Vpis v magistrski program Psihologija

Najpogostejša vprašanja

Vpis v magistrski program Psihologija

Kje najdem informacije o programu?

Vse informacije o programu, predmetniku in drugih pomembnih informacijah najdete tukaj. 

Ali program res poteka v celoti online? 

DA, študijski program se bo izvajal po Dobinem modelu online študija, ki ga razvijamo že skoraj 25 let. Več kot pet tisoč diplomantov in dve mednarodni akreditaciji online študija so dokaz, da gre za visoko kakovostno izvedbo online študija, po najvišjih mednarodnih standardih. Kako poteka online študij si lahko preberete tukaj.

Ali izpolnjujem pogoje za vpis, če sem zaključil ... Kakšni so pogoji za vpis v magistrski program? 

Pogoje za vpis v magistrski program Psihologija izpolnjujete tisti, ki:

  • imate že zaključen dodiplomski študij smeri Psihologija;
  • imate zaključen dodiplomski program: socialno delo, pedagogika in andragogika, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihosocialna pomoč, biopsihologija, in imate opravljenih do najmanj 50 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Strošek opravljanja predmeta je 290,00 EUR/predmet;
  • imate zaključen dodiplomski program z drugih strokovnih področij, če je program pokrival vsaj 30 ECTS vsebin, primerljivih vsebinam visokošolskega programa Uporabna psihologija in pred vpisom v celoti opravi naslednje obveznosti: Uvod v psihologijo, Statistika za psihologe, Psihologija osebnosti, motivacija in emocije, Kognitivna psihologija in osnove nevroznanosti, Razvojna psihologija, Organizacijska psihologija, Uvod v pedagoško psihologijo, Uvod v klinično psihologijo in praktično izobraževanje. Kandidat dodatne študijske obveznosti opravi pred vpisom. Strošek opravljanja predmetov je 3.920,00 EUR (12 x 343,00 EUR).

Za preverjanje pogojev pod drugo in tretjo točko je potrebno:

  • izpolnite obrazec;
  • priložite dokumentacijo, ki je navedena na obrazcu;
  • poravnajte strošek v višini 60 EUR na: DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, TRR: SI56 0400 1004 9537 889, SWIFT KBMASI2X, namen plačila: obravnava prošnje za preverjanje pogojev;
  • vse skupaj pošljite po e-pošti na naslov vpis@doba.si ali po pošti na naslov fakultete: Prešernova ulica 1, 2000 Maribor.

Kdaj in kako bom lahko opravil 8 predmetov, ki so pogoj za vpis v program Psihologija? 
DOBA Fakulteta bo predmetu izvajala od oktobra do junija, po vnaprej določenem urniku. V predmete boste vključeni in jih aktivno opravljali po Dobinem modelu online študija. Pogoj za vpis v magistrski program so vsi uspešno opravljeni predmeti in opravljeno praktično izobraževanje.

Kaj bom lahko delal po zaključku magistrskega študija? 

Po končanem študiju druge stopnje je magister psihologije pripravljen za opravljanje samostojne psihološke prakse na kateremkoli poklicnem področju. Zna razvijati in uporabljati psihološke principe, znanje, modele in metode na etičen in znanstven način. Njegovo delo temelji na načelih strokovne etike, na njegovi osebnostni zrelosti in je usmerjeno k napredku, dobrobiti in učinkovitosti posameznika, skupin, organizacij in družbe. Profil diplomanta interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Psihologija namreč zagotavlja usposobljenost za uporabo interdisciplinarnih teoretičnih znanj in analitičnih pristopov pri reševanju kompleksnih izzivov posameznikov in skupin ter sooblikovanju zdravega delovnega okolja. Prav tako zagotavlja razvoj osebnostnih, komunikacijskih in drugih socialnih kompetenc ter spoštovanje temeljnih etičnih principov pri izvajanju psihološke obravnave in svetovanja posameznikom, skupinam in organizacijam.

V kolikor se želite zaposliti na točno določeni ustanovi, pred vpisom preverite možnosti zaposlovanja pri njih. 

Kakšna je razlika med psihologom, psihiatrom in psihoterapevtom?

Na spletu najdete veliko pojasnil, o tem, kakšne so razlike med poklici psiholog, psihiater in psihoterapevt. Nekaj objav smo za vas zbrali tudi mi:

Ali je študij enakovreden ostalim študijem psihologije v Sloveniji? 

DA, program je akreditiran in javnoveljaven. Kompetence, ki se v programu pridobijo, so v vseh programih primerljive, enak je tudi pridobljeni naziv magister/magistrica psihologije.

Ali se po končanem magisteriju lahko pridobi Europsy certifikat? 

Magistrski študijski program Psihologija ni v celoti usklajen s standardi Europsy in tudi nima soglasja Nacionalnega odbora za Europsy. To pomeni, da se študent po zaključenem magistrskem študiju ne bo mogel potegovati za pridobitev certifikata Europsy. Ob tem je potrebno poudariti, da je študijski program Psihologija DOBA Fakultete akreditiran in javno veljaven ter primerljiv z ostalimi obstoječimi programi psihologije. Prav tako certifikat Europsy (zaenkrat) ni podlaga za zaposlitev ali za samostojno opravljanje psihološke dejavnosti. Torej, diplomant se bo tudi brez certifikata Europsy lahko potegoval za razpisana delovna mesta psihologa.

Ali lahko po zaključenem magistrskem programu opravljam psihološka testiranja? 

DA, v magistrskem študijskem programu Psihologija študent pridobi in razvije celovito znanje in kompetence za samostojno opravljanje nalog psihologa, vključno z izvajanjem psihološkega testiranja.

Ali imajo študenti univerz in rednih programov prednost pri zaposlitvi?

Na to vprašanje težko odgovorimo, ker je selekcija in zaposlovanje kandidatov stvar odločitve in presoje posameznega delodajalca. Diplomanti magistrskega študija Psihologija so v pridobljenem strokovnem nazivu izenačeni z diplomanti drugih magistrskih programov psihologije – pridobijo naziv magister/magistrica psihologije. 

Ali moram opravljati strokovni prakso, če sem zaposlen? 

DA, praktično izobraževanje je obvezno. Študent ga opravi v organizaciji po svoji izbiri, pogoje je, da praktično izobraževanje opravi pod mentorstvom usposobljenega psihologa (univerzitetni diplomirani psiholog oz. magister psihologije). Zaposlitev ni razlog, da študentu ne bi bilo potrebno opravljati študijske prakse.  

Kdo so učitelji v programu? 

Visokošolski učitelji so ustrezno usposobljeni in habilitirani za izvajanje predmetov, skladno z Zakonom o visokem šolstvu. Nabor visokošolskih učiteljev je bil v okviru akreditacije programov potrjen in odobren s strani NAKVIS-a. Med visokošolskimi učitelji so tako psihologi kot tudi strokovnjaki na drugih sorodnih področjih (npr. sociologija, menedžment in poslovanje, marketing). Večina visokošolskih učiteljev prihaja iz prakse, torej imajo bogate delovne izkušnje na področju, ki ga v programu pokrivajo. Seznam učiteljev si lahko ogledate tukaj.

Ali bo veliko literature v angleškem jeziku? 

Vsaj pasivno znanje angleškega jezika (branje in razumevanje strokovnih besedil) je za uspešen študij pomembno. 

Ali lahko po končanem programu opravim specializacijo za kliničnega psihologa?

Specializacija iz klinične psihologije poteka pod okriljem Ministrstva za zdravje v sodelovanju z Zbornico kliničnih psihologov Slovenije. Več o pogojih najdete na spletni strani Zbornice kliničnih psihologov Slovenije

Ali je možno priznavanje znanj iz izobraževanja psihoterapevta transakcijske analize in drugih podobnih neformalnih izobraževanj? 

Kadar gre za neformalno izobraževanje, bi bilo priznavanje možno samo v okviru izbirnih predmetov magistrskega programa v obsegu največ 10 ECTS. Glede na ponujeni nabor izbirnih predmetov magistrskega programa priznavanje izobraževanja iz transakcijske analize praviloma ni možno, saj ne gre za podobne/sorodne vsebine.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli