Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

prof. dr. Anita Maček

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

anita.macek@net.doba.si

Nosilka dodiplomskih predmetov: Makroekonomika, Ekonomika, Mednarodni ekonomski odnosi in institucije

Nosilka magistrskih predmetov: Ekonomija mesta prihodnosti, Ekonomski, okoljski in družbeni trajnostni razvoj in glokalizacija, Javne politike in vodenje projektov v javnem sektorju

Nosilka doktorskega predmeta: Tehnološki, družbeni in ekonomski trajnostni izzivi

Anita Maček se je leta 2001 vpisala na Ekonomsko-poslovno fakulteto, kjer je leta 2005 diplomirala z odliko. Med študijem je aktivno sodelovala v različnih organih fakultete, od aprila 2004 do aprila 2006 pa je opravljala tudi funkcijo prodekanice za študentska vprašanja. Septembra 2005 se je vpisala na podiplomski študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in nadaljevala študij na enovitem doktorskem študiju. Februarja 2007 se je zaposlila na Institutu za ekonomsko in korporativno upravljanje, januarja 2008 pa kot asistentka in mlada raziskovalka iz gospodarstva pri svetovalni družbi Prof. dr. Ferk & Partner, d. o. o. Leta 2009 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo, od leta 2010 pa kot samostojna podjetnica sodeluje pri različnih raziskovalnih in svetovalnih projektih za gospodarske družbe, prav tako je raziskovalka in nosilka različnih ekonomskih predmetov na DOBA Fakulteti.

Anita Maček je izvoljena v naziv izredne profesorice za področje ekonomske teorije in politike. Njeno raziskovanje zajema mednarodne tokove kapitala, neposredne tuje investicije ter čezmejne združitve in prevzeme. Na DOBA Fakulteti je nosilka predmetov Makroekonomika, Ekonomika ter Mednarodni ekonomski odnosi in institucije.

Makroekonomika proučuje delovanje narodnega gospodarstva, ekonomika pa gospodarske pojave posameznega podjetja in njegove povezave z okoljem. Medtem ko je pri makroekonomiki v ospredju analiza na ravni agregatnih količin, kot so gospodarska rast, brezposelnost, inflacija in plačilna bilanca, so pri ekonomiki v ospredju gospodarske zakonitosti ter dejavniki uspešnosti in učinkovitosti v podjetjih.

Vsebinsko dopolnitev obeh predmetov predstavlja predmet Mednarodni ekonomski odnosi in institucije, pri katerem je v ospredju analiza globalnega mednarodnega ekonomskega okolja. Glavni cilj pri tem je študentom omogočiti razumevanje temeljnih zunanjeekonomskih tokov med deželami sveta v smislu integriracije in dezintegriracije ter s tega zornega kota razumeti položaj Slovenije v prihodnosti. Predmet je odsev kombinacije teorije in zgodovinskih izkušenj, snov je obravnavana na globalni, makroekonomski in delno tudi na mikroekonomski ravni.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli