posameznike v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu
 • Znanja, veščine in kompetence v digitalni dobi
 • Osnovne digitalne kompetence in veščine
 • Strokovne digitalne kompetence in veščine za različne sektorje
 • Napredne digitalne kompetence in veščine
 • Komunikacija v digitalni dobi
 • Vodenje (ljudi, organizacij, projektov) v digitalni dobi
 • Vpliv digitalizacije na vseživljenjsko učenje
 • Vpliv digitalizacije na družbo

Cilji in kompetence

Študenti bodo:

 • spoznali in razumeli vpliv digitalizacije na posameznike v njihovem vsakdanjem življenju in še posebej na delovnem mestu;
 • usvojili bodo osnovne digitalne veščine in kompetence, ki jih mora imeti vsak posameznik za osnovno digitalno pismenost;
 • razumeli, kakšne digitalne kompetence potrebujejo zaposleni v različnih sektorjih;
 • analizirali orodja, ki se lahko uporabljajo za vodenje ljudi, organizacije in projektov v digitalni dobi;
 • kritično vrednotili digitalna orodja in izbrali najbolj učinkovita;
 • razumeli vpliv digitalizacije na celotno družbo in njen prispevek k vseživljenjskemu učenju.
Smer Kadrovski menedžment (obvezne učne enote smeri)
6
Temeljni kadrovski procesi

Načrtovanje in vodenje človeških virov v organizaciji predstavlja pomembno konkurenčno prednost. Pri tem gre za povezovanje interesov zaposlenih in interesov vodstva. Več časa, ko podjetje nameni zbiranju informacij o svojih zaposlenih in potrebah podjetja, bolj natančno lahko opredeli strategijo upravljanja človeški virov in doseganje ciljev podjetja. Za uspešen razvoj podjetja so v prvi vrsti ključni dovolj usposobljeni kadri, ki se uspešno spopadajo z novimi, danimi razmerami. Podjetja se iz teh razlogov odločajo za sistematični razvoj človeških virov. Poudarek je predvsem na izobraževanju, usposabljanju, motiviranju, izgradnji kariere.

Po zaključku tega predmeta boste znali na praktičnem primeru izbrane organizacije predstaviti upravljanje s človeškimi viri, znali oblikovati strategijo upravljanja s človeškimi viri, ki bo podpirala uresničevanje poslovne strategije organizacije ter identificirati vlogo ključnih deležnikov v organizaciji pri uresničevanju strategije upravljanja s človeškimi viri, kritično vrednoti vlogo in pomen upravljanja s človeškimi viri v organizaciji ter njen prispevek k oblikovanju konkurenčne prednosti organizacije, znali oceniti izvedbo procesov upravljanja s človeškimi viri z vidika ustreznosti temeljnem pravnem okviru ter znali identificirati ključne vplivne dejavnike, ki vplivajo na delovanje funkcije upravljanja s človeškimi viri v sodobnem poslovnem okolju.

Vsebina

Sodobno upravljanje s človeškimi viri:

 • človeški viri ter temeljni pojmi upravljanja s človeškimi viri
 • funkcije upravljanja s človeškimi viri
 • sodobno upravljanje s človeškimi viri
 • izbrani certifikati in standardi na področju upravljanja s človeškimi viri

2. Od operativnega do strateškega upravljanja s človeškimi viri:

 • zgodovinski razvoj upravljanja s človeškimi viri
 • transformacija upravljanja s človeškimi viri
 • strategija upravljanja s človeškimi viri
 • vloga in pomen upravljanja s človeškimi viri v organizaciji
 • vloga menedžmenta pri upravljanju s človeškimi viri
 • upravljanje s človeškimi viri in konkurenčna prednost 

3. Procesi upravljanja s človeškimi viri:

 • vrste procesov upravljanja s človeškimi viri
 • pomen in vloga procesov upravljanja s človeškimi viri v organizaciji
 • nosilci procesov upravljanja s človeškimi viri
 • povezanost med procesi upravljanja s človeškimi viri
 • zakonodaja in procesi upravljanja s človeškimi viri

4. Sodobni izzivi upravljanja s človeškimi viri:

 • demografske spremembe
 • starajoča delovna sila
 • generacijska pestrost
 • vojna za talente
 • migracije

Cilji in kompetence

Študenti bodo:

 • spoznali in razvili sposobnost obvladovanja temeljnih kadrovskih procesov v sodobni organizaciji;
 • spoznali funkcije upravljanja s človeškim viri;
 • sposobni kritično vrednotiti primernost izbranih certifikatov in standardov na področju upravljanja s človeškimi viri za izbrano organizacijo;
 • sposobni implementacije temeljnih procesov upravljanja s človeškimi viri v delovno okolje;
 • razumeli temeljne koncepte upravljanja s človeškimi viri v delovnem okolju;
 • spoznali zgodovinski razvoj in transformacijo upravljanja s človeškimi viri;
 • sposobni reševanja konkretnih problemov na področju upravljanja s človeškimi viri;
 • poznali in razumeli sisteme upravljanja s človeškimi viri v organizaciji;
 • poznali procese upravljanja s človeškimi viri in njihovo vlogo in pomen v organizaciji,
 • spoznali nosilce procesov upravljanja s človeškimi viri,
 • spoznali povezanost med procesi upravljanja s človeškimi viri;
 • razvili strokovne veščine in spretnosti na področju upravljanja s človeškimi viri;
 • razvili pristope uspešnega komuniciranja z različnimi deležniki upravljanja s človeškimi viri;
 • prepoznavali probleme in izzive na področju upravljanja s človeškimi viri v organizaciji ter jih reševali;
 • spoznali temeljni pravni okvir delovanja funkcije upravljanja s človeškimi viri;
 • spoznali ključne vplivne dejavnike sodobnega okolja na upravljanje s človeškimi viri in s tem povezane izzive upravljanja s človeškimi viri v praksi;
 • sposobni izvajanja standardnih procesov na področju upravljanja s človeškimi viri v organizaciji;
 • sposobni vodenja sodelavcev in zaposlenih;
 • znali upoštevati sodobne izzive in sodobno okolje pri delovanju funkcije upravljanja s človeškimi viri; 
 • strateško in operativno načrtovali ter udejanjali upravljanje s človeškimi viri v organizaciji.
6
Razvoj zaposlenih

Karierni razvoj zaposlenih je ključnega pomena za ohranjanje konkurenčnosti podjetja. Razvoj zaposlenih je sistematičen in nepretrgan proces, s katerim podjetje načrtno razvija tista znanja in kompetence, ki podpirajo zastavljeno vizijo in strateške cilje.

V okviru predmeta boste spoznali in razumeli vlogo, pomen in cilje razvoja zaposlenih za uspešno delovanje organizacij, znali identificirati potrebe po razvoju zaposlenih ter oblikovati, implementirati in evalvirati programe razvoja zaposlenih ter znali analizirati in kritično vrednotili obstoječe prakse na področju razvoja zaposlenih v organizacijah ter predlagati izboljšave.

Vsebina

 1. Temeljna izhodišča razvoja zaposlenih
 • izzivi v okolju in potreba po razvoju zaposlenih
 • opredelitev razvoja zaposlenih
 • vloga, pomen in cilji razvoja zaposlenih
 • učenje in razvoj zaposlenih
 1. Strateški vidik razvoja zaposlenih
 • povezava med razvojem zaposlenih in strategijo organizacije
 • strategija razvoja zaposlenih
 • temeljne funkcije razvoja zaposlenih
 1. Proces razvoja zaposlenih
 • definiranje potreb po razvoju zaposlenih
 • oblikovanje programov razvoja zaposlenih
 • implementacija programov razvoja zaposlenih
 • evalvacija programov razvoja zaposlenih
 1. Usposabljanje zaposlenih
 • kako se ljudje učijo
 • proces usposabljanja
 • analiza potreb po usposabljanju
 • priprava plana usposabljanja
 • izvedba in ovrednotenje programov usposabljanja
 1. Načini in metode implementiranja razvoja zaposlenih
 • sodobne metode razvoja zaposlenih
 • karierni razvoj zaposlenih
 • sistemi razvoja vodij
 • načrtovanje nasledstev
 • upravljanje uspešnosti zaposlenih
 1. Prihodnost razvoja zaposlenih
 • agilno razmišljanje
 • nove tehnologije in njihov vpliv na učenje
 • razvoj zaposlenih in kultura organizacije

Cilji in kompetence

Študenti:

 • spoznajo in razumejo pomen ter vlogo razvoja zaposlenih za uspešno delo s posamezniki in skupinami ter za doseganje uspešnosti in konkurenčnost organizacij;
 • usvojijo teoretično in praktično znanje s področja razvoja zaposlenih kot podlage za razumevanje strokovnih in delovnih problemov;
 • na podlagi kritičnega mišljenja, usvojenega praktičnega znanja in veščin ustvarjajo nove zamisli in iščejo rešitve za konkretne poslovne probleme na področju razvoja.
 • razumejo pomen vseživljenjskega učenja in osebne rasti za zagotavljanje ustrezne kompetentnosti na  področju poklicnega delovanja;
 • razumejo prihodnosti in izzive na področju razvoja zaposlenih;
 • poznajo in razumejo vlogo, pomen in cilje razvoja zaposlenih za doseganje strateških in poslovnih ciljev organizacije;
 • so sposobni načrtovati, pripraviti, implementirati in evalvirati programe razvoja zaposlenih v podjetjih;
 • so sposobni načrtovati, pripraviti, implementirati in evalvirati programe usposabljanja zaposlenih v podjetjih;
 • poznajo in razumejo različne načine razvoja zaposlenih v poslovni praksi;
 • razvijejo sposobnost (samo)refleksije, oblikovanja poklicne identitete in zavezanosti profesionalni etiki.
6
Sodobni koncepti kadrovskega menedžmenta

Za dolgoročni uspeh organizacije je nujno ustrezno odzivanje na visoko dinamiko in prevzemanje aktivne vloge v razvoju poslovnega okolja. Ob tem je ključen strateški pogled na kadrovski menedžment in razvoj zaposlenih.

Dejstvo je, da se poslovna okolja spreminjajo zelo hitro, kadrovski menedžment pa je del teh sprememb, ki močno vplivajo na življenja in aktivnosti človeških virov v podjetju. Poslovna okolja pričakujejo učinkovite in inovativne prakse kadrovskega menedžmenta, da lahko delujejo v koraku s časom in konkurenco. Posamezniki, ki že ali šele bodo delovali na področju kadrovskega menedžmenta, zato potrebujejo aktualna znanja in kompetence, ki jim bodo omogočala udejanjanje teh potreb. 

Po zaključku predmeta boste znali pripraviti predlog ukrepov za  učinkovito ravnanje s starejšimi zaposlenimi v delovnih okoljih, poznali in razumeli razlike med generacijami, znali pripraviti predlog medgeneracijskega sodelovanja v poslovnem okolju, razumeli pomen in vlogo upravljanja s talenti v organizacijah, znali oblikovati ustrezne strategije ravnanja s talenti, znali identificirati in meriti zavzetost zaposlenih ter uporabili in kritično ovrednotili sodobne načine kadrovskega menedžmenta  v praksi posameznih podjetij.

Vsebina

 1. Aktivno upravljanje s starejšimi zaposlenimi (Age management)
 • Demografske spremembe in izzivi okolja
 • Percepcije o starejših zaposlenih (miti, predsodki in stereotipi o starosti in staranju)
 • Biološki učinki staranja
 • Proaktivno ravnanje s starejšimi zaposlenimi na delovnem mestu
 • Ukrepi za učinkovito ravnanje s starejšimi v delovnih okoljih
 1. Upravljanje s talenti (Talent management)
 • Opredelitev ključnih pojmov
 • Vpliv digitalizacije na upravljanje s talenti
 • Proces upravljanja s talenti
 • Strategije upravljanja s talenti:
  • Privabljanje in prepoznavanje talentov
  • Ohranjanje in razvoj talentov
 • Evalvacija sistemov upravljanja s talenti
 1. Zavzetost zaposlenih
 • Opredelitev ključnih pojmov
 • Učinki zavzetosti (organizacija, tim, posameznik)
 • Nivoji zavzetosti zaposlenih
 • Merjenje zavzetosti zaposlenih (UWES, Gallup …)
 • Načini povečanja zavzetosti
 1. Medgeneracijsko sodelovanje
 • Opredelitev osnovnih pojmov
 • Izvor razlik med generacijami
 • Generacijska vrzel
 • Generacijski stereotipi
 • Značilnosti in posebnosti posameznih generacij (Baby Boom, generacija X, generacija Y, generacija Z in generacija Alfa)
 • Generacijska raznolikost v poslovnem okolju
 • Strategije ravnanja z medgeneracijsko raznoliko delovno silo:
  • Medgeneracijska solidarnost
  • Medgeneracijsko učenje
  • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Načini implementacije medgeneracijskega sodelovanja v okolje organizacije

        5. Drugi sodobni koncepti (raznolikost zaposlenih, psihično dobro počutje, usklajevanje privatnega in poslovnega življenja itd.)

Cilji in kompetence

 • razumevanje in uporaba znanj s področja poslovnih ved ter njihovo interdisciplinarno povezovanje;
 • razumevanje pomena in vloge proaktivnega ravnanja s starejšimi kot sodobnega koncepta kadrovskega menedžmenta;
 • poznavanje in razumevanje predsodkov in stereotipov o starosti in starejših zaposlenih;
 • poznavanje in razumevanje pomena in vloge medgeneracijskega sodelovanja in medgeneracijskega učenja na delovnem mestu ter njihove uporabe v praksi;
 • poznavanje in razumevanja pomena prepoznavanja različnih talentov v podjetju;
 • seznanitev s strategijami pridobivanja talentov in ohranjanja talentov v podjetju in razumevanje pomena njihove uporabe v praksi organizacije;
 • poznavanje in razumevanje koncepta zavzetosti zaposlenih; 
 • poznavanje in razumevanja konceptov raznolikost zaposlenih, dobro počutje, usklajevanje privatnega in poslovnega življenja;
 • avtonomnost, prizadevanje za kakovost s prevzemanjem odgovornosti za lastno delo; 
 • sposobnost prenosa in uporabe teoretičnega ter funkcionalnega znanja s področja sodobnega kadrovskega menedžmenta v neposredno prakso.
6
Osebni menedžment in komunikacija

Z izzivi osebnega menedžmenta se srečujemo vsakodnevno. Pa navedimo samo nekatere: Kako si organizirati čas, da bomo pri delu in v zasebnem življenju čim bolj učinkoviti in zadovoljni? Kako se spoprijemati s stresnimi situacijami? Kako učinkovito komunicirati? Kako učinkovito reševati konflikte? Kako čim učinkoviteje usvajati nova znanja in veščine ter kako razmišljati in delovati bolj ustvarjalno? Kako čim bolje uresničevati svoje cilje?

Študenti boste pri tem predmetu razvili različne kompetence, in ne samo razumeli pomena dejavnikov, ki določajo osebnost, in pridobili znanje za razumevanje duševnih procesov, temveč se boste seznanili s temeljnimi pojmi poslovne in socialne psihologije v poslovni organizaciji ter pridobili znanje za spoznavanje socialnega vedenja v organizacijah.

Vsebina

Temelji poslovne psihologije

 • Socialna psihologija poslovne organizacije
 • Organizacija in posameznik kot osebnost

Osebnost

 • Osebnostne lastnosti in medosebne razlike
 • Struktura osebnosti
 • Samopodoba

Duševni procesi

 • Motivacija
 • Čustvovanje (čustvena inteligenca, samomotivacija)
 • Mišljenje (ustvarjalno, pozitivno, tehnike, porajanja idej, obvladovanje sprememb)

Organizacija in posameznik

 • Socialno vedenje v poslovnih organizacijah
 • Vloge in konflikti vlog
 • Uspešna poslovna organizacija

Poslovna klima

 • Značilnosti poslovne klime
 • Objektivni in subjektivni vidiki poslovne klime
 • Klima in stališča
 • Zadovoljstvo z delom
 • Motivacija
 • Klima in kontakti
 • Kultura poslovne organizacije
 • Teoretični modeli in empirični pristopi pri raziskovanju socialne moči posameznika

Vrednote

 • Definicija in oblikovanje vrednot
 • Vrednote kot motivacijski cilji in vodila

Vodenje samega sebe

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

Študenti:

 • Razumejo pomen dejavnikov, ki določajo osebnost.
 • Pridobijo znanje za razumevanje duševnih procesov.
 • Pridobijo znanje za spoznavanje socialnega vedenja v organizacijah.
 • Znajo uporabljati tehnike za spodbujanje ustvarjalnosti in samomotivacijo.
 • Spoznajo vrednote in njihovo motivacijsko vlogo.
 • Razvijejo spretnosti spoprijemanja s ključnimi stresorji v njihovem življenju.
 • Spoznajo pomen sistematičnega načrtovanja lastne kariere.
 • Razvijejo oziroma izboljšajo svoje sposobnosti samorefleksije, komuniciranja, reševanja konfliktov ter učenja.
Smer Menedžment v turizmu (obvezne učne enote smeri)
6
Turizem in gostoljubnost

Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. Gostoljubnost je stvar človekove življenjske kulture ter močno vpliva na prijaznost in kakovost življenja nasploh. Brez gostoljubnosti ni dobre storitve, saj je to njen pomembni, morda celo bistveni del. Kakovostna storitev v turizmu je povezana z razumevanjem gostovih potreb, želja in pričakovanj. Sicer pa se v besedi gostoljubnost skriva ljubezen do gosta – stranke.

Pri predmetu boste spoznali pomen zgodovine za nastanek sodobnega kompleksno razvitega turizma, naredili nekonvencionalen turistični produkt in se naučili obnašati gostoljubno glede na tipe gostov. Prav tako boste spoznali različne tehnike in metode zbiranja povratnih informacij od gostov, kot so tripadviser, forumi, spletne ankete ipd.

Vsebina

 • Zgodovina turizma v svetu
 • Turizem kot družbeni in gospodarski pojav
 • Pogoji za razvoj turizma
 • Turistični proizvod
 • Ključne industrije, vključene v distribucijo turističnih proizvodov
 • Mednarodne turistične organizacije in pregled trendov
 • Trendi doma
 • Pest analiza
 • Prisrčnost in gostoljubnost v turizmu
 • Psihologija kot dejavnik gostoljubnosti
 • Etika v turizmu
 • Gost in gostitelj
 • Različni poklici v turizmu in gostoljubnosti (front of the house, back of the house)
 • Vloga zaposlenih v turističnih podjetjih
 • Turizem, potovanja in gostoljubnost: razmerja, njihove sestavine in značilnosti
 • Novi tipi turizma in pomen trajnostnega turizma

Cilji in kompetence

 • Poznavanje zgodovine turizma od časov pred našim štetjem.
 • Razumevanje infrastrukturnih in drugih gospodarskih pogojev za razvoj turizma ter njegovega vpliva na gospodarski, kulturni in družbeni razvoj.
 • Razumevanje svetovnih trendov in njihovega vpliva na panogo turizma skozi Pest analizo (politično, ekonomsko, socialno in tehnološko).
 • Poznavanje etičnih načel v turizmu, razumevanje vrednosti prijaznosti v turizmu in pozitivnih psiholoških pristopov do gostov.
 • Razumevanje različnih tipov družb v turizmu (NO, agencije, letalske družbe…).
 • Razumevanje povezovanja poklicev, ki se prepletajo v tej panogi.
 • Spoznavanje pogojev za delovanje različnih poklicev (formalni pogoji).
 • Razumevanje čisto novih tipov turizma s pomočjo idej  timskega dela in poznavanja vseh ostalih deležnikov.
 • Spoznavanje pomena trajnostnega turizma.
6
Upravljanje trendov v turizmu

Kreativno razmišljanje o novostih v turistični ponudbi in povpraševanju je ključno za uspeh posamezne turistične organizacije. Ključni trendi v turizmu trenutno obsegajo zdrav način življenja (velnes, spa in anti-ageing turizem, termalizem), povezavo z naravo (glamping, ekoturizem, podeželski turizem) in turizem višjega segmenta kakovosti. Splet in družbena omrežja pa prav tako na področju turizma postajajo ključni komunikacijski kanali.

Pri predmetu se boste seznanili z vsemi novimi trendi turizma, hkrati pa razvili razumevanje za nove oblike ponudbe, namenjene razvoju turizma. Poznavanje medkulturnih razlik pri razumevanju novih trendov in segmentov v turizmu ter specifičnih potreb turističnega segmenta je znanje, ki ga boste usvojili.

Vsebina

Aktualni trendi na področju turistične ponudbe in povpraševanja

Turizem v povezavi z zdravim načinom življenja:

 • wellness turizem
 • spa turizem
 • termalizem
 • anti-ageing turizem

Turizem v povezavi z naravo:

 • glamping
 • eko turizem
 • podeželjski turizem

Turizem višjega segmenta kakovosti

Splet in socialna omrežja v povezavi s  turizmom skupne oz. deljene rabe 

Cilji in kompetence

 • Spoznavanje in kreativno razmišljanje o novosti na področju turistične ponudbe in v povpraševanju.
 • Razumevanje pomena novih oblik turistične ponudbe za razvoj turizma.
 • Poznavanje medkulturnih razlik v razumevanju wellness turizma, spa turizma in termalnega turizma.
 • Poznavanje specifičnih potreb turističnega segmenta seniorjev iz vidika anti-aginga.
 • Razvoj afinitete do turizma, ki se navezuje na zdrav način življenja in sprejemanje wellnessa kot lastne filozofije zdravega načina življenja.
 • Spodbujanje interesa za samostojno spoznavanje tradicionalnih znanj s področja zdravja iz daljnega vzhoda.
 • Sposobnost raziskovanja specifičnosti glampinga, eko turizma in podeželskega turizma.
 • Razumevanje vloge t. i. ogljičnega odtisa v posameznih segmentih turizma.
 • Poznavanje pomena razvoja elementov turizma višjega segmenta kakovosti za posamezno zvrst turizma.
 • Ugotavljanje značilnosti in vpliva razvoja ponudbe turizma skupne oz. deljene rabe.
 • Sposobnost timskega dela in medsebojna pomoč pri razreševanju študijskih problemov.
6
Razvoj in oblikovanje vrhunskih izdelkov in storitev v turizmu

Priprava odličnega produkta v turizmu je proces, ki temelji na okolju, zgodbah, trendih, idejah, uporabi elementov zgodovine (zgodbe), kulture, »dizajna«, športa v mreži vrhunskih produktov. Razvoj in oblikovanje vrhunskih produktov in storitev v turizmu je treba razumeti kot proces, ki se nikoli ne konča. Pozabiti morate na svoje želje in preference ter razmišljati o motivih in značilnostih gostov, ki prihajajo k vam. Turizem je panoga, ki se hitro spreminja – če so se še pred nekaj leti ljudje raje odpravili na počitnice 1-2 krat letno, so današnji trendi krajši in pogostejši dopusti, predvsem nekje blizu. Temu trendu se prilagaja razvoj novih turističnih produktov.

Pri predmetu bodo študenti spoznali proces razvoja turističnih produktov in storitev s pomočjo inovacij, tem in zgodb iz okolja ter pomen vedenja potrošnikov in njihove zahteve za oblikovanje produktov in storitev v turizmu. Tako boste spoznali mednarodni model poslovne odličnosti in primere odličnosti v turizmu (dejavniki-rezultati), kot ključno metodo za oblikovanje odličnega izdelka ali storitve. Omenili bomo tudi vlogo potrošnikov in trende pri ustvarjanju turističnih produktov.

Vsebina

 1. Metode in orodja za oblikovanje produktov in storitev;
 2. Pomen obnašanja potrošnikov in njihovih zahtev za oblikovanje produktov in storitev v turizmu;
 3. Proces razvoja turističnih produktov in storitev s pomočjo inovacij, in tem ter zgodb iz okolice;
 4. Vloga potrošnika in trendov pri kreiranju produktov;
 5. Uporaba medijev, in drugih virov za oblikovanje turistične izkušnje;
 6. Izdelava poslovnega načrta novega visoko zahtevnega produkta;
 7. Upoštevanje sistemskih pristopov h obvladovanju kakovosti, oziroma poslovne odličnosti;
 8. Oblikovanje cen takih produktov;
 9. Uporaba kvalitativnih in kvantitativnih metoda preverjanja zadovoljstva gostov.

Cilji in kompetence

 1. Spoznavanje  mednarodnega modela poslovne odličnosti in primeri odličnosti v turizmu (dejavniki-rezultati) kot ključno metodo za oblikovanje odličnega proizvoda ali storitve;
 2. Spoznavanje potreb  timskega dela, saj je samo sestavljen produkt lahko odličen;
 3. spoznavanje Demingovega kroga, oziroma kroga stalnih izboljšav;
 4. Razumevanje priprave odličnega produkta v turizmu, to je proces, ki temelji na okolju, zgodbah, trendih idejah ipd. uporabe elementov zgodovine (zgodbe), kulture, »designa«, športa ipd. v splet vrhunskih produktov;
 5. Uporaba  najnovejših IKT tehnologij in teh v praksi.
 6. Uporaba primerjav in analiz za izvedbo svoje politike, strateških usmeritev in ciljev.
 7. Sintetiziranje zaključkov (kvantitativni in kvalitativni);
 8. Vrednotenje odzivov skozi rezultate poslovanja in odzive v marketingu;
 9. Vrednotenje skozi primerjave z najboljšim ter  ugotoviti ali so kalkulacije za pripravo cen (tržni in stroškovni vidik cene) bile optimalne.
6
Trajnostni turizem in lokalno okolje

Trajnostni turizem vedno bolj pridobiva pomen, saj ne zadovoljuje samo potreb turistov, temveč upošteva kulturno integriteto države gostiteljice, zadovoljuje gospodarske, družbene in kulturne potrebe in varuje okolje. Vedno več potrošnikov povprašuje po t. i. zelenih programih turističnih ponudnikov, zato vlade oblikujejo nove politike s tega področja in spodbujajo prakse trajnostnega turizma, s tem pa razvoj celotnega gospodarstva.

Pri predmetu boste spoznali pomen trajnostnega razvoja v turizmu v globalnem in lokalnem okolju, znali analizirati stanje ter pripraviti strateški in akcijski načrt trajnostnega razvoja destinacije, lokalnega okolja ali turističnega produkta.

Vsebina

 1. Izhodišča, definicija, teoretične osnove, etični temelji in načela trajnostnega razvoja v turizmu
 2. Vizija in cilji TR v turizmu v globalnem in lokalnem okolju
 3. Trajnostni razvoj in lokalno okolje
 4. Trajnostni razvoj turističnega podjetja ali organizacije
 5. Načrtovanje TR v turizmu v lokalnem okolju
 6. Trajnostni razvoj turistične destinacije
 7. Ukrepi za uresničevanje TR v turizmu globalnem, državnem, lokalnem nivoju in turističnih podjetjih ali organizacijah.
 8. Trajnostni razvoj turizma v pogojih zdravstvene, ekonomske in družbene krize.

Cilji in kompetence

 1. Sposobnost razumevanja koncepta, celostnega trajnostnega razvoja turizma v ekološkem, družbenem tehničnem in ekonomsko- poslovnem okolju, na lokalni, nacionalni in globalni ravni.
 2. Sposobnost razumevanja in uresničevanja vizije in ciljev, celostnega trajnostnega razvoja turizma na lokalni ravni.
 3. Sposobnost analiziranja razvoja turizma na lokalni ravni.
 4. Sposobnost razumevanja pomena in vloge trajnostnega razvoja turističnega podjetja ali organizacije s poudarkom na razumevanju vloge in pomena poslovnih funkcij.
 5. Sposobnost uporabe strokovnih znanj s področja načrtovanja trajnostnega razvoja v lokalnem okolju.
 6. Sposobnost uporabe strokovnih znanj s področja načrtovanja in upravljanja trajnostnega razvoja v turistični destinaciji.
 7. Sposobnost analize, sinteze ter načrtovanja in udejanjanja rešitev – ukrepov, na področju turizma v podjetju, lokalnem nivoju in turistični destinaciji ter usposobljenost za poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje na področju razvoja ter osebno rast.
 8. Sposobnost analiziranja, načrtovanja in delovanja v kriznih razmerah.
Skupne učne enote vseh smeri
12
Praktično izobraževanje v delovnem okolju

Zaposlovalci si danes želijo sodelavce, ki so pripravljeni na takojšnje učinkovito delo. Praktično izobraževanje v delovnem okolju je tako odlična priložnost za vse, ki tovrstnih izkušenj nimate, da si jih pridobite in spoznate, kako posamezno delovno okolje diha in živi v praksi. Z opravljanjem aktivnosti, ki izhajajo iz študijskega programa, boste v konkretnem podjetju oz. delovni organizaciji sodelovali z notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja, spoznavali raznolikost delovnih mest in nalog ter hkrati razvijali kompetence, ki vam bodo omogočale napredek na strokovni in osebnostni ravni.

Vsebina

Študenti v okviru strokovne prakse v obsegu 320 ur opravljajo delo v neposrednem delovnem okolju, in sicer skladno z vsebino študijskega programa.

Študenti si:

 • Izberejo podjetje oz. delovno organizacijo
 • Izberejo mentorja v delovni organizaciji
 • Pripravijo načrt strokovne prakse
 • Opravljajo prakso
 • Napišejo poročilo o opravljeni praksi

Študenti se na tak način seznanijo s poslovnimi, delovnimi in informacijskimi procesi in vsebinami v konkretnem podjetju oz. delovni organizaciji, pridejo v kontakt z notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja, spoznavajo raznolikost delovnih mest in nalog. Obenem razvijajo odgovornost do dela in reflektirajo o lastnem napredku – strokovnem in osebnostnem.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje organiziranosti in delovanja podjetij oz. organizacij;
 • sposobnost samostojnega opravljanja strokovnega dela;
 • sposobnost povezovanja usvojenih teoretičnih znanj s predmetnih področij Poslovanje in upravljanje v turizmu z neposrednimi izzivi v delovnem okolju;
 • sposobnost zaznavanja potencialne problematike v delovnem okolju in iskanje rešitev;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in pripravljenost na sodelovalno delo;
 • prevzemanje odgovornosti za lastno delo;
 • sposobnost timskega dela;
 • sposobnost kritične /samo/refleksije;
 • razvoj prilagodljivosti, iniciativnosti in odgovornosti ter pozitivnega odnosa do dela.
12
Zaključna strokovna naloga ali opravljanje dveh izbirnih predmetov

Na podlagi akreditacije visokošolskega študijskega programa in njegovih sprememb, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo in pozneje njegov naslednik NAKVIS, študenti dodiplomskih visokošolskih programov, ki jih izvajamo na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije, namesto obveznosti, povezanih z zaključno strokovno nalogo, ki so ovrednotene z 12 ECTS, lahko opravijo dva izbirna predmeta, ovrednotena s po 6 ECTS, ki ju izberejo med izbirnimi predmeti v visokošolskih strokovnih študijskih programih na DOBA Fakulteti.

Vsebina

 • Izbor obravnavane teme
 • Formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Odločanje o pristopu k problematiki in izboru delovne strategije
 • Priprava dispozicije zaključne strokovne naloge:

             - Opredelitev obravnavane problematike in teoretičnih izhodišč
             - Opredelitev pristopa k zastavljeni problematiki raziskovanja
             - Opredelitev metod in tehnik obravnavanja problematike za doseganje ciljev naloge
             - Opredelitev členjenosti vsebine
             - Opredelitev literature in virov

 • Prijava teme in mentorja zaključne strokovne naloge
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Študij literature in virov
 • Izdelava zaključne strokovne naloge
 • Priprava predstavitve zaključne strokovne naloge in zagovor

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja konkretnih problemov v poslovnem okolju na področju programa;
 • sposobnost reševanja konkretne problematike s pomočjo usvojenega teoretičnega znanja;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov;
 • razvoj kritične presoje;
 • sposobnost uporabe raziskovalnih metod;
 • zmožnost obvladovanja sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • sposobnost analize in sinteze informacij;
 • sposobnost partnerskega dela;
 • sposobnost povezovanja različnih znanj ter pomena uporabe strokovne literature;
 • sposobnost samostojnega učenja;
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije.
12
Izbirni predmet 1 in 2 (6 ECTS + 6 ECTS)

Izbirne predmete študent izbere iz skupnega nabora izbirnih predmetov, pri čemer lahko izbere tiste izbirne predmete, ki niso hkrati tudi obvezni predmeti njegovega programa. Fakulteta izvaja tiste izbirne predmete, na katere je prijavljeno zadostno število študentov

 • Digitalizacija in posameznik
 • Dizajnersko razmišljanje
 • Družinsko podjetništvo
 • Interno komuniciranje
 • Javna uprava in poslovanje javnega sektorja
 • Medkulturni menedžment
 • Menedžment dogodkov
 • Menedžment kakovosti v izobraževanju
 • Nevromarketing
 • Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost
 • Organiziranje kakovosti življenja
 • Osebni menedžment in komunikacija
 • Podjetništvo in kultura podjetja
 • Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog – 1. tuji jezik ang./nem./ita.
 • Povezava med mediji, odnosi z javnostmi in marketingom
 • Razvoj zaposlenih
 • Razvojna psihologija
 • Socialni marketing
 • Strateško načrtovanje v turističnih podjetjih in organizacijah in njihovo upravljanje
 • Športna psihologija

Vsak predmet je ovrednoten s 6 ECTS.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa.

Predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata 20. 1. 2022, in velja za študente, ki se bodo prvič vpisali v program v 2022/2023.

Za študente, vpisane v študijski program do vključno 2021/2022, velja >>predmetnik oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če v izobraževanju redno napredujejo. Študij po tem programu lahko zaključijo do najkasneje 30. 9. 2026.

Januš Lapajne,

Diplomiran ekonomist
Najlepša hvala za vso podporo, ki ste mi jo nudili skozi vsa leta študija. DOBA Fakulteto z veseljem priporočam vsem, s katerimi se pogovarjam o kariernem napredku. V Švici živi kar nekaj Slovencev, ki jim je diploma omogočila zaposlitev.

Januš Lapajne,

Diplomiran ekonomist
Najlepša hvala za vso podporo, ki ste mi jo nudili skozi vsa leta študija. DOBA Fakulteto z veseljem priporočam vsem, s katerimi se pogovarjam o kariernem napredku. V Švici živi kar nekaj Slovencev, ki jim je diploma omogočila zaposlitev.

Diplomanti in kariera

Kot diplomant programa smeri Menedžment boste lahko prevzemali samostojno organiziranje procesov in asistiranje v menedžmentu. Zaposlitev boste našli v gospodarstvu, različnih zavodih ali v javni upravi tako doma kot v tujini. Profil diplomanta s takšnimi znanji in kompetencami je vedno zelo iskan. Ker boste postali bolj podjetni in inovativni, hkrati pa boste imeli obsežno paleto znanj, boste lahko vodili tudi lastno podjetje. Med študijem se boste razvili v agilnega in digitalno kompetentnega strokovnjaka. Diploma vam bo omogočila nadaljevanje študija na magistrskih programih.

Diplomant smeri Digitalni menedžment ima širok spekter možnosti za zaposlitev. To področje združuje poslovne strategije z digitalnimi tehnologijami, kar je izredno iskano v današnjem hitro razvijajočem se tehnološkem in poslovnem okolju. Nekaj področij in vlog, kjer bi lahko našli zaposlitev, vključuje: digitalni strateg, strokovni sodelavec ali svetovalec za digitalno transformacijo podjetij, sodelavec pri digitalnih projektih ali projektih za digitalizacijo v podjetju, upravljanje e-poslovanja ...

Diplomant smeri Kadrovski menedžment bo je usposobljen za delo v številnih kadrovskih in upravljavskih vlogah. Te veščine so bistvene za uspešno upravljanje človeških virov, razvoj talentov in izboljšanje organizacijske kulture in zato boste našli zaposlitev kot kadrovski managerji, svetovalci in strokovni sodelavci v HRM oddelkih , ki skrbijo za razvijanje zavzetosti zaposlenih, upravljanje s talenti ...

Diplomant smer Menedžment v turizmu bo pripravljen na delo v raznolikih in dinamičnih vlogah znotraj turistične industrije. Ta področja študija pokrivajo ključne koncepte in prakse, potrebne za razvoj in upravljanje trajnostnih, inovativnih in konkurenčnih turističnih ponudb. Možne kariere za take diplomante vključujejo: razvoj turističnih produktov, svetovalec za trajnostni turizem, vodja hotelov ali drugih gostinskih obratov, marketing in prodaja v turizmu, projektni menedžer v turizmu ...
Prijava v študij
Šolnina in drugi prispevki
Priznavanje znanj

Vpis 2024/2025

Vse informacije o vpisu najdete na >> povezavi.

Vpisni pogoji

Vpis v 1. letnik
• zaključena vsaj štiriletna srednja šola

Vpis v 2. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem po letu 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 3. letnik
• diploma višje strokovne šole po programu, sprejetem pred letom 1994. Ne glede na zaključen višješolski program diferencialnih predmetov ni.

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode)

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med študijskimi programi iste stopnje, torej prve stopnje. Prehodi so možni med študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prijave kandidatov za vpis v višji letnik po merilih za prehode  obravnava Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete. Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani program ter pogoje za prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo študij zaključiti po novem programu. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi med študijem.

Pogoje za vpis izpolnjujete tudi tisti, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

Kandidati ob prijavi priložite kopijo spričeval, diplome in drugih potrdil, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis.

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2024/2025 znaša 3.250,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik
Plačilo šolnine za en letnik je možno plačati na 12 obrokov. Obrok šolnine v študijskem letu 2024/2025 znaša 285,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2024 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

Način plačila študent opredeli v pogodbi ob vpisu. DOBA Fakulteta bo predvidoma trikrat letno usklajevala višino obrokov v skladu s stopnjo rasti življenjskih potrebščin v RS, pri čemer ob prvem vpisu v študij za prve tri mesece veljajo cene, kot so bile ob podpisu pogodbe. Plačilo šolnine za vpis v vsak nadaljnji letnik in vse ostale prispevke (diplomiranje, …) bo DOBA Fakulteta študentu zaračunala po ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor DOBA Fakultete predvidoma januarja za prihodnje študijsko leto.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek diplomiranja. 

>> Cenik storitev DOBA Fakultete

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja. Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...).

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Priznavanje znanj je vključeno v stroške šolnine.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli