Psihologija

Magistrski programi

Program Psihologija

Zaradi aktualnih izzivov, kot so demografske spremembe in razvoj dolgožive družbe, medgeneracijska in multikulturna raznolikost, digitalizacija ter povečevanje psihosocialnih tveganj zaradi kompleksnosti sveta, v katerem živimo, se povečujejo tudi potrebe po psiholoških znanjih ter ustrezno usposobljenih psihologih. Magistrski študijski program Psihologija vam bo omogočil pridobivanje interdisciplinarnih znanj in razvijanje kompetenc za ustrezno uporabo diagnostičnih metod, postopkov, pristopov in svetovalnih veščin pri delu s posamezniki in skupinami.

Drugostopenjski program Psihologija je interdisciplinarno naravnan in usposablja študente za celovito poklicno kvalifikacijo in samostojno opravljanje psihološke dejavnosti, predvsem na področjih gospodarstva, šolstva in socialnih dejavnosti, upoštevaje načela in principe psihološke etike. Diplomanti bodo usposobljeni predvsem za delo z »zdravo, ne-klinično populacijo«, in sicer pri krepitvi optimalnega delovanja posameznikov, skupin in organizacij ter izboljševanju kakovosti življenja posameznika tako na poklicnem kot na osebnem področju.


Področja v programu, kjer boste dobili največ

Obravnava kompleksnih psihosocialnih izzivov

Obravnava kompleksnih psihosocialnih izzivov

Usposobili se boste za sooblikovanje ustvarjalnega, uspešnega in zdravega socialnega okolja ter za celovito obravnavo in reševanje kompleksnih psihosocialnih izzivov na različnih področjih uporabne psihologije.
Veščine diagnosticiranja in ocenjevanja

Veščine diagnosticiranja in ocenjevanja

Razvili boste praktične veščine za razvoj in uporabo psihodiagnostičnih instrumentov, namenjenih ocenjevanju kognitivnih funkcij in osebnosti. Naučili se boste ustrezne interpretacije rezultatov psihološkega testiranja.
Veščine svetovanja

Veščine svetovanja

Razvili boste svetovalne veščine za samostojno delo s posamezniki in skupinami za krepitev optimalnega funkcioniranja in za večjo kakovost življenja tako na poklicnem kot osebnem področju.
Osebni razvoj in etika

Osebni razvoj in etika

Nadgradili boste vaše osebnostne kompetence, razvijali empatijo, sposobnost podpornega komuniciranja in druge socialne kompetence, ki so pomembne za odgovorno delo z različnimi ciljnimi skupinami. Naučili se boste uporabe in spoštovanja načel in standardov psihološke etike na vseh nivojih poklicnega delovanja.
Raziskovalno delo

Raziskovalno delo

Usposobili se boste za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod in zahtevnejših metod analize podatkov za reševanje strokovnih in znanstvenih problemov na področju psihologije.
Interdisciplinarno povezovanje

Interdisciplinarno povezovanje

V programu boste temeljna in uporabna psihološka znanja povezali z znanji na sorodnih strokovnih področjih in tako razvili kompetence za učinkovito delovanje na različnih delovnih mestih in v različnih socialnih okoljih.

Predmetnik programa

1. letnik
2. letnik
Obvezne učne enote
9
Diferencialna psihologija

Diferencialna psihologija je temeljna psihološka disciplina, ki temelji na preučevanju, razumevanju in pojasnjevanju medosebnih razlik na različnih področjih človekovega doživljanja in delovanja, kot so npr. kognitivne sposobnosti, inteligentnost, ustvarjalnost, spomin, osebnost, identiteta, samopodoba, vrednote, čustva, motivacija, sreča, zadovoljstvo, optimizem. Spoznanja diferencialne psihologije se smiselno uporabljajo v pedagoški psihologiji, organizacijski psihologiji, klinični psihologiji, psihologiji športa in na drugih področjih aplikativne psihologije.

Študenti boste pri predmetu: spoznali in razumeli pomen diferencialne psihologije; razvili zmožnost povezovanja spoznanj  diferencialne psihologije z drugimi znanji; se naučili uporabe teh znanj v različnih praktičnih situacijah; spoznali glavna orodja diferencialne psihologije in se naučili kritično vrednotiti vire in informacije s področja medosebnih razlik.

Vsebina

 • opredelitev diferencialne psihologije kot temeljne psihološke panoge;
 • pomen raziskovanja razlik med posamezniki in skupinami v psihologiji;
 • medosebne razlike pri kognitivnih sposobnostih, inteligentnosti, ustvarjalnosti, spominu;
 • medosebne razlike pri osebnosti, identiteti, samopodobi, vrednotah;
 • medosebne razlike pri čustvih in motivaciji;
 • medosebne razlike pri sreči, zadovoljstvu, optimizmu;
 • medosebne razlike povezane s spolom, starostjo;
 • uporaba spoznanj diferencialne psihologije v:
  • pedagoški psihologiji,
  • organizacijski psihologiji,
  • klinični psihologiji,
  • psihologiji športa,
  • na drugih področjih aplikativne psihologije;
  • raziskovalne metode v diferencialni psihologiji.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznati in razumeti pomen diferencialne psihologije  za praktično delo psihologov;
 • razumeti dejavnike, vzroke in posledice medosebnih razlik;
 • razumevanje, kako se posamezniki med seboj razlikujejo ter spoznati dejavnike, ki na to vplivajo;
 • poznavanje medosebnih razlik v psihološki znanosti in uporaba teh znanj v aplikativni psihologiji;
 • avtonomnost, proaktivnost, kritičnost in odgovornost pri delu z različnimi ciljnimi skupinami;
 • poznavanje temeljnih spoznanj diferencialne psihologije;
 • sinteza spoznanj diferencialne psihologije za praktično uporabo v različnih situacijah, npr. pri psihološkem svetovanju, trenerskem delu, kadrovskih postopkih ipd.; 
 • poznavanje glavnih orodij diferencialne psihologije;
 • kritično vrednotenje spoznanj s področja psihologije medosebnih razlik.
9
Psihološka diagnostika

Kompetence za ustrezno izvajanje postopkov psihološke diagnostike in ocenjevanja so ključne za opravljanje poklica psihologa. Predmet obravnava naslednje vsebine: vlogo psihološkega pregleda v zdravstvu in na sorodnih področjih, paradigme ocenjevanja osebnosti, psihološki diagnostični intervju in eksploracijo, psihološko testiranje in klinično-psihološki pregled z aplikacijo testov kognitivnih sposobnosti in osebnosti, metode in pomen opazovanja v klinični praksi in raziskovanju, uporabo manj strukturiranih tehnik v psihološkem ocenjevanju, proces psihološkega ocenjevanja (zbiranje podatkov; procesiranje podatkov; komuniciranje podatkov in sprejemanje odločitev) ter etična načela v psihodiagnostičnem ocenjevanju.

Študenti boste pri predmetu: spoznali osnovna teoretična izhodišča psihološke diagnostike; se naučili pripraviti psihološko oceno na podlagi uporabe klinično-psihološkega intervjuja in enostavnejših psiholoških testov; razvili zmožnosti pravilne uporabe psiholoških testov za ocenjevanje kognitivnih funkcij in osebnosti ter korektne interpretacije rezultatov psihološkega testiranja.

Vsebina

 • Vloga psihološkega pregleda v zdravstvu in na sorodnih področjih
 • Osebnost in psihične motnje
 • Paradigme ocenjevanja osebnosti
 • Psihološki diagnostični intervju in eksploracija; intervju v procesu ocenjevanja in sprejemanja odločitev
 • Aplikacija testov v klinični psihologiji: psihološko testiranje in kliničnopsihološki pregled z aplikacijo testov kognitivnih sposobnosti in osebnosti
 • Metode opazovanja v klinični psihologiji, pomen opazovanja v klinični praksi in raziskovanju
 • Uporaba manj strukturiranih tehnik v psihološkem ocenjevanju 
 • Psihološko ocenjevanje kot proces: zbiranje podatkov; procesiranje podatkov; komuniciranje podatkov in sprejemanje odločitev
 • Etika v psihodiagnostičnem ocenjevanju

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je usposobiti študente za izvajanje psihološke diagnostike in ocenjevanja ter za ustrezno interpretacijo rezultatov psihološkega testiranja.

Kompetence:

 • obvladovanje zahtevnejših psiholoških konceptov z uporabo najsodobnejših pristopov in metod dela s posamezniki in skupinami;
 • avtonomnost, proaktivnost, kritičnost in odgovornost pri delu z različnimi ciljnimi skupinami;
 • zavezanost k profesionalni etiki in spoštovanje etičnih načel in standardov na vseh nivojih poklicnega delovanja;
 • temeljno razumevanje področja psihološkega ocenjevanja in testiranja v klinični psihologiji;
 • poznavanje kompleksnosti psihodiagnostike s klinično psihološko intencijo;
 • usposobljenost za psihološko formulacijo primera ter razumevanje specifičnega psihologičnega zaključevanja in komunikacije;
 • razumevanje etičnih dilem, povezanih s področjem psihološke diagnostike.
9
Psihologija dela in menedžment zdravja

Predmet obravnava temeljne vsebine o delu v delovnem okolju in o ohranjanju delavčevega dobrega počutja in zdravja: vlogo delavca v delovnem procesu, temeljne kognitivne značilnosti in motivacijo delavcev in njihov vpliv na delo in učinkovitost,  vzpostavljanje ravnotežja med delom in delavcem, doživljanje obremenitev v realnem delovnem okolju, stres pri delu in v vsakdanjem življenju, bolezni v delovnem okolju zaradi psihičnih obremenitev, kemijske in ne-kemijske odvisnosti in njihov vpliv na vedenje delavcev v delovnem okolju, ukrepe za ohranjanje in varovanje zdravja v delovnem okolju in v življenju, delavcem prijazno delovno okolje kot temelj dobrega počutja in zdravja itd.

Študenti boste pri predmetu: usvojili razumevanje povezanosti med psihološkimi značilnostmi delavca in komponentami delovnega okolja, ki vplivajo na delovno učinkovitost; razvili zmožnost identificiranja vedenjskih vzorcev delavca in analiziranja povezanosti med razpoložljivostjo, učinkovitostjo in zdravjem; razvili zmožnost za načrtovanje in uvajanje ustreznih ukrepov za ohranjanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu.

Vsebina 

Snov psihologije dela vsebuje temeljna znanja o delu v delovnem okolju in o ohranjanju delavčevega počutja in zdravja.

 1. Predstavitev bistvenih elementov psihologije dela
 2. Spoznavanje dela (razvoj dela in značilnosti), metode za spoznavanje dela
 3. Vsebina dela in pogojev dela in vplivov na izvajalce
 4. Vloga delavca v delovnem procesu
 5. Temeljne kognitivne značilnosti delavcev in vpliv na delo in učinkovitost
 6. Temeljne osebnostne značilnosti delavca in vpliv na delo in učinkovitost
 7. Motivacija in vpliv na delovno učinkovitost
 8. Vzpostavljanje ravnotežja med delom in delavcem
 9. Doživljanje obremenitev v realnem delovnem okolju
 10. Stres pri delu in v vsakdanjem življenju
 11. Pojavljanje bolezni v delovnem okolju vezanih na psihične obremenitve (psihosomatske bolezni, psihične težave)
 12. Pojavljanje kemijskih in nekemijskih odvisnosti in vpliv na vedenje delavcev v delovnem okolju
 13. Ukrepi za ohranjanje in varovanje zdravja v delovnem okolju in v življenju
 14. Ukrepi za zagotavljanje ustreznega vedenja v delovnem okolju
 15. Varnost, zdravje in učinkovitost v delovnem okolju
 16. Delavcem prijazno delovno okolje kot temelj dobrega počutja in zdravja

Cilji in kompetence

Študenti bodo pri predmetu pridobili in nadgradili znanja s področja psihologije dela in menedžmenta zdravja ter razvili veščine za sooblikovanje ustvarjalnega in zdravega delovnega okolja.

Kompetence:

 • sposobnost sooblikovanja ustvarjalnega, uspešnega in zdravega delovnega okolja;
 • sposobnost kritične presoje in uporabe inovativnih pristopov pri razvoju storitev in produktov za različne ciljne skupine;
 • sposobnost kreativnega razmišljanja in samostojnega ter celostnega reševanja problemov;
 • osebnostne, komunikacijske in druge socialne kompetence za učinkovito delovanje v strokovnih timih;
 • razumevanje osebnostnih, kognitivnih in motivacijskih značilnosti delavca, pomembnih za delovni proces in učinkovito vedenje;
 • sposobnost identifikacije psihosocialnih tveganj v realnem delovnem okolju;
 • sposobnost prepoznavanja in analize vplivov delovnega okolja na delavca in načinov obvladovanja doživetih obremenitev;
 • usposobljenost za oblikovanje učinkovitih ukrepov ohranjanja delovne učinkovitosti glede na identificirane obremenitve;
 • oblikovanje in vrednotenje rešitev ter humanizacijskih ukrepov glede na predvidene stroške in ocene vplivov na ohranjanje zdravja in dobrega počutja.
9
Upravljanje konfliktov, mediacija in coaching

Učinkovito upravljanje konfliktov je v sodobni družbi pomembna veščina sobivanja in sodelovanja. Predmet obravnava opredelitve in dejavnike konfliktov, modele, strategije in metode/tehnike reševanja in upravljanja konfliktov, vlogo, načela in proces mediacije v različnih vrstah sporov in konfliktov ter vrste, načela, modele in proces izvajanja coachinga. Coaching je treba razumeti širše od pristopa reševanja in upravljanja konfliktov. Gre za sistematičen pristop, usmerjen k doseganju želenih sprememb vedenja, osebnostnih sprememb in osebnostne rasti.

Študenti boste pri predmetu: spoznali vrste, vzroke in nivoje konfliktov ter usvojili razumevanje pomena emocij, samoregulacije in osebnosti pri uspešnem upravljanju konfliktov, mediaciji in coachingu; usvojili razumevanje procesa upravljanja konfliktov in se naučili uporabljati tehnike reševanja konfliktov; spoznali načela, značilnosti in proces mediacije in coachinga ter se naučili uporabljati veščine komuniciranja za uspešno izvajanje procesa mediacije in coachinga.  

Vsebina

Razumevanje upravljanja konfliktov, mediacije in coachinga:

 1. Pomen upravljanja konfliktov v sodobni družbi
 • Izzivi in spremembe v družbi
 • Medosebni odnosi
 • Od problemov do konfliktov
 1. Opredelitev konfliktov
 • Nastanek konfliktov
 • Vrste konfliktov
 • Nivoji konfliktov 
 • Vzroki in posledice konfliktov
 • Faze razvoja konfliktov
 1. Dejavniki konfliktov
 • Emocije in konflikt
 • Samoregulacija
 • Osebnostne razlike in konflikt
 • Razumevanje lastne vloge v konfliktih
 1. Upravljanje s konflikti
 • Osnovni modeli upravljanja s konflikti
 • Strategije obvladovanja konfliktov
 • Metode in koraki reševanja konfliktov
 • Značilnosti komunikacije kot orodja za obvladovanje konfliktov
 • Težavni konflikti in možni načini njihovega reševanja
 1. Mediacija
 • Vloga in pomen mediacije
 • Načela mediacije
 • Vloga mediatorja
 • Mediacija v različnih okoljih
 • Proces in koraki postopka mediacije
 • Posebnosti mediacije v različnih vrstah sporov in konfliktov
 1. Coaching
 • Vloga in pomen coachinga
 • Vrste coachinga
 • Značilnosti in načela coachinga
 • Prednosti in koristi ter problemi in pasti coachinga
 • Ključne kompetence in odgovornosti coacha
 • Modeli coachinga
 • Proces coachinga
 • Vzpostavljanje coaching dogovora

Cilji in kompetence

Temeljna cilja predmeta sta, da študenti:

 • spoznajo in razumejo pomen ter vlogo upravljanja konfliktov, mediacije in coachinga za uspešno delo s posamezniki in skupinami;
 • so sposobni kritično presojati pridobljene teoretske koncepte in uporabiti pridobljeno znanje v praksi.

Študenti pri predmetu pridobijo naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razvoj kritičnega razmišljanja za spodbujanje kreiranja inovativnih rešitev v poslovnih okoljih;
 • razumevanje in uporaba znanj s področja psihologije in drugih sorodnih ved ter njihovo interdisciplinarno povezovanje;
 • avtonomnost, prizadevanje za kakovost s prevzemanjem odgovornosti za lastno delo;
 • zmožnost konstruktivnega sodelovanja z drugimi;
 • kritično presojanje teoretskih pristopov s poudarkom na uporabni vrednosti. 
 • poznavanje in razumevanje izzivov in sprememb v družbi, medosebnih odnosov ter razlikovanje med problemi in konflikti:
 • sposobnost diferenciacije med upravljanjem konfliktov, mediacijo in coachingom;
 • sposobnost razumevanja pomena upravljanja s konflikti ter vrst, vzrokov in nivojev konfliktov ter vloge posameznika;
 • razumevanje pomena emocij, samoregulacije in osebnosti pri uspešnem reševanju konfliktov;
 • poznavanje in razumevanje sistema reševanja konfliktov in sposobnost diagnosticiranja procesov, stanj in ukrepov na področju reševanja konfliktov ter implementacija v prakso dela z ljudmi;
 • razumevanje in sposobnost uporabe tehnik in intervencij mediacije v različnih kontekstih;
 • razumevanje pomena in vloge coachinga ter sposobnost načrtovanja aktivnosti ter uporabe veščin in tehnik komuniciranja za uspešno izvajanje coachinga v poslovni praksi.
9
Presojanje, odločanje in reševanje problemov

Predmet temelji na obravnavi kognicije, kognitivni procesov in kognitivnih shem, ki so podlaga za presojanje, odločanje in reševanje problemov. Vsebine predmeta se navezujejo na mentalno osredotočenost pri presojanju, na racionalne in organske pristope k odločanju, na temelje koncepte ravnanja s problemi ter na proces (identifikacija problema, opredelitev, formulacija strategije, organizacija informacij, dodeljevanje sredstev, spremljanje in vrednotenje) in tehnike reševanja problemov (miselni zemljevidi, možganske nevihte, lateralno mišljenje, 6 klobukov razmišljanja, resolucija problemov, evalvacija alternativ itd.).

Študentje boste pri predmetu: spoznali in razumeli kognitivno ozadje presojanja, odločanja in reševanja problemov; analizirali in ovrednotili različne pristope k odločanju; kategorizirali proces odločanja in kritično analizirali vlogo čustev in vrednot pri odločanju; definirali in interpretirali problemsko situacijo; oblikovali in razvili učinkovite strategije za reševanje problemov; ovrednotili učinkovitost različnih tehnik reševanja problemov in utemeljili njihovo uporabo v izbranih situacijah.

Vsebina

 • Kognicija, kognitivni procesi, kognitivne sheme kot podlaga za presojanje, odločanje in reševanje problemov
 • Mentalna osredotočenost pri presojanju in past kognitivne preobremenitve
 • Racionalni vs. organski pristop k odločanju
 • Odločanje v organizacijskem kontekstu, individualno in timsko odločanje
 • Koncept za hitro odločanje “OODA - Loop”
 • Temeljni koncepti ravnanja s problemi
 • Mentalno vs. čustveno “računovodstvo” pri odločanju
 • Potek/proces reševanja problemov (identifikacija problema, opredelitev, formulacija strategije, organizacija informacij, dodeljevanje sredstev, spremljanje in vrednotenje)
 • Tehnike reševanja problemov (miselni zemljevidi, možganske nevihte, lateralno mišljenje, 6 klobukov razmišljanja, resolucija problemov, evalvacija alternativ …)

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • uporaba spoznanj na področju delovanja kognitivnih in emocionalnih procesov ter njihove medsebojne prepletenosti za učinkovito presojanje, odločanje in reševanje problemov;
 • uporaba sistemskega ter interdisciplinarnega pristopa pri razmišljanju in delovanju ter povezovanje procesov in konceptov uporabne psihologije in drugih sorodnih ved, ob upoštevanju širšega družbenega konteksta;
 • sposobnost kreativnega razmišljanja in samostojnega ter celostnega reševanja problemov;
 • osebnostne, komunikacijske in druge socialne kompetence za učinkovito delovanje v strokovnih timih;
 • poglobljeno razumevanje kognicije, kognitivnih shem in kognitivnih procesov kot ozadja vseh človekovih akcij
 • zmožnost doseganja optimalne mentalne osredotočenosti;
 • sposobnost uporabe logičnega razmišljanja, vključno s sistematičnim in matematično-orientiranim mišljenjem;
 • fleksibilna uporaba osnovnih principov odločanja v organizacijskem kontektstu, individualno ali v timu;
 • usposobljenost za uporabo strukturiranih konceptov odločanja;
 • usposobljenost za prepoznavanje vpliva čustev in vrednot na odločanje;
 • sposobnost razlikovati med odločanjem in reševanjem problemov;
 • sposobnost uporabe lateralnega mišljenja v različnih situacijah pri reševanju problemov;
 • sposobnost poglobljene analize in interpretacije problemske situacije;
 • usposobljenost za uporabo različnih tehnik reševanja problemov.
9
Uporabna psihometrija

Psihometrija se nanaša na ocenjevanje in merjenje psihičnih pojavov in konstruktov z zanesljivimi in veljavnimi psihometričnimi orodji (testi, vprašalniki, intervjuji, portfelji, vedenjskimi nalogami itd.). Uporablja se v izobraževanju, svetovanju, klinični praksi, v organizacijah itd. Pri predmetu bodo obravnavane vsebine v povezavi s konstrukcijo psihometričnih orodij, ocenjevanjem psihometričnih orodij, standardi in zakonitostmi psihološkega testiranja ter etičnimi vidiki uporabe psihometričnih orodij (kvalifikacije uporabnikov testov, odgovornost uporabnikov testov, pravice in odgovornosti testirancev).

Študenti boste pri predmetu: usvojili razumevanje teoretičnih, etičnih in strokovnih vidikov, povezanih s psihološkim testiranjem; razvili zmožnost ocenjevanja psihometrične kakovosti (veljavnost, zanesljivost, objektivnost, občutljivost) psiholoških instrumentov; razvili zmožnost načrtovanja in izvajanja znanstvenih raziskav za potrebe ocenjevanja psihometričnih značilnosti izbranih testov/instrumentov.

Vsebina

 • Uvod v psihološko ocenjevanje in psihometrijo
 • Psihometrična orodja (testi, vprašalniki, intervjuji, portfelj, vedenjske naloge, podatki zgodovine primera)
 • Uporaba psihometrije (izobraževanje, svetovanje, klinična uporaba, organizacije ...)
 • Predvidevanja v psihometriji
 • Ocenjevanje kakovosti testov (npr. veljavnost, zanesljivost)
 • Kultura in psihološko testiranje (jezik, kulturna asimilacija, neverbalna komunikacija in vedenje, standardi ocenjevanja)
 • Etični vidiki (kvalifikacije uporabnikov testov, odgovornost uporabnikov testov, pravice in odgovornosti testirancev)
 • Praktično ocenjevanje izbranega merilnega instrumenta (konceptualizacija raziskovalnega problema, pregled literature, ocena zasnove raziskave, vzorčenje, izbira merilnih orodij, zbiranje podatkov, interpretacija analiz podatkov in etični vidiki izvajanja raziskav, v katerih sodelujejo ljudje)

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je usposobiti študente za konstrukcijo psihometrično ustreznih instrumentov, za presojo in izbiro ustreznih diagnostičnih instrumentov ter za korektno interpretacijo rezultatov psihometričnih testov.

Splošne kompetence:

 • sposobnost uporabe teoretičnih predpostavk, metodoloških domnev in socialnega konteksta pri raziskovanju psiholoških fenomenov na podlagi sodobne IKT;
 • osebnostne, komunikacijske in druge socialne kompetence za učinkovito delovanje v strokovnih timih;
 • zavezanost k profesionalni etiki in spoštovanje etičnih načel in standardov na vseh nivojih poklicnega delovanja;
 • razumevanje in učinkovita raba podatkov;
 • sposobnost kritičnega presojanja in ocenjevanja.

Predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje teoretičnih principov merjenja v psihologiji in postopkov konstrukcije psihodiagnostičnih instrumentov; 
 • razlikovanje različnih psihometričnih testov in sposobnost izbire ustreznih psihometričnih testov na podlagi kritične presoje njihovih psihometričnih karakteristik in ocene primernosti testov;
 • uporaba psihometričnih testov v skladu s smernicami nacionalnega psihološkega združenja;  
 • sposobnost ustrezne interpretacije rezultatov psihometričnega testiranja;
 • sposobnost izračunati uporabnost testov;
 • sposobnost kritične analize in sinteze teoretskih znanj in relevantnih informacij ter samostojna uporaba naprednejših raziskovalnih metod in tehnik statistične obdelave podatkov pri reševanju problemov/izzivov v različnih družbenih kontekstih.
6
Pozitivna psihologija

V sodobnem poslovanju pridobiva pozitivna psihologija vedno večji pomen. Pozitivna psihologija je vznemirljiva in navdihujoča mlada veja psihologije. Gradi na tistem, kar je v posamezniku pozitivnega, na njegovih virih, močeh in odlikah. Cilj pozitivne psihologije je izboljšati subjektivno blagostanje (srečo) in funkcioniranje posameznikov, organizacij in skupnosti ter omogočiti, da bi le-ti uspevali, se razvijali in rasli.

Študenti boste pri predmetu: spoznali lastno raven blagostanja in psihološkega kapitala in se naučili načrtovati primerne ukrepe za krepitev blagostanja in psihološkega kapitala pri sebi in pri zaposlenih v organizaciji; pripravili načrt uvajanja pozitivno-psiholoških ukrepov v organizacije s ciljem doseganja pozitivnih organizacijskih izidov; spoznali svoje značilne značajske moči (odlike) in opredelili priložnosti za pogostejšo uporabo značilnih značajskih moči tako na osebnem kot poklicnem področju; razvili zmožnost načrtovanja in uvajanja »vodenja na podlagi odlik« v podjetja in organizacije; se naučili izvajati eno izmed tehnik čuječnosti in kritično ovrednotiti njeno učinkovitost pri soočanju s stresom; razvili zmožnost prenosa ključnih spoznanj in ugotovitev pozitivne psihologije na področje timskega dela.

Vsebina

 • Izhodišča in temeljni postulati pozitivne psihologije
 • Razvoj in razlogi za nastanek pozitivne psihologije kot znanstvene discipline
 • Osnovni koncepti pozitivne psihologije (npr. pozitivna čustva, sreča, zanos, optimizem, značajske moči, smisel)
 • Blagostanje in različni modeli blagostanja (subjektivno in psihološko blagostanje, PERMA model blagostanja)
 • Aplikativni vidiki in možnosti uporabe pozitivnopsiholoških ukrepov v kontekstu podjetja/organizacije (pozitivno organizacijsko vedenje, psihološki kapital, delovna sreča itd.)
 • VIA klasifikacija značajskih vrlin in moči ter drugi preizkusi ugotavljanja in merjenja odlik
 • Vodenje na podlagi odlik
 • Čuječnost (angl. mindfulness) in uporaba čuječnosti za spoprijemanje s stresom na delovnem mestu,
 • Pozitivno timsko delo

Cilji in kompetence

Študenti bodo pri predmetu pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • poglabljanje in razširjanje temeljnih in uporabnih psiholoških znanj ter povezovanje z interdisciplinarnimi znanji drugih sorodnih ved;
 • sposobnost sooblikovanja ustvarjalnega, uspešnega in zdravega delovnega okolja;
 • osebnostne, komunikacijske in druge socialne kompetence za učinkovito delovanje v strokovnih timih;
 • poznavanje in razumevanje osnov in temeljnih konceptov pozitivne psihologije ter možnosti njene uporabe v sodobnem poslovanju, kot tudi na področju osebnega razvoja;
 • usposobljenost za načrtovanje uporabe konceptov pozitivne psihologije v organizacijah s ciljem krepitve blagostanja, delovne sreče ali doseganja drugih pozitivnih poslovnih ter organizacijskih izidov, vključno s kritično refleksijo pozitivnopsiholoških ukrepov in pričakovanih učinkov;
 • poznavanje modelov in klasifikacij značajskih moči, vrlin oz. odlik ter prepoznavanje priložnosti za nadaljnji razvoj in krepitev uporabe značilnih značajskih moči (odlik) tako na osebnem kot na poklicnem področju;
 • razumevanje in uporaba koncepta »vodenja na podlagi odlik« pri načrtovanju in organiziranju delovnih procesov v izbrani organizaciji;
 • poznavanje osnov čuječnosti in zmožnost uporabe tehnik čuječnosti za spoprijemanje s stresom na delovnem mestu;
 • razumevanje in praktična uporaba znanja s področja pozitivnega timskega dela;
 • usposobljenost za vrednotenje in večanje lastnih osebnostnih potencialov in motiviranost za vsestranski osebnostni razvoj.
Obvezne učne enote
6
Psihološko svetovanje

Predmet služi poglabljanju in nadgradnji znanj in kompetenc na področju psihološkega svetovanja in psihoterapije. Predmet obravnava teoretske temelje psihološkega svetovanja (osnovne paradigme in koncepte tradicionalnih pristopov, modele razumevanja motenosti in zdravja), naravo svetovalno terapevtskega odnosa ter osnove svetovalno terapevtske komunikacije, različne psihoterapevtske modalitete in strategije svetovalno/terapevtskega procesa pri obravnavi pacientov z različnimi psihičnimi težavami ter temeljna etična načela pri svetovanju in psihoterapiji.

Študenti boste pri predmetu: spoznali teoretična izhodišča in usvojili poglobljeno razumevanje razlik med uveljavljenimi paradigmami svetovanja in psihoterapije; razvili zmožnosti načrtovanja in demonstrirali posamezne korake in faze svetovalno-terapevtskega procesa glede na obravnavani problem; se naučili uporabljati osnovne psihološke tehnike, pristope in intervence v svetovalnem procesu.

Vsebina

 • Teoretski temelji psihološkega svetovanja: osnovne paradigme in koncepti tradicionalnih  pristopov, modeli razumevanja motenosti in zdravja
 • Narava svetovalno-terapevtskega odnosa ter osnove svetovalno-terapevtske komunikacije
 • Pregled psihoterapevtskih modalitet in strategij svetovalno/terapevtskega procesa pri obravnavi pacientov z različnimi psihičnimi težavami
 • Temeljna etična načela svetovanja in psihoterapije

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pri študentih razviti veščine svetovalno-terapevtskega dela.

Kompetence:

 • obvladovanje zahtevnejših psiholoških konceptov z uporabo najsodobnejših pristopov in metod dela s posamezniki in skupinami;
 • osebnostne, komunikacijske in druge socialne kompetence za učinkovito delovanje v strokovnih timih;
 • avtonomnost, proaktivnost, kritičnost in odgovornost pri delu z različnimi ciljnimi skupinami;
 • zavezanost k profesionalni etiki in spoštovanje etičnih načel in standardov na vseh nivojih poklicnega delovanja;
 • poglabljanje in razširjanje uporabe temeljnih psiholoških znanj na področje psihološkega svetovanja;
 • razumevanje etičnih dilem, povezanih s področjem svetovalnega dela;
 • usposobljenost za uporabo ustreznih pristopov ter metod, postopkov in tehnik za psihološko obravnavo in svetovanje posameznikom in skupinam.

Učni načrt

6
Praktično izobraževanje

Praktično izobraževanje v delovnem okolju je namenjeno pridobivanju praktičnih znanj in razvijanju strokovnih veščin in kompetenc za samostojno opravljanje psihološke dejavnosti na izbranem področju dela. Praktično izobraževanje v obsegu 155 delovnih ur poteka v izbrani delovni organizaciji pod mentorstvom psihologa.

Študenti boste: usvojili razumevanje delovanja mentorske organizacije ter pomena in vloge psihološke dejavnosti v izbrani organizaciji; se naučili uporabe, združevanja in povezovanja znanj s področja psihologije in drugih sorodnih ved pri reševanju strokovnih izzivov na področju delovanja mentorske organizacije; razvili veščine za opravljanje nalog psihologa v mentorski organizaciji pod ustreznim nadzorom mentorja; razvili zmožnost presojanja relevantnih psiholoških in etičnih vprašanj ter kritičnega vrednotenja različnih vidikov obravnave strokovnih izzivov/problemov.

Vsebina

Študent izbere inštitucijo ali podjetje izmed mentorskih organizacij fakultete. Seznam ustanov je objavljen v virtualnem okolju fakultete. Študent se z ustanovo sam dogovori o možnostih za opravljanje praktičnega izobraževanja. V kolikor želi študent opravljati praktično izobraževanje na ustanovi, s katero fakulteta še nima podpisanega dogovora, se sam pozanima, ali je ustanova pripravljena na sodelovanje pri izvajanju praktičnega izobraževanja v delovnem okolju. Če je ustanova pripravljena na sodelovanje in če ustanova dodeli mentorja, študent o tem obvesti koordinatorja praktičnega izobraževanja, ki ustanovi posreduje v podpis ustrezen dogovor.

Študent sodeluje v delu mentorske organizacije v obsegu 155 ur. Praktično izobraževanje v mentorski organizaciji lahko poteka strnjeno 5 tednov po 31 ur ali po delih v daljšem časovnem obdobju sorazmerno manj delovnih ur na teden. Točen termin strokovne prakse določi mentorska organizacija skupaj s študentom in ga opredeli v Pogodbi o opravljanju praktičnega izobraževanja v delovnem okolju. Študent po opravljeni strokovni praksi odda poročilo na predpisanem obrazcu, skupaj z oceno mentorja v organizaciji.

Študent lahko opravlja praktično izobraževanje zgolj na eni instituciji. Vsakemu študentu je na mentorski instituciji dodeljen mentor, ki je zadolžen za nadzor in usmerjanje njegovega dela. Mentor je iz organizacije, kjer poteka praktično izobraževanje. Mentor mora imeti ustrezno najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo, torej raven VII/2 in mora biti po poklicu univ. dipl. psiholog (po starem študijskem programu) ali magister psihologije (po novem študijskem programu). Mentor lahko med drugim opravlja pedagoško, šolsko-svetovalno, kadrovsko, klinično, raziskovalno dejavnost. Praktično izobraževanje v mentorski organizaciji poteka na podlagi individualnega programa, ki ga pripravi mentor.

Mentor organizira in usmerja delo študenta ter mu je na voljo pri pojasnjevanju konkretnega praktičnega dela.

Za organizacijo, spremljanje in koordinacijo izvajanja praktičnega izobraževanja v delovnem okolju je na fakulteti zadolžen koordinator. Koordinator praktičnega izobraževanja vodi pripravljalne seminarje na praktično izobraževanje, opravi razgovore s študenti, daje vse potrebne informacije študentom in mentorjem v mentorskih organizacijah ter preveri uspešnost izvajanja strokovne prakse.

O strokovni praksi se vodi dokumentacija.

Pred pričetkom opravljanja praktičnega  izobraževanja v delovnem okolju študent sam poskrbi za podpis pogodbe v mentorski organizaciji. Študent po opravljeni strokovni praksi odda poročilo na predpisanem obrazcu, skupaj z oceno mentorja v organizaciji.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali dejavnosti, organiziranost in delovanje mentorske organizacije;
 • se seznanili s pomenom in vlogo psihološke dejavnosti v mentorski organizaciji;
 • nadgradili praktična znanja in veščine za opravljanje nalog psihologa v izbrani mentorski organizaciji;
 • razvili socialne in komunikacijske veščine za oblikovanje empatičnega in profesionalnega odnosa z uporabniki in ciljnimi skupinami;
 • krepili samospoznavanje, razvijali samokritičnost, osebno integriteto in spoštovanje etičnih načel pri vseh oblikah psihološkega delovanja;
 • razvili sposobnost argumentiranega ter spoštljivega razpravljanja in reševanja problemov;
 • krepili kritično refleksijo za ocenjevanje svojega dela kot dela drugih.

Strokovno prakso je mogoče opraviti izključno pod mentorstvom psihologa, ki je v organizaciji zaposlen in tam opravlja/izvaja psihološko dejavnost.

6
Raziskovalni praktikum

Predmet študente usposablja za samostojno znanstvenoraziskovalno delo. Obravnava naslednje vsebine, ki zaokrožajo proces raziskovalnega dela: iskanje in pregled strokovne/znanstvene literature kot izhodišče lastnega raziskovanja; strukturo in pripravo dispozicije raziskave (konceptualno in metodološko načrtovanje); strokovno izvedbo psihološkega testiranja in drugih oblik zbiranja podatkov za potrebe psihološkega raziskovanja; uporabo naprednejših multivariatnih statističnih metod za poglobljeno analizo empiričnih podatkov; vrednotenje in kritično refleksijo ugotovitev ter oblikovanje ustreznih zaključkov; etične vidike psihološkega raziskovanja.

Študenti boste pri predmetu: pripravili celovito dispozicijo za raziskovanje izbranega psihološkega fenomena; usvojili razumevanje in logiko naprednejših multivariatnih statističnih metod ter možnosti uporabe na konkretnih primerih; se naučili aplicirati naprednejše multivariatne statistične metode na konkretnih podatkih z ustrezno programsko opremo ter pravilno interpretirati statistične izračune; razvili zmožnost kritičnega ovrednotenja rezultatov statističnih analiz in ugotovitev raziskav, ob upoštevanju njihovih metodoloških pomanjkljivosti in širšega konteksta, za namen oblikovanja verodostojnih znanstvenih zaključkov.

Vsebina

1. Iskanje in pregled strokovne/znanstvene literature kot izhodišče lastnega raziskovanja

2. Struktura in priprava dispozicije raziskave:

 • konceptualno načrtovanje (opredelitev raziskovalnega problema, raziskovalna vprašanja in/ali hipoteze itd.);
 • metodološko načrtovanje (raziskovalni dizajni v psihološkem raziskovanju, metode/tehnike zbiranja podatkov, izbor ali konstrukcija ustreznih psihometričnih instrumentov za merjenje psiholoških značilnosti, vzorčenje itd.).

3. Strokovna izvedba psihološkega testiranja in drugih oblik zbiranja podatkov za potrebe psihološkega raziskovanja

4. Uporaba naprednejših multivariatnih statističnih metod (faktorska analiza, diskriminantna analiza, klastrska analiza, multipla regresija itd.) za poglobljeno analizo empiričnih podatkov

5. Vrednotenje in kritična refleksija ugotovitev ter oblikovanje ustreznih zaključkov

6. Etični vidiki psihološkega raziskovanja

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je usposobiti študente za načrtovanje in izvedbo znanstvenega raziskovanja psiholoških pojavov ter jih s tem pripraviti za samostojno znanstveno-raziskovalno delo v okviru izdelave magistrske naloge. Pri predmetu bodo razvili naslednje kompetence:

Predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost identifikacije relevantnih psiholoških raziskovalnih problemov na podlagi analize in sinteze strokovne in znanstvene literature;
 • sposobnost priprave ustreznega konceptualnega in metodološkega načrta (dispozicije) raziskave za reševanje izbranega psihološkega raziskovalnega problema;
 • objektivno, nepristransko in strokovno izvajanje psihološkega testiranja in drugih oblik zbiranja podatkov za potrebe psihološkega raziskovanja;
 • uporaba naprednejših multivariatnih statističnih metod za celovito in kompleksno analizo kvantitativnih podatkov;
 • sposobnost sinteze ključnih ugotovitev raziskovanja na podlagi vrednotenja in kritične refleksije metodoloških pomanjkljivosti raziskovanja ter širšega konteksta;
 • razumevanje in spoštovanje etičnih načel in vidikov v vseh fazah raziskovalnega procesa.  

Splošne/prenosljive kompetence:

 • kritično razmišljanje ter samostojno in celostno reševanje problemov;
 • uporaba in sinteza teoretičnih predpostavk, metodoloških domnev in širšega psihosocialnega konteksta pri raziskovanju psiholoških pojavov.

Učni načrt

18
Izbirni predmeti (Izberete tri predmete 6 + 6 + 6)

Izbirne predmete študent izbere iz skupnega nabora izbirnih predmetov, pri čemer lahko izbere tiste izbirne predmete, ki niso hkrati tudi obvezni predmeti njegovega programa. Fakulteta izvaja tiste izbirne predmete, na katere je prijavljeno zadostno število študentov. 

 • Družbene inovacije in storitve za kakovost življenja
 • Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika
 • Ekonomija mest prihodnosti
 • Ekonomika javnega sektorja
 • Ekonomska politika v medijih
 • Inovacije v e-izobraževanju
 • Integrirani trajnostni razvoj in prostorsko načrtovanje
 • Intelektualna lastnina
 • Javne politike in vodenje projektov v javnem sektorju
 • Kitajščina z značilnostmi azijske poslovne kulture
 • Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje
 • Kreativno upravljanje inovacij v storitveni dejavnosti
 • Kreativno upravljanje tehnoloških inovacij
 • Mednarodni marketing
 • Mednarodno gospodarsko pravo
 • Merjenje in zagotavljanje kakovosti življenja
 • Pozitivna psihologija
 • Psihologija izobraževanja
 • Psihologija prodaje
 • Psihologija vodenja
 • Razvoj in upravljanje ruralnih in urbanih zaledij mest
 • Ruščina z značilnostmi slovanske poslovne kulture
 • Sistemi trajnostne in pametne mobilnosti
 • Spletni marketing
 • Upravljanje odnosov s strankami (CRM) in poslovna inteligenca (BI)
 • Upravljanje znanja in učeča se organizacija
 • Kognitivno vedenjskih coaching
 • Inovativni pristopi v coachingu
 • Osebni coaching
 • Privabljanje, izbor in zaposlovanje kadrov
 • Trajnostni kadrovski menedžment in menedžment varnosti in zdravja
 • Mednarodne poslovne finance

Vsak predmet je ovrednoten s 6 ECTS.

24
Magistrska naloga

Magistrska naloga je pisni izdelek in rezultat samostojnega raziskovalnega dela študenta ob mentorstvu visokošolskega učitelja. V nalogi študent celovito obravnava izbrano raziskovalno tematiko, povezano s področjem študijskega programa.

V okviru priprave magistrske naloge boste: oblikovali relevantni raziskovalni problem (skupaj z raziskovalnimi vprašanji) na podlagi teoretičnih izhodišč, podprtimi z ustrezno strokovno in znanstveno literaturo; pripravili teoretični pregled ključnih konceptov (teorij) in ugotovitev sorodnih, že izvedenih raziskav; pripravili metodološki načrt izvedbe raziskave, vključno z izbiro raziskovalne strategije, metod/tehnik zbiranja podatkov, opredelitvijo ciljne populacije in izbrane tehnike vzorčenja ter opisom postopka zbiranja podatkov; izvedli empirično raziskavo v skladu s pripravljenim metodoloških načrtom; analizirali in interpretirali podatke, jih kritično ovrednotili in povezali s teoretičnimi izhodišči; pripravili zaključke in konkretne predloge za izboljšanje teorije in prakse.

Vsebina

 • Izbor teme raziskovanja
 • Formulacija problema, postavitev relevantnih raziskovalnih vprašanj in hipotez
 • Odločanje o raziskovalnem pristopu in izboru raziskovalne strategije
 • Priprava dispozicije magistrske naloge
 • Opredelitev problema raziskave in teoretičnih izhodišč
 • Opredelitev pristopa k zastavljeni problematiki raziskovanja
 • Opredelitev metod in tehnik raziskovanja za doseganje ciljev naloge
 • Opredelitev členjenosti vsebine
 • Opredelitev literature in virov
 • Prijava teme in mentorja magistrske naloge
 • Vzorčenje in zbiranje podatkov
 • Študij literature in virov
 • Izdelava magistrske naloge
 • Priprava predstavitve magistrske naloge in zagovor.

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja konkretnih problemov na področju uporabne psihologije;
 • reševanje konkretne problematike s pomočjo usvojenega teoretičnega znanja;
 • oblikovanje izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • samostojnost in usmerjenost v reševanje problemov;
 • razvoj kritične presoje;
 • uporaba znanstvenih metod pri raziskovanju;
 • obvladovanje sistematičnega iskanja informacij in virov;
 • analiza in sinteza informacij;
 • zmožnost partnerskega dela;
 • povezovanje različnih znanj ter pomena uporabe strokovne literature;
 • samostojno učenje;
 • uporabo informacijske tehnologije.

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, navedenem v predmetniku programa. Predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata 20. 1. 2022, in velja za študente, ki se bodo prvič vpisali v program v 2022/2023. Za študente, vpisane v študijski program do vključno 2021/2022, velja predmetnik oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če v izobraževanju redno napredujejo. Študij po tem programu lahko zaključijo do najkasneje 30. 9. 2025.

Dr. Marko Divjak,

profesor na DOBA Fakulteti
»Pri študiju spodbujamo aktivno učenje, kjer imajo pomembno vlogo dialog in socialna interakcija ter povratne informacije vrstnikov, mentorjev in profesorjev, ki smo predvsem v vlogi moderatorjev in usmerjevalcev študijskega procesa.«

Dr. Marko Divjak,

profesor na DOBA Fakulteti
»Pri študiju spodbujamo aktivno učenje, kjer imajo pomembno vlogo dialog in socialna interakcija ter povratne informacije vrstnikov, mentorjev in profesorjev, ki smo predvsem v vlogi moderatorjev in usmerjevalcev študijskega procesa.«

Kako boste študirali

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Fleksibilen online študij

Fleksibilen online študij

Študij je prilagojen sodobnemu načinu življenja, zaposlenim in mladim, ki želite biti del uspešne zgodbe podjetij.
Celostna podpora

Celostna podpora

Osebni online mentor, tehnična, organizacijska in pedagoška podpora zagotavljajo študij po najvišjih standardih.
Aktivno učenje

Aktivno učenje

Z usmerjanjem učitelja in opravljanjem različnih nalog/izzivov študenti aktivno (so)ustvarjajo novo znanje in razumev...
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Študij poteka ob podpori učiteljev, ki poznajo razliko med besedili v knjigi in resničnim življenjem.

Magistri in kariera

Magistri psihologije se bodo zaposlili kot psihologi, ki opravljajo samostojno prakso ali znanstveno raziskovalno delo na naslednjih področjih:
• v podjetjih in organizacijah na področju dela in razvoja človeških virov (kadrovske službe, marketing, prodaja, projektno vodenje in organizacija, varnost in zdravje na delovnem mestu),
• v državnih in upravnih ustanovah (zbornice, zavodi, občine itd.),
• v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (vrtci, šole, vzgojni zavodi),
• v nevladnih in humanitarnih organizacijah, ki delujejo na različnih področjih,
• v javnih in zasebnih organizacijah, ki zagotavljajo socialno varstvene storitve (domovi za ostarele, centri za socialno delo),
• v oglaševalskih in tržno-raziskovalnih agencijah,
• opravljanje samostojne psihološke svetovalne dejavnosti.
Magistri psihologije bodo zaposleni kot raziskovalci, svetovalci, vodje in specialisti na različnih delovnih področjih. Vloge, ki jih bodo opravljali, bodo različne, od strokovnega svetovanja, vodenja timov, moderiranja in vodenja svetovalnih razgovorov, reševanja konfliktov, mediacije ter coachinga.

Magisterij vam bo odprl vrata tudi za nadaljevanje študija v doktorskem programu.
Vpisni pogoji in prijava na študij
Šolnina in drugi prispevki
Priznavanje znanj

Vpis 2024/2025

Vse informacije o vpisu najdete na >> povezavi.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Psihologija se lahko vpiše:

 1. kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS s področja psihologije
 2. kdor je končal študijski program najmanj prve stopnje z drugega sorodnega strokovnega področja, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti do najmanj 50 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Sorodna strokovna področja so: socialno delo, pedagogika in andragogika, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihosocialna pomoč, biopsihologija. Študijske obveznosti za posameznega kandidata določi Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete individualno, na podlagi preučitve študijskega programa zaključenega predhodnega študija. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi po vpisu v program. Strošek enega diferencialnega predmeta je 290,00 EUR/predmet. 
 3. kdor je končal študijski program najmanj prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je njegov program pokrival vsaj 30 ECTS vsebin, primerljivih vsebinam visokošolskega programa Uporabna psihologija in pred vpisom v celoti opravi naslednje obveznosti visokošolskega strokovnega programa Uporabna psihologija: Uvod v psihologijo (9 ECTS), Statistika za psihologe (9 ECTS), Psihologija osebnosti, motivacija in emocije (9 ECTS), Kognitivna psihologija in osnove nevroznanosti (9 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS), Organizacijska psihologija (6 ECTS), Uvod v pedagoško psihologijo (6 ECTS), Uvod v klinično psihologijo (6 ECTS) in opravil Praktično izobraževanje v delovnem okolju (18 ECTS). Kandidat dodatne študijske obveznosti opravi pred vpisom. Strošek opravljanja predmetov je 3.920 (12 x 343,00).

Preverjanje dokumentacije za izpolnjevanje pogojev (zap. št. 2 in 3)

Obravnava prošnje za preverjanje izpolnjevanja pogojev za vpis v magistrski študijski program Psihologije je plačljiva. Strošek znaša 60,00 EUR in se poravna oddajo prošnje (potrdilo o plačilu morate priložiti z ostalo dokumentacijo). 

 • izpolnite obrazec;
 • priložite dokumentacijo, ki je navedena na obrazcu;
 • poravnajte strošek v višini 60 EUR na: DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, TRR: SI56 0400 1004 9537 889, SWIFT KBMASI2X, namen plačila: obravnava prošnje na Komisiji za študentske zadeve;
 • vse skupaj pošljite po e-pošti na naslov vpis@doba.si ali po pošti na naslov fakultete: Prešernova ulica 1, 2000 Maribor.

V 2. letnik magistrskega študijskega programa Psihologija se lahko vpiše:

 1. kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 240 ECTS ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja psihologije,
 2. kdor izpolnjuje kriterije v skladu z merili za prehode med študijskimi programi.

Pogoje za vpis v študijski program izpolnjujejo tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za prehode med programi

Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje, torej druge stopnje. Prehodi so možni med študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa Psihologija.

Prijave kandidatov za vpis v višji letnik po merilih za prehode obravnava Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete. Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani program ter pogoje za prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo študij zaključiti po novem programu. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi med študijem.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

Če je število prijavljenih kandidatov večje od števila razpisanih mest, so kandidati izbrani na podlagi povprečne ocene na dodiplomskem študiju. Pri tem se kandidatom z nepsiholoških programov v povprečje štejejo tudi ocene diferencialnih izpitov.

Razpis za vpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2024/2025 znaša 4.400,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik
Plačilo šolnine za en letnik je možno plačati na 3 ali na 12 obrokov. Obrok šolnine v študijskem letu 2024/2025 znaša 1.483,00 EUR (če plačate v 3 obrokih) ali 385,00 EUR (če plačate v 12 obrokih) in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2024 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

Način plačila študent opredeli v pogodbi ob vpisu. DOBA Fakulteta bo predvidoma trikrat letno usklajevala višino obrokov v skladu s stopnjo rasti življenjskih potrebščin v RS, pri čemer ob prvem vpisu v študij za prve tri mesece veljajo cene, kot so bile ob podpisu pogodbe. Plačilo šolnine za vpis v vsak nadaljnji letnik in vse ostale prispevke (diplomiranje, …) bo DOBA Fakulteta študentu zaračunala po ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor DOBA Fakultete predvidoma januarja za prihodnje študijsko leto.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika, spoznavni stili
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila DOBA Fakulteta, za predmete v posameznem študijskem programu
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

V šolnino ni vključen strošek magistrske naloge.

>> Cenik storitev DOBA Fakultete

 

Priznavanje znanj

Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med njim – v različnih oblikah formalnega izobraževanja za pridobitev izobrazbe ali programov za izpopolnjevanje in neformalnega izobraževanja, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam, določenim s programom.

Študenti boste znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkazali s spričevali in z drugimi listinami, iz katerih bosta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta, da se znanja lahko ovrednotijo po določilih ECTS.

Študenti boste znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z drugimi listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...). Na osnovi pridobljenih listin z naslova neformalnega izobraževanja se lahko nadomesti do največ 12 ECTS pri izbirnih predmetih študijskega programa. 

Postopek priznavanja vodi Komisija za študentske zadeve. Strošek priznavanja učnih enot je opredeljen v ceniku 2022/2023.

Priznavanje tujega izobraževanja

Po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja se lahko kandidatom izda odločba o pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na DOBA Fakulteti. Kandidati za vpis, ki imate zaključeno izobraževanje v tujini, pošljete na fakulteto vlogo za postopek obravnave. Več informacij lahko pridobite na studijska.komisija@doba.si

Informativna prijava
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli