Pogoji za vključitev

Vključitev v študij

Pogoji za vključitev

Dodiplomski programi

  • Vpis v 1. letnik: zaključena vsaj štiriletna srednja šola (matura/poklicna matura)
  • Vpis v 2. letnik: zaključena višja strokovna šola po programu, sprejetim po letu 1994 – diploma 
  • Vpis v 3. letnik: zaključena višja strokovna šola po programu, sprejetim pred letom 1994 – diploma 

Vključitev v višji letnik (po Merilih za prehode)

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med študijskimi programi iste stopnje, torej prve stopnje. Prehodi so možni med študijskimi programi:

  • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
  • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prijave kandidatov za vključitev v višji letnik po merilih za prehode obravnava Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete. Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v predlagani program ter pogoje za prehajanje med študijskimi programi, se določi letnik vključitve in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo študij zaključiti po novem programu. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi med študijem.

Pogoje za vključitev izpolnjujete tudi tisti, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini. 

Preverjanje pogojev za vključitev po Merilih za prehode

Izpolnite prošnjo za preverjanje pogojev. O nadaljnjih korakih boste obveščeni po e-pošti v roku 5 delovnih dni.


Magistrski programi

Vključitev v 1. letnik 

  • zaključen program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij v obsegu najmanj 180 ECTS – diploma. 
  • zaključen 3-letni program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom) – diploma. 
  • zaključeni programi, navedeni v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij (dodatno opraviti študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS) –diploma.

Pogoje za vključitev v magistrski študijski program izpolnjujejo tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo naslednja področja: ekonomske, poslovne, upravne in organizacijske vede, sociologija, pravne, politične, družboslovne vede, humanistika.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli